Korreláció és Regresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korreláció és Regresszió"

Átírás

1 Korreláció és Regresszió 9. elıadás ( lecke) Korrelációs együtthatók 17. lecke Áttekintés (korreláció és regresszió) A Pearson-féle korrelációs együttható

2 Korreláció és Regresszió (témakörök) Kapcsolat szorosságát mérı mutatók A regresszió-analízis elvi alapjai Egy független változós regresszió lineáris nem lineáris Több független változós regresszió többszörös lineáris regresszió nem lineáris regressziós felületek

3 # A korreláció- és regresszió analízis lényege Ellentétben a Variancia Analízissel, most két (vagy több) kvantitatív ismérv sztohasztikus (statisztikai) kapcsolatát keressük A korreláció az ismérvek kapcsolatának szorosságáról szól a kapcsolat tendenciájának kiemelése nélkül A regressziós elemzésnél megkülönböztetünk ható (nevezik független változónak is) és eredmény - változó(ka)t és a kapcsolat tendenciáját is leírjuk regressziós függvény formájában

4 A Pearson-féle korrelációs együttható X és Y jelentse a sokaság egyedeinek két kvantitatív ismérvét, e két ismérv kapcsolatszorosságának mérıszámát keressük Visszagondolva arra, hogy X és Y független volta esetén E(XY)=E(X)E(Y), függetlenség esetén a két oldal eltérése 0. Ezt az eltérést kovarianciának nevezzük: Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = µ XY -µ X µ Y

5 A kovariancia még mértékegység-függı, kimutatható, hogy abszolút értéke 0 és σ X σ Y közé esik Megjegyzések: 1. A kovariancia így is írható: Cov(X,Y) = E{(X-µ X )(Y-µ Y )} 2. Cov(X,X) = Var(X), egy változó kovarianciája önmagával, a varianciát adja)

6 A sokasági korrelációs együttható (r rhó ) Osszuk el a kovarianciát abszolút értékének lehetséges maximumával, így kapjuk a (Pearson-féle) korrelációs együtthatót (a továbbiakban korrelációs együttható): r = r(x,y) = r(y,x) = Cov(X,Y)/(σ X σ Y ) A korrelációs együttható független a mértékegységektıl valamint a skálák kezdıpontjától: r(a+bx,c+dy) = r(x,y) r értéke -1 és +1 közé esik, -1 vagy +1 csak akkor, ha X és Y között pontos lineáris kapcsolat van: Y = α + ßX (értéke pozitív, ha X növekedésével tendenciában Y is nı, negatív fordított esetben)

7 A sokasági korrelációs együttható (ρ) (folytatás) Ha X és Y függetlenek, akkor ρ = 0, de fordítva nem igaz: lehet ρ = 0 akkor is, ha X és Y nem függetlenek, köztük lehet nemlineáris kapcsolat Lényeges, hogy a korrelációs együttható csak a lineáris kapcsolat szorosságát méri! Ha ρ = 0, azt mondjuk, hogy a két ismérv korrelálatlan (nem biztos, hogy függetlenek)

8 A mintabeli korrelációs együttható ( r ): ρ becslése mintából Vegyünk a sokaságból n egyedet (megfigyelési egységet), ezek mindegyikén mérjük az X és az Y ismérvet: (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ), (x 3,y 3 ),, (x n,y n ) ρ fenti formuláját átültetve a mintára, kapjuk ρ becslését: r = SP xy / (SS x SS y ), ahol SP xy (Summa Produktum) = x i y i (1/n) x i y i Megjegyzés: Cov(X,Y) becslése SP/(n-1) r ugyanúgy mint ρ, -1 és +1 közé esik és a két ismérv lineáris kapcsolatának szorosságát becsli, segítségével tesztelhetjük, hogy az alapsokaságban korrelál-e a két ismérv

9 Pontdiagram illusztrációk r értékére

10 A korrelációs együttható szignifikancia-vizsgálata A null-hipotézis: H 0 : ρ = 0, azaz nincs (lineáris) korreláció X és Y között Az r mutatóρkörül ingadozó statisztika, ha n kicsi, akkor r jócskán eltérhet ρ-tól Kimutatható, hogy ρ =0 esetén a t = r (n-2) / (1-r 2 ) statisztika df=n-2 szabadságfokú t-eloszlást követ, ennek kiszámításával a lineáris korreláció szignifikanciája minısíthetı

11 Példa r szignifikanciájának vizsgálatára n=10 mintaelembıl számolt korrelációs együttható r = 0,55 t = 0,55 (10-2)/ (1-0,55 2 ) = 0,55 2,828/0,835 = 1,863 t szabadságfoka df = 8 Az Excel-bıl (fx, t-eloszlás alatt) (itt kétoldali próba indokolt, H1: ρ 0), P = 0,099 nem szign.

12 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

13 18. lecke Megjegyzések a korrelációs együttható szignifikanciájáról Parciális és többszörös korrelációs együttható

14 Megjegyzések a korrelációs együttható minısítésérıl 1. FONTOS: Itt-ott elterjedt az a gyakorlat, hogy a (lineáris) kapcsolat szorosságát pusztán r értéke alapján besorolják (laza közepes - szoros stb.) Ennek helytelen volta kitőnik az elızı példából is, ahol r = 0,55 (a besorolás szerint közepes, holott mint láttuk, nem is szignifikáns A besorolás valójában csak a sokasági ρ -ra tekinthetı érvényesnek, illetve közelítıleg r-re akkor, ha a mintaszám (n) elég nagy (legalább 50) Javaslat: r értékét önmagában ne minısítsük, vegyük figyelembe a mintaszámot (n) is és teszteljük!

15 Megjegyzések (folytatás) 2. r és n ismeretében közvetlenül (t kiszámítása nélkül) tesztelhetı r szignifikanciája a korrelációs együttható kritikus értékei táblázatból (megtalálható pl. a BIOMETRIAI ÉRTELMEZİ SZÓTÁRban) Például, n=10 (df=8)-nál a táblázatbeli kritikus érték α=5% hibaszinten 0,6319. Az r=0,55 mintabeli érték ennél kisebb, tehát P<5%, nem szignifikáns 3. Sem t számítására, sem táblázat használatára nincs szükség, ha az (x i,y i ) adatpárok beírásával az Excel Regresszió menüpontjára lépünk (ld. késıbb), az eredményekben látjuk P értékét

16 A korrelációs együttható kritikus értékei (részlet a táblázatból) Szabadságfok (df= n-2) Szignifikancia szint ( ) % 5% 1% 0,1% , , , , , , , , ,8054 0,8783 0, , ,7293 0,8114 0, , ,6694 0,7545 0,8745 0, ,6215 0,7067 0,8343 0, ,5822 0,6664 0,7977 0, ,5494 0,6319 0,7646 0, ,5214 0,6021 0,7348 0, ,4973 0,5760 0,7079 0, ,2306 0,2732 0,3541 0, ,1638 0,1946 0,2540 0,3211

17 A H 0 : ρ = ρ 0 hipotézis ellenırzése Ha az alapsokaságban ρ eltér 0-tól, akkor az r statisztikai ingadozása távolabb kerül a normális eloszlástól, mint ρ =0 esetén, ezért a fenti t formula r helyett r-ρ 0 -lal sem segít, nem kapunk t-eloszlást. Az alkalmazható teszt az alábbi: Képezzük a z = 0,5 ln{(1+r)/(1-r)} statisztikát, ez közel normális eloszlású, sokasági átlaga és varianciája: z 0 = 0,5 ln{(1+ ρ 0 )/(1-ρ 0 )}, illetve Var(z) = 1/(n-3) Innen Z 0 -nak a 95%-os konfidencia intervalluma: {z 1,96/ (n-3) ; z +1,96/ (n-3)} Ha z 0 -ezen intervallumon kívül esik, α=5% hibaszinten elutasítjuk a H 0 hipotézist (számpélda alább)

18 Számpélda a H 0 : ρ = ρ 0 hipotézis ellenırzésére Legyen H 0 : ρ = ρ 0 = 0,4 a nullhipotézis, a mintanagyság n=28 (n-3 = 25), a számított r = 0,6 A transzformált Z értékek z = 0,5 ln{(1+0,6)/(1-0,6)} = 0,5 ln(4,00) = 0,69 z 0 = 0,5 ln{(1+0,4)/(1-0,4)} = 0,5 ln(2,33) = 0,42 z 0 konfidencia intervalluma: (0,69 1,96/ 25 ; 0,69 + 1,96/ 25) = (0,30 ; 1,0) A z 0 = 0,42 beleesik a kapott intervallumba, H 0 -t elfogadjuk

19 A parciális korrelációs együttható Y és X tényleges (lineáris) statisztikai kapcsolatát megzavarhatja (erısítheti vagy elmoshatja) egy harmadik Z változó (ismérv) vagy akár több is E zavaró hatás kiszőrését célozza a parciális korrelációs együttható: ρ XY.Z, becslése r xy.z Jelölje r xy ρ(x,y) becslését, hasonló értelmő r xz és r yz, ezekkel rxy rxzryz r xy.z = (1 r 2 xz )(1 r 2 yz )

20 A parciális korrelációs együttható tesztelése A H 0 : ρ XY.Z = 0 hipotézis t-próbával ellenırízhetı: t = r xy.z (n-3) / (1-r 2 xy.z), df = n-3 Például, n=10-nél r = r xy = 0,55 nem szignifikáns, de megeshet, hogy valamely Z ismérv zavaró hatásának kiszőrése után r xy.z = 0,72, amihez t=2,74, ez df=7 szabadságfoknál már szignifikáns, az X és Y közötti lineáris statisztikai kapcsolat mégis szignifikáns Megjegyzés: több zavaró változó egyidejő kiszőrése hasonló módon végezhetı, szükség esetén konzultáljunk a szakirodalommal

21 y A többszörös korrelációs együttható (R) y Vizsgálhatjuk egy Y változó lineáris kapcsolatának szorosságát több X változó együttesével egyidejőleg, a mérıszám a többszörös korrelációs együttható, R = R(Y,X), ahol X az {X1,X2,..,X p } változók együttese Mire jó R? Elıfordul, hogy Y egyik X változóval sem korrelál, mégsem szabad félre dobni az anyagot, mert lehet, hogy R megszívlelendı kapcsolatot jelez R kiszámítható a parciális korrelációs együtthatókból, mi azonban más utat követünk (ld. késıbb: többszörös regresszió, lineáris determinációs együttható)

22 További korreláció-mérı mutatók Nemlineáris kapcsolat szorosságának mérésérıl a regresszió tárgyalásakor szólunk (korrelációs hányados, determinációs együttható) Meg kell említenünk még az általánosított (lineáris) korrelációt, melynek képlete: r* = ( a ij b ij )/ {( a ij2 )( b ij2 )} ahol a ij x i és x j bizonyos távolságát jelenti, b ij ugyanilyen módon definiált távolság y i és y j között. Ha a ij = x i -x j és b ij = y i -y j, akkor r* = r, a Pearson-féle korrelációs együttható Más távolságokat választva kapjuk a Spearman- ill. a Kendall-féle korrelációs együtthatókat, melyekrıl késıbb szólunk

23 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 12. elıadás (23-24. lecke) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények 23. lecke A logisztikus telítıdési függvény Több független

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai

véletlen vektorokból álló sorozatok, amelyeknek a kovariancia mátrixai 1. A probléma megfogalmazása. KÁLMÁN-FÉLE SZŰRŐK E jegyzet témája az úgynevezett Kálmán-féle szűrők vizsgálata. A feladat a következő. Adott egy x(0),x(1),..., több változós (együttesen) normális, más

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Mennyire fontos az olaj, avagy hatások és visszahatások az olaj és a tőkepiac között 1

Mennyire fontos az olaj, avagy hatások és visszahatások az olaj és a tőkepiac között 1 2007. HATODIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 575 KOTÁN GERGELY LÁSZLÓ VALÉRIA SALI ANDRÁS Mennyire fontos az olaj, avagy hatások és visszahatások az olaj és a tőkepiac között 1 Tanulmányunkban a tőkepiaci és olajpiaci

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben