Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság december 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA IV. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK V. AZ ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEI VI. SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA VII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA VIII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE IX. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI tájékztatáshz való jg: GDPR 13. és 14. cikk személyes adatkhz való hzzáférési jg: GDPR 15. cikk helyesbítéshez való jg: GDPR 16. cikk törléshez való jg ( elfeledtetéshez való jg ): GDPR 17. cikk adatkezelés krlátzásáhz (zárlásáhz) való jg: GDPR 18. cikk adathrdzhatósághz való jg: GDPR 20. cikk tiltakzáshz való jg: GDPR 21. cikk autmatizált döntéshzatal egyedi ügyekben, beleértve a prfilalktást: GDPR 22. cikk (ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez, jelen pnt csupán a teljesség igénye miatt kerül ismertetésre) a személyes adatkkal összefüggő jgk érvényesítése az érintett halálát követően Inftv XI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK XII. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA Az Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) a jelen adatvédelmi és adatbiztnsági szabályzatn (a tvábbiakban: Szabályzat) keresztül tájékztatja az érintett természetes személyeket az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatkkal kapcslats adatkezelési gyakrlatáról. Adatkezelő a természetes személy partnerei, ügyfelei és tagjai személyes adatainak kezelését kiemelten fntsnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatkat bizalmasan kezeli és adatk biztnsága érdekében megtesz minden szükséges technikai, szervezési intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hgy a Szabályzatban rögzített adatkezelése megfelel a vnatkzó magyar és Európai Uniós jgszabálykban fglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. A Szabályzat megalktása srán az Adatkezelő a jgszabálykn kívül figyelemmel vlt a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság (tvábbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékztatás adatvédelmi követelményeiről szóló szeptember 29. napján kiadtt ajánlásban rögzítettekre. A Szabályzatt, annak tartalmát az Adatkezelő bármikr jgsult megváltztatni. A Szabályzat december 1. napjától hatálys váltzata, az abban ismertetett fgalmmeghatárzásk, az érintetti jgk, a jgrvslati frmák már tartalmazzák a jgalktónak az Inftv.-en a GDPR-re tekintettel a napján és napján elvégzett módsításait. Természetesen az Inftv. és az egyéb releváns jgszabályk újabb váltzásait követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módsításkat elvégzi. A Szabályzatban fglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fgadja el, azkat betartva jár el a személyes adatk kezelése srán. A Szabályzat kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi címre, vagy a XII. pntban megadtt egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő: Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jgszabályk határzzák meg: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a tvábbiakban: GDPR), az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (a tvábbiakban: Inf tv.), a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a tvábbiakban: Ptk.), a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény, a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi LIII. törvény (a tvábbiakban: Pmtv.), a számvitelről szóló évi C. törvény (a tvábbiakban: Számv tv.), az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Eker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény (a tvábbiakban: Grt.), a évi CLIX tv. a pstai szlgáltatáskról (a tvábbiakban: Psta tv.), az elektrnikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Ehtv.), az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény (a tvábbiakban: Art.), a pstai szlgáltatáskról szóló évi CLIX. törvény (a tvábbiakban: Psta tv.), a büntetőeljárásról szóló évi XC. törvény (a tvábbiakban: Be.)

4 A Szabályzat célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vnatkzó elveket, tájékztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcslatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jgaikról, azk gyakrlásának módjáról, az Adatkezelő által kezelt személyes adatkról, illetve a jgk gyakrlásáhz szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jgrvslati frmákról. A Szabályzat emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hgy a mindenkr hatálys jgszabályi előírásknak és a NAIH állásfglalásknak megfelelő adatkezelési gyakrlatt flytassn. A Szabályzat időbeli hatálya: december 1. napjától visszavnásig, vagy a Szabályzat módsításáig. A Szabályzat személyi hatálya: a Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre. A Szabályzat tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hgy az elektrnikus vagy papír alapú. II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A Szabályzatban használt kiemelten fnts fgalmak meghatárzását és ahl indkltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és/vagy az Inftv. fgalm meghatárzásával egyezően: érintett Inftv.: bármely infrmáció alapján aznsíttt vagy aznsítható természetes személy. az érintett jgai a GDPR alapján: tájékztatáshz való jg, személyes adatkhz való hzzáférés jga, helyesbítés jga, törléshez való jg, adatkezelés krlátzásáhz való jg, adathrdzhatósághz való jg, tiltakzáshz való jg ideértve a prfilalktást is, bírósághz, Hatósághz frdulás jga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az érintetteket megillető jelen pntban felsrlt jgk részletes magyarázata, kifejtése a Szabályzat X. pntjában található. adatkezelő Inftv.: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jgi aktusában meghatárztt keretek között - önállóan vagy máskkal együtt az adat kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az adatfeldlgzóval végrehajtatja. Jelen esetben a Szabályzat XII. pntjában rögzített jgi személy. adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. adatkezelés Inftv.: az alkalmaztt eljárástól függetlenül az adatn végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárlása, megváltztatása, felhasználása, lekérdezése, tvábbítása, nyilvánsságra hzatala, összehanglása vagy összekapcslása, zárlása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat tvábbi felhasználásának megakadályzása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy aznsítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnymat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. adatkezelés GDPR: a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés

5 adattvábbítás Inf tv.: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele. adatfeldlgzó Inf tv.: az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jgi aktusában meghatárztt keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatkat kezel. Ilyen személyek pl. a tárhelyszlgáltatók, vagy a könyvelők is. Az adatfeldlgzók egyebekben a részükre átadtt, hzzáférhetővé tett adatkat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadtt adatk vnatkzásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatkkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hzhatnak. adatfeldlgzó GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel. adatfeldlgzás Inftv.: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldlgzó által végzett adatkezelési műveletek összessége. adattörlés Inf tv.: az adat felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállítása többé nem lehetséges. adatmegsemmisítés Inftv.: az adatt tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése. Pl.: a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módn pl.: iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése. személyes adat Inftv.: az érintettre vnatkzó bármely infrmáció. Ilyen pl.: az érintett születési helye ideje, IP címe, címe, vagy telefnszáma is. személyes adat GDPR: aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható. Lásd az előző pnthz fűzött magyarázatt. különleges adat: Inftv.: a személyes adatk különleges kategóriáiba tartzó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, plitikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatk, valamint a genetikai adatk, a természetes személyek egyedi aznsítását célzó bimetrikus adatk, az egészségügyi adatk és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vnatkzó személyes adatk. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vnatkzó minden lyan személyes adat, amely az adtt személy fizilógiájára vagy egészségi állaptára vnatkzó egyedi infrmációt hrdz, és amely elsősrban az említett természetes személyből vett bilógiai minta elemzéséből ered. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. bimetrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fizilógiai vagy viselkedési jellemzőire vnatkzó minden lyan sajáts technikai eljáráskkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi aznsítását. egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. az adatkezelés krlátzása GDPR: a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeli kezelésük krlátzása céljából, pl.: abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatk pntsságát, vagy az adatkezelés jgsságát. prfilalktás GDPR: személyes adatk autmatizált kezelésének bármely lyan frmája, amelynek srán a személyes adatkat valamely természetes személyhez fűződő biznys személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapthz, személyes - 5 -

6 preferenciákhz, érdeklődéshez, megbízhatósághz, viselkedéshez, tartózkdási helyhez vagy mzgáshz kapcslódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő az érintettek tekintetében nem végez. álnevesítés GDPR: a személyes adatk lyan módn történő kezelése, amelynek következtében tvábbi infrmációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hgy a személyes adat mely knkrét természetes személyre vnatkzik, feltéve, hgy az ilyen tvábbi infrmációt külön tárlják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztsíttt, hgy aznsíttt vagy aznsítható természetes személyekhez ezt a személyes adatt nem lehet kapcslni. címzett GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. harmadik személy Inftv.: lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldlgzóval vagy azkkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldlgzó közvetlen irányítása alatt a személyes adatk kezelésére irányuló műveleteket végezne. harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldlgzóval vagy azkkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldlgzó közvetlen irányítása alatt a személyes adatk kezelésére felhatalmazást kaptak. hzzájárulás Inftv.: az érintett akaratának önkéntes, határztt és megfelelő tájékztatásn alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hgy beleegyezését adja a rá vnatkzó személyes adatk kezeléséhez. az érintett hzzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez. adatállmány Inftv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatk összessége. nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatk bármely módn centralizált, decentralizált vagy funkcinális vagy földrajzi szempntk szerint taglt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető. adatvédelmi incidens Inftv.: az adatbiztnság lyan sérelme, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisülését, elvesztését, módsulását, jgsulatlan tvábbítását vagy nyilvánsságra hzatalát, vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. adatvédelmi incidens GDPR: a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. Ilyen lehet pl.: egy külső behatás pl.: hacker támadás, amely az Adatkezelő által kialakíttt adatbiztnsági rendszer lyan sérülésével jár, amelynek következtében az adatkhz illetéktelen személyek férhetnek hzzá

7 III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA A GDPR és az Inf tv. előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tarttt és magára nézve kötelezően alkalmaztt adatkezelési elvek az alábbiak: Jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatk kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn kell végezni. Célhz kötöttség elve: a személyes adatk gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történjen, és azkat ne kezeljék ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés. Adattakaréksság elve: a személyes adatk az adatkezelés céljai szempntjából megfelelőek és relevánsak kell, hgy legyenek, és a szükségesre kell krlátzódniuk. Pntsság elve: a személyes adatknak pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. Krlátztt tárlhatóság elve: a személyes adatk tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, az e rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatk kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve. Elszámltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsrlt elveknek való megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására. Szükségesség és aránysság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakaréksság elvével. Privacy by design elve: bár ezt az elvet knkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy lyan tudats adatvédelmi gndlkdásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés srán, ill. az adatkezelés módjának meghatárzásakr lyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jgainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés flyamatába. Inftv. Az adatkezelés jgalapja az Inftv. és a GDPR alapján A személyes adatk kezelésének jgalapja az Inftv. rendelkezései alapján az érintett részéről adtt előzetes önkéntes hzzájárulásn vagy kötelező valamely jgszabály által elrendelt adatkezelésen, mint pl.: az adózás rendjéről szóló évi CL. tv. rendelkezésén alapul, vagy az adatkezelés az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítése céljából szükséges. A jgalapk közé tartzik még az az eset is, amikr az adatkezelés az érintett vagy más személy létfntsságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításáhz vagy megelőzéséhez - 7 -

8 szükséges és azzal aránys, vagy a személyes adatt az érintett kifejezetten nyilvánsságra hzta és az az adatkezelés céljának megvalósulásáhz szükséges és azzal aránys. Az adatkezelések jgalapjai tekintetében az Inf tv. 5. -a, 6. -a, valamint a 7. -ának rendelkezései relevánsak. A 6. a kizárólag autmatizált adatkezelésekre, míg a 7. a bűnüldözési célú adatkezelésekre vnatkzó szabálykat rögzíti, ilyen a 6. és a 7. -kban rögzített jellegű adatkezeléseket aznban az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelések jelentős része az érintettek önkéntes hzzájárulásán alapul. GDPR: A GDPR 6. cikke alapján az adatkezelés jgszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül: a) az érintett hzzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több knkrét célból történő kezeléséhez, pl.: álláspályázatra benyújttt önéletrajz meghatárztt ideig történő őrzése b) az adatkezelés lyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, pl.: valamilyen szerződés kötése a Társasággal c) az adatkezelés az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, pl.: biznylatk megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló évi C. tv. alapján d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfntsságú érdekeinek védelme miatt szükséges, az Adatkezelő esetében nem releváns pl.: humanitárius vészhelyzet, életveszély e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlásának keretében végzett feladat végrehajtásáhz szükséges, az Adatkezelő esetében szintén nem releváns pl.: közhatalmi jgsítványk gyakrlása körében f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az első albekezdés f) pntja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása srán végzett adatkezelésre. A Társaság által kezelt személyes adatk jgalapját az Adatkezelő a Szabályzat IV. pntjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés pl.: az érintett önkéntes hzzájárulásán alapul, szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. Az adatkezelés(ek) időtartama Az adatkezelések időtartamát az Adatkezelő a Szabályzat V. pntjában szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés az érintett önkéntes hzzájárulásán, szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul

9 IV. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK IV/1. A munkavállalók munkavisznyának létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcslats adatkezelés: A Társaság a NAIH álláspntjával egyezően nem készít fénymáslatt a munkavállalók személyi igazlványairól. Az Adatkezelő a hatálys jgszabályk rendelkezései szerint a munkavállalók kötelezően rögzítendő adatait felveszi és azkat átadja az adóhatóság és más hatóságk részére függetlenül attól, hgy az munkaviszny létesítésén, vagy megbízási jgvisznyn alapul. A jgviszny létesítése a munkavállaló részéről önkéntes, ugyanakkr az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény I. számú mellékletének 3. pntja alapján. A kezelt adatk munkaviszny esetén: családi és utónév, adóaznsító jel, születési hely, idő, anyja neve, biztsítási jgviszny kezdete, kódja, megszűnése, a biztsítás szünetelésének időtartama, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), heti munkaidő, lakcím, FEOR-szám, heti munkaidő, bruttó bér, munkakör, munkaköri leírás, munkavégzés helye, nettó bér, TAJ szám, végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tvábbá az ezt igazló kiratt kibcsátó intézmény neve és az kirat száma, ha a biztsíttt nem rendelkezik adóaznsító jellel, a születési családi és utóneve, születési helye, anyja születési családi és utóneve és a biztsíttt államplgársága, bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik), telefnszám, cím, jgsítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásáhz jgsítvány szükséges), erkölcsi biznyítvány (amennyiben jgszabály alapján a munkakör ellátásáhz szükséges), alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásáhz szükséges), nyelvismeret (amennyiben a munkakör ellátásáhz szükséges). A kezelt adatk egyszerűsített fglalkztatás esetén: munkavállaló neve (családi és utónév), születési hely, idő, anyja neve, munkáltató adószáma, a munkavállaló adóaznsító jele és társadalmbiztsítási aznsító jele, az egyszerűsített fglalkztatás jellege, a munkaviszny napjainak száma, munkaviszny kezdete és megszűnése, munkakör megnevezése, munkavégzés helye, bruttó bér, - 9 -

10 nettó bér, lakcím, bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik), telefnszám, jgsítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásáhz jgsítvány szükséges), erkölcsi biznyítvány (amennyiben jgszabály alapján a munkakör ellátásáhz szükséges), alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásáhz szükséges). A kezelt adatk köre megbízási jgviszny esetén: családi és utónév, adóaznsító jel, születési hely, idő, anyja neve, biztsítási jgviszny kezdete, kódja, megszűnése, a biztsítás szünetelésének időtartama, lakcím, FEOR-szám, TAJ szám, heti munkaidő, bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj, szakképesítés, tvábbá az ezt igazló kiratt kibcsátó intézmény neve és az kirat száma, bankszámlaszám (amennyiben a munkabér fizetése a munkavállaló bankszámlájára történik), telefnszám. jgsítvány száma: (amennyiben a munkakör ellátásáhz jgsítvány szükséges), erkölcsi biznyítvány (amennyiben jgszabály alapján a munkakör ellátásáhz szükséges), alkalmassági vizsgálat eredménye (amennyiben a munkakör ellátásáhz szükséges), nyelvismeret (amennyiben a munkakör ellátásáhz szükséges). Az érintettek köre: azk a természetes személyek, akik az Adatkezelővel valamely fentiekben rögzített frmában munkavisznyt vagy egyéb lyan pl. megbízási jgvisznyt létesítenek, amely alapján az Adatkezelőnek az adó, vagy más hatóság(k) felé jgszabálykban rögzített bejelentési kötelezettsége keletkezik. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő vnatkzó jgszabálykban rögzített kötelezettségeinek teljesítése. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatkat az érintett munkavállaló kilépése naptári évének végétől tekintettel a Ptk. 6:22. -ában rögzített általáns elévülési időre számíttt 5 évig tartja nyilván, de a munkaügyi, társadalmbiztsítási, és bér nyilvántartáskat az Adatkezelő nem selejtezi le. Az adatkezelés flyamata és az arról való tájékztatás: az Adatkezelő minden érintett munkavállalóval közli a jgszabályn alapuló bejelentési kötelezettségét, hgy mely adatk tekintetében van bejelentési kötelezettsége. Amennyiben az érintett az adatait nem kívánja megadni és ezáltal az Adatkezelő jgszabálykban előírt bejelentési kötelezettségét teljesíteni nem tudja, abban az esetben a munkavállalóval semmilyen frmában munkaviszny nem létesíthető. Amennyiben az érintett munkavállaló az Adatkezelő bejelentési kötelezettségéhez szükséges adatközlést megadja vele az Adatkezelő az adtt munkavégzésre irányuló jgvisznyt létrehzza és a jgszabálykban előírt frmában szükséges bejelentéseket az illetékes hatóságknak, szerveknek (NAV, OEP) stb. elektrnikus útn vagy papír alapn megteszi. Adatkezelő a munkaszerződéstől független külön kiratban rögzíti a munkavállalók munkavisznnyal kapcslats teljes körű adatvédelmi tájékztatását, kifejezetten ideértve a munkavállalóknak biztsíttt céges eszközök (internet, cím, telefn, gépjármű, számítógép) használatára vnatkzó szabályzat, valamint az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztnsági Szabályzatának munkavállaló általi megismerését és annak tudmásul vételét

11 A munkavállalók részére külön kiratban nyújttt tájékztatás részletesen tartalmazza a munkavállalókat megillető jgkat és jgrvslati lehetőségeket is. IV/2. Az Adatkezelő munkavisznnyal összefüggésben végzett munkavállalókat érintő tvábbi adatkezelései és az azkra vnatkzó egyéb szabályk, szabályzatk. A Társaság csak abban az esetben kér a munkavállalótól egészségügyi alkalmassági vizsgálatt, amennyiben azt munkavisznyra vnatkzó szabály írja elő és az az adtt munkaviszny betöltéséhez szükséges. Az egészségügyi alkalmassággal kapcslats adatkat a Társaság nem ismeri meg és nem kezeli egyetlen érintett munkavállaló adatát sem a céln túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi szlgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az érintett munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról, tehát a Társaság csak az egészségügyi alkalmasság tényét biznyító adatt kezeli. A munkavállalók betegségére, keresőképtelenségére vnatkzó adatkat a Társaság csak a Munka Törvénykönyvében meghatárztt jg vagy kötelezettség teljesítése céljából kezeli. A munkavállalótól a Társaság csak abban az esetben kér és kezel erkölcsi biznyítványban, jgsítványban rögzített adatkat, amennyiben azt jgszabály írja elő. A Társaságnak a munkavállalók személyes adatait illetően flytattt adatkezelése vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pntján azaz szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésen (pl. munkaszerződés megkötéséhez), vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pntján azaz jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelésen (pl. a munkavállalók adatainak bejelentése az Art. alapján a NAV felé) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pntján azaz a Társaság jgs érdekének érvényesítéshez szükséges adatkezelésen alapul. A munkavállalókat érintő adatkezelésekről a Társaság a munkavállalókat az adatkezelés megkezdése előtt előzetesen a munkavállaló által ellenjegyzett fentiekben hivatkztt munkaszerződéstől független, külön kiratban tájékztatja. Emellett az Adatkezelő azn munkavállalók számára, akiknek a munkavégzéséhez céges eszközöket biztsít (internet, telefn, , számítógép, gépjármű) a céges eszközök használatával együtt járó adatkezelések ellenőrzésének részletes szabályait külön szabályzatban határzta meg. A Társaság azn munkavállalók esetében, akik részére banki átutalás révén fizeti meg a munkabér és egyéb járandóságkat az V. pntban rögzített szempntk és feltételek szerinti adatkezelést végez. A munkavállalók személyes adatainak címzettjei: a Társaság ügyvezetője, mint a munkáltatói jgkör gyakrlója, emellett tvábbi címzettek a Társaság munkaügyi, illetve könyvelési feladatait ellátó munkavállalói. Ezek a személyek a feladataik ellátásáhz szükséges mértékben ismerhetik meg a személyes adatkat titktartási nyilatkzat és adatfeldlgzói megállapdás megkötése mellett. V. AZ ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEI Az Adatkezelő az általa kezelt egyes személyes adatk kapcsán a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdései alapján minden egyes knkrét adatkezelés vnatkzásában tájékztatja az érintetteket: az adatkezelés jgalapjáról az érintettek köréről a kezelt adatk köréről az adatkezelés céljáról az adatkezelés időtartamáról

12 az adatszlgáltatás elmaradásának következményéről adatfeldlgzó személyéről, adatfeldlgzás céljáról adattvábbítás esetén annak jgalapja az adattvábbítás címzettjéről nemzetközi adattvábbítás címzettjéről, jgalapjáról az autmatizált döntéshzatal, prfilalktás tényéről A GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdésében felsrlt tvábbi infrmációk (érintettek jgai, felügyeleti hatósághz benyújtható panasz jgáról stb.) a Szabályzatban külön pntban (X.) összefglalva találhatók meg. Adatkezelő tájékztatja az érintetteket, hgy autmatizált döntéshzatalt és prfilalktást az általa kezelt személyes adatk tekintetében semmilyen frmában nem végez. A Társaság működésével összefüggésben az Adatkezelő az alábbi adatk kezelését végzi: Vezető tisztségviselők adatainak kezelése az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés b) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél vezető tisztségviselő kezelt adatk köre: név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, adóaznsító jel az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hgy az érintett az Adatkezelő vezető tisztségviselője legyen az adatkezelés időtartama: a vezető tisztségviselő státusz megszűnéséig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a vezető tisztségviselő státusz meghiúsulása adatfeldlgzó: nincs adattvábbítás: a Társaságt nyilvántartó cégbíróság részére, a nyilvántartási kötelezettség biztsítása céljából nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Természetes személy partnerek, támgatók adatainak kezelése az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés b) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes, aki az Adatkezelőt bármilyen rendezvény megszervezése érdekében támgatja kezelt adatk köre: név, lakcím, cím az adatkezelés célja: a természetes személy partnerek, támgatók nyilvántartása az adatkezelés időtartama: az érintett általi visszavnásig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a természetes személy partnerek, támgatók nyilvántartásba vételének meghiúsulása adatfeldlgzó: nincs adattvábbítás: nincs nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Munkabér kifizetéssel és saját fizetési kötelezettséggel összefüggésben kezelt bankszámla adatk Az Adatkezelő az általa fglalkztattt munkavállalók munkabérét és egyéb járandóságát banki átutalás révén fizeti meg, ill. ugyancsak banki átutalás révén teljesíti a saját pénzügyi kötelezettségeit is üzleti partnereivel szemben

13 Adatkezelő az átutaláskkal összefüggésben tudmására juttt bank és üzleti titkk megóvása érdekében ezeket az adatkat csak azn munkavállalói részére teszi elérhetővé, akiknek a feladatai ellátásáhz ez szükséges, ezen felül a könyvvizsgálói és táppénz kifizetéshez szükséges feladatkat ellátó adatfeldlgzó részére hzzáférhető az adat. az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja, az adatkezelés az Adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pntja az érintettek köre: mindazn természetes személy üzleti partner, amely részére az Adatkezelő banki átutalás révén teljesít, tvábbá mindazn munkavállalók, akiknek a munkabérét és egyéb juttatását az Adatkezelő banki átutalás útján fizeti meg kezelt adatk köre, frrása: számlatulajdns neve, bankszámla adatai, saját fizetési kötelezettség, ill. munkabér (egyéb juttatás) értéke (összege) a közlemény rvatban a fizetési kötelezettséggel, vagy a munkabér átutalással összefüggésben feltüntetett aznsító adatk, az átutalás időpntja. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: a saját fizetési kötelezettségek teljesítése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése, a munkavállalók munkabérének és egyéb járandóságának megfizetése az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. (2) bekezdése alapján nylc év az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az érintett üzleti partner irányába az Adatkezelő nem tud banki átutalás révén teljesíteni, valamint az érintett munkavállaló részére nem teljesíthető munkabér és egyéb járandóság banki átutalás révén adatfeldlgzó: Tóvízi Andrea Katalin e.v. (székhelye: 3300 Eger, Darvas u. 25.) bérszámfejtési feladatk céljából V&V 2001 Bt. (székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi u. 2/7.) könyvelési, számviteli kötelezettségek céljából adattvábbítás: nincs nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Infrmációkérés az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés b) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől infrmációt kér a működésével, szlgáltatásaival kapcslatsan, személyes adatainak megadása mellett a kezelt adatk köre: név, cím, (pstai útn érkezett kérés esetén az infrmációt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), a kérés tartalma az adatkezelés célja: az érintett számára infrmáció (válaszadás) nyújtása az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az infrmációkérés meghiúsulása adatfeldlgzó: nincs adattvábbítás: nincs nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Szurklói Klub tagsággal kapcslats adatkezelés az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, Inf tv. 5. (1) bekezdés b) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a Szurklói Klub tagja kíván lenni kezelt adatk köre: név, lakcím, cím, telefnszám, fénykép

14 az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hgy az érintett a Szurklói Klub tagja lehessen, illetve a Szurklói Klub működéséről infrmációt kapjn. A fénykép az érintett egyértelmű aznsításáhz szükséges. az adatkezelés időtartama: a Szurklói Klub tagsági jgviszny megszűnéséig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a Szurklói Klub tagsági jgviszny meghiúsulása adatfeldlgzó: nincs adattvábbítás: a Társasággal partneri kapcslatban álló nymda részére, Szurklói Klub tagsági igazlvány készítése céljából nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba VI. SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Az Európai Unión belülre történő adattvábbítás esetében egységes a jgi szabályzás, melyhez egységes garanciális rendszer is alkalmazandó, mindaználtal az Európai Unión kívülre történő tvábbítás esetében egységes rendszer nem létezik. A GDPR 45. cikk (1) bekezdése értelmében személyes adatk harmadik rszágba vagy nemzetközi szervezet részére történő tvábbítására akkr kerülhet sr, ha a Bizttság megállapíttta, hgy a harmadik rszág, a harmadik rszág valamely területe, vagy egy vagy több meghatárztt ágazata, vagy a szóban frgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztsít. Az ilyen adattvábbításhz nem szükséges külön engedély. A GDPR 45. cikk (3) bekezdése alapján a védelmi szint megfelelősségének értékelését követően a Bizttság határz arról, hgy biztsíttt-e a védelmi szint. Ilyen határzat hiányában az Adatkezelő csak abban az esetben tvábbíthat személyes adatkat harmadik rszágba, ha megfelelő garanciákat nyújttt (GDPR 46. cikk (1) bekezdés). A fent hivatkztt határzat, illetve megfelelő garanciák hiányában a GDPR 49. cikk (1) bekezdése a) és b) pntja értelmében ugyanakkr az érintettek személyes adatai tvábbíthatóak harmadik rszágkban lévő adatkezelőnek és adatfeldlgzónak, vagy nemzetközi szervezetnek is, amennyiben ahhz az érintett kifejezetten hzzájárulását adta, vagy az adattvábbításra az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükség van. VII. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA Adatkezelő ezútn tájékztatja az érintetteket, hgy a GDPR 32. cikk (1) bekezdése, a GDPR Preambulum (83) bekezdése és az Inf tv. 7. -a alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghztt és flyamatsan meghz annak érdekében, hgy az adatkezelés kapcsán a személyes adatk védelmét a GDPR és az Inftv. előírásainak megfelelően biztsítani tudja. Adatkezelő lyan saját adatbiztnsági szabályzat(k) és eljárás(k) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hgy az általa kezelt adatk kckázati mértékének megfelelő adatbiztnságt garantálják, különös tekintettel a jgsulatlan hzzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltztatás, nyilvánsságra hzatal megakadályzására. Adatkezelő az előző pntban felsrlt kritériumk teljesítésének érdekében az alábbi knkrét adatbiztnsági intézkedéseket hzta:

15 pl.: biztnsági mentések rendszeressége: meghatárztt időközönként pl.: jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön pl.: jelszóváltztatás meghatárztt időközönként pl.: az adatkezelő és az adatfeldlgzó munkatársait titktartási kötelezettség köti Adatkezelő amellett, hgy flyamatsan törekszik arra, hgy csak lyan adatt kezeljen, amelyre az adatkezelés céljáhz feltétlenül szükséges, azkat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet frdít a Társaság infrmatikai védelmének flyamats fenntartására, biztsítására. Adatkezelő az adatkezelésekben érintett munkatársainak az adatvédelemmel kapcslats megfelelő szintű felkészítéséről gndskdik. Az Adatkezelő az V. pntban felsrlt célkból és jgalap alapján kezelt adatkezelések srán ideértve azk tárlását, törlését, helyesbítését flyamatsan gndskdik arról is, hgy az érintettek adatainak védelmi szintje a jgszabályk szerinti elvárt mértékű legyen. Amennyiben az Adatkezelő jelen pntban felsrlt adatbiztnságt érintő törekvése ellenére bármely kból kiflyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlysságának megfelelően haladéktalanul megteszi azkat az intézkedéseket, amelyeket a jgszabályk előírnak. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlysságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kckázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is. VIII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE A Társaság jelenleg nem üzemeltet hnlapt/webldalt. IX. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldlgzókat, valamint adattvábbítás címzettjeit feltünteti a IV. és V. pntkban részletesen felsrlt adatkezelési tevékenységeinél. Az alábbiakban felsrljuk az adatfeldlgzás, adattvábbítás srán az Adatkezelő által tiszteletben tarttt azn szabályk, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldlgzóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni: Az adattvábbításra az érintett önkéntes hzzájárulása vagy jgszabály rendelkezése alapján kerül sr abban az esetben, ha az adattvábbítás jgalapja egyértelmű és az adattvábbítás címzettje, célja meghatárztt. Az adatfeldlgzással kapcslatsan az adatfeldlgzónak adtt utasításkat az Adatkezelő határzza meg, az adtt utasításk jgszerűségéért is ő felel. Az adatfeldlgzó a részére átadtt személyes adatk tekintetében saját részre tvábbi adatfeldlgzást vagy adatkezelést nem végezhet. Az adatfeldlgzó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldlgzásra átadtt adatkra vnatkzóan. Ennek megfelelően az adatfeldlgzó a részére átadtt adatkat illetően önállóan érdemi döntést nem hzhat (pl.: önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldlgzás céljából átadtt személyes adatt.) Az adatfeldlgzó tvábbi ún. al adatfeldlgzót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe. Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldlgzónál következik be az adatfeldlgzó köteles azt indklatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek

16 Adatkezelő az adattvábbítás és adatfeldlgzás srán is maximálisan törekszik az Inf tv. és a GDPR előírásinak, elveinek betartására. X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgait az Inf tv ai tvábbá a GDPR III. fejezete és 34. cikkei tartalmazzák. A Szabályzatban az érintettek jgait a mindkét jgszabályra figyelemmel fglaljuk össze: Adatkezelő tájékztatja az érintetteket, hgy jgaik gyakrlására az Adatkezelő XII. pntban feltüntetett elérhetőségeit használhatják. A GDPR szerinti általáns szabályk: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket minden egyes tájékztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hzzáférhető frmában, világsan és közérthetően megfgalmazva kell nyújtani. az infrmációkat írásban vagy más módn ideértve az elektrnikus utat is kell megadni. az érintett kérésére szóbeli tájékztatás is adható, feltéve, hgy más módn igazlták a személyaznsságát. ha az érintett a kérelmet elektrnikus útn nyújttta be a választ is elektrnikus útn kell megadni, kivéve, ha az érintett másképp kéri. a tájékztatást indklatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapn belül kell megadni a cikk szerinti kérelmek kapcsán hztt intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz tvábbi két hónappal meghsszabbítható. az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapn belül tájékztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának kairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nymán, ill. egyidejűleg arról, hgy a Hatósághz panaszt nyújthat be és bírósági jgrvslattal is élhet. a 13. és 14. cikkek szerinti infrmációkat, tvábbá a 15. cikk és a 22. cikk között nevesített jgk esetén, valamint a 34. cikk (tájékztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékztatáskat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapzatlan (biznyítása az Adatkezelő dlga) akkr az Adatkezelőnek jga van ésszerű összeg felszámítására. Az egyes érintetti jgk: tájékztatáshz való jg: GDPR 13. és 14. cikk Ha az érintettre vnatkzó személyes adatkat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatk megszerzésének időpntjában az érintett rendelkezésére bcsátja a következő infrmációk mindegyikét: a) az adatkezelőnek és ha van ilyen az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; c) a személyes adatk tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jgalapja; d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pntján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jgs érdekei; e) adtt esetben a személyes adatk címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; f) adtt esetben annak tényét, hgy az adatkezelő harmadik rszágba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja tvábbítani a személyes adatkat,

17 tvábbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékztatást kell adnia: a) személyes adatk tárlásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntjairól; b) az érintett azn jgáról, hgy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, valamint az érintett adathrdzhatósághz való jgáról; c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pntján (érintett hzzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pntján (érintett önkéntes hzzájárulása különleges személyes adatk kezelésére az Adatkezelő ilyen adatkat nem kér, és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hzzájárulás bármely időpntban történő visszavnásáhz való jg, amely nem érinti a visszavnás előtt a hzzájárulás alapján végrehajttt adatkezelés jgszerűségét; d) a felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jgáról; e) arról, hgy a személyes adat szlgáltatása jgszabályn vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hgy az érintett köteles-e a személyes adatkat megadni, tvábbá, hgy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszlgáltatás elmaradása; f) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autmatizált döntéshzatal ténye, ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzóan érthető infrmációk, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Ha az adatkezelő a személyes adatkn a gyűjtésük céljától eltérő célból tvábbi adatkezelést kíván végezni, a tvábbi adatkezelést megelőzően tájékztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő infrmációról. emellett tájékztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt: az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről az adattvábbítás esetén az adattvábbítás jgalapjáról, céljáról és címzettjéről az adatfeldlgzó adatairól abban az esetben, ha adatfeldlgzót vett igénybe. Adatkezelő az elutasíttt kérelmekről a Hatóságt a tárgyévet követő év január 31.-ig értesíti. A tájékztatáshz való jg írásban a Szabályzat XII. pntjában (az Adatkezelő elérhetőségei) rögzített elérhetőségeken keresztül gyakrlható. személyes adatkhz való hzzáférési jg: GDPR 15. cikk Az érintett jgsult arra, hgy az adatkezelőtől visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy a személyes adatkhz és a következő infrmációkhz hzzáférést kapjn: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatk kategóriái, azn címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatkat közölték vagy közölni fgják, ideértve különösen a harmadik rszágbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, adtt esetben a személyes adatk tárlásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatárzásának szempntja, az érintett azn jga, hgy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághz címzett panasz benyújtásának jga,

18 ha az adatkat nem az érintettől gyűjtötték, a frrásukra vnatkzó minden elérhető infrmáció, az autmatizált döntéshzatal ténye, ideértve a prfilalktást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmaztt lgikára és arra vnatkzó érthető infrmációk, hgy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. helyesbítéshez való jg: GDPR 16. cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vnatkzó pntatlan személyes adatkat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jgsult arra, hgy kérje a hiánys személyes adatk egyebek mellett kiegészítő nyilatkzat útján történő kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatk az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkr az adatk helyesbítését az adatkezelő autmatikusan külön erre irányuló kérelem nélkül is elvégzi. törléshez való jg ( elfeledtetéshez való jg ): GDPR 17. cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül törölje a rá vnatkzó személyes adatkat, az adatkezelő pedig köteles arra, hgy az érintettre vnatkzó személyes adatkat indklatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indkk valamelyike fennáll: a személyes adatkra már nincs szükség abból a célból, amelyből azkat gyűjtötték vagy más módn kezelték, az érintett visszavnja az adatkezelés alapját képező hzzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jgalapja, az érintett tiltakzik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jgszerű k az adatkezelésre, a személyes adatkat jgellenesen kezelték, a személyes adatkat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jgban előírt jgi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, a személyes adatk gyűjtésére infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk kínálásával kapcslatsan került sr. Ugyanakkr a törléshez (elfeledtetéshez) való jg nem abszlút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságáhz és a tájékzódáshz való jg gyakrlása céljából, a személyes adatk kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jg szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. adatkezelés krlátzásáhz (zárlásáhz) való jg: GDPR 18. cikk Az érintett jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő krlátzza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatk pntsságát, az adatkezelés jgellenes, és az érintett ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását,

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JA-KA KFT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Fogalmak A JA-KA Kft. adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN. HATÁLYA: január 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EGYESÜLETI TAGOK NYILVÁNTARTÁSA VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2019. január 1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Clubbal (székhelye:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető TÁJÉKOZTATÓ Az pénzmsás és terrrizmus finanszírzása megelőzésével és megakadályzásával kapcslats eljárásairól Bevezető A pénzmsás lyan bűncselekmény, amelynek célja, hgy az illegális útn, avagy bűnözésből

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata A Csorba Zsolt EV. által üzemeltetett www.penzugyikozpont.hu weboldal lehetőséget kínál az érdeklődők számára, hogy adataik megadásával visszahívást kérjenek, illetve

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium szeptember 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnázium 2018. szeptember 1. 2 ADATKEZELŐ Jelen Adatkezelési Tájékztató (a tvábbiakban: Tájékztató) az alábbi adatkezelőre terjed

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SASA.COM KFT. (2483 Gárdony, Balatoni út 51, adatvedelem.sasa@gmail.com, tel: 0622/370-126, adószám: 13996206-2-07, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapítványunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, személyes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: MÁJUS 25. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VARGA+SONS WEBOLDALALÁN KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN MEGADOTT ADATOK VONATKOZÁSÁBAN HATÁLYA: 2018. MÁJUS 25. A jelen Adatkezelési Szabályzat a VARGA+SONS Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére Preambulum A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli.

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli. Általános tájékoztatás a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendeletről Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet Mi a célja? A GDPR az Európai Parlament

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TALMÁCSI GROUP ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig személyes adatokat

Részletesebben

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA SAJÓSZENTPÉTERI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Telefon: (48) 521-037 Fax: (48) 521-137 E-mail: titkarsag@sajoszentpeter.hu A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal ADATVÉDELMI

Részletesebben

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Tájékoztató célja, hatálya 1.1 Előzmények Az adatvédelem kiemelten fontos a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Gagarin u. 33., adószám:11262073-2-16, cégjegyzékszám: 1609002295, képviseletében: Nádudvari

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Egyesületünk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Alumíniumárugyár Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. I. Bevezetés Adatvédelmi tájékoztató Az Alumíniumárugyár Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hogy az adatkezelés során az Ön mint

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme Személyes adatok védelme I. definíciók: személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( érintett érintett ) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az Európai Unio 2016/679. számú parlamenti és tanácsi rendelet /általános GDPR- adatvédelmi rendelet/, és a 2011. évi CXII. törvény /Info tv./

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ személyes adatok kezeléséről Tisztelt Ügyfelünk! Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben