2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról"

Átírás

1 FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) bekezdés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadását eft b) bevételét eft főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint. (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány: a) Költségvetési bevételek összesen: eft, ebből aa) működési: ab) felhalmozási: eft 0 eft b) Költségvetési kiadások összesen: eft, ebből ba) működési: bb) felhalmozási: eft eft c) Költségvetési többlet: 33 eft, ebből ca) működési többlet: cb) felhalmozási hiány: eft eft (3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 1

2 aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): eft ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: eft b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 eft, ebből 0 eft bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: ebből bba) felhalmozási hitelek kiadásai: bbb) működési hitelek kiadásai: eft, eft 0 eft c) Finanszírozási bevételek összesen: eft d) Finanszírozási kiadások összesen: eft e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: -33 eft (4) A kiadások főösszegén belül a) a személyi juttatások előirányzatát eft b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft c) a dologi kiadások előirányzatát eft d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát eft e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát eft f) a beruházási kiadások előirányzatát eft g) a felújítási kiadások előirányzatát eft h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 40 eft i) a finanszírozási kiadások előirányzatát eft összeggel állapítja meg. (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 864 eft összeggel állapítja meg. ebből: 2

3 a) általános tartalék 864 eft 2. Az Ör melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. Ör. e rendelet 4-5. mellékletével egészül ki számozással. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Folyás, február 18. Magyar Sándor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző A rendelet kihirdetése megtörtént. Folyás, február 21. Dr. Kiss Imre jegyző 3

4 1. melléklet 1. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B C D E F G H Működési bevételek B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat Megnevezés tény tény terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény tény terv Működési kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások ebből: - központi költségvetési támogatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó működőképesség meg. szolg kiegészítő támogatás K3 Dologi kiadások B3 Közhatalmi bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - helyi adók ebből: - települési támogatás bírságok, egyéb bevételek köztemetés gépjárműadó rendszeres szociális segély 143 B4 Működési bevételek foglalkoztatást helyettesítő támogatás 619 B6 Működési célú átvett pénzeszközök lakásfenntartási támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: ebből: - általános tartalék 864 Felhalmozási bevételek Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások B5 Felhalmozási bevételek K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások Felhalmozási bevételek összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 Költségvetési bevétek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési kiadások összesen Működési hiány: Költségvetési többlet Felhalmozási hiány: Működési többlet: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási többlet: Felhalmozási célú hitelek felvétele K9 Finanszírozási kiadások ebből: - közösségi tér kialakításához Felhalmozási célú hitelek törlesztése falugondnoki gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kiadásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezés 897 Likviditási célú hitelek Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 897 Áht-n belüli megelőlegezés 864 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -484 K I A D ÁS O K Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -772 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

5 2. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Adó-, vám és jövedéki igazgatás K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Szociális étkeztetés K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat 5

6 3. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N kód KORMÁNYZATI FUNKCIÓ megnevezés K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K Közvilágítás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Könyvtári állomány gyarapítása K Könyvtári szolgáltatások K Közművelődés K Civil szervezetek működési támogatása K/Ö Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K Szociális étkeztetés K Házi segítségnyújtás Ö Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K Fejezeti és általános tartalék elszámolása K ÖSSZESEN: K Kötelező feladat 6

7 11. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 4. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés Összesen

8 5. melléklet 12. melléklet a 2/2016. (II. 21.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás Összesen

9 1. melléklet 1. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B C D E F G H K I A D ÁS O K Megnevezés tény tény terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat tény tény terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1 Személyi juttatások ebből: - központi költségvetési támogatás K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó működőképesség meg. szolg kiegészítő támogatás K3 Dologi kiadások B3 Közhatalmi bevételek K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - helyi adók ebből: - települési támogatás bírságok, egyéb bevételek köztemetés gépjárműadó rendszeres szociális segély B4 Működési bevételek foglalkoztatást helyettesítő támogatás B6 Működési célú átvett pénzeszközök lakásfenntartási támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk K5 Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: ebből: - általános tartalék Felhalmozási bevételek Működési kiadások összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások 15 B5 Felhalmozási bevételek K6 Beruházások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K7 Felújítások Felhalmozási bevételek összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevétek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési kiadások összesen Működési hiány: Költségvetési többlet Felhalmozási hiány: Működési többlet: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási többlet: Felhalmozási célú hitelek felvétele K9 Finanszírozási kiadások 24 ebből: - közösségi tér kialakításához Felhalmozási célú hitelek törlesztése falugondnoki gépjármű beszerzéséhez Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kiadásai 27 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Befektetési célú értékpapírok kiadásai 28 Államháztartáson belüli megelőlegezés 897 Likviditási célú hitelek Likviditási célú hitelek Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Áht-n belüli megelőlegezés Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

10 2. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2. melléklet A B C D E F G H I J K L M KORMÁNYZATI FUNKCIÓ B E V É T E L E K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód megnevezés Műk. c. tám. Felh. c. tám. Közhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú Költségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Adó-, vám és jövedéki igazgatás K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Támogatási célú finanszírozási műveletek K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Szociális étkeztetés K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

11 3. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 3. melléklet A B C D E F G H I J K L M N KORMÁNYZATI FUNKCIÓ K I A D Á S O K K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K7 K9 K1-K9 kód megnevezés Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. Költségvetési Finanszírozási Kiadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen eredeti ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei. eredet ei Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K Köztemető fenntartás és működtetés K Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K Központi költségvetési befizetések K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása K Közvilágítás K Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K Könyvtári állomány gyarapítása K Könyvtári szolgáltatások K Közművelődés K Civil szervezetek működési támogatása K/Ö Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás K Munkanélküli aktívkorúak ellátásai K Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K Szociális étkeztetés K Házi segítségnyújtás Ö Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ö Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K Fejezeti és általános tartalék elszámolása K ÖSSZESEN: K Ö Kötelező feladat Önként vállalt feladat

12 11. melléklet Folyás Község Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként 4. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez A B C D E F G H Beruházás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Attila u. 4. szám ingatlan vásárlás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházás kiadásai Árpád tér 3710/2 hrsz. Pihenőhely kialakítás, rekreációs sport tev.kapuháló Kerékpár, irodaszékek TV vásárlás Hűtőszekrény beszerzés Telefon beszerzés Összesen

13 5. melléklet 12. melléklet a 2/2016. (II. 22.) Önkormányzati Rendelethez Folyás Község Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Kormányzati Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni funkciókód kezdési éve befejezési éve ig előirányzat szükséglet 1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felújítási kiadásai Épületek felújítása Csatorna, függőeresz felújítás Összesen

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

a) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

a) tárgyévi költségvetési bevételét 118.358,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Nádudvar Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek

Önkormányzat. 2015. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5. Bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59

Részletesebben

3. szám Kecskemét 2014. június 6.

3. szám Kecskemét 2014. június 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét 2014. június 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 5/2014. (VI.6.) önk.r. A Bács-Kiskun

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Az előterjesztés száma: 110/2016. A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 110/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Teljesítés Teljesítés (%)

Teljesítés Teljesítés (%) 1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt

Részletesebben

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét

a) tárgyévi költségvetési bevételét 119.080,- E Ft-ban aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község

Részletesebben

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Rovatrend Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNKI ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS

Részletesebben

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Tiszacsécse Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Tiszacsécse Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2..

1.. (1) A Vértessomló Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2009. évi költségvetését: 2.. Vértessomló Község Önkormányzatának 7/2009. (V. 29.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 09.) számú rendelete módosításáról 1.. Vértessomló Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2016.04.28. (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 216.4.28. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft) Eredeti Ei. Módosított Ei. 215

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2012.(XI.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2012.(III.14.)

Részletesebben

1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről

1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének címrendjéről 1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 214. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési

Részletesebben

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.)

3. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15./ 2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege BEVÉTELEK terv Intézményi bevételek 187 218,9 178 239,5 176 550,0 Kamatbevételek 16 541,8 14 000,0 38 112,5 ÁFA bevételek 120 160,5 106 270,0

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének /015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 015. évi költségvetéséről Módosítva a 6/015.(IX.30.) és a /016. (II.4.) rendeletekkel. (Egységes

Részletesebben

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 2014. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 1. szám Szám: 284/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ II. TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI 1/2014. (II. 21.) rendelet

Részletesebben

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások 1.sz.melléklet 2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások BEVÉTELEK KIADÁSOK SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. SZÖVEG MÓDOSÍTÁS ÁTCSOP. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 3 058 287 Tartalék 8 103 833

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2012. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

5. szám Kecskemét 2015. december 12.

5. szám Kecskemét 2015. december 12. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2015. december 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI: 7/2015. (XII.12.) önk.r. 8/2015.

Részletesebben

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én (szerda) 09,00 órai kezdettel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ezer forintban B E V É T E L E K 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelethez (költségvetési rendelet 2. melléklete) PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím A

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT évi működési támogatás elszámolása Község Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott

Részletesebben

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés 2014.06.30. Módosított előirányzat 6. sz. melléklet Vas Megyei Önkormányzat 214. I. félévi beszámoló Vas Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként E Ft Kötelező feladat MŰKÖDÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-93/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

I.melléklet. adatok eft-ban

I.melléklet. adatok eft-ban Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti elıirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 2015 Költségvetési bevételek 4 880 Költségvetési

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat 2013. évi költségvetés teljesítése 1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv.

Részletesebben

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

Borsodnádasd Önkormányzat B E V É T E L E K. II. sz. módosítás 2014. IX. 30. 1 2 3 4. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím Borsodnádasd Önkormányzat 1.1. sz. melléklet a 13/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti II. sz. módosítás 1 2 3 4 5 1. Önkormányzat

Részletesebben

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról 1. Napirend Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év 1. sz. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2013.év Megnevezés Bevétel I. Működési bevételek II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad. 4. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-103/2014. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai kiadási, Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat megnevezése 2014. évre ezett előirányzat e Ft-ban

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2016. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2016. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/206. (II.22.) Ör.sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/204. (X.30.) )Ör.sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II. 06.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (III.11.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Nyírábrány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

3/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 4/2015. (V. 12.) zárszámadásáról 2. oldal önkormányzati rendelet 5/2015. (V. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. szeptember 19-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-18, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Márai bevételek 3/a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Bevételek Rovatrend Kormányzati funkció 2013.eredeti eredeti mód. ei. várh.telj. B402-00 082091 Alaptevékenység körében végzett

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Zalahaláp Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat Napirend: 1 Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E. a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról 1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.) R E N D E L E T E a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési zárszámadásáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2015. évi bérkiegészítés (augusztus, szeptember)

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika és Skapinyecz Lajos képviselő-testület tagjai

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika és Skapinyecz Lajos képviselő-testület tagjai Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.052-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 17.

Részletesebben

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban. c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg. Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Normatív Határozat 181/2013. (X. 30.) sz. NORMATÍV Kth: Képviselő-testület 2013. október 30-án megtartott ülés napirendje 2013. október 30-án megtartott ülése könyvéből Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 4/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor.

N A P I R E N D. 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Vitális Gábor végrehajtásáról. 2.) 2015. évi munkaterv elfogadása Vitális Gábor. Román Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 18-i ülésén hozott határozatai 41/2014. (XI. 18.) sz. RNÖ. határozat A Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzat a,, kitüntetési díj tárgyában készült

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről

Bér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának

Részletesebben

394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás

394.596 eft személyi juttatások. 138.113 eft munkaadót terhelő járulékok. 386.169 eft dologi kiadások. 137.443 eft egyéb támogatás Ercsi Város Önkormányzatának 8/2002.(VIII.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT N a g y c e n k N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9485 Nagycenk, Gyár u.2. Tel./Fax: 99/360-012 E-mail: titkarsag@nagycenk.hu honlap: www.nagycenk.hu F er t ő b o z K ö z s é g Ö n k o m á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 12.-én 17 00 órai kezdettel megtartott Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés fejlesztési hitel átvállalásáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. február

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei Megnevezés Telj % 1 Intézményi működési bevételek 176 589 196 265 277 309 141% 1.1. Polgármesteri

Részletesebben

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV. 21.) rendelete Kötegyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009 (II.17.) sz. rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

dr. Veres Margit dr. Bencsik Judit

dr. Veres Margit dr. Bencsik Judit almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. augusztus 27.-én (csütörtök) 19 00 órai

Részletesebben

Balatonfüred, 2014. február 4. Horváth József elnök

Balatonfüred, 2014. február 4. Horváth József elnök Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök Előterjesztés A képviselő-testület 2014. február 5-i ülésére A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy

Részletesebben

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24 -i ülésének 2. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásáról.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012,

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 2. napirendi pont Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (VI. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napján megtartott üléséről 1/2016. (I.28.) BRNÖ határozat Az ülés napirendjéről Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2002. (III.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetésérl szóló, többször módosított 5/2001. (II.16.) Önk. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Cím neve Ö N K O R M Á N Y Z A T

Cím neve Ö N K O R M Á N Y Z A T Cím száma Főcím alcím Cím neve Ö N K O R M Á N Y Z A T ZR 1 számú melléklet I. Önkormányzat 3 Iskola 6 Egészségügy 7 Egyéb szakfeladatok Önkormányzat költségvetési szervei II. Önkormányzat gazdálkodói

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi beszámoló Mérleg Bevételek 1. melléklet a. önkormányzati rendelethez 2013. évi beszámoló Mérleg Kiadások Eredeti Mód Telj. Eredeti Mód Telj. Intézményi működési bevételek 7 922 10 227 10 433 Személyi juttatások 11 024

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata c.) 9/2009./IX.08./ kt. rendelete

10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata c.) 9/2009./IX.08./ kt. rendelete 180 10/2009. sz. Készült: 2 példányban példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.) R E N D E L E T E a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2016. február 25-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2016. február 25-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217 - /2016. Előkészítő: Répásy Ildikó/Szabóné Bolla Mónika E l ő t

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. október 4-én megtartott nyilvános ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 117-124. D./ RENDELETEI: 14-15. Száma: 3-41/2012.

Részletesebben

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1..

Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 1.. Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról Az önkormányzat képviselőtestülete a 217/1998.(XII.30.)

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított. 7/2013. (IV.30. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013. (IV.30.) rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

ELSŐ RÉSZ. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei Liptód Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről Liptód Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. polgármester. Kihirdetve: Pitvaros, 2015. január 21. napján. Dr. Sarkadi Péter jegyző

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. polgármester. Kihirdetve: Pitvaros, 2015. január 21. napján. Dr. Sarkadi Péter jegyző Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015. (I.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai 1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági

Részletesebben

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350

Ordacsehi Község Főösszesítő 2008.I.félév. Eredeti előirányzat. I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 Főösszesítő 2008.I.félév 6/2008(IX.22) KT 7/2008(IX.22.) KT a) BEVÉTELEK I.Működési, sajátos működési bevételek 23 350 23 350 23 350 II.Állami, pályázati támogatások 44 132 51.648 51 648 III.Felhalmozási

Részletesebben

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13 15730875-8411-321-13 8411 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

Részletesebben

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 Tartalom:

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) INTÉZMÉNYI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 5438 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 25. szám 1. melléklet az 5/2012 (III. 1.) NGM rendelethez A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A címrend. 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. A rendelet hatálya. 2. A címrend. 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E KOMLÓ VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más

XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI. Költségvetési évben esedékes. T0022 kötelezettségvállalás, más A) Szolgáltatás vásárlás 1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint a) Nettó érték T0021 b) Általános forgalmi adó T0021 XII. FEJEZET EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI esedékes esedékes

Részletesebben

- 2 - Bevételi előirányzatok 2011. Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

- 2 - Bevételi előirányzatok 2011. Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló, 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa

Részletesebben

Módosítá Módosított Módosítás. Módosított 06.30. Módosítás 10.31. Módosított 10.31. Módosított 06.26. Eredeti ei.

Módosítá Módosított Módosítás. Módosított 06.30. Módosítás 10.31. Módosított 10.31. Módosított 06.26. Eredeti ei. 1. melléklet a 32/2014. (XII.02.) Önkormányzati rendelethez 1.a melléklet a 11/2014. (III.07) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat

Részletesebben

Elemi költségvetés NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Fejezet: 16/01 Cím/Alcím: 01/00 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

Elemi költségvetés NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Fejezet: 16/01 Cím/Alcím: 01/00 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. IX. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. IX. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXIII. évfolyam 6. szám 2013. szeptember 30. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. IX. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben