Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete április -i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, Intézményvezetők 1. oldal

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv.80. -a, valamint a 249/2000.(XII. 24.) Korm rendelet 7. -a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, a költségvetési előterjesztéshez igazodó zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése: Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetését 3/2008. (II.22.) sz. rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 8 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze. Hiánya lehetőleg ne haladja meg a 350 millióft-ot. Új induló beruházások előkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekvő betegellátást kiváltó járó beteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendelő fejlesztésére irányuló EU pályázat előkészítése. Ezen túlmenően szintén Eu támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációs pályázatának előkészítése. A módosított költségvetés ezen pályázatok tervezési, előkészítési költségeire tartalmazott fedezetet. Kisebb volumenű, de a város életében fontos projektek továbbá Hunyadi út felújítása és az erdei iskola felújítás előkészítése. A város évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: ezer Ft Megnevezés Eredeti Előirányzat Utolsó mód. Előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a Mód.előir-hoz. Bevételek* Kiadások* * 97, , * 88,1 Hiány Hitelfelvétel * A bevételek és kiadások a függő, átfutó tételeket is tartalmazzák. Likvid hitel nettó összesített felhasználása: Hosszúlejáratú hitel felhasználása: oldal

3 A költségvetésben a lejáró hitel visszafizetését és új hitel felvételét terveztük. A pénzügyi helyzet azonban nem engedte meg a hitel visszafizetését, így a hitel folytatólagosan fennállt. A könyvelési rendszerben a felvett és visszafizetett folyószámla hitel különbségeként e Ft hitelfelvétel mutatkozik. Év végén a folyószámlahitel állomány e Ft volt. Az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt nem volt mód arra, hogy a hitelt visszafizessük, így a tervezett visszafizetés nem realizálódott. A tárgyévi hiányt így összesen év végén e Ft folyószámlahitel és fejlesztési hitel, összesen e Ft hitel finanszírozta. A hitel lejárata előtt közbeszerzési eljárással a hitelkeretet 400 millió Ft-ra emeltük egy éves időintervallumra. Ez a hitel tényleges finanszírozást szolgál. Természetesen az év során több esetben előfordult, hogy valamely kiadást nem kellett, vagy nem lehetett teljesíteni, ugyanakkor keletkezett az intézményeknek is és az önkormányzatnak összevontan is pénzmaradványa, ami részben az áthúzódó kötelezettségek, illetve a visszafizetett normatív állami támogatás fedezetét biztosította. /a pénzmaradvány mértékére és felosztására később visszatérünk./ Mindezekből látható, hogy év végén is sikerült a város hiányát 350 millió Ft alatt tartani úgy, hogy mindenintézmény és feladat működött, és közben a város számos pályázati támogatással nyert pénz okán 2 milliárd Ft vagyonnal gyarapodhat, amennyiben a további megnyert pályázatot is sikerül terv szerint kivitelezni, és olyan feladatok valósulnak meg, amelyek nagyon fontosak a város számára. A bevételek előirányzata a módosítások során e Ft-tal, 22,2 %-kal növekedett, az előirányzati hiány e Ft-tal 3,0 %-kal növekedett. Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2008-ban is. A vagyonunkat folyamatosan feléljük, a lehetséges kiegészítő állami támogatást (ÖNHIKI, ÖM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze e Ft ÖM támogatást kaptunk kétszeri igénylésre. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk/ működési, folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel/ gyakorlatilag a hitel egy részét hitelből fizetjük vissza. Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általánosiskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket lát el. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás növekedés. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt. - forgalomképes vagyon csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelező eszközbeszerzésekre nem jut elegendő fedezet - a városfenntartásra (út- híd karbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. 3. oldal

4 Mindezen nehézségek ellenére a költségvetés és annak végrehajtása teljes mértékben intézményi, működési centrikus. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám előirányzata, személyi kiadási előirányzata, dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. Ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli személyi juttatás az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség időpontjában a szükséges fedezet biztosított volt, különböző hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitel állományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. 2.Bevételi források teljesülése Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 104,2% -os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 96,59 %. Helyi adóbevételek alakulása A 2008.évi adóbevétel e Ft, az előző évi e Ft- tal szemben, a tervteljesítés a 16 millió Ft-tal emelt előirányzathoz 105, 56 %- os az előző évi 96,3 %- kal szemben. Az adóbevételen túl befolyt e Ft talajterhelési díj, az előző évi e Ft-tal szemben ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. A környezetvédelmi alap felhasználásának lehetőségeit törvény határozza meg. A talajterhelési díjat a korábban megvalósított szennyvízhálózat építésre felvett hiteltörlesztésre, és kamattörlesztésre használtuk fel közvetlenül, ezzel is csökkentve a város hiánya miatt a hitelkamatokat. Adónem évi adóbevétel alakulása e Ft Eredeti Módosított Bevétel Teljesítés % Előirányzat dec.31. eredeti módosított Építményadó ,6 Iparűzési adó ,9 105,7 Gépjárműadó ,8 107,1 Idegenforgalmi adó ,3 54,3 Pótlék Bírság Egyéb ,9 85,9 Összesen ,5 105,66 4. oldal

5 Iparűzési adó évre iparűzési adó bevételünket e Ft-ban határoztuk meg, mely adóbevételi tervet a képviselő testület e Ft-ra módosított évközben. Az adóév végére e Ft iparűzési adó folyt be, ami a tervezett adó 108,9%-a, illetve a módosított előirányzat 6%-os túlteljesítését mutatja, valamint a év végén befolyt e Ft-ot is meghaladta 1,9%- kal. Az adóalanyok száma 965 fő, minimális csökkenés következik be az előző évi vállalkozó számhoz képest évben a tervezett adóerő képesség e Ft. A évi iparűzési adó bevallások feldolgozása után készült lajstrom készítéskor az iparűzési adóerő képesség alapja lecsökkent e Ft-ra, így az adóerő képesség e Ft-ra. Ezen csökkenés miatt lemondtunk e Ft adóerőről, melynek következtében az SZJA normatíva ennek megfelelően megemelkedett év végére az iparűzési adóerő képesség alapja e Ft-ra emelkedett, így az adóerő képesség e Ft lett, melyet korrigáltunk e Ft-ra azon adóalanyok adóerejével akik 2007 évben vagy azt megelőzően megszüntették vállalkozási tevékenységüket, de erről nem adtak záró bevallást. Így az év végi korrigált adóerő e Ft-ra változott, ebből következően az önkormányzatnak e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az állam felé. A visszafizetési kötelezettség az évközi korrekció miatt e Ft, valamint az év végi adóerő túlteljesítése összesen e Ft. Iparűzési adó túlfizetésből 62 adóalanynak e Ft került visszautalásra. Decemberben az adóalanyok feltöltési kötelezettsége következtében e Ft folyt be. Építményadó 2008.évre e Ft bevételt terveztünk. Az adótárgyak száma 1427, ebből 1265 adózó e Ft adót fizetett be,amely a tervezett adóbevételnek 104%-a novemberben 11 db inkasszó kibocsátására került sor összesen e Ft-al, melyre e Ft folyt be. Fizetési felszólítást 36 db-ot bocsátottunk ki,melyre 578 e Ft befizetés folyt be. A törvényi szabályozás alapján 55 esetben e Ft adóelőnyhöz jutottak adóalanyaink ( üdülő kiegészítő helyiségei 175 e Ft, növénytermesztés állattartás épületei e Ft, kommunális beruházás 8 eft). Gépjárműadó 2008.évben az eredeti e Ft előirányzatot a III. negyedévben e Ft módosítottuk. A költségvetésnek utalt összeg e Ft, a módosított előirányzat 107%-a. A gépjárműadó befizetéseknél megfigyelhető, hogy az adózók tudomásul vették a gépjárművek teljesítménye után történő adóztatás bevezetését. Az előirányzat tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni, hogy a KEK KH adatbázisában a teljesítmény adat hiánya miatt több gépjármű éves adója nem került, nem kerülhetett kivetésre, de év közben ezeket feltöltöttük, az előírt adókat a fizetésre kötelezettek teljesítették. Így sikerült a tervezetthez képest 7%-os adóbevétel növekedést realizálni. Természetesen a túlteljesítést segítette a 840 db felszólítás és az 54 db végrehajtási intézkedés, ami szintén az adóbefizetések számának növekedését eredményezte. Az év folyamán közel 3200 adóalanynak mintegy 4300 db gépjárművet tartunk nyilván. Talajterhelési díj évben összesen 875 db felhívást kaptak az adózók. 417 db bevallás érkezett, melyre e Ft folyt be novemberben elkezdődött 2006., 2007., évek felülvizsgálata. 5. oldal

6 96 db felszólítót bocsátottunk ki, melyre 39 db bevallás érkezett. Az ellenőrzés igen bonyolult, mert volt aki bevallotta az aktuális évet, de nem fizetett, volt aki fizetett, de nem adott bevallást és volt aki nem fizetett és bevallást sem adott. A felülvizsgálat 2009-ben is folytatódik. Idegenforgalmi adó évre 500 e Ft bevételt terveztünk,ennek 54%-a 13 adózótól 271 e Ft folyt be, amely elmaradt a tervtől. Az adó alapja vendégéjszaka. Ez az adónem függ legjobban az időjárás és a gazdasági helyzet negatív változásaitól. Egyéb bevétel évi egyéb bevétel előirányzat e Ft volt. A befolyt és költségvetésnek utalt összeg e Ft-ot tett ki, ami az előirányzat 86%-a. A megkeresések (aminek nagy része a rendőrségi helyszíni bírság és az önkormányzat által megelőlegezett gyermektartásdíj) száma megközelíti a 400 esetet. A behajtás érdekében tett felszólítások száma 760 db. Hátralékok alakulása 2008.év Adónem év végi hátralékok "FA" miatti hátralék Hátralék Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Pótlék, bírság Egyéb Összesen Idegen Összesen Iparűzési adó hátralékunk az év végére 5,2%-kal csökkent, mert az év folyamán 112 db fizetési felszólítás és 116 db azonnali beszedési megbírást bocsátottunk ki. Építményadó hátralék e Ft, ebből felszámolás alatt álló 4 cég tartozása e Ft ez 63%-a az összes kintlévőségnek. 6. oldal

7 A gépjárműadó dec.31-én fennálló adóhátralékának összege e Ft, ez e Ft évről, 2008-ról pedig e Ft-ból adódik össze, mely a felszámolás alatt álló cégek adótartozásaival fog csökkenni, ami e Ft-ot tesz ki. Egyéb bevételek esetében a behajtási tevékenységünk ellenére a teljes hátralék összege e Ft, ami 2007-ről e Ft, 2008-ban e Ft. Idegen bevételek 2008-ban 560 db megkeresés érkezett társhatóságoktól e Ft összegű tartozásról. A közel 900 db felszólítás ellenére csak e Ft befizetése történt meg. Az összes hátralék így e Ft, ami 2007-ről e Ft és 2008-ról e Ft. Nagy összegű hátralék a Városgazdálkodástól átadott adók módjára behajtandó szemétdíj hátralék (215 esetben közel e Ft, ebből befolyt 611 e Ft) a vizi közműtől kapott (405 e Ft), a ZAVIT-nak meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás (500 e Ft) és egy adózónál felmerülő OMMF által behajtásra átadott munkavédelmi bírság (ami e Ft) január 15-én kötött önkormányzatunk önálló bírósági végrehajtóval szerződést. Az év folyamán 56 ügy került átadásra e Ft behajtandó összegben. Az önkormányzat által meghatározott és a Polgármesteri Hivatal adóhatósága által beszedett adót az alábbi célokra használtuk fel: -az önkormányzat által működtetett intézmények normatív állami támogatáson és saját bevételen, valamint átvett pénzeszközön kívüli finanszírozására, - Városgazdálkodási, út-híd fenntartási, parkfenntartási, közvilágítási feladatokra - a korábban felvett hitelek törlesztő részleteinek és kamatának fedezésére, Az önkormányzati saját erős fejlesztési és felújítási feladatok fedezetére, illetve a pályázatos feladatok saját erejéhez Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, valamint az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra, 38.6 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt). Sajnos nem sikeresek a nem lakás célú, illetve használaton kívüli, jelenleg üresen álló ingatlanok értékesítésére tett kísérletek sem. A Szent Imre téren lévő óvoda használaton kívüli épületrészét (mely a földhivatali nyilvántartásban megosztásra került) nem tudtuk eladni, ami jelentős mértékben rontotta a bevételek összegét, az előirányzat teljesítés arányát. A normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó kiegészítés meghatározó nagyságrendben és biztonságosan teljesülő bevétel. Az év során élve a jogszabályi lehetőséggel felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Ennek eredményeként az alábbi táblázat szerinti módosítások történtek az intézményi normatíváknál.: 7. oldal

8 Megnevezés Normatív hozzájárulás évi normatíva intézmény összesen Április Július Október lemondás pótigény lemondás pótigény lemondás pótigény Összesen Tényleges Eltérés Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Területi Gondozási Központ Teleki Művelődési Központ Tűzoltóság Összesen Megnevezés Normatív, Április Július Október kötött hozzájárulás lemondás pótigény lemondás pótigény lemondás pótigény Összesen Tényleges Eltérés Óvoda Dózsa György Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Területi Gondozási Központ Teleki Művelődési Központ 0 0 Tűzoltóság 0 0 Összesen Ennek ellenére a normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Űrlap: Normatív állami hozzájárulás: Ft Normatív állami hozzájárulás kamatai Ft Űrlap: Normatív kötött felh. Tám Ft - 50 Űrlap: Jöv. Kül mérséklés Ft - 33 Űrlap: Egyes jöv. Pótló tám. Kieg Ft évi központi bérpol. Int. tám Ft - Eseti költséget kieg Ft Összesen Ft Fenti összeget a megadott határidőig a megjelölt számlára visszautaltuk. A Magyar Államkincstár a normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2007-re vonatkozóan ellenőrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy az intézményeink a feladatot ténylegesen ellátták adminisztrációs hiányosságok miatt Ft visszatérítést + kamatainak visszafizetését állapította meg a MÁK. Ezt kifogásoltuk Ft értékben, így Ft-ot kell visszafizetnünk. Többszöri kitartó, szakminisztériumi támogatással alátámasztott érvelésünk után az ellenőrző szervezet a kifogásunknak helyt adott és ezzel csökkentette a visszafizetendő összeget. Ez a fenti e Ft-on felül értendő. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. 8. oldal

9 Az alacsony ( korlátozott finanszírozás ) a lehetséges és megtett intézkedések ellenére automatikusan generálta a kórház kiegyenlítetlen számláinak növekedését, görgetését. Emiatt az önkormányzat fokozott figyelemmel kísérte a kórház gazdálkodását. Az év elejei közel 60 millió Ft összegű adósságállományt sikerült év végére megszűntetmi. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni. Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Intézmény megnevezése 1. Forduló Létszámcsökkentési pályázat E Ft 2. Forduló 3. Forduló Összesen fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg 1. Margit Kórház Pásztó Város Önk. Óvodája 3. Dózsa György Ált. Iskola 4. Gárdonyi Géza Ált. Iskola Összesen * áthúzódó bevétel *9.913 *9.913 Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 300 millió Ft értékű folyószámla hitel kerete volt, ami változó mértékben volt kimerítve. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel millió Ft munkabérhitelt. Ezen túlmenően a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához a 2007-ben megkötött 50 millió Ft keretösszegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás alapján. E hitelből E Ft-ot tudtunk igénybe venni 2007-ben, a többi feladat áthúzódott 2008-ra.Ténylegesen ennek terhére és a évi fejlesztési hitelkeret terhére e Ft-ot vettünk fel. Kiadások alakulása Működési kiadások Városi összesen vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak. 9. oldal

10 A kiadások alakulása Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi kiadások: ,7 Munkaadókat terhelő jár ,7 Dologi kiadások: ,6 Felhalm. kiad. és pü. befekt ,5 Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését. Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető. Intézményi feladaellátás Az év során az intézményi feladatellátáshoz és a városüzemeltetési feladatokhoz a kiadások időpontjában hozzárendeltük a forrásokat. Ennek ellenére szinte minden intézménynél mutatkoznak feladattal terhelt áthúzódó kiadások, amelyek legalább a pénzmaradvány összegének megfelelőek, vagy azt meghaladó nagyságrendűek. Nem mondható el ugyanez a városüzemeltetési feladatokról, hiszen ezek előirányzata a hiány csökkentése érdekében évek óta nominál értékben is folyamatosan sorvad, a reálértékről nem is beszélve. Az önkormányzati feladatkörbe tartozó út- híd karbantartásra, felújítása, belvízelvezetésre, temetőfenntartásra csak a legminimálisabb előirányzatot tervezünk, ezáltal e területen folyamatos állagromlás tapasztalható. Legnagyobb intézményünk, a Margit Kórház működési paraméterei röviden összefoglalva: 1. Feladatellátás általános értékelése: Kórházunk a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100/ /IV. 18./ számú határozata alapján végezte munkáját az elfogadott Orvos-szakmai és pénzügyi terv -ben megfogalmazottak szerint. Az Intézmény életében az elmúlt két év az átalakulások nehéz időszaka volt. Kialakult az új szolgáltatási profil, az új struktúra. A kapacitások bővítése és maximálist közelítő kihasználása mind hozzájárult a gazdálkodási egyensúly kialakulásához. Eldőlt a TIOP pályázat sorsa, jelentős fejlesztések előtt áll újból a kórház. Az intézmény a szerződött egészségügyi szolgáltatási feladatainak a meglévő gondok / pl: be nem töltött orvosi állások / ellenére is eleget tudott tenni. Egész évben folyamatos feladat volt a megfelelő szakember gárda kialakítása és fenntartása. Pénzügyi helyzetünk február hónapig kritikus, majd lassan javuló tendenciát mutatott. 10. oldal

11 A bevételek növekedése, a létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltségek megszűnése és a dologi kiadások csökkenése az év végére megteremtette a gazdálkodási egyensúlyt, a bevételek fedezték a havi kiadásokat december hó végére ki tudtuk egyenlíteni az 51 napon túli összes tartozásunkat. Kényelmesebb és felszereltebb helyet kaptak a központi ügyeleti háziorvosok. 2. Bevételi források: Döntően az OEP szerződések alapján generált teljesítmények után kapott díjak jelentették kórházunk működésének alapját. Éves szinten az eredeti előirányzatnál / 795,173 M Ft /, a vártnál kedvezőbben alakultak bevételeink: 825,750 M Ft OEP finanszírozást könyvelhettünk el. Jelentősen nőttek mintegy 42,2 %-kal - intézményünk működési bevételei, 109,275 M Ft- ot tettek ki. Ezen belül az egyéb /szolgáltatások díjai, gyógyszer értékesítés stb. / saját bevételek értéke 85,824 M Ft volt. 3. Kiadások alakulása: A személyi jellegű kiadások 456,842 millió Ft-ot tettek ki, amely összeg 58,659 M Ft-tal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A munkaadókat terhelő járulékok 152,187 M Ft-ot tettek ki, amely 18,461 M Ft-tal kevesebb 2008 évinél. A személyi jellegű megtakarítások 77,120 M Ft-os összege a kiadások csökkenésével járult hozzá az egyensúly megteremtéséhez. A dologi kiadások összességében a 2008 évi eredeti előirányzat időarányos részét 26,7 % -kal haladták meg. A költség szerkezet jelentősen javult, a bér- összes költség arány 67,0 %-ról 60,7 %-ra csökkent. Kiadásaink összességében a tervezett kiadásokat / eredeti előirányzatot / 10,1 % - kal haladták meg. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- fekvőbeteg ellátás: Ágykihasználtsági mutatók 2008: Fekvőbeteg ellátó Teljesített Teljesíthető Ágykihasználási Ágyszámok részleg ápolási napok ápolási napok % db Belgyógyászat ,68 20 Krónikus o ,10 70 Rehabilitációs o ,29 75 Ápolási o ,95 10 Krónikus összesen , Aktív osztályok esetében az optimális ágy kihasználtság 85 %, a jelenlegi struktúra ágyszerkezete mellett. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél jobban alakult. Járó beteg statisztika január december 31. Térítési kategória Összes esetszám Összes pontszám Pontszám/eset Szakrendelés 1 - es tér. kat ,7 Labor 1 es tér. kat ,7 Szakrendelés 6 os tér. kat ,0 Labor 6 os tér. kat ,4 Járó mindösszesen ,7 11. oldal

12 Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta, sőt rendszeresen TVK-nál magasabb teljesítményt érünk el. EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2008.év ESETSZÁM Sebészet 185 Szülészet 436 Traumatológia 144 Gastroenterológia 18 Szemészet 54 Összesen 837 A lehetséges 1100 egynapos műtétszámot 76,1 %-ban sikerült kihasználni, a műtétszámok folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája A feladatellátás általános értékelése: Az intézmény eredeti kiadási előirányzata eft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 109,6 %. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 100 %-nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 47 fő, melyből az év során 47 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 47 fő. Tartósan üres állás volt nem volt. Az intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, 99,6 %-ra teljesült.. Az eltérés oka: az év során az alkalmazotti létszám 3 fővel csökkent a Képviselő-testület által határozatban foglalt létszámleépítés miatt. A jelenlegi alkalmazotti létszám 44 fő. A létszámleépítésre benyújtott pályázat pótigénye e Ft és a 13. havi illetmény részarányos kifizetése e Ft. A dologi kiadások teljesítése: eredeti: , módosított , teljesített: e Ft, 95,04 %. Az eltérés oka: évre áthúzódó kötelezettség terheléssel vállalt feladatok : - kerítés áthelyezés - érintésvédelmi felülvizsgálat - járda aszfaltozása Az intézmény tervezett bevételi előirányzatai Ft-ra teljesítette, ami 100 %- nak felel meg. Az intézmény engedélyezett kapacitása 300 fő, 100 %, a statisztikai létszám 302 fő. A tényleges kihasználtság 100,6 %. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege E Ft Megnevezés Eredeti igénylés Pótigény/ lemondás Pótigény/ lemondás Pótigény/ lemondás Módosított normatíva Elszámolás (év végi) Normatív támogatás oldal

13 Az eltérések okai röviden, de egyértelműen indokolva: - a prognosztizált gyermeklétszámhoz képest 2 fő csökkenést realizáltunk. Egyéb központi támogatások alakulása: - létszámleépítés: e Ft - nyári gyermekétkeztetés: e Ft évi bérpolitikai intézkedés: e Ft évi 13.havi illetmény: e Ft - eseti kereset kiegészítés: e Ft A saját bevételek alakulása : módosított előirányzat: eft, Teljesítés eft, 100 % Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft, 100 % Az önkormányzati támogatások alakulása: eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat eft, t ténylegesen kiutalt e Ft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása:. Pénzmaradvány: e Ft Kötelezettséggel terhelt, 2009.évre áthúzódó feladatok e Ft, kötelezettséggel nem terhelt: 352 e Ft. Vagyonállapot változás alakulása: - 1 db fűnyíró gép vásárlás 100 e Ft értékben. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Nevelési feltételek javulása mind a három óvodában: - megtörtént két csoportszoba melegpadló burkolása és a fal festése a Százszorszép Óvodában, alapítványi támogatás, költségvetési forrás, önerős munkálatok összehangolásával. - folyamatban lévő, áthúzódó kötelezettséggel terhelt az érintésvédelmi felülvizsgálat mind három óvodában, a szükséges javítások elvégzése és a Hétpettyes Óvodában négy csoportszobában a világításkorszerűsítés költségvetésből teljesült. - fejlesztő játék és tevékenykedtető eszközök, a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő fektetők vásárlása központi normatíva terhére, alapítványi és pályázati támogatással mind a három óvodában. - Óvodánk a Teljesítmény motivációs pályázaton kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésre a többletmunkavégzés megbecsülése céljából pályázati OKM támogatást nyert el. Szakmai eredmények - Keressük a megújulást címmel kistérségi szintű szakmai napok sikeres megrendezésére került sor pályázati támogatással, két szakmai napon négy neves előadó részvételével. - Bábtalálkozó a Varázsvölgyben címmel bábcsoportok találkozója és báb kiállítás szervezése történt a Teleki László Művelődési Központban. Az aranyszőrű bárány című bábelőadást rendeztünk. - Zsigmond Napok városi rendezvényen a reneszánsz felvonulásban és ünnepségen az óvodánk aktívan közreműködött. 13. oldal

14 - pályázati támogatást nyertünk el 44 óvodás kisgyermek úszásoktatására, így 50 %-os kedvezménybe tudtuk a jelentkezőket részesíteni. - Pásztó Város Közszolgálatáért díjat nyert el az óvodánk konyhai alkalmazottainak közössége, melyet a képviselő-testület adományozott augusztus 20 án, amely 11 főt érintett. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai szakellátást 1 fő szakember végezte a Hétpettyes óvoda és Vanyarc decentrum székhellyel. Pásztó Város Óvodája / 0,5 fő / és a pásztói kistérségben is 0,5 fő / Tar, Szurdokpüspöki, Ecseg, Csécse, Vanyarc, Szirák, Erdőkürt, Kálló, Bér,/ a terápiás ellátottak száma fő. Közoktatási Megállapodás alapján, intézményfenntartó társulási formában óvodánk ellátja az Alsótoldi Körjegyzőség gyermekeinek óvodai nevelését. Jelenleg bejáró gyermekek létszáma 4 fő. Dózsa György Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 7,5%. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 48,5 fő, melyből az év során 48,5 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 47,2 fő. Tartósan üres állás volt- nem volt Az intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, 100%-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése: 96,6%. Eredeti előirányzat: e Ft, módosított előirányzat: e Ft Teljesítés: e Ft. Indoklás: Az aláírt költségvetésben a rezsiköltségek alultervezettek voltak. Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt, melyből 1 fő csökkentéséhez e Ft támogatást igényeltünk és kaptunk. 2 főnek 2008-ra áthúzódott a támogatás igénylése, melynek az összege: e Ft. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100%-ban teljesítette. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege eft Normatív támogatás Eredeti igénylés Pótigény/ lemondás I. Pótigény/ lemondás II. Pótigény/ lemondás III. Megnevezés Módosított normatí va Elszámolás (év végi) Egyéb központi támogatások alakulása: e Ft-ban Közoktatás fejlesztési célok támogatása: 98 A évi bérpolitikai intézkedések támogatása év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása Eseti kereset-kiegészítés oldal

15 Az intézményt érintő ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség összege szöveges magyarázattal októberében a MÁK ellenőrzést tartott intézményünkben. Az ellenőrzés a 2007-es gazdasági évet érintette, amely több mint 250 millió Ft értékű normatíva felülvizsgálatát jelentette. A normatívák ellenőrzése során Ft összegben visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek. Ennek oka: Annak ellenére, hogy a 2007-re igényelt integrációs normatíva kötelező adminisztrációja az intézményben hibátlanul megtalálható volt, sajnos hiányzott a szerződéskötés a fenntartó és az Educatio Kht. között. (1.599 e Ft) A 244 e Ft visszafizetési kötelezettség pedig étkezési kedvezmény igénybevételéhez jogosító dokumentumok hiányából adódott. A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat: e Ft, Teljesítés: e Ft, 100%): Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat: e Ft, teljesítés: e Ft, (100%) Az önkormányzati támogatások alakulása (eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat e Ft ténylegesen kiutalt e Ft Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számla másolatokkal alátámasztva). Az intézmény takarékos gazdálkodásának következtében a pénzmaradvány: e Ft. Kötelezettséggel terhelt: e Ft. Ezt az összeget a villany korszerűsítésére használta fel az iskola. Szabadon felhasználható összeg: 800 e Ft. Vagyonállapot változás alakulása: A székhely épületben a pénzmaradvány felhasználásával valamennyi helyiségben korszerű lett a villany. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: Az intézmény a 2008-as gazdasági évet szigorú megszorítások mellett kezdte el. Ennek az elvárásnak kellett megfelelnie a gazdálkodási tevékenységnek és a pedagógiai munkának. Az intézmény alkalmazotti létszáma 48,5 fő. Ebből 35,5 fő pedagógus, 3 fő szakszolgálatot lát el, 10 fő technikai dolgozó. Szakos ellátottság 100%-os. Az intézmény pedagógiai munkáját pedagógiai programjának, éves munkatervének megfelelően végezte. A törvény által megadható iskolai össz. óraszámot nem tudtuk maximálisan kihasználni, hiszen egész évben takarékoskodni kellett: Pedig indokolttá tennék a következők: Tanulói létszám 500 fő fölött van (túlzsúfoltság, ügyeletigény). Magas osztálylétszámok, több esetben 30 főt meghaladó létszám (osztálybontás, csoportban való oktatás). Hátrányos helyzetű és ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas létszáma (felzárkóztató foglalkozások nem megfelelő száma). Bejáró tanulók magas száma, az iskolabuszok koordinálása. A tantestület ennek ellenére igyekszik magas színvonalon végezni a munkáját. Ezt igazolják a tanév végi, a továbbtanulási eredmények, a tantárgyi versenyeken elért sikerek. Ez a színvonaltartás egyenlőre az alábbiaknak tudható be: A tantestület még mindig hajlandó önzetlen munkára. A munkatársak megragadnak minden pályázati lehetőséget. Az intézményben hatékonyan, eredményesen dolgoznak a civilszervezetek. 15. oldal

16 A közvetett és közvetlen partnerekkel történő hatékony együttműködés. A többcélú kistérségi társulás keretében végzett logopédiai, gyógy testnevelési feladatokat jó színvonalon, jó kihasználtsággal végzik kollégáim. Nagy örömmel fogadtuk az év folyamán a logopédia szaktanterem teljes felújítását. Mind a három decentrumban dicséretes a szakszolgálati feladatok ellátása. A megszorítás, elvonás tovább nem növelhető anélkül, hogy a pedagógiai munka ne csökkenjen. Ezt hangsúlyozottan szeretném kiemelni, már csak azért is, mert a feladataink csak növekednek az elkövetkezendő időben. Tarthatatlanok az épületeink állapota. Esztétikai, higiénés kifogások mellett fokozódik a balesetveszély. Kisiskola kerítése, külső vakolata, tornatermi öltözők csempéi lehullanak stb. A Nagymező úti épület vízvezeték és fűtéscső rendszere időzített bomba (az elmúl egy év során öt alkalommal volt csőtörés). A nehézségek és növekvő feladatok ellenére tantestületünk igyekszik ellátni feladatát a megszokott színvonalon. Ehhez kérem az Önkormányzat további megértő, támogató segítségét. Gárdonyi Géza általános iskola Az engedélyezett alkalmazotti létszám 39 fő, melyből az év során 39 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az intézmény személyi kiadási előirányzata 88,781 eft, mely 97,456 eft-ra, 109,77 %-ra teljesült. Az eltérés oka: a 2007 évi létszámleépítésre teljes egészében az Mt /1/ bekezdés d) és e) pontja értelmében nem volt lehetőség, így a tényleges megvalósítására később, 1 fő pedagógus esetében 2008 évben kerülhetett sor, valamint a központi illetményemelés és eseti keresetkiegészítés okozta az eltérést. A távollévő dolgozók helyettesítése szintén további keretet igényelt. Járulékok: eredeti 29,118 eft, módosított 31,664 eft, teljesítés: 31,664 eft volt. A dologi kiadások előirányzata 36,324eFt, mely 39,422 eft-ra módosult. A teljesítés 37,191 eft, 94 %. Indoklás: a vásárolt élelmezésnél a decemberi számla kifizetése áthúzódik, kötelezettséggel terhelt. A dologi előirányzat emelését a gázenergia és távhőszolgáltatás indokolta. A Képviselő-testület 99/2008.(IV.18.) számú határozatában megerősítette az általa fenntartott intézményeket érintő 2007 évi létszámcsökkentési döntéseit, illetve az ebből eredő költségek állami támogatásból történő igénylését. Így intézményünkben 1 fő pedagógus létszámleépítésére került sor, melyhez eft támogatást igényeltünk és kaptunk. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 99,99 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 478 fő. A tényleges kihasználtság 100 %. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege Eredeti igénylés április Pótigény/ lemondás június Pótigény/ lemondás október Pótigény/ lemondás E Ft Megnevezés Módosított normatí v Elszámolás (év végi) Normatív támogatás 119, , , oldal

17 Az eltérések okai a vártnál kevesebb első osztályos tanuló lépett be, a távozó nagy létszámú nyolcadik osztályok helyébe. A saját bevétel: 10,560 e Ft eredeti, 12,424 e Ft módosított, 12,420 e Ft teljesítés, 99,97 %: Átvett pénzeszközök alakulása: módosított 1,275 e Ft, teljesítés 1,275 e Ft. Az eredeti önkormányzati támogatás 145,675 e Ft, a módosított 156,663 e Ft, a ténylegesen kiutalt 156,663 e Ft. Az intézmény várható pénzmaradványa 2,228 e Ft, kötelezettséggel terhelt e Ft étkezési számla. Vagyonállapot nem változott. Az intézmény a nevelő oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelően végezte, csak a kötelező órákat látta el, szakkörökre, egyéb szabadidős tevékenységre túlóra keretében nem volt mód, így ezeket a pedagógusok saját szabadidejük terhére térítés nélkül végezték. Megnehezíti a nevelő oktató munkát a magas osztálylétszám, amit fokoz a pedagógusok létszámcsökkenése, pedig ilyen magas osztálylétszám mellett szükség lenne bizonyos tantárgyakat csoportbontásban oktatni, ahhoz pedig magasabb tanári létszámra lenne szükség. Nehézségeink ellenére az egész év során tanulóink kimagasló tanulmányi eredményeket értek el a különböző tanulmányi versenyeken. A 8. osztályosok beiskolázása is a középfokú intézményekbe eredményes volt. Nagyon nagy szükség lenne az intézmény tárgyi feltételeinek javítására, szaktantermek kialakítására, hiszen a mai világban lépéshátrányban vagyunk a többi jól felszerelt iskolákkal szemben. Nem beszélve a tornaterem befogadóképességéről, hiszen a megemelkedett osztálylétszámok miatt a tornatermi óra olykor balesetveszélyessé válik a túlzsúfoltság miatt. Az elmúlt időszakban a tornaterem állaga oly mértékben romlott, hogy a rendeltetésszerű használat is kérdésessé válik. (balesetveszély) A rendszeres beázások miatt a főépület tetőzetének átvizsgálása, átcserepezése is időszerűvé vált. Teleki László könyvtár és Művelődési Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely többszöri módosítás eredményeként e Ft -ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 18,65 %. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,55 %- nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 13,5 fő, melyből az év során 14,5 fő volt betöltve. Az év során az 1 fő létszámcsökkentést végrehajtani nem tudtuk a dolgozó folyamatos betegállománya miatt. Tartósan üres állás nem volt. Az integrált intézmény személyi kiadási előirányzata e Ft, mely e Ft-ra, azaz 99,09 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése. Eredeti előirányzat: e Ft, Módosított e Ft, Teljesítés: e Ft, ami 89,08 %-nak felel meg. Ennek oka: takarékos gazdálkodás és pályázati eredményesség. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 99,6 %-ban teljesítette. előirányzat: Megnevezés Normatív támogatás Normatív támogatások összege : e FT Eredeti igénylés Pót igény/ lemondás I. Pót igény/ lemondás II. Pót igény/ lemondás III. Módosított normatíva Ft Elszámolás (év végi) oldal

18 A Magyar Államkincstár által az önkormányzatnál és intézményeinél végzett vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejét ne teljesítette teljes körűen, így e Ft visszafizetésére kötelezte. A saját bevételek alakulása: Módosított előirányzat: e Ft, teljesítés e Ft, 100 % Átvett pénzeszközök alakulása: Módosított előirányzat e Ft, teljesítés e Ft, 96,47 % Országos forrásokból elnyert pályázati támogatás: e Ft (mindkét szakterületen: benyújtott pályázat 9 db, nyertes 6 db) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat technikai eszközfejlesztésre 228 e Ft, könyvbeszerzésre 140 e Ft, összesen: 368 e Ft Nógrád megye Közgyűlésének támogatása: 95 e Ft Mecénás Alapítvány támogatása: 220 e Ft Önkormányzati civil keret az intézményben működő civilek számára: 410 e FT Munkaügyi Központ támogatása: e Ft Az önkormányzati támogatások alakulása Eredetileg tervezett e Ft, módosított előirányzat e Ft, ténylegesen kiutalt e Ft, kiutalatlan - e Ft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása: e Ft Kötelezettséggel terhelt: Pályázati kötelezettség ( NKA, ESZA, MNEKK) 480 e Ft Jubileumi jutalom + járuléka 362 e Ft Villanyszerelési munkadíj a hasznosi intézménynél 100 e Ft Nem tervezett színpadbiztonsági kiadás( színpadi áramdoboz kialakítása, technikai eszközök biztonságos tárolására fémszekrény) 90 e FT Szabad felhasználású pénzmaradvány: e Ft Vagyonállapot változás alakulása: Kölcsönzőpult ( könyvtár, felnőtt részleg): ,-Ft Számítógép ( művelődési központ): ,-Ft Az intézmény alaptevékenységének értékelése, szakmai eredmények Az integrált intézmény takarékos gazdálkodás mellett végezte munkáját a 2008-as évben, mellyel biztosítani tudta feladatainak zavartalan ellátását. Közművelődés területén a művelődési központ legfőbb feladatának a - számában, nagyságrendjében és hatásában - megnövekedett városi és intézményi rendezvények, programsorozatok színvonalas megrendezését tartotta. Az elmúlt év programjából kiemelésre méltó: Kultúra Napja, Múltidéző Zsigmond Nap, Szécsi-est, a Rozmaring Népdalkör jubileumi műsora, Városrészi Falunap Hasznoson és Mátrakeresztesen, Nyári Zenei Fesztivál, Augusztus 20-i ünnepség, Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, Szőlő és Borünnep, Művelődés hete- tanulás ünnepe rendezvénysorozat, a művelődési központ 40 éves jubileumi ünnepsége, Koncz Zsuzsa koncert, Muzsla Néptáncegyüttes kétnapos jubileumi gálaműsora, karácsonyváró programok Pásztón és a városrészekben. A szerény (1 millió forintos) városi rendezvénykeret csupán a megvalósításra fordított összeg töredékét fedezte, ezért igen jelentős pályázati támogatás, szponzori adományozás, lakossági és civil segítségnyújtás tette lehetővé a szép számú és tartalmas programsor megvalósítását. 18. oldal

19 A felújított, megszépült művelődési központ egyre több saját és fogadott rendezvénynek ad otthont, hozzájárulva ezzel a lakosság többrétű kulturális, közösségi igényének kielégítéséhez és az intézmény gazdaságos működéséhez egyaránt. Heti-kétheti rendszerességgel térítésmentesen helyet biztosít amatőr művészeti csoportok, együttesek, különböző klubok, körök, egyesületek foglalkozásai, próbái számára, ezen túl szakmai segítséget nyújt pályázati, adományszerző munkájukhoz. A partnereink ezt városi rendezvényeken, országos kulturális akciókban való közreműködéssel viszonozzák a kölcsönösség jegyében. A közösségi programok, rendezvények egy része civil szervezetekkel, egyesületekkel, szponzorokkal történt együttműködés révén valósulhattak meg, jelezve a városi szintű összefogás fontosságát és eredményeit. A 2008-as évben is fontosnak tartottuk, hogy a mátrakeresztesi Közösségi Ház és Teleház az év nagyobbik részében üzemeljen. Szakmai munkánk eredményeként jelentős közösségi élet bontakozott ki a hasznosi intézményben: népdalkör és nyugdíjas klub alakulása, rendszeres kézműves fogalakozások és nyári tábor szervezése, új berendezési tárgyak vásárlása. Közgyűjteményi területen a városi könyvtár elsődleges és alapvető célja, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetővé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb körű, szakszerűbb kiszolgálását, megfelelve ezáltal az információs társadalom elvárásainak is. A könyvtár 2006-tól rendelkezik a Corvina integrált számítógépes rendszerrel, azóta nagy hangsúlyt helyeznek a rendszer katalógus moduljának fokozatos feltöltésére. A könyvtár pályázatok révén fejleszti szolgáltatásait utolsó negyedévében a könyvtár szakmai programja révén az önkormányzat pályázatot nyújtott be - TIOP ( 10 millió Ft) - a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése érdekében. A pályázat alapvetően eszközbeszerzésre épül, a számítógépes hálózat korszerű fejlesztését, digitalizálást, gyors internetelérést biztosítva. Elnyert támogatás esetén a létrejövő infrastruktúra fizikai értelemben azonnal egy már működő informatikai rendszer részévé válik, emelt színvonalon folytatódhat a felhasználói igények kiszolgálása. Könyvtárunkban 2008-ban lehetővé vált ügyfélkapun keresztül lakossági ügyek lebonyolítása. Tanfolyam révén lehetőséget biztosítottunk az elektronikus közigazgatási szolgáltatások ügysegédleti ismereteinek elsajátítására is. A könyvtár ebben az évben is kiemelten kezelte a hagyományos könyvtári ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeit: Költészet Napja, 79. Ünnepi Könyvhét, Tini Könyvtári Napok. A gyermek és ifjúsági korosztály művelődése érdekében fontosnak tartjuk az együttműködést a helyi és kistérségi civil szervezetekkel, a város, városrészek és a kistérség oktatási-nevelési intézményeivel. Ezért 2008-ban a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködési megállapodást kötöttünk. Területi Gondozási Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 5,4 %. A módosított előirányzat E Ft-ra teljesült, ami 100 %- nak felel meg. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 23 fő, melyből az év során 21 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 21 fő. Tartósan üres állás volt- nem volt Az intézmény személyi kiadási előirányzata eredeti e Ft,módosított eFt, mely e Ft-ra, 99,8%-ra teljesült. (Járulék: eredeti eFt, módosított eFt, teljesített eFt) A dologi kiadások teljesítése: 100 %. 19. oldal

20 Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. A gyermekjóléti és családgondozó szolgálattól 1 fő családgondozó asszisztenst áthelyeztünk a családi napközi feladatra annak érdekében, hogy a biztosítsuk az állami normatív támogatás igényléséhez szükséges személyei feltételeket. Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív támogatások illetik meg: Normatív támogatások összege Eredeti igénylés Pótigény/lemon dás I. Pótigény/lemon dás II. Pótigény/ lemondás III. eft Megnevezés Módosított normatí va Elszámolás (év végi) Normatív támogatás Az eltérések okai: A normatíva visszafizetésének az egyik oka lehet, hogy a évi normatíva igénylésekor olyan információt kaptunk, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás területén pótigény benyújtására nem lesz lehetőségünk, ezért inkább az átlag fölé terveztünk. A másik oka az, hogy 2008-ban jelentősen csökkentek az alapellátás iránti igények. Az igények csökkenésére már a féléves és a III. negyedéves költségvetési beszámolóban is felhívtam a figyelmet. A csökkenés oka egyrészt a jogszabályban előírt jegyzői jövedelemvizsgálat és a gondozási szükségletmérés év eleji bevezetése lehet, mely vizsgálatok lelassítják és megnehezítik az ellátások igénybevételét, elriasztják az új igénylőket. A szociális étkeztetés területén az új igénylők száma 2008-ban 13 fő volt, szemben az előző három év 33 fős átlagával. A házi segítségnyújtás területén még rosszabb a helyzet. Mindössze 6 fő új igénylő jelentkezett, szemben az előző három év 40 fős átlagával. A szociális étkeztetés iránti keresletet, a viszonylag olcsó kifőző helyek és a meleg ételt házhoz szállító futárszolgálatok megjelenése is csökkentheti. A házi segítségnyújtás területén a jogszabályok változása miatt is csökkent az ellátottak száma. Az ebéd házhoz szállítását igénylők hosszú éveken át házi gondozottnak minősültek. Ez az ellátotti kör 2007-től a jogszabály változása miatt kikerült a házi gondozottak köréből. Mindezek miatt az étkeztetés területén 4 főre, a házi segítségnyújtás területén 23 főre járó normatívát vissza kell fizetni. A nappali ellátás (idősek klubja) területén szintén a jogszabályok változása okoz normatíva visszafizetést. Az évtizedek óta érvényes szabály, mely szerint ellátottnak minősül az a klubtag aki 30 napot meg nem haladóan hiányzik, 2008-tól megváltozott, és csak azokat a személyeket lehet klubtagként nyilvántartani és a gondozási napba beszámítani, akik ténylegesen megjelennek a klubban. Mindezek miatt 5 főre járó normatívát vissza kell fizetni. Az intézményt érintő ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség összege szöveges magyarázattal. A házi segítségnyújtás területén jogszabályi változás miatt az igényelt 65 fővel szemben maximum 30 főre jár normatív támogatás 2007-ben. Jogértelmezési és adminisztrációs 20. oldal

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-1/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben