ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ"

Átírás

1 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi SZABÁLYZAT-t alktja:

2 2 Általáns rendelkezések: 1. Fejezet A Szabályzat célja és hatálya: 1.1 E szabályzat célja, hgy meghatárzza a Kft.-nél vezetett nyilvántartásk működésének törvényes rendjét, valamint biztsítsa az adatvédelem alktmánys elveinek, az adatbiztnság követelményeinek érvényesülését és megakadályzza a jgsulatlan hzzáférést, az adatk megváltztatását, nyilvánsságra hzatalát. A szabályzat célja tvábbá, hgy a Kft-nél biztsítsa e tv. előírásai alapján a közérdekű adatk nyilvánsságát. 1.2 A szabályzat hatálya kiterjed a Kft. minden szervezeti egységénél flytattt valamennyi személyes adatkat tartalmazó adatkezelésre. 1.3 A. tevékenységével kapcslats jgszabályk 133/2007. (VI. 13.) Krm. Rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül flytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről. 123/1997. (VII.18) Krm. rend. A vízbázisk, a távlati vízbázisk, valamint az ivóvízellátást szlgáló vízi létesítmények védelméről. Az EÜM. 74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes gyógy tényezőkről. Fürdők munkavédelmi követelményei MSZ A Krm. 121/1996. (VII.24.) Krm. rendelete a Közfürdők létesítéséről és működéséről. A NM. 37/1996.(X.18.) NM. rendelete a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről. Gazdasági és Közlekedési miniszter 78/2003. (XI.27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztnságáról. 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztnságssági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és frgalmba hzatalának élelmiszerbiztnsági feltételeiről. 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztnsági Szabályzat kiadásáról. 67/2007.(VII.10) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet: Az élelmiszer frgalmazás rendjéről. 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet a dhánytermékek gyártásáról, frgalmazásáról és ellenőrzéséről 19/2005.(III.22.) Az emberi fgyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldlgzására, frgalmazására és behzatalára vnatkzó állategészségügyi követelmények megállapításáról.

3 3 4/2009. (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, tvábbá a szlgáltatásk díja feltüntetésének részletes szabályairól. A Krmány 121/1996. (VII.24.) Krm rendelete a közfürdők létesítéséről és működéséről évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Plgári Törvénykönyvéről. 1.4 A. vagyn gazdálkdásával kapcslats Önkrmányzati határzatk 64/1994 (III. 28.) Közgyűlési határzat: A. megalapításáról. 10/1996 (I. 08.) Közgyűlési határzat: A fürdővagyn hsszú távú üzemeltetésére, az Önkrmányzat és a. között megkötött hasznsítási szerződés módsításáról. 256/1997 (X.06.) Közgyűlési határzat: A. kezelésébe adtt vagyn apprtálásáról. 93/1998 (IV.27.) Közgyűlési határzat: A. vagynába nem apprtált, de a fürdőszlgáltatáshz kapcslódó vagyntárgyak hasznsításáról. 305/1998 (VII.21.) Közgyűlési határzat: A. vagynába történő apprtálásról. 70/2003 (V.22.) Közgyűlési határzat: A Régi Vigadó étterem előtti terület használatba adása szabadtéri vendéglátó terasz kialakításának céljából. 8/2008 (I.31.) Önkrmányzati határzat: a. által üzemeltetett Kerekes-telepi fürdő ingatlan üzemeltetésből történő elvnásáról. 2. Fejezet 2.1 Az adatvédelem alapfgalmai és elvei Személyes adat: bármely meghatárztt (aznsíttt vagy aznsítható) természetes személlyel (a tvábbiakban: érintett) kapcslatba hzható adat, az adatból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés. A személyes adat az adatkezelés srán mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcslata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkr tekinthető aznsíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, aznsító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző tényező alapján aznsítani lehet; Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartzásra, a plitikai véleményre vagy pártállásra, a valláss vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állaptra, a kórs szenvedélyre, a szexuális életre vnatkzó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4 Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás srán vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás leflytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jgsult szerveknél, tvábbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcslatba hzható, valamint a büntetett előéletre vnatkzó személyes adat; Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkrmányzati feladatt, valamint jgszabályban meghatárztt egyéb közfeladatt ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vnatkzó, a személyes adat fgalma alá nem eső, bármilyen módn vagy frmában rögzített infrmáció vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől; Közérdekből nyilváns adat: a közérdekű adat fgalma alá nem tartzó minden lyan adat, amelynek nyilvánsságra hzatalát vagy hzzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Hzzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határztt kinyilvánítása, amely megfelelő tájékztatásn alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adatk - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; Tiltakzás: az érintett nyilatkzata, amellyel személyes adatainak kezelését kifgáslja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatk törlését kéri; Adatkezelő: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatk kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az általa megbíztt adatfeldlgzóval végrehajtatja; Adatkezelés: az alkalmaztt eljárástól függetlenül a személyes adatkn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatk tvábbi felhasználásának megakadályzása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNSminta, íriszkép) rögzítése is; Adattvábbítás: ha az adatt meghatárztt harmadik személy számára hzzáférhetővé teszik; Nyilvánsságra hzatal: ha az adatt bárki számára hzzáférhetővé teszik; Adattörlés: az adatk felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállításuk többé nem lehetséges; Adatzárlás: az adatk tvábbításának, megismerésének, nyilvánsságra hzatalának, átalakításának, megváltztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcslásának vagy összehanglásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatárztt időre történő lehetetlenné tétele;

5 Adatmegsemmisítés: az adatk vagy az azkat tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése; Adatfeldlgzás: az adatkezelési műveletekhez kapcslódó technikai feladatk elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásáhz alkalmaztt módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; Adatfeldlgzó: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jgszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatk feldlgzását végzi; Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatk bármely strukturált, funkcinálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető; Adatállmány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatk összessége; Harmadik személy: lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azns az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldlgzóval; EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más állam, tvábbá az az állam, amelynek államplgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes állam államplgárával azns jgállást élvez; Harmadik rszág: minden lyan állam, amely nem EGT-állam. 2.2 Az adatkezelés célhz kötöttsége és arányssága: személyes adatt kezelni csak meghatárztt célból, jg gyakrlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk kezelése egyébként jgellenes, az adatkat törölni kell. 3. Fejezet Az kmánykezelések szabályai 3.1 Személyes adat Kft-nél akkr kezelhető, ha ahhz az érintett írásban hzzájárult, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján a Kft. szabályzata elrendeli. 3.2 Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hgy az adatszlgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszlgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jgszabályt.

6 6 3.3 A Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazttak és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek alkalmazttjai kötelesek a megismert személyes adatkat üzleti titkként megőrizni. A személyes adatkat kezelő és azkhz hzzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titkvédelmi nyilatkzatt tenni. (1. sz. melléklet) 3.4 Adatvédelmi nyilvántartás A Kft-vel munkavisznyban, álló személyek adatai a Kft-nél kezelt személyi adatk, így a törvény alapján a Kft. adatkezelését nem kell bejelenteni, az ügyfélkapcslati jgviszny alapján kezelt adatk bejelentés kötelesek. 3.5 Adattvábbítás, adatkezelések összekapcslása A Kft-n belüli - a Kft-vel munkavisznyban álló személyek adatai - a számítógépes hálózatban a különböző mdulk között összekapcslhatók. A számítógépes hálózatn a partnertörzsből kapcslt adatként jöttek létre a számlázási mdul adatai, amelyek a természetes személyek esetében szintén tartalmaznak személyes adatkat is A Kft-n kívüli adattvábbítás és a különböző adatkezelések akkr kapcslhatók csak össze, ha: az érintett ehhez hzzájárult, ezt a törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek Személyes adat akkr is kezelhető, ha az érintett hzzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hzzájárulásával került sr, az adatkezelő a felvett adatkat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatk védelméhez fűződő jg krlátzásával arányban áll tvábbi külön hzzájárulás nélkül, valamint az érintett hzzájárulásának visszavnását követően is kezelheti. Személyes adatt kezelni csak meghatárztt célból, jg gyakrlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, tvábbá az adatk felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

7 Csak lyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásáhz szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékztatásn alapuló beleegyezéssel kezelhető Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hgy az adatkezelés hzzájárulásn alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékztatni kell az adatai kezelésével kapcslats minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jgalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldlgzásra jgsult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hzzájárulásával és az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hgy kik ismerhetik meg az adatkat. A tájékztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcslats jgaira és jgrvslati lehetőségeire is Az adatkezelés srán biztsítani kell az adatk pntsságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hgy az érintettet csak az adatkezelés céljáhz szükséges ideig lehessen aznsítani Adattvábbítás külföldre Személyes adat az rszágból külföldi adatkezelő részére csak akkr tvábbítható, ha ahhz az érintett hzzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi, vagy arról nemzetközi szerződés rendelkezik feltéve, hgy a harmadik rszág jga - az Európai Unió által meghatárztt - megfelelő védelmet biztsít az átadtt adatk kezelése srán Az EGT-államkba irányuló adattvábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattvábbításra kerülne sr. 3.6 Adatbiztnsági rendszabályk A számítógépes hálózatn tárlt adatk A hálózatn tárlt adatk biztnsága érdekében a szerveren flyamats tükrözéssel kell az adatvesztést elkerülni A személyes adatkat tartalmazó adatbázisk aktív adataiból napi mentést kell végezni. A mentés a közpnti szerver teljes adatállmányára vnatkzik és mágneses adathrdzóra történik. A lementett adatkat tárló mágneses adathrdzót az erre a célra kialakíttt páncéldbzban kell tárlni tűzbizts helyen és módn Vírusvédelem A személyes adatkat kezelő hálózatn a vírusvédelemről flyamatsan kell gndskdni Hzzáférés védelem A társaság hálózatán kezelt személyes adatkat, adatállmányk hzzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztsítani. A személyes adatk nyilvánsságra

8 8 hzatalát technikailag nem lehet megakadályzni, ezért ezen szabályzat 3. fejezet 3.3. pntja szerinti üzleti titk kezelést kell alkalmazni Hálózati védelem A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azk alkalmazásával meg kell akadályzni, hgy a hálózathz illetéktelen személyek hzzáférhessenek Manuálisan kezelt adatk Ügyfél adatkezelések A tevékenységének adatkezelései önkéntes hzzájárulásn alapulnak. Biznys esetekben aznban a megadtt adatk egy körének kezelését, tárlását, tvábbítását jgszabályk teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a részére adatközlők figyelmét, hgy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hzzájárulásának beszerzése. Az ügyfelek adatkezelésére vnatkzóan adatvédelmi tájékztató készült, melynek célja az ügyfelek előzetes tájékztatása az adatkezelésről. Az adatvédelmi tájékztatót alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes ügyintézésre kerül sr. Egyéb esetben nincs szükség a kifejezett hzzájárulás kérésére, mert a hzzájárulás beszerzése aránytalanul nagy terhet ró az adatkezelőre. (2.sz. melléklet) Személyügyi adatkezelések: A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vnatkzóan az alábbiak szerint jár el a társaság: Az adatk csak a Mt. szerinti adatkörben különös tekintettel a évi I. tv 10. (1) és (3) bekezdésére tekintettel kezelhetők. adatkezelés célja: a munkaviszny létesítése, teljesítése vagy megszüntetése kezelt adatk köre: munkavállalók személyes adatai Munkavállaló neve; Munkavállaló születési neve; Születési helye; Születési ideje; Anyja születési neve; Lakóhely; Tartózkdási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); Adóaznsító jele; Társadalmbiztsítási aznsító jele (TAJ szám); Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); Személyi igazlvány száma; Lakcímet igazló hatósági igazlvány száma;

9 9 Flyószámla száma; Végzettséget igazló kmány máslati példánya; Fénykép. adatkezelés jgalapja: évi I. törvény Mt. 10 (1) és (3) bekezdés adattárlás határideje: más hatálys jgszabályk által meghatárztt tárlási határidő. A Munkaviszny kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamt meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény) Munkavállalók adatkezelésére vnatkzóan adatvédelmi tájékztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes tájékztatása az adatkezelésről. Tájékztató aláírásra kerül a munkavállalók által. (3.sz. melléklet) Személyügyi terület adatkezelésének jgalapja minden esetben más jgszabály. Az adatkezelés időtartama az adtt területre vnatkzó jgszabályk által meghatárztt. (Pl. SZJA törvény Mt.) A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkavisznyból eredeztetett adatkezelések srán minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nymtatványba be kell emelni szövegszerűen az érintett kifejezett hzzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével Kamerás megfigyelés a Kft. területre történő beléptetések srán. Az adatkezelés célja: vagynvédelem, viderendszer üzemeltetés, élőerős őrzés igénybevétele srán felvett adatk. A kezelt adatk köre: Név, fénykép, videfelvétel személyi igazlvány szám Jgalapja: a évi CXXXIII. tv.23 Ezen adatk biztnsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell fganatsítani: a) Tűz- és vagynvédelem: Az iratkat jól zárható, tűz- és vagynvédelemmel elláttt helyiségben kell tárlni. b) Hzzáférés védelem: A kezelt iratkhz csak az illetékes ügyintézők, valamint azk vezetői férhetnek hzzá. c) Archiválás: A Kft-nél a számítógépes adatkat. napnta kell menteni, archiválni. A manuálisan kezelt iratkat az Iratkezelési és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően kell irattárba helyezni. Az irattárnak jól zárhatónak, tűz- és vagynvédelemmel elláttt helyiségben kell lennie.

10 Vagynkezeléssel kapcslats adatkezelés Az adatkezelés célja: Az alapító által, az alapszabályban meghatárztt vagynkezelői feladatk ellátása. A kezelt adatk köre: Szálldai szlgáltatásk esetén: Bejelentkezéskr a bejelentkezési lapn rögzítésre kerül: Családi név Keresztnév Születési hely és idő Államplgárság Szem. ig. szám lakcím Számlázási cím Fizetés módja Gk. rendszám Aláírás (ezzel igazlja és tudmásul veszi, hgy tils a dhányzás és hzzájárul, és hgy bekerül a hírlevél adatbázisba) Élményfürdő használat esetén: név, és irányítószám rögzítése, a vendégek a jegyárak elfgadását a belépési biznylat aláírásával igazlják. arcképes dlgzói igazlvány felmutatása és srszámának rögzítése távzáskr fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkr név és cím rögzítése karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy értékmegőrző kulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyv felvétele srán név, cím, telefnszám, szem.ig. szám. rögzítése kerékpár tárló igénybevételekr név és aláírás rögzítése az értékmegőrző használatakr név és aláírás rögzítése sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkra, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül Termálfürdő használat esetén: név, és irányítószám rögzítése arcképes dlgzói igazlvány felmutatása és srszámának rögzítése Tb-s beléptetés esetén, a kezelőlapn található taj-szám rögzítése

11 11 Önkrmányzats bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím rögzítése távzáskr fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkr név és cím rögzítése karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy szekrénykulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyv felvétele srán név, cím, telefnszám, szem.ig. szám rögzítése az értékmegőrző használatakr név és aláírás rögzítése sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkra, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül Strandfürdő használat esetén: diákjegy váltása esetén diákigazlvány felmutatása arcképes dlgzói igazlvány felmutatása és srszámának rögzítése fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkr név és cím rögzítése Önkrmányzats bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím rögzítése gyógy úszó beléptetés esetén, a kezelőlapn lévő taj-szám rögzítése kabinbérlés és szekrénybérlés (idény, havi) esetén név, telefnszám, cím rögzítése értékmegőrző kulcs, vagy szekrény kulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyvfelvétele srán, név, cím, telefnszám rögzítése az értékmegőrző használatakr név és aláírás rögzítése sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkra, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül Marketing tevékenység esetén: elektrnikus útn név és cím rögzítése a hnlapn működő hírlevél adatbázisba. Jgalapja: az2001. évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. Ezenkívül: évi LXV tv, valamint az 1992 évi XXXVIII. tv, illetve a évi IV. tv Elektrnikus adatkezelések: A társaság hnlapjának látgatói, illetve regisztrált felhasználóinak adatkezelése:

12 A hnlap látgatóinak adatai Az adatkezelés célja: a hnlap látgatása srán a szlgáltató a szlgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályzása érdekében rögzíti a látgatói adatkat. Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása, illetve az. infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. A kezelt adatk köre: Családi név Keresztnév lakcím rszág telefnszám Számlázási cím Fax szám Érkezési, és elutazási időpntk Szbák típusa és száma Érkezők létszáma, gyermekek életkra Igényelt ellátás Fizetés módja Tudmásul vétel és egyben hzzájárulás ahhz, hgy a megadtt adatk a. hírlevél-adatbázisába kerüljenek, a későbbiekben tájékztató anyagk küldése céljából Nemleges válasz a hírlevél-adatbázis regisztráláshz Az adatkezelés időtartama: a hnlap megtekintésétől számíttt 30 nap kapcslatfelvétel Az adatkezelés célja: kapcslatfelvétel, kapcslattartás. Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása. A kezelt adatk köre: A kezelt adatk köre: Családi név Keresztnév lakcím rszág telefnszám Számlázási cím

13 13 Fax szám Érkezési, és elutazási időpntk Szbák típusa és száma Érkezők létszáma, gyermekek életkra Igényelt ellátás Fizetés módja Tudmásul vétel és egyben hzzájárulás ahhz, hgy a megadtt adatk a. hírlevél-adatbázisába kerüljenek, a későbbiekben tájékztató anyagk küldése céljából Nemleges válasz a hírlevél-adatbázis regisztráláshz Az adatk törlésének határideje: az adatközléstől számíttt 2 év. 3.7 Jgrvslat Az érintett tájékztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jgszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módn, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein Az érintett kérelmére a Kft, mint adatkezelő tájékztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbíztt feldlgzó által feldlgztt adatairól, azk frrásáról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, az adatfeldlgzó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, tvábbá adattvábbítás esetén annak jgalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 30 napn belül írásban, közérthető frmában adja meg a tájékztatást. E tájékztatás ingyenes, ha a tájékztatást kérő a flyó évben azns adatkörre vnatkzó tájékztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújttt be. Egyéb esetekben a Kft költségtérítést állapít meg A Kft a személyes adatt helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll A Kft zárlja a személyes adatt, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló infrmációk alapján feltételezhető, hgy a törlés sértené az érintett jgs érdekeit. A zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta A Kft megjelöli az általa kezelt személyes adatt, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pntsságát, de a vitattt személyes adat helytelensége vagy pntatlansága nem állapítható meg egyértelműen A Kft. a személyes adatt törli, ha kezelése jgellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiánys vagy téves - és ez az állapt jgszerűen nem rvslható - feltéve, hgy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatk tárlásának törvényben meghatárztt határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság elrendelte.

14 A személyes adatk törlésére, zárlására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napn belül írásban közli az elutasítás indkait A Kft. a helyesbítésről, a zárlásról és a törlésről az érintettet, tvábbá mindazkat értesíti, akiknek krábban az adatt adatkezelés céljára tvábbíttta. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jgs érdekét nem sérti Az érintett tiltakzhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatk kezelése vagy tvábbítása kizárólag az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik; c) törvényben meghatárztt egyéb esetben A Kft. a tiltakzást a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapzttsága kérdésében döntést hz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakzásának megalapzttságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a tvábbi adatfelvételt és adattvábbítást is - megszünteti, és az adatkat zárlja, valamint a tiltakzásról, tvábbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazkat, akik részére a tiltakzással érintett személyes adatt krábban tvábbíttta, és akik kötelesek intézkedni a tiltakzási jg érvényesítése érdekében Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghztt döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számíttt 30 napn belül - bírósághz frdulhat A Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat aznban nem tvábbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakzással, illetőleg a bíróság a tiltakzás jgsságát megállapíttta Az érintett a jgainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághz frdulhat. A bíróság az ügyben srn kívül jár el. A Kft. az érintett adatainak jgellenes kezelésével vagy az adatbiztnság követelményeinek megszegésével másnak kztt kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan k idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a kársult szándéks vagy súlysan gndatlan magatartásából származtt Jgrvslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság

15 15 Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C. Hnlap: 4. Fejezet A közérdekű adatk nyilvánssága 4.1 A Kft. helyi önkrmányzati feladatt és jgszabályban meghatárztt közfeladatt ellátó szerv, így a feladatkörébe tartzó ügyekben, a közpénzek felhasználására és erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólags jgk biztsítására vnatkzóan - köteles elősegíteni és biztsítani a közvélemény pnts és gyrs tájékztatását. A vezető tisztségviselők, felügyelő bizttsági tagk javadalmazását külön szabályzat rögzíti. 4.2 Ha a törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő húsz éven belül nem nyilváns. Kérelemre az adatk megismerését a szerv vezetője e határidőn belül is engedélyezheti. 4.3 A közérdekű adatk nyilvánsságát krlátzhatja tvábbá az Európai Unió jgszabálya az Európai Unió jelentős pénzügyi, vagy gazdaságplitikai érdekére tekintettel, beleértve a mnetáris, a költségvetési, az adóplitikai érdeket is. 4.4 A Kft. feladatkörébe tartzó ügyekben köteles biztsítani a közvélemény pnts és gyrs tájékztatását. Az adatkat elektrnikusan: internetes hnlapn, digitális frmában bárki számára díjmentesen kell hzzáférhetővé tenni. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Kft. a kérelem tudmására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 15 napn belül, közérthető frmában tesz eleget. Nem kell közzétenni a közfeladatt ellátó szerv hatáskörébe tartzó döntés meghzatalára irányuló, a döntés megalapzását szlgáló adatkat keletkezéstől számíttt 10 évig. 4.5 Ha a közérdekű adatra vnatkzó kérést a Kft. nem teljesíti, a kérelmező a bírósághz frdulhat. A bíróság srn kívül jár el és ha a kérelemnek helyt ad, határzatában a Kft-t a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Adatvédelmi nyilvántartás 5. Fejezet 5.1 A nyilvántartás célja, hgy a plgárk megismerjék, milyen adatkezelő, milyen adatkezeléseket végez. 5.2 A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság vezeti.

16 hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az adatkezelés, míg azt a Hatóság nyilvántartásba nem veszi. 5.4 Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni. 5.5 A Kft. köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak: - adatkezelés célját - jgalapját - érintettek körét - érintettekre vnatkzó adatk leírását - adatk frrását - adatk kezelésének időtartamát - tvábbíttt adatkat, azk célját jgalapját, fajtáját, címzettjét - adatkezelő feldlgzó megnevezését, azk helyét, tevékenységét - alkalmaztt technlógia jellegét - adatvédelmi felelős elérhetőségét. A nyilvántartásba vételkr nyilvántartási számt kap a bejelentés. Ezen nyilvántartási számt az adatk minden tvábbításánál, nyilvánsságra hzásánál és az érintettnek való kiadáskr fel kell tüntetni. 6. Fejezet Ellenőrzés 6.1 Az adatvédelemmel kapcslats előírásk, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a Kft-nél adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői flyamatsan kötelesek ellenőrizni. 6.2 A Kft-nél a kezelt adatk ellenőrzését a vezérigazgató és az általa megbíztt adatvédelmi felelős és a belső ellenőr bevnásával évente egyszer ellenőrzi. Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat 6.3 A törvény alapján Kft ügyvezető igazgatója, közvetlenül felügyelete alá tartzó belső adatvédelmi felelőst nevez ki vagy bíz meg szakértelemmel bíró társaságt döntést igényel. 6.4 A belső adatvédelmi felelős feladatai: Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések meghzatalában, valamint az érintettek jgainak biztsításában.

17 Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vnatkzó más jgszabályk, valamint az adatvédelmi és adatbiztnsági szabályzatk rendelkezéseinek és az adatbiztnsági követelményeknek a megtartását Kivizsgálja a hzzá érkezett bejelentéseket, és jgsulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egységet vagy az adatfeldlgzót Elkészíti az Adatvédelmi és adatbiztnsági szabályzatt Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást Gndskdik az adatvédelmi ismeretek ktatásáról. 7. Fejezet Záró rendelkezések Jelen Szabályzat július 1-jén lép hatályba.

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014 Hatályos: 2014. november 25-től - 0 - Tartalom 1. A szabályzat célja és hatálya...- 2-2. Alkalmazási terület...- 2-3. Fogalmak...- 2-4. A személyes adatok

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU5602 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Adatvédelmi adatbiztonsági szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSŐ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE:

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető A Fried Kastély Szálloda és Éttermet üzemeltető cég, a Danubetrade Kft. (1221 Budapest, Ady Endre út 133. Adószám: 12690907-2-43, a továbbiakban Szálloda)

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat EurópaTender Biztosítási Alkusz Kft. 2013. szeptember 12. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-nél (a továbbiakban:

Részletesebben

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A WEYLAND-YUTANI KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Weyland-Yutani Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél (továbbiakban

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Matheisz Zoltán egyéni vállalkozó (2220 Vecsés, Halmy J. tér 23., adószám: 64644770-3-33),

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Copyright: SIGNAL Biztosító Zrt. Oldalszám: 1 / 11 TARTALOM 1 Bevezetés... 3 2 Cél... 3 3 Meghatározások... 3 4 Alkalmazási terület... 4 5 Alkalmazandó egyéb dokumentumok...

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Animus Kiadó Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Animus Kiadó Kft. (székhely: 1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu

Adatvédelmi szabályzat. A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu Adatvédelmi szabályzat Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft. (vagyon-vedelem.hu) Adatvédelmi szabályok A Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft., mint a vagyonvedelem.hu weboldal üzemeltetője kijelenti,

Részletesebben