Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: , adószám: ) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről (általáns adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékztató az alábbi ldalak adatkezelését szabályzza: Az adatkezelési tájékztató elérhető az alábbi ldalról: adatkezelesi-tajekztat A tájékztató módsításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelő és elérhetőségei: Név: Elit Cnt Kft. Székhely: 2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9. Telefn: / Fgalm meghatárzásk 1. személyes adat : aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható; 2. adatkezelés : a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés; 3. adatkezelő : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja; 4. adatfeldlgzó : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel;

2 5. címzett : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak; 6. az érintett hzzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez; 7. adatvédelmi incidens : a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. A személyes adatk kezelésére vnatkzó elvek A személyes adatk: a. kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn kell végezni ( jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ); b. gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történjen, és azkat ne kezeljék ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés ( célhz kötöttség ); c. az adatkezelés céljai szempntjából megfelelőek és relevánsak kell, hgy legyenek, és a szükségesre kell krlátzódniuk ( adattakaréksság ); d. pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ( pntsság ); e. tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, az e rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ( krlátztt tárlhatóság ); f. kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve ( integritás és bizalmas jelleg ). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására ( elszámltathatóság ).

3 Adatkezelések Webáruház működtetéshez kapcslódó adatkezelés 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Jelszó Vezeték-és keresztnév cím Telefnszám Számlázási név és cím Szállítási név és cím A vásárlás/regisztráció időpntja A vásárlás/regisztráció kri IP cím Az adatkezelés célja A felhasználói fiókba történő biztnságs belépést szlgálja. A kapcslatfelvételhez, a vásárláshz és a szabályszerű számla kiállításáhz szükséges. Kapcslattartás. Kapcslattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcslats kérdések hatéknyabb egyeztetése. A szabályszerű számla kiállítása, tvábbá a szerződés létrehzása, tartalmának meghatárzása, módsítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcslats követelések érvényesítése. A házhz szállítás lehetővé tétele. Technikai művelet végrehajtása. Technikai művelet végrehajtása. 2. Az cím esetében nem szükséges, hgy személyes adatt tartalmazzn. 3. Az érintettek köre: A webshp webldaln regisztrált/vásárló valamennyi érintett. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: A regisztráció törlésével aznnal. Kivéve a számviteli biznylatk esetében, hiszen a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatkat. A könyvviteli elszámlást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli biznylatt (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartáskat is), legalább 8 évig kell lvasható frmában, a könyvelési feljegyzések hivatkzása alapján visszakereshető módn megőrizni. 5. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatk címzettjei: A személyes adatkat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és - tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, valamint - az érintettnek jga van az adathrdzhatósághz, tvábbá a hzzájárulás bármely időpntban történő visszavnásáhz. 7. A személyes adatkhz való hzzáférést, azk törlését, módsítását, vagy kezelésének krlátzását, az adatk hrdzhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakzást az alábbi módkn tudja érintett kezdeményezni:> - pstai útn a 2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9. címen, - útján az címen, - telefnn a / számn. 8. Az adatkezelés jgalapja: 7.1 Az érintett hzzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pnt, az Inftv. 5. (1) bekezdése, 7.2 Az elektrnikus kereskedelemi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Elker tv.) 13/A. (3) bekezdése: A szlgáltató a szlgáltatás nyújtása céljából kezelheti azn személyes adatkat, amelyek a szlgáltatás nyújtásáhz technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szlgáltatónak az egyéb feltételek aznssága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben ly módn kell üzemeltetnie az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtása srán alkalmaztt eszközöket, hgy személyes adatk kezelésére csak akkr kerüljön sr, ha ez a szlgáltatás nyújtásáhz és az e törvényben meghatárztt egyéb célk teljesüléséhez feltétlenül szükséges, aznban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 7.3 A számviteli jgszabályknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pntja. 9. Tájékztatjuk, hgy az adatkezelés az Ön hzzájárulásán alapul. köteles a személyes adatkat megadni, hgy tudjuk a rendelését teljesíteni. az adatszlgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hgy nem tudjuk a rendelését feldlgzni. Az igénybe vett adatfeldlgzók Szállítás 1. Adatfeldlgzó által elláttt tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarzás

5 2. Adatfeldlgzó megnevezése és elérhetősége: Magyar Psta Zrt. Ügyfélszlgálati Igazgatóság 3512 Misklc 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: Szállítási név, szállítási cím, telefnszám, cím. 4. Az érintettek köre: A házhzszállítást kérő valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhz szállítása. 6. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: A házhzszállítás lebnylításáig tart. 7. Az adatfeldlgzás jgalapja: a Felhasználó hzzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, az Inftv. 5. (1) bekezdése. Webáruház szftver-szlgáltató 1. Adatfeldlgzó által elláttt tevékenység: Webáruház szftver karbantartás 2. Adatfeldlgzó megnevezése és elérhetősége: WEBHASZON Vállalkzás. Hrváth Edit EV. 8800, Nagykanizsa Varazsdi utca Telefn: 30/ Webldal: 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: Az érintett által megadtt valamennyi személyes adat. 4. Az érintettek köre: A webldalt használó valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: A webáruház szftver, megfelelő működtetése. 6. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: Az adatkezelő és a szftver karbantartó közötti megállapdás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szftver karbantartó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 7. Az adatfeldlgzás jgalapja: a Felhasználó hzzájárulása, az Inftv. 5. (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, illetve az elektrnikus kereskedelemi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. Tárhely-szlgáltató 1. Adatfeldlgzó által elláttt tevékenység: Tárhely-szlgáltatás 2. Adatfeldlgzó megnevezése és elérhetősége: Netmask Interactive Kft Budapest, Nővér utca Telefn: Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: Az érintett által megadtt valamennyi személyes adat. 4. Az érintettek köre: A webldalt használó valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: A webldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 6. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhelyszlgáltató közötti megállapdás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szlgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6 7. Az adatfeldlgzás jgalapja: a Felhasználó hzzájárulása, az Inftv. 5. (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, illetve az elektrnikus kereskedelemi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. (3) bekezdése. Ckie-k (sütik) kezelése 1. Webáruházakra jellemző ckie-k az úgynevezett jelszóval védett munkamenethez használt ckie, bevásárlóksárhz szükséges ckie-k és biztnsági ckie-k, melyek használatáhz nem szükséges előzetes hzzájárulást kérni az érintettektől. 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatk köre: Egyedi aznsítószám, dátumk, időpntk 3. Az érintettek köre: A webldalt látgató valamennyi érintett. 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók aznsítása, a bevásárlóksár nyilvántartására és a látgatók nymn követése. 5. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: Süti típusa Munkamenet sütik (sessin) Adatkezelés jgalapja Az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmi szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. (3) bekezdése Adatkezelés időtartama A vnatkzó látgatói munkamenet lezárásáig tartó időszak Kezelt adatkör cnnect.sid Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye: A ckie-k használatával nem kezel személyes adatkat az adatkezelő. 8. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a ckie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállításk menüjében általában az Adatvédelem menüpnt beállításai alatt. 9. Az adatkezelés jgalapja: Az érintettől hzzájárulás nem szükséges, amennyiben a ckie-k használatának kizárólags célja az elektrnikus hírközlő hálózatn keresztül történő közléstvábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatás nyújtásáhz a szlgáltatónak feltétlenül szüksége van. Hírlevél, DM tevékenység 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. -a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hzzájárulhat ahhz, hgy

7 Szlgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkr megadtt elérhetőségein megkeresse. 2. Tvábbá Ügyfél a jelen tájékztató rendelkezéseit szem előtt tartva hzzájárulhat ahhz, hgy Szlgáltató a reklámajánlatk küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 3. Szlgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó krlátzás és indklás nélkül, ingyenesen leiratkzhat az ajánlatk küldéséről. Ebben az esetben Szlgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és tvábbi reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámkról leiratkzhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Név, cím. A feliratkzás időpntja A feliratkzás kri IP cím Az adatkezelés célja Aznsítás, a hírlevélre való feliratkzás lehetővé tétele. Technikai művelet végrehajtása. Technikai művelet végrehajtása Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkzó valamennyi érintett. 7. Az adatkezelés célja: reklámt tartalmazó elektrnikus üzenetek ( , sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékztatás nyújtása az aktuális infrmációkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 8. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: a hzzájáruló nyilatkzat visszavnásáig, azaz a leiratkzásig tart az adatkezelés. 9. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatk címzettjei: A személyes adatkat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, valamint az érintettnek jga van az adathrdzhatósághz, tvábbá a hzzájárulás bármely időpntban történő visszavnásáhz. 11. A személyes adatkhz való hzzáférést, azk törlését, módsítását, vagy kezelésének krlátzását, az adatk hrdzhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakzást az alábbi módkn tudja érintett kezdeményezni: pstai útn a 2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9. címen, útján az címen, telefnn a / számn. 12. Az érintett bármikr, ingyenesen leiratkzhat a hírlevélről. 13. Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pnt, az az Inftv. 5. (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. (5) bekezdése:

8 A reklámzó, a reklámszlgáltató, illetve a reklám közzétevője a hzzájárulásban meghatárztt körben - a náluk hzzájáruló nyilatkzatt tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vnatkzó - adat csak a hzzájáruló nyilatkzatban fglaltaknak megfelelően, annak visszavnásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hzzájárulásával adható át. 14. Tájékztatjuk, hgy az adatkezelés az Ön hzzájárulásán alapul. köteles a személyes adatkat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. az adatszlgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hgy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Panaszkezelés 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre és az adatkezelés célja: Személyes adat Vezeték-és keresztnév cím Telefnszám Számlázási név és cím Az adatkezelés célja Aznsítás, kapcslattartás. Kapcslattartás. Kapcslattartás. Aznsítás, a megrendelt termékekkel kapcslatsan felmerülő minőségi kifgásk, kérdések és prblémák kezelése Az érintettek köre: A webshp webldaln vásárló és minőségi kifgással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 7. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje: A felvett kifgásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adtt válasz máslati példányait a fgyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 8. Az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatk címzettjei: A személyes adatkat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 9. Az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vnatkzó személyes adatkhz való hzzáférést, azk helyesbítését, törlését vagy kezelésének krlátzását, és tiltakzhat az ilyen személyes adatk kezelése ellen, valamint az érintettnek jga van az adathrdzhatósághz, tvábbá a hzzájárulás bármely időpntban történő visszavnásáhz. 10. A személyes adatkhz való hzzáférést, azk törlését, módsítását, vagy kezelésének krlátzását, az adatk hrdzhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakzást az alábbi módkn tudja érintett kezdeményezni:

9 pstai útn a 2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9. címen, útján az címen, telefnn a / számn. 11. Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pnt, az Inftv. 5. (1) bekezdése, és a fgyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. (7) bekezdése. 12. Tájékztatjuk, hgy a személyes adat szlgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatk kezelése. köteles a személyes adatkat megadni, hgy panaszát kezelni tudjuk. az adatszlgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hgy nem tudjuk kezelni a hzzánk beérkezett panaszát. Közösségi ldalak 13. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatk köre: Facebk/Ggle+/Twitter/Pinterest/Yutube/Instagram stb. közösségi ldalakn regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilváns prfilképe. 14. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebk/Ggle+/Twitter/Pinterest/Yutube/Instagram stb. közösségi ldalakn, és lájklta a webldalt. 15. Az adatgyűjtés célja: A közösségi ldalakn, a webldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a webldalnak a megsztása, illetve lájklása, népszerűsítése. 16. Az adatkezelés időtartama, az adatk törlésének határideje, az adatk megismerésére jgsult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcslats jgainak ismertetése: Az adatk frrásáról, azk kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jgalapjáról az adtt közösségi ldaln tájékzódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi ldalakn valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatk törlési és módsítási lehetőségeire az adtt közösségi ldal szabályzása vnatkzik. 17. Az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi ldalakn. Ügyfélkapcslatk és egyéb adatkezelések 18. Amennyiben az adatkezelő szlgáltatásaink igénybevétele srán kérdés merülne fel, esetleg prblémája lenne az érintettnek, a hnlapn megadtt módkn (telefn, , közösségi ldalak stb.) kapcslatba léphet az adatkezelővel. 19. Adatkezelő a beérkezett eket, üzeneteket, telefnn, Facebk-n stb. megadtt adatkat az érdeklődő nevével és címével, valamint más, önként megadtt személyes adatával együtt, az adatközléstől számíttt legfeljebb 2 év elteltével törli. 20. E tájékztatóban fel nem srlt adatkezelésekről az adat felvételekr adunk tájékztatást.

10 21. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jgszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szlgáltató köteles tájékztatás adására, adatk közlésére, átadására, illetőleg iratk rendelkezésre bcsátására. 22. A Szlgáltató ezen esetekben a megkereső részére amennyiben az a pnts célt és az adatk körét megjelölte személyes adatt csak annyit és lyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításáhz elengedhetetlenül szükséges. Az érintettek jgai 23. A hzzáférés jga Ön jgsult arra, hgy az adatkezelőtől visszajelzést kapjn arra vnatkzóan, hgy személyes adatainak kezelése flyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés flyamatban van, jgsult arra, hgy a személyes adatkhz és a rendeletben felsrlt infrmációkhz hzzáférést kapjn. 24. A helyesbítéshez való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vnatkzó pntatlan személyes adatkat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jgsult arra, hgy kérje a hiánys személyes adatk egyebek mellett kiegészítő nyilatkzat útján történő kiegészítését. 25. A törléshez való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül törölje a rá vnatkzó személyes adatkat, az adatkezelő pedig köteles arra, hgy Önre vnatkzó személyes adatkat indklatlan késedelem nélkül törölje meghatárztt feltételek esetén. 26. Az elfeledtetéshez való jg Ha az adatkezelő nyilvánsságra hzta a személyes adatt, és azt törölni köteles, az elérhető technlógia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hgy tájékztassa az adatkat kezelő adatkezelőket, hgy Ön kérelmezte a szóban frgó személyes adatkra mutató linkek vagy e személyes adatk máslatának, illetve másdpéldányának törlését. 27. Az adatkezelés krlátzásáhz való jg Ön jgsult arra, hgy kérésére az adatkezelő krlátzza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: pntsságát;

11 Ön vitatja a személyes adatk pntsságát, ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amely lehetővé teszi, hgy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatk az adatkezelés jgellenes, és Ön ellenzi az adatk törlését, és ehelyett kéri azk felhasználásának krlátzását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatkra adatkezelés céljából, de Ön igényli azkat jgi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Ön tiltakztt az adatkezelés ellen; ez esetben a krlátzás arra az időtartamra vnatkzik, amíg megállapításra nem kerül, hgy az adatkezelő jgs indkai elsőbbséget élveznek-e Ön jgs indkaival szemben. 28. Az adathrdzhatósághz való jg Ön jgsult arra, hgy a rá vnatkzó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat taglt, széles körben használt, géppel lvasható frmátumban megkapja, tvábbá jgsult arra, hgy ezeket az adatkat egy másik adatkezelőnek tvábbítsa anélkül, hgy ezt akadályzná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatkat a rendelkezésére bcsáttta (...) 29. A tiltakzáshz való jg Ön jgsult arra, hgy a saját helyzetével kapcslats kkból bármikr tiltakzzn személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló prfilalktást is. 30. Tiltakzás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatk kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jgsult arra, hgy bármikr tiltakzzn a rá vnatkzó személyes adatk e célból történő kezelése ellen, ideértve a prfilalktást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcslódik. Ha Ön tiltakzik a személyes adatk közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkr a személyes adatk a tvábbiakban e célból nem kezelhetők. 31. Autmatizált döntéshzatal egyedi ügyekben, beleértve a prfilalktást Ön jgsult arra, hgy ne terjedjen ki rá az lyan, kizárólag autmatizált adatkezelésen ideértve a prfilalktást is alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jghatással járna vagy őt hasnlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghzatalát az adatkezelőre alkalmazandó lyan uniós vagy tagállami jg teszi lehetővé, amely Ön jgainak és szabadságainak, valamint jgs érdekeinek védelmét szlgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy Ön kifejezett hzzájárulásán alapul.

12 Intézkedési határidő Az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számíttt 1 hónapn belül tájékztatja Önt a fenti kérelmek nymán hztt intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghsszabbítható. A határidő meghsszabbításáról az adatkezelő a késedelem kainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számíttt 1 hónapn belül tájékztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nymán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számíttt egy hónapn belül tájékztatja Önt az intézkedés elmaradásának kairól, valamint arról, hgy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jgrvslati jgával. Az adatkezelés biztnsága Az adatkezelő és az adatfeldlgzó a tudmány és technlógia állása és a megvalósítás költségei, tvábbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jgaira és szabadságaira jelentett, váltzó valószínűségű és súlysságú kckázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hgy a kckázat mértékének megfelelő szintű adatbiztnságt garantálja, ideértve, többek között, adtt esetben: ff. a személyes adatk álnevesítését és titksítását; gg. a személyes adatk kezelésére használt rendszerek és szlgáltatásk flyamats bizalmas jellegének biztsítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; hh. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hgy a személyes adatkhz való hzzáférést és az adatk rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; ii. az adatkezelés biztnságának garantálására hztt technikai és szervezési intézkedések hatéknyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szlgáló eljárást. Az érintett tájékztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kckázattal jár a természetes személyek jgaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül tájékztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adtt tájékztatásban világsan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a tvábbi tájékztatást nyújtó egyéb kapcslattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens rvslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adtt esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátránys következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13 Az érintettet nem kell tájékztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajttt végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatk tekintetében alkalmazták, különösen azkat az intézkedéseket mint például a titksítás alkalmazása, amelyek a személyes adatkhz való hzzáférésre fel nem jgsíttt személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatkat; az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően lyan tvábbi intézkedéseket tett, amelyek biztsítják, hgy az érintett jgaira és szabadságaira jelentett, magas kckázat a tvábbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánsan közzétett infrmációk útján kell tájékztatni, vagy lyan hasnló intézkedést kell hzni, amely biztsítja az érintettek hasnlóan hatékny tájékztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hgy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kckázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékztatását. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indklatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hgy az adatvédelmi incidens a tudmására juttt, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kckázattal a természetes személyek jgaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hzzá a késedelem igazlására szlgáló indkkat is. Panasztételi lehetőség Az adatkezelő esetleges jgsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasr 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pstafiók: 5. Telefn: Fax: Zárszó A tájékztató elkészítése srán figyelemmel vltunk az alábbi jgszabálykra: A természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről (általáns adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

14 2011. évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról (a tvábbiakban: Inftv.) évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. -a) évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról; évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól (különösen a 6. -a) évi XC. törvény az elektrnikus infrmációszabadságról évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről (kifejezetten a a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú nline reklám bevált gyakrlatára vnatkzó EASA/IAB-ajánlásról A Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezéséről

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Egeszsegpajzs.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS Az Egészségpajzs Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 53. B. ép., telephely: 1225 Bp. Bartók Béla út 6., asz:14595884-2-43, cg:01-09-911101)

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. bivision.hu. Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. bivision.hu. Adatkezelési tájékoztató ADATVÉDELMI NYILATKOZAT bivision.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bivision Kft. (székhely: 8854 Őrtilos, Kossuth Lajos utca 15., adószám: 24276021-2-14, cégjegyzék szám: 14-09-313358) (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: NIMRÓD KENŐCS Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SzillaMed Kft., 2230 Gyömrő, Béla utca 26/P C. épület, webáruház: www.nimrodkenocs.hu, telefonszám: 06-30-99-55-745 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Patendula.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A POLGÁR PHARMA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Györök Leó utca 10., cégjegyzékszám: 19 09 518067, adószám: 25395592-1-19) (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató A Tornádó Fuvarozó, Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Gagarin u. 33., adószám:11262073-2-16, cégjegyzékszám: 1609002295, képviseletében: Nádudvari

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Ecocranes.hu Adatvédelmi szabályzat 1 BEVEZETÉS Az ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-083304, adószám: 11912606-2-13, székhely: 2151 Fót, Ybl Miklós

Részletesebben

Printapic Design Kft. (Printapic applikáció) Adatkezelési tájékoztató

Printapic Design Kft. (Printapic applikáció) Adatkezelési tájékoztató Printapic Design Kft. (Printapic applikáció) Adatkezelési tájékoztató BEVEZETÉS A Printapic Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 35., adószám: 25082317-2-07,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzat Bocor Fogadó

Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzat Bocor Fogadó Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzat Bocor Fogadó Bevezetés A Csoba János Egyéni Vállalkozás (Székhely: 7800 Kisharsány, Petőfi Sándor utca 33., adószám: 72973284-2-22) (a továbbiakban: Szolgáltató,

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

VATAM HUNGÁRIA KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

VATAM HUNGÁRIA KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VATAM HUNGÁRIA KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1 O l d a l Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: Cégnév: Vatam Hungária Kft. Cím: 9022 Győr, Móricz Zs. rkp. 1. B1/D3. Ügyvezető

Részletesebben

W.F.B. Europe Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatkezelési tájékoztató

W.F.B. Europe Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatkezelési tájékoztató W.F.B. Europe Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A W.F.B. Europe Alkusz Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Mogul Hungária Kft. Adatkezelési tájékoztató 1 BE V E Z E T É S A Mogul Hungária Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes

Részletesebben

A DEKRA-Expert Kft. Adatkezelési tájékoztatója

A DEKRA-Expert Kft. Adatkezelési tájékoztatója A DEKRA-Expert Kft. Adatkezelési tájékoztatója BEVEZETÉS DEKRA-Expert Kft. A DEKRA-Expert Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, DEKRA) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Miracoloso Event Kft. Adatkezelési tájékoztató

Miracoloso Event Kft. Adatkezelési tájékoztató Miracoloso Event Kft. Adatkezelési tájékoztató 1 Tartalom 1. Az adatkezelési tájékoztató célja... 3 2. Az adatkezelő adatai:... 3 3. Adatkezelések... 3 3.1 Weboldal kapcsolati űrlap... 3 3.2 Megrendelés...

Részletesebben

2018. július 20. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] Adatkezelési tájékoztató

2018. július 20. [ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS Jánosity Tímea egyéni vállalkozó (adószám: 68361336-1-42, székhely: 1078 Budapest, István utca 42. 1/9., telefonszám: +36 30 7770995, email: tiajonas@tiajonashandmade.com)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató BEVEZETÉS Nettower Hungary Kft. 1037 Budapest Gyógyszergyár u 51(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Somy Kft. Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A SOMY KFT. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

Bevezetés. Az adatkezelő és elérhetőségei

Bevezetés. Az adatkezelő és elérhetőségei Bevezetés A Vadászos Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KKT. (1119 Budapest, Tétényi út 72/B, adószám: 29712205-2-43) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ELTEC HOLDING KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELTEC HOLDING KFT.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELTEC HOLDING KFT. HTTP://WWW.ELTEC.NET/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: Nagy Krisztián Ellenőrizte: Dömölki Csaba Változat: 1.1 (2018.01.02.) ELTEC HOLDING KFT. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 ADATKEZELŐ...

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SASA.COM KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SASA.COM KFT. (2483 Gárdony, Balatoni út 51, adatvedelem.sasa@gmail.com, tel: 0622/370-126, adószám: 13996206-2-07, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: Adatvédelmi nyilatkozat Az ENERGOPLAN 2000 Kft. ezúton tájékoztatja Önt, hogy személyes adatait melyek a https://varazsszonyeg.hu/rendeljen_online vagy a https://varazsszonyeg.hu/kapcsolat oldalon szereplő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Bevezetés A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

Részletesebben

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Jogi és adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Buzás Gréta (székhely és levelezési cím: 5000 Szolnok, Mária út 13. 1/2.), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Shop.wivahair.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A WIVA HAIR Kft. (székhely: 1211 Budapest, Kossuth L. u. 76., adószám: 25381829 2 43, cégjegyzékszám: 01 09 271908) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Goldacco.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A Gold Accountant Plus Kft. (2162 Őrbottyán, Kosztolányi D utca 11., adószám: 13861678-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Dunaújváros, 2018. május 14. BEVEZETÉS A MEISER Ferroste Kft. (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 13.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A HARICO Szolgáltató Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, HARICO Kft. ) 2018. május 21. napi hatállyal az alábbi adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása Szijjártó Dávid Gábor EV, mint a www.hipnozissal.hu domain néven elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Szerszambirodalom.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS Nábrádi József E.V. (Székhely: 4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 2., telephely: 4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 2., telephely: 4090 Polgár Barankovics

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Polyakboraszat.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A TAMCSI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 6115 Kunszállás, Szent Vince u. 1., cégjegyzékszám: 03-06-114018, adószám: 22260288-2-03)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Gyermekkor Ökológiája Működteti: Rémán Izabella, magánszemély Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS Rémán Izabella (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd (rövid név: Jógaegyesület Érd) www.jogaerd.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd, székhely: 2030

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ real-fit.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 BEVEZETÉS Márkin Péter E.V. (1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 188/A., adószám: 66374576-1-43 nyilvántartási szám: 34465886) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Paradiso Tours Utazási Iroda Kft az Európai Unio 2016/679. számú parlamenti és tanácsi rendelet /általános GDPR- adatvédelmi rendelet/, és a 2011. évi CXII. törvény /Info tv./

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. hírlevelére feliratkozó személyek részére Preambulum A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Cardcenter.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A BélyegzőMarket Kft. (4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35., adószám: 23710384-2-09) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Belyegzocenter.hu Adatkezelési tájékoztató 1 BEVEZETÉS A BélyegzőMarket Kft. (4031 Debrecen, Gyepűsor utca 35., adószám: 23710384-2-09) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben