MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: április 8. TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA: évente áprilisban

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA KÜLDETÉSNYILATKOZAT AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PARTNERKÖZPONTÚ MŐKÖDÉS Legfontosabb partnereink Közvetlen partnerek Közvetett partnereink MINİSÉGÜGYI ELİZMÉNYEK Kompetenciafejlesztés FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK A közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárások A neveléssel kapcsolatos elvárások Az oktatásszervezéssel, intézménymőködéssel kapcsolatos elvárások Egyes intézménytípusokra vonatkozó speciális elvárások Szakközépiskola Szakiskola MINİSÉGPOLITIKA MINİSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT MINİSÉGPOLITIKAI CÉLOK MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A VEZETÉS SZEREPE, FELELİSSÉGE A MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása A hozzáférhetıség biztosítása A megismerés biztosítása A jogi dokumentumok megismerésének helyi eljárás rendje A külsı és belsı jogi szabályozók betartásának biztosítása intézményünkben FOLYAMATOK ÉS SZABÁLYOZÁSOK RENDSZERE Partnerkapcsolatok irányítása Cél A partnerkapcsolatok mőködtetése A partnerekkel történı kommunikáció: Szabályozás az eljárásokban Tervezés Cél /37

3 Alkalmazási terület Stratégiai tervezés A folyamat lépései Pedagógiai Program A folyamat leírása IMIP Éves tervezés A folyamat leírása Intézményi értékelés, mérés Cél Alkalmazási terület Az emberi erıforrás biztosítása és fejlesztése A fejezet tartalma: A fejezet tartalmára vonatkozó belsı szabályozás A pedagógiai munka értékelésének menete Alapelvek: Cél: A pedagógus teljesítményértékelési rendszer eljárásrendje A pedagógus értékelés dokumentumai A pedagógusok teljesítményértékelési szempontrendszere Az intézményvezetı teljesítményértékelésének speciális területei: Ellenırzés Cél Alkalmazási terület Az érintettek köre Hivatkozott dokumentumok A folyamat lépései A keletkezett dokumentumok és bizonylatok Nevelés, oktatás Cél Feladat Folyamatos fejlesztés Cél Feladat ZÁRADÉK /37

4 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk szakközépiskola és szakiskola, melynek elsıdleges feladata Zsámbék és a környezı települések szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzető, nyolc általános iskolát végzett fiataljai számára az általános mőveltséget megalapozó, érettségi- és szakmai vizsgára felkészítı nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Az intézmény alapfeladatának tekinti a szakirányú továbbtanulásra való felkészítést, és szilárd szakmai ismeretek elsajátíttatását. Célunk olyan szakemberek kibocsátása, akik megfelelnek a munkaerıpiac idıszerő követelményeinek, önképzésre, továbbképzésre, átképzésre alkalmasak. Az iskola alapfeladatának tekinti az oktatás mellett a nevelést, e két tevékenység nem választható szét. A követelmények teljesítése csak következetes felkészítı munka eredménye lehet. A munkával való nevelés személyes példamutatáson kell, hogy alapuljon. Feladatunk a tanulók segítése a tanulásban, a felzárkóztatásban, illetve a tehetséggondozásban.. Ehhez nyújt segítséget az iskolánkban megvalósuló kompetencia alapú képzés. Abból a felismerésbıl fakadóan, hogy a hátrányos helyzető fiatalok integrálásában a legfontosabb tényezı, hogy tanáraik tiszteljék az emberi méltóságukat, arra törekszünk, hogy elfogadó közösségre leljenek az iskolában. Az iskola tanulóit felekezeti hovatartozásra vagy hitbéli meggyızıdésre való tekintet nélkül veszi fel. Az iskola nevel enyhén értelmi fogyatékos, értelmileg ép és tehetségesebb gyermekeket, de biztosítja differenciált fejlesztésüket. Sajátos oktatási feltételeket teremt a cigány kisebbség iskolázottságbeli hátrányainak csökkentésére. A képességeinek kompetencia alapú fejlesztésére! 4/37

5 1.2. Az intézmény adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola Az iskola alapítója és fenntartója: Alapítója a Gödöllıi Premontrei Perjelség és a Premontrei Nıi Kanonokrend Fenntartója a Premontrei Nıi Kanonokrend Az iskola felügyeleti szerve: Fenntartó: Premontrei Nıi Kanonokrend Szakmai felügyelet: Magyar Katolikus Püspöki Kar Törvényességi felügyelet: Pest Megye Önkormányzat Fıjegyzıje Székhelye: 2072 Zsámbék, Piac köz 8. Telephelyek: 2072 Zsámbék, Petıfi u Zsámbék, Magyar u. 15. Az iskola mőködési területe: Zsámbék és bejárással elérhetı környéke Jogállása: Az iskola önálló jogi személy, amely vagyonával és költségvetésével önállóan gazdálkodik. Az intézmény vezetıje az igazgató, aki képviseli az intézményt, és az intézmény dolgozói felett munkáltatói jogot gyakorol. Alapító Okirat kelte: május 2. 5/37

6 Az intézmény típusa Többcélú intézmény: összetett iskola a) Szakközépiskola: 4 (5) általános mőveltséget megalapozó évfolyam + 2 szakképzési évfolyam. b) Szakiskola: 2 általánosan képzı évfolyam + szakképzı évfolyamok a képzés központi programja és az OKJ alapján. Alaptevékenysége: a) Szakközépiskolai képzés 9-12 (13). évfolyamokon informatika és vendéglátás-idegenforgalom szakirányokon. b) Szakközépiskolai érettségire épülı képzés évfolyamokon c) Szakiskolai képzés Az intézmény képviselıje: Az iskola igazgatója 6/37

7 1.3. Az iskola rövid története A Gödöllıi Premontrei Perjelség és a Premontrei Nıi Kanonokrend május 2-án megalapította a Zsámbéki Szakmunkásképzı és Speciális Szakiskolát. Az alapító attól a felismeréstıl vezetve határozta el az iskola alapítását, hogy Zsámbék és környékének lakosai között számtalan fiatal kallódik, mivel megbízható családi háttér és kellı anyagi bázis híján nem tudták megszerezni azokat az ismereteket, készségeket és képességeket, amelyekkel értelmes és felnıtt emberhez méltó módon élhetik életüket. Szakképesítés híján nem találnak megfelelı munkát, s ezért remény sincs helyzetük javulására. Emberi kapcsolataikat éretlenül és szegényesen alakítják, nem találják életük értelmét. Az iskola féléves mőködése után 1997 márciusában a nevelıtestület és a fenntartó arra a felismerésre jutott, hogy hátrányos helyzető tanulói között vannak olyanok, akik tehetségük és szorgalmuk alapján a szakmunkás-tanulókkal szemben támasztott követelményszint felett is képesek teljesíteni, és négy év tanulás után a középiskolai érettségi vizsgán is meg fognak tudni felelni. Ekkor jött létre a Zsámbéki Premontrei Szakképzı Iskola. A Pedagógiai Program és a Helyi tanterv 1999-es módosításával a szakközépiskolai képzésben bevezettük az Országos Közoktatási Intézet által kidolgozott, minısített közismereti és szakmacsoportos alapképzési tanterveket tanévtıl a speciális szakiskolai tagozat megszőnt, ezután az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat intézményünk szakiskolai osztályba integrálta, különleges gondozásukra és felzárkóztatásukra új tanulás-szervezési megoldásokat vezetett be tıl intézményünkben a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskolában az általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és a felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint munkába állásra, a szakképzı évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítı nevelés és oktatás folyik. 7/37

8 2. Minıségirányítási Program Az iskola minıségirányítási programot dolgoz ki. Bevezeti a Comenius 2000 I. intézményi modellt és 2006 között részt vesz a Szakiskolai Fejlesztési Programban, ennek keretében önértékelést végez, és teljes körő minıségirányítást (TQM) épít ki tanévben bevezeti, és a továbbiakban mőködteti a Szakképzési Minıségirányítási Keretrendszert. A minıségirányítási program az intézmény stratégiai dokumentuma Partnerközpontú mőködés Az intézmény célkitőzése, hogy a társadalmi és helyi igényeknek megfelelı oktatási nevelési szolgáltatást nyújtson. Ennek érdekében biztosítja a partnerkapcsolatú mőködést, melynek elemei: partnerlista létrehozása, folyamatos frissítése, újragondolása; a partnerek igényeinek, elégedettségének folyamatos mérése; a felmérések eredményei alapján az intézmény mőködésének folyamatos javítása, az intézményi célkitőzések folyamatos ellenırzése Legfontosabb partnereink Közvetlen partnerek a tanárok; a diákok; a szülık; a gazdasági dolgozók; a technikai dolgozók; a fenntartó (Premontrei Nıi Kanonokrend) Közvetett partnereink Gödöllıi Premontrei Perjelség; 8/37

9 Premontrei Napköziotthon, Zsámbék; Szent Norbert Karitatív Alapítvány; Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség; Pro Vobis Mőhely, Mány; Zsámbék Nagyközség Önkormányzata; Zsámbéki Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat; Zichy Miklós Általános Iskola, Zsámbék; Zsámbéki Premontrei Keresztelı Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény; Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet; Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet; Pest Megyei Közigazgatási Hivatal; Pest Megyei Munkaügyi Központ és annak Zsámbéki Kirendeltsége; Zsámbéki Mővelıdési Ház; külsı gyakorlóhelyek; helyi (térségi) vállalkozók, vállalkozások; az iskolát a szakképzési hozzájárulással támogató gazdálkodó szervezetek Minıségügyi elızmények Intézményünk 3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl értelmében az Oktatási Minisztérium által kidolgozott Comenius 2000 Közoktatási és Minıségfejlesztési Program analógiájára jelentıs erıfeszítéseket tett a partnerközpontú mőködés megvalósítására. A tanév elején megtörtént a nevelıtestület felkészítése a minıségbiztosítási folyamatra. Az intézményvezetés felkérésére megalakult a minıségirányítási csoport, amely a minıségügyi rendszer kiépítését, mőködtetését koordinálja a nevelıtestület és az alkalmazotti kör támogatásával, aktív részvételével. 9/37

10 A tanévben elkészítettük intézményünk nyitott önértékelését, ez tartalmazza a Szakiskolai Önértékelési Modell I. Helyzetfelmérı szintjét. Elkészült az intézmény Önértékelı Jelentése a vezetés, a stratégiai tervezés, az erıforrások, a partnerek elégedettségével kapcsolatos és a kulcsfontosságú eredmények kritériumrendszerre tanévben a Szakiskolai Önértékelési Modell II. Fejlesztési szintjéhez tartozó követelményrendszer alapján végeztük el az önértékelést. Ennek alapján intézkedési terveket készítettünk tanévben megkezdtük a Szakképzési Minıségbiztosítási Keretrendszer bevezetését. Ez lehetıséget teremt az intézményvezetés támogatására úgy, hogy nem követeli meg új módszerek és modellek alkalmazását, csupán a meglévı rendszerünket teszi teljessé, egységessé, annak érdekében, hogy az intézményben azonos követelményrendszer kerüljön kialakításra, mely az Európai Unió elvárásaira épít, de az iskola érdekeit veszi elsıként figyelembe. A Keretrendszer tehát nem jelent egy új minıségfejlesztési rendszert vagy eszközt, csupán egy olyan követelményrendszert, amelynek elemei könnyen beilleszthetık a már mőködı minıségfejlesztési rendszerbe. A minıségfejlesztı munka fontos jellemzıi a fokozatosság, az emberi léptékő tempó és a racionális adminisztráció, továbbá a partnerközpontúság, a mérési- és értékelési elemek hangsúlyozott megjelentetése. Ezeket az elemeket a továbbiakban is meg szeretnénk ırizni. A belsı erıforrások közül kiemelendı a nevelıtestület tagjainak pozitív viszonyulása és együttmőködése, az iskolavezetés nyitottsága az innovatív kérdések tekintetében. Az intézményi minıségbiztosítást a fenntartói minıségcélokkal és minıségfejlesztési rendszerrel összhangban, annak megvalósítása érdekében tervezzük Kompetenciafejlesztés " Ott kell elkezdeni, ahol a másik tart" (Ruth Bang) Feladatunknak tekintjük a jó iskola megszervezését. Egy iskola akkor jó ha azt lehet megtanulni benne, amire valóban szükségünk van. Ez pedig az ami még nincs a birtokunkban, amit korábban nem tudtunk. Tehát iskolánk feladatának tekintjük az életre való felkészítést de ami oktatásinevelési tevékenységünk célja az egyéniség minden oldalú harmonikus fejlesztése, amely egy önálló és önrendelkezı személyiség kialakulásához vezet, aki a maga eszményiségével és egyedülállóságával az emberiséget gazdagítja. Iskolánkban a kompetencia alapú képzésl biztosítja 10/37

11 a bátor és megbízható, kíváncsi és barátságos, figyelmes és gondolkodó ember kialakulását. Olyan felnıtté nevelünk akinek van öntudata és átlátja a dolgokat. A gondolkodás képességével felvértezve olyan tudásra tegyen szert amely legyızi az életünk során jelentkezı nehézségeket és meg tudja oldani az újabbnál újabb feladatokat. Tehát a kompetenciafejlesztésünk alapja a gondolkodás fejlesztése, ezen belül az értı olvasás biztonságának kialakítása valamint bizonyos matematikai kompetenciák fejlesztése. De ezt nem egy átlagos köntösbe bújtatjuk, hanem a fejlesztésben a gyermek egyéniségét pillanatnyi fejletségi szintjét vesszük alapul. Innen indulva juttatjuk el a csak "rá" jellemzı egyéniségig. Kívánatos iskolai gyakorlatunk jellemzıi: 1. Az értelmezésben az egyéni jelentések megteremtését tesszük lehetıvé, így nagyobb teret engedünk a különbözı helyes válaszoknak. 2. A tudásszerzése aktív- produktív folyamat legyen 3. A tanítás- tanulás folyamatközpontú legyen engedjen teret az egyéni tanulási utaknak. 4. A tudás reflektív jellegő problémamegoldó legyen. 5. A tudás legyen kihívó, ideiglenes jellegő. Sarkaljon a holtig tartó tanulásra. 6. Hangsúlyos szerepet kapjon az intelligencia fejlesztése a kooperáció az empátia és a tolerancia. 7. Döntéseinkkel úgy nevelünk, hogy az mindig közös a tanulókéval. Fejlesztjük a konszenzus képességét. A tanár tudásszervezı módszereiben az egyéni és páros munka, a kooperáció, a projekt és a multimédea- használata szerepel. Iskolai gyakorlatunkat a következı módszerekkel, technikákkal érjük el. Ötletbörze felhasználása. Kiindulási pontunk a diákok elızetes vagy személyes tudásának elıhívása. Olyan technikákat alkalmazunk, amelyek segítik a diákokat abban, hogy olvasás és szöveghallgatás ideje alatt hogyan tegyenek szert hasznos információkra. Alkalmazzuk a diákok aktív bevonásának eszközeit még az elıadás típusú órákon is. 11/37

12 Bátorítjuk az értelmes osztálytermi vitákat alkalmazva a háttérirányítás eszközeit. Használjuk a diákok tudásának fejlesztésére az olyan nyílt végő kérdéseket amelyekre nem adható egyetlen helyes válasz. Szakmai órák tartásánál nagy számba építjük be a grafikus szervezık rajzok, és diagrammok értelmezését, használatát. A tananyag megértésének elısegítésére alkalmazzuk a tanulók beleérzı képességét gondolatiknak szabadságot adunk, a helyes értelmezést ezeknek segítségével alakítjuk ki. Ösztönözzük és bátorítjuk a tanulói kérdésfeltevést. Alkalmazzuk a kooperatív tanulás eszközeit. Felhasználjuk az írást mint a gondolkodás fejlesztésének alapvetı elemét. Felhívjuk a diákok figyelmét egy téma több szempontú megfontolására. Olyan módszereket alkalmazunk amelyek megtanítják a tanulókat egymás gondolatainak tiszteletére. Erısítjük a projektmunkát 2.2. Fenntartói elvárások /Részlet a fenntartói minıségirányítási programból/ A közoktatási rendszer egészére vonatkozó elvárások Az intézmények tegyenek lépéseket az alapkészségek, a kulcskompetenciák fejlesztésére. Fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanulási utak támogatására, ennek intézményi módszertanának kialakítására, biztosítva az esélyegyenlıséget a különbözı családi háttérrel rendelkezı, és a különbözı helyzetben lévı gyermekek számára. Törekedjenek az intézmények az informatikai kultúra színvonalának emelésére, a pedagógusok körében a felhasználói tudás fejlesztésére, a tanulók számára az információszerzéshez és a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítására, az informatika gyakorlat- és felhasználó-központú oktatására. Jelenjen meg a környezet figyelembevételével az intézményi pedagógiai programokban, helyi tantervekben az egészségnevelés és a környezet-tudatos gondolkodás fejlesztése. 12/37

13 Segítsék, támogassák és fektessenek hangsúlyt iskoláink az egész életen át tartó tanulásra, nyújtsanak oktatási kínálatot, szakmai programot a hátrányos helyzető felnıttek részére is. Fejlesszék a munkaerı-piaci beilleszkedést a sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztésével A neveléssel kapcsolatos elvárások Fektessenek nagyobb hangsúlyt a prevenciós tevékenységekre, a veszélyeztetett és tanulási problémákkal küzdı gyermekek, tanulók idıbeni felismerésére, megfelelı ellátására, a deviáns viselkedés kialakulásának megelızésére. Legyenek figyelemmel a gyermekvédelmi munkára, a gyermekvédelmi felelısök, osztályfınökök szakmai továbbképzésére, az egyes intézmények és más gyermekvédelmi szervezetek közötti együttmőködésre, a kommunikáció és az információáramlás javítására. A különféle mővészeti ágak bevonásával, a vizuális és zenei kultúra értékeinek közvetítésével segítsék az esélyegyenlıséget, társaik elfogadását. Nyújtsanak támogatást a társadalmi együttélés szabályainak elsajátíttatására, a tolerancia, empátiakészség, mások iránti tisztelet és a beilleszkedési képességek fejlesztésére Az oktatásszervezéssel, intézménymőködéssel kapcsolatos elvárások Biztosítsák az intézmények a megfelelı személyi feltételeket, a feladatfinanszírozáshoz szükséges pontos, megbízható adatszolgáltatást, az együttmőködést, az intézményen belüli rendszermőködtetık közötti felelısség és hatáskörmegosztást. Minden intézményben mőködjön diákönkormányzat, amely képviselıin keresztül aktívan részt vesz az intézményi és a fenntartói döntés-elıkészítésben, és legitimen képviseli a diákság érdekeit. Minden intézmény tegyen lépéseket afelé, hogy alkalmas legyen az EU projektekbe való részvételre. Minden intézmény határozza meg, szabályozza és dokumentálja az intézményi kulcsfolyamatokat Egyes intézménytípusokra vonatkozó speciális elvárások Szakközépiskola A pályaorientációs szakaszban biztosítsa a szakmacsoportok, a szakmai alapozó képzési szakaszban a szakmák bemutatását, választhatóságát. 13/37

14 Új ismeretek, új technológiák és új módszerek alkalmazása és beépítése a pedagógiai-szakmai munkába, széles körő, konvertálható szakmai tudásra felkészítés a nemzetközi együttmőködés és a munkaerı szabad áramlásának biztosítása érdekében. A munkaerı mobilitás tényleges érvényre juttatása érdekében a szakmához kapcsolódó szakmai idegen nyelvi ismeretek és a szakmai mobilitáshoz szükséges kommunikációs oktatás fejlesztése Szakiskola A felzárkóztatás hatékonyságának növelése, a lemorzsolódás csökkentése. Neveltségi szint, viselkedési kultúra és a nyelvi kompetencia fejlesztése. A szakmai képzés színvonalának emelése érdekében a szakmai módszertani kultúra fejlesztése. A szabad szakmaváltás elısegítése. Sikeres munkavállalói léthez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése. 14/37

15 3. Minıségpolitika 3.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Iskolánk a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola elkötelezi magát minden belsı és külsı tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintı kihívásokhoz. Nyitottak vagyunk a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, a folyamatos kapcsolattartásra, információcserére. A partnerek együttes igényeinek megfelelı nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítunk: jó kapcsolatot alakítunk ki a helyi és a környezı települések általános iskoláival, különös tekintettel a hátrányos helyzető tanulókra; a szülık felé a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl mőködtetjük a Szülıi Munkaközösséget; együttmőködünk a szakmai és szolgáltató szervezetekkel a képzés folyamatos megújítása érdekében; biztosítjuk a folyamatos kapcsolatot a Pest Megyei Munkaügyi Központtal és annak Zsámbéki Kirendeltségével, valamint a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal a régió munkaerı-piaci igényeinek naprakész ismerete érdekében. Intézményünk elsısorban a tanulók igényeinek kíván megfelelni. Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelıen mőködünk. Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlıdésük elısegítését, támogatását, egyidejőleg a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdı diákok felzárkóztatását. A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti ıket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Intézményvezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minıségirányítási rendszer mőködtetésében, és biztosítja a hatékony mőködéshez a feltételeket. 15/37

16 A minıségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belsı és külsı képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minıségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelıssége. Minıségpolitikánk lehetıvé teszi a környezettıl való elınyös különbözıség elérését, mely intézményünk jövıjének záloga. Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola nevelıtestülete 16/37

17 4. Minıségpolitikai célok A minıségpolitikai célok a mőködési jellemzık meghatározott szinten tartását (minıségbiztosítás) és javítását (minıségfejlesztés) szolgálják. A célok mellett mindig szerepelnek azok a megjelölések, amelyek a megvalósulás feltételei (kritériumai), mutatói (indikátorai) és a megvalósítási idıtartam. A felelısök és egyéb megjelölések az éves munkatervben szerepelnek. A fı célok hosszabb idıszakban is maradandóak általában. Amennyiben a körülmények indokolják, az iskolavezetés a célokat módosítja. 1. Minıség iránt elkötelezett vezetés CÉL Sikerkritérium Indikátor Jól mőködı intézmény Alkalmazottak elkötelezettsége, törekvése 2. Mőködı partnerkapcsolatok 3. Nyitottság a szakma elméleti és gyakorlati fejlıdése iránt 4. A tanulók képességeinek fejlesztése 5. Tanulók induló tudásszintjének felmérése egy komplex feladatsoron (olvasás-szövegértés, matematika) 6. Fejlıdésmérések a 10. és 12. évfolyamon Kapcsolat a családokkal (szülıi értekezletek, fogadó órák, családlátogatások), a tanulókkal, a fenntartóval és egyéb partnereinkkel A könyvtár állományának bıvülése, technikai fejlıdések, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, rendszeres innovatív kezdeményezések, belsı tanácskozások Fejlesztı programok a tanórán és tanórán kívül, kapcsolat a szakszolgálatokkal, versenyeken való részvétel Alkalmas feladatsor, objektív mérés Alkalmas feladatsor, objektív mérés 17/37 Mutatószámok alakulása, emlékeztetık, jegyzıkönyvek tartalma Programokra, beszerzésre fordított összeg, elıadók, konferenciák száma, munkamódszerek változása, korszerősödése Részképesség-hiánnyal küzdı tanulók száma, fejlesztésben résztvevık, szakkörök és résztvevık száma, versenyek és eredmények, vizsgaeredmények, felvételi eredmények Feldolgozott és archivált adatok Feldolgozott és archivált adatok

18 7. Pedagógusértékelési rendszer mőködtetése Jobban, elkötelezettebben dolgozó pedagógusok Feldolgozott és archivált pedagógusértékelések 8. Tanórán kívüli tevékenységek fejlesztése 9. Pályázatírás szintjének fenntartása Hasznos programok, széleskörő részvétel Figyelı és koordináló rendszer fenntartása, továbbfejlesztése Iskolaújság, rendezvények, iskola napok Pályázatok száma, sikerességi mutató 10. Technikai fejlesztések Pályázatok, költségvetés, szakképzési hozzájárulás Új eszközök, és megoldások 11. Szervezeti kultúra fejlesztése, az intézményi folyamatok szabályozása 12. A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció javítása 13. Éves tervezés a minıségbiztosítás szintjén az általános céloknak megfelelıen Stratégiai tervezési folyamat, intézményi ismételt önértékelés és partnerkikérdezés, beiskolázási tevékenység Felelıs-megjelölés A program elkészülése az éves munkaterv részeként, szükség esetén intézkedési tervek Mérések és mutatók eredményei, mőködési javulások Hibázások, hiányosságok számának csökkenése A program megvalósulása. Az éves munkaterv felértékelıdése 14. Kompetenciafejlesztés Fejlesztési tervek megvalósításával iskolánk kompetencia- mérési eredményei érjék el az országos átlagot Vezetés, tanárok, tanulók elkötelezettsége az ügy iránt. 18/37

19 5. Minıségfejlesztési rendszer A tanévben intézményünk elkezdte a Szakképzési Minıségbiztosítási Keretrendszer bevezetését. A Magyar Köztársaság Kormánya májusában a Szakképzésfejlesztési Stratégia kapcsán elfogadta az 1057/2005 sz. Kormányhatározatot, miszerint biztosítani kell, hogy december 31-ig a szakképzést folytató intézmények alkalmazhassák az Európai Unió szakképzési minıségbiztosítási keretrendszerének (SZMBK) figyelembevételével kialakított minıségbiztosítási rendszert. Ennek teljesítése érdekében a meglévı minıségfejlesztési rendszerünket elsı lépésben áttekinthetıvé, alkalmazhatóvá tesszük. A Szakképzési Minıségbiztosítási Keretrendszer alatt a Modell (Közös kritériumok) Önértékelés (Módszertan) Külsı értékelés (Monitoring) Mérés (Indikátorok) négyesbıl álló rendszerét értjük. SZMBK Modell Modell (Közös kritériumok) Mérés (Indikátorok) Önértékelés (Módszertan) Külsı értékelés (Monitoring) A Keretrendszer elemei A Keretrendszer kidolgozásakor, a közös alapvetı minıségkövetelmények és az indikátorok meghatározásakor a szakképzés minıségének kérdésével foglalkozó európai szintő munkát meghatározó szakmapolitikai prioritások és szempontok vannak fókuszban, melyek az alábbiak: a munkaerı jobb foglalkoztathatósága, a képzési kínálat és kereslet közötti nagyobb összhang, 19/37

20 a szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása (különösen a munkaerıpiac hátrányos helyzető csoportjai számára). A fentiekben jelzett célokhoz kapcsolódnak azok a kulcskérdések, amelyek a Keretrendszer 1. elemében, a Modellben fogalmazódnak meg, valamint azok az indikátorok, amelyek a Keretrendszer 4. elemét jelentik. A Keretrendszerhez tartozó SZMBK Modell az alábbi elemeihez kapcsolódóan fogalmaz meg kulcskérdéseket. 1. Tervezés A Tervezéshez kapcsolódó kulcskérdések elsısorban a szakképzéssel kapcsolatos célok, célkitőzések meghatározására, egyértelmőségére kérdeznek rá, illetve a célok mérési módjára. Itt szükséges megvizsgálni az intézmény oktatási-nevelés tervezéséhez kapcsolódó folyamatokat. 2. Megvalósítás Annak vizsgálata történik, hogy a tervezéshez kapcsolódó tevékenységeket milyen módon és milyen alapelvek érvényesítésével valósítja meg az intézmény. 3. Mérés és Értékelés A mérési folyamatok mellett szükséges meghatározni a mérési folyamatok szabályait, a partnerek bevonását a mérési, értékelési folyamatokba, valamint a mérések gyakoriságát. 4. Felülvizsgálat (Visszacsatolás és fejlesztés) Ezek a minıségi alapkövetelmények arra vonatkoznak, hogy az intézmény hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények alapján történı visszacsatolást, mit tesz annak érdekében, hogy az rendszeres legyen, és hogyan biztosítja a nyilvánosságot. Továbbá, azt is át kell gondolni az intézménynek, hogy a kitőzött célokat hogyan vetik össze a mérési, értékelési eredményekkel. 5. Módszertan Ennek kapcsán kell bemutatni az intézménynek, hogy milyen minıségbiztosítási megközelítést alkalmaz, hogyan történik az önértékelés ebben a rendszerben és milyen eszközöket, eljárásokat alkalmaz a minıségfejlesztésben. Itt történik annak átgondolása, hogy mely partnereket vonunk be a minıség fejlesztésébe, és hogyan történik a partnerek motiválása a feladatok elvégzése érdekében. A Módszertan kapcsán kell bemutatni az intézmény által alkalmazott külsı értékelési módot is. 20/37

21 5.1. A vezetés szerepe, felelıssége a minıségfejlesztési programban Az intézmény vezetése kinyilvánítja a minıség iránti elkötelezettségét, biztosítja a mőködés rendjét, a folyamatos fejlesztésekhez szükséges erıforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelıen. Az iskola vezetése szervezetet hoz létre és mőködteti a minıségfejlesztési rendszert. Elkészíti, és rendszeresen felülvizsgálja az intézmény stratégiai terveit a külsı és belsı jogrendszer és szabályozók elıírásainak betartásával, a Minıségpolitikai nyilatkozat, a Pedagógiai Program felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. Megteremti az intézményi dokumentumok összhangját a változó jogszabályokkal. Felügyeli a minıségfejlesztési rendszer mőködését Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az iskola teljes mőködését szabályozó jogi dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák A hozzáférhetıség biztosítása Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei, a törvények és a különbözı szintő rendeletek megtekinthetık a CD jogtárban. A jogtár tartalma folyamatosan frissítve, aktualizálva van. Nyomtatott formában az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny biztosítja az információk hozzáférhetıségét A megismerés biztosítása A jogi dokumentumok megismerésének helyi eljárás rendje A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkezı információk tartalmát elsıként az igazgató tekinti át. A mőködést befolyásoló fontos információt a tanári szobák faliújságjain közzéteszi. Amennyiben az elıírások tartalma megkívánja, vezetıi, munkaközösségi, vagy munkatársi értekezletek keretében a nevelıtestület elé tárja. Ezen kívül biztosítja az alkalmazottak részére az újonnan megjelenı jogszabályok ismertetését. 21/37

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Általános iskolai pedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja

Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja Szakiskolai Önértékelési Modell II. dokumentációja A Szakképzési Önértékelési Modell II. (Fejlesztési) szintjének követelményrendszere 2008. november 30. 1. VEZETÉS 2. old. 2. STRATÉGIA 4. old. 3. EMBERI

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Minıségfejlesztés

Minıségfejlesztés - Minıségfejlesztés Az alprojekt bemutatása Az alprojekt során a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat újabb 21 munkaügyi kirendeltségén kerül bevezetésre a HEFOP intézkedés keretében kidolgozott és 60 kirendeltségen

Részletesebben