Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények"

Átírás

1 Korreláció és Regresszió (folytatás) 12. elıadás ( lecke) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények 23. lecke A logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós felületek Lineáris eset, illesztés, többszörös korreláció és determináció Értelmezési kérdések

2 3) Logisztikus (autokatalitikus) függvény y = A/(1 + Be -cx ), (A,B,c pozitívak) x=0-nál y=a/(1+b), majd a görbe S-alakban emelkedve közeledik az A telítıdési szinthez Az A/2 szintig fokozódó ütemben nı, innen kezdve csökkenı ütemben nı (a váltás-pont neve: inflexiós pont) A kapcsolat differencia-alakja: y/y = ca(a-y) x, azaz y relatív növekedési üteme arányos A és y különbségével (innen c szakmailag értelmezhetı) Ilyenek a szaporodási dinamikák a környezet korlátozott eltartó-képessége mellett (Verhulst-modell), ilyenek az organikus növekedések is

3 Több (független) változós Regresszió Egyetlen Y változó kialakításában több X változó is részt vehet. Mint említettük, megeshet, hogy eme X változók mindegyike csak gyengén korrelál az Y változóval, de együttesen jelentıs a hatásuk Bıvebben foglalkozunk a lineáris esettel és kitérünk a nemlineáris esetre is

4 Több- (független) változós LINEÁRIS regresszió A modell a sokaságban: Y = a +b 1 x 1 + b 2 x 2 + +b p x p + e mintavétel után: y i = a +b 1 x 1i + b 2 x 2i + +b p x pi + e i tömören: y i = ŷ i + e i A b k (b k ) paraméterek a parciális regressziós együtthatók, az e (e i ) tag az eltérés (hiba), a regressziós felület p=2 esetén 3- dimenzióban ábrázolható sík, p>2 esetén hipersík A paraméterek becslése az eltérés-tagok négyzetösszegének minimálásával történik

5 Többszörös lineáris regresszió (folytatás) A becslések után SS: SS össz {=SS y } = SS regr {=SS ŷ } + SS elt {= e i2 } df: n-1 = p + n-p-1 Majd F = MS regr / MS elt., a szabadságfokok p és n-p-1 A (korrigálatlan) determinációs együttható (regr.illeszkedés): R 2 = SS regr / SS össz = 1 SS elt. / SS össz statisztikai próbája megegyezik az F statisztika szignifikancia vizsgálatával A további taglalás elıtt egy számpéldát nézzünk

6 Többszörös lineáris regresszió Extrém fiktív számpélda (n=7, p=2) y x1 x2 Elıször nézzük x1 és x2 hatását külön-külön r(y,x1) = 0,3072 r(y,x2) = -0, egyik sem szignifikáns! De ne adjuk fel!: Nézzük az együttes hatást (excel, adatelemzés,leíró statisztika, regresszió) df SS MS F P-érték Regresszió 2 20,10 10,05 11,11 0, Maradék 4 3,62 0, s 1,99 3,98 3,83 Összesen 6 23, b 2,64 2,62 R 2 = 20,10/23,72 = 0,847 = 85% (R = 0,92) A regressziós sík egyenlete: ŷ = -10,1 + 2,64x 1 + 2,62x 2

7 Többszörös lineáris regresszió A számpélda megbeszélése(1) A két X változó együttes hatása jelentıs (R 2 =84,7%, P=2,3%) következésképpen mindkét ható változónak van szerepe, amint az alábbi séma mutatja: A veszteség X1 Y r 2 = 0, = 9,4% X1-et elhagyva 84,7%-2,3% = 82,4% X2 Y r 2 = 0, = 2,3% X2-ıt elhagyva 84,7%-9,4% = 75,3% {X1,X2} Y R 2 = 84,7% mindkét veszteség jelentıs!

8 Többszörös lineáris regresszió A számpélda megbeszélése(2) A parciális korrelációs együtthatók ugyanúgy jelzik X1 és X2 hatását, mint az elıbbi eszmefuttatás. Számításukhoz szükséges X1 és X2 korrelációja is (r(x1,x2)= ) A korrelációk mátrixa {r ij } /Excel, Adatelemzés, korreláció analízis/: Y X1 X2 Y 1 0,3072-0,1532 X1 0, ,9851 X2-0,1532-0, A parciális korrelációs együtthatók r yx1.x2 = [ 0,307- (-0,153 (-0,985)]/ {(1-0,153 2 )(1-0,985 2 )} = 0,95 r yx2.x1 = [-0,153- (-0,307 (-0,985)]/ {(1-0,307 2 )(1-0,985 2 )} = 0,95 (Statisztikai próbáikat ld. fentebb, mindkettı szignifikáns)

9 Többszörös lineáris regresszió: Kiegészítések Természetes a kérdés: az egyes X változók milyen mértékben járulnak hozzá az R 2 determinációhoz, illetve melyek elhanyagolhatók? 1) Ha az X változók korrelálatlanok,azaz r(x j,x k )=0 ha j k, akkor R 2 felbontható az egyes X k változók hatására: R 2 = r 2 y,x1 + r 2 y,x2 + + r 2 y,xp (p az X változók száma), ez az eset azonban gyakorlatilag csak akkor fordul elı, ha az X k változók nem véletlenek, értékeiket a kutató célszerően beállíthatja

10 Többszörös lineáris regresszió: Kiegészítések (folytatás) 2) Az X ható-változók általában összefonódottak (egymással korrelálnak), ezért együttes hatásuk szétbontása az egyes változókra nemigen lehetséges: az egyedi r 2 determinációk összege lehet kisebb is, nagyobb is R 2 -nél Az egyes X változók hozzájárulásáról némi tájékoztatást kaphatunk a standardizált regressziós együtthatók (b k ) révén, illetve R 2 alábbi algebrai felbontása alapján R 2 = b 1 r y,x1 + b 2 r y,x2 + + b p r y,xp ahol b k = b k s xk /s y a standardizált regressziós együttható (k=1 p) Nézzük mindezt a számpéldánkban:

11 Többszörös lineáris regresszió: Kiegészítések (folytatás) Visszatérve extrém számpéldánkra, illusztráljuk az elıbb mondottakat Y X1 X2 szórás (s) 1,988 3,976 3,830 regr.együttható (b) 2,636 2,617 r y,x (r) 0,307-0,153 (négyzetük összeg 11,8%<84,7%=R 2 ) ================================ stand.regr.eh. (b ) 5,273 5,041 b *r 1,620-0,772 (Összegük 0,85 =R 2 ) A standardizált regressziós együtthatókat így számoltuk: b 1 = b 1 *s x1,y /s y = 2,636*3,976/1,988 = 5,273 b 2 = b 2 *s x2,y /s y = 2,617*3,830/1,988 = 5,041

12 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

13 24. lecke Az R 2 felbontásának értelmezése A lényeges változók kiválogatása Nem lineáris több X-változós regressziós függvények

14 Többszörös lineáris regresszió: Kiegészítések (2.folytatása) Értelmezzük az extrém számpélda utóbbi mutatóit A standardizált regressziós együtthatók (b ) az X változók közvetlen hatásait jelzik arányukban Esetünkben b 1 és b 2 közel azonos, a két X változó közvetlen hatása Y-ra azonos mértékő (amint azt a korábban felírt parciális korrelációs együtthatók is jelezték) A b r szorzat-mutatók a közvetlen hatásokon kívül beszélnek a közvetett hatásokról is, ami az X változók közötti kapcsolatok áttételes eredménye Esetünkben e két mutató: X1-re 1,620 X2-re -0,772 ami úgy értelmezhetı, hogy X1 (közvetlen+közvetett) hatása Y-ra kétszer akkora és ellentétes irányú, mint X2 hatása

15 Többszörös lineáris regresszió: Kiegészítések (folytatás) 3) Az X ható-változók szelekciója Ha sok X változónk van, a regresszió szempontjából ezek között lehetnek jelentéktelenek és olyan jelentısek, amelyek az összefonódottság miatt másokkal helyettesíthetık Az X változók közötti válogatásra több eljárás ismert, ezek elméleti hátterére itt nem térünk ki, az SPSS programcsomag ajánlható Az ajánlott eljárások listája (lényegüket tanulmányozzuk a szakirodalomban): - minden lehetséges regresszió - backward módszer - forward módszer - stepwise módszer - stagewise módszer

16 Több X-változós NEMLINEÁRIS regresszió (I) Két gyakori Linearizálható kapcsolat 1) Többváltozós hatvány- (Cobb-Douglas-)függvény ŷ = A*x 1 b1 x 2 b2...x p bp, logaritmizálva log ŷ = log A + b 1 log x 1 + b 2 log x b p log x p amely a változók logaritmusai között már lineáris 2) Többváltozós exponenciális függvény ŷ = A*B 1 x1 B 2 x2...b p xp, logaritmizálva log ŷ = log A + (logb 1 )x 1 + (logb 2 )x (logb p )x p amely log y és az x-ek között már lineáris

17 (II) A kvadratikus felület (Nem linearizálható) Gyakran a sík (hipersík) nem kielégítı, a modell bıvítésre szorul, például négyzetes és szorzatos tagokat csatolhatunk hozzá Például a kétváltozós ŷ = a+b 1 x 1 +b 2 x 2 modell bıvítése: ŷ = a+b 1 x 1 +b 2 x 2 + b 11 x 12 +b 22 x 22 +b 12 x 1 x 2 Ebben a másodrendő felületben a b 11 és a b 22 paraméterek a felület görbüléseit mérik, a b 12 együttható pedig X1 és X2 kölcsönhatásának eredménye, a felület győrıdése A modell a változóiban nem lineáris de a paramétereiben igen, ezért illesztése megoldható az Excel Regressziójával

18 Másodrendő regressziós felület (illusztráció) z = x ^ x - 2 y ^ y

19 A kvadratikus felületnek maximuma vagy minimuma van ha a D = 4b 11 b 22 - b 12 2 érték pozitív, éspedig maximumot találunk, ha b 11 és b 22 negatív, minimumot, ha ezek pozitívak A felület max/min pontját az x 10 = (b 2 b 12 2b 1 b 22 )/D, x 20 = (b 1 b 12 2b 2 b 11 )/D értékpárnál találjuk Ha D negatív, a másodrendő felület nyereg alakú

20 Számpélda kétváltozós kvadratikus hatásfelületre Adatok (y mért, x1 és x2 mért vagy beállított, a többi számított) y x1 x2 I x1 2 x2 2 x1 x2 Etessük be e táblázatot 10,8 0,5 0,5 I 0,25 0,25 0,25 az excelbe (Adatelemzés, 10,7 0,5 1 I 0,25 1 0,5 Regresszió) 9,5 0,5 2 I 0, Mindent megkapunk, 11,3 1 0,5 I 1 0,25 0,5 ami kell (ld. a következı 11,5 1 1 I dia) 11,5 1 2 I ,5 2 0,5 I 4 0,25 1 9,7 2 1 I ,1 2 2 I 4 4 4

21 Kvadratikus felület (a példa folytatása) Varianciaanalízis SS df MS F P-érték Regresszió 8, ,653 23,3 0,013 szign. Maradék 0, , Összesen 8, Determinációs együttható: R 2 =8,267/8,48=97,5% Együtthatók becslése P-érték 95%-os konfidencia határok a 8,46 0,002 5,95 10,96 szign. b 1 5,0 0,017 1,71 8,29 szign. b 2 0,6 0,60-2,69 3,89 nem szign. b 11-2,8 0,005-4,02-1,58 szign. b 22-0,76 0,14-1,98 0,47 nem szign. b 12 1,2 0,013 0,47 1,93 szign.

22 Kvadratikus felület (a példa megbeszélése) Az illesztett felület y variabilitásának szignifikáns hányadát magyarázza (P=0,013; R 2 =97,5%) Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs még jobban illeszkedı regressziós felület. A becsült regressziós felület egyenlete: y = 8,46 + 5,0x 1 2,8x ,6x 2-0,76x 22 +1,2 x 1 x 2 ábrája hasonló a néhány diával korábbi felülethez A felület maximum pontjának becslése: D = (4-2,8-0,76)-1,2 2 = 7,07, pozitív, tehát van szélsıérték x 10 = (b 2 b 12 2b 1 b 22 )/D =(0,6*1,2-2*5,0*(-0,76))/7,07 =1,17 x 20 = (b 1 b 12 2b 2 b 11 )/D =(5,0*1,2-2*0,6*(-2,8) )/7,07 =1,32 ŷ max =11,8

23 a példa megbeszélésének folytatása A b 2 = 0,6 és a b 22 = -0,76 regressziós együtthatók nem szignifikánsak (ez utóbbi azt jelenti, hogy az x 2 változónak nincs depresszív hatása), a lényeg azonban az, hogy ez a két tag talán kihagyható a regressziós felület formulájából: Azaz megpróbálkozhatunk az y = a + b 1 x 1 + b 11 x 12 + b 12 x 1 x 2 felület illesztésével Gyakorlásként végezzük el az illesztést és ellenırízzük az illeszkedés csökkenésének szignifikanciáját a fentebb ismertetett módon. Ha ez nem szignifikáns, maradhatunk a felírt redukált egyenletnél, különben tegyük vissza a b 22 x 2 2 tagot (mert ennek P-értéke 0,14,kisebb b 2 P-értékénél)

24 KÖSZÖNÖM TÜRELMÜKET

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra

Martin Kíra: A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Martin Kíra: egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem A könyv szerinti érték és az eredmény változók hatása a részvényárfolyamokra Az elmúlt években visszatérő téma a szakirodalomban a számviteli

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellspecifikáció, interakció Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Ötödik előadás,

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. június (650 669. o.) Baráth Lajos Fertő Imre Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete A cikkben paneladatok

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben