Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: /211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics Katalin (hulladékgazdálkodási). H A T Á R O Z A T A Prema Trans Kft. (59 Orosháza, Thököly u. 23.) kérelmének helyt adva, részére az engedélyben felsorolt nem veszélyes hulladékok országos szállítását engedélyezem a következ k szerint. Engedélyes adatai: Név: Prema Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. Székhely: 59 Orosháza, Thököly u. 23. Telephely: 59 Orosháza, Iglói u. 77. hrsz: 553/1, 553/9, 553/1, 7295/6 KSH szám: Adószám: KÜJ szám: KTJ szám: Engedélyezett kezelési tevékenység: Nem veszélyes hulladék szállítása Kezelhet hulladékok megnevezése, mennyisége: EWC kód Megnevezés Mosásból és tisztításból származó iszap Hulladékká vált növényi szövetek anyaghulladék Erd gazdálkodási hulladékok Fémhulladék Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történ kezeléséb l származó iszapok Fakéreg és parafahulladék Faforgács, f részáru, deszka, funér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a t l Fakéreg és parafahulladék Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok Hulladék mésziszap Mennyiség (t/év) 5 1 Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 671 Szeged, Pf.: 148, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 65 Baja, Bajcsy-Zs. u. 1., Postacím: 651 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:-11:3, továbbá H és Cs 12:3-15:, Kirendeltség: H-P 9:-12: Honlap:

2 Mechanikai elválasztásából származó szálmaradék, száltölt anyag- és fed anyag iszapok Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történ kezeléséb l származó iszapok, amelyek különböz a t l Feldolgozatlan textilszál hulladékok Feldolgozott textilszál hulladékok Hulladék m anyagok Hamu, salak és kazán por Széntüzelés pernyéje zegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséb l származó pernye Együttégetésb l származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a t l Együttégetésb l származó pernye mely különbözik a tól Fluid-ágyból származó homok Széntüzelés er vek tüzel anyagának tárolásából, el készítéséb l származó hulladékok Salak kezeléséb l származó hulladék Kezeletlen salak Fölözékek és salakok, amelyek különböznek a t l Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a t l Nemvas fém reszelék és esztergaforgács Kemencesalak Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai Üveghulladék, amely különbözik a t l kezelésre el készített, hulladékká vált keverékek Szilárd részecskék és por Kiégett kerámiák, téglák, cserepek és épít ipari termékek hulladékai Hulladék beton és betonkészítési iszap Papír és karton csomagolási hulladékok anyag csomagolási hulladékok Fa csomagolási hulladékok Fém csomagolási hulladékok Vegyes összetétel kompozit csomagolási hulladékok Egyéb, kevert csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Textíl csomagolási hulladékok Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 1

3 Termékként tovább nem használható járm vek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetev ket Vasfémek Nem-vas fémek anyagok Üveg Közelebbr l nem meghatározott alkatrészek Szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a tól Beton Téglák Cserép és kerámiák Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Fa Üveg anyag Kevert építkezési és bontási hulladékok, melyek különböznek a , , tól Kevert hulladék mely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz Éghet hulladékok, amelyek különböznek a tól és a t l Települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséb l származó hulladékok Ipari szennyvíz egyéb kezeléséb l származó iszapok, amelyek különböznek a tól Más frakciók, melyek különböznek a t l Papír és karton Fém vas Nem-vas fém anyag és gumi Üveg Textíliák Hulladékkezel létesítményekb l származó mechanikai kezelésb l származó fa hulladék Ásványi anyagok (pl.: homok, kövek) Éghet hulladékok (pl.: keverékb l készült tüzel anyag) Egyéb, a t l különböz hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok Papír és karton 5

4 Üveg Ruhanem k Textíliák Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések Fa, amely különbözik a t l anyagok Fémek Biológiailag lebomló hulladékok Egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladékok Egyéb települési hulladék, beleértve a kevert települési hulladékot is Lom hulladék Engedélyezett kezelési technológia m szaki és környezetvédelmi jellemz i: A szállítani kívánt hulladékok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából az átvétel helyér l közvetlenül a megrendel által megadott lerakóhelyre, illetve kezel höz kerülnek beszállításra. A kérelmez az ország egész területén tervezi a hulladékszállítást. A hulladék rakodásának, mérlegelésének a biztosítása a megbízó feladata. A kérelmez a szállítást saját és bérelt gépjárm vekkel végzi. Az engedélyezett kezelési tevékenység nem köthet egyetlen telephelyhez, azt az ország területén a megrendel k, illetve a megrendel által megadott kezel k között végzi. A gépjárm vek mosása, javítása, karbantartása csak engedélyezett telephelyen, a járm vek üzemanyag feltöltése hivatalos tölt állomáson történik. A járm vek tárolása bérelt telephelyen történik. A tevékenységre vonatkozóan a kérelmez csatolta a havária tervét, valamint az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyezési felel sség biztosítási kötvény másolatát. El írások: 1. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban el írtaknak megfelel en kell végezni. 2. A hulladékok szállítása a hulladékok termel inek/birtokosainak telephelyei, valamint a további kezel k telephelyei között, közúton történhet. 3. A szállításhoz használt eszközöknek, gépjárm veknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelel, a környezetszennyezést kizáró módon történ csomagolására és szállítására. 4. Az alkalmazott tároló-, csomagoló- és takaróeszközök épségér l rendszeres ellen rzéssel kell meggy dni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 5. A szállítás során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha ez mégis bekövetkezne haladéktalanul össze kell szedni a hulladékot. 6. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyez désekt l (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megel zése miatt. 7. A járm vek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkez telephelyen, üzemanyaggal történ feltöltésük csak engedélyezett üzemanyagtölt állomáson történhet. 8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkez környezetszennyezést a kárelhárítás egyidej megkezdésével az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 9. A hulladékszállítási tevékenység során meg kell rizni az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat. 1. A járm vek üzemeltetése során keletkez veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/21. (VI. 15.) Korm. rendeletben el írtakat kell betartani. 11. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gy jteni. 12. A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz 6/29. (IV.14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet mellékleteiben számszer sített (B) szennyezettségi határértéknél kedvez tlenebb állapotát. Az engedély területi hatálya: az ország egész területe. Az engedély érvényességi ideje: 216. május 31.

5 5 Szakhatósági el írások: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete: A Prema Trans Kft. (székhely: 59 Orosháza, Thököly u. 23.) által nem veszélyes hulladék szállítás engedélymódosítás kiadása iránt beadott kérelem ügyében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnél /21. iktatószám alatt folyamatban lév eljárásban a kérelem teljesítéséhez az alábbi feltételekkel járulok hozzá: - A kérelmez a tevékenység végzése során köteles betartani a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l" szóló 16/22. (IV.1.) EÜM. rendelet vonatkozó el írásait. - A munkavállaló munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l" szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet el írásai alapján a munkavállaló munkaköri alkalmassági, illetve id szakos orvosi alkalmassági vizsgálatairól gondoskodni szükséges. - Amennyiben dohányzó munkavállaló(k) is van(nak) foglalkoztatva, úgy számára dohányzóhely kijelölése is szükséges a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény alapján, - A kérelmez a tevékenység végzése során köteles betartani a kémiai biztonságról" szóló módosított 2. évi XXV. törvény vonatkozó el írásait. - A kérelmez a tevékenység végzése során köteles betartani 213/21. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeir l" vonatkozó el írásait. A szakhatósági eljárásban 27.7 Ft. igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, amit a kérelmez ügyfél az eljáró szakhatóság számára megfizetett. E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, ezért csak az engedélyezési eljárást lezáró döntés elleni fellebbezéssel kifogásolható. A Prema Trans Kft. részére /21. számon kiadott hulladékszállítási engedély ezen határozat joger re emelkedésével érvényét veszti. A határozat ellen a kézhezvételt l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyel ségnek címzett, de az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja a 33/25. (XII.27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése szerint az 1. sz. mellékletben meghatározott díjtétel 5 %-a, amit az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség sz. el irányzat-felhasználási számlájára kell befizetni. A határozat fellebbezés hiányában- a fellebbezési határid leteltét követ napon - külön értesítés nélkül joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A Prema Trans Kft. részére felügyel ségünk /21. számon adott hulladékkezelési engedélyt nem veszélyes hulladékoknak az ország egész területén történ szállítására február 9-én a Kft. az engedélyben felsorolt hulladékok további 3 hulladékfajtával történ b vítésére vonatkozó kérelmet nyújtott b e. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját nem fizette be, ezért 211. február 16-án kelt végzésben a 33/25. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének I.4. pontja szerinti 96. Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalására szólítottam fel, mely végzés 211. március 2-án kijavításra került a szolgáltatási díj összegének téves megállapítása miatt. A 33/25. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének I.4. és 51. pontja szerinti 48. Ft-ot a Kft április 1-ig nem fizette be. ben küldött tájékoztatója szerint megvárják a hulladékgazdálkodási törvény közeljöv ben tervezett módosítását, hogy ne kelljen az általuk kezdeményezett eljárást többször is lefolytatni. Ennek ellenére 211. április 8-án a Prema Trans Kft. átutalta a felügyel ség számlaszámára a 48. Ft igazgatási szolgáltatási díjat és befizette az eljárásban érintett népegészségügyi szakigazgatási szerv szakhatósági eljárásának 27.7 Ft-os díját, kérve az eljárás lefolytatását. Ezek után kerestem meg a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézetét, mely szakhatósági hozzájárulását 1722/2/211. számon megadta. El írásait a határozat rendelkez része tartalmazza. A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következ : A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Prema Trans Kft. nem veszélyes hulladék szállítási engedély módosítása a fent el írt feltételekkel felel meg, a 347/26. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 1

6 6 pontjában felsorolt szakkérdéseknek, illetve a 16/22. (IV. 1.) EÜM rendelet 3. (1), (2), (3), (4) bekezdés; 4. (4) bekezdés; a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 3. (1) bekezdés a.) pontjában; a évi XLII. törvény 2.. (8) bekezdés; a 2. évi XXV. törvény 15. (1), (2) bekezdés, valamint a 213/21. (XI.14.) Korm. rendelet 9 - ban foglalt rendelkezéseknek, amelyek a következ ket írják el : Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fert tlenítését -kivéve a hulladékgy jt edény mosását - olyan térburkolattal ellátott, mosótérre! rendelkez területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett el kezelést, el tisztítást követ en közm pótló berendezésbe vagy közm csatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 5 méteren belül nem végezhet. A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. A hulladékkezelést végz személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztet munkavégzés feltételeir l - beleértve az egyéni véd eszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történ cseréjüket is - a hulladékkezel szolgáltatás üzemeltet jének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A települési szilárd és folyékony hulladék begy jtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelel en kialakított telephelyen végezhet. A hulladékgy jtés során történ szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begy jtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a szolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani és fert tleníteni. Az alkalmasság véleményezése: a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre, A munkavállalók munkahelyi dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek munkavállalók részére történ kijelölésének feltételeire e törvény, külön jogszabály, valamint a munkáltató rendelkezései irányadóak. A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerz természetes vagy jogi személy felel s. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelel módon történ tárolásáért a tevékenységet végz felel. A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felel s személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illet leg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárm vei, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni Ennek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 24. évi CXL. törvény (Ket) 44. (6)bek. b)pontja értelmében a kérelem teljesítéséhez feltételekkel járultam hozzá. E szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló, többször módosított 347/26. (XII.23.) Kormányrendelet 32/B. (1)bek. szerinti hatáskörben és a Ket. 21. (1)bek. c)pontjában meghatározott illetékességi ok alapján adtam ki. Az önálló fellebbezés lehet ségét e szakhatósági állásfoglalás ellen a Ket. 44. (9)bek. zárja ki. A hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás birtokában, a Prema Trans Kft. kérelmének helyt adva, egységes szerkezetben adtam ki a három új hulladékfajtával kib vített hulladékszállítási engedélyt, és rendelkeztem arról, hogy a /21. számú határozat a most kiadott engedély joger re emelkedésével érvényét veszti. Az engedély rendelkez részének vízvédelmi el írásai a felszíni-, és felszín alatti vizek védelmét szolgálják. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos el írások a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. törvényen (a továbbiakban Hgt.) alapulnak. A Hgt. 14. (2) bekezdése szerint: Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ett l eltér en nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet. A Hgt 16. (1) bekezdése értelmében: Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyez djék. Szállításból ered szennyez dés esetén a szállító - a 13. (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a hulladék eltakarításáról, a terület szennyez désmentesítésér l, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. A 164/23. (X. 18.) Korm. rendelet 3. -a alapján: A hulladék termel je, birtokosa és kezel je telephelyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képz, a hulladékok jegyzékér l szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségér l és összetételér l. A rendelet 7. (1) alapján: Rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként a hulladék kezel je, továbbá az a termel kötelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 1 f t, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetében a 2 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladék esetében a 2 kg-ot, nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az 5 kg-ot.

7 7 Felhívom a figyelmet, hogy az engedélyezett tevékenység folytatása során a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/21. (XI. 14.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a 2. évi XLIII. törvényben el írtakat kell betartani. A határozat a hulladékgazdálkodásról szóló 2. évi XLIII. tv. 14. (1) és (2) bekezdésén valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 213/21. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés b) pontján alapul. A fellebbezési jogot a 24. évi CXL tv ának (1) bekezdése és 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A jogorvoslati eljárás díját a 2/27. (VI.8.) KvVM rendelettel módosított 33/25. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján állapítottam meg. A felügyel ség hatáskörét és illetékességét a 347/26. (XII.23.) Korm. rendelet 8. -a állapítja meg. A határozatot kapják: 1. Prema Trans Kft. 59 Orosháza, Thököly u Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 591 Orosháza, Pf.: 5. HKP 3. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 562 Békéscsaba, Pf.: 6. (tájékoztatásul) HKP 4. Dél-dunántúli KTVF 762 Pécs, Pf.: 412. HKP 5. Észak-dunántúli KTVF 92 Gy r, Pf: 471. HKP 6. Közép-dunántúli KTVF 81 Székesfehérvár, Pf.: 137.HKP 7. Fels -Tisza-vidéki KTVF 441 Nyíregyháza, Pf.: 246. HKP 8. Tiszántúli KTVF 41 Debrecen, Pf.: 27. HKP 9. Közép-Tisza-vidéki KTVF 52 Szolnok, Pf.: 25.HKP 1.Közép-Duna-völgyi KTVF 1447 Budapest, Pf.: 541. HKP 11.Észak-Magyarországi KTVF 351 Miskolc, Pf.: 379. HKP 12.Hatósági nyilvántartás 13.Irattár Szeged, 211. május 2. Némethy Timea igazgató megbízásából: Csókásiné dr. Király Anikó s. k. hatósági engedélyezési irodavezet

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre 1. sz. melléklet Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. évekre K o m l ó 2 0 11. Készítette: Kádas Miklós Környezetvédelmi szakért Engedély száma: SZKV-hu/02-1195

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő l és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

LTV Trans Környezetvédelmi Zrt. A Vállalkozó rövidített neve:

LTV Trans Környezetvédelmi Zrt. A Vállalkozó rövidített neve: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghatározott hulladékok és melléktermékek elszállítására, kezelésére, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi szolgáltatások elvégzésére vonatkozó egyedi

Részletesebben