EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT"

Átírás

1 EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, , an: Fazekas Jolán) 1053 Budapest, Képíró u. 6. 3/1. sz alatti lakos és Kéninger Zoltán (szül.: Nyíregyháza, , an.: Sulomán Mária) 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/a sz. alatti lakos Alapítvány-t hoznak létre az alábbiakban megfogalmazott tartós kiemelten közérdekű célok megvalósítása érdekében. 1. Az Alapítvány alapadatai: 1.1. Az alapítvány neve: Együtt egymásért alapítvány a hatékonyabb oktatásért 1.2. Az alapítvány rövidített neve: Együtt egymásért alapítvány 1.3. Az alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/a. 2. emelet Az Alapítvány létrehozása: 2.1. Az alapítók alapítványt hoznak létre a Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégium diákjainak hatékonyabb oktatásáért, szakmai képzésük fejlesztéséért A nyilvántartásba vétel után az alapítók az alapítványt nem vonhatják vissza. Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítói jogok átruházása kizárt. Az alapítók az alapító okiratot indokolt esetben az alapítvány céljának és vagyonának sérelme nélkül- egyhangú döntéssel módosíthatják. Az alapítvány kuratóriuma az alapító okiratot nem módosíthatja Az alapítók a nyilvántartásba vételt követően nem csökkenthetik kötelezettségvállalásuk mértékét megváltozott pénzügyi helyzetükre való hivatkozással. Az alapítók közvetlenül nem rendelkezhetnek az alapítványi célra rendelt vagyonnal. 3. Az Alapítvány jogállása: 3.1.Az alapítvány saját neve alatt szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. 4. Az Alapítvány céljai: Az alapítvány célul tűzte ki a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének sokoldalú fejlesztését. A nevelő és oktató tevékenység segítése során alakítsa és fejlessze a tanulók egyéni képességét, tehetségét, a tanulók képesek legyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, szerezzenek szilárd, biztos ismereteket, az általános és szakmai ismeretek elsajátításán túl kapjanak lehetőséget azok alkalmazására amelyek segítséget nyújtanak a továbbtanuláshoz, a munkahelyi, társadalmi beilleszkedéshez.

3 4.1.Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - A szakemberképzés, a személyiségfejlesztő oktatás támogatása, a munka feltételeinek javítása. A tanulók azon képességeinek fejlesztése, amelyek segítségével felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Rávezetni, megtapasztalni és elérni, hogy a tanulás megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, sikerekhez juttasson. A képességfejlesztés összekapcsolása a tanuló fejlődését befolyásoló érzelmi, motivációs tényezőkkel amelyek fejlesztik a tanulók önismeretét, együttműködési készségét. - A közgazdasági szakemberképzés segítése taneszközökkel, amelyek elősegítik, megkönnyítik a tanulók személyiségének, tudásának sokoldalú fejlesztését. A tanirodai, gyakorlati oktatás segítése, hogy a tanulók az iskola kapuján kilépve hatékonyan hasznosíthassák az elsajátított ismereteket. - Hagyományok ápolása, a tanulók együttműködését igénylő tevékenységek szervezése. Közösségi programok, táborok szervezésével, működtetésével, hozzájárulni olyan személyiségek kialakításához, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belső harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek. - Támogatni a pedagógusok munkáját, mellyel tehetséggondozást, a tanulók tudásának fejlesztését szolgálják. Támogatni azt az összefogó munkát, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikert érjen el. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok jutalmazása. - Törekedni kell arra, hogy minden tanuló ismerje meg nemzeti kultúránk értékeit. A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - Segítségnyújtás a tanulók helyes értékrendjének, pozitív önképének kialakításában, a megismerés örömének felfedezésében. Kiemelkedő fontosságú a környezeti nevelés, a kommunikációs kultúra fejlesztése. - Közreműködés a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. - A tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatni a közösségi együttműködés magatartási szabályait Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - Célunk, hogy egyetlen tanulót se érjen olyan közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés, korlátozás vagy kedvezés, azaz hátrányos megkülönböztetés, amelynek célja vagy következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. - Adományok gyűjtése, és osztása szocializációjukban veszélyeztetett tanulók részére. Az esélyegyenlőség lehető legnagyobb mértékű megteremtése, az ingerszegény környezetből jött tanulók kibontakozásának elősegítése. Az alapítvány céljai megvalósítása során együttműködik minden a céljaival azonosulni tudó és megvalósítást segíteni akaró szervezetekkel és magánszemélyekkel. 5. Az Alapítvány vagyona: 5.1.Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz egyszázezer forint. Amelyet az alapítók a nyilvántartásba vételt követően az alapítvány nevére nyitott bankszámlára történő befizetéssel biztosítanak.

4 Az alapítói hozzájárulás megoszlása a következő: - Buczi Miklós Ft - Kéninger Zoltán Ft 5.2 Az alapítvány vagyona az állam által garantált értékpapírok és bankügyletek útján kamatoztatható. Ezen tevékenységre figyelemmel az alapítványnál befektetési szabályzatot kell készíteni, melyet a kuratórium fogad el. 6. Az Alapítvány nyitott Az alapítványhoz bárki belföldi és külföldi természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, illetve támogatást vagy dologi hozzájárulást nyújthatnak, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek, s ezekért anyagi kötelezettséget is vállalnak. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 7. Az alapítvány gazdálkodása: 7.1 Az alapítvány kezelője a vagyon felhasználásáról szabadon dönt, köteles azonban a meghatározott célok megvalósítása, az alapítvány folyamatos működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az alapítványi vagyont jó gazda módjára kezelni. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítók kezelő szervezetként kuratóriumot hoznak létre. Céljuk az alapítói vagyont folyamatosan gyarapítani támogatók megnyerésével, pályázatokon való részvétellel, amelyből származó jövedelmet az alapítvány céljaira fordítja. Figyelemmel van arra, hogy a szponzoroktól az alapítvány javára befizetett összeg a szponzor által megjelölt célra legyen felhasználva Az alapítvány céljainak megvalósulása érdekében a kezelő szerv pályázatok útján is dönthet a vagyoni juttatásokról. Az e módon történő vagyonfelhasználást az alapító okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja Az alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja Az alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat. Azonban az alapítók kikötése szerint, amennyiben vállalkozási tevékenységet is folytat: az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ennek megfelelően pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állít és nem támogat, valamint jelöltet a megyei, fővárosi önkormányzati választásokon sem állít és anyagi támogatást részükre sem nyújt. 8. Az alapítvány szervezete és működése 8.1. Az alapítvány vagyonát kuratórium kezeli. A kuratórium az alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról az ehhez szükséges gazdasági műveletek meghatározásáról, ellenőrzéséről. A kuratórium tagjai felkészült, elismert, a tanulói gondok iránt fogékony személyek lehetnek.

5 A legfőbb szerv egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve. A kuratórium tagjai megbízásukat társadalmi munkában látják el. Az alapítványt 6 tagú kuratórium kezeli melynek tagjai: - Lőrincz Árpád kuratórium elnöke lakcím: 4565 Pusztadobos, Kossuth u Buczi Miklósné kuratóriumi tag lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u Dr. Lengyelné Forgács Márta kuratóriumi tag lakcím: 4400 Nyíregyháza, Herman Ottó u Pankotai Lajos kuratóriumi tag lakcím: 4400 Nyíregyháza, Csalitos u Kormány Judit kuratóriumi tag lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u /12. - Pomichalné Piros Gyöngyvér kuratóriumi tag lakcím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Kezdő u A kuratórium ügyintéző szervként ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, a számviteli, az ügyviteli, az adminisztrációs feladatokat A kuratórium az alapítvány képviseleti szerve. Az alapítvány nevében jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni egy személyben a kuratórium elnöke Lőrincz Árpád - aki egyben az alapítvány képviseletével megbízott személy - jogosult. Akadályoztatása esetén az alapítvány képviseletére két kuratóriumi tag együttesen jogosult A kuratórium szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármely tag is kezdeményezheti. A kuratóriumi tagokat az elnök hívja össze az ülésezések időpontja előtt 10 nappal történő értesítéssel, mellyel egyidejűleg a kuratóriumi tagokat tájékoztatja az ülés napirendjéről is. A napirend összeállításánál figyelemmel kell lenni a kuratórium tagjainak előzetes indítványaira. Akadályoztatásuk esetén a tagok kötelesek azt legkésőbb a kitűzött ülések előtti napig- jelezni. Az üléseket az elnök nyitja meg, illetve megtárgyalásra ismerteti a napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülések levezető elnöki funkciója a tagok bármelyikére átruházható A kuratórium ülései általában nyitottak, illetve nyilvánosságuk oly módon biztosított, hogy azokon meghívással az adott téma megvitatásában érintettek is részt vehetnek, előzetes bejelentéssel bárki részt vehet, de szavazati joguk nincs A kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok 2/3-ad része jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 10 napon belül újra össze kell hívni A kuratórium ülése a határozatképes jelenlévők egyszerű szótöbbségével hoz határozatot. A kuratórium tagjai a határozatot nyíltan hozzák. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az alapítvány a cél szerinti tevékenységével kapcsolatosan jogosult pályázatot kiírni, de akár természetes, akár jogi személyek kérelemben is fordulhatnak az alapítványhoz, melyet postai úton, vagy személyesen is ellehet juttatni az alapítvány címére. A kuratórium a pályázatokat a pályázati kiírásban feltüntetett határidőn belül, míg a kérelmeket beérkezésüket követő egy hónapon belül köteles elbírálni. A meghozott határozatokat az ülést követően az Alapítvány mindenkori székhelyén ki kell függeszteni, és abba mindenki betekintést nyerhet.

6 A nyilvánossá tétel biztosítható még sajtó útján, iskolarádión keresztül, iskolai faliújságon, vagy tantestületi értekezleten is. 9. Vezető tisztségviselők 9.1. Az alapítvány vezető tisztségviselői a kuratórium (legfőbb szerv) elnöke és tagjai. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítók választják 5 éves időtartamra, amely többször is megújítható. A kuratórium elnöke képviseli az alapítványt, megszervezi a kuratórium döntéseinek végrehajtását, publicisztikai munkát végez, összehívja és vezeti a kuratóriumi üléseket, kapcsolatot tart az alapítókkal és az alapítványhoz csatlakozókkal A kuratórium tagjai közül csak egy személy állhat az alapítókkal érdekeltségi kapcsolatban A kuratórium tagjainak felkérése során alkalmazni kell az alábbi jogszabályi előírásokat: 9.3. Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem vehet részt a kuratórium határozat hozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk.685 b pont ), élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, kivéve, ha az alapítványtól, annak cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásban részesül, vagy - közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek ( a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt ) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. /Ksztv. 8. (1)/ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. /Ksztv. 9. (1)/ A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. /Ksztv. 14. (4)/ 9.4. Az alapítvány vezető tisztségviselői az alapítvánnyal munkaviszonyban nem állhatnak. Egy-egy célfeladat megvalósítása esetén megbízási jogviszonyt létesíthetnek Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy sem aki az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása kiegyenlítése nélkül megszűnő kiemelten közhasznú szervezetnél, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget Az alapítvány tisztségviselői egyidejűleg több korlátlan számú kiemelten közhasznú szervezetnél is betölthetnek tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett kiemelten közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kiemelten közhasznú szervezetnél is betölt.

7 9.6. Az alapítványnál felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet akkor, ha az alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 10. Beszámolási kötelezettség Az alapítvány a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított éves beszámolóját a legfőbb szerv, a kuratórium hagyja jóvá, a tárgyévet követő év május 31-éig. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítendő közhasznúsági jelentés elfogadása a jelölt határidőig szintén a kuratórium hatáskörébe tartozik A közhasznúsági jelentés, annak valamennyi része nyilvános, amelybe bárki az alapítvány működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásairól információ gyűjtés, tájékozódás érdekében betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés az alapítvány székhelyén munkanapokon 9 12 óráig bárki számára hozzáférhető. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés egy-egy példányát az elfogadó kuratóriumi ülést követően 30 napig a fenti címen, ki kell függeszteni Az alapítvány vállalja, hogy végzett tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. 11. Egyéb rendelkezések Az alapítvány ülésezéseivel összefüggésben gondoskodni kell olyan nyilvántartás vezetéséről, - kuratóriumi ülések jegyzőkönyve amelyből a vezetőszerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya megállapítható. Ennek érdekében az ülésekről készített jegyzőkönyveket meg kell őrizni. A kuratóriumi döntésekről, intézkedésekről, intézkedésekről hozott határozatokról a határozatok könyvét kell vezetni, amelyből nyomon követhető, hogy miről, mikor és milyen hatállyal történt döntéshozatal A kuratórium döntéseit, rendelkezéseit, amennyiben azok személyre szólóak, írásban kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni. Amennyiben a döntések, felhívások programok közérdekűek, azok a pontban megjelölt helyen, illetve a kuratórium döntésétől függően az iskola hirdetőtábláján, vagy egyéb módon kerülnek nyilvánosságra hozatalra Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankszámlakivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb.) a kuratórium elnöke és tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek az alapítvány székhelyén. Az iratokba való betekintés bárki számára nyilvános. A fenti címen és időben legalább egy kuratóriumi tag jelenlétében, a kuratórium elnökével történt egyeztetés után az iratokba bárki betekinthet Az alapítvány vállalkozási tevékenységnek nem minősülő befektetési tevékenységet folytathat. Szabad pénzeszközeiből hitelintézettől, értékpapír kibocsátójától tartós befektetés illetve forgatási célból kamatozó értékpapírokat vásárolhat, illetve az állam által kibocsátott értékpapírok hozamára (kamat, árfolyamnyereség) szert tehet. A befektetési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

8 ) Az alapítvány mindenkori vagyonának 50%-át az alapítvány céljaira fordítja. Az alapítvány nem készpénz vagyonát képező vagyont álló és fogyóeszköz leltárban kell nyilvántartani könyvszerinti értékben. Az alapítvány gazdálkodására az egyesületek gazdálkodására vonatkozó szabályok irányadóak. 2.) Az alapítvány céljainak elérése érdekében pályázat útján nyújtható: - ösztöndíj támogatás, - alapítványi díj létesítése és odaítélése, az alapítványi célokkal kapcsolatos jelentős szellemi, elméleti vagy gyakorlati eredmény alapján. 3.) Az alapítvány céljának elérése érdekében az alapítvány céljára rendelt vagyonból kérelem alapján nyújtható: - az alapítványi célok elérése érdekében végzett tevékenység során felmerült okszerű és igazolt kiadás, költség, - alapítványi anyagi juttatás, bármely olyan megoldás, szervezet vagy tevékenység finanszírozására, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes vagy jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. 4.) A támogatásokról, pályázatokról történő döntés a kuratórium hatáskörébe tartozik. 5.) Az alapítvány bankszámlája felett a rendelkezési jogot a kuratórium elnöke és 1 kuratóriumi tag együttesen gyakorolja. 6.) Az alapítvány éves bevétele az , Ft-ot nem haladja meg, ezért az alapítványnál felügyelő bizottság nem működik. 7.) Az alapítvány éves beszámolójának elfogadása, jóváhagyása a kuratórium hatáskörébe tartozik A megszűnő alapítványnak a megszűnéskor rendelkezésére álló alapítványi vagyona sem az alapítóhoz, sem a csatlakozókhoz nem kerülhet vissza. Az alapítvány megszűnése esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján fennálló esedékes köztartozásainak és egyéb esetleges kötelezettségeinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani Az alapítvány megszűnése nélkül csak a kiemelten közhasznú jogállásának a megszűnésekor is köteles a fennálló esedékes köztartozásait rendezni Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

9 - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, 12. Záró rendelkezések Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alapítványokról szóló rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni. Az Alapítók kijelentik, hogy az alapító okiratot elolvasták, értelmezték, azt akaratukkal mindenben megegyezőnek tekintik, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, amit az alapító okirat aláírásával erősítenek meg. Nyíregyháza, október Buczi Miklós Kéninger Zoltán alapító alapító

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben