ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

2 I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 III.AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA... 9 IV.AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI V.AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA VI.COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE VII.ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS VIII.AZ ÉRINTETTEK JOGAI Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgait az Inf tv ai és 21. -a, tvábbá a GDPR III. fejezete és 34. cikkei tartalmazzák. A Tájékztatóban az érintettek jgait a mindkét jgszabályra figyelemmel fglaljuk össze: Adatkezelő tájékztatja az érintetteket, hgy jgaik gyakrlására az Adatkezelő X. pntban feltüntetett elérhetőségeit használhatják A GDPR szerinti általáns szabályk: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket minden egyes tájékztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hzzáférhető frmában, világsan és közérthetően megfgalmazva kell nyújtani az infrmációkat írásban vagy más módn ideértve az elektrnikus utat is kell megadni az érintett kérésére szóbeli tájékztatás is adható, feltéve, hgy más módn igazlták a személyaznsságát ha az érintett a kérelmet elektrnikus útn nyújttta be a választ is elektrnikus útn kell megadni kivéve, ha az érintett másképp kéri a tájékztatást indklatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapn belül kell megadni a cikk szerinti kérelmek kapcsán hztt intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz tvábbi két hónappal meghsszabbítható az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapn belül tájékztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának kairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nymán, ill. egyidejűleg arról hgy a Hatósághz panaszt nyújthat be és bírósági jgrvslattal is élhet a cikkek szerinti infrmációkat, tvábbá a 15. cikk és a 22 cikk között nevesített jgk esetén valamint a 34. cikk (tájékztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékztatáskat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapzatlan (biznyítása az Adatkezelő dlga) akkr az Adatkezelőnek jga van ésszerű összeg felszámítására Az egyes érintetti jgk: tájékztatáshz való jg: GDPR 13. és 14. cikk Ha az érintettre vnatkzó személyes adatkat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatk megszerzésének időpntjában az érintett rendelkezésére bcsátja a következő infrmációk mindegyikét: a) az adatkezelőnek és ha van ilyen az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; c) a személyes adatk tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jgalapja; d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pntján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jgs érdekei; e) adtt esetben a személyes adatk címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; f) adtt esetben annak tényét, hgy az adatkezelő harmadik rszágba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja tvábbítani a személyes adatkat,...22 tvábbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékztatást kell adnia: a) személyes adatk tárlásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntjairól;... 22

3 b) az érintett azn jgáról, hgy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, valamint az érintett adathrdzhatósághz való jgáról; c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pntján (érintett hzzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pntján (érintett önkéntes hzzájárulása különleges személyes adatk kezelésére a webáruház ilyen adatkat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hzzájárulás bármely időpntban történő visszavnásáhz való jg, amely nem érinti a visszavnás előtt a hzzájárulás alapján végrehajttt adatkezelés jgszerűségét; d) a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jgáról; e) arról, hgy a személyes adat szlgáltatása jgszabályn vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hgy az érintett köteles-e a személyes adatkat megadni, tvábbá, hgy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszlgáltatás elmaradása; f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autmatizált döntéshzatal ténye, ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzóan érthető infrmációk, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír Ha az adatkezelő a személyes adatkn a gyűjtésük céljától eltérő célból tvábbi adatkezelést kíván végezni, a tvábbi adatkezelést megelőzően tájékztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő infrmációról emellett tájékztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt: az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről az adattvábbítás esetén az adattvábbítás jgalapjáról, céljáról és címzettjéről az adatfeldlgzó adatairól abban az esetben, ha adatfeldlgzót vett igénybe Adatkezelő az elutasíttt kérelmekről a Hatóságt a tárgyévet követő év január 31.-ig értesíti. A tájékztatáshz való jg írásban a Tájékztató IX. pntjában (az Adatkezelő elérhetőségei) rögzített elérhetőségeken keresztül gyakrlható személyes adatkhz való hzzáférési jg: GDPR 15 cikk...23 Az érintett jgsult arra, hgy az adatkezelőtől visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy a személyes adatkhz és a következő infrmációkhz hzzáférést kapjn: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatk kategóriái, azn címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatkat közölték vagy közölni fgják, ideértve különösen a harmadik rszágbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, adtt esetben a személyes adatk tárlásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntja,...23 az érintett azn jga, hgy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jga ha az adatkat nem az érintettől gyűjtötték, a frrásukra vnatkzó minden elérhető infrmáció az autmatizált döntéshzatal ténye, ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzó érthető infrmációk, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár helyesbítéshez való jg: GDPR 16 cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vnatkzó pntatlan személyes adatkat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jgsult arra, hgy kérje a hiánys személyes adatk egyebek mellett kiegészítő nyilatkzat útján történő kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatk az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkr az adatk helyesbítését az adatkezelő autmatikusan külön erre irányuló kérelem nélkül is elvégzi törléshez való jg ( elfeledtetéshez való jg ): GDPR 17. cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül törölje a rá vnatkzó személyes adatkat, az adatkezelő pedig köteles arra, hgy az érintettre vnatkzó személyes adatkat indklatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indkk valamelyike fennáll: a személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat gyűjtötték vagy más módn kezelték,... 24

4 az érintett visszavnja az adatkezelés alapját képező hzzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jgalapja, az érintett tiltakzik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k az adatkezelésre, a személyes adatkat jgellenesen kezelték, a személyes adatkat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, a személyes adatk gyűjtésére infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk kínálásával kapcslatsan került sr Ugyanakkr a törléshez (elfeledtetéshez) való jg nem abszlút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságáhz és a tájékzódáshz való jg gyakrlása céljából, a személyes adatk kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jg szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez adatkezelés krlátzásáhz (zárlásáhz) való jg: GDPR 18. cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő krlátzza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 24 az érintett vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatk pntsságát, az adatkezelés jgellenes, és az érintett ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását,. 24 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatkra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakztt az adatkezelés ellen; ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amíg megállapításra nem kerül, hgy az adatkezelő jgs indkai elsőbbséget élveznek-e az érintett jgs indkaival szemben. Amennyiben az érintett adatai krlátzás alá kerültek az Adatkezelő a krlátzás felldásáról előzetesen tájékztatja az érintetteket adathrdzhatósághz való jg: GDPR 20 cikk Az érintett jgsult arra, hgy a rá vnatkzó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat taglt, széles körben használt, géppel lvasható frmátumban megkapja, tvábbá jgsult arra, hgy ezeket az adatkat egy másik adatkezelőnek tvábbítsa, anélkül, hgy ezt akadályzná az az adatkezelő, amelynek az adatkat a rendelkezésére bcsáttta, amennyiben az adatkezelés hzzájárulásn alapul és autmatizált módn történik Ugyanakkr ezen jg gyakrlása nem sértheti a törléshez való jgt, és nem érintheti hátránysan másk jgait és kötelezettségeit tiltakzáshz való jg: GDPR 21. cikk...25 Az érintett jgsult arra, hgy a saját helyzetével kapcslats kkból bármikr tiltakzzn személyes adatainak az alábbiakn alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló prfilalktást is: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlásának keretében végzett feladat végrehajtásáhz szükséges;...25 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatkat nem kezelheti tvább, kivéve, ha az adatkezelő biznyítja, hgy az adatkezelést lyan kényszerítő erejű jgs kk indklják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jgaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcslódnak Ha a személyes adatk kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jgsult arra, hgy bármikr tiltakzzn a rá vnatkzó személyes adatk e célból történő kezelése ellen, ideértve a prfilalktást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcslódik. Ha az érintett tiltakzik a személyes adatk közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkr a személyes adatk a tvábbiakban e célból nem kezelhetők autmatizált döntéshzatal egyedi ügyekben, beleértve a prfilalktást: GDPR 22. cikk... 25

5 Az érintett jgsult arra, hgy ne terjedjen ki rá az lyan, kizárólag autmatizált adatkezelésen ideértve a prfilalktást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jghatással járna vagy őt hasnlóképpen jelentős mértékben érintené Ez a jgsultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghzatalát az adatkezelőre alkalmazandó lyan uniós vagy tagállami jg teszi lehetővé, amely az érintett jgainak és szabadságainak, valamint jgs érdekeinek védelmét szlgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hzzájárulásán alapul IX.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK bírósági jgérvényesítés: kártérítés és sérelemdíj: A fenti jgrvslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatósághz (NAIH) is frdulhat, melynek feladata a személyes adatk védelméhez való jg érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése Tájékztató az érintetti jgk gyakrlásáhz kapcslódó panaszk vizsgálatáról: X.AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA Az R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékztatóban (tvábbiakban: Tájékztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatkra vnatkzó adatkezelési gyakrlatát.

6 Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fntsnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatkat bizalmasan kezeli és adatk biztnsága érdekében megtesz minden szükséges technikai, szervezési intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hgy a Tájékztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vnatkzó magyar és Európai Uniós jgszabálykban fglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. A Tájékztató megalktása srán az Adatkezelő a jgszabálykn kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság (tvábbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékztatás adatvédelmi követelményeiről szóló szeptember 29. napján kiadtt ajánlásában és a július hónapban kiadtt webáruházakra vnatkzó adatvédelmi követelményekről szóló tájékztatójában rögzítettekre is figyelemmel vlt. A Tájékztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikr jgsult megváltztatni. A releváns magyar jgszabályk (Inf tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő igazítását követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módsításkat elvégzi és a Tájékztató hatálys váltzatát a webldalán haladéktalanul közzéteszi: A Tájékztatóban fglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fgadja el, azkat betartva jár el a személyes adatk kezelése srán. Az Tájékztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi címre, vagy a X. pntban megadtt egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő: Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jgszabályk határzzák meg: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a tvábbiakban: GDPR), az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (a tvábbiakban: Inf tv.), a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a tvábbiakban: Ptk.), a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi LIII. törvény (a tvábbiakban: Pmtv.) a számvitelről szóló évi C. törvény (a tvábbiakban: Számv tv.) a fgyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a tvábbiakban: Fgytv.) az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Eker tv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény (a tvábbiakban: Grt.) a évi CLIX tv. a pstai szlgáltatáskról (a tvábbiakban: Psta tv.) az elektrnikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Ehtv.) A Tájékztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vnatkzó elveket, tájékztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcslatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jgaikról, azk gyakrlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatkról, illetve a jgk gyakrlásáhz szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jgrvslati frmákról. A Tájékztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hgy a mindenkr hatálys jgszabályi előírásknak és a NAIH állásfglalásknak megfelelő adatkezelési gyakrlatt flytassn. A Tájékztató időbeli hatálya: május 8. napjától visszavnásig, vagy a Tájékztató módsításáig. A Tájékztató személyi hatálya: a Tájékztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre. A Tájékztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hgy az elektrnikus vagy papír alapú.

7 II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A Tájékztatóban használt kiemelten fnts fgalmak meghatárzását és ahl indkltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és az Inf tv. fgalm meghatárzásával egyezően: érintett: bármely meghatárztt, személyes adat alapján aznsíttt vagy közvetlenül, vagy közvetve aznsítható természetes személy. Ilyen pl. a webáruházba regisztráló, az tt vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkzó természetes személy. az érintett jgai a GDPR alapján: tájékztatáshz való jg, személyes adatkhz való hzzáférés jga, helyesbítés jga, törléshez való jg, adatkezelés krlátzásáhz való jg, adathrdzhatósághz való jg, tiltakzáshz való jg ideértve a prfilalktást is, bírósághz, Hatósághz frdulás jga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az itt felsrlt érintetteket megillető jgk részletes magyarázata, kifejtése a VIII. fejezetben található. adatkezelő Inf tv.: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy máskkal együtt az adat kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az adatfeldlgzóval végrehajtatja. Jelen webáruház esetén a Tájékztató X. pntjában rögzített személy. adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. adatkezelés Inf tv.: az alkalmaztt eljárástól függetlenül az adatn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, lekérdezése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat tvábbi felhasználásának megakadályzása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshz szükséges adatainak kezelése, tárlása. adatkezelés GDPR: a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. adattvábbítás Inf tv.: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele. adatfeldlgzó Inf tv.: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jgszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatk feldlgzását végzi. Ilyen személyek pl. a tárhelyszlgáltató, futárszlgálat, diszpécserszlgálat; a könyvelők, akik a részükre átadtt adatkat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadtt adatk vnatkzásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatkkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hzhatnak. adatfeldlgzó GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt.

8 adatfeldlgzás Inf tv.: az adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hgy a technikai feladatt az adatn végzik. adattörlés Inf tv.: az adat felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállítása többé nem lehetséges. adatmegjelölés Inf tv: az adat aznsító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. adatzárlás Inf tv.: az adat aznsító jelzéssel ellátása tvábbi kezelésének végleges vagy meghatárztt időre történő krlátzása céljából. adatmegsemmisítés Inf tv.: az adatt tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módn pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése. személyes adat Inf tv.: az érintettel kapcslatba hzható adat - különösen az érintett neve, aznsító jele, valamint egy vagy több fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés. Ilyen pl.: a webáruházban vásárló természetes személy neve, címe, szállítási címe stb. személyes adat GDPR: aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. különleges adat: Inf tv.: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartzásra, a plitikai véleményre vagy pártállásra, a valláss vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vnatkzó személyes adat, b) az egészségi állaptra, a kórs szenvedélyre vnatkzó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vnatkzó minden lyan személyes adat, amely az adtt személy fizilógiájára vagy egészségi állaptára vnatkzó egyedi infrmációt hrdz, és amely elsősrban az említett természetes személyből vett bilógiai minta elemzéséből ered. bimetrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fizilógiai vagy viselkedési jellemzőire vnatkzó minden lyan sajáts technikai eljáráskkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi aznsítását, ilyen például az arckép vagy a daktilszkópiai adat. egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról. az adatkezelés krlátzása GDPR: a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeli kezelésük krlátzása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatk pntsságát, vagy az adatkezelés jgsságát. prfilalktás GDPR: személyes adatk autmatizált kezelésének bármely lyan frmája, amelynek srán a személyes adatkat valamely természetes személyhez fűződő biznys személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapthz, személyes preferenciákhz, érdeklődéshez, megbízhatósághz, viselkedéshez, tartózkdási helyhez vagy mzgáshz kapcslódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. álnevesítés GDPR: a személyes adatk lyan módn történő kezelése, amelynek következtében tvábbi infrmációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hgy a személyes adat mely knkrét természetes személyre vnatkzik, feltéve, hgy az ilyen tvábbi infrmációt külön tárlják, és technikai és

9 szervezési intézkedések megtételével biztsíttt, hgy aznsíttt vagy aznsítható természetes személyekhez ezt a személyes adatt nem lehet kapcslni. címzett GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. harmadik személy Inf tv.: lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldlgzóval. harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldlgzóval vagy azkkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldlgzó közvetlen irányítása alatt a személyes adatk kezelésére felhatalmazást kaptak. hzzájárulás Inf tv.: az érintett akaratának önkéntes és határztt kinyilvánítása, amely megfelelő tájékztatásn alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Ilyen pl. webáruház esetén, amikr az érintett a hírlevél küldéshez szükséges négyzetet kipipálja. az érintett hzzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. adatállmány Inf tv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatk összessége. nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatk bármely módn centralizált, decentralizált vagy funkcinális vagy földrajzi szempntk szerint taglt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető. adatvédelmi incidens Inf tv.: személyes adat jgellenes kezelése vagy feldlgzása, így különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. adatvédelmi incidens GDPR: a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. webldal/hnlap: az Adatkezelő által üzemeltetett webldal és hnlap. közösségi ldal: az(k) az ldal(ak), amelyeket az Adatkezelő felügyel, gndz. Facebk ldal III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

10 GDPR és az Inf tv. előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tarttt és magára nézve kötelezően alkalmaztt adatkezelési elvek az alábbiak: Jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatk kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn kell végezni. Célhz kötöttség elve: a személyes adatk gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történjen, és azkat ne kezeljék ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés. Adattakaréksság elve: a személyes adatk az adatkezelés céljai szempntjából megfelelőek és relevánsak kell, hgy legyenek, és a szükségesre kell krlátzódniuk. Pntsság elve: a személyes adatknak pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. Krlátztt tárlhatóság elve: a személyes adatk tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, az e rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatk kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve. Elszámltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsrlt elveknek való megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására. Szükségesség és aránysság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakaréksság elvével. Privacy by design elve: bár ezt az elvet knkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy lyan tudats adatvédelmi gndlkdásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés srán, ill. az adatkezelés módjának meghatárzásakr lyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jgainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés flyamatába. Az adatkezelés jgalapja az Inf tv. és a GDPR alapján Inf tv. A személyes adatk kezelésének jgalapja az Inf tv. rendelkezései alapján az érintett részéről adtt előzetes önkéntes hzzájárulásn vagy kötelező valamely jgszabály által elrendelt adatkezelésen, mint pl. az adózás rendjéről szóló évi CL tv. rendelkezésen alapul. De ilyen jgszabály az Eker tv. is, amelynek 13/A alapján a webáruház üzemeltetését ellátó Adatkezelő a szlgáltatást elektrnikus útn igénybe vevő (távllevő) érintett személlyel a szerződés létrehzására, módsítására, teljesítésének figyelemmel kisérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az abból származó követelések érvényesítése érdekében kezelheti az igénybe vevő aznsításáhz szükséges természetes személyaznsító adatkat és lakcímet. Tipikusan ilyen helyzet történik webáruházban vásárlás esetén.

11 Az adatkezelés jgalapja tekintetében az Inf tv. 5. -a, 6. -a, valamint a 20. -ának rendelkezései relevánsak. Az adatkezelések jelentős része az érintettek önkéntes hzzájárulásán alapul. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban sincs ez másként. Az 5. alapján az érintett részéről történő előzetes, önkéntes hzzájárulást az adatkezelő előzetes tájékztatásának kell megelőznie. Az érintett önkéntes hzzájárulására tipikus példa, amikr az érintett a hírlevél küldésre feliratkzik a jelölőnégyzet kipipálásával, míg az adatkezelő előzetes tájékztatására az, amikr a webáruház webldalának használata srán az érintett pl. a regisztráció és a vásárlás előtt megismeri és elfgadja jelen Tájékztatót és az ÁSZF-et. Az Inf tv. 6. (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskrú érintett hzzájárulását tartalmazó jgnyilatkzatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólags jóváhagyása nem szükséges. Ha az érintett cselekvőképtelensége flytán vagy más elháríthatatlan kból nem képes hzzájárulását megadni, akkr a saját vagy más személy létfntsságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításáhz vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hzzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. Ha a hzzájárulásn alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden lyan infrmációt, amelyet a személyes adatk kezelése szempntjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatk meghatárzását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatk tvábbításának tényét, címzettjeit, adatfeldlgzó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módn tartalmaznia kell, hgy az érintett aláírásával hzzájárul adatainak a szerződésben meghatárzttak szerinti kezeléséhez. Ha a személyes adat felvételére az érintett hzzájárulásával került sr, az adatkezelő a felvett adatkat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll tvábbi külön hzzájárulás nélkül, valamint az érintett hzzájárulásának visszavnását követően is kezelheti. Az Inf tv. 20 -a emellett száms egyéb az alábbiakban hivatkztt előírást is rögzít az érintett előzetes tájékztatásának követelményével kapcslatsan: Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékztatni kell az adatai kezelésével kapcslats minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jgalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldlgzásra jgsult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hgy kik ismerhetik meg az adatkat. A tájékztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcslats jgaira és jgrvslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti infrmációkat tartalmazó jgszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánsságra hzatalával is. Ha az érintettek személyes tájékztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, (kifejezetten ebbe a körbe tartzik az Adatkezelő által üzemeltetett jelen webáruház is) a tájékztatás megtörténhet az alábbi infrmációk nyilvánsságra hzatalával is: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama,

12 GDPR: e) az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak és jgrvslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jgszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül: a) az érintett hzzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több knkrét célból történő kezeléséhez; pl. webáruház regisztráció, hírlevél küldés b) az adatkezelés lyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; Pl. webáruházban vásárlás c) az adatkezelés az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Webáruházban vásárlás esetében pl. biznylatk megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfntsságú érdekeinek védelme miatt szükséges; webáruházban vásárlás esetében nem releváns pl. humanitárius vészhelyzet, életveszély e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlásának keretében végzett feladat végrehajtásáhz szükséges; webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns pl. közhatalmi jgsítványk gyakrlása körében f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az első albekezdés f) pntja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása srán végzett adatkezelésre. A webáruház által kezelt személyes adatk jgalapját az Adatkezelő a Tájékztató IV. pntjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés az érintett önkéntes hzzájárulásán, vagy jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. Az adatkezelés(ek) időtartama Az adatkezelések időtartamát az Adatkezelő a Tájékztató IV. pntjában szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés az érintett önkéntes hzzájárulásán vagy jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. IV. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI Az Adatkezelő az általa kezelt egyes személyes adatk kapcsán feltünteti az alábbiakat: az adatkezelés jgalapja az érintettek köre a kezelt adatk köre az adatkezelés célja az adatkezelés időtartama

13 az adatszlgáltatás elmaradásának következménye adatfeldlgzó személye, adatfeldlgzás célja adattvábbítás esetén annak jgalapja az adattvábbítás címzettje Adatkezelő a webáruház üzemeltetése srán az az alábbi adatk kezelését végzi: Regisztráció a webáruházban az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja. az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárlni kíván kezelt adatk köre: felhasználónév, cím, jelszó az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hgy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókt hzhassn létre, amelybe belépve a vásárlásait bnylíthatja adatkezelés időtartama: az érintett hzzájárulásának visszavnásáig. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása adatfeldlgzó: Blthely.hu Kft. Székhely címe: 3300 Eger Pacsirta út 10. nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Vásárlás a webáruházban az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja), Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja, az Eker tv. 13/A-a, a Számv. tv (2) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szlgáltatásk közül vásárlni kíván kezelt adatk köre: név, cím, telefnszám, számlázási és szállítási adatk (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) aznsító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választtt fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje. az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebnylítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, aznsítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcslattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcslódóan a vásárlás és fizetés dkumentálása, könyvelési feladatk végzése, nem fizetés esetén jgi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása) az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. (2) bekezdése alapján nylc év az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása adatfeldlgzó: Blthely.hu Kft székhelye 3300 Eger Pacsirta út 10. nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Damara Könyvelő BT, székhelye 1067 Budapest, Teréz krt. 35. fszt 11. könyvelési feladatk végzése, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából adattvábbítás: GLS Hungary Kft. székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. termék(ek) kiszállítása esetén: a címzett neve, pstai (szállítási címe) a vásárlás összege adattvábbítás jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Psta tv. 54. (1) bekezdése Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja, a Grt. 6. (1) és (5) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szlgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkzással, a személyes adatainak megadása mellett

14 a kezelt adatk köre: név, cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adtt hzzájárulás az adatkezelés célja: az érintett számára tájékztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szlgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek frmájában (pl.: akciók, hírek, események, szlgáltatásk, árak váltzása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikr díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkzhat az címre küldött leiratkzási kérelem útján. Tvábbá személyre szabtt marketing ajánlatk küldése. az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkzásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkzttak listáját kétévente felülvizsgálja és a tvábbi hírlevelek küldéséhez megerősítő t kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő t, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a krábban feliratkztt érintett a megerősítő hiányában tvábbi hírleveleket már nem kap. adatfeldlgzó: Blthely.hu Kft., székhelye: 3300 Eger Pacsirta út 10. nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Ajánlatkérés az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatt kér valamely termék értékesítése, vagy szlgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadása mellett a kezelt adatk köre: név, cím, (pstai útn érkezett kérés esetén az ajánlatt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szlgáltatásk megnevezése, mennyisége, ill. az ajánlatkérő által támaszttt speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlat tartalma az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcslattartás az adatkezelés időtartama: az adtt ajánlat érvényességi idejének lejártáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása adatfeldlgzó: elektrnikus útn érkezett kérés esetén az Blthely.hu Kft, székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10, nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Infrmációkérés az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől infrmációt kér a a webáruház szlgáltatásaival kapcslatsan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartzik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifgás körébe. a kezelt adatk köre: név, cím, (pstai útn érkezett kérés esetén az infrmációt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma az adatkezelés célja: az érintett számára infrmáció (válaszadás) nyújtása. az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az infrmációkérés meghiúsulása adatfeldlgzó: elektrnikus útn érkezett kérés esetén a Blthely.hu Kft., székhelye: 3300 Eger, Pacsirta út 10., nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Panaszk és minőségi kifgásk kezelése

15 az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja és az Fgytv. 17/A (7) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefnn, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifgással él a webáruházból rendelt termékkel/szlgáltatással szemben, vagy a termék/szlgáltatás frgalmazásával, értékesítésével összefüggő kból kiflyólag pl. késedelmes szállítás kifgást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcslatsan. a kezelt adatk köre: név, cím, (pstai útn érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) telefnn érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi aznsítószáma, telefnszám, hívás időpntja, a telefnbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárlt és panasszal, minőségi kifgással érintett termék/szlgáltatás megnevezése, vételára, egyéb aznsítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak biznyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifgás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jgvita eldöntéséhez biznyíték szlgáltatása, a webáruház által frgalmaztt termékekkel/szlgáltatáskkal valamint az Adatkezelő frgalmazásával, értékesítésével összefüggő kból felmerülő panaszk, minőségi kifgásk hatékny kezelése az ehhez szükséges kapcslattartás, utólags biznyíthatóság az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszkról, minőségi kifgáskról felvett jegyzőkönyvek és válaszk máslati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubiznylatk, számlák esetén a Számv. tv (2) bekezdése alapján nylc év, telefnn érkezett panasz, minőségi kifgás esetén a hangfelvétel őrzése az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján 5 év. A hangfelvételhez tartzó egyedi aznsítószámról, a felvétel díjmentes rendelkezésre bcsátásáról az érintettet a telefns ügyintézés kezdetekr tájékztatja az Adatkezelő az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifgás kezelésének elmaradása adatfeldlgzó: elektrnikus útn érkezett panasz/minőségi kifgás esetén a Blthely.hu Kft., székhelye: 3300 Eger Pacsirta út 10. nline webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából telefnn érkezett panasz/minőségi kifgás esetén (R&D Trendy Szaln Kft Budapest, Páskmliget u. 23.) Javításra átvétel az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket (amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyen jellegű vállalás) esetén (erre vnatkzó bővebb infrmáció az ÁSZF-ben) garanciaidőn túl is. a kezelt adatk köre: név, cím, (pstai útn érkezett javítási igény esetén az igénybejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefnszám, a webáruházból vásárlt és javításra visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb aznsítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása. az adatkezelés célja: a webáruház által frgalmaztt termékeknek a garanciaidőn belül és azn túl történő javítása, kapcslattartás az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszkról, minőségi kifgáskról felvett jegyzőkönyvek és válaszk máslati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubiznylatk, számlák esetén a Számv. tv (2) bekezdése alapján nylc év az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása

16 adatfeldlgzó: elektrnikus útn érkezett javítási igény esetén a Blthely.hu Kft 3300 Eger Pacsirta út 10. nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából adattvábbítás: GLS Hungary Kft 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. adattvábbítás jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Psta tv. 54. (1) bekezdése Termékértékelés, és annak nyilvánsságra hzatala az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja, az Eker. tv. 13/A -a és a Grt. 6 (1) és (5) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt termékről/szlgáltatásról annak átvételét/felhasználását követően szöveges vagy pntszáms értékelést kíván adni és hzzájárul az értékelés nyilvánsságra hzataláhz a kezelt adatk köre: név, cím, a termék/szlgáltatás aznsító adatai, az értékelés pntszáma, a nyilvánsságra hzatal esetében az értékelést adó vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés pntszáma és szövege az adatkezelés célja: a webáruház által frgalmaztt termékeknek/szlgáltatásknak az értékelése, a ptenciális vásárlók, érdeklődők vásárlással kapcslats döntésének megkönnyítése, az értékelés alapján a kiszlgálás javítása, vásárlói szkásk elemzése, marketing célkra felhasználása az adatkezelés időtartama: az érintett személy hzzájárulásának visszavnásáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a termékértékelés és annak nyilvánsságra hzatalának elmaradása adatfeldlgzó: Blthely.hu Kft., székhelye: 3300 Eger Pacsirta út 10. nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából Nyereményjáték szervezése az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja az Eker. tv. 13/A -a és a Grt. 6 (1) és (5) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban a meghirdetett játékszabályk szerint részt kíván venni a kezelt adatk köre: név, cím, telefnszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékn történő részvétel, a srslás lebnylítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése az adatkezelés időtartama: a kisrslt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv (2) bekezdése alá tartzó biznylatk esetében nylc évig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága adatfeldlgzó: Blthely.hu Kft.., székhelye: 3300 Eger Pacsirta út 10., nline tárhely/webáruház technikai/infrmatikai feltételeinek biztsítása céljából adattvábbítás: nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, pstai (szállítási címe) e nyeremény aznsító adatai, értéke GLS Hungary Kft 2351 Alsónémedi GLS Európa u.2. felé adattvábbítás jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Psta tv. 54. (1) bekezdése Közösségi ldalakn történő jelenlét az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés a) pntja

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fogalmak A JA-KA Kft. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére Preambulum A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TALMÁCSI GROUP ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig személyes adatokat

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója

DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának. Adatkezelési tájékoztatója DR. SZÉNÁSZKI TÜNDE Végrehajtói Irodájának Adatkezelési tájékoztatója 1 1. Az adatkezelési tájékoztató célja Dr. Szénászki Tünde Végrehajtói Irodája, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

GYŐRI BALETT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

GYŐRI BALETT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYŐRI BALETT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: GYŐRI BALETT SZÉKHELY: 9022 GYŐR, CZUCZOR GERGELY UTCA 7. ADÓSZÁM: 16718342-2-08 CÉGJEGYZÉKSZÁM:676142 KÉPVISELI: KISS JÁNOS Tartalomjegyzék: I. Az adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar Diplomaátadó ünnepséggel kapcsolatos tájékoztató anyagok 1 Általános rendelkezések és elérhetőségek A jelen adatkezelési tájékoztató

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az Európai Unio 2016/679. számú parlamenti és tanácsi rendelet /általános GDPR- adatvédelmi rendelet/, és a 2011. évi CXII. törvény /Info tv./

Részletesebben

Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme Személyes adatok védelme I. definíciók: személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( érintett érintett ) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Magyar Tudomány Ünnepe - regisztráció

Adatkezelési tájékoztató Magyar Tudomány Ünnepe - regisztráció Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.25 Adatkezelési tájékoztató Magyar Tudomány Ünnepe - regisztráció 1 Általános rendelkezések és elérhetőségek A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató)

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Kedves Vásárlónk! A www.eccopiccolo.hu oldalon egy online vásárlási oldal érhető el, amely útján a lehetősége nyílik étlapunk kínálatából rendelni. Az adatok kezelésével összefüggésben

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SASA.COM KFT. (2483 Gárdony, Balatoni út 51, adatvedelem.sasa@gmail.com, tel: 0622/370-126, adószám: 13996206-2-07, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Gagarin u. 33., adószám:11262073-2-16, cégjegyzékszám: 1609002295, képviseletében: Nádudvari

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Utolsó módosítás dátuma:

Adatkezelési tájékoztató Utolsó módosítás dátuma: Adatkezelési tájékoztató Utolsó módosítás dátuma: 2018.06.12 1 Általános rendelkezések és elérhetőségek A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Pearl Hunt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-960019) elkötelezett Jelöltjei és Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Jelöltjei és Ügyfelei információs

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Telefon: (48) 521-037 Fax: (48) 521-137 E-mail: titkarsag@sajoszentpeter.hu A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Utolsó módosítás dátuma: 2018.11.19. Adatkezelési tájékoztató OBIC keleti-nyelvi kurzusok és interkulturális menedzsment tréning 1 Általános rendelkezések és elérhetőségek A jelen adatkezelési tájékoztató

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben