ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítvány-t. hoznak létre az alábbiakban megfogalmazott tartós kiemelten közérdekű célok megvalósítása érdekében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Alapítvány-t. hoznak létre az alábbiakban megfogalmazott tartós kiemelten közérdekű célok megvalósítása érdekében."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Polivodáné Dr. Dolinay Eszter (szül.: Debrecen, , an.: Dr Pethő Ágnes) és testvére, Dr. Dolinay Tamás (szül.: Debrecen, , an.: Dr Pethő Ágnes) Nyíregyháza, Gádor Béla u. 40. sz. alatti lakosok Alapítvány-t hoznak létre az alábbiakban megfogalmazott tartós kiemelten közérdekű célok megvalósítása érdekében. 1. Az Alapítvány neve: Kérlek segíts Alapítvány a Szabolcsi Sérült Gyermekek Komplex Rehabilitációjáért, szakemberek képzéséért. 2. Az Alapítvány rövidített neve: Kérlek segíts Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye: 4400 Nyíregyháza, Gádor Béla u Az Alapítvány célja, egyben kiemelten közhasznú tevékenységei : 4.1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. - A gondoskodás minőségének megőrzése, fejlesztése a Sóstófürdőn lévő Anyás Csecsemőotthonban. - Azoknak az egészséges és beteg csecsemőknek és kisgyermekeknek a támogatása, akik családjukban a szükséges ellátást nem kapják meg, ezért intézeti elhelyezésre szorulnak. - Az intézet működésében elsősorban a komplex csecsemő és kisgyermekkori rehabilitációs feltételek megteremtésének a támogatása. - A gyermekotthonban kialakított gyermek rehabilitációs kórházi osztály működésének támogatása, szponzorok, adományok gyűjtése. - Az Alapítvány céljaival egybeeső hazai és Nemzetközi pályázatokon való részvétel Szociális tevékenység, családsegítés. - A csecsemőotthonban életüket kezdő gyerekek számára megteremteni, megtartani annak lehetőségét, hogy múltjukkal találkozhassanak, a fiatal gyermekkorukban átélt élményeiket feleleveníthessék, feldolgozhassák, megérthessék. - A Sóstófürdőn lévő Gyermek-rehabilitációs Osztályon, illetve Ambulancián ellátott gyerekek szociális integrációjának elősegítése, a befogadó család, közösség támogatása Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. - Olyan szakemberek képzése, akik intézeti vagy családi háttér mellett egészséges vagy sérült csecsemők és kisgyermekek egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését biztosítják. - Sérült gyerekek ép személyiségfejlődésének elősegítése. - Szülők, nevelők felkészítése a sérült gyerek elfogadására, fejlesztésére, integrált nevelésére. - Találkozók, szakmai továbbképzések szervezése Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - Adományok gyűjtése, és osztása egészségükben és szocializációjukban veszélyeztetett gyermekek részére. - Gyermekjóléti és védőnői szolgálatok támogatása preventív és gondozói munkájukban. 5. Az Alapítvány vagyona: 5.1. Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz Ötvenezer forint. Amelyet az alapítók a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. megyei fiókjánál kezelt bankszámlára történő befizetéssel biztosítanak.

2 5.2. Az alapítói vagyonból Ft törzsvagyon, az fel nem használható, a többi viszont a működés feltételeinek megteremtésére fordítható. Az alapítvány vagyona az állam által garantált értékpapírok és bankügyletek útján kamatoztatható. 6. Az Alapítvány nyitott, melyhez bárki belföldi és külföldi magánszemély, jogi személy csatlakozhat, illetve támogatást vagy dologi hozzájárulást nyújthat, amennyiben az Alapítvány céljával egyetért. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 7. Az Alapítvány gazdálkodása: 7.1 Az Alapítvány kezelője a vagyon felhasználásáról szabadon dönt, köteles azonban a meghatározott célok megvalósítása, az alapítvány folyamatos működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az alapítványi vagyont jó gazda módjára kezelni Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében a kezelő szerv pályázatok útján is dönthet a vagyoni juttatásokról. Az e módon történő vagyonfelhasználást az Alapító okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet folytathat. Azonban az alapítók kikötése szerint, amennyiben vállalkozási tevékenységet is folytat: az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak kiemelten közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ennek megfelelően pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állít és nem támogat, valamint jelöltet a megyei, fővárosi önkormányzati választásokon sem állít és anyagi támogatást részükre sem nyújt. 8. Az Alapítvány szervezete és működése 8.1. Az alapítvány vagyonát kuratórium kezeli. A kuratórium az alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról. A legfőbb szerv egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve. - Az alapítványt 6 tagú kuratórium kezeli melynek tagjai: - Dr. Pethő Ágnes gyermekgyógyász szakorvos - Dr. Dolinay Tamás gyermekgyógyász szakorvos - Buczi Miklósné okleveles könyvvizsgáló - Dr. Hajnal Béla közgazdász - Buczi Miklós okleveles könyvvizsgáló - Bártfai Józsefné csecsemőotthoni és bölcsődei szakgondozó 8.2. A kuratórium ügyintéző szervként ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, a számviteli, az ügyviteli, az adminisztrációs feladatokat A kuratórium az alapítvány képviseleti szerve. A kuratórium elnöke Dr. Pethő Ágnes aki egyben az alapítvány képviseletével megbízott személy is. Akadályoztatása esetén az alapítvány képviseletével megbízott: Buczi Miklósné.

3 A bankszámla feletti rendelkezésre Dr. Pethő Ágnes és Buczi Miklósné együttesen jogosult, oly módon, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott szöveg alá együttesen írják nevüket A kuratórium szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik. - Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármely tag is kezdeményezheti. - A kuratóriumi tagokat az elnök hívja össze az ülésezések időpontja előtt 10 nappal történő értesítéssel, mellyel egyidejűleg a kuratóriumi tagokat tájékoztatja az ülés napirendjéről is. A napirend összeállításánál figyelemmel kell lenni a kuratórium tagjainak előzetes indítványait. - Akadályoztatásuk esetén a tagok kötelesek azt legkésőbb a kitűzött ülések előtti napig- jelezni. - Az üléseket az elnök nyitja meg, illetve megtárgyalásra ismerteti a napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülések levezető elnöki funkciója a tagok bármelyikére átruházható A kuratórium ülései általában zártak, illetve nyilvánosságuk oly módon biztosított, hogy azokon előzetes bejelentéssel, meghívással az adott téma megvitatásában érintettek is részt vehetnek, de nincs szavazati joguk A kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok 2/3-ad része jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 10 napon belül össze kell hívni A kuratórium ülése a határozatképes jelenlévők egyszerű szótöbbségével hoz határozatot. A kuratórium tagjai a határozatot nyíltan hozzák. 9. Vezető tisztségviselők 9.1. Az alapítvány vezető tisztségviselői a kuratórium (legfőbb szerv) elnöke és tagjai. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítók választják 5 éves időtartamra, amely többször is megújítható. A kuratórium elnöke csak abban az esetben állhat rokoni vagy érdekeltségi kapcsolatban az alapítókkal, ha a szavazati aránya a döntéshozatalban 20%-nál nagyobb részt nem képvisel A kuratórium tagjainak felkérése során alkalmazni kell az alábbi jogszabályi előírásokat: Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem vehet részt a kuratórium határozathozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk.685 b pont ), élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, kivéve, ha az alapítványtól, annak cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásban részesül, vagy - közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek ( a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt ) 9.2. Az alapítvány vezető tisztségviselői az alapítvánnyal munkaviszonyban nem állhatnak. Egy-egy célfeladat megvalósítása esetén megbízási jogviszonyt létesíthetnek Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy sem aki az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása kiegyenlítése nélkül megszűnő kiemelten közhasznú szervezetnél, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget Az alapítvány tisztségviselői egyidejűleg több korlátlan számú kiemelten közhasznú szervezetnél is betölthetnek tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett kiemelten közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kiemelten közhasznú szervezetnél is betölt Az alapítványnál felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző a vezető

4 szervtől elkülönült felügyelő szervet akkor, ha az alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 10.Beszámolási kötelezettség Az alapítvány a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított éves beszámolóját a legfőbb szerv, a kuratórium hagyja jóvá, a tárgyévet követő május 31-éig. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítendő közhasznúsági jelentés elfogadása a jelölt határidőig szintén a kuratórium hatáskörébe tartozik A kiemelten közhasznúsági jelentés, annak valamennyi része nyilvános, amelybe bárki az alapítvány működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásairól információ gyűjtés, tájékozódás érdekében betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés Buczi Miklósné kuratóriumi tag címén Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/b 1/1. munkanapokon 9 12 óráig bárki számára hozzáférhető. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés egy-egy példányát az elfogadó kuratóriumi ülést követően 30 napig a fenti címen, a hirdető táblán ki kell függeszteni Az alapítvány vállalja, hogy végzett tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Kelet-Magyarország megyei napilap hasábjain is nyilvánosságra hozza. 11. Egyéb rendelkezések Az alapítvány ülésezéseivel összefüggésben gondoskodni kell olyan nyilvántartás vezetéséről, - kuratóriumi ülések jegyzőkönyve amelyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya megállapítható. Ennek érdekében az ülésekről készített jegyzőkönyveket meg kell őrizni. A kuratóriumi döntésekről, intézkedésekről, intézkedésekről hozott határozatokról a határozatok könyvét kell vezetni, amelyből nyomon követhető, hogy miről, mikor és milyen hatállyal történt döntéshozatal A kuratórium döntéseit, rendelkezéseit, amennyiben azok személyre szólóak, írásban kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni. Amennyiben a döntések, felhívások programok közérdekűek, azok a pontban megjelölt helyen, illetve a kuratórium döntésétől függően a Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Jósa András Kórház Gyermek rehabilitációs osztályának ( Sóstófürdő, Berenát u. 2.) hirdetőtábláján kerülnek nyilvánosságra hozatalra Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba ( levelezési anyagok, szerződések, bankszámlakivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb. ) a kuratórium elnöke és tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek Buczi Miklósné kuratóriumi tag címén Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/b. 1/1. munkanapokon 9-12 óráig. Az iratokba való betekintés bárki számára nyilvános. A fenti címen és időben legalább egy kuratóriumi tag jelenlétében, a kuratórium elnökével történt egyeztetés után az iratokba bárki betekinthet.

5 11.4. Az alapítvány vállalkozási tevékenységnek nem minősülő befektetési tevékenységet folytathat. Szabad pénzeszközeiből hitelintézettől, értékpapír kibocsátójától tartós befektetés illetve forgatási célból kamatozó értékpapírokat vásárolhat, illetve az állam által kibocsátott értékpapírok hozamára (kamat, árfolyamnyereség) szert tehet Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat- A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázati célt, a pályázattal elnyerhető alapítványi juttatást, illetve annak képviselt értékét (összegét). Meg kell határozni továbbá a pályázók körét, s mindazokat a feltételeket, kikötéseket, amelyek nélkülözhetetlenek az értékelhető pályázatokhoz. Ki kell tűzni a pályázat benyújtásának határidejét, s az elbírálásra nyitva hagyott idő elteltével valamennyi pályázót írásban kell az eredményről értesíteni. Az alapítvány köteles időrendi sorrendben a pályázati úton történt juttatásairól célok szerinti részletezésű, a nyertes pályázók nevét, egyéb azonosító adatait is tartalmazó nyilvántartást vezetni A megszűnő alapítványnak a megszűnéskor rendelkezésére álló alapítványi vagyona sem az alapítóhoz, sem a csatlakozókhoz nem kerülhet vissza. Az alapítvány megszűnése esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján fennálló esedékes köztartozásainak és egyéb esetleges kötelezettségeinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani Az alapítvány megszűnése nélkül csak a kiemelten közhasznú jogállásának a megszűnésekor is köteles a fennálló esedékes köztartozásait rendezni Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló módosított 1993.évi III. törvény, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 12. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv alapítványokról szóló rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni. Az alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a módosítások a szövegben kiemelten szerepelnek. Nyíregyháza, június Polivodáné Dr. Dolinay Eszter Dr. Dolinay Tamás alapító alapító

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről A Pk.60.121/1996/19. számú 2000. 06. 13. napján jogerőre emelkedett végzés alapján az alapító okiratot a következőképpen módosítom. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben