TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT"

Átírás

1 TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Vnatkzó jgszabályk Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK... 6 III. A TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA ADATKEZELÉSE Az adatkezelési szabályzat célja Az adatkezelés tartalma, hatálya Az adatkezelés időtartama A személyes adatk törlése, váltzás bejelentése Az adatkezelési szabályzat módsításának lehetősége Az Ggle Analytics alkalmazása Az adatkezelő adatai, elérhetősége IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI V. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ, JOGORVOSLAT

3 I. BEVEZETÉS Ezen adatkezelési szabályzat a Teljesítménytúrázók Társasága TTT (közhasznú egyesület) - teljesitmenyturazktarsasaga.hu, tturak.hu, és a felhasználók, valamint Facebk ldalán regisztráló - az egyesületi tagk, tisztségviselők, - a regisztrált túrarendező,- szervező személyek, egyesületek, és - a TTT által szervezett rendezvényeken, prgramkn résztvevő személyek önkéntes, tájékztt és határztt hzzájárulásával megadtt, illetve a személyükhöz kapcslódó adatk tárlására és kezelésére vnatkzik. Az adatk kezelését, feldlgzását, tárlását a Teljesítménytúrázók Társasága ( TTT ) (Levélcím: Teljesítménytúrázók Társasága, 1590 Budapest, Pf Székhely: Teljesítménytúrázók Társasága, 1035 Budapest, Raktár u. 6. V/28. Adószám: A Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú tevékenységét a Fővársi Bíróság számú nyilvántartási, és Pk.60679/96/6 ügyiratszám alapján látja el), a tvábbiakban adatkezelő végzi. 1.) Vnatkzó jgszabályk Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hgy ez irányú tevékenységét a mindenkr hatálys jgszabályk szerint végzi. Ezek a jelen dkumentum kiadásakr az alábbiak: évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról (Inftv.) - aktualizálva a net.jgtar.hu ldalán Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről (a tvábbiakban: elektrnikus kereskedelmi törvény) évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól (a tvábbiakban: gazdasági reklámtörvény). 3

4 2.) Fgalmak évi CXII. (Inftv.) 3. alapján 1. érintett: bármely meghatárztt, személyes adat alapján aznsíttt vagy közvetlenül vagy közvetve aznsítható természetes személy; 2. személyes adat: az érintettel kapcslatba hzható adat különösen az érintett neve, aznsító jele, valamint egy vagy több fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés; 3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartzásra, a plitikai véleményre vagy pártállásra, a valláss vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vnatkzó személyes adat; az egészségi állaptra, a kórs szenvedélyre vnatkzó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás srán vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás leflytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jgsult szerveknél, tvábbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcslatba hzható, valamint a büntetett előéletre vnatkzó személyes adat; 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkrmányzati feladatt, valamint jgszabályban meghatárztt egyéb közfeladatt ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vnatkzó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fgalma alá nem eső, bármilyen módn vagy frmában rögzített infrmáció vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtklt adatfajtákra és a működést szabályzó jgszabálykra, valamint a gazdálkdásra, a megkötött szerződésekre vnatkzó adat; 6. közérdekből nyilváns adat: a közérdekű adat fgalma alá nem tartzó minden lyan adat, amelynek nyilvánsságra hzatalát, megismerhetőségét vagy hzzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 7. hzzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határztt kinyilvánítása, amely megfelelő tájékztatásn alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adatk teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez; 8. tiltakzás: az érintett nyilatkzata, amellyel személyes adatainak kezelését kifgáslja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatk törlését kéri; 9. adatkezelő: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy máskkal együtt az adatk kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az általa megbíztt adatfeldlgzóval végrehajtatja; 10. adatkezelés: az alkalmaztt eljárástól függetlenül az adatkn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, lekérdezése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és 4

5 megsemmisítése, valamint az adatk tvábbi felhasználásának megakadályzása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 11. adattvábbítás: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele; 12. nyilvánsságra hzatal: az adat bárki számára történő hzzáférhetővé tétele; 13. adattörlés: az adatk felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 14. adatmegjelölés: az adat aznsító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 15. adatzárlás: az adat aznsító jelzéssel ellátása tvábbi kezelésének végleges vagy meghatárztt időre történő krlátzása céljából; 16. adatmegsemmisítés: az adatkat tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése; 17. adatfeldlgzás: az adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hgy a technikai feladatt az adatkn végzik; 18. adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jgszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is adatk feldlgzását végzi; 19. adatfelelős: az a közfeladatt ellátó szerv, amely az elektrnikus útn kötelezően közzéteendő közérdekű adatt előállíttta, illetve amelynek a működése srán ez az adat keletkezett; 20. adatközlő: az a közfeladatt ellátó szerv, amely ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatt az adatfelelős által hzzá eljuttattt adatait hnlapn közzéteszi; 21. adatállmány: az egy nyilvántartásban kezelt adatk összessége; 22. harmadik személy: lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldlgzóval; 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más állam, tvábbá az az állam, amelynek államplgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes állam államplgárával azns jgállást élvez; 24. harmadik rszág: minden lyan állam, amely nem EGT-állam. 5

6 II. Adatkezelési alapelvek Személyes adat akkr kezelhető (Inftv. 5. (1)), ha ahhz az érintett hzzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatárztt körben helyi önkrmányzat rendelete elrendeli. Cselekvőképtelen és krlátzttan cselekvőképes kiskrú személy nyilatkzatáhz a törvényes képviselőjének hzzájárulása szükséges (Inftv. 6. (3))., kivéve azn szlgáltatás részeket, ahl a nyilatkzat a mindennapi életben tömegesen előfrduló regisztrációt célz, és különösebb megfntlást nem igényel. Személyes adatt kezelni csak meghatárztt célból, jg gyakrlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (Inftv. 4. (1)). Csak lyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásáhz elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásáhz szükséges mértékben és ideig (Inftv. 4. (2)). Személyes adat csak megfelelő tájékztatásn alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatk harmadik személy részére nem adhatók ki. Az Adatkezelő a birtkában levő személyes adatkat tvább nem dlgzza fel, ezért adatfeldlgzásra megbízást nem ad. Az érintettet (Inftv. 20. (2)). egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékztatni kell az adatai kezelésével kapcslats minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jgalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldlgzásra jgsult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hgy kik ismerhetik meg az adatkat. A tájékztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcslats jgaira és jgrvslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pntsak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárlásuk módja alkalmas arra, hgy az érintettet csak a tárlás céljáhz szükséges ideig lehessen aznsítani. Krlátzás nélkül használható, általáns és egységes személyaznsító jel alkalmazása tils. A személyes adatk akkr tvábbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkr kapcslhatók össze, ha az érintett ahhz hzzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatt is) az rszágból az adathrdzótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik rszágban lévő adatkezelő vagy adatfeldlgzó részére akkr tvábbítható, ha ahhz az érintett kifejezetten hzzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik rszágban az átadtt adatk kezelése, illetőleg feldlgzása srán biztsíttt a személyes adatk megfelelő szintű védelme. Az EGT-államkba irányuló adattvábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarrszág területén belüli adattvábbításra kerülne sr (Inftv. 8. ). 6

7 III. A Teljesítménytúrázók Társasága adatkezelése Az adatkezelő megnevezése: Teljesítménytúrázók Társasága TTT (tvábbiakban Egyesület) Az adatkezelés megnevezése: személyhez kapcslódó adatk tárlása és kezelése Az adatkezelés jgalapja: Az érintett önkéntes hzzájárulása (2011. évi CXII. Tv. 5. (1) a)) Az adatkezelő webldalai: teljesitmenyturazktarsasaga.hu, tturak.hu, valamint az egyesület Facebk ldala A tényleges adatkezelés helye: 1035 Budapest, Raktár u. 6. V/28. Az érintettek köre: az egyesület tagjai, a rendezvények rendezői, szervezői, a rendezvényeken résztvevők, a webldaln regisztrálók. 1.) Az adatkezelési szabályzat célja Az Egyesület tagjainak (beleértve a tisztségviselők, rendes-, tiszteletbeli- és pártló tagk is), a teljesítménytúrák rendezőinek, az egyesület túraversenyein, túramzgalmaiban résztvevőinek, valamint a webldaln regisztrálóknak - tvábbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékztt és határztt hzzájárulása alapján - az egyesületi tagk esetében: a tagk aznsíthatósága személyes adataikkal (az adatk nyilvántartása, kezelése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala) a tagk tevékenységének nyilvántartása hírlevelek küldése a tagk elektrnikus és/ vagy pstai címére a flyamats kapcslat és tájékztatás feltételeinek biztsítása a túravezetők, jelzésfestők nyilvántartása a tagk természetjárásban, mint szabadidő sprtban elért eredményeinek és a természetjárás feltételeinek biztsításában elért elismeréseinek nyilvántartása - az egyesület webldalain regisztrált túrarendező,- szervező személyek, egyesületek esetén: aznsíthatóság személyes adataikkal (az adatk nyilvántartása, kezelése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala) a teljesítménytúrákkal kapcslats adatk, statisztikák készítése a flyamats kapcslat és tájékztatás feltételeinek biztsítása - az egyesület túraversenyein, túramzgalmaiban résztvevők esetében: a versenyen indulók, túramzgalmat teljesítők aznsítása statisztikai adatk készítése a prgramkról elismerések, díjak nyilvántartása kedvezmények, szlgáltatásk biztsításáhz a jgsultságk ellenőrzésének lehetővé tétele verseny-eredmények közzététele - az egyesület webldalain regisztráló felhasználók esetében: a regisztrálók aznsítása, nyilvántartása statisztikai adatk készítése az ldal szlgáltatásai biztsításának lehetővé tétele 7

8 2.) Az adatkezelés tartalma, hatálya I.) Az adatkezelés: - az egyesületi tagk esetében a tagnyilvántartás, - az egyesület webldalain regisztrált túrarendező,- szervező személyek, egyesületek esetén a személyhez fűződő-, illetve a teljesítménytúrákkal kapcslats adatk kezelése, - az egyesület túraversenyein, túramzgalmaiban résztvevőknek a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatk és elért eredményeik rögzítése, - webldaln regisztrálók esetén az ldal használatáhz szükséges személyes adatk nyilvántartása. - az egyesület által kötött szerződésekkel, illetve munkaügyi, és bérszámfejtési feladatkkal, számlázással kapcslats személyes adatk (adatfeldlgzó az egyesület könyvelője a Kapskódex Kft., címe: 7400, Kapsvár, Bem u. 23. tel.: (82) ) II.) A kezelt adatk köre: - az egyesületi tagk esetében: név, születési név anyja lánykri neve születési hely és idő lakcím, értesítési cím, telefnszám és cím túravezetői, jelzésfestői, túrázói minősítések a teljesítménytúrákra vnatkzó adatk a természetjárással kapcslatban kaptt rszágs, megyei és egyesületi kitüntetések, elismerések - az egyesület webldalain regisztrált túrarendező,- szervező személyek, egyesületek esetén: név, születési név lakcím és értesítési cím telefnszám és cím saját webldal, Facebk ldal a teljesítménytúrákra vnatkzó adatk, leírás, statisztikák jgsultságk - az egyesületi túraversenyeken, túramzgalmakban résztvevők esetében: név születés éve lakcím telefnszám, cím túrák kapcsán feltett kérdések, véleményezések, beszámlók teljesített túrák listája, szervezői prfilhz csatlakzás 8

9 TTT, illetve Magyar Túrasprt és Terepfutó Szövetség tagság, versenyengedély - a webldaln regisztráló felhasználók esetén: név (nem módsítható) becenév születés éve lakcím telefnszám, cím, jelszó a felhasználó prfilja, és a webldaláhz kapcslódó beállításk (nyilvánsság; teljesített túrák listája; túrarendezés; a túranaptár autmatikus szűrési, megjelenítési beállításai; követte, és letilttt túrák, túraszervezők listája; teljesített túrák listája; túravéleményezések, hzzászólásk, túrabeszámlók - tájékztatás a Fórum-hzzászóláskra vnatkzóan A regisztrált felhasználók Fórumban leírt véleménye személyes adat, a hzzászóló felhatalmazást ad arra, hgy az általa közzétett személyes adatait másk kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánsságra hzzák stb.). A hzzászóláskban közöltek alapján másk a hzzászóló személyét érintő nem feltétlenül valós, esetleg plitikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vnatkzó következtetéseket vnhatnak le. A hzzászóló által a közzétett adatai tvábbi kezelésének jgalapja az Inftv. 6. (7) bekezdésében meghatárztt vélelem, amely szerint az érintett hzzájárulását megadttnak kell tekinteni a közszereplése srán általa közölt vagy a nyilvánsságra hzatal céljából általa átadtt adatk tekintetében. 3.) Az adatkezelés időtartama - Az egyesületi tagk esetében a tagsági viszny kezdetétől a tagsági viszny megszűnéséig. A tagsági viszny megszűnésének módjairól az Egyesület Alapszabálya rendelkezik. - A túraversenyeken, túramzgalmakban résztvevők, illetve a webldaln regisztráló rendezők, és felhasználók esetén az Egyesület saját hnlapján statisztikai adatként megőrzi a személyes adatkat az Egyesület működésének végéig. 4.) A személyes adatk törlése, váltzás bejelentése I.) A személyes adatk törlése: - az egyesületi tagk tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekr az Egyesület írásban köteles közölni az adtt személlyel, hgy adatait a tagnyilvántartásból törölte, - az egyesület túraversenyein, túramzgalmakban résztvevők, illetve a webldaln regisztráló rendezők, és felhasználók adatainak törlési igényét írásban kérhetik, melynek teljesítéséről az Egyesület 30 napn belül köteles írásban tájékztatni az érintettet, - a webldaln regisztráló rendező nyilvánsságra hztt (közszereplése srán megadtt) személyes adatait az adatkezelő nem törli a szervezői prfiljában, ezek tvábbra is elérhetők lesznek krlátlan ideig felhasználó nélküli rendező frmájában, 9

10 - a webldaln regisztráló rendező által már megrendezett túrák a rendezés napján 0:00-kr archiválásra kerülnek, azkn módsítás már semmilyen frmában nem végezhető, - a webldaln regisztráló felhasználók esetén az adatkezelő a Fórumn tett teljesítménytúrákkal kapcslats véleményeket, hzzászólást, beszámlót nyilváns közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hzzászóláskat krlátlan ideig nyilvánsan hzzáférhetővé teheti, a hzzászóláskat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekr nem köteles eltávlítani, annimizálni, vagy törölni. II.) A személyi adatkban bekövetkezett váltzás bejelentése: csak az egyesület tagjai számára kötelezőek a váltzás bekövetkeztét követő 5 munkanapn belül. 5.) Az adatkezelési szabályzat módsításának lehetősége Az Egyesület fenntartja a jgt, hgy jelen adatkezelési szabályzatt az Érintettek előzetes értesítése mellett egyldalúan módsítsa. Amennyiben az Érintett 15 napn belül, írásban nem jelzi a módsítással kapcslats kifgását, akkr részéről elfgadttnak tekinthető a szabályzat módsítása. 6.) Ggle Analytics alkalmazása Az Egyesület hnlapja a Ggle Analytics alkalmazást használja, amely a Ggle Inc. ( Ggle ) webelemző szlgáltatása. A Ggle Analytics úgynevezett ckie-kat, szövegfájlkat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látgattt weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt webldallal kapcslats ckie-kkal létrehztt infrmációk rendszerint a Ggle egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárlódnak. Az IP-annimizálás webldali aktiválásával a Ggle a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más államkban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Ggle USA-ban lévő szerverére történő tvábbítására és ttani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sr. E webldal üzemeltetőjének megbízásából a Ggle ezeket az infrmációkat arra fgja használni, hgy - kiértékelje, hgyan használta a felhasználó a hnlapt, - a webldal üzemeltetőjének a hnlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, - a webldal- és az internethasználattal kapcslats tvábbi szlgáltatáskat teljesítsen. A Ggle Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által tvábbíttt IP-címet nem vezeti össze a Ggle más adataival. A ckie-k tárlását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályzhatja. Ebben az esetben aznban előfrdulhat, hgy ennek a hnlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályzhatja tvábbá, hgy a Ggle gyűjtse és feldlgzza a ckie-k általi, a felhasználó webldal-használattal kapcslats adatait, beleértve az IP- 10

11 címet is, ha a felhasználó letölti és telepíti az alábbi böngésző plugint: 7.) Az adatkezelő adatai, elérhetősége Név: Teljesítménytúrázók Társasága Cím: 1035 Budapest, Raktár u. 6. V/28. Bejegyzés: nyilvántartási szám, és Pk.60679/96/6 A bejegyző bíróság megnevezése: Fővársi Bíróság Adószám: Telefn: Dr. Jakab Annamária, elnök

12 IV. Az érintettek jgai és kötelezettségei Az Érintett tájékztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (Inftv. 14. ), valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jgszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módn, illetve az adatkezelő útján. Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékztatást ad az általa kezelt adatairól (Inftv. 15. ), az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, az adatfeldlgzó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, tvábbá arról, hgy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatkat. Az Érintett az Egyesülettől bármikr írásban, az Egyesület címére küldött ajánltt vagy tértivevényes-ajánltt levélben, illetve a címre küldött ben tájékztatást kérhet. A levélben küldött tájékztatáskérést az Egyesület akkr tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beaznsítható. E- mailben küldött tájékztatáskérést az Egyesület csak akkr tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált címéről küldik. A tájékztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az Egyesület által kezelt adataira, azk frrására, az adatkezelés céljára, jgalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldlgzók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatknak tvábbítása esetén arra, hgy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait. Az Egyesület a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 25 napn belül írásban, közérthető frmában adja meg a tájékztatást. E tájékztatás ingyenes, ha a tájékztatást kérő a flyó évben azns területre vnatkzó tájékztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújttt be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az Egyesület a személyes adatt törli (Inftv. 17. ), ha kezelése jgellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi bizts elrendelte. Az Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, tvábbá mindazkat értesíti, akiknek krábban az adatt adatkezelés céljára tvábbíttták. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jgs érdekét nem sérti (Inftv. 18. (1)) Az Érintett tiltakzhat személyes adatának kezelése ellen (Inftv. 21. ), ha a személyes adatk kezelése (tvábbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jgának vagy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik; a tiltakzás jgának gyakrlását egyébként törvény lehetővé teszi. 12

13 Az Egyesület az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakzást a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékztatja. Amennyiben a tiltakzás indklt, az Egyesület az adatkezelést beleértve a tvábbi adatfelvételt és adattvábbítást is megszünteti, és az adatkat zárlja, valamint a tiltakzásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazkat, akik részére a tiltakzással érintett személyes adatt krábban tvábbíttta, és akik kötelesek intézkedni a tiltakzási jg érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Egyesület meghztt döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számíttt 30 napn belül bírósághz frdulhat. Az Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat aznban nem tvábbítható az adatátvevő részére, ha az Egyesület egyetértett a tiltakzással, illetőleg a bíróság a tiltakzás jgsságát megállapíttta. Az Érintett a jgainak megsértése esetén az Egyesület ellen bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el (Inftv. 22. (1)). A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkdási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Inftv. 22. (3)). 13

14 V. Kártérítés, sérelemdíj, jgrvslat 1.) Kártérítés és sérelemdíj a évi CXII. törvény 23. alapján Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jgellenes kezelésével vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével másnak kárt kz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jgellenes kezelésével vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jgát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldlgzó által kztt kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldlgzó által kztt személyiségi jgsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az kztt kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha biznyítja, hgy a kárt vagy az Érintett személyiségi jgának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan k idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a kársult vagy a személyiségi jg megsértésével kztt jgsérelem az érintett szándéks vagy súlysan gndatlan magatartásából származtt. 2.) Jgrvslat - jgrvslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasr 22/c. Pstacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefn: +36 (1) Fax: +36 (1) Hnlap: Az Érintett a jgainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el (Inftv. 22. (1)). A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkdási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Inftv. 22. (3)). 14

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat a feed.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatok kezelését Varga Tamás,

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Magyar Ikerregiszter Alapítvány (székhely: 1212 Budapest, Erdélyi u. 29., Adószám: 18727913-1-43; a továbbiakban: Szolgáltató), által üzemeltetett

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a www.squashclub.hu weboldalon valamint a Squash Club Facebook látogatói által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevelek, egyedi ajánlatok kiküldéséhez

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat az ims.hu weboldalhoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat a www.budgetflotta.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, az ügyféligények felmérésével kapcsolatos adatok, az ügyfél

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat az ims.hu weboldalhoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A minősített adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Csak az férhet

Részletesebben

A d a t v é d e l m i S z a b á l y z a t

A d a t v é d e l m i S z a b á l y z a t A d a t v é d e l m i S z a b á l y z a t 1. BEVEZETÉS A ʺ ˇFŰTŐMŰʺ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS Az ügyészség (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

8380 Hévíz, Honvéd utca 14. Tel.: Fax:

8380 Hévíz, Honvéd utca 14. Tel.: Fax: Hírlevél adatkezelési szabályzat Hotel Aquamarin Ezen adatkezelési szabályzat a hotelaquamarin.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez elengedhetetlenül

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy Totel Szerviz Kft. (székhely: 1147 Budapest Miskolci utca 91. ; elektronikus levelezési cím: info@totel.hu

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2., adószáma:

Részletesebben

Hírlevél adatkezelési szabályzat Caramell Premium Resort****superior

Hírlevél adatkezelési szabályzat Caramell Premium Resort****superior Hírlevél adatkezelési szabályzat Caramell Premium Resort****superior Ezen adatkezelési szabályzat az caramell.hu weboldalon valamint az Caramell Facebook oldalán az olvasók által önkéntes hozzájárulással

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MOZIFESZT.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2018 I. BEVEZETÉS A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) az AUDIOVIZUÁLIS KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT EGYESÜLET (székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Általános rendelkezések Az FMD Neuroconsulting Humán Szolgáltató Betéti Társaság, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.foldimiklosdaniel.hu weboldal

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a metzdaniel.hu ( weboldal) és a weboldal üzemeltetője, Metz Dániel e. v. által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket és a Szolgáltató

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatvédelem. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71073/2013. Adatkezelési alapelvek

Adatvédelem. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71073/2013. Adatkezelési alapelvek Adatvédelem Adatvédelem Az Engravetech Kft. Engravetech Kft. adatvédelmi nyilatkozata Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71073/2013. Adatkezelési alapelvek Az Engravetech Kft. elkötelezett a Vevők/Megrendelők

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Az Egyesület a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

1. BEVEZETŐ. Az Egyesület a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. 1. BEVEZETŐ A jelen adatkezelési szabályzat a Zöld Bakancs Természetvédelmi és Természetjáró Klub (székhely: 8220 Balatonalmádi, Lehel u. 3, bírósági bejegyzés száma: Veszprém Megyei Biróság.PK.60 005/2002/5,

Részletesebben

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu

SIMIX - Falszerkezeti habarcsok és építési ragasztók az ÜVEG-ÁSVÁNY KFT-tıl! www.uveg-asvany.hu Az Üveg-Ásvány Kft. (a tvábbiakban: Szlgáltató) a http:// webldaln (a tvábbiakban: Hnlap) webáruházat üzemeltet, amelynek srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn regisztrálók (tvábbiakban: Felhasználók) adatait

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Az Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Az Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. adatvédelmi nyilatkozata Az Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. adatvédelmi nyilatkozata A Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. részére kiemelten fontos ügyfelei adatainak védelme. Önt a jelentkezés során arra

Részletesebben

Általános adatkezelési szabályzat

Általános adatkezelési szabályzat Általános adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési tájékoztató a Wagner Solar Hungária Kft. által kezelt minden személyes adatra vonatkozik. A cég által kezelt weboldalakon, közösségi oldalakon online,

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

InSimu. Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

InSimu. Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA InSimu Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016 I. BEVEZETÉS A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) az InSimu Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ érvényes: 2018. május 25-től BEVEZETÉS A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató ) Marrakesh Cementlap (székhely: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Cég neve: IPARI ELEKTRONIKAI SZERVIZ Ker. és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cég székhelye: 4027 Debrecen, Gyires Béla utca 3. Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-030064 Adószám:

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Megallasnelkul.hu. Adatkezelési Nyilatkozat

Megallasnelkul.hu. Adatkezelési Nyilatkozat Megallasnelkul.hu Adatkezelési Nyilatkozat I. AZ ADATKEZELŐ Az adatok kezelője a www.megallanelkul.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője, a 3 P Online Kft. (Székhelye: 7400 Kaposvár, Jutai út

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15.

SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA április 15. SND FASHION MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2019. április 15. 1 1. Alapadatok Az adatkezelő megnevezése: SND Fashion Magyarország Kereskedelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója

MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj Adatkezelési tájékoztatója Bevezetés A MÁV Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató

Mangó Masszázs. Adatvédelmi tájékoztató Mangó Masszázs Adatvédelmi tájékoztató 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) Kovács Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 2890 Tata, Május 1. út, 38/1. 1/1, adószám:66543814-1-31) (továbbiakban

Részletesebben

STEEL-HÁZ Kft. Információbiztonsági Szabályzat. Hatályos: május 26-tó

STEEL-HÁZ Kft. Információbiztonsági Szabályzat. Hatályos: május 26-tó STEEL-HÁZ Kft. Információbiztonsági Szabályzat Hatályos: 2018. május 26-tó Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat a továbbiakban Információbiztonsági Szabályzat célja, hogy az STEEL-HÁZ Kft (székhely:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

BioMarker Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT január 2.

BioMarker Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT január 2. BioMarker Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. január 2. 1. BEVEZETÉS A BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H- 2100 Gödöllő, Rigó u. 20.; Cg.: Cg.13-09-071778;

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja: A Két Gúnár Apartman (a továbbiakban: Apartman) tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES PARTNER KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSÉRŐL A BKÜ Zrt. (adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelő megnevezése : Adatkezelő megnevezése: KOMO - SKY Kft. Adatkezelő cégjegyzékszáma:13-09-091653 Adatkezelő székhelye: 2317 Szigetcsép, Szabadság u.7 Adatkezelő képviselője:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az :[Európalánta Közhasznú Egyesület] (továbbiak az Adatkezelő ) a céljai elérésének elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (továbbiakban az Adományozók ) adományozással

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató a Közös Alapon Program 2018 évi kampányaihoz

Adatkezelési tájékoztató a Közös Alapon Program 2018 évi kampányaihoz Az adatkezelési tájékoztató célja A http://adomanyozo.kozosalatpon.hu/ oldala KözösALAPON program potenciális befektetőit célozza, míg a http://felhivas.kozosalatpon.hu oldal olyan személyeket kíván tájékoztatni,

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató Egészség és Egység a Természettel Egyesület Adatkezelési Tájékoztató Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az Egészség és Egység a Természettel Egyesület tagjai által az Egyesületbe való belépés,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az üzletszabályzat 16. számú melléklete Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat A Dubistro Catering Kft. számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a   weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a http://www.zsifi.org weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére I. BEVEZETÉS A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat

Részletesebben

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény Kossiktea.hu Balatonfüred - Keller Zsuzsanna EV, továbbiakban (székhely: 8230 Balatonfüred, P.Horváth Á. u 18 D telephely. 8230 Balatonfüred Zsigmond u 12 adószám: 67699676-1-39 a továbbiakban Adatkezelő

Részletesebben