ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax / ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület február 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei évi költségvetésére Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat november 24-én elfogadott költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelveknek megfelelıen, tervezhetı forrásainkra, a évi költségvetési törvényre, valamint a Forrásmegosztási törvényre és a évi Fıvárosi forrásmegosztási rendeletre tekintettel készítettük el a év költségvetési javaslatát. Jelen elıterjesztés összeállítása során mérlegelésre kerültek a költségvetéshez benyújtott intézményi tervezetekben foglalt javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályainak javaslatai. A rendelettervezet és mellékletei, valamint jelen elıterjesztés szerkezete is megváltozott a jogszabályi környezet megújulása miatt. Az önkormányzat gazdálkodását jelentısen érintı új jogszabály: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). Ezekhez kapcsolódóan változott az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet is. Az Áht. 23. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiválik az Önkormányzat költségvetésébıl és önállóan mőködı és gazdálkodó intézményként funkcionál. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az Önkormányzat a Hivataltól - gazdálkodását tekintve - teljesen elkülönül, mindkettınek önálló bankszámlaszáma, adószáma és törzsszáma van. A szétválasztás miatt az elızı év eredeti elıirányzataival történı teljes körő összehasonlítás nem mindenhol biztosítható. 1

2 Kiemelendı, hogy a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási elıirányzatai között a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselı-testület mőködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. Az Áht. 26. (1) bekezdése és az Ávr. 29. (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétıl a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is tıl a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe nem kell beépíteni a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetéseit, így ezek a korábbi évektıl eltérıen hiányoznak jelen tervezetbıl. További jelentıs szerkezeti változást okoz az a tény, hogy az UV Zrt.-vel megkötött, a Képviselı-testület 446/2011. (XII. 15.) önko. határozatával jóváhagyott, Közszolgáltatási Szerzıdés értelmében a tervezés módja megváltozott. A Közszolgáltatási Szerzıdés keretében végzett feladatok gazdálkodási vonatkozásait az Éves Közszolgáltatási Terv tartalmazza, melyet a Képviselı-testület külön napirend keretében tárgyal. A költségvetésben csak a szerzıdés szerinti kompenzáció összege jelenik meg, mint az Önkormányzat által szerzıdés szerint fizetendı összeg, a bevételek és kiadások külön-külön már nem. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. Kérem továbbá, hogy esetleges módosító javaslataikat azok feldolgozása érdekében lehetıség szerint február ig a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztályára (I. 51. szoba vagy eljuttatni szíveskedjenek. A évi költségvetési fıösszeg bevétel: eft kiadás: eft Finanszírozási mőveletek: Hiány: 0 eft 0 eft 2

3 BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek 1. Önkormányzat bevételei 1.1. Önkormányzat mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjakból tervezett bevétele eft. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által fel nem használt és szerzıdés szerint visszautalt évi támogatás összege eft. b) Kamatbevételek elıirányzat Ingatlan értékesítési kamat % Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után) % Önkormányzat számlapénz kamata ,8 % Kamatbevételek összesen ,7 % Az Önkormányzat számlapénz kamatát óvatos becsléssel terveztük. A korábbi évekhez kapcsolódóan jelentısen magasabb összeg oka az, hogy a december 22-én kötvényértékesítésbıl befolyt, kizárólag a Képviselı-testület döntésében meghatározott fejlesztésekre fordítható, elkülönítve kezelt összeg felhasználásáig kamatozik. Önkormányzat mőködési bevételei (áfa bevétel nélkül) összesen eft Önkormányzat sajátos mőködési bevételei a) Helyi adóbevételek A évi költségvetéshez az Adóigazgatási Osztály számításai alapján az alábbi bevételeket tervezzük: elıirányzat Építményadó ,8 % Telekadó ,3 % Kommunális adó % Idegenforgalmi adó ,4 % Összesen ,8 % 3

4 Az Önkormányzat 33/2010. (XII. 22.) sz. rendeletével bevezette az idegenforgalmi adót, így ez az adó közvetlenül az Önkormányzathoz folyik be. A tervezés során figyelemmel voltunk az adójogszabályok és vonatkozó önkormányzati rendelet változására, valamint a évi teljesítésekre. A évi költségvetéshez a forrásmegosztási rendelet alapján az alábbi helyi adó bevételek várhatók: elıirányzat Iparőzési adó ,8 % Helyi adóbevételek mindösszesen: eft. b) Átengedett központi adók elıirányzat SZJA ,0 % Gépjármőadó ,8 % Átengedett központi adók összesen ,5 % Az SZJA helyben maradó részét a Fıvárosi forrásmegosztási rendelet tartalmazza, mely az elmúlt években végrehajtott SZJA csökkentés miatt csökkent, míg a gépjármőadó bevételt az Adóigazgatási Osztály a évi tervszámokat figyelembe véve tervezte. c) Bírságok, pótlékok elıirányzat Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2 % Közterület felügyeleti tevékenység (bírságok) ,0 % Bírságok, pótlékok összesen ,4 % Mindkét tétel tervezésekor a évben teljesült tényszámokat vettük alapul. d) Önkormányzatok egyéb sajátos mőködési bevételei elıirányzat Közterület használati díjbevételek ,2 % Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,1 % Bevételek összesen ,1 % 4

5 A a tényleges teljesítésre, valamint az érvényben lévı szerzıdésekre figyelemmel került meghatározásra. e) Egyéb sajátos mőködési bevételek elıirányzat UV Zrt. által tervezett bevételek Lakbér % Helyiség bérleti díj % Különszolgáltatási díj % UV Zrt. összesen: % Az UV Zrt. által korábban tervezett bevételek ez évben nem kerültek megtervezésre az új Közszolgáltatási Szerzıdés miatt. f) ÁFA bevételek elıirányzat Bérleti díj áfája % Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeinek áfája ,0 % Áfa bevételek összesen ,0 % 2. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények mőködési bevételei Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (pl. étkeztetés), az alaptevékenységgel összefüggı bevételeket (pl. tandíjak, bérleti díjak, továbbszámlázott költségek közüzemi díjak), valamint a bevételek áfa-ját. Ezeket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2012-re az alábbiak: önállóan mőködı és gazdálkodó intézményi megbontásban elıirányzat Ady MK ,0 % ÁMK ,0 % Gazdasági Intézmény Óvodák ,0 % Általános Iskolák, Gimnáziumok ,2 % Egyéb oktatási intézmények % 5

6 Egyéb intézmények ,5 % G. I. összesen ,7 % SZEI ,2 % Szociális Foglalkoztató ,6 % Újpesti Ifjúsági Sport-és Szabadidıközpont ,2 % Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ,9 % Az Egyéb oktatási Intézmények kategória megszőnt: a Nevelési Tanácsadó beolvadt az EGYMI-be, az ÚPSZK a Polgármesteri Hivatalba, az Erkel Ferenc Zeneiskolát áttettük az Általános Iskolák, Gimnáziumok közé. aa) Hatósági jogkörhöz köthetı bevételek 2.1. Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei a) Alaptevékenység bevételei elıirányzat Telepengedélyek kiadása % Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj % Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,9 % Hatósági eljárási igazgatási díj % Házasságkötés Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság ,5 % Közbeszerzés Összesen ,2 % ab) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele eft. b) ÁFA bevétel A továbbszámlázott telefonköltség áfája 810 eft. Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei mindösszesen: eft. 6

7 II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív támogatások elıirányzat Normatív állami támogatás ,0 % b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások elıirányzat Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ,3 % Pedagógiai szakszolgálat ,5 % Osztályfınöki pótlék ,1 % Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ,4 % Szociális továbbképzés és szakvizsga ,4 % Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyi igazgatási informatikai feladatok támogatása Ingyenes bölcsıdei étkeztetés Normatív kötött felh. áll. tám. összesen ,8 % III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Az Önkormányzat tulajdonában lévı részvények után évre eft osztalékbevételt javaslunk tervezni. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei UV Zrt. terve alapján a felújítási alap igénybevétele eft. Az UV Zrt. új Közszolgáltatási Szerzıdése alapján a felújítási alap megszőnik, ilyen jogcímen bevétel nem keletkezik. A korábbi évekbıl megmaradt illetve évben képzett alapot 2012-ben felhasználjuk, s így kivezetésre kerül az Önkormányzat költségvetésébıl. 7

8 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTEL 1. a Támogatásértékő mőködési bevételek (Mőködési célú átvett pénzeszköz, államháztartáson belülrıl) 1. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei elıirányzat Szociális Foglalkoztató % Ady MK % Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindösszesen % A Szociális Foglalkoztató a korábbi években rendszeresen tervezett bevételt e jogcímen, mint az illetékes minisztérium által kiírt pályázaton esetleges elnyert összeget, de ez sohasem teljesült, így ezzel évben nem terveztünk. 2. Önkormányzat mőködési célú átvett pénzeszközei Fıvárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához elıirányzat % Drog-prevenciós pályázat (Kronodrog) KEF pályázat 500 Saját intézménytıl átvett (Piac) ,5 % Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása ,2 % TÁMOP / Kompetenciaalapú oktatás mindösszesen ,0 % 3. Segélyek, támogatások A fentieken túlmenıen az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében átmeneti jelleggel az Önkormányzat átvett pénzeszközei között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek mivel az állami finanszírozás utólagos az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetıek, a támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelı helyre. 8

9 elıirányzat Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Idıskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj szakértıi díj Adósságkezelési szolgáltatás Lakásfenntartási támogatás: normatív Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felh. normatív állami támogatás összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Menekültek ellátása Otthonteremtési hozzájárulás Gyermektartásdíj megelılegezése Mindösszesen Mőködési célra átvett pénzeszközök összesen: eft. 1. b TB Alaptól átvett pénzeszköz Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása kerül itt kimutatásra. A bevételi elıirányzat a Szociális és Egészségügyi Intézménynél kerül tervezésre eft értékben. 2. a Támogatásértékő felhalmozási bevétel (önkormányzati bevétel) elıirányzat KMOP /B_2. óvodai EU pályázat ,7 % KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövı -Új Fıtér ,9 % KEOP Szakrendelı Koktél Áruház akadálymentesítése EIB támogatás Mindösszesen ,6 % Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen eft. Átvett pénzeszközök mindösszesen: eft. 9

10 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL) Az Ady Endre Mővelıdési Központ a 2011-ben elkészített Plósz Sándor emléktábla költségeire a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátustól 300 eft támogatást kap. VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE E soron a munkavállalóknak lakásvásárlási és korszerősítési, bıvítési célból nyújtott (felhalmozási célú) kamatmentes kölcsön összegét terveztük a kiadásokkal megegyezıen, eft összeggel. VII. HITEL FELVÉTELE A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény újraszabályozta az önkormányzatok hitelfelvételének lehetıségeit. A jogszabályban meghatározott kivételeken túl (pl.: likvid hitel, 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet) önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az önkormányzat mőködési célra csak likvid hitelt vehet fel. Mőködésünk során esetlegesen elıforduló, átmeneti forráshiány fedezetére, likvid hitel felvételére vonatkozó szerzıdést kötöttünk, mely naptári éven belül visszafizetendı, összegét a költségvetésben szerepeltetni nem kell. Önkormányzatunk év során fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügylet megkötését nem tervezi. 10

11 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1. Önkormányzat mőködési kiadásai a) Önkormányzat általános kiadásai Reklám propaganda kiadások - Önkormányzat mőködése során felmerülı hirdetési és kommunikációs költségek áfával elıirányzat Számlás szellemi tevékenység elıirányzat - Könyvvizsgálat díja áfával Egyéb dologi kiadások - Rendezvények (Önkormányzati hivatalos rendezvények) áfával elıirányzat Egyéb dologi kiadások áfával Egyéb dologi kiadások összesen Adók, díjak egyéb befizetések elıirányzat - Épületbiztosítás Budapesti Önkormányzatok Szöv.-e tagdíj Közép Mo.-i Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulás Adók, díjak összesen Kamatkiadások államháztartáson kívülre elıirányzat - Likvid hitel kamata /2010. (VI. 29.) önko. hat. UV Zrt-nek kamattartozás megfizetése Társasházi óvadék miatti kamatfizetési kötelezettség Kötvény után fizetendı kamat Kamatkiadás összesen

12 b) Zöldterület kezelés elıirányzat - Park-zöldterület fenntartás Áfa Összesen c) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése elıirányzat - Kátyúzás, járdajavítás Járdatakarítás Veszélyes hibahelyek elkorlátozása Hídkarbantartás Áfa Összesen d) Városi és községgazdálkodási szolgáltatás - Környezetvédelmi alap elıre nem látható feladatok elvégzésére, hatósági intézkedések, szennyezés emisszió mérések, táblák újrafestése, járdatakarítás, szelektív hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztán tartása, veszélyes hulladékgyőjtés, természetvédelem, szemétgyőjtı kosarak telepítése, ürítése, avargyőjtı kosarak telepítése, ürítése, elhullott állatok szállítása, köztisztaság, utcanévtábla, engedély nélküli reklámhordozók bontása, roncs kocsik elszállítása, intézményekben homokcsere, lakosság által összegyőjtött parlagfő elszállítása, stb. elıirányzat Játszóterek karbantartása Intézményi játszóterek karbantartása Fıtér üzemeltetés Laktanyák ırzése Áfa Összesen

13 e) Bontás Közterületen lévı funkció nélküli létesítmények elbontása elıirányzat Áfa Összesen f) Építményüzemeltetés elıirányzat Intézményi karbantartás Áfa Összesen g) Iskolai- és szabadidısport tevékenység elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Összesen A diákolimpia, a futó- és kerékpáros fesztiválok, valamint egyéb szabadidısport programok kiadásai. h) Kábítószer-megelızés programjai, tevékenységei elıirányzat - Személyi kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 95 - Dologi kiadások Összesen A drog prevenciós kiadásokat, valamint KEF és a Kronodrog pályázaton elnyert összegek felhasználásait tartalmazza. 13

14 i) Oktatással összefüggı kiadások elıirányzat Úszásoktatás Magyar Autóklub Kerületi angol mérés Közoktatási szakértı 500 Pedagógus szakmai hét 600 Tehetséggondozás Tanulmányi versenyek díjazás áfa Összesen j) Nemzeti ünnepek programjai elıirányzat - Ünnepségek, koszorúzások k) Lakóingatlan üzemeltetése elıirányzat - Lakóház karbantartás Lakások üzemeltetési költsége Lakások üzemeltetés bonyolítási díja UV Zrt. lakások befizetett és tényköltség különbözet Üres lakások és egyéb helyiségek ırzési díja Bérbeadói jogok gyakorlása Lakások kezelési költsége Fecskeház karbantartása PH határozatos karbantartás és bonyolítási díja áfa Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tételek. 14

15 l) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése elıirányzat - Nem lakás üzemeltetési díj Kiesı nem lakás bérleti díj Balatonszepezdi üdülı mőködési költségei áfa Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tételek. m) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele elıirányzat Szolgálati lakások utáni befizetési kötelezettség (HM) Összesen UV. Zrt Éves Közszolgáltatási Tervében szereplı tétel. n) Történelmi épületek megóvása elıirányzat - Értékvédelmi rendelettel kapcsolatos költségek Összesen o) Környezetvédelem és természetvédelmi területi igazgatás - Környezetvédelmi program elkészítése, mérések, zajmérések elıirányzat p) Fogyatékosok nappali ellátása - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XI. kerülettel kötött szerzıdés alapján - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása XV. kerülettel kötött szerzıdés alapján - Fogyatékos gyermekek nappali ellátása Küldetés Egyesülettel kötött szerzıdés alapján 15 elıirányzat Fogyatékos gyermekek szállítása Összesen

16 Háziorvosi ügyelet - Gyermek háziorvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó bérleti díj elıirányzat q) Egyéb betegség megelızés elıirányzat - HPV védıoltás beadási költsége r) Családok átmeneti otthona - SOS Krízis Alapítvány, a családok átmeneti otthona üzemeltetése elıirányzat s) Szociális ösztöndíj elıirányzat - BURSA Hungarica ösztöndíj ben az átadott pénzeszközök között terveztük. 2. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Személyi jellegő kiadások A tervezés a évre érvényes közalkalmazotti illetménytábla, a évi minimálbér ( Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetıleg középfokú szakképzettséget igénylı munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma ( Ft), a pótlékalap (a évi költségvetési törvény alapján Ft) és a Kjt. szerint kötelezıen adandó pótlékok figyelembe vételével történt. Az oktatási, nevelési intézményeknél a túlóra díj az engedélyezett tantárgyfelosztás alapján került beállításra. A közoktatási intézményeknél tervezésre került a személyi jellegő kiadások között a minıségi bérpótlék (5 250 Ft*12 hó*pedagógus létszám). Az utazási költségtérítésnél a jogszabályi kötelezettség alapján az alábbi tételek kerültek tervezésre: a. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkába járás, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezık hazautazásainak költségtérítése. b. Annak a dolgozónak a helyi bérlet költsége, akinek a munkaköre ellátásához szükséges (pl. postázó, kijáró pedagógus). 16

17 A évben bevezetett gyakorlatnak megfelelıen az önállóan mőködı költségvetési szervek elıirányzatként megkapják a jogszabályok alapján járó személyi juttatás és járulék teljes összegét ide értve a jogszabály szerint fizetendı jubileumi jutalom és egyéb sajátos juttatások fedezetét is, melyek a korábbi években fedezet nélkül kerültek kifizetésre, majd az általános tartalékból utólagosan kerültek biztosításra. A takarékos gazdálkodás szempontjaira figyelemmel a rendelettervezet 2b. melléklet szerinti elıirányzatokat az intézmények egyedi engedély alapján használhatják fel. Az engedély kiadásáról, intézményi kérelem alapján, a kifizetés jogosságát igazoló bizonylatok benyújtását követıen a Polgármester dönt. Év végén a fel nem használt elıirányzat a évhez hasonlóan elvonásra kerül. Szociális hozzájárulási adó A jogszabályoknak megfelelı mértékben került tervezésre. Az önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai az alábbiak szerint alakulnak: Óvodák elıirányzat - személyi kiadások ,0 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % Kiadások összesen ,3 % Általános iskolák, gimnáziumok - személyi kiadások ,2 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % - beruházás 142 Kiadások összesen ,5 % G. I.-hez tartozó egyéb oktatási intézmények - személyi kiadások % - munkaadókat terhelı járulékok % - dologi kiadások % Kiadások összesen % Oktatási ágazat Összesen - személyi kiadások ,9 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,0 % Kiadások összesen ,2 % 17

18 G. I. Központ és a G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások ,3 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,3 % - pénzeszköz átadás (Piac) ,5 % - felújítás ,3 % - beruházás ,0 % Kiadások összesen ,5 % G. I. mindösszesen ,3 % Ady MK - személyi kiadások ,7 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,9 % Kiadások összesen ,4 % Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások ,1 % - munkaadókat terhelı járulékok ,6 % - dologi kiadások ,7 % - felújítás ,0 % Kiadások összesen ,7 % SZEI - személyi kiadások ,7 % - munkaadókat terhelı járulékok ,9 % - dologi kiadások ,5 % - ellátottak támogatása ,6 % Kiadások összesen ,9 % Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidı Kp. - személyi kiadások ,1 % - munkaadókat terhelı járulékok ,1 % - dologi kiadások ,5 % Kiadások összesen ,3 % ÁMK - személyi kiadások ,3 % - munkaadókat terhelı járulékok ,3 % - dologi kiadások ,7 % Kiadások összesen ,3 % 18

19 Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások felújítás beruházás Kiadások összesen Intézményi kiadások mindösszesen ,7 % Illetmény: 2.1. Polgármesteri Hivatal kiadásai a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelı járulékok A évi költségvetési törvény változatlanul Ft-ban határozta meg az illetményalap mértékét. A Hivatal a vele közszolgálati jogviszonyban álló dolgozók bérét ennek megfelelıen állapította meg. A évi engedélyezett státusz 305 fı köztisztviselı, ügykezelı és Mt. hatálya alá tartozó dolgozó. elıirányzat Köztisztviselıi alapilletmény Tartalma: alapilletmény, illetménykiegészítés, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók munkabére ban a Képviselı-testület úgy határozott, hogy a köztisztviselık lelkiismeretes munkája elismeréséül, valamint a versenyképes jövedelem megteremtése érdekében indokolt elindítani egy három éves, lépcsızetes bérfelzárkóztatási programot, melynek eredményeképpen az illetménykiegészítés év végére elérte a 20%-ot. A kiegészítés a Képviselı-testület által elfogadott évi költségvetési koncepciónak megfelelıen ez évben nem emelkedik. A jogszabály az I. köztisztviselıi kategória (felsıfokú végzettségőek) esetében lehetıséget nyújt maximum 40 %-os illetménykiegészítés biztosítására, II. kategória (középfokú végzettségőek) esetében a felsı határ a 20 %. Kötelezı és egyéb feltételtıl függı pótlékok, juttatások, jutalmak és egyéb sajátos kifizetések: elıirányzat Pótlékok, jutalmak és juttatások összesen:

20 Egyéb költségtérítések és hozzájárulások, szociális jellegő juttatások: elıirányzat Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Szociális jellegő juttatások Fenti elıirányzatok tartalmazzák a Képviselı-testület által a évi költségvetési koncepcióban elfogadott bruttó 435 eft/fı keretösszegő béren kívüli, illetve cafeteria juttatás nettó összegét, valamint az Önkormányzat Munkavállalói Szabályzata szerint nyújtható segély tervezett összegét. Külsı személyi juttatások: elıirányzat Semsey Aladár Újpesti Életmődíj Állományba nem tartozók juttatásai Az állományba nem tartozók juttatásai sor tartalmazza a megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak juttatásait, a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a felmentési idıre járó illetmények összegét. Polgármesteri Hivatal személyi juttatás összesen: eft, mely eft-tal kevesebb, mint a elıirányzat. Munkaadókat terhelı járulékok: elıirányzat Társadalombiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés b) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások elıirányzat - Gyógyszerek Irodaszer, nyomtatvány beszerzése elıirányzat - Nyomtatványok Irodaszerek Nyomtatópatronok Irodaszer, nyomtatvány összesen

21 Ezen sorok alatt a leporellók, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, elıadói munkanaplók, ívek, kötelezıen használandó nyomtatványok, elınyomott csekkek, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, stb. értendık. Könyvbeszerzés elıirányzat - Könyvek Folyóirat-beszerzés elıirányzat - Közlönyök, szabványok, napilapok, folyóiratok Egyéb információhordozók elıirányzat - Heti Csıdértesítı online elıfizetés Complex kiadó Hajtó- és kenıanyagok beszerzése elıirányzat - Benzin, gázolaj Az elıirányzat a korábbi évektıl eltérıen a közhasznú foglalkoztatáshoz felhasznált üzemanyagot is tartalmazza. Szakmai anyagok beszerzése elıirányzat - Üres, írható CD, DVD, stb Kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek - Fogyóeszköz beszerzés (szám. technikai eszközök, bútorok, kisgépek, függöny, karnis, stb.) elıirányzat

22 Munkaruha, védıruha, formaruha elıirányzat - Munkaruha A közterület felügyelık munkaruháját, valamint az anyakönyvvezetık munkaruha hozzájárulását tartalmazza. Egyéb anyagbeszerzés elıirányzat - Anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Tisztítószer Készletbeszerzés Bútor Egyéb anyagbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Telefon, mobil Adatátviteli célú távközlési díjak elıirányzat - Internet, tárhely Egyéb kommunikációs szolgáltatások elıirányzat - Kommunálinfo közmő hálózat nyilvántartás szoftverfrissítések, követések Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen Vásárolt élelmezés elıirányzat -Védıétel, -ital

23 Bérleti és lízingdíjak elıirányzat - Clearwater Kft Okmányiroda PC bérleti díja NKP földhivatali térkép Software bérleti díj (OVSL) UV Zrt-tıl bérbe vett gépkocsik bérleti díja db Ignis gépjármő 85 - Postafiókbérlés Bérleti és lízingdíjak összesen Szállítási szolgáltatás - Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás elıirányzat Gázenergia- szolgáltatás díja elıirányzat - Gázenergia Az elıirányzat a korábbi évektıl eltérıen a közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton szereplı gázenergia költségeket is tartalmazza. Villamos energia szolgáltatás díja elıirányzat - Villamos energia Tervezésekor a évben teljesült tényszámokat vettük alapul. Távhı- és melegvíz- szolgáltatás díja elıirányzat - Távfőtés Víz-, csatorna díjak elıirányzat - Víz-, csatorna díjak

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben