Variancia-analízis (folytatás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Variancia-analízis (folytatás)"

Átírás

1 Variancia-analízis (folytatás) 7. elıadás ( lecke) Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül és blokk-képzéssel 13. lecke Egytényezıs variancia-analízis blokkképzés nélkül Az átlagok páronkénti összehasonlítása(1)

2 Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül (Excelben keresd: Adatelemzés: Egytényezıs variancia analízis k sokaságot (csoportot, kezelést stb.) kívánunk összehasonlítani Az egyes sokasági (ismeretlen) átlagok és szórások: változat A 1 A 2 A 3 A k várh.érték µ 1 µ 2 µ 3 µ k szórás σ 1 σ 2 σ 3 σ k A null-hipotézis: a sokasági átlagok azonosak, azaz H 0 : µ 1 = µ 2 = µ 3 = = µ k

3 Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül (folyt.) A null-hipotézis ellenırzéséhez minden csoportból mintákat veszünk, A 1 -bıl r 1 -et, A 2 - bıl r 2 -ıt, és í.t. (a mintanagyságok lehetnek különbözık is) Az A i csoport j.-edik mintáját (ismétlését) jelölje y ij, e csoport mintaátlaga y i., mintabeli szórása s i (séma a következı dián) Elsı lépésben Bartlett-próbával ellenırízzük aσ szórások egyezését (az s szórások hibahatáron belüli egyezését)

4 Egytényezıs VA adat-sémája blokk-képzés nélkül változat (A i ) A 1 A 2 A 3 A k adatok y 11 y 21 y 31 y k1 y 12 y 22 y 32 y k2 y 13 y 23 y 33 y k3. :: :: :: ::: ::.. y.. 2(r2)..... y 1(r1) y 3(r3) y k(rk) y átlag k. szórás s1 s2 s3 sk y y y

5 Fiktív számpélda (k=3, r 1 = r 2 = 4, r 3 =3) csoport A 1 A 2 A 3 adatok átlag 92,0 77,5 118,0 szórás 18,0 15,3 18,5 A Bartlett-próba szerint a szórások nem különböznek, a közelítıleg normális eloszlás is teljesül, a VA elvégezhetı

6 A fiktív példa elemzése az Excellel Etessük meg a fenti adatokat az Excel Egytényezıs variancia analízis programjával, az alapszámításokon kívül megkapjuk az alábbi VA táblázatot VARIANCIAANALÍZIS Tényezık SS df MS F P-érték F krit. Csoportok között 2832, ,3 4,79 0,043 4,46 Csoportokon belül 2363, , Összesen 5195, Mit jelentenek a táblázat adatai, arra azonnal kitérünk Elızetesen megjegyezzük, hogy a legfontosabb információ a P-érték, amely itt 0,043 = 4,3% < 5%, a három csoport közt szignifikáns eltérés van (H 0 -t elutasítjuk)

7 Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül: elméleti háttér A mintaelemekre feltételezett additív modell a mintavétel elıtt: Y ij = µ i + ε ij, a mintavétel után: y ij = m i + e ij Itt az ε ij komponensek 0-átlagú független normális eloszlású véletlen változók, m i pedig µ i becslése. Az e ij eltérések négyzetösszegének minimális értékét keresve (ez a legkisebb négyzetek módszere) m i -re az y i. átlagot kapjuk becslésként, az e ij eltérés (hiba) pedig y ij y i. Eszerint a mintaelemek felbontása y ij = y i. + (y ij yi. ) Ugyanígy bomlik komponensekre az adatok négyzetes eltérése (SS összes ) valamint ennek szabadságfoka (df összes )

8 Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül: elméleti háttér (folyt.) Legyen n = r i, az összes adatszám. A felbontások valamint az MS értékek (mean square) és az F érték: adatok y ij = y i. + (y ij y i. ) SS SS összes = SS csop.között + SS csop.belül df n 1 = k 1 + n k MS(variancia) MS cs.k =SS cs.k /(k-1) MS cs.b =SS cs.b /(n-k) F-statisztika F = MS cs.k /MS cs.b

9 Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül: elméleti háttér (folyt.) Feltéve, hogy az s szórások elfogadhatóan azonosak (Bartlett-próba) és a normalitással sincs komoly gond, a H 0 hipotézis igaz volta estén az F statisztika (a mintavétel elıtt) F-eloszlású v.változó, szabadságfokai k-1 és n-k A számított F értékhez táblázatból vagy az Excellel kikereshetjük a szignifikancia fokát (P), az egytényezıs VA Excel program ezt automatikusan adja (ld. a korábbi fiktív példát)

10 A felbontások és számítások szemléltetése A korábbi fiktív számpéldában az adatokat bontsuk fel komponenseikre y ij = y i. + (y ij i. ) y Nincs adat 92 77,5 118 = 92 77, , ,5 Nincs adat 2,0 8, ,0 3,5 14-2,0 10,5 7-22,0-22,5 Nincs adat SS 5195,6 = 2832, df 10 = MS 1416,3 295,4 F 4,79 P 0,043=4,3%

11 Az átlagok páronkénti összehasonlítása Ha az F-próba nem jelez szignifikáns eltéréseket a csoport-átlagok között, akkor további összehasonlításokra nincs szükség Ha viszont F szignifikanciát jelez, akkor érdekelhet bennünket, mely csoportok között van eltérés, ezt így vizsgálhatjuk: - ha a mintaszámok nem azonosak, páronként t-próbát alkalmazunk, de a nevezıbe az összevont szórást tesszük, például, ha az A1 csoportot kívánjuk összehasonlítani az A2 csoporttal, akkor a t- próba y 2 y1 t = ( y 2 y 1 ) / {s (1/r 1 + 1/r 2 )}, azaz 1 1 ahol s 2 = MS cs.b a csoportokon belüli ingadozás (hiba) varianciája, a t-statisztika szabadságfoka n-k s r1 + r2

12 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

13 14. lecke Az átlagok páronkénti összehasonlítása(2) SzD érték, többszörös összehasonlítás Blokkokba foglalt ismétlések esete (1)

14 Az átlagok páronkénti összehasonlítása (folyt.: az SzD éték) ha az ismétlésszámok azonosak (mondjuk mindegyik r), akkor a sok páronkénti összehasonlítás egyszerősíthetı a Szignifikáns Differencia (SzD) felhasználásával (angol szakirodalomban LSD, Least Significant Difference). Számítása: SzD 5% = t krit (2s 2 /r) ahol s 2 = MS cs.b, t krit pedig az n-k szabadságfokhoz tartozó 5%-os hibaszintő kétoldali t érték (kiolvasható táblázatból vagy az Excel-bıl az inverz t funkció alatt). Megjegyzés: e képlet a fenti t képletbıl adódik, ha abban r 1 és r 2 helyére r-et írunk és rendezzük a két átlag különbségére Alkalmazása: bármely két sokasági átlagot 5%-os hibaszinten szignifikánsan eltérınek tekintünk, ha a mintaátlagaik eltérése meghaladja az SzD 5% értéket

15 Az átlagok páronkénti összehasonlítása (folyt.: többszörös összehasonlítások ) Elıfordulhat, hogy az SzD-vel végzett összehasonlítás különösen a két szélsı átlag eltérésére szignifikanciát jelez, holott a VA F-próbája nem jelez szignifikáns eltérést az átlagok között. Ebben az SzD-koncepció hibáztatható E hiba kiküszöbölésére többféle eljárást dolgoztak ki, összefoglaló néven ezek a többszörös összehasonlítások Lényegük: az átlagokat nagyságrendi sorrendbe rakjuk és a páronkénti összehasonlításoknál más-más SzD értékkel számolunk aszerint, hogy a két összehasonlítandó átlag a sorrendezésben közvetlen szomszédok, második szomszédok és így tovább Az eljárást nem részletezzük, szoftverekben kereshetjük pl. a Duncanpróbát, a Tukey-próbát vagy egyéb többszörörös összehasonlító próbát (az Excelben egyelıre nincs ilyen)

16 Fiktív illusztráció az SzD és a Duncan-próba összehasonlítására k=4 csoportot hasonlítunk össze csoportonként r=5 az ismétlésszám, n=20, a hiba MS=35,96, szabadságfoka 20-4=16, itt t krit =2,12, végül SzD 5% =8,04 A csoport-átlagok növekvı sorrendben: Duncan-teszt A1 12,5 a Az SzD 5% érték szerint A1 és A3 eltérése A2 18,5 a szignifikáns (20,8 12,5 = 8,3>8,04), viszont A3 20,8 a b a Duncan teszt szerint nem szignifikáns (ezt A4 27,5 b jelzi a mindkét csoportnál szereplı a bető) SzD 5% 8,04 (A Duncan-próbánál két átlag eltérése akkor szignifikáns, ha mellettük nincs azonos betőjel)

17 Megjegyzések Ha a szórások egyenlısége nem igazolt, akkor két eset lehetséges 1. Semmiféle kapcsolat nem észlelhetı az átlagok és a szórások között ilyenkor a Kruskal-Wallis rangpróbát alkalmazhatjuk (ld. késıbb) 2. Az átlagok és szórások között határozott s( y ) kapcsolattendenciát látunk, ekkor az adatok fentebb ismertetett transzformációja után alkalmazzuk a V.Analízist Kétmintás t-próba (egyenlı szórások esetén) számítható az Egytényezıs VA programmal is, az F érték a t érték négyzete lesz, de a P szignifikancia érték nem változik

18 Egytényezıs VA blokk-képzéssel (Excelben megoldható: Adatelemzés: Kéttényezıs variancia analízis ismétlések nélkül c. menüpont) A csoportok mindegyikében ugyanannyi a mintaszám (ismétlés), mondjuk r Az azonos sorszámú ismétlések valamilyen szempontból összetartoznak, egy blokkot alkotnak (pl. azonos helyhez vagy évhez vagy korosztályhoz stb. tartoznak) A cél most is az A i csoportok közötti eltérések tesztelése, de most bezavarhatnak a blokk-hatások, ezeket ki kell szőrnünk

19 Egytényezıs VA adat-sémája blokk-képzéssel változat (A i ) A 1 A 2 A 3 A k átlag 1.blokk y 11 y 21 y 31 y k1 y. 1 2.blokk y 12 y 22 y 32 y k2 y r.-edik blokk y 1r y 2r y 3r y kr y. r y y átlag r... y y y

20 Egytényezıs VA blokk-képzéssel (fiktív számpélda, k=3, r=4) csoport A 1 A 2 A 3 átlag 1.blokk ,0 2.blokk ,0 3.blokk ,0 4.blokk , Átlag 88,5 79,5 90,0 86,0 Elemezzük a felírt adat-táblázatot a blokk-képzés figyelembe vétele nélkül és úgy is, hogy a blokkhatást kiszőrjük

21 A fiktív példa Variancia Analízise (vegyük észre, hogy az 1. VA nem mutatja ki a szignifikanciát a csoportok között, míg a 2. VA igen) 1. a blokk-képzés figyelmen kívül hagyásával Tényezık SS df MS F P-érték F krit. Csoportok között ,355 0,71 4,26 Csoportokon belül Összesen a blokk-hatások figyelembe vételével Tényezık SS df MS F P-érték F krit. Csoportok között , 83 0,0035 4,76 Blokkok(ism)között Hiba (maradék) , Összesen

22 Egytényezıs VA blokk-képzéssel: elméleti háttér A mintaelemekre feltételezett additív modell y ij = m i + R j + e ij, itt m i a csoport-átlag, R j az erre rakódó blokkhatás, e ij pedig az eltérés- (hiba) tag: m i = y i., R j = y. j y.. és így e ij = y ij y i. y.j + y.. Eszerint a mintaelemek algebrai felbontása y ij = y i. + ( y. j y..) + (y ij y i. y.j + y..) Ugyanígy bomlik komponensekre az adatok négyzetes eltérése (SS összes ) valamint ennek szabadságfoka (df összes = n 1)

23 A felbontások és számítások szemléltetése Az elıbbi fiktív számpéldában az adatokat bontsuk fel komponenseikre y ij = m i + R j + e ij, ,5 79, = ,5 79, ,5 0,5 1-0,5 0, ,5 79, ,5 0, ,5 79, ,5-1,5-3 SS 3526 = df 11 = MS 129 F 16,8 P 0,0035

24 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

Korreláció és Regresszió

Korreláció és Regresszió Korreláció és Regresszió 9. elıadás (17-18. lecke) Korrelációs együtthatók 17. lecke Áttekintés (korreláció és regresszió) A Pearson-féle korrelációs együttható Korreláció és Regresszió (témakörök) Kapcsolat

Részletesebben

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 12. elıadás (23-24. lecke) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények 23. lecke A logisztikus telítıdési függvény Több független

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar DEBRECEN 004-011 Ez a munka kéziratként kezelendő. A tartalma lefedi a mezőgazdasági és gazdálkodástudományi

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.2.4 ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN Takács Szabolcs 1 Smohai Máté 2 1 Károli Gáspár Református Egyetem és Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 001-ben, és frissítették

Részletesebben

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar D. Hajtman Edit, Hajtman Béla Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Gyakorló példák a pszichológus hallgatók Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar statisztikai

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Statisztika 2000 Molnár D. László

Statisztika 2000 Molnár D. László Statisztika 000 Molnár D. László Tartalom Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet... Hatásvizsgálatok logikai háttere... 6 Hatásvizsgálatok típusai:... 6 Félig-kísérletek... 8 Érvényesség... 9 A belső

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Diplomamunka Írta: Szabó Róbert Alkalmazott matematikus szak Témavezetők: Pásztor Gábor, vezető aktuárius Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Kochmeister-díj 2010-2011 Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Szentirmai Péter Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat szakirány Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS

ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS A tanulmányban bemutatjuk az extrémérték-elemzés módszereit, így különösen a blokkmaximumok

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben