ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax / ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület február 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat november 24-én elfogadott költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelıen, tervezhetı forrásainkra, a évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a évi Fıvárosi forrásmegosztási rendeletre tekintettel készítettük el a év költségvetési javaslatát. Jelen elıterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi tervezetekben foglalt javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályainak javaslatai. A rendelettervezet és mellékletei, valamint jelen elıterjesztés szerkezete is megváltozott a jogszabályi környezet megújulása miatt. Az önkormányzat gazdálkodását jelentısen érintı új jogszabály: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). Ezekhez kapcsolódóan változott az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet is. Az Áht. 23. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiválik az Önkormányzat költségvetésébıl és önállóan mőködı és gazdálkodó intézményként funkcionál. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az Önkormányzat a Hivataltól - gazdálkodását tekintve - teljesen elkülönül, mindkettınek önálló bankszámlaszáma, adószáma és törzsszáma van. A szétválasztás miatt az elızı év eredeti elıirányzataival történı teljes körő összehasonlítás nem mindenhol biztosítható. 1

2 Kiemelendı, hogy a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási elıirányzatai között a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselı-testület mőködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. Az Áht. 26. (1) bekezdése és az Ávr. 29. (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétıl a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is tıl a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe nem kell beépíteni a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetéseit, így ezek a korábbi évektıl eltérıen hiányoznak jelen tervezetbıl. További jelentıs szerkezeti változást okoz az a tény, hogy az UV Zrt.-vel megkötött, a Képviselı-testület 446/2011. (XII. 15.) önko. határozatával jóváhagyott, Közszolgáltatási Szerzıdés értelmében a tervezés módja megváltozott. A Közszolgáltatási Szerzıdés keretében végzett feladatok gazdálkodási vonatkozásait az Éves Közszolgáltatási Terv tartalmazza, melyet a Képviselı-testület külön napirend keretében tárgyal. A költségvetésben csak a szerzıdés szerinti kompenzáció összege jelenik meg, mint az Önkormányzat által szerzıdés szerint fizetendı összeg, a bevételek és kiadások külön-külön már nem. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. Kérem továbbá, hogy esetleges módosító javaslataikat azok feldolgozása érdekében lehetıség szerint február ig a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztályára (I. 51. szoba vagy eljuttatni szíveskedjenek. A évi költségvetési fıösszeg bevétel: eft kiadás: eft Finanszírozási mőveletek: Hiány: 0 eft 0 eft 2

3 BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Önkormányzat bevételei 1.1. Önkormányzat mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele eft. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által fel nem használt és szerzıdés szerint visszautalt évi támogatás összege eft. b) Kamatbevételek elıirányzat Ingatlan értékesítési kamat % Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) % Önkormányzat számlapénz kamata ,8 % Kamatbevételek összesen ,7 % Az Önkormányzat számlapénz kamatát óvatos becsléssel terveztük. A korábbi évekhez kapcsolódóan jelentısen magasabb összeg oka az, hogy a december 22-én kötvényértékesítésbıl befolyt, kizárólag a Képviselı-testület döntésében meghatározott fejlesztésekre fordítható, elkülönítve kezelt összeg felhasználásáig kamatozik. Önkormányzat mőködési bevételei (áfa bevétel nélkül) összesen eft Önkormányzat sajátos mőködési bevételei a) Helyi adóbevételek A évi költségvetéshez az Adóigazgatási Osztály számításai alapján az alábbi bevételeket tervezzük: elıirányzat Építményadó ,8 % Telekadó ,3 % Kommunális adó % Idegenforgalmi adó ,4 % Összesen ,8 % 3

4 Az Önkormányzat 33/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével bevezette az idegenforgalmi adót, így ez az adó közvetlenül az Önkormányzathoz folyik be. A tervezés során figyelemmel voltunk az adójogszabályok és vonatkozó önkormányzati rendelet változására, valamint a évi teljesítésekre. A évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet alapján az alábbi helyi adó bevételek várhatók: elıirányzat Iparőzési adó ,8 % Helyi adóbevételek mindösszesen: eft. b) Átengedett központi adók elıirányzat SZJA ,0 % Gépjármőadó ,8 % Átengedett központi adók összesen ,5 % Az SZJA helyben maradó részét a Fıvárosi forrásmegosztási rendelet tartalmazza, mely az elmúlt években végrehajtott SZJA csökkentés miatt csökkent, míg a gépjármőadó bevételt az Adóigazgatási Osztály a évi tervszámokat figyelembe véve tervezte. c) Bírságok, pótlékok elıirányzat Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2 % Közterület felügyeleti tevékenység (bírságok) ,0 % Bírságok, pótlékok összesen ,4 % Mindkét tétel tervezésekor a évben teljesült tényszámokat vettük alapul. d) Önkormányzatok egyéb sajátos mőködési bevételei elıirányzat Közterület használati díjbevételek ,2 % Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,1 % Bevételek összesen ,1 % 4

5 A a tényleges teljesítésre, valamint az érvényben lévı szerzıdésekre figyelemmel került meghatározásra. e) Egyéb sajátos mőködési bevételek elıirányzat UV Zrt. által tervezett bevételek Lakbér % Helyiség bérleti díj % Különszolgáltatási díj % UV Zrt. összesen: % Az UV Zrt. által korábban tervezett bevételek ez évben nem kerültek megtervezésre az új Közszolgáltatási Szerzıdés miatt. f) ÁFA bevételek elıirányzat Bérleti díj áfája % Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek áfája ,0 % Áfa bevételek összesen ,0 % 2. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények mőködési bevételei Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (pl. étkeztetés), az alaptevékenységgel összefüggı bevételeket (pl. tandíjak, bérleti díjak, továbbszámlázott költségek közüzemi díjak), valamint a bevételek áfa-ját. Ezeket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2012-re az alábbiak: önállóan mőködı és gazdálkodó intézményi megbontásban elıirányzat Ady MK ,0 % ÁMK ,0 % Gazdasági Intézmény Óvodák ,0 % Általános Iskolák, Gimnáziumok ,2 % Egyéb oktatási intézmények % 5

6 Egyéb intézmények ,5 % G. I. összesen ,7 % SZEI ,2 % Szociális Foglalkoztató ,6 % Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidıközpont ,2 % Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ,9 % Az Egyéb oktatási Intézmények kategória megszőnt: a Nevelési Tanácsadó beolvadt az EGYMI-be, az ÚPSZK a Polgármesteri Hivatalba, az Erkel Ferenc Zeneiskolát áttettük az Általános Iskolák, Gimnáziumok közé. aa) Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek 2.1. Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei elıirányzat Telepengedélyek kiadása % Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj % Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,9 % Hatósági eljárási igazgatási díj % Házasságkötés Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság ,5 % Közbeszerzés Összesen ,2 % ab) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele eft. b) ÁFA bevétel A továbbszámlázott telefonköltség áfája 810 eft. Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei mindösszesen: eft. 6

7 II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív támogatások elıirányzat Normatív állami támogatás ,0 % b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások elıirányzat Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ,3 % Pedagógiai szakszolgálat ,5 % Osztályfınöki pótlék ,1 % Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ,4 % Szociális továbbképzés és szakvizsga ,4 % Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása Ingyenes bölcsıdei étkeztetés Normatív kötött felh. áll. tám. összesen ,8 % III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Az Önkormányzat tulajdonában lévı részvények után évre eft osztalékbevételt javaslunk tervezni. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei UV Zrt. terve alapján a felújítási alap igénybevétele eft. Az UV Zrt. új Közszolgáltatási Szerzıdése alapján a felújítási alap megszőnik, ilyen jogcímen bevétel nem keletkezik. A korábbi évekbıl megmaradt illetve évben képzett alapot 2012-ben felhasználjuk, s így kivezetésre kerül az Önkormányzat költségvetésébıl. 7

8 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. a Támogatásértékő mőködési bevételek (Mőködési célú átvett pénzeszköz, államháztartáson belülrıl) 1. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei elıirányzat Szociális Foglalkoztató % Ady MK % Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindösszesen % A Szociális Foglalkoztató a korábbi években rendszeresen tervezett bevételt e jogcímen, mint az illetékes minisztérium által kiírt pályázaton esetleges elnyert összeget, de ez sohasem teljesült, így ezzel évben nem terveztünk. 2. Önkormányzat mőködési célú átvett pénzeszközei Fıvárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához elıirányzat % Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) KEF pályázat 500 Saját intézménytıl átvett (Piac) ,5 % Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása ,2 % TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás mindösszesen ,0 % 3. Segélyek, támogatások A fentieken túlmenıen az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében átmeneti jelleggel az Önkormányzat átvett pénzeszközei között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek mivel az állami finanszírozás utólagos az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetıek, a támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelı helyre. 8

9 elıirányzat Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Idıskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj szakértıi díj Adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás: normatív Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. normatív állami támogatás összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Menekültek ellátása Otthonteremtési hozzájárulás Gyermektartásdíj megelılegezése Mindösszesen Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: eft. 1. b TB Alaptól átvett pénzeszköz Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi elıirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre eft értékben. 2. a Támogatásértékő felhalmozási bevétel (önkormányzati bevétel) elıirányzat KMOP /B_2. óvodai EU pályázat ,7 % KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı -Új Fıtér ,9 % KEOP Szakrendelı Koktél Áruház akadálymentesítése EIB támogatás Mindösszesen ,6 % Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen eft. Átvett pénzeszközök mindösszesen: eft. 9

10 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL) Az Ady Endre Mővelıdési Központ a 2011-ben elkészített Plósz Sándor emléktábla költségeire a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátustól 300 eft támogatást kap. VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE E soron a munkavállalóknak lakásvásárlási és korszerősítési, bıvítési célból nyújtott (felhalmozási célú) kamatmentes kölcsön összegét terveztük a kiadásokkal megegyezıen, eft összeggel. VII. HITEL FELVÉTELE A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény újraszabályozta az önkormányzatok hitelfelvételének lehetıségeit. A jogszabályban meghatározott kivételeken túl (pl.: likvid hitel, 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet) önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az önkormányzat mőködési célra csak likvid hitelt vehet fel. Mőködésünk során esetlegesen elıforduló, átmeneti forráshiány fedezetére, likvid hitel felvételére vonatkozó szerzıdést kötöttünk, mely naptári éven belül visszafizetendı, összegét a költségvetésben szerepeltetni nem kell. Önkormányzatunk év során fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet megkötését nem tervezi. 10

11 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önkormányzat mőködési kiadásai a) Önkormányzat általános kiadásai Reklám propaganda kiadások - Önkormányzat mőködése során felmerülı hirdetési és kommunikációs költségek áfával elıirányzat Számlás szellemi tevékenység elıirányzat - Könyvvizsgálat díja áfával Egyéb dologi kiadások - Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények) áfával elıirányzat Egyéb dologi kiadások áfával Egyéb dologi kiadások összesen Adók, díjak egyéb befizetések elıirányzat - Épületbiztosítás Budapesti Önkormányzatok Szöv.-e tagdíj Közép Mo.-i Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulás Adók, díjak összesen Kamatkiadások államháztartáson kívülre elıirányzat - Likvid hitel kamata /2010. (VI. 29.) önko. hat. UV Zrt-nek kamattartozás megfizetése Társasházi óvadék miatti kamatfizetési kötelezettség Kötvény után fizetendı kamat Kamatkiadás összesen

12 b) Zöldterület kezelés elıirányzat - Park-zöldterület fenntartás Áfa Összesen c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése elıirányzat - Kátyúzás, járdajavítás Járdatakarítás Veszélyes hibahelyek elkorlátozása Hídkarbantartás Áfa Összesen d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás - Környezetvédelmi alap elıre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, járdatakarítás, szelektív hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyőjtés, természetvédelem, szemétgyőjtı kosarak telepítése, ürítése, avargyőjtı kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyőjtött parlagfő elszállítása, stb. elıirányzat Játszóterek karbantartása Intézményi játszóterek karbantartása Fıtér üzemeltetés Laktanyák ırzése Áfa Összesen

13 e) Bontás Közterületen lévı funkció nélküli létesítmények elbontása elıirányzat Áfa Összesen f) Építményüzemeltetés elıirányzat Intézményi karbantartás Áfa Összesen g) Iskolai- és szabadidısport tevékenység elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Összesen A diákolimpia, a futó- és kerékpáros fesztiválok, valamint egyéb szabadidısport programok kiadásai. h) Kábítószer-megelızés programjai, tevékenységei elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 95 - Dologi kiadások Összesen A drog prevenciós kiadásokat, valamint KEF és a Kronodrog pályázaton elnyert összegek felhasználásait tartalmazza. 13

14 i) Oktatással összefüggı kiadások elıirányzat Úszásoktatás Magyar Autóklub Kerületi angol mérés Közoktatási szakértı 500 Pedagógus szakmai hét 600 Tehetséggondozás Tanulmányi versenyek díjazás áfa Összesen j) Nemzeti ünnepek programjai elıirányzat - Ünnepségek, koszorúzások k) Lakóingatlan üzemeltetése elıirányzat - Lakóház karbantartás Lakások üzemeltetési költsége Lakások üzemeltetés bonyolítási díja UV Zrt. lakások befizetett és tényköltség különbözet Üres lakások és egyéb helyiségek ırzési díja Bérbeadói jogok gyakorlása Lakások kezelési költsége Fecskeház karbantartása PH határozatos karbantartás és bonyolítási díja áfa Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tételek. 14

15 l) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése elıirányzat - Nem lakás üzemeltetési díj Kiesı nem lakás bérleti díj Balatonszepezdi üdülı mőködési költségei áfa Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tételek. m) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele elıirányzat Szolgálati lakások utáni befizetési kötelezettség (HM) Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tétel. n) Történelmi épületek megóvása elıirányzat - Értékvédelmi rendelettel kapcsolatos költségek Összesen o) Környezetvédelem és természetvédelmi területi igazgatás - Környezetvédelmi program elkészítése, mérések, zajmérések elıirányzat p) Fogyatékosok nappali ellátása - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XI. kerülettel kötött szerzıdés alapján - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XV. kerülettel kötött szerzıdés alapján - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása Küldetés Egyesülettel kötött szerzıdés alapján 15 elıirányzat Fogyatékos gyermekek szállítása Összesen

16 Háziorvosi ügyelet - Gyermek háziorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó bérleti díj elıirányzat q) Egyéb betegség megelızés elıirányzat - HPV védıoltás beadási költsége r) Családok átmeneti otthona - SOS Krízis Alapítvány, a családok átmeneti otthona üzemeltetése elıirányzat s) Szociális ösztöndíj elıirányzat - BURSA Hungarica ösztöndíj ben az átadott pénzeszközök között terveztük. 2. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Személyi jellegő kiadások A tervezés a évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a évi minimálbér ( Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma ( Ft), a pótlékalap (a évi költségvetési törvény alapján Ft) és a Kjt. szerint kötelezıen adandó pótlékok figyelembe vételével történt. Az oktatási, nevelési intézményeknél a túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra. A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegő kiadások között a minıségi bérpótlék (5 250 Ft*12 hó*pedagógus létszám). Az utazási költségtérítésnél a jogszabályi kötelezettség alapján az alábbi tételek kerültek tervezésre: a. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkába járás, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezık hazautazásainak költségtérítése. b. Annak a dolgozónak a helyi bérlet költsége, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus). 16

17 A évben bevezetett gyakorlatnak megfelelıen az önállóan mőködı költségvetési szervek elıirányzatként megkapják a jogszabályok alapján járó személyi juttatás és járulék teljes összegét ide értve a jogszabály szerint fizetendı jubileumi jutalom és egyéb sajátos juttatások fedezetét is, melyek a korábbi években fedezet nélkül kerültek kifizetésre, majd az általános tartalékból utólagosan kerültek biztosításra. A takarékos gazdálkodás szempontjaira figyelemmel a rendelettervezet 2b. melléklet szerinti elıirányzatokat az intézmények egyedi engedély alapján használhatják fel. Az engedély kiadásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követıen a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt elıirányzat a évhez hasonlóan elvonásra kerül. Szociális hozzájárulási adó A jogszabályoknak megfelelı mértékben került tervezésre. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai az alábbiak szerint alakulnak: Óvodák elıirányzat - személyi kiadások ,0 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % Kiadások összesen ,3 % Általános iskolák, gimnáziumok - személyi kiadások ,2 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % - beruházás 142 Kiadások összesen ,5 % G. I.-hez tartozó egyéb oktatási intézmények - személyi kiadások % - munkaadókat terhelı járulékok % - dologi kiadások % Kiadások összesen % Oktatási ágazat Összesen - személyi kiadások ,9 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % Kiadások összesen ,2 % 17

18 G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások ,3 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,3 % - pénzeszköz átadás (Piac) ,5 % - felújítás ,3 % - beruházás ,0 % Kiadások összesen ,5 % G. I. mindösszesen ,3 % Ady MK - személyi kiadások ,7 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,9 % Kiadások összesen ,4 % Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások ,1 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,7 % - felújítás ,0 % Kiadások összesen ,7 % SZEI - személyi kiadások ,7 % - munkaadókat terhelı járulékok ,9 % - dologi kiadások ,5 % - ellátottak támogatása ,6 % Kiadások összesen ,9 % Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidı Kp. - személyi kiadások ,1 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,5 % Kiadások összesen ,3 % ÁMK - személyi kiadások ,3 % - munkaadókat terhelı járulékok ,3 % - dologi kiadások ,7 % Kiadások összesen ,3 % 18

19 Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások felújítás beruházás Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen ,7 % Illetmény: 2.1. Polgármesteri Hivatal kiadásai a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok A évi költségvetési törvény változatlanul Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatal a vele közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelıen állapította meg. A évi engedélyezett státusz 305 fı köztisztviselı, ügykezelı és Mt. hatálya alá tartozó dolgozó. elıirányzat Köztisztviselıi alapilletmény Tartalma: alapilletmény, illetménykiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére ban a Képviselı-testület úgy határozott, hogy a köztisztviselık lelkiismeretes munkája elismeréséül, valamint a versenyképes jövedelem megteremtése érdekében indokolt elindítani egy három éves, lépcsızetes bérfelzárkóztatási programot, melynek eredményeképpen az illetménykiegészítés év végére elérte a 20%-ot. A kiegészítés a Képviselı-testület által elfogadott évi költségvetési koncepciónak megfelelıen ez évben nem emelkedik. A jogszabály az I. köztisztviselıi kategória (felsıfokú végzettségőek) esetében lehetıséget nyújt maximum 40 %-os illetménykiegészítés biztosítására, II. kategória (középfokú végzettségőek) esetében a felsı határ a 20 %. Kötelezı és egyéb feltételtıl függı pótlékok, juttatások, jutalmak és egyéb sajátos kifizetések: elıirányzat Pótlékok, jutalmak és juttatások összesen:

20 Egyéb költségtérítések és hozzájárulások, szociális jellegő juttatások: elıirányzat Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegő juttatások Fenti elıirányzatok tartalmazzák a Képviselı-testület által a évi költségvetési koncepcióban elfogadott bruttó 435 eft/fı keretösszegő béren kívüli, illetve cafeteria juttatás nettó összegét, valamint az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint nyújtható segély tervezett összegét. Külsı személyi juttatások: elıirányzat Semsey Aladár Újpesti Életmődíj Állományba nem tartozók juttatásai Az állományba nem tartozók juttatásai sor tartalmazza a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak juttatásait, a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a felmentési idıre járó illetmények összegét. Polgármesteri Hivatal személyi juttatás összesen: eft, mely eft-tal kevesebb, mint a elıirányzat. Munkaadókat terhelı járulékok: elıirányzat Társadalombiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés b) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások elıirányzat - Gyógyszerek Irodaszer, nyomtatvány beszerzése elıirányzat - Nyomtatványok Irodaszerek Nyomtatópatronok Irodaszer, nyomtatvány összesen

21 Ezen sorok alatt a leporellók, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, elıadói munkanaplók, ívek, kötelezıen használandó nyomtatványok, elınyomott csekkek, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, stb. értendık. Könyvbeszerzés elıirányzat - Könyvek Folyóirat-beszerzés elıirányzat - Közlönyök, szabványok, napilapok, folyóiratok Egyéb információhordozók elıirányzat - Heti Csıdértesítı online elıfizetés Complex kiadó Hajtó- és kenıanyagok beszerzése elıirányzat - Benzin, gázolaj Az elıirányzat a korábbi évektıl eltérıen a közhasznú foglalkoztatáshoz felhasznált üzemanyagot is tartalmazza. Szakmai anyagok beszerzése elıirányzat - Üres, írható CD, DVD, stb Kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek - Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.) elıirányzat

22 Munkaruha, védıruha, formaruha elıirányzat - Munkaruha A közterület felügyelık munkaruháját, valamint az anyakönyvvezetık munkaruha hozzájárulását tartalmazza. Egyéb anyagbeszerzés elıirányzat - Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Tisztítószer Készletbeszerzés Bútor Egyéb anyagbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Telefon, mobil Adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Internet, tárhely Egyéb kommunikációs szolgáltatások elıirányzat - Kommunálinfo közmő hálózat nyilvántartás szoftverfrissítések, követések Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen Vásárolt élelmezés elıirányzat -Védıétel, -ital

23 Bérleti és lízingdíjak elıirányzat - Clearwater Kft Okmányiroda PC bérleti díja NKP földhivatali térkép Software bérleti díj (OVSL) UV Zrt-tıl bérbe vett gépkocsik bérleti díja db Ignis gépjármő 85 - Postafiókbérlés Bérleti és lízingdíjak összesen Szállítási szolgáltatás - Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás elıirányzat Gázenergia- szolgáltatás díja elıirányzat - Gázenergia Az elıirányzat a korábbi évektıl eltérıen a közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton szereplı gázenergia költségeket is tartalmazza. Villamos energia szolgáltatás díja elıirányzat - Villamos energia Tervezésekor a évben teljesült tényszámokat vettük alapul. Távhı- és melegvíz- szolgáltatás díja elıirányzat - Távfőtés Víz-, csatorna díjak elıirányzat - Víz-, csatorna díjak

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetésére

Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetésére BUDAPEST FİVÁROS IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK Alpolgármestere Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetésére Tisztelt

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról i Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat i költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Budapest, István út 14., /Fax: 231-3141/231-3151, e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Budapest, István út 14., /Fax: 231-3141/231-3151, e-mail: mszabolcs@ujpest.hu Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Budapest, István út 14., /Fax: 231-3141/231-3151, e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület január 26-i ülésére

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben