Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat"

Átírás

1 Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: május 25.

2 BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására, a biztnságs és tisztességes adatkezelésre. A hnlap böngészésének, megfelelő használatának, egyes szlgáltatásk igénybevételének az a feltétele, hgy a személyes adatk, személyaznsító adatk és személyaznsításra nem alkalmas adatk kezelésére vnatkzó, jelen Adatvédelmi tájékztató és szabályzat -ban fglaltakat a felhasználó elfgadja. A természetes személyek személyes adatait az itt leírtakn túl (is) minden esetben a GDPR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (tvábbiakban: EU) 2016/679 sz. RENDELETE (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáró valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezésről (általáns adatvédelmi rendelet, tvábbiakban: GDPR/Rendelet ) alapján kezelem. A rendelet teljes szövege lvasható itt: 1. A szlgáltató (a tvábbiakban: Adatkezelő) és üzemeltető, valamint az adatvédelmi tisztviselő adatai 1.1. Név, és rövidített név: Sóti-Silye Adrienn Tel.: Webldal: Székhely, pstacím: Adószám: Egyéni vállalkzói nyilvántartási szám: (nrmál díjjal hívható) Pmáz Mártírk útja 5/D.fsz Tárhely-, dmain szlgáltató: Magyar Hsting Kft. Székhely cím: 1132 Budapest, Victr Hug utca Telefn: és Fax: Webldal: Adatvédelmi tisztviselő adatai Az Adatkezelőnek nincs adatvédelmi tisztviselője, mert az adatvédelmi rendeletben fglaltak szerint a tevékenységből eredően ez nem előírás. Az Adatkezelő az adatkat védi különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt lyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gndskdik az adatk biztnságáról, ami az adatkezeléssel kapcslatban jelentkező kckázatknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő a rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat minden esetben a hatálys magyar és európai jgszabályknak és etikai elvárásknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azkat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztnságs adatkezeléshez szükségesek. Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyldalú betartását és kéri, hgy ügyfelei is fgadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jgt, hgy az adatvédelmi szabályzatt megváltztassa, ez esetben a módsíttt szabályzatt nyilvánsan közzéteszi.

3 2. A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra évi LXIII. törvény a személyes adatk védelméről és a közérdekű adatk nyilvánsságáról évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szlgáló név- és lakcímadatk kezeléséről évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatk gépi feldlgzása srán, Strasburgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről évi CVIII. törvény az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. -a) évi C. törvény az elektrnikus hírközlésről (kifejezetten a a) évi XC. törvény az elektrnikus infrmációszabadságról évi XLVII. törvény a fgyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakrlat tilalmáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól (különösen a 6. -a) évi CXII. törvény az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról (a tvábbiakban: Inftv.) évi V. törvény a Plgári Törvénykönyvről (Ptk.) évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürkráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódsításkról. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú nline reklám bevált gyakrlatára vnatkzó EASA/IAB-ajánlásról. Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóságának ajánlásai. GDPR: 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályn kívül helyezéséről. 3. Értelmező rendelkezések Frrás: Az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatk kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatk szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályn kívül helyezésről (általáns adatvédelmi rendelet) 4. cikk. Adatállmány : az egy nyilvántartásban kezelt adatk összessége. Adatfeldlgzó : az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jgszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatk feldlgzását végzi. Adatkezelés krlátzása : a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeni kezelésük krlátzásacéljából; Adatkezelés : a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adatgyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés illetve megsemmisítés,. Adatkezelési Tájékztató : Jelen Szabályzat vnatkzásában Adatkezelési Tájékztató alatt értendő a knkrét elnevezéstől, a feltalálási helyétől (elhelyezésétől) függetlenül a személyes adatk kezelésére vnatkzó, Érintetteknek szóló tájékztató. Adatkezelő : az a természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy máskkal együtt az adat kezelésének célját meghatárzza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vnatkzó döntéseket meghzza és végrehajtja, vagy az Adatfeldlgzóval végrehajtatja. Adatmegjelölés : az adat aznsító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatmegsemmisítés : az adatt tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése. Adattvábbítás : az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele. Adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállítása többé nem lehetséges. Adatvédelmi incidens : személyes adat jgellenes kezelése vagy feldlgzása, így különösen a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. Adatzárlás : az adat aznsító jelzéssel ellátása tvábbi kezelésének végleges vagy meghatárztt időre történő krlátzása céljából. Álnevesítés : a személyes adatk lyan módn történő kezelése, amelynek a következtében tvábbi infrmációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hgy a személyes adat mely knkrét természetes személyre vnatkzik, feltéve, hgy az ilyen tvábbi infrmációt külön tárlják, és technika és

4 szervezési intézkedések, megtételével biztsíttt, hgy aznsíttt vagy aznsítható természetes személyekhez ezt a személyes adatt nem lehet kapcslni. Bimetrikus adat : egy természetes személy testi, fizilógiai vagy viselkedési jellemzőire vnatkzó minden lyan sajáts technikai eljáráskkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi aznsítását, ilyen például az arckép vagy a daktilszkópiai adat. Címzett : az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. Egészségügyi adat : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról. Érintett hzzájárulása : az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez. Érintett : bármely meghatárztt, személyes adat alapján aznsíttt vagy - közvetlenül vagy közvetve - aznsítható természetes vagy jgi személy; Felügyeleti hatóság : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehztt független közhatalmi szerv; jelen esetben Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság (tvábbiakban: NAIH). Genetikai adat : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vnatkzó minden lyam személyes adat, amely az adtt személy fizilógiájára vagy egészségi állaptára vnatkzó egyedi infrmációt hrdz, és amely elsősrban az említett természetes személyből vett bilógiai minta elemzéséből ered. Harmadik fél : lyan természetes vagy jgi személy, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldlgzóval. Képviselő : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldlgzó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jgi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldlgzót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldlgzóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vnatkzásában. Kötelező erejű vállalati szabályk : a személyes adatk védelmére vnatkzó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldlgzó egy vagy több harmadik rszágban a személyes adatknak az ugyanazn vállalkzáscsprtn vagy közös gazdasági tevékenységet flytató vállalkzásk ugyanazn csprtján belüli adatkezelő vagy adatfeldlgzó részéről történő tvábbítása vagy ilyen tvábbításk srzata tekintetében követ; Nyilvánsságra hzatal : az adat bárki számára történő hzzáférhetővé tétele. Nyilvántartási rendszer : a személyes adatk bármely módn centralizált, decentralizált vagy funkcinális, vagy földrajzi szempntk szerint taglt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető. Prfilalktás : személyes adatk autmatizált kezelésének bármely lyan frmája, amelynek srán a személyes adatk valamely természetes személyhez fűződő biznys személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahely teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapthz, személyes preferenciákhz, érdeklődéshez, megbízhatósághz, viselkedéshez, tartózkdási helyhez vagy mzgáshz kapcslódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Személyes adat : az érintettel kapcslatba hzható adat - különösen az érintett neve, aznsító jele, valamint egy vagy több fizikai, fizilógiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levnható, az érintettre vnatkzó következtetés; Tevékenységi közpnt : az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli közpnti ügyvitelének helye, ha aznban a személyes adatk kezelésének céljaira és eszközeire vnatkzó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hzzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehatására, az említett döntéseket meghzó tevékenységi helyet kell tevékenységi közpntnak tekinteni; az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldlgzó esetében az Unión belüli közpnti ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldlgzó az Unióban nem rendelkezik közpnti ügyviteli hellyel, akkr az adatfeldlgzónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahl az adatfeldlgzó tevékenységi helyén flytattt tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldlgzóra e rendelet szerint meghatárztt kötelezettségek vnatkznak.

5 Tiltakzás : az érintett nyilatkzata, amellyel személyes adatának kezelését kifgáslja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Vállalkzás : gazdasági tevékenységet flytató természetes vagy jgi személy, függetlenül a jgi frmájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet flytató személyegyesítő társaságkat és egyesületeket is. Vállalkzáscsprt : az ellenőrző vállalkzás és az általa ellenőrzött vállalkzásk. 4. Adatkezelési alapelvek Adattakaréksság elve: csak lyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásáhz elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (releváns, megfelelő). A személyes adat csak a cél megvalósulásáhz szükséges mértékben és ideig kezelhető. Célhz kötöttség elve: személyes adatk gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történhet, azk nem kezelhetők ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, A célhz kötöttség elve nem felülírható vagy pótlható az érintett hzzájárulásával. Elszámlhatóság elve: az Adatkezelő felelős az adatkezelés elvei betartásáért, az azknak való megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására. Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatk kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, ideértve az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is. Jgszerűség, tisztességes eljárás ás átláthatóság elve: a személyes adatk felvételének és kezelésének tisztességesnek és jgszerűnek kell lennie. Az adatk kezelését az érintett számára átlátható módn kell végezni. Krlátztt tárlhatóság elve: a személyes adatk tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr. Pntsság elve: a személyes adatknak, pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek. 5. Általáns infrmációk, jgnyilatkzatk 1) Sha nem küldök kéretlen reklámlevelet (spamet). 2) Az Adatkezelő külön külső adatfeldlgzót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatkat maga dlgzza fel. 3) A Webldaln szerepelnek lyan hivatkzásk (linkek), amelyek kattintás útján - más adatkezelő által üzemeltetett webldalakra viszik a látgatókat. Ezen ldalak az Adatkezelőnek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen ldalak adatközléséért, valamint személyiségi jgkkal kapcslats eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben - ha szükségét érzed lvasd el az ldalak szlgáltatóinak nyilatkzatát a személyes adatk védelmével kapcslatban. 4) Az ún. Scial média funkciók (pl.: like gmb ) ckie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel, melyekről tvábbiakat az adtt funkció mögött álló prtál felületén tudhatsz meg. A Facebk adatkezelési szabályzata itt található: 5) Az Adatkezelő által üzemeltetett Webldal szlgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatk tárlásáhz történő hzzájárulásnak minősül. 6) A Webldalt üzemeltető Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékztató és szabályzat tartalmai elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 7) Jelen tájékztatóban összefglaltak a Webldal minden felhasználójára bárminemű megkülönböztetés nélkül érvényesek. 8) Az Adatkezelő számára kiemelt fntsságú cél a webldal látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes és nem személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának a biztsítása. Az Adatkezelő a látgatók személyes, nem személyes adatait is bizalmasan, a hatálys jgszabályi előíráskkal összhangban kezeli, gndskdik azk biztnságáról és megteszi azn technikai és szervezési intézkedéseket,

6 valamint kialakítja azn eljárási szabálykat, amelyek a vnatkzó előírásk érvényre juttatásáhz szükségesek. 9) Határn túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött infrmációk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. 6. Főbb adatkezelési esetek. Ezen esetekben kezelt adatk köre, az adatkezelés célja, időtartama, jgszabályi háttere és jgalapja 6.1. Kapcslatfelvétel, ajánlatkérés, szerződéskötés srán megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: pl. de nem kizárólag: FTP és MySQL adatk; Ggle Analytics, Facebk; LinkedIn; Instagram; ThemeFrest; WrdPress webldal hzzáférések; és egyéb, a rám bíztt munkáhz vagy annak részfeladatának elvégzéséhez szükséges adatk. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez. en, telefnn, SMS-ben, MMS-ben, Skype-n, VIBER-en, személyesen, pstai útn, Facebk üzenetben, vagy egyéb kapcslat felvételi mód útján. Az adatkezelés célja: Az általad megszttt infrmációkat felhasználhatm annak érdekében, hgy válaszljak a kérdésedre és/vagy elvégezzem az általad rám bíztt munkát. Meglátgathatd a Webldalt regisztráció és személyes adatk megadása nélkül is. Az adatkezelés időtartama: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Megrendelő/kapcslat felvételkr megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: Vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, pstázási cím, cím, telefnszám, felhasználónév, választtt csmag, választtt szlgáltatás, megjegyzés. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez. Az adatkezelés célja: Jgi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeim teljesítése végett. Pl.: Számla pstázása, a NAV részére szükséges nyilvántartásk elkészítése, szerződés teljesítése. Az adatkezelés időtartama: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Számlázáskr megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: Név/cégnév, lakcím/székhely, cím, telefnszám, bankszámlaszám. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez. Az adatkezelés célja: A jgszabályknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli biznylat megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságknak a könyvviteli elszámlást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli biznylatt meg kell őrizniük. Az adatkezelés időtartama: A kiállíttt számlákat az Sztv (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számíttt 8 évig meg kell őrizni. Tájékztatjuk arról, hgy amennyiben a számla kiállításáhz adtt hzzájárulását visszavnja, az Adatkezelő az Inftv. 6. (5) bekezdés a) pntja alapján jgsult a számla kiállítása srán megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Az adatkezelés hátterét az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (Inftv.) és a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jgalapja az Inftv. 5. (1) bekezdés a) pntjával összhangban az érintett hzzájárulása, valamint hzzájárulása visszavnása esetén az Inftv. 6 (5) bekezdése a) pntja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfgalmaztt jgi kötelezettség teljesítése.

7 6.4. A webldal használata srán statisztikai prgramk által gyűjtött és kezelt adatk A webldal látgatttsági adatait a Ggle Analytics szlgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szlgáltatás használata srán webanalitikai infrmációk kerülnek tvábbításra. A tvábbíttt adatk az érintett aznsítására nem alkalmasak. A Ggle adatvédelmi elveiről bővebb infrmáció itt lvasható: A kezelt adatk köre: Minden adat, amelyet Ggle Analytics gyűjt. Az adatk összegyűjtésének módja: A webldal meglátgatásával autmatikusan elindul az adatgyűjtés. Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatk által fejleszteni a webldalt és a szlgáltatáskat. Az adatkezelés időtartama: A szlgáltatásk használatának végéig. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Piackutatás srán megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: A piackutatás srán megadtt adatk. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez. Az adatkezelés célja: Tájékzódás a fgyasztói igényekről, a piac szegmentációhz szükséges infrmációk begyűjtése, a piaci méret és piaci ptenciál feltárása, a versenyelemzés megalapzása. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hzzájárulásának visszavnásáig. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Webldaln történő hzzászóláskr megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: Keresztnév (és/vagy vezetéknév, és/vagy cégnév, és/vagy becenév), cím, hzzászólás, IP cím. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez. Az adatkezelés célja: A Webldal felhasználói élményének növelésére. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hzzájárulásának visszavnásáig. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Ckie-k alapján megismert és kezelt adatk A Webldalakn tett látgatásdból Ckie-k, vagy más technlógia útján. Lásd a 7. pntt: Ckie tájékztató rész. A kezelt adatk köre: Lásd a 7. pntt: Ckie tájékztató rész. Az adatk összegyűjtésének módja: Autmatikus, de nem kötelező. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a marketingkmmunikáció flyamats ptimalizációja, név nélküli üzleti és piaci elemzések céljából a Ggle Analytics nevű statisztikai szftvert is használja, ezért a felhasználási adatkhz a Ggle is hzzáférhet. Célm ezzel a Webldal látgatttságának nymn követése, az tt elérhető elemzések segítségével statisztikák készítése. Hgyan használja a Ggle a ckie-kat? A link alatt tájékzódhatsz erről. Az adatkezelés időtartama: A böngésző beállításdtól függ. Lásd a 7. pntt: Ckie tájékztató rész. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekr megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: Maximum (csak amit érintett átad): Név, webldal cím, fénykép. Az adatk összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez, illetve képernyőkép készítése a képes referenciáhz.

8 Az adatkezelés célja: elkészült munkáimból (ügyfeleim nevével, a részükre elkészített webldal képernyőképével, url-jével, valamint külön írásbeli hzzájárulásuk esetén ügyfeleim arcképével és szöveges értékelésével kiegészített) válgatást közlök a Webldaln, illetve marketing- és értékesítési anyagaimban. Az adatk megadása nem kötelező eleme az együttműködésünknek, illetve bármikr kérhető az adatk törlése a referenciáim közül. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hzzájárulásának visszavnásáig. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Kézbesítés esetén megismert és kezelt adatk A kezelt adatk köre: Vásárló neve, telefnszáma, címe, irányító száma, szállítási/számlázási címe, futár részére megadtt üzenet. Az adatkezelés célja: Érintett önkéntes adatszlgáltatása és hzzájárulása ezen adatk kezeléséhez, termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hzzájárulásának visszavnásáig. Az adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész Egyéb megismert és kezelt adatk Amennyiben az Adatkezelő tvábbi adatkezelést kíván végezni, akkr előzetes tájékztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jgszabályi háttere és jgalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatk köre, az adatkezelés időtartama). Személyes és nem személyes adatk szlgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhz, hgy szlgáltatáskat nyújtsak számdra Személyes és nem személyes adatk szlgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhz, hgy szlgáltatáskat nyújtsak számdra A szerződéskötéshez mindenképpen szükséges adatk: Nem magánszemély megrendelő esetén: Cégnév Székhely Adószám Magánszemély megrendelő esetén: Név Lakcím A gyermek hzzájárulására vnatkzó feltételek az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk vnatkzásában: A 16. életévet be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkr és lyan mértékben jgszerű, ha a hzzájárulást a gyermek feletti szülő felügyeletet gyakrló adta meg, illetve engedélyezte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a fentiekbe srlható esetekben minden esetben írásban, papír alapn kérem a szülői felügyeletet gyakrló hzzájárulását a gyermek személyes adatainak kezeléséhez. E tájékztatóban fel nem srlt adatkezelésekről az adat felvételekr adunk tájékztatást. 7. Ckie (süti) tájékztató 7.1. A Webldalak a hatéknyabb működés, analitikai szlgáltatásk és marketingcélk végett ún. Ckie-kat használnak, melyek a böngésződet futtató eszközön tárlódnak, és arra teljesen ártalmatlank. Az eszköz egy lyan számítógépet jelent, amellyel el lehet érni a Webldalt. Eszköznek számít például az asztali számítógép, a táblagép és az ks telefn is. Ezeken a technlógiákn keresztül lyan adatkat gyűjthetek rólad, mint például: az általad használt böngésző szftver

9 típusa, az perációs rendszer fajtája, az Internet Prtkl ( IP ) címed, a Webldalt megelőzően megtekintett webhely, a mi Webldaln megtekintett ldalak és az rszág ahnnan te is csatlakztál. Más aznsításra alkalmas adatkat nem gyűjtök, kivéve, ha azkat önként add meg. Amennyiben regisztrált felhasználó vagy, kérésedre Ckie-kat használhatk, hgy felismerjünk, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsem a hzzáférést minden egyes alkalmmal, amikr meglátgatd a Webldalt A Ckie egy kis fájl, amely egy sr karaktert tartalmaz, és amely akkr kerül a számítógépedre, amikr egy webhelyet keresel fel. Amikr ismét felkeresed az adtt webhelyet, a Ckie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngésződet. Ezek a fájlk lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazíttt tartalm megjelenítését. A Ckie-k tárlhatnak felhasználói beállításkat és egyéb infrmációkat is. Visszaállíthatd böngésződ beállításait, hgy az utasítsa el az összes Ckie-t, vagy, hgy jelezze, ha a rendszer éppen egy Ckie-t küld. Amennyiben a Ckie elhelyezéséhez nem járulsz hzzá, azt a saját böngésződben elvégzett beállításk (tiltás, visszavnás) útján teheted meg. Ebben az esetben ez biznys szlgáltatásk igénybevételét krlátzhatd vagy megakadályzhatd. Más platfrmkn ahl a Ckie-k nem érhetők el vagy nem használhatók egyéb technlógiákat is használnak, amelyeknek a célja hasnlít a Ckie-kéhz: ilyen például a hirdetésaznsító az andrids mbileszközökön Ezeket az adatkat kizárólag belső és statisztikai célkból rögzítjük Különböző típusú Ckie-k léteznek: időleges Ckie-k (munkamenet Ckie / sessin Ckie), amelyek a böngésző bezárásakr törlődnek és állandó Ckie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hgy az ldal fejlesztője / üzemeltetője milyen időszakt adtt meg a Ckie élettartamaként) Jelen webldal a következő kétfajta Ckie-t használhatja: Átmeneti/ideiglenes/munkamenet (sessin) Ckie: ezek ideiglenes Ckie-k, amik az böngészés végéig kerülnek tárlásra a Ckie file-ban. Ezek a Ckie-k elengedhetetlenek a Webldallal kapcslats egyes funkcinalitásk vagy alkalmazásk megfelelő működéséhez. Az elengedhetetlen Ckie-k segítenek használhatóvá tenni a webldalunkat azáltal, hgy engedélyeznek lyan alapvető funkciókat, mint az ldaln való navigáció és a webldal biztnságs területeihez való hzzáférés. a Webldal ezen Ckie-k nélkül nem tud megfelelően működni. Az ilyen típusú Ckie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Ckie-k e fajtája autmatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Az adatkezelés jgalapja: Lásd a 2. pntt: A jelen szabályzat a következő hatálys jgszabályk alapján került kialakításra rész. Az adatkezelés célja: a Webldal használatának zökkenőmentes működése. Állandó/mentett/használatt segítő (persistent) Ckie: állandó Ckie-t használunk a jbb felhasználói élmény érdekében (pl. ptimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumk megjegyzése stb.). Ezek a Ckiek a hsszabb ideig kerülnek tárlásra a böngésző Ckie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hgy internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az állandó Ckie-k lehetővé teszik, hgy a web szerverre infrmáció kerüljön tvábbításra minden lyan esetben, amikr valaki felkeresi a webldalt. Ezek lyan Ckie-k, amelyek a látgatók krábbi döntéseit hivatttak megőrizni, ezzel is elősegítve a visszatérő látgatók egyszerűbb Webldal használatát. Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása. Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése. 3. fél Ckie-jai: Statisztikai célú Ckie-k: az adatkezelő webldalán alkalmazza a Ggle Analitics, mint harmadik fél Ckie-jait is. A Ggle Analitics statisztikai célú szlgáltatás használatával az adatkezelő infrmációkat gyűjt azzal kapcslatban, hgy a látgatók hgyan használják a Webldalt. az adatt a hnlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen Ckie-k szintén lejáratukig

10 a látgató böngészésre használt eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látgató nem törli őket. Tvábbi infrmációk a Ggle Analitics Ckie-król: Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása. Az adatkezelés célja: hnlap elemzése. Marketing célú Ckie-k: a marketing Ckie-kat az érintettek webldal-tevékenységének nymn követésére használjuk. a cél az, hgy releváns és célztt hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi Webldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára. Tvábbi infrmáció a Ggle AdWards Ckie-król: és a Facebk Ckie-król: Az adatkezelés jgalapja: az érintett hzzájárulása. Az adatkezelés célja: reklámajánlatk célztt célbajuttatása Tartalmaznak a Ckie-k személyes adatkat? A legtöbb Ckie hatékny működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a Ckie nem aznsítja az adtt felhasználót. A Ckie-k használata srán összegyűjtött személyes adatk kizárólag lyan célból használhatók fel, hgy biznys funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatk lyan módn vannak tárlva, hgy azkhz jgsulatlan személyek nem férhetnek hzzá A Ckie-k törlése A webldalak eléréséhez használt böngészőprgramk alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállításk aznban megváltztathatók úgy, hgy a Ckie-k autmatikus kezelését a böngésző blkklja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre Ckie-t küldtek. A sütik kezelésére vnatkzó infrmációk a böngésző beállításai között találhatóak. Fnts tudni, hgy a Ckie-k használatának tiltása/krlátzása negatívan beflyáslhatja az ldal biznys funkcióinak működését. A mbiltelefnn található Ckie-k törléséről lvassa el a készülék használati útmutatóját A Ckie-k egyes internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékztatást az alábbi linkeken találhatsz Internet Explrer: Mzilla Firefx: Ggle Chrme: Harmadik fél Ckie-k: az Adatkezelő harmadik fél hirdetők szlgáltatásait veheti igénybe a Webldalra vnatkzóan, hirdetések küldése és marketing kmmunikációnk ptimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők Ckie-kat használhatnak a hirdetések hatéknyságának mérése és a hirdetések tartalmának személyre szabásának céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött infrmáció lehetnek például (az IP cím alapján meghatárztt) ge lkációs adatk vagy kapcslattartási adatk, úgymint cím, ha ilyen adat a Webldaln keresztül gyűjtésre kerül. 8. Adatfeldlgzó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcslódó tevékenységükről Az Adatkezelő a tevékenységei srán a személyes adatk kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hzzájárulásn alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hzzájárulás hiányában egyéb jgalapn vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldlgzó(k) közreműködését és szlgáltatásait veszi igénybe:

11 8.1. Kézbesítéssel kapcslats adatkezelés (számlaküldés, illetve bármilyen küldemény eljuttatása srán történő adatfeldlgzói tevékenység Adatkezelő az alábbi szlgáltatót veszi igénybe: Megnevezés: Magyar Psta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzékszám: Adószám: Telefn: Webldal: Tvábbíttt adatk köre: név, cím, a küldeményben szereplő adatk (ha szükséges). Adattvábbítás célja: küldemény eljuttatása az érintetthez. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: célhz kötöttség (küldés) megszűnéséig (kézbesítés). Adatfeldlgzás jgalapja: jgi kötelezettség teljesítése. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudná az érintett részére eljuttatni a törvényi kötelezettségként előírt számlát, vagy az Érintett által megvásárlt árut/szlgáltatást. Az Adatfeldlgzó az Adatkezelő között létrejövő eseti szerződések szerint kizárólag a személyes adatk tárlását és szállítását végzi, azaz a személyes adatk megismerésére nem jgsult A tárhely-, és dmain név szlgáltató (elektrnikus levelezés), aki a Webldal elhelyezése és levelezés srán végez adatfeldlgzói tevékenység Adatkezelő az elektrnikus levelei kezeléséhez az 1.2. pntban leírt Tárhely- és dmain szlgáltató általi szlgáltatást használja. Ez a Magyar Hsting Kft. tulajdna. (adatk: lásd pntban.) Tárhely szlgáltatóként: Tvábbíttt adatk köre: a Webldal használata srán megadtt és naplóztt adatk. Adattvábbítás célja: tárhely szlgáltató nélkül nem lehetne webldalt üzemeltetni. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: Érintett törlési kérelméig. Adatfeldlgzás jgalapja: jgs érdek. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érintett nem tudná használni az adatk megadásával/naplózásával járó webldal funkciókat. Az Adatfeldlgzó az Adatkezelő között fennálló szerződés szerint kizárólag a személyes adatk tárlását végzi, azaz a személyes adatk megismerésére nem jgsult. Elektrnikus levelezés esetén: Tvábbíttt adatk köre: az üzletmenet kapcsán ben fglalt adatk. Adattvábbítás célja: üzleti levelezés kiszlgálása. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: az érintett törlési kérelméig. Adatfeldlgzás jgalapja: jgs érdek. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudna írásban is megmaradó frmában kmmunikálni az érintettel ben ésszerű módn nem elküldhető fájlk küldése srán igénybe vett adatfeldlgzói tevékenység

12 Adatkezelő az ilyen esetekben nline fájlküldőt használ. Ezt: fájlküldésnél az adatkezelő minden esetben biztnságs jelszóval látja el az adatfeldlgzó rendszerébe feltöltött fájlkat, így az adatfeldlgzó nem férhet hzzá a fájlk tartalmáhz. WeTransfer fő irda: WeTransfer B.V., Ostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, the Netherlands (Hllandia) Tvábbíttt adatk köre: ésszerű módn ben nem elküldhető fájlk tartalma (titksítva). Adattvábbítás célja: ésszerű módn ben nem tvábbítható fájlk elküldése. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: 7 nap. Adatfeldlgzás jgalapja: érintett hzzájárulása, szerződés teljesítése. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudná az érintett részére elküldeni az érintett kérésére készített, ben nem elküldhető méretű fájlkat Biztnsági mentések tárlása srán igénybe vett adatfeldlgzói tevékenység Adatkezelő a biztnsági mentéseit (saját webldal tartalma, könyvelési anyagk, munkafájlk, ügyfelek webldalainak belépési adatai, stb.) tárlásáhz a címen elérhető szlgáltatást használja. Ez a Ggle LLC tulajdna. a biztnsági mentéseket adatkezelő minden esetben szuper biztnságs jelszóval látja el, így az adatfeldlgzó(k) nem férhetnek hzzá a fájlk tartalmáhz. A Ggle LLC székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View, CA 94043, USA A Ggle LLC telephelye: Ggle Cmmerce Ltd. Grdn Huse, Barrw Street, Dublin 4, Ireland (Írrszág) Tvábbíttt adatk köre: a biztnsági mentés tárgyát képező állmányban lévő adatk (titksítva). Adattvábbítás célja: biztnsági mentések tárlása. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: Érintett törlési kérelméig, illetve a vállalkzás arra való jgs érdekének megszűnéséig, hgy a biztnsági mentés elérhető legyen. Adatfeldlgzás jgalapja: jgs érdek, érintett hzzájárulása, szerződés teljesítése. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudná biztnságs módn tárlni a biztnsági mentéseit Könyvelési feladatkkal kapcslats adatfeldlgzói tevékenység Az egyéni vállalkzók tevékenységével kapcslatsan nem nyilváns adat a vállalkzó könyvelőjének kiléte. Hatósági, hivatals megkeresés esetén a jgalappal rendelkező adatigénylő részére megadm a könyvelőmmel kapcslatban kért infrmációkat. Tvábbíttt adatk köre: a megrendelésekről kiállíttt számlák, törvényi kimutatásk, és az éves bevallás elkészítéséhez szükséges adatk. Adattvábbítás célja: a vállalkzás törvény által előírt könyvelési feladatainak elvégzése. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: az adótörvényekben meghatárztt ideig. Adatfeldlgzás jgalapja: jgi kötelezettség teljesítése. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő nem tudna megfelelni a törvényi előírásknak megfelelően esedékes bevallási kötelezettségeinek Bankszámla használat srán igénybe vett adatfeldlgzói tevékenység Adatkezelő az Erste Banknál vezeti flyószámláját. Megnevezés: Erste Bank Hungary Zrt. Székhely: 1138 Budapest Népfürdő u Cégjegyzékszám: Adószám: Telefn:

13 Webldal: Tvábbíttt adatk köre: beérkezett pénzösszegek feladóinak neve, befizető neve, megjegyzése, bankszámlaszáma, illetve, ha a befizető bármilyen más adatt is megad a Banknak. Adattvábbítás célja: banki szlgáltatás igénybevétele. Adatkezelés időtartama, adatk törlésének határideje: bankra vnatkzó törvényekben fglalt adattárlási kötelezettség végéig. Adatfeldlgzás jgalapja: jgi kötelezettség teljesítése. Adatszlgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szlgáltatásait, mert nem tud érte fizetni. 9. Titktartás A megszerzett és tárlt adatkat harmadik személy részére sha nem adm át vagy fedem fel, csak és kizárólag az alábbi esetek valamelyikének fennállásakr: 1) Hatóságk részéről történő hivatals megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére. 2) Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja esetén) esetén az eljáró hatóság részére. 3) Ha az érintett kifejezett hzzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásáhz (pl.: a tárhely bérlés+dmain regisztrációs papírk elküldése ben/átadása személyesen, azzal a céllal, hgy a partnercég felé tvábbítsam). 4) Más jgi megkeresés esetén abban az esetben, ha jgi követelmény, hgy felfedjük az adatkat. 5) Ha jóhiszemű meggyőződésünk, hgy lyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ön vagy más személy biztnságára. 6) Szükség esetén jgi tanácsadás kéréséhez. 7) Minden lyan esetben, amikr az rszágs törvényi előírásknak, vagy az adatvédelmi szabályknak való megfelelés ezt megköveteli. 10. Adatmegőrzés, az adatk tárlása, adatbiztnság 1) Archiválási célból minden adatt ff-line (pl.: DVD lemez) és nline (pl.: Ggle Drive) frmában is, valamint az rszágs előírásk, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módn tárlhatunk. 2) Biznys adatk a Webldal tárhely szlgáltatóinak (részletek, kapcslat: 1.2 pnt) szerverein tárlódnak. 3) Adatbiztnsági intézkedések: Az Adatkezelő kijelenti, hgy megfelelő biztnsági intézkedéseket hztt annak érdekében, hgy a személyes adatkat védje a jgsulatlan hzzáférés, megváltztatás, tvábbítás, nyilvánsságra hzatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, tvábbá az alkalmaztt technika megváltzásából fakadó hzzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő kiemelten gndskdik a megszerzett és a számítógépén/egyéb adathrdzón tárlt adatk biztnságáról, illetéktelen kezek általi megszerzés lehetetlenné tételéről. Legyen szó ff-line vagy nline tárlásról, minden esetben minimum 30 karakteres (kis- és nagybetűket, számkat, valamint speciális karaktereket is tartalmazó) jelszóval vannak védve, így a számítógépem illetéktelen kezekbe való kerülése esetén sem férhetnek hzzá a személyes adatkhz. 11. Rendelkezés személyes adatkkal 1) Nem vállalk felelősséget, de kntrllálm, tvábbá nem az én véleményemet tükrözik a felhasználók által a Webldaln közzétett hzzászólásk. Mindaználtal, ha egy másik felhasználó személyes infrmációkat, vagy adatkat közöl rólad a beleegyezésed nélkül, akkr jelezheted nekünk ben hgy jgsértés történt. Ekkr megteszem a megfelelő intézkedéseket a személyes adataid a védelme érdekében. 2) Személyes adatkban bekövetkezett váltzás, illetve a személyes adatk törlése, helyesbítése vagy zárlása iránti igény az Adatkezelő részére küldött elektrnikus levélben kifejezett, íráss nyilatkzattal közölhető. A hírlevelekről történő leiratkzás iránti szándék elektrnikus levélben lehetséges, vagy a hírlevelek alján található leiratkzás gmbbal aznnal megvalósítható. Ilyen igény vagy szándék kizárólag a megrendelésben vagy feliratkzáskr, vagy kapcslatfelvételkr megadtt címről terjeszthető elő érvényesen.

14 3) Személyes adat törlésére vagy módsítására irányuló igény teljesítését követően a krábbi (törölt) adatk már nem állíthatók helyre. 12. Adatigénylés a felhasználók jgai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcslatsan A személyes adatkhz való hzzáférést, azk törlését, módsítást, vagy kezelésének krlátzását, az adatk hrdzhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakzást az alábbi módn tudja érintett kezdeményezni - pstai útn a 2013 Pmáz Mártírk útja 5/D. fsz.3. címen, - útján az címen. Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jgk: A tájékztatáshz való jg: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb idő alatt, legfeljebb aznban 25 napn belül írásban, közérthető frmában tájékztatja Önt a kezelt adatkról, az adatkezelés céljáról, jgalapjáról, időtartamáról, tvábbá amennyiben az adatk tvábbítására is sr került arról, hgy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatkat. Az adatk helyesbítéséhez való jg: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hgy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napn belül eleget tesz. Az adatk törléséhez való jg ( elfeledtetéshez való jg ): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napn belül eleget tesz. A törlés jga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatk tvábbi tárlására, illetve arra az esetre, sem ha az Inftv. 6. (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jgsult a személyes adatk tvábbi kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az adatk zárlásáhz való jg: Ön kérheti, hgy az Adatkezelő zárlja a személyes adatt, ha az adatk végleges törlés sértené az érintett jgs érdekeit. Az így zárlt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Adathrdzhatósághz való jg: e jg alapján az érintett jgsult arra, hgy a rá vnatkzó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bcsáttt személyes adatkat géppel lvasható frmátumban megkapja és ezeket az adatkat egy másik adatkezelőnek tvábbítsa anélkül, hgy ezt akadályzná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatkat a rendelkezésére bcsáttta. az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jgt biztsítani, hiszen az adatk nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sk más adathrdzón is, ezentúl a keresőmtrk a krábban tárlt verziókat is elérhetővé teszik. az új általáns adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátsságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hgy az adatalany az adatk minden lehetséges elérési pntján töröltethesse azkat, hiszen csak ez vezet el a tényleges jggyakrláshz. A tiltakzás jga: Az Adatkezelő a tiltakzást a kérelem benyújtásától számíttt legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napn belül megvizsgálja, annak megalapzttsága kérdésében döntést hz, és döntéséről Önt írásban tájékztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napn belül írásban vagy az érintett hzzájárulásával elektrnikus útn közli a helyesbítés, zárlás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jgi indkait. Az érintett tiltakzhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatk kezelése vagy tvábbítása kizárólag az Adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jgs érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Inftv. 6. (5) bekezdésében fglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy tvábbítása az Ön hzzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudmánys kutatás céljára történik. A prfilalktás és az autmatizált adatkezelés elleni tiltakzás: az érintett jgsult arra, hgy ne terjedjen ki rá az lyan, kizárólag autmatizált adatkezelésen ideértve a prfilalktást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jghatással járna vagy őt hasnlóképpen jelentős mértékben érintené. 13. Jgrvslati lehetőségek Amennyiben Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vnatkzó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkr vélelmezett jgellenes adatkezelés megszüntetése

15 érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tájékztatjuk emellett arról is, hgy az adatkezelésre vnatkzó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkr az Adatkezelővel szemben bírósághz frdulhat. 14. Az Adatkezelési tájékztató módsítása Az Adatkezelő fenntartja a jgt, hgy jelen Adatvédelmi tájékztatót és szabályzatt egyldalú döntésével bármikr módsíthassa. Jelen Adatkezelési tájékztató és szabályzat legfrissebb verzióját mindig a url-en lehet elérni. A Webldal használatával az érintettek az esetlegesen megváltztt adatkezelési szabálykat tudmásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A Webldal használatával és Sóti-Silye Adrienn felé történő megkereséssel egy időben elismered, hgy a fenti linken jelen Adatkezelési tájékztató és szabályzat aktuális állaptát, váltzásait megismerted, és azkat elfgadd.

16 15. Kapcslatfelvétel Amennyiben a fentiekkel kapcslatban bármilyen kérdésed, észrevételed van, kérlek, vedd fel velem a kapcslatt az 1.1. pntban megadtt elérhetőségek bármelyikén. 16. Hatályba lépés és érvényesség Jelen Adatvédelmi tájékztató és szabályzat május 25-én lép hatályba, és visszavnásig és/vagy módsításig érvényes. Jelen dkumentum legújabb, aktuális verziója mindig a url alatt érhető el. Jelen dkumentumban részletezett szlgáltatás(k) igénybevételével Megrendelő elfgadja, hgy a szlgáltatás(k) ismételt igénybevétele alkalmával - mindig az újabb megrendelés és díjfizetés előtt - ellenőrzi jelen dkumentumban részletezett feltételek esetleges váltzását, és csak akkr ad le újabb megrendelést és fizeti ki az igénybe veendő szlgáltatás ellenértékét, ha minden leírt esetlegesen az előző megrendeléséhez képest váltztt feltétellel egyetért május 25. Sóti-Silye Adrienn

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Krisztina ev (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 32. Az adatkezelő

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: cégnév: Burlacu Liviu, őstermelő székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 96. 4/9. adószám: 53390680-1-41 e-mail: mez@bzzzmez.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei: 1194 Budapest, Szegfű utca 30. info@milenia.hu +36 1 8000001 2. Az adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja és céla. A kezelt személyes adatok

Részletesebben

ELTEC HOLDING KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELTEC HOLDING KFT.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELTEC HOLDING KFT. HTTP://WWW.ELTEC.NET/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: Nagy Krisztián Ellenőrizte: Dömölki Csaba Változat: 1.1 (2018.01.02.) ELTEC HOLDING KFT. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 ADATKEZELŐ...

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Excellence Med Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2112 Veresegyház, Páskom u 8-10 1/B Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ENI-FER Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1173, Budapest, Pesti út 169. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a http://www.nipponauto.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 8 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Újforrás Baptista Gyülekezet Alapvetés Az Újforrás Baptista Gyülekezet (5600Békéscsaba Orosházi út 113., továbbiakban Adatkezeló) kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindazon személyek

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve:egi 2008. ASZTALOSIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Adatkezelő címe: 2536 NYERGESÚJFALU, SZABADSÁG LIGET 17 Adatkezelő e-mail címe: enyediek@invitel.hu Adatkezelő telefonszáma:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 55.

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Nagy László Richárd e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Nagy László Richárd e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Nagy László Richárd e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2870 Kisbér Táncsics Mihály utca

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Rajtár Hajnalka egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 5900 Orosháza, Előd utca

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató KEDVES LÁTOGATÓ, KEDVES PÁLYÁZÓ! Személyes adatainak védelme kiemelten fnts az FGSZ Zrt. számára. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hgy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent

Részletesebben

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 2018. május 20. Oldal 1 / 18 Tartalmjegyzék Hnnan származhat kezelésre átadtt Személyes Adat?... 4 Mi az Adat kezelés?... 4 Az Adat kezelés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Tartalomjegyzék Adatkezelő adatai A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama A cookie-k

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben