Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított. Alapító Okirata"

Átírás

1 Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért (székhely: 8753 Balatonagyaród, Dózsa Gy. u. 27.) módosított Alapító Okirata (A Fővárosi Bíróság által 8. Pk számú nyilvántartási számmal ellátott és január 14. napján kelt végzéssel nyilvántartásba vett, majd módosított Alapító Okirattal egységes szerkezetben) Alapítva: 1991-ben- Módosítva: 1997., ben

2 A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapítvány létrehozása óta bekövetkezett jogszabályi változásokat, ezen belül elsődlegesen a közhasznú szervezetről szóló évi CLVI. törvényben meghatározottakat figyelembe véve, az alapítványi célok mind teljesebb megvalósulása érdekében alulírott alapító elsősorban a hazai lakosság egészségügyi állapotának javítása és a magyarországi tudományos, kutatási tevékenységek fejlesztése érdekében, az orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegek, velük foglalkozó orvosok, ápolók, kutatók és intézmények támogatása érdekében közhasznú, tartós közérdekű céllal, az önállójogi személvként létrehozott Lázár alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért Alapítvány Alapító Okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítja, a módosítás szövegét egységes szerkezetbe foglalva az eredeti Alapító Okirata. I. Az Alapítvány neve: Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért Az Alapítvány székhelye: 8753 Balatonmagyaród, Dózsa Gy. u. 27. III. Az Alapítvány időtartama: az Alapító határozatlan időtartamra hozta létre. IV. Az alapítvány alapításának éve: V. Az alapítvány közhasznúsági jogállása: az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározottak alapján: közhasznú szervezet. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tevékenységét pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül fejti ki, pártpolitikai tevékenységet nem végez, pártokat nem támogat, valamint tőlük támogatást nem fogad, továbbá tevékenysége során országgyűlési képviselői, valamint önkormányzati választásokon jelöltet nem indít és nem támogat.

3 VI. Az alapítvány célja: Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) bekezdésében meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat valósítja meg: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása. Az Alapítvány célja továbbá: Az Alapítvány távlati célja egy olyan kutatóintézet, illetve terápiás intézet létesítése, ahol a kutatások és a gyakorlat eredményei mindenki számára elérhetővé válnak. Az Alapítvány a gyógyíthatatlan betegekkel kapcsolatos tevékenységéről minden évben kiadvány keretében tájékoztatja az orvos társadalmat. A kuratóriumi tagok és a tulajdonosok is vállalhatnak az intézményben tisztséget. Az Alapítvány kuratóriuma esetenként, maximum azonban egy évben egyszer kiadja a Lázár Díjat annak a személynek, aki a közvélemény sz erint legtöbbet tette a gyógyíthatatlanokért. A díj kiadásának időpontja: minden év június 16-a. A díj egy bronzkép, melyhez a díj összegét a Kuratórium határozza meg minden évben az alapítvány tőkéjének függvényében. Az Alapítvány ösztöndíjat nyújt kutatás finanszírozásra és külön azoknak a szervező és számítástechnikai szakértőknek, akik munkájuk eredményét felajánlják az alapítvány javára. Az Alapítvány céljai megvalósítása során együttműködik valamennyi hasonló célkitűzésű alapítvánnyal és szervezettel belföldön és külföldön. Az alapítvány egészségmegőrző programokat szervez és bonyolít, életmód táborokat, csoportos tréningeket szervez pszichoterápeuták közreműködésével. Az Alapítvány működése során zömmel olyan feladatokra vállalkozik, amelyet állami és önkormányzati intézmények és a szakemberek önmagukban nem tudnak biztosítani, illetve megoldani. Az Alapítvány közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásairól bárki részesedhet, aki arra egészégi állapota, kora, vagy társadalmi helyzete miatt rászorult illetve kéri az Alapítvány segítségét.

4 VII. Az Alapítvány vagyona: Az Alapítvány vagyonát a létrehozáskor az alapító által alapításkor pénzintézetnél elhelyezett alapítói vagyon, illetve az alapítvány működése óta eltelt időben a Kuratórium és az alapítvány munkaszervezete tevékenységének eredményeként az alapítvány gazdálkodásából képződött vagyontömeg képezi. az alapítványi vagyontömeg felhasználása és nyilvántartása a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a Kuratórium döntése alapján történik. VIII. Az Alapítvány támogatása: Az Alapítvány nyitott, céljai megvalósulását külföldi és belföldi magán- és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli társaság egyaránt támogathatja természetbeni vagy pénzbeli, illetve tárgyi adományaival, tevékenységgel, ingóságnak vagy ingatlannak az alapítvány tulajdonába vagy használatába adásával. A támogatások elfogadásáról a Kuratórium jogosult dönteni. A támogató céladomány esetén jogosult arra, hogy adománya vagy támogatása felhasználásáról a Kuratóriumtól felvilágosítást, illetve beszámolást kérjen. IX. Az Alapítvány kezelő szerve és működése: Az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítását az Alapító által kinevezett kezelő szerv, a Kuratórium valósítja meg. A Kuratórium az alapítvány legfőbb testületi döntéshozó, gazdálkodó és képviseleti szerve. A kuratóriumi tagok tevékenységüket az alapítótól kapott megbízás alapján, tőle függetlenül végzik, azonban az Alapítvány érdekében végzett tevékenységükkel kapcsoltban tiszteletdíjra és költségeik megtérítésére jogosultak. A Kuratórium tagjainak a száma 5 fő. A Kuratórium ettől eltérő létszámának meghatározására az Alapító jogosult. A Kuratórium tagjai: elnök, elnökhelyettes és a tagok.

5 A Kuratórium tagjai sem egymással, sem az alapítóval nem lehetnek a Ptk b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók. A kuratóriumi döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a fenti -ban meghatározottak szerinti hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b.) bármilyen más anyagi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium elnöke és tagjai kötelesek az alapítványt arról tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. A kuratóriumi megbízás határozatlan időre szól, azonban ha az Alapító veszélyben látja az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt célok megvalósítását, a Kuratórium egészét vagy egyes tagjai visszahívják és helyettük Új kuratórium tagokat bízhatnak meg e feladat ellátásával. Az Alapító Okirat módosításakor a Kuratórium tagjai: Elnök: Dr. Dékány Csaba Lakcím: 1131 Budapest, Szt. László u.141. Elnökhelyettes: Szi Márton János Lakcím: 8752 Zalakomár, Kossuth u. 15. Tagok: Dr. Virág Ferenc Lakcím: 2092 Budakeszi, Hunor u. 4.

6 Csiszér János Lakcím: 1182 Budapest, Kolbányi Géza u. 6. Dr. Gyeney Mária Lakcím: 8753 Balatonmagyaród, Dózsa Gy. U. 27. Az Alapítvány képviselője: A Kuratórium elnöke. Az elnök az alapítványt harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt önállóan jogosult képviselni. A cégjegyzés akként történik, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a Kuratórium elnöke nevét önállóan írja a közjegyző által készített aláírási címpéldány szerint. Az alapítvány képviselője: képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel, hatóságokkal, bíróságokkal szemben, gondoskodik a kuratóriumi ülések előkészítéséről és levelezéséről, valamint az éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés elkészíttetéséről és nyilvánosságra hozataláról. Az alapítvány nevében történő utalványozásra az elnök és Virág Ferenc tag önálló aláírással jogosult. Az alapító amennyiben tagja a Kuratóriumnak képviseletre, valamint utalványozásra nem jogosult, az alapító Okirat módosításakor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. A Kuratórium feladat- és hatásköre: az Alapítvány cél szerinti alaptevékenységének biztosítása, döntés vállalkozások indításáról vagy megszüntetéséről, az alapítvány gazdálkodásával, a kezelői feladatokkal kapcsolatos adminisztratív és szervezeti feladatok ellátása, illetve azok ellátásának ellenőrzése, az alapítvány által létrehozandó szervezetek felállítása, vezetőik kinevezése és visszahívása, szervezeti rendjük kialakítása és ellenőrzése, az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Kuratórium Ügyrendjének kidolgozása, mindaz, amit az alapító Okirat és a Szervezeti- és Működési Szabályzat a Kuratórium hatáskörébe utal.

7 A Kuratórium működési rendje: - A Kuratórium évente egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívásáról és levezetéséről a Kuratórium elnöke, akadályoztatása estén az általa írásban felhatalmazott kuratóriumi tag gondoskodik. A Kuratóriumot Össze kell hívni bármely két tagjának írásban megtett kezdeményezésére is, az ok és a napirend meghatározásával: A kuratóriumi ülésre a meghívókat a hely, idő és a napirend feltüntetésével az ülés kitűzött időpontját legalább nyolc nappal megelőzően, ajánlott térti-vevényes levélben vagy faxon kell kiküldeni a kuratóriumi tagok részére. Ezen meghívóban közölni kell a határozatképtelenség esetére ugyanazon napirenddel összehívott újabb kuratóriumi élés helyét és időpontját is: A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülés határozatképességéhez tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelenléte, jelen esetben a Kuratórium tagjai közül legalább két fő jelenléte szükséges. A testület döntéseit nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az ülése levezetőelnöke és a jegyzőkönyv készítője hitelesíti. A jegyzőkönyv melléklete a Kuratórium jelenlévő tagjait és az ülésre meghívottak névsorát feltüntető jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a jelenéti ívvel együtt irattárózva kell megőrizni. A jegyzőkönyv alapján olyan nyilvántartás készül, amelyből a Kuratórium által hozott döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye, a nyilvánosságra hozatali mód egyaránt megállapítható. E nyilvántartás évek szerint elkülönített rendszemben kell őrizni: A Kuratórium döntéseit, a döntést követő tizenöt napon belül írásban közli az érintettekkel, azt az Alapítvány székhelyén kifüggeszteni. Az értesítés megtörtéért a Kuratórium elnöke a felelős: Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni. Az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium elnökéhez intézett írásbeli kérés alapján mindenki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával.

8 Az Alapítvány működési (hivatali) és nyilvántartási rendjét, a szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, az elfogadott éves beszámolót, az éves közhasznúsági jelentés és a kuratóriumi döntéseket az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel nyilvánosan közzéteszik: A Kuratórium elnöke vagy tagja által e feladatköre ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány a felelős. A Kuratórium tagja az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel: A Kuratórium tevékenységéről évente írásban tájékoztatja az Alapítót. Az írásos tájékoztatót az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés Kuratórium általi elfogadása után, 30 napon belül az Alapítvány Kuratóriumának elnöke köteles megküldeni az Alapító részére: Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott mértéket, a kezelő szervtől elkülönült, annak tevékenységét és gazdálkodásának ellenőrzését végző Felügyelő Bizottság létrehozása és tagijainak az Alapítványt nyilvántartásba vevő bírósághoz történő bejelentése az alapító kötelessége. A Kuratórium vagy annak tagja által feladatköre ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tag által e minőségben az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felel: A Kuratórium tevékenységéről, az alapítványi célok megvalósulásáról évente, a mérleg elkészítését követő harminc napon belül írásban tájékoztatja az Alapítót. X. Az Alapítvány gazdálkodása: A Kuratórium az alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány vagyonával gazdálkodhat, szolgáltatásokat nyújthat, az alapítvány nevében vállalkozhat, illetve vállalkozásokban részt vehet azzal, hogy az nem lehet az alapítvány elsődleges tevékenysége, az csak közhasznú céljainak elérése érdekében azokat nem veszélyeztetve végezheti úgy, hogy a vállalkozás nem képezheti tevékenysége döntő meghatározó részét.

9 Az Alapítvány könyvvezetésében a vállalkozási tevékenység bevételeit és k i ad ás ait az Al ap ítvány O k i r at áb an meghatároz ott köz h asz nú alaptevékenységeitől elkülönítetten kell vezetni. Befektetési tevékenység esetén az alapítvány befektetési szabályzatot köteles készíteni, melyet a Kuratórium egyhangú döntéssel fogad el. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az csak az Alapító Okiratban meghatározott célokra, az Alapítvány szervezetének fenntartására, valamint az alapítvány által létrehozott intézmények és szervezetek működtetésére és céljaira használható. XI. Alapítvány megszűnése: Az Alapító az alapítványt határozatlan időre létesítette. Megszűnése esetén a megszűnéskor meglévő vagyona a hitelezők kielégítése után más hasonló célú szervezet támogatására fordítható a megszűnéskor határozatot hozó bíróság döntése alapján. Az Alapító halálával az Alapítvány nem szűnik meg, ilyen esetben az alapító jogokat az Alapító örökösei és egyben gyermekei gyakorolják. XII. Egyéb: Az Alapító Okirat módosítása, valamint a Kuratórium tagjai körében bekövetkezett személyi változások eldöntése és az új kuratóriumi tagok bejelentése az alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság felé az alapító jogosultsága. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései, valamint az alapítványok tevékenységét szabályozó egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók. A Kuratórium tagjai ezen Alapító Okiratban foglalt követelményeket megismerve, elfogadó nyilatkozatuk aláírásával vállalják a kuratóriumi tisztséget és nyilatkoznak arról, hogy tagságuknak

10 jogi akadálya nincs. Az Alapító a jelen Alapító Okiratban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a tanúk jelenlétében a mai napon egyetértőleg írja alá. Budapest, december 16. Alapító 12. Pk /12.

11 V É G Z É S A Fővárosi Bíróság elrendeli az sorszám alatt nyilvántartásba vett Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését a Ptk. 741B../5/ bekezdése alapján. Az alapítvány képviselete megváltozott. Az új képviselő neve és lakcíme: Dr. Dékány Csaba 'Budapest, Szt. László u Dr. Virág Ferenc képviseleti joga megszűnt. A kezelő szerv összetétele megváltozott. A kezelő szerv tagjainak neve és lakóhelye: Dr. Dékány Csaba Szi Niárton János Dr. Virág Ferenc Csiszér János Dr. Gyeney Mária Budapest, Szt. László u Zalakomár, Kossuth u Budakeszi, Hunor u Budapest, Kolbányi Géza u Balatonmagyaród, Dózsa Gy. u A bíróság egyébként az alapító okiratnak a nyilvántartás adatait nem érintő egyéb módosítását tudomásul veszi. Az alapító okirat módosításának időpontja: december 16. A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Budapest, április hó 7. Dr. Vas Zoltánné s.k. fővárosi bírósági bíró A kiadmány hitléül:

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Székhelye:1122 Budapest, Ráthy György utca 7-9. Tel.:06-1/224-8600 Kezelő szervének tagjai: Elnöke: Ügyvezető elnöke: Tagjai: Dr. Bratianu Dan László Petrovicsné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt természetes személyek, mint alapítók, attól a felismerésétől

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben