Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágsítást adunk a róla tárlt adatkról, ha ezt írásban kéri: A személyes adatk törlését ezen a címen lehet kérni: Az alábbiakban részletezett vállalkzáscsprt, amelyben AD Slutins Kft Budapest, Tátra u. 24. ( Fővársi Törvényszék Cégbírósága), a tvábbiakban: Szlgáltató alá veti magát a következő tájékztatónak. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) kimndja, hgy az érintettel (jelen esetben a weblap/ blghasználóval, a tvábbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hgy az adatkezelés hzzájárulásn alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékztatni kell az adatai kezelésével kapcslats minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jgalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldlgzásra jgsult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Tájékztatni kell az érintettet az Inf tv. 6. (1) bekezdése alapján arról is, hgy személyes adat kezelhető akkr is, ha az érintett hzzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll.

2 A tájékztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcslats jgaira és jgrvslati lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékztatás megtörténhet az alábbi infrmációk nyilvánsságra hzatalával is: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak és jgrvslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. Jelen adatkezelési tájékztató az alábbi webldalak adatkezelését szabályzza: Fő dmain: Átirányíttt dmain: A tájékztató módsításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jgszabályi hivatkzást is Fgalm meghatárzásk 1. személyes adat : aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható; 2. adatkezelés : a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés; 3. az adatkezelés krlátzása : a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeli kezelésük krlátzása céljából;

3 4. prfilalktás : személyes adatk autmatizált kezelésének bármely lyan frmája, amelynek srán a személyes adatkat valamely természetes személyhez fűződő biznys személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapthz, személyes preferenciákhz, érdeklődéshez, megbízhatósághz, viselkedéshez, tartózkdási helyhez vagy mzgáshz kapcslódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 5. álnevesítés : a személyes adatk lyan módn történő kezelése, amelynek következtében tvábbi infrmációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hgy a személyes adat mely knkrét természetes személyre vnatkzik, feltéve hgy az ilyen tvábbi infrmációt külön tárlják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztsíttt, hgy aznsíttt vagy aznsítható természetes személyekhez ezt a személyes adatt nem lehet kapcslni; 6. nyilvántartási rendszer : a személyes adatk bármely módn centralizált, decentralizált vagy funkcinális vagy földrajzi szempntk szerint taglt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető; 7. adatkezelő : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja; 8. adatfeldlgzó : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel; 9. címzett : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak; 10. harmadik fél : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldlgzóval vagy azkkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldlgzó közvetlen irányítása alatt a személyes adatk kezelésére felhatalmazást kaptak; 11. az érintett hzzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez;

4 12. adatvédelmi incidens : a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi; 13. genetikai adat : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vnatkzó minden lyan személyes adat, amely az adtt személy fizilógiájára vagy egészségi állaptára vnatkzó egyedi infrmációt hrdz, és amely elsősrban az említett természetes személyből vett bilógiai minta elemzéséből ered; 14. bimetrikus adat : egy természetes személy testi, fizilógiai vagy viselkedési jellemzőire vnatkzó minden lyan sajáts technikai eljáráskkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi aznsítását, ilyen például az arckép vagy a daktilszkópiai adat; 15. egészségügyi adat : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról; 16. tevékenységi közpnt : a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli közpnti ügyvitelének helye, ha aznban a személyes adatk kezelésének céljaira és eszközeire vnatkzó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hzzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghzó tevékenységi helyet kell tevékenységi közpntnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldlgzó esetében az Unión belüli közpnti ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldlgzó az Unióban nem rendelkezik közpnti ügyviteli hellyel, akkr az adatfeldlgzónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahl az adatfeldlgzó tevékenységi helyén flytattt tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldlgzóra e rendelet szerint meghatárztt kötelezettségek vnatkznak; 17. képviselő : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldlgzó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jgi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldlgzót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldlgzóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vnatkzásában; 18. vállalkzás : gazdasági tevékenységet flytató természetes vagy jgi személy, függetlenül a jgi frmájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet flytató személyegyesítő társaságkat és egyesületeket is; 19. vállalkzáscsprt : az ellenőrző vállalkzás és az általa ellenőrzött vállalkzásk;

5 20. kötelező erejű vállalati szabályk : a személyes adatk védelmére vnatkzó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldlgzó egy vagy több harmadik rszágban a személyes adatknak az ugyanazn vállalkzáscsprtn vagy közös gazdasági tevékenységet flytató vállalkzásk ugyanazn csprtján belüli adatkezelő vagy adatfeldlgzó részéről történő tvábbítása vagy ilyen tvábbításk srzata tekintetében követ; 21. felügyeleti hatóság : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehztt független közhatalmi szerv; 22. érintett felügyeleti hatóság : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatk kezelése a következő kk valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldlgzó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtttak be az említett felügyeleti hatósághz; 23. személyes adatk határkn átnyúló adatkezelése : a) személyes adatknak az Unióban megvalósuló lyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldlgzó több tagállamban található tevékenységi helyein flytattt tevékenységekkel összefüggésben kerül sr; vagy b) személyes adatknak az Unióban megvalósuló lyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldlgzó egyetlen tevékenységi helyén flytattt tevékenységekkel összefüggésben kerül sr úgy, hgy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 24. releváns és megalapztt kifgás : a döntéstervezettel szemben benyújttt, azzal kapcslats kifgás, hgy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hgy az adatkezelőre vagy az adatfeldlgzóra vnatkzó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifgásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jgaira és szabadságaira, valamint adtt esetben a személyes adatk Unión belüli szabad áramlására jelentett kckázatk jelentőségét; 25. az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás : az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pntja értelmében vett szlgáltatás; 26. nemzetközi szervezet : a nemzetközi közjg hatálya alá tartzó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy lyan egyéb szerv, amelyet két vagy több rszág közötti megállapdás hztt létre vagy amely ilyen megállapdás alapján jött létre.

6 Az adatkezelés jgalapja (5.-6. ) 1. Személyes adat akkr kezelhető, ha ahhz az érintett hzzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatárztt körben - helyi önkrmányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 2. Személyes adat kezelhető akkr is, ha az érintett hzzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll. 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége flytán vagy más elháríthatatlan kból nem képes hzzájárulását megadni, akkr a saját vagy más személy létfntsságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításáhz vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hzzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 4. A 16. életévét betöltött kiskrú érintett hzzájárulását tartalmazó jgnyilatkzatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólags jóváhagyása nem szükséges. 5. Ha a hzzájárulásn alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden lyan infrmációt, amelyet a személyes adatk kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatk meghatárzását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatk tvábbításának tényét, címzettjeit, adatfeldlgzó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módn tartalmaznia kell, hgy az érintett aláírásával hzzájárul adatainak a szerződésben meghatárzttak szerinti kezeléséhez. 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hzzájárulásával került sr, az adatkezelő a felvett adatkat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll

7 A személyes adatk kezelésére vnatkzó elvek A személyes adatk: a) kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn kell végezni ( jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ); b) gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történjen, és azkat ne kezeljék ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés ( célhz kötöttség ); c) az adatkezelés céljai szempntjából megfelelőek és relevánsak kell, hgy legyenek, és a szükségesre kell krlátzódniuk ( adattakaréksság ); d) pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ( pntsság ); e) tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, az e rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ( krlátztt tárlhatóság ); f) kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve ( integritás és bizalmas jelleg ). (2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására ( elszámltathatóság ). Funkcinális adatkezelés 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határzni a weblap/ blg funkcinalitásának működése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye,

8 b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése. 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre: Hnlapnál: Megrendelő címe Neve Telefnszáma Felhasználónév Egyéb bekért adatk: IP cím, böngésző előzmények 3. Az érintettek köre: A weblap -n regisztrált valamennyi felhasználó. 4. Az adatgyűjtés célja: Hnlapnál: marketing a cél direkt marketing hírlevél küldése a cél adatbázis építés a cél nem hivatals stat a cél ügyfélkapcslat a cél

9 időszaks prmóció a cél nyereményjáték a cél felmérés a cél hűségprgram a cél kedvezményadás a cél elégedettségmérés a cél regisztráció a cél kapcslódó szlgáltatásk a cél Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév): marketing a cél direkt marketing a cél hírlevél küldése a cél adatbázis építés a cél tudmánys kutatás a cél ügyfélkapcslat a cél időszaks prmóció a cél nyereményjáték a cél felmérés a cél hűségprgram a cél kedvezményadás a cél elégedettségmérés a cél regisztráció a cél kapcslódó szlgáltatásk a cél

10 Telefnszám marketing a cél direkt marketing a cél hírlevél küldése a cél adatbázis építés a cél tudmánys kutatás a cél ügyfélkapcslat a cél időszaks prmóció a cél nyereményjáték a cél felmérés a cél hűségprgram a cél kedvezményadás a cél elégedettségmérés a cél regisztráció a cél kapcslódó szlgáltatásk a cél Felhasználó név: felmérés a cél hűségprgram a cél ügyfélkapcslat a cél elégedettségmérés a cél regisztráció a cél kapcslódó szlgáltatásk a cél hírlevél küldése a cél adatbázis építés a cél

11 nem hivatals stat a cél EGYÉB személyes adat: marketing a cél nem hivatals stat a cél 5. Az adatkezelés időtatama, az adatk törlésének határideje: A regisztráció törlésével aznnal. Kivéve a számviteli biznylatk esetében, hiszen a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatkat. A könyvviteli elszámlást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli biznylatt (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartáskat is), legalább 8 évig kell lvasható frmában, a könyvelési feljegyzések hivatkzása alapján visszakereshető módn megőrizni. 6. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatkat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: A következő adatk módsítását lehet elvégezni a webldalakn: hnlapn címet hnlapn név hnlapn a telefnszámt hnlapn felhasználónevet hnlapn egyéb személyes adatkat A személyes adatk törlését, vagy módsítását az alábbi módkn tudja érintett kezdeményezni: pstai útn (1136 Budapest, Tátra u. 24. címen), útján címen. 8. Az adatkezelés jgalapja: a Felhasználó hzzájárulása, az Inftv. 5. (1) bekezdése, illetve az elektrnikus kereskedelemi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Elker tv.) 13/A. (3) bekezdése:

12 A szlgáltató a szlgáltatás nyújtása céljából kezelheti azn személyes adatkat, amelyek a szlgáltatás nyújtásáhz technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szlgáltatónak az egyéb feltételek aznssága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben ly módn kell üzemeltetnie az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt eszközöket, hgy személyes adatk kezelésére csak akkr kerüljön sr, ha ez a szlgáltatás nyújtásáhz és az e törvényben meghatárztt egyéb célk teljesüléséhez feltétlenül szükséges, aznban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés srán igénybe vett adatfeldlgzó (weblap) adatai: Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. Telefnszám: Az adatkezelés srán igénybe vett adatfeldlgzó (blg) adatai: Név: Rackfrest Kft. Cím: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. Telefnszám: A funkcinális adatkezelésre vnatkzó alapelveink (Elker tv. 13/A.) 1. A szlgáltató az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás igénybevételével kapcslats természetes személyaznsító adatkat, lakcímet, valamint a szlgáltatás igénybevételének időpntjára, időtartamára és helyére vnatkzó adatkat. 2. A szlgáltató a szlgáltatás nyújtása céljából kezelheti azn személyes adatkat, amelyek a szlgáltatás nyújtásáhz technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szlgáltatónak az egyéb feltételek aznssága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben ly módn kell üzemeltetnie az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt eszközöket, hgy személyes adatk kezelésére csak akkr kerüljön sr, ha ez a szlgáltatás nyújtásáhz és az Elker törvényben meghatárztt egyéb célk teljesüléséhez feltétlenül szükséges, aznban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 3. A szlgáltató a szlgáltatás igénybevételével kapcslats adatkat bármely egyéb célból - így különösen szlgáltatása hatéknyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektrnikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalm eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatárzása mellett és az igénybe vevő hzzájárulása alapján kezelhet.

13 4. Az igénybe vevőnek az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás igénybevételét megelőzően és a szlgáltatás igénybevétele srán is flyamatsan biztsítani kell, hgy az adatkezelést megtilthassa. 5. A kezelt adatkat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatkat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. 6. A szlgáltatónak biztsítania kell, hgy az igénybe vevő az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel srán bármikr megismerhesse, hgy a szlgáltató mely adatkezelési célkból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcslatba nem hzható adatk kezelését is. Ckie-k (sütik) kezelése 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határzni a weblap/ blg ckie adatkezelése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése. 2. weblap/ blg -ra jellemző ckie-k az úgynevezett jelszóval védett munkamenethez használt ckie, bevásárlóksárhz szükséges ckie-k és biztnsági ckie-k, melyek használatáhz nem szükséges előzetes hzzájárulást kérni az érintettektől. 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: egyedi aznsítószám, dátumk, időpntk 4. Az érintettek köre: A webldalt látgató valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: a felhasználók aznsítása, a bevásárlóksár nyilvántartására és a látgatók nymn követése. 6. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a sessin ckie-k esetén a weblap/ blg által meghatárztt ideig tart, vagy amíg a felhasználó a böngészőjéből ki nem üríti azkat.

14 7. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatkat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 8. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a ckie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállításk menüjében általában az Adatvédelem menüpnt beállításai alatt. 9. Az adatkezelés jgalapja: Az érintettől hzzájárulás nem szükséges, amennyiben a ckie-k használatának kizárólags célja az elektrnikus hírközlő hálózatn keresztül történő közléstvábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtásáhz a szlgáltatónak feltétlenül szüksége van. Adattvábbítás 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határzni a weblap/ blg adattvábbítási tevékenysége körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése. 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre. a) A tvábbíttt adatk köre a szállítás lebnylítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefnszám, fizetendő összeg. b) A tvábbíttt adatk köre az nline fizetés lebnylítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg. 3. Az érintettek köre: A házhzszállítást/nline vásárlást kérő valamennyi érintett. 4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhz szállítása/az nline vásárlás lebnylítása. 5. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: A házhzszállítás/nline fizetés lebnylításáig tart. 6. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatkat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: Szlgáltató, adatkezelő.

15 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhz szállító/nline fizetést biztsító szlgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. 8. Az adattvábbítás jgalapja: a Felhasználó hzzájárulása, az Inftv. 5. (1) bekezdése, illetve az elektrnikus kereskedelemi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. Közösségi média Használk facebkt: Facebk adatvédelmi: 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határzni a weblap/ blg adattvábbítási tevékenysége körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése. 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre: a fentebb felsrlt közösségi ldalakn regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilváns prfilképe. 3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebk közösségi ldaln és lájklta a webldalt. 4. Az adatkezelés célja: A fentebb felsrlt közösségi ldalakn, a weblap/ blg egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a webldalnak a megsztása, illetve lájklása. 5. Az adatkezelés időtartama, az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az adatk frrásáról, azk kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jgalapjáról a fentebb felsrlt közösségi ldalak(ak) címén (címein) tájékzódhat az érintett.

16 6. Az adatkezelés a fentebb felsrlt közösségi ldalak(ak)n valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatk törlési és módsítási lehetőségeire a közösségi ldalak szabályzása vnatkzik. 7. Az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása személyes adatai kezeléséhez a fentebb felsrlt közösségi ldalak(ak)n. Külső nline számlázó. Neve: Symbin.eu Számlázó Átadtt adatk: adószám cím szállítási cím Külső CRM rendszer. Neve: Star Sft Kft. Székhelye: 2517 Kesztölc, Csévi u. 3. Adatvédelmije: egyediszftverek.hu/adatvedelmi-nyilatkzat Milyen adatt ad át: minden adathz hzzáfér Adatkezelés célja: Direkt sales és kapcslattartás, Új üzleti ajánlatkkal való megkeresés Adatkezelés időtartama: Amíg az ügyfelem nem kéri adatai törlését Külső marketinges: Neve: Bnczi Kata, egyéni vállalkzó Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 32. minden-adathz-hzzáfér Amíg az ügyfelem nem kéri adatai törlését Külső cégnek átadtt adatk: Ggle Ggle Adsense: használm, mint hirdető Ggle Adwrds: használm, mint hirdető

17 A weblap/ blg a Ggle Adwrds remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy lyan funkció, amelynek segítségével a weblap/ blgazknak a felhasználóknak, akik krábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Ggle Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód ckie-kat használ a látgatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a ckie-kat, és egyéb, a Gggle adatkezelésével kapcslats infrmációt is lvashatnak az alábbi címeken: és Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing ckie-kat, számukra nem fgnak megjelenni személyre szabtt ajánlatk a weblap/ blg. ggle_analitics_hasznal A weblap/ blg látgatttsági adatait a Ggle Analytics szlgáltatás igénybevételével méri a Szlgáltató. A szlgáltatás használata srán adatk kerülnek tvábbításra. A tvábbíttt adatk az érintett aznsítására nem alkalmasak. A Ggle adatvédelmi elveiről bővebb infrmáció itt lvasható: ggle_remarketing_hasznal Remarketing célja: Emlékeztető weblap remarketing Egyéb remarketing Direkt sales Facebk Hirdetések céljából Remarketing célja: hnlap emlékeztető remarketing Egyéb remarketing Direkt sales Hírlevél, DM tevékenység 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. -a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hzzájárulhat ahhz, hgy Szlgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkr megadtt elérhetőségein (pl. elektrnikus levélcím, vagy telefnszám) megkeresse. 2. Tvábbá Ügyfél a jelen tájékztató rendelkezéseit szem előtt tartva hzzájárulhat

18 ahhz, hgy Szlgáltató a reklámajánlatk küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 3. Szlgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó krlátzás és indklás nélkül, ingyenesen leiratkzhat az ajánlatk küldéséről. Ebben az esetben Szlgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és tvábbi reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámkról leiratkzhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 4. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határzni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése. 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: név, cím, (telefnszám) dátum, időpnt. 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkzó valamennyi érintett. 7. Az adatkezelés célja: reklámt tartalmazó elektrnikus üzenetek ( , sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékztatás nyújtása az aktuális infrmációkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 8. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: a hzzájáruló nyilatkzat visszavnásáig, azaz a leiratkzásig tart az adatkezelés. 9. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatkat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintett bármikr, ingyenese leiratkzhat a hírlevélről. 11. Az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása, az Inftv. 5. (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. (5) bekezdése: A reklámzó, a reklámszlgáltató, illetve a reklám közzétevője a hzzájárulásban meghatárztt körben - a náluk hzzájáruló nyilatkzatt tevő személyek személyes

19 adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vnatkzó - adat csak a hzzájáruló nyilatkzatban fglaltaknak megfelelően, annak visszavnásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hzzájárulásával adható át. Az adatkezelés biztnsága (1)Az adatkezelő és az adatfeldlgzó a tudmány és technlógia állása és a megvalósítás költségei, tvábbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jgaira és szabadságaira jelentett, váltzó valószínűségű és súlysságú kckázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hgy a kckázat mértékének megfelelő szintű adatbiztnságt garantálja, ideértve, többek között, adtt esetben: a) a személyes adatk álnevesítését és titksítását; b) a személyes adatk kezelésére használt rendszerek és szlgáltatásk flyamats bizalmas jellegének biztsítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hgy a személyes adatkhz való hzzáférést és az adatk rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztnságának garantálására hztt technikai és szervezési intézkedések hatéknyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szlgáló eljárást. (2) A biztnság megfelelő szintjének meghatárzásakr kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő lyan kckázatkat, amelyek különösen a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltztatásából, jgsulatlan nyilvánsságra hzatalából vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférésből erednek. (3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldlgzó 40. cikk szerinti jóváhagytt magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagytt tanúsítási mechanizmushz való csatlakzását felhasználhatja annak biznyítása részeként, hgy az e cikk (1) bekezdésében meghatárztt követelményeket teljesíti. (4) Az adatkezelő és az adatfeldlgzó intézkedéseket hz annak biztsítására, hgy az adatkezelő vagy az adatfeldlgzó irányítása alatt eljáró, a személyes adatkhz hzzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatkat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jg kötelezi őket.

20 Az érintettek jgai ( ) 1. Az érintett kérelmezheti az Szlgáltatónál, hgy az adjn tájékztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárlását. 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbíztt adatfeldlgzó által feldlgztt adatairól, azk frrásáról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, az adatfeldlgzó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, tvábbá - az érintett személyes adatainak tvábbítása esetén - az adattvábbítás jgalapjáról és címzettjéről. 3. Az adatkezelő az adattvábbítás jgszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékztatása céljából adattvábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatk tvábbításának időpntját, az adattvábbítás jgalapját és címzettjét, a tvábbíttt személyes adatk körének meghatárzását, valamint az adatkezelést előíró jgszabályban meghatárztt egyéb adatkat. 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 30 napn belül, közérthető frmában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékztatást. A tájékztatás ingyenes. 5. Felhasználó kérelmére Szlgáltató tájékztatást ad az általa kezelt adatkról, azk frrásáról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldlgzó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, tvábbá - az érintett személyes adatainak tvábbítása esetén - az adattvábbítás jgalapjáról és címzettjéről. Szlgáltató a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 30 napn belül írásban, közérthető frmában adja meg a tájékztatást. A tájékztatás ingyenes. 6. Szlgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatt helyesbíti. 7. Törlés helyett Szlgáltató zárlja a személyes adatt, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené a Felhasználó jgs érdekeit. A zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 8. Szlgáltató törli a személyes adatt, ha kezelése jgellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiánys vagy téves - és ez az állapt jgszerűen nem rvslható - feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elrendelte.

21 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatt, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pntsságát, de a vitattt személyes adat helytelensége vagy pntatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 10. A helyesbítésről, a zárlásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, tvábbá mindazkat értesíteni kell, akiknek krábban az adatt adatkezelés céljára tvábbíttták. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jgs érdekét nem sérti. 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napn belül írásban közli a helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jgi indkait. A helyesbítés, törlés vagy zárlás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékztatja az érintettet a bírósági jgrvslat, tvábbá a Hatósághz frdulás lehetőségéről. Jgrvslat 1. Felhasználó tiltakzhat személyes adatának kezelése ellen, ha a. a személyes adatk kezelése vagy tvábbítása kizárólag az Szlgáltatóra vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szlgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b. a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik; c. törvényben meghatárztt egyéb esetben. 2. Szlgáltató a tiltakzást a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapzttsága kérdésében döntést hz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékztatja. Ha az Szlgáltató az érintett tiltakzásának megalapzttságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a tvábbi adatfelvételt és adattvábbítást is - megszünteti, és az adatkat zárlja, valamint a tiltakzásról, tvábbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazkat, akik részére a tiltakzással érintett személyes adatt krábban tvábbíttta, és akik kötelesek intézkedni a tiltakzási jg érvényesítése érdekében. 3. Amennyiben a Felhasználó Szlgáltatónak a meghztt döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számíttt 30 napn belül - bírósághz frdulhat. A bíróság srn kívül jár el. 4. Az adatkezelő esetleges jgsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni:

22 Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pstafiók: 5. Telefn: Fax: Bírósági jgérvényesítés (22. ) 1. Azt, hgy az adatkezelés a jgszabályban fglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles biznyítani. Az adattvábbítás jgszerűségét az adatátvevő köteles biznyítani. 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartzik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkdási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jgképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkzhat. 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárlására, törlésére, az autmatizált adatfeldlgzással hztt döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakzási jgának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számíttt 3 napn belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatkat akkr is törölni, ha az adatátvevő a meghatárztt határidőn belül nem frdul bírósághz. 6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő aznsító adatainak közzétételével történő - nyilvánsságra hzatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagybb számú érintett védett jgai megkövetelik. Kártérítés és sérelemdíj (23. ) 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jgellenes kezelésével vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével másnak kárt kz, köteles azt megtéríteni. 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jgellenes kezelésével vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jgát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

23 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldlgzó által kztt kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldlgzó által kztt személyiségi jgsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az kztt kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha biznyítja, hgy a kárt vagy az érintett személyiségi jgának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan k idézte elő. 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a kársult vagy a személyiségi jg megsértésével kztt jgsérelem az érintett szándéks vagy súlysan gndatlan magatartásából származtt. Zárszó A tájékztató elkészítése srán figyelemmel vltunk az alábbi jgszabálykra: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról (a tvábbiakban: Inftv.) évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. -a) évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról; évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól (különösen a 6. -a) évi XC. törvény az elektrnikus infrmációszabadságról évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről (kifejezetten a a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú nline reklám bevált gyakrlatára vnatkzó EASA/IAB-ajánlásról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről (általáns adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelő megnevezése : Adatkezelő megnevezése: KOMO - SKY Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-09-091653 Adatkezelő székhelye: 2317 Szigetcsép, Szabadság u.7 Adatkezelő képviselője:

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Cromax.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Cromax.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: ajánlatkérés során megadott vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, cégnév és cím

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: ajánlatkérés során megadott vezeték- és keresztnév,  cím, telefonszám, cégnév és cím Bevezetés A http://www.balatonihajozas.hu) (Szolgáltató, üzemeltető: Balatoni Hajózási Zrt., 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) működését az alábbi Adatvédelmi tájékoztató

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Adatkezelési tájékoztató Röviden: Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Bevezetés A Jakab László E.V. (4025 Debrecen Miklós utca 39 1/1 adószám: 60589961-2-35) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Alapelvek Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. (1) kimondja, hogy az

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

ELTEC HOLDING KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELTEC HOLDING KFT.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELTEC HOLDING KFT. HTTP://WWW.ELTEC.NET/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: Nagy Krisztián Ellenőrizte: Dömölki Csaba Változat: 1.1 (2018.01.02.) ELTEC HOLDING KFT. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 ADATKEZELŐ...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az Egészség és Egység a Természettel Egyesület tagjai által az Egyesületbe való belépés,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. /Hatályos: szeptember 12. napjától/

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. /Hatályos: szeptember 12. napjától/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ /Hatályos: 2017. szeptember 12. napjától/ A) Bevezető Az Avanzamento Oktatási Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Brassó út 17., adószám: 25954449-1-43, bankszámlaszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Mexil Bt.) számára kezelt személyes adatok

Részletesebben

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (az MTÜ - PARTNER BÁZISRA vonatkozóan)

A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (az MTÜ - PARTNER BÁZISRA vonatkozóan) A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA (az MTÜ - PARTNER BÁZISRA vonatkozóan) Bevezetés A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a magyarországi turizmus fellendítése és népszerűsítése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a webáruház felhasználói által, az oldal használata során megadott és a webáruház üzemeltetője (JERIKO BLUE Kft., továbbiakban Adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.gabonaitalok.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BEMUTATJA: 19. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A MEMO Rendezvényszervező Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) megbízza az adatok feldolgozásával a Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.- t (továbbiakban Adatfeldolgozó).

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: 2018. május 25. BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására,

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Társaság neve: cégjegyzékszáma: székhelye: Infrmációs közpnt: elektrnikus címe: hnlapja: UNI-MED Szeged Egészségügyi Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 06-09-011070 (Szegedi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben