..~.:::2... úgyintéző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "..~.:::2... úgyintéző"

Átírás

1 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: /2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas dűlő 396/6 hrsz.) részére az alábbi feltételekkel hulladékkezelési engedélyt adok a következők szerint: Engedélyes adatai: Név: Izsák-Kom Kft. Székhely: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6 hrsz. Telephely: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6 hrsz. KSH szám: KÜJ: KTJ: Engedélyezett kezelési tevékenység: hulladék begyűjtése, szállítása Kezelhető hulladékok megnevezése, mennyisége: EWC kód Név Mennyiség [tonna/év] papír és karton csomagolási hulladékok műanyag csomagolásí hulladékok fa csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok űveg csomagolási hulladékok textil csomagolási hulladékok abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, 50 amel ek külőnböznek a től belon téglák cserép és kerámiák 500 Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól fa 50, üveg műanyag bitumen keverékek, amelyek különböznek a től föld és kövek, amelyek különböznek a tól kotrási meddö, amely különbözik a től vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a től kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól elöírástól eltérő minőségű komposzt rácsszemét homokfogóból származó hulladékok papír és karton üveg kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktói műanyagok biológiailag lebomló hulladékok talaj és kövek egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is lom hulladék Engedélyezett kezelési technológia: A begyűjteni, szállítani kívánt hulladékok az átvétel helyéről közvetlen kezelő höz, vagy előkezelés céljából (melyre ezen engedély nem vonatkozik) előkezelőhöz, majd onnan az előkezelt hulladékok a további kezelőkhöz kerülnek beszállításra. A Kft. által begyűjtött hulladékok mérlegelése a végleges kezelő, illetve az előkezelő telephelyén fog történni. Az engedélyes a telephelyén további kezelésre hulladékot nem gyűjt be, nem tárol. A hulladékok a szállító járműre való mozgatása/pakolása kézi erővel, illetve a szállító jármű felépítményén lévő anyagmozgató egységgel történik. A kérelmező az ország egész területén végzi a hulladék begyűjtését, szállítását. A kérelmező a szállítást saját és bérelt gépjárműveivel végzi. A gépjármű mosása, javítása, karbantartása engedélyezett telephelyen, üzemanyag feltöltése engedéllyel rendelkező töltőállomáson történik. A kérelmező csatolta havária tervét, valamint igazolta, hogy agenerali Biztosító ZRt-nélkörnyezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik. Előírások: 1. Elkülönített hulladékgyűjtést végző gyűjtőjáraton munkát végzők közül legalább az egyik jelenlévőnek alapfokú hulladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie. 2. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. 3. A Kft. jelen hulladékkezelési engedély birtokában a telephelyén hulladéktárolást nem végezhet. Majdani tovább szállítás céljából sem használhatja hulladéktárolásra a szállító járművet. 4. A begyűjtéshez, szállításhoz használt eszközök csak megfelelő műszaki állapotú és felszereltségű gépjárművek lehetnek, amelyek alkalmasak a hulladékok környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést kizáró módon történő szállítására.

3 3 5. A szállítás során meg kell akadályozní a hulladék szétszóródását. Ha ez mégis bekövetkezne haladéktalanul össze kell szedni a hulladékot. 6. A folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak. 7. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodiagos porszennyezés megelőzésének biztosítására. 8. A jármű mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező telephelyen, űzemanyaggal történő feltöltésük csak engedéllyel rendelkező üzemanyagtöltő állomáson történhet. 9. A végzett tevékenységről és a tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, valamint a jogszabály szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni környezetvédelmi hatóság részére. 10. A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben számszerűsített (8) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 11. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 12. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven - veszélyes hulladék esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. -ában és 3. sz. mellékletében meghatározott módon - gyűjteni. 13. A begyűjtött hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. 14. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségei hez viszonyítva aránytalanul magasak. 15. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át. Az engedély területi hatálya: Magyarország területe Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év Az előírások között, kíemelten nem szabályozott, az engec\élyben foglalt hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásait be kell tartani. A tevékenység végzése során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben előírtakat kell betartani. Egyebekben a települési hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, az egyéb nem veszélyes hulladékok esetén a évi XLIII. törvényben előírtakat kell betartani. Szakhatósági előírás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének I-R-003/ /2012. sz. állásfoglalása: "A hulladékkezelési engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok." A környezetvédelmi hatóság korlátozza, felfüggeszti, illetőleg megtiltja a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély nélküli folytatását, a környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységet. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az ATI-KTVF-hez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó, ,- Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalása mellett fellebbezésnek van helye (kivéve a jogszabályban meghatározott egyéb eseteket). A jogorvoslat díját a Magyar Államkincstárnál vezetett előírányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A határozat -fellebbezés hiányában- a fellebbezésre nyitva álló határidő lejártát kővető napon az engedélyes külön értesítése nélkül jogerőre emelkedik.

4 4 INDOKOLÁS Az Izsák-Kom Kft, 2012, október 26-án nem veszélyes hulladék kezelésére (begyűjtésére és szállitására) vonatkozó kérelmet nyújtott be a felügyelőségre, A kérelmező a 168,000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat befizette a 33/2005, (XII, 27,) KvVM rendelet 1, sz, melléklete 1/3, és 4, poníiai alapján,. A kérelem és a tervdokumentáció alapján a felügyelöség az engedélyt megadja az alábbiak figyelembe vételévei: Hulladékgazdálkodási szempontból: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000, évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 5, -a elöírja, hogy minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező, hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. A Hgt. 13, (1) bek, szerint: A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznositásáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A hasznositásra vagy ártalmatlanitásra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesiti, vagy az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésévei teljesiti. A Hgt. 14. (2) bek, alapján: Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A Hgt 16. (1) bek. alapján: Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Száliításból eredő szennyeződés esetén a szállító - a 13. (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállitásáról köteles gondoskodni. A Hgt. 47, (1) bek, Az a gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során a külön kormányrendeletben meghatározott mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik, valamint a hulladékkezelő o a) külőn jogszabályban meghatározott biztosíték adására köteles, o b) a tevékenységévei okozható előre nem látható környezeti károk felszámolása finanszirozásának biztositása érdekében - külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén - környezetvédelmi biztositás kötésére kötelezhetö. A 164/2003, (X. 18.) Korrn. rendelet 3, -a alapján: A hulladék termelője, birtokosa és kezelöje telephejyenként naprakész nyilvántartást vezet a tevékenysége során képződő, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint kódszámmal és megnevezéssei azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A rendelet 7, (1) bek, alapján: Rendszeres adatszolgáitatásra telephelyenként a hulladék kezelője, továbbá az a termelő kőtelezett, amely esetében a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, nem veszélyes épitési és bontási hulladék esetében az 5000 kg-ot. Viz- és talajvédelmi szempontból: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995, évi Lill. törvény 6, (1) bek, szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; b) megelőzze a környezetszennyezést; c) kizárja a környezetkárositást. A 219/2004, (VII, 21,) Korrn. rendelet 10. (1) bek, b) pontja szerint a tevékenység a felszín alatti viz, földtani közeg (8) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével véqezhetö. Levegővédelmi szempontból: A 306/2010. (XII, 23.) Korm, rendelet 4, -a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz,

5 _. _.._..._ Szakhatósági hozzájáruló állásfoglalását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai, Kiskőrősi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének I-R-003/ /2012. számon adta meg, amelyeket a rendelkező részben előírtam. Az indokolása: "A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B (1) bek. és az 5. számu mellékletben szereplő szakkérdések, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kőzegészségügyi követelményekröl szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján, a kérelem elbírálása során egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az ügyintézési határidő leteltének napja: december 4. Döntésemet a hivatkozott {az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. Hatóságom hatáskörét az évi XI. törvény 4. (1) bekezdésének c) pontja, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. (1) bekezdése és az 5. sz. melléklete, illetékességét a Két. 21. (1) bek. a) pontja és az ÁNTSZ-ről szóló 362/2006.(XII. 28.) Korm. rendelet 9. állapítja meg." A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 14. -ának (2) bekezdése szerint a hulladékkezelés kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A Hgl ának (1) bekezdése alapján hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznositása, ártalmatlanítása. A felügyelőség a határozatot a Hgt ának (2) bekezdése, valamint a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése alapján hozta meg. A tevékenység végzésének korlátozásáról, felfüggesztéséről és megtiltásáról szóló felhívás a Hgt. 45. (2) bekezdésén alapul. A felügyelőség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen ügyben az ügyintézési határidő a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 43. (1) bekezdés alapján február 15-én jarf volna le. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezés díja mértékéről a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése és 1. sz. melléklete szerint rendelkezett a felügyelőség. r--r-r-._-- _..-- \ r.,.,. Szeged, január 18.,r.~ 1.:.. I Tímea igazgató Némethy megbízásából: _.. j Dr. Mader Balázs s. k. mb. hatósági engedélyezési irodavezető Kapják: 1. Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas dűlő 396/6 hrsz.) 2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének 6300 Kalocsa, Városház u. 1. HKP 3. B-Kk. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák tér 3. HKP 4. ATI-KTVF Hat. Nyt. 5. ATI-KTVF Irattár

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben