Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: /2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén (országhatáron belül) történ szállítására. Ügyintéz : Huszár Milán Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: KTJ: H A T Á R O Z A T Az Alsó Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, mint els fokú környezetvédelmi hatóság - a TAKFUVAR Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 6222 Cseng d, Jókai M. u. 15. szám; KÜJ száma: ; KSH azonosítószáma: ; adószáma: ; telephelye 6222 Cseng d, külterület 0434/18 hrsz. KTJ száma: ) részére I. engedélyezi a határozat 1. pontjában feltüntetett nem veszélyes hulladékok közúti szállítását, a Magyar Köztársaság területén. 1 Az Engedélyes által közúton szállítható nem veszélyes hulladékok, a hulladékok jegyzékér l szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelel en: EWC kód Megnevezés Mennyiség t/év törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a t l Hulladék homok és hulladék agyag vágásából és f részeléséb l származó hulladékok, amelyek különböznek a t l Fémhulladék Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld Fakéreg és parafahulladék Faforgács, f részáru, deszka, furnér, falemez darabolási h. amelyek különböznek a t l Fakéreg és fahulladék Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó h Bitumen Els dleges és másodlagos termelésb l származó salak Els dleges és másodlagos termelésb l származó kohósalak (fémsalak) és fölözék Els dleges és másodlagos termelésb l származó kohósalak (fémsalak) és fölözék Mész égetéséb l és oltásából szárm. hulladék Hulladék beton és betonkészítési iszap Vasfém reszelék és esztergaforgács Nemvas fém reszelék és esztergaforgács Gyalulásból és esztergálásból származó m anyag forgács Papír és karton csomagolási hulladékok anyag csomagolási hulladékok Fa csomagolási hulladékok Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás Központ: H-P: 9:00-11:30, továbbá H és Cs 12:30-15:00, Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 Honlap:

2 Fém csomagolási hulladékok Vegyes összetétel kompozit csomagolási hulladékok Egyéb kevert csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Textil csomagolási hulladékok Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Vasfémek Nem- vas fémek anyagok Üveg Beton Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke amely különbözik a tól Vas és acél Fémkeverékek Föld és kövek, amelyek különböznek a tól Kotrási medd, amely különbözik a t l Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a t l Települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált fr El írástól eltér min ség komposzt Vas- és acélhulladék Nem vas fém hulladék Papír és karton Fém vas Nem vas fémek anyag és gumi Üveg Éghet hulladékok (pl. keverékekb l készített tüzel anyag) Egyéb, a t l különböz hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 0 2. A felügyel ség el írásai: 2.1. Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést el idéz, a környezet veszélyeztetését és szennyez dését kizáró módon végezheti A hulladékok közúton történ szállítása az átvétel helyei, és a kezel k telephelyei között, az Engedélyes saját tulajdonát képez cél gépjárm veivel történhet, melyek megfelel m szaki kialakításuk révén biztosítani tudják a hulladék elszóródás mentes szállítását A hulladék átvételét megel en Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladék jellegér l, fajtájáról. Amennyiben a hulladék fajtája eltér a jelen engedély 1. táblázatában rögzített hulladékfajtától, Engedélyes köteles megtagadni a hulladék - szállításra történ átvételét Tárgyi engedély birtokában kizárólag egyféle hulladék szállítható, az más hulladékokkal a szállítás során nem keverhet össze Hulladék kizárólag engedélyes hulladékkezel nek adható át. A szállító a szállított hulladék átadását megel en köteles megbizonyosodni a hulladék átvev kezelési engedélyének meglétér l, tartalmáról és érvényességér l szabályként a szállító telephelyére hulladék nem szállítható be. (Amennyiben a szállítás napján az átvett hulladék - kezel nek nem adható át, a parkolás céljául szolgáló telephelyen legfeljebb a szállító járm célfelépítményében lév hulladék mennyiség tárolható a miel bbi kezel nek történ - haladéktalan átadásig.) 2.7. Az Engedélyes a hulladék szállítójaként köteles meg rizni az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat A hulladékkezelési engedély egy példányát a szállítást végz gépjárm vekben kell tartani, azt közúti ellen rzés során a hatóság rendelkezésére kell bocsátani, és a szállítmányozást végz sof rnek tárgyi hulladékkezelési engedély tartalmát (el írásait) ismernie kell A szállító járm vek tisztítása kizárólag olyan gépjárm mosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közm rákötési engedéllyel rendelkezik A tevékenységb l ered zajterhelés nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendeletben el írt határértékeket. 2

3 2.11. A gépjárm vek parkolása során a felesleges üresjáratot kerülni kell. Ügyelni kell arra, hogy indításkor valamint a parkoló használata során, a szomszédos ingatlanon lakók életkörülményei ennek következtében ne romoljanak, életmin ségük ne sérüljön A tevékenység során el forduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni A tevékenység esetleges káros környezeti hatásainak elhárítására, felszámolására mindenkor érvényes környezetszennyezési - és szállítmányozási felel sségbiztosítással kell rendelkezni A tevékenység végzésére fels fokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkez szakembert kell alkalmazni, aki közvetlenül is részt vesz a hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok irányításában Ezen engedély nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól Az engedély a Magyar Köztársaság területén érvényes, országhatárt átlép szállításra nem jogosít Tárgyi engedély a hulladékok begy jtésére, el kezelésére, ártalmatlanítására/ hasznosítására és veszélyes hulladék szállítására/kezelésére nem jogosít Tárgyi engedély alvállalkozói megbízásban az alvállalkozót a hulladék szállításra nem jogosítja. Az engedély május 20 - ig hatályos. Jelen határozat, illetve az eljárás során tényállás tisztázás, tárgyában hozott /2011. iktatószámú végzés ellen a határozat kézhezvételt l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ségnek címzett, de az Alsó-Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Kirendeltsége címén (6 Baja, Bajcsy Zs. E. út 10. szám) két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést elektronikus úton nem lehet el terjeszteni. A határozat elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke Ft. (,azaz Negyvennyolcezer forint), amit az Alsó Tisza -vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség el irányzat-felhasználási számlájára kell átutalni. Az átutalás pénzügyi bizonylatának másolatát a fellebbezéshez csatolni kell. Amennyiben a határozattal együtt az eljárás során kibocsátott végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie. Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés Ft (azaz Háromezer forint) illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni. Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon külön értesítés nélkül joger re emelkedik. I N D O K O L Á S A TAKFUVAR Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (6222 Cseng d, Jókai M. u. 15. szám) nem veszélyes hulladék közúti szállítására hulladékkezelési engedélykérelmet nyújtott be a felügyel ségre, és kérte a hulladékszállítási hulladékkezelési engedély kiadását. Az engedély kérelmet a felügyel ség április 5 én érkeztette. A hulladékkezelési engedélykérelem el lapja szerint a Kft. nem veszélyes hulladékok szállítását szeretné végezni a Magyar Köztársaság területér l, engedélyes hulladékkezel telephelyér l hasznosításra Olaszországba Velence környékére, illetve a visszfuvarral Velence tartományból a Magyar Köztársaság területére. A felügyel ség a hulladékkezelési (szállítási) engedélykérelem tartalma szerint azonban megállapította azt, hogy az a Magyar Köztársaság területén belüli szállításra vonatkozik. A felügyel ség a kérelem további átvizsgálását követ en megállapította, hogy a kérelmezett tevékenység nem esik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 14. (1) bek. értelmében hulladékkezelési tevékenységnek min sül a hulladék gy jtése, begy jtése, szállítása, el kezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A Hgt (2) bekezdése kimondja, hogy a hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet. A Hgt. 16. (3) szerint gazdálkodó szervezet üzletszer en, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. 3

4 A felügyel ség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV.10. pontja alapján állapította meg. Az eljárás lefolytatására a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Hgt. 14. (2) bekezdésében, 16. (3) bekezdésében foglaltak, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése - A kérelmez székhelye szerinti felügyel ség jár el a Hgt. 14. (2) bekezdésében, 15. (3) bekezdésében, 16. (3) bekezdésében, 27. (3) bekezdés b) pontjában, továbbá 32. (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére kiterjed tevékenységre irányul.- szerint megállapította. A felügyel ség az engedélykérelmet a /2011. számú végzésével hiányosnak találta, így a Kft. t hiánypótlás teljesítésére és egyúttal a tényállás tisztázásra hívta fel. A Kft április 21 én megküldött fax beadványával és levelével (igazgatási szolgáltatási díj átutalásának internet- banki igazolása: Ft- ról; szállítást végz gépjárm vek tárolási helyéül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolata és helyszínrajza; 11190/3/2008. számú term föld más célú hasznosításáról hozott határozat másolata, a 434/18. hrsz. ingatlan/telephely- tehergépkocsi parkoló vonatkozásában, környezetbiztonsági, havária terv; Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer bejelent formanyomtatványok, környezetvédelmi felel sségbiztosítás ) a hiánypótlást teljesítette, a tényállást tisztázta. A felügyel ség a benyújtott dokumentumokat hiánypótlás teljesítésként, és a tényállás tisztázásaként elfogadta. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I/4. pont (szállítás Hgt. 16. (3) bekezdése) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, összesen Ft. ot, azaz Kilencvenhat ezer forintot a kérelmez megfizette. A kérelem érdemi elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az Engedélyes rendelkezik érvényes cégbejegyzéssel, biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek biztosítják a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelel kezel i tevékenységet. A szállítást végz gépjárm vezet k gépjárm vezet i engedéllyel, fuvarozói igazolással, és nemzetközi árufuvarozói igazolvánnyal rendelkeznek. A szállítást végz tehergépjárm vek (2 db) és pótkocsi (1 db) érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. A gépjárm vek tárolása a 6222 Cseng d, külterület 0434/18hrsz. alatti ingatlanon (kivett udvar tehergépkocsi parkoló) történik. Az ingatlan használatával szemben táj és természetvédelmi kifogás nem merült fel. A Kft. környezetszennyezésre - és a szállítási tevékenységre biztosítással rendelkezik (GENERALI Biztosító; 1066 Budapest, Teréz krt szám; kötvényszám: ). A kérelmez másolatban mellékelte érvényes cégbejegyzését (Cg ), amely tartalmazza a tevékenysége végzéséhez szükséges tevékenységi kört. A Kft. a szállító járm vek tisztítására javítására engedélyes telephellyel rendelkez szolgáltatóval megkötött szerz dést mellékelte. A Kft. Környezetbiztonsági - havária tervvel rendelkezik a hulladék szállítására vonatkozóan. A szállítást végz géppark kapacitása lehet vé teszi a megrendelt EWC ; EWC és EWC kódszámú hulladékmennyiségek szállítását. A felügyel ség megállapította, hogy a Kft. rendelkezésére álló géppark nem alkalmas a határozat rendelkez részében megadott valamennyi hulladékféleség össz. mennyiségének szállítására, azonban konkrét megrendelés és szállítási szerz dés hiányában a hulladékféleségek szállítását, mint lehet séget nem korlátozta. A felügyel ség a fuvarokmányok meg rzését, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló, módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 4. (3) bekezdés a) pontja alapján írta el. A felügyel ség az engedély hatályosságának idejét 5 (azaz: öt) évben állapította meg. Az ügyintézési határid kezdete: április 5. A rendelkezésre álló ügyintézési határid 3 hónap, amely július 5- én járna le. A felügyel ség a Kft. -t a felmerült hiányosságok teljesítésére/ a tényállás tisztázására április 13 án hívta fel. A Kft. a hiányosságokat, és a tényállást április 21 én érkezett levelében pótolta/tisztázta. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. (3) bekezdés c) pontja értelmében az ügyintézési határid be nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésre irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id - tehát az ügyintézési határid be nem számít be 8 nap. Ezért az ügyintézési határid lejártának napja: július 13. A Felügyel ség a határozatot a Hgt. 43. (1) bekezdése, a Ket. 33. (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határid n belül adta ki, tehát a Ket. 33/A. szerinti igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. A fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése, és 99. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezést a Ket (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 4

5 A fellebbezési díj mértékér l a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján, az 1. sz. melléklet I/4. pontjának figyelembe vételével rendelkezett a felügyel ség. A kérelem benyújtásakor hatályos Ket ának a tárgyi határozat megfelel. A felügyel ség a hulladékkezelési engedélyezési eljárás mint közigazgatási hatósági eljárás megindításáról, az érintetteket a /2011. számú közleményével értesítette. A felügyel ség a döntését az érintetteknek megküldi, és egyidej leg hirdetményi úton is közli. A hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követ 15. napon kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. (10) bekezdése értelmében. A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a hatályos jogszabályok, és ezen határozat el írásainak betartásával a nem veszélyes hulladék közúti szállítása környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkez részben leírtaknak megfelel döntést hozta. Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági el írások megsértése esetén, az engedély a hatályossági id n belül is visszavonható. Az engedély nélküli, illetve a hatósági engedélyben foglaltaktól eltér hulladékkezelés hulladékgazdálkodási bírság, és a tevékenység tiltását vonja maga után. A felügyel ség felhívja a Kft. figyelmét arra, hogy a Magyar Köztársaság határát átlép hulladékszállítás esetén- azt megel en - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ségnél (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a. szám; tel.: 06 1/ ) külön bejelentési/ engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni. A határozatot - kiadásával egyidej leg - a 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 2.. (1) bekezdése alapján a felügyel ség hatósági nyilvántartásba vette. Baja, április 26. Némethy Tímea igazgató megbízásából: Dr. Tóth Éva s. k. kirendeltség-vezet Kapják: 1. TAKFUVAR Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (5 példányban, egy -egy példány a szállító gépjárm vekben történ állandó elhelyezés céljából, további példányok meg rzésre) 6222 Cseng d, Jókai Mór u. 15. szám; 2. Hatósági Nyilvántartás; 3. Irattár; Err l értesül: 1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. szám; 5

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9418/2014. Iktatószám: 53950/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben