Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés és feldlgzás alapelvei... 3 A THÉTA Egészségközpnt, mint adatkezelő adatai:... 4 A THÉTA Egészségközpnt által igénybe vett adatfeldlgzó:... 4 Adatbiztnsági intézkedések... 4 Az adatkhz való hzzáférés, az adatk tárlásának módja... 5 A kezelt személyes adatk köre, célja, jgalapja és megőrzésükre vnatkzó határidő... 5 Személyre szóló kmmunikációval kapcslats adatkezelések... 5 Gyógykezelés céljából történő adatkezelés... 6 Számlázáshz kapcslódó adatkezelés... 7 Webldallal kapcslats adatkezelés... 7 Bejelentkezési űrlappal kapcslats adatkezelés... 7 Plug In-ek és beépülő mdulk... 7 Közösségi ldalakkal kapcslats adatkezelés... 8 A THETA-ZOOM felülettel kapcslats adatkezelés... 8 Sütik ( Ckie )... 9 Az Egészségközpnt analitikai sütiket használ Az adatkezelés srán Önt megillető jgk A hzzájárulás visszavnásának jga A személyes adatkhz való hzzáférés Helyesbítéshez való jg Adatkezelés krlátzásáhz való jg Törléshez - elfeledtetéshez való jg Tiltakzáshz való jg Adathrdzhatósághz való jg Jgrvslati jgk Bevezető A THÉTA Egészségközpnt (tvábbiakban Egészségközpnt), mint egészségügyi szlgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény tartalmát.

2 Az Egészségközpnt kötelezettséget vállal arra, hgy egészségügyi szlgáltatási tevékenységével kapcslats minden adatkezelés megfelel a jelen tájékztatóban, a hatálys nemzeti jgszabálykban és az Európai Unió jgi aktusaiban meghatárztt elvárásknak. Az Egészségközpnt elkötelezett a személyes adatk védelme iránt, tvábbá kiemelten fntsnak tartja ügyfelei infrmációs önrendelkezési jgának tiszteletben tartását. Az Egészségközpnt a személyes adatkat bizalmasan kezeli, és megtesz minden lyan biztnsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatk biztnságát szlgálja. A tájékztató célja, hgy rögzítse az Egészségközpnt által alkalmaztt adatkezelési elveket, tvábbá az Egészségközpnt adatvédelmi plitikáját ügyfeleivel, egyéb partnereivel, tvábbá saját webldalával és a látgatók önkéntes hzzájárulásán alapuló nline megkereséseivel kapcslatban. Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják: - az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (a tvábbiakban: Inftv.), - - az egészségügyi és a hzzájuk kapcslódó személyes adatk kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény (a tvábbiakban: Eüak.), - az Európai Unió 2016/679. számú általáns adatvédelmi rendelete (a tvábbiakban: GDPR) A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése: Érintett: a Egészségközpnt-val kapcslatba kerülő, vagy kapcslatba került azn természetes személy, akire vnatkzóan és hzzá kapcslódóan a Egészségközpnt személyes adatkat valamilyen módn kezel. Az Érintett a személyes adat alapján aznsíttt vagy - közvetlenül vagy közvetve - aznsítható természetes személy lehet. Kezelőrvs: az Érintett adtt betegségével, illetve egészségi állaptával kapcslats vizsgálati és terápiás tervet meghatárzó, tvábbá ezek keretében beavatkzáskat végző rvs, illetve rvsk, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartznak; Személyes adat: aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre (az Érintett) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható. Adatkezelő: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja. Adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel. Adatkezelés: a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

3 rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatkezelés krlátzása: a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeli kezelésük krlátzása céljából. Adatfeldlgzás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hgy a technikai feladatt az adatkn végzik. Címzett: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. Adatvédelmi incidens: a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményez. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról; Személyaznsító adat: a családi és utónév, leánykri név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykri családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkdási hely, a társadalmbiztsítási aznsító jel (a tvábbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett aznsítására; Az adatkezelés és feldlgzás alapelvei Az Egészségközpnt jelen tájékztató hatálya alá tartzó szlgáltatáskkal kapcslats tevékenységének adatkezelési flyamatai az érintett önkéntes hzzájárulásán, szerződés teljesítéséhez kapcslódnak vagy az adatkezelő jgi kötelezettségén vagy jgs érdekén alapulnak. Az önkéntes hzzájárulásn alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hzzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavnhatják. Az Egészségközpnt személyes adatkat, csak a jelen tájékztatóban illetve a vnatkzó jgszabálykban meghatárztt célból kezel. A kezelt személyes adatk köre aranyban áll az adatkezelés céljával, azn nem terjeszkedik túl. Biznys esetekben a megadtt adatk egy körének kezelését, tárlását, tvábbítását jgszabályk teszik kötelezővé, melyről a Egészségközpnt külön értesíti ügyfeleit.

4 Az Egészségközpnt webldalán csak lyan személyes adatkat kezel, amelyeknek rögzítése szükséges a webldal rendeltetésszerű működéséhez, felhasználói élmény növeléséhez, tvábbá az ügyfelekkel történő kapcslatfelvételhez, illetve kmmunikációhz. Az Egészségközpnt a megadtt személyes adatkat nem ellenőrzi. A megadtt személyes adatk helyességéért kizárólag az azkat megadó személy felel. Felhívjuk az Egészségközpnt részére adatközlők figyelmét, hgy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hzzájárulásának beszerzése. A THÉTA Egészségközpnt, mint adatkezelő adatai: A működtető társaság: OBOLER Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Képviselője: Dr. Rzss István Közpnti címe: Telefnszáma: Székhelye: 7625 Pécs, Tettye u. 40 Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei: Merse Anita // A THÉTA Egészségközpnt által igénybe vett adatfeldlgzó: Megnevezése: Medbase Közpnti címe: Hnlapja: Székhelye: 7694, Hsszúhetény, Petőfi u. 3 Az adatfeldlgzó adatvédelmi nyilatkzata: Feldlgzói tevékenysége: Webtárhelyszlgáltatás Tevékenység rövid ismertetése: A webtárhely-szlgáltató a saját szerverén létrehztt, elkerített lemezterületet biztsít, amelyre a Egészségközpnt webldala feltöltésre került. Adatbiztnsági intézkedések Az Egészségközpnt a személyes adatk kezeléséhez a szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt infrmatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hgy a kezelt adatk az arra jgsultsággal rendelkezők számára hzzáférhetőek maradjanak, tvábbá a hitelességük mindvégig biztsíttt legyen. Az Egészségközpnt az adatkat megfelelő intézkedésekkel védi a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Egészségközpnt lyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gndskdik az adatkezelés biztnságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcslatban jelentkező kckázatkkal aránys védelmi szintet nyújt. A Egészségközpnt az adatkezelés srán megőrzi:

5 a titksságt: megvédi az infrmációt, hgy csak az férhessen hzzá, aki erre jgsult; a sértetlenséget: megvédi az infrmációnak és a feldlgzás módszerének a pntsságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gndskdik arról, hgy amikr a jgsult használónak szüksége van rá, valóban hzzá tudjn férni a kívánt infrmációhz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcslats eszközök. Az adatkhz való hzzáférés, az adatk tárlásának módja Az Egészségközpnt szkáss üzletmenetével kapcslatban birtkába juttt személyes adatkat nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen frmában nem bcsátja rendelkezésére az érintettekre vnatkzó infrmációkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. Az érintettek által megadtt személyes adatkhz, valamint a technikai működés miatt autmatikusan megismert adatkhz kizárólag a Egészségközpnt, mint adatkezelő, munkatársai és adatfeldlgzói férhetnek hzzá. Az Egészségközpnt számítástechnikai rendszerei közpnti épületében, valamint adatfeldlgzóinál találhatók meg. A kezelt személyes adatk köre, célja, jgalapja és megőrzésükre vnatkzó határidő Az Egészségközpnt személyes adatkat csak előre meghatárztt és egyértelmű célkból kezelhet, valamint dlgzhat fel. Általánsságban elmndható, hgy az Egészségközpnt ügyfeleinek adatait szakhatósági engedélyhez kötött egészségügyi ellátás céljából kezeli. Az egyes adatkezelések céljai különösen a következők lehetnek: - Személyre szóló kmmunikációval kapcslats adatkezelések: Kapcslatfelvétel és kapcslattartás Egészségügyi panasz vagy betegpanasz kezelése - Gyógykezelésekkel kapcslats adatkezelések: Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmzdítása Gyógykezelési tevékenységek végzése Az érintett egészségi állaptának nymn követése - Számlakiállításhz kapcslódó adatkezelés - Az Egészségközpnt webldalával kapcslats adatkezelések Személyre szóló kmmunikációval kapcslats adatkezelések Amennyiben Ön elektrnikus útn keresi meg az Egészségközpntt (pl.: telefnn, ben), elengedhetetlen, hgy az Egészségközpnt az adatait a válaszadáshz szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés jgalapja: Az adatfelvétel jgalapja az Ön hzzájárulása, ezt követően az adatk tárlása az Egészségközpnt jgs érdeke alapján történhet. Az Egészségközpnt jgs érdeke a későbbi kapcslattartást, valamint az Egészségközpnt vagy más jgainak jövőbeni védelmét alapzhatja meg, egyéb adatkezelésnek jgalapja nem lehet. Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön elektrnikus kapcslatfelvételt kezdeményez, az Egészségközpnt rögzíti az címét, valamint a nevét, telefns megkeresés esetén pedig a nevét és telefnszámát. Az Egészségközpntnak ezeket a válaszadáshz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön aznsítása, tvábbá a személyre szabtt és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

6 Személyes adatk köre: - Online megkeresés esetén: név és cím - Telefns megkeresés esetén: név és telefnszám Az adatkezelés időtartama: Az Egészségközpnt az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősrban a kapcslattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő hárm hónapn belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcslattartáshz fűződő jgs érdeke a személyes adat tvábbi kezelését indklja, akkr ezen jgs érdek fennállásáig kezeli. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatk megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön aznsítását és az esetleges kapcslatfelvételt, így a megkeresésre az Egészségközpntnak nem áll módjában válaszlni. Adattvábbítás: Az így gyűjtött személyes adatk semmilyen frmában nem tvábbítja az Egészségközpnt harmadik személyeknek. Gyógykezelés céljából történő adatkezelés Az Egészségközpnt egészségügyi szlgáltatói tevékenysége ellátásáhz szükséges mértékben kezeli az Ön adatait. Az adatkezelés jgalapjai: - az egészségügyi tárgyú szerződés teljesítése a személyes adatk tekintetében, - az érintett kifejezett hzzájárulása az egészségügyi személyes adatk vnatkzásában, - biznys adatk kezelését és tvábbítását törvény (Eüak.) írja elő, így azk az adatkezelő jgi kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek, - a megőrzési idő alatti tárlás jgalapja az adatkezelő jgi kötelezettsége. Az adatkezelés célja: Az eredményes gyógykezelés megvalósítása. Ennek keretében elsődlegesen az egészség megőrzésének, javításának és fenntartásának előmzdítása, valamint az egészségi állapt nymn követése. Személyes adatk köre: Az Ön személyaznsító adatai, egészségügyi állaptára vnatkzó adatk (különösen a betegség megnevezése, a kezeléshez használt gyógyszerek), leletezési adatk. Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi adatk kezeléséről szóló évi XLVII törvény (Eüak.) 30. (1) előírásai szerint: - az egészségügyi dkumentációt az adatfelvételtől számíttt 30 évig, zárójelentést pedig 50 évig köteles az adatkezelő megőrizni; - a képalktó diagnsztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számíttt 10 évig, a felvételről készített leletet, a felvétel készítésétől számíttt 30 évig kell megőrizni; - A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudmánys kutatás érdekében - amennyiben indklt - az adatk tvábbra is nyilvántarthatók. A megkötött szerződés esetén a megőrzési idő a Plgári Törvénykönyv által megállapíttt 5 éves elévülési időhöz igazdik. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatk megdásának elmaradása nem teszi lehetővé az ügyfél aznsítását, az esetleges kapcslatfelvételt, valamint a gyógykezelés elvégzését.

7 Adatvábbítás: A kezelést végző rvs az általa megállapíttt, az érintettre vnatkzó egészségügyi adatkat, amennyiben azt az érintett kifejezetten meg nem tiltja, tvábbíthatja az érintett választtt házirvsának. A személyes adatk szintén tvábbítandók minden lyan esetben, amikr törvény azt kötelezően előírja. Ilyen esetek lehetnek a közegészségügyi, járványügyi és munkaügyi célból történő adattvábbításk az egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a munkaügyi hatóság felé (Eüak. 15/A. (1)). Számlázáshz kapcslódó adatkezelés A számviteli törvény frmai követelményeinek megfelelő számla kiállításáhz szükség lehet az ügyfelek személyes adatait kezelni. Az adatkezelés jgalapja: Jgi kötelezettség teljesítése (2000. évi C. törvény a számvitelről) Az adatkezelés célja: Számlakiállítás Személyes adatk köre: Név, lakcím, adóaznsító jel Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Számlakiállítás lehetősége nélkül az Egészségközpnt elzárkózik a szerződéskötéstől. Webldallal kapcslats adatkezelés Bejelentkezési űrlappal kapcslats adatkezelés Az Egészségközpnt közvetlen megkeresése időpntfglalás céljából lehetséges a webldaln található bejelentkezési űrlap kitöltésével. Az adatkezelés jgalapja: Az Ön hzzájárulása Az adatkezelés célja: Az egyszerűbb és könnyebb kapcslatfelvétel, valamint az nline időpnt fglalás lehetővé tétele. A kezelt személyes adatk: Név, telefnszám, cím Az adatkezelés időtartama: Az Egészségközpnt az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősrban a kapcslattartás, valamint időpnt egyeztetés érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követő hárm hónapn belül törli, kivéve, ha jövőbeni kapcslattartáshz fűződő jgs érdeke a személyes adat tvábbi kezelését indklja, akkr ezen jgs érdek fennállásáig kezeli. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatk megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön aznsítását és az esetleges kapcslatfelvételt, így az időpnt fglalás nem lehetséges. Plug In-ek és beépülő mdulk Az Egészségközpnt webldalán közösségi beépülő mdulk, valamint egyéb harmadik féltől származó PlugIn-ek működnek. Ggle Térkép

8 Szlgáltató Célja, működése A tvábbíttt személyes adatk Adatkezelési tájékztatója Szlgáltató Célja, működése A tvábbíttt személyes adatk Adatkezelési tájékztatója Ggle Inc. Térképmegjelenítési szlgáltatás, amely lehetővé teszi a webhely számára, hgy az elhelyezkedéssel kapcslats adatkat az ldalaiba integrálja. Böngészéssel kapcslats adatk, Ggle sütik által gyűjtött adatk, mint: IP cím, böngésző és perációs rendszer típusa, az Egészségközpnt webldalának URL címe. Facebk Facebk Inc. (Facebk Ireland Limited) Facebk widgetek elérést biztsítanak a Facebk szciális hálójáhz Böngészéssel kapcslats adatk, böngésző és perációs rendszer típusa Az ldaln elhelyezett Facebk iknra kattintva a böngésző az Egészségközpnt saját hivatals Facebk ldalára navigálja Önt. Jelen tájékztatóban fglalt adatvédelmi irányelvek irányadóak az Egészségközpnt közösségi ldalainak látgatásából eredő adatkezelésekre is. Közösségi ldalakkal kapcslats adatkezelés Az adatkezelés jgalapja: Az Ön hzzájárulása Az adatkezelés célja: Az Egészségközpnt Online kapcslatfelvételi lehetőség, hírekhez való hzzászólás, véleménynyilvánítás biztsítása céljából üzemeltetett közösségi hivatals Facebk ldalának működtetése. Személyes adatk köre: Név, valamint azn adatk, melyeket Ön az Szlgáltató közösségi ldalain önmagáról közzétesz. Az adatkezelés időtartama: Az adatfelvételtől (pl.: hzzászólás írása) számíttt 5 éves elévülési időn belül az adatk törlésre kerülnek. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszlgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye. Az Egészségközpnt közösségi ldalainak látgatói adataiból nem készít adatbázist, azkat a megadtt céltól eltérő módn nem használja fel. Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshzatalra irányuló eljárásában hztt határzatának értelmében a hivatals Facebk ldallal kapcslats személyes adatk kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg az Egészségközpnt és a Facebk Ireland Limited között. A THETA-ZOOM felülettel kapcslats adatkezelés Ezen felületen megjelenített tartalm az Egészségközpnt egyes ügyfeleinek önkéntes hzzájárulása a webldal skszínűségének bővüléséhez. Az adatszlgáltatás semmilyen frmában nem feltétele az

9 egészségügyi ellátásnak vagy egyéb szlgáltatásnak, annak elmaradása vagy teljesítése nem jár alacsnyabb vagy magasabb szintű eredménnyel. Az adatkezelés jgalapja: Az Ön hzzájárulása Az adatkezelés célja: A webldal tartalmának bővítése, a létrehztt gyűjtemény közösségkvácsló erejének kihasználása, valamint a művészet terjesztése. Személyes adatk köre: Név, valamint azn adatk, amelyeket az adatszlgáltató ügyfél a beküldött anyaggal önmagáról közzétesz. Az adatkezelés időtartama: A hzzájárulás megadásakr megállapdtt egyedi határidőn belül, ennek hiányában a hzzájárulás visszavnásakr vagy a THETA-ZOOM felület végleges megszüntetésekr az adatk törlésre kerülnek. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszlgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye. Sütik ( Ckie ) Az Egészségközpnt webldala sütiket használ. A testre szabtt kiszlgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csmagt, ún. sütit (anglul: ckie) helyez el és a későbbi látgatás srán lvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy krábban elmentett sütit, az Egészségközpntnak lehetősége van összekapcslni az Ön aktuális látgatását a krábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében. Az adatkezelés jgalapja: Az Ön hzzájárulása. Az adatkezelés célja: a felhasználók aznsítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének aznsítása, az annak srán megadtt adatk tárlása, az adatvesztés megakadályzása, a tevékenység nymn követése, webanalitikai mérések végzése, annim statisztikák készítése. Személyes adatk köre: aznsítószám, dátum, időpnt, felhasználói tevékenység (munkamenet száma és hssza), eszköz infrmációk (pl.: képernyő felbntása), hálózati szlgáltató, böngészési infrmációk (pl.: előzőleg felkeresett ldal). Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait hzzájárulásának visszavnásáig vagy a megadástól számíttt legfeljebb két évig kezeli az Egészségközpnt A süti élettartamának leteltét követően autmatikusan új felkérést fg kapni a hzzájárulás megtételére. Az adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A hnlap szlgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége. A sütik feladata: Infrmációkat gyűjtenek a webldalt látgatók eszközeiről, annak érdekében, hgy megkönnyítsék a webldal használatát. Általánsságban a sütik hárm plusz hárm csprtra bnthatók: Munkamenet (Sessin) sütik: Ezen sütik célja, hgy a látgatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztnságsan böngészhessék az Egészségközpnt webldalát, használhassák annak funkcióit, és az tt elérhető szlgáltatáskat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)

10 befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája autmatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Állandó Sütik: Az állandó sütik érvényességi ideje napkban, hetekben, hónapkban vagy években kerül meghatárzásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárlódnak, aznban az előre meghatárztt határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. Belső és külső sütik: Amennyiben a meglátgattt hnlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg ha a süti frrása külső szlgáltató által az érintett hnlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. A webldal működése szempntjából a sütik tvábbi hárm csprtra szthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcinális sütik és analitikai sütik. Az alapvetően szükséges sütik: A webhely által kínált valamely szlgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztnsági követelményeknek. Funkcinális sütik: A funkcinális sütik lehetővé teszik, hgy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választtt nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött infrmációk nem képesek nymn követni az Ön böngészési tevékenységét. Analitikai sütik: Az elemzési sütik rögzítik az infrmációkat, többek között a webldaln Ön által meglátgattt lapkról, a webldaln eltöltött időről és a gyakriságról, amellyel Ön a webldalt látgatja. A webldal használata srán keletkezett, Önre vnatkzó adatkat az Egészségközpnt marketing célkra nem használja fel. Neve Célja Típusa Élettartama Ckie ntice A felhasználó süti Alapvetően 2 év tájékztatóra adtt szükséges/állandó/belső válaszát rögzíti _ga Ggle analitikai Analitikai süti/állandó/külső 2 év süti, amely egy véletlenszerű számmal aznsítja és egyúttal megkülönbözteti egymástól a felhasználókat Az Egészségközpnt analitikai sütiket használ. A Ggle Analytics a Ggle elemző eszköze, amely abban segít a webldalak és alkalmazásk tulajdnsainak, hgy pntsabb képet kapjanak látgatóik tevékenységeiről. A szlgáltatás sütiket használhat, hgy infrmációkat gyűjtsön és jelentést készítsen a webldal használatára vnatkzó statisztikai adatkból anélkül, hgy egyénileg aznsítaná a látgatókat bárki számára. Ggle Analytics

11 Szlgáltató Célja, működése Adatkezelési tájékztatója Ggle Inc. Felhasználók számának, tevékenységének nymn követése, webanalitikai mérések végzése. Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik tvábbi alkalmazását. A süti beállításk módsításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva lvashat: Ggle Chrme: Mzilla Firefx: Internet Explrer/Edge: Opera: Safari: Az adatkezelés srán Önt megillető jgk Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jgk illetik meg: a hzzájárulás visszavnásának jga; személyes adatkhz és az adatkezeléssel kapcslats infrmációkhz való hzzáférés; helyesbítéshez való jg; adatkezelés krlátzása; törléshez való jg; tiltakzáshz való jg; adathrdzhatósághz való jg. Amennyiben Ön jgaival élni kíván, az az Ön aznsításával jár együtt, valamint az Egészségközpntnak Önnel szükségszerűen kmmunikálnia kell, ezért az aznsítás érdekében személyes adatk megadására lesz szükség (de az aznsítás csak lyan adatn alapulhat, amelyet az Egészségközpnt egyébként is kezel Önről). Az adatkezeléssel kapcslats kéréseket és panaszkat legkésőbb 30 napn belül válaszlja meg az Egészségközpnt. A hzzájárulás visszavnásának jga Ön bármikr jgsult az adatkezeléshez adtt hzzájárulást visszavnni, ilyen esetben a megadtt adatkat az Egészségközpnt rendszereiből az Ön adatait visszaállíthatatlanul törli. A személyes adatkhz való hzzáférés Ön jgsult arra, hgy az Egészségközpnttól visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy a kezelt személyes adatkhz hzzáférést kapjn és a következő infrmációkról az Egészségközpnt tájékztassa:

12 az adatkezelés céljai; az Önről kezelt személyes adatk kategóriái; infrmáció azn címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatkat az Egészségközpnt közölte vagy közölni fgja; a személyes adatk tárlásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntjai; az Ön azn jga, hgy kérelmezheti az Egészségközpnttól az Önre vnatkzó személyes adatk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és jgs érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen; a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jga; ha az adatkat nem Öntől gyűjtötték be, a frrásukra vnatkzó minden elérhető infrmáció; az autmatizált döntéshzatal tényéről (ha alkalmaztt ilyen eljárás), ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmaztt lgikáról és arra vnatkzóan érthető infrmációkról, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. A jg gyakrlásának célja az adatkezelés jgszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékztatás kérés esetén az Egészségközpnt méltánys költségtérítést számlhat fel a tájékztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatkhz való hzzáférést az Egészségközpnt úgy biztsítja, hgy az Ön aznsítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, ben vagy pstai útn juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatkat és az infrmációkat. Kérjük, hgy kérelmében jelölje meg, hgy mely személyes adatkhz kér hzzáférést. Helyesbítéshez való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére az Egészségközpnt késedelem nélkül helyesbítse az Önre vnatkzó pntatlan személyes adatkat. Adatkezelés krlátzásáhz való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére az Egészségközpnt krlátzza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Ön vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy az Egészségközpnt ellenőrizze a személyes adatk pntsságát, ha a pnts adat aznnal megállapítható, akkr nem kerül sr a krlátzásra; az adatkezelés jgellenes, de Ön ellenzi az adatk törlését bármely kból, ezért nem az adatk törlését kéri, hanem ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását; az Egészségközpntnak már nincs szüksége a személyes adatkra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakztt az adatkezelés ellen, de az Egészségközpnt jgs érdeke is megalapzhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hgy az Egészségközpnt jgs indkai elsőbbséget élveznek-e az Ön jgs indkaival szemben, az adatkezelést krlátzni kell. Ha az adatkezelés krlátzás alá esik, az ilyen személyes adatkat a tárlás kivételével csak az érintett hzzájárulásával, vagy jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

13 természetes vagy jgi személy jgainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fnts közérdekéből lehet kezelni. Az Egészségközpnt az adatkezelés krlátzásának felldásáról előzetesen tájékztatja Önt. Törléshez - elfeledtetéshez való jg Ön jgsult arra, hgy az Egészségközpnt indklatlan késedelem nélkül törölje az Önre vnatkzó személyes adatkat, ha az alábbi indkk valamelyike fennáll: a személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat az Egészségközpnt gyűjtötte vagy más módn kezelte; Ön visszavnja hzzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jgalapja; Ön tiltakzik a jgs érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k (azaz jgs érdek) az adatkezelésre, a személyes adatkat az Egészségközpnt jgellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatkat az Egészségközpnt által alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Egészségközpnt bármely jgszerű knál fgva nyilvánsságra hzta az Önről kezelt személyes adatt, és bármely fent megjelölt kból törölni köteles azt, az elérhető technlógia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket ideértve a technikai intézkedéseket annak érdekében, hgy tájékztassa az adatkat kezelő más adatkezelőket, hgy Ön kérelmezte a szóban frgó személyes adatkra mutató linkek vagy e személyes adatk máslatának, illetve másdpéldányának törlését. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez: a véleménynyilvánítás szabadságáhz és a tájékzódáshz való jg gyakrlása céljából; a személyes adatk kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jg szerinti kötelezettség teljesítése érdekében; jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Tiltakzáshz való jg Ön jgsult arra, hgy a saját helyzetével kapcslats kkból bármikr tiltakzzn személyes adatainak jgs érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Egészségközpnt a személyes adatkat nem kezelheti tvább, kivéve, ha biznyítja, hgy az adatkezelést lyan kényszerítő erejű jgs érdekek indklják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jgaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcslódnak. Ha a személyes adatk kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jgsult arra, hgy bármikr tiltakzzn, az Önre vnatkzó személyes adatk e célból történő kezelése ellen, ideértve a prfilalktást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcslódik. Ha Ön tiltakzik a személyes adatk közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkr a személyes adatk, a tvábbiakban e célból nem kezelhetők. Adathrdzhatósághz való jg Amennyiben az adatkezelés autmatizált módn valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hzzájárulásán alapul, Önnek jga van arra, hgy kérje az Egészségközpnttól, hgy az Öntől gyűjtött

14 adatkat, az Ön által megjelölt frmátumban bcsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkr kérheti, hgy az adatkat ebben a frmában más adatkezelő számára tvábbítsa. Jgrvslati jgk Az érintett a jgainak megsértése esetén bírósághz frdulhat. Az eljárás különös szabályait az Inf tv a tartalmazza. A bíróság az ügyben srn kívül jár el. Azt, hgy az adatkezelés a jgszabályban fglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles biznyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartzik. A per az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkdási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés krlátzására, az adatk törlésére, az autmatizált döntéshzatallal hztt döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakzási jgának figyelembevételére kötelezheti. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni arra vnatkzóan, hgy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jgsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefn: Fax: Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes az Egészségközpntnak elküldeni a panaszt, a prbléma gyrs és hatékny rvslása érdekében. Bármely tvábbi kérdésével, tvábbá kérelmek, panaszk vagy incidensek bejelentésével frduljn az Egészségközpnthz az alábbi elérhetőségeken: Telefn:

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INFOSECTOR KFT. KÜLSŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Dkumentum aznsító: INFOS-TÁJ-2018-019-KAKT-1.0 Hatályba helyezve: 2018. któber 29. Dkumentum Verzió: 1.0 Adatbiztnsági Besrlás: PUBLIKUS (PBB) Kiadó:.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, hogy megismerje, hogyan kezeljük személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkezik Az Európai Unió

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza a Szabó Vivien kisadózó egyéni vállalkozó üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: 2018. május 25. BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (ZUGLÓI PARKOLÁS) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Zuglói Közbiztnsági nn-prfit Krlátlt Felelősségű Társaság (tvábbiakban: ZKNP KFT., székhelye: 1143 Budapest, Laky Adlf u. 36., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Alulírott Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Mobil telefonszám:... E-mail cím:... Taj szám:... Adóazonosító jel:... Bankszámlaszám:... hozzájárulok, hogy a Veszprém Főegyházmegyei

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SASA.COM KFT. (2483 Gárdony, Balatoni út 51, adatvedelem.sasa@gmail.com, tel: 0622/370-126, adószám: 13996206-2-07, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Az Applixation Kft. (továbbiakban mint adatkezelő) a weboldalai (applixation.hu, medicort.hu, salecort.hu, shopcort.hu) felhasználóinak személyes adatait értékesítési tevékenységével

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Utljára módsítva: 2018. 05. 21. ONLAP GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az MTD Prducts AG ( MTD", mi, minket, miénk ) véleménye szerint fnts, hgy ön megértse, hgy gyűjtjük, tárljuk, sztjuk meg és használjuk

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről PETŐFIBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

P L E X I C E N T R U M

P L E X I C E N T R U M Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum tartalmazza az PUSO-PLASZTIK KFT. üzleti partnereivel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

ADATVÉDELMI IRÁNYELV Az Irányelv legutlsó módsítása: 2018. április 16. ADATVÉDELMI IRÁNYELV Társaságunk, a belga törvények szerint alapíttt Bridgestne Eurpe NV/SA bejegyzett székhelye: Belgium, Kleine Klsterstraat 10, 1932

Részletesebben

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2018. május 20. Oldal 1 / 18 Tartalmjegyzék Hnnan származhat kezelésre átadtt Személyes Adat?... 4 Mi az Adat kezelés?... 4 Az Adat kezelés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27. magasföldszint; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az IT-PNG-SYSTEM Kft. (H-1125, Budapest, Kútvölgyi út 50 F/1.) továbbiakban adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal

Részletesebben

Az önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium OM 201762 5130 Jászapáti, Vasút u. 2. Tel: 57/540-960 Fax: 57/440-347 E-mail: szechenyi.jaszapati@gmail.com Az önéletrajzok kezelésére

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium 2018. szeptember 1. 2 ADATKEZELŐ Jelen Adatkezelési Tájékztató (a tvábbiakban: Tájékztató) az alábbi adatkezelőre terjed

Részletesebben

1. Az adatkezelő adatai

1. Az adatkezelő adatai Tisztelt Jelentkező! Mielőtt megtisztelne Bennünket bizalmával és elküldené nekünk álláspályázatát vagy önéletrajzát, kérjük, előtte ismerje meg adatvédelmi tájékoztatónkat. 1. Az adatkezelő adatai Az

Részletesebben