A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K"

Átírás

1 A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK... 4 FELTÉTELES FORMÁZÁS... 5 EGYÉNI SZÁMFORMÁTUM LÉTREHOZÁSA... 6 SZÖVEG ÉS TÉRKÖZ... 6 TIZEDESJEGYEK, SZÓKÖZÖK, SZÍNEK ÉS FELTÉTELEK... 6 PÉNZNEM, SZÁZALÉK ÉS TUDOMÁNYOS JELÖLÉS... 7 DÁTUMOK ÉS IDŐK MEGADÁSA... 8 Függvények használata A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek az argumentumnak nevezett értékek használatával számításokat hajtanak végre adott sorrendben vagy felépítés szerint. A függvények segítségével egyszerű vagy összetett számításokat végezhetünk. Például az alábbi KEREK függvény az A10 cella értékét kerekíti 2 tizedes jegyre. A függvények felépítése 1. Minden függvény egyenlőségjellel (=) kezdődik, ezt követi a függvény neve, a nyitó zárójel, a függvény argumentumai egymástól pontosvesszővel elválasztva és a záró zárójel. 2. A függvény neve. A függvények listáját kapjuk, ha rákattintunk a szerkesztőléc bal szélén található f x gombra. 3. Az argumentumok. Az argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték (IGAZ és HAMIS), tömb, hibaérték (például #HIÁNYZIK) vagy cellahivatkozás. Az argumentumok lehetnek képletek vagy más függvények is. 4. Argumentummagyarázat. A függvény beírásakor megjelenik a függvény szintaxisát (helyesírását) és argumentumait összefoglaló leírás. Egymásba ágyazott függvények Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az egyik függvényt a másik függvény egyik argumentumaként használjuk. A következő képlet például beágyazott ÁTLAG függvényt használ, és az eredményt az 50 értékkel hasonlítja össze. Amikor beágyazott függvényt argumentumként használunk, annak ugyanolyan típusú értéket kell adnia, amilyet az argumentum használ. Ha például az argumentum IGAZ vagy HAMIS értéket használ, a beágyazott függvénynek is IGAZ vagy HAMIS értéket kell visszaadnia. Ha nem ezt teszi, a Microsoft Excel az #ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg. Egy képlet legfeljebb hét egymásba ágyazott függvényszintet tartalmazhat. Amikor a B függvényt az A függvény argumentumaként használjunk, akkor a B függvény második szintű függvény. Például az ÁTLAG és a SZUM függvény második szintű, mivel mindkettő a HA függvény argumentuma. Az ÁTLAG függvénybe ágyazott újabb függvény harmadik szintű függvény lenne, és így tovább. 1

2 A fontosabb függvények kategória szerint csoportosítva Logikai függvények HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) Amennyiben a logikai vizsgálat IGAZ eredményt ad, akkor az első értéket adja vissza a függvény, különben a másodikat. (A programozásban az IF THEN ELSE szerkezetnek felel meg.) ÉS(logikai1;logikai2;...) Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ. VAGY(logikai1;logikai2;...) Eredménye IGAZ, ha valamelyik argumentuma IGAZ. NEM(logikai) Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül. Szövegfüggvények ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) Több karaktersorozatot (cellát) egyetlen szöveggé fűz össze. HOSSZ(szöveg) Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül. KISBETŰ(szöveg) Szöveget kisbetűssé alakít át. NAGYBETŰS(szöveg) Szöveget nagybetűssé alakít át. BAL(szöveg;hány_karakter) Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül. JOBB(szöveg;hány_karakter) Szöveg jobb oldali karaktereit adja eredményül. KÖZÉP(szöveg;honnantól;hány_karakter) Eredményként megadott számú karaktert ad vissza szöveg adott pozíciójától kezdve. CSERE(régi_szöveg;honnantól;hány_karakter;új_szöveg) A szöveg adott részét másik szövegre cseréli. HELYETTE(szöveg;régi_szöveg;új_szöveg;melyiket) Egy szövegben a régi_szöveg előfordulásait az új_szövegre cseréli ki. A melyiket argumentum megadja, hogy a szövegben a régi_szöveg hányadik előfordulását cserélje ki a függvény az új_szövegre. Ha a melyiket értékét megadjuk, akkor a régi_szövegnek csak a megadott előfordulása cserélődik le. Ha a melyiket argumentum nem szerepel, akkor a régi_szöveg összes előfordulása lecserélődik. A HELYETTE függvényt akkor használjuk, amikor a szövegben egy bizonyos szöveget akarunk kicserélni, a CSERE függvényt pedig akkor, ha a szövegben egy bizonyos pozíción elhelyezkedő szövegrészt akarunk kicserélni, függetlenül annak tartalmától. Információs függvények ÜRES(érték) Eredménye IGAZ, ha az érték (cella) üres. Statisztikai függvények ÁTLAG(szám1;szám2;...) Argumentumai átlagát (számtani középértékét) számítja ki. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. MÉRTANI.KÖZÉP (szám1;szám2;...) Pozitív számhalmaz mértani középértékét számítja ki. MAX(szám1;szám2;...) Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg. MIN(szám1;szám2;...) Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg NAGY(tömb;k) Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül; KICSI(tömb;k) Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja eredményül; DARABTELI(tartomány;kritérium) Egy tartományban összeszámolja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott kritériumnak (feltételnek). DARAB(érték1;érték2;...) Az argumentumlistában szereplő számokat és számokat tartalmazó cellákat számlálja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká nem konvertálható szövegeket figyelmen kívül hagyja. DARAB2(érték1;érték2;...) Az argumentumlistában szereplő nem üres cellákat és értékeket számlálja össze. DARABÜRES(tartomány) Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat. MEDIÁN(szám1;szám2;...) Adott számhalmaz mediánját számítja ki. (A medián a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb.) MÓDUSZ(szám1;szám2;...) Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot. SZÓRÁSP(szám1;szám2;...) Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását. A szórás azt méri, hogy az értékek a várható értéktől (középértéktől) milyen mértékben térnek el. 2

3 SZÓRÁS(szám1;szám2;...) Minta alapján becslést ad a szórásra. A függvény a szórást a torzítatlan vagy n- 1 módszerrel számítja ki! (Nagyméretű mintáknál a SZÓRÁS és a SZÓRÁSP megközelítőleg azonos eredmény ad.) Matematikai függvények ABS(szám) Egy szám abszolút értékét adja eredményül. KEREKÍTÉS(szám;hány_számjegy) Egy számot adott számú számjegyre kerekít. Ha a hány_számjegy nagyobb nullánál, akkor a szám a megadott számú tizedesjegyre lesz kerekítve. Ha a hány_számjegy 0, akkor a program a számot a legközelebbi egész számra kerekíti. Ha a hány_számjegy kisebb nullánál, akkor a számot tizedesvesszőtől balra kerekíti. (Tízesekre, százasokra, stb.) KEREK.LE(szám;hány_számjegy) Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít. KEREK.FEL(szám;hány_számjegy) Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít. SZORZAT(szám1;szám2;...) Argumentumai szorzatát számítja ki. SZUM(szám1;szám2;...) Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat. SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) A megadott feltételnek eleget tevő cellákhoz tartozó értékeket adja össze. Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit összegzi. HATVÁNY(szám;hatvány) Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki. Hatványozásra a HATVÁNY függvény helyett a "^" operátor is használható! GYÖK(szám) Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki. LOG(szám;alap) Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki. Ha nem adunk meg alapot, a 10-es alappal számol. FAKT(szám) Egy szám faktoriálisát számítja ki. (Pl: FAKT(5)= =120) MARADÉK(szám;osztó) Egy szám osztási maradékát adja eredményül. (Pl: MARADÉK(5;3)=2) PI( ) A pi matematikai állandó 15 számjegy pontosságú értékét (3, ) adja eredményül. RADIÁN(szög) Fokot radiánná alakít át. FOK(szög) Radiánban kifejezett szögértéket fokra számít át. FAKT(szám) Egy szám faktoriálisát számítja ki. COS(szám) / SIN(szám) / TAN(szám) Egy adott szög koszinuszát / szinuszát / tangensét adja eredményül. A szöget radiánban kell megadni! VÉL( ) Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül. Egy a és b közötti valós véletlen szám a következő képlettel állítható elő: VÉL()*(b a)+a Dátum és idő MA( ) Az aktuális napi dátum dátumértékét adja eredményül. MOST( ) Az atuális napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül. ÉV(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő évet adja eredményül. A visszaadott érték 1900 és 9999 közötti egész szám. HÓNAP(dátumérték) A dátumérték argumentumnak megfelelő hónap értéket adja eredményül. A hónap értékét az tartományba eső egész értékként kapjuk. NAP(dátumérték) A dátumérték argumentumnak megfelelő napot adja vissza. A nap 1 és 31 közé eső számként jelenik meg. ÓRA(időérték) Időértéket órákká alakít 0 és 23 közötti egész szám formájában. PERC(időérték) Időértéket percekké alakít 0 és 59 közötti egész szám formájában. MPERC(időérték) Időértéket másodpercekké alakít át 0 és 59 közötti egész szám formájában. Kereső és hivatkozási függvények (mátrix függvények) FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tartományban_keres) A függvény egy tömb bal szélső oszlopában keres egy megadott értéket, és az így kapott sorból veszi az oszlop_szám argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja eredményül. A függvény negyedik paramétere logikai típusú, amellyel az FKERES függvény pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. Ha értéke IGAZ (vagy nem adjuk meg), akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. Ebben 3

4 az esetben a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük, mert különben az FKERES hibás eredményt adhat! VKERES(keresési_érték;tábla;sor_szám;tartományban_keres) A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, majd a megtalált elem oszlopából az adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza. A függvény harmadik (logikai típusú) paraméterével lehet jelezni, hogy rendezett-e a keresési vektor. (Lásd FKERES) HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) A függvény egy olyan elem tömbben elfoglalt relatív pozícióját adja vissza, amely megadott értékkel megadott módon egyezik. A HOL.VAN abban különbözik a többi kereső függvénytől, hogy a megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet. Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie. Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie. Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1! INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám) Táblázat (tömb) azon elemének értékét adja vissza, amelyet a sorszám és oszlopszám mint index meghatároz. Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható. Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adjuk meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából, illetve oszlopából álló tömb lesz. Adatbázisfüggvények A Microsoft Excel 12 olyan munkalapfüggvénnyel rendelkezik, amely listákban vagy adatbázisban tárolt adatok elemzésére szolgál. Az AB függvények három argumentumot tartalmaznak: adatbázis, mező és kritérium. Az argumentumok az adatbázisfüggvényekben használt munkalaptartományokra vonatkoznak. Szintaxis: AB függvény(adatbázis;mező;kritérium) Adatbázis: Az adatbázist alkotó cellatartomány. A Microsoft Excelben az adatbázis összetartozó adatok sorokba (rekordokba) és oszlopokba (mezőkbe) rendezett listája. Mező: Azt jelzi, hogy melyik oszlopot használjuk a függvényben. A listában az adatoszlopokat az első sorban levő név alapján lehet azonosítani. A mező argumentum megadható szövegként (az alábbi példában "Kor", "Termés" stb.) vagy mezőszámként: 1 az első mezőre (az alábbi példában Fa), 2 a másodikra (Magasság) és így tovább. Kritérium: Hivatkozás olyan cellatartományra, amely feltételeket tartalmaz a függvényhez. A függvény olyan adatokat ad vissza a listából, amelyek megfelelnek az ebben a tartományban megadott feltételeknek. A kritériumtartomány tartalmazza azon oszlop feliratának másolatát, amelyben a függvénnyel az összesítést végrehajtjuk. AB.ÁTLAG(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékeket átlagolja. AB.DARAB(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában megszámolja a számot tartalmazó cellákat. AB.DARAB2(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában megszámolja a nem üres cellákat. (Hasonlít a DARABTELI függvényhez) AB.MEZŐ(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjának a mező argumentummal megadott oszlopában lévő érték visszaadása. (Ha 0 vagy több mint 1 rekord felel meg a kritériumnak, akkor hibajelzést kapunk! (Hasonlít az FKERES függvényhez.) AB.MAX(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopából a legnagyobb értéket adja eredményül. AB.MIN(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopából a legkisebb értéket adja eredményül. AB.SZORZAT(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékek szorzatát adja eredményül. 4

5 AB.SZUM(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékek szorzatát adja eredményül. (Hasonlít a SZUMHA függvényhez) Példák Az alábbi példa egy kis gyümölcsöskert adatait mutatja be. Minden rekord egy gyümölcsfa adatait tartalmazza. AB.DARAB(A5:E11; "Kor"; B1:B2) Ez a függvény a 10 méternél nagyobb magasságú fák rekordjait összesíti és megszámolja, hogy a rekordok Kor mezőiben mennyi tartalmaz számot. AB.DARAB2(A5:E11; "Hozam"; B1:B2) Ez a függvény a 10 méternél nagyobb magasságú fák rekordjaival foglalkozik és megszámolja, hogy a rekordok Hozam mezőiben mennyi nem üres. AB.MAX(A5:E11; "Nyereség"; A1:A3) az alma- és körtefák által hozott maximális hasznot adja. AB.MIN(A5:E11; "Nyereség"; F1:F2) a 16 méternél kisebb magasságú fák által hozott minimális hasznot adja. AB.SZUM(A5:E11; "Nyereség"; A1:A2) eredménye az almafák által hozott teljes haszon. AB.SZUM(A5:E11; "Hozam"; A1:F2) eredménye a 10 és 16 m közötti magasságú almafák összes hozama. AB.ÁTLAG(A5:E11; "Hozam"; A1:B2) eredménye a 10 méternél magasabb almafák átlagos hozama. AB.ÁTLAG(A5:E11; 3; A1:A2) eredménye az almafák átlagos kora. AB.MEZŐ(A5:E11; "Kor"; A1:F2) Ez a függvény a 10 és 16 m közötti magasságú almafa korát adja eredményül. AB.MEZŐ(A5:E11; "Kor"; A1:B2) Ez a függvény hibát jelez, mivel a kritériumnak több rekord is megfelel! (Két olyan almafa is van, amelynek magassága nagyobb, mint 10 méter.) Feltételes formázás A feltételes formázás azt jelenti, hogy a cella formátuma a cella tartalmától függően megváltozik. (Például a negatív értékek kék színnel, a pozitívak pirossal jelennek meg.) Arra is van lehetőség, hogy egy cella formátumát egy vagy több másik cella értéke határozza meg. Jelöljük ki a cellákat, amelyekben feltételes formázást szeretnénk megadni, módosítani vagy törölni. Válasszuk a Formátum menü Feltételes formázás parancsát. Hajtsuk végre a megfelelő műveletet! A feltételes formátum megadása 1 Ha a kijelölt cellákban lévő értékeket szeretnénk formázási feltételként használni, válasszuk A cella értéke elemet, jelöljük ki az összehasonlító kifejezést, és írjunk be egy állandó értéket vagy egy képletet. Ha képletet adunk meg, elé egyenlőségjelet (=) kell tennünk. Ha formázási feltételként képletet használunk (amely nem a cellaértékeket, hanem valamely más adatot vagy feltételt vizsgál), válasszuk A képlet értéke elemet, majd adjuk meg a képletet, melynek eredménye logikai érték lesz, mégpedig Igaz vagy Hamis. 2 Kattintsunk a Formátum gombra. 3 Válasszuk ki a formátumot, amelyet a cellának fel kell vennie, ha értéke megfelel a megadott feltételeknek vagy a képlet eredménye Igaz. 5

6 További feltételek megadásához kattintsunk a Bővítés gombra, majd ismételjük meg az 1 3. lépéseket. Legfeljebb három feltételt adhatunk meg. Ha egyik feltétel sem teljesül, a cellák megtartják eredeti formátumukat. Megjegyzés: Habár a megadott feltételek közül több is teljesülhet, a Microsoft Excel mindig csak az első igaz feltételhez kapcsolódó formátumot alkalmazza. A feltételes formátum módosítása vagy törlése A formátum módosításához kattintsunk a Formátum gombra. Ha a Cellák formázása párbeszédpanel aktuális lapján új formátumokat szeretnénk kijelölni, kattintsunk a Törlés gombra, majd jelöljük ki az új formátumokat. Egy vagy több feltétel eltávolításához kattintsunk a Törlés gombra, majd jelöljük be a törölni kívánt feltételek négyzetét. Ha szeretnénk eltávolítani a kijelölt cellák összes feltételes formátumát, valamint az összes többi cellaformátumot, akkor válasszuk a Szerkesztés menü Tartalom törlése, majd Formátumot parancsát. Egyéni számformátum létrehozása 1. Jelöljük ki a formázni kívánt cellákat. 2. Válasszuk a Formátum menü Cellák parancsát, majd a Szám lapot. 3. A Kategória listában kattintsunk arra a kategóriára, amely leginkább hasonlít a kívántra, majd állítsuk be a beépített formátumait tetszés szerint. (Ezzel nem módosítjuk a beépített formátumot, csak létrehozunk egy másolatot, amelyet testreszabhatunk.) 4. Válasszuk a Kategória lista Egyéni elemét. 5. A kívánt formátum létrehozásához szerkesszük a Formátumkód mezőben a formátumkódot. Legfeljebb négy szakaszból álló formátumkódot adhatunk meg. A pontosvesszővel elválasztott formátumkódok határozzák meg a pozitív számok, negatív számok, nulla értékek és szövegek formátumát, ebben a sorrendben. Amennyiben csak két szakaszt adunk meg, az első vonatkozik a pozitív számokra és a nullára, a második pedig a negatív számokra. Ha csak egy szakaszt adunk meg, az vonatkozik az összes számra. Egy szakasz kihagyása esetén írjuk be a részt lezáró pontosvesszőt. Szöveg és térköz Szöveg és szám együttes kiírása: Ha szöveget és számokat egyaránt írunk a cellába, foglaljuk a szöveget idézőjelek közé (" "). Helyezzük el a karaktereket a formátumkód megfelelő szakaszában. Írjuk be például a 0,00 Ft" többlet";-0,00 Ft" hiány" formátumot, ha a pozitív számokat "125,74 Ft többlet", a negatív számokat pedig "-125,74 Ft hiány" alakban szeretnénk feltüntetni. Szöveges formátumszakasz: A szöveges formátumszakasz (ha van) mindig a számformátum utolsó szakasza. Írjuk be karaktert a szakaszba, amelyben a cellába beírt valamilyen szöveget meg szeretnénk jeleníteni. Ha a szöveges szakaszban nem szerepel karakter, a beírt szöveg nem jelenik meg. Ha a beírtakkal együtt valamilyen konkrét szöveget is szeretnénk mindig kiírni, azt foglaljuk idézőjelek (" ") közé, teljes bevétele". Ha a formátum nem tartalmaz szöveges szakaszt, akkor a beírt szöveget a formátum nem érinti. Szóköz betoldása: Ha a számformátumba egy karakter szélességű szóközt szeretnénk beiktatni, írjunk be a karakter elé egy aláhúzást (_). Amikor például egy aláhúzás után jobb oldali zárójelet ( _)) írunk be, a pozitív számok a zárójelbe foglalt negatív számokhoz helyesen fognak igazodni. Ismétlődő karakterek: Ha egy karaktert az oszlopszélesség kitöltéséhez szükséges számban ismételni szeretnénk, a számformátumban írjunk elé csillagot (*). Ahhoz például, hogy egy szám után a cellát kötőjelek töltsék ki, írjuk be a 0*- kódot. Tizedesjegyek, szóközök, színek és feltételek Tizedesjegyek és értékes jegyek: Ha törteket vagy tizedesvesszőt tartalmazó számokat formázunk, a szakaszba foglaljuk bele az alább felsorolt helyőrzőket. Ha a szám a tizedesjeltől jobbra több jegyet tartalmaz, mint ahány 6

7 helyet a formátumban megadtunk, a szám annyi tizedesjegyre lesz kerekítve, amennyit számára fenntartottunk. Ha a szám a tizedesjeltől balra több jegyet tartalmaz, mint ahány helyet a formátumban fenntartottunk, a további számok is megjelennek. Ha a formátum a tizedesjeltől balra csak számjeleket (#) tartalmaz, akkor az 1- nél kisebb számok a tizedesjellel kezdődnek. A # csak az értékes jegyeket jeleníti meg, a fölösleges nullákat nem. A 0 (nulla) nullákkal egészíti ki a számot, ha az kevesebb számjegyet tartalmaz, mint ahány 0 szerepel a formátumban. A? a tizedesvessző mindkét oldalán az értéktelen nullák helyén szóközt jelenít meg, így a rögzített szélességű, például Courier New betűtípussal formázott számok a tizedesvesszőhöz igazodnak. Ezt a szimbólumot olyan törtek esetén használjuk, amelyek változó számú jegyet tartalmaznak. Megjelenítés Kód 1234,59 helyett 1234,6 ####,# 8,9 helyett 8,900 #,000 0,631 helyett 0,6 0,# 12 helyett 12,0 és 1234,568 helyett 1234,57 #,0# 44,398, 102,65 és 2,8 igazított tizedesekkel???,??? 5,25 helyett 5 1/4 és 5,3 helyett 5 3/10, igazított osztásjellel #???/??? Ezreselválasztó: Ha ezreselválasztóként vesszőt szeretnénk megjeleníteni, vagy ha egy számot ezresenként szeretnénk megjeleníteni, akkor a számformátumba foglaljunk bele egy vesszőt. Megjelenítés Kód helyett #,### helyett 12 #, helyett 12,2 0,0<szóköz><szóköz> Szín: A formátum egy szakaszának színét úgy állíthatjuk be, hogy a szakaszba szögletes zárójelek között beírjuk a nyolc szín valamelyikének nevét. A színkódnak a szakasz első elemének kell lennie. [Fekete] [Cián] [Bíbor] [Fehér] [Kék] [Zöld] [Piros] [Sárga] Feltételek: Olyan számformátumok megadásához, melyek csak bizonyos feltétel teljesülése esetén érvényesek, a feltételt írjuk szögletes zárójelbe. A feltétel egy összehasonlító operátorból és egy értékből áll. A következő formátum például a 100-at és az annál kisebb számokat pirossal, a 100-nál nagyobb számokat kékkel írja ki. [Piros][<=100];[Kék][>100] Ha feltételes formázást szeretnénk alkalmazni a cellára, például a cella értékétől függő színt, válasszuk a Formátum menü Feltételes formázás parancsát. Pénznem, százalék és tudományos jelölés Pénznemszimbólumok: Ha egy számformátumban meg szeretnénk adni a következő pénznemszimbólumok egyikét, kapcsoljuk be a NUM LOCK billentyűt, és írjuk be a számbillentyűzeten a szimbólum ANSI kódját. Pénznemjel ALT és beírandó kód 0162 Ł 0163 Ą Megjegyzés: Az egyéni formátumokat a munkafüzettel együtt menti a rendszer. Ha azt szeretnénk, hogy a Microsoft Excel mindig egy adott pénznemszimbólumot használjon, az Excel elindítása előtt a Vezérlőpult Területi beállítások párbeszédpanelén módosítsuk a kijelölt pénznemszimbólumot. 7

8 Százalék: A számok százalékként való megjelenítéséhez a számformátumba vegyük bele a százalékjelet (%). A,08 például 8%-ként, a 2,8 pedig 280%-ként jelenik meg. Tudományos jelölés: A számok tudományos alakban történő kiírásához az "E-", az "E+", az "e-" vagy az "e+" hatványkódot kell a megfelelő szakaszba belefoglalnunk. Ha a formátum a hatványkódtól jobbra nullát (0) vagy számjelet (#) tartalmaz, az Excel tudományos formátumban írja ki a számot, és mellé beszúrja az "E" vagy az "e" jelölést. A kódtól jobbra található nullák vagy számjelek száma határozza meg a hatvány számjegyeinek számát. Az "E-" és az "e-" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet. Az "E+" és az "e+" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet, pozitív hatványkitevőknél pedig a pluszjelet. Dátumok és idők megadása Nap, hónap, év: Ha az "ó" vagy "óó" formátumkód után vagy az "mm" kód előtt közvetlenül használjuk a "p" kódot, a Microsoft Excel a hónap helyett percet ír ki. Megjelenítés Hónapok: 1-12 Hónapok: Hónapok: jan.-dec. Hónapok: január-december Hónapok a hónap első betűje szerint Napok: 1-31 Napok: Napok: H-V Napok: hétfő-vasárnap Évek: Évek: Kód h hh hhh hhhh hhhhh n nn nnn nnnn éé éééé Óra, perc, másodperc Megjelenítés Óra: 0-23 Óra: Perc: 0-59 Perc: Másodperc: 0-59 Másodperc: Óra: 4 de. Idő: 4:36 DU Idő: 4:36:03 DU Eltelt idő órákban kifejezve; például: 25:02 Eltelt idő percben kifejezve; például: 63:46 Eltelt idő másodpercben kifejezve Másodperc tört részei Kód Ó óó p pp m mm ó DE ó:pp DE/DU ó:pp:mm DE/DU [ó]:pp [pp]:mm [mm] ó:pp:mm,00 DE vagy DU: Ha a formátum DE vagy DU megjelölést tartalmaz, az idő kiírása a 12 órás rendszer szerint történik, ahol a DE vagy a de az éjfél és dél közötti időpontokat, míg a DU vagy a du a dél és éjfél közötti időpontokat jelzi. Egyébként az időpontok a 24 órás rendszerre alapulnak. A p vagy a pp kódnak közvetlenül az ó vagy az óó kód után, illetve az mm kód előtt kell megjelennie, különben a Microsoft Excel a percek helyett hónapot jelenít meg. 8

MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK

MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEK ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül. =ABS(32) eredménye 32, =ABS(-32) eredménye ugyancsak 32 DARABTELI Összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK

EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 1. oldal EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN Cellák kijelölése Cellák automatikus kitöltése Cella áthelyezése Oszlop szélességének változtatása Sor magasságának

Részletesebben

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot.

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot. Excel A tartomány és kijelölése Munkánk során gyakran elfordul, hogy nem egy, hanem több cellából álló területtel kell dolgoznunk. Ezt a területet tartománynak vagy blokknak nevezzük. Cella jelölése: például

Részletesebben

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények dr.xlsx A programról A CD struktúrája A CD 9 munkafüzetben mutatja be a Microsoft Excel 2003, 2007 és 2010 függvényeit. Az egyes munkafüzetek a "tartalom" munkafüzetből érhetők el a munkafüzet nevére kattintással.

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I.

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I. Bevezetés Függvények I. Ebben a fejezetben megismerkedünk a függvény fogalmával és felépítésével. Elsajátítjuk a leggyakrabban használt matematikai és statisztikai függvények alkalmazását. Függvények A

Részletesebben

Adatbázis-kezelő függvények

Adatbázis-kezelő függvények Adatbázis-kezelő függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 AB.MEZŐ AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB.SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. Megszámolja, hogy az

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI. Táblázatkezelés Excel XP-vel. ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány)

AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI. Táblázatkezelés Excel XP-vel. ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) Táblázatkezelés Excel XP-vel AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Az Excel számos, munkánkat megkönnyítő függvényt tartalmaz. A következőkben az Excel fontosabb függvényeinek használatával ismerkedünk

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban. dr. Nyári Tibor

Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban. dr. Nyári Tibor Kereső függvények és használatuk a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor FKERES, VKERES melyik táblában kell keresni az értéket a tábla azon oszlopának táblán belüli sorszáma, amelyből az eredményt

Részletesebben

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

M4 TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI Képletek Olyan egyenletek, amelyek a munkalapon szereplő értékekkel számításokat hajtanak végre. Jellemzői: - egyenlőségjellel = kezdődik Képlet részei: 1. Számtani műveleti jelek. 2. Állandók. 3. Hivatkozások.

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában

Részletesebben

DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül.

DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül. 1 AZ EXCEL FÜGGVÉNYEI Az Excel számos, munkánkat megkönnyítő függvényt tartalmaz. A következőkben az Excel fontosabb függvényeinek használatával ismerkedünk meg. A függvények alkalmazásakor a félkövér

Részletesebben

Excel 2010 függvények

Excel 2010 függvények Molnár Mátyás Excel 2010 függvények Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék FÜGGVÉNYHASZNÁLAT ALAPJAI 1 FÜGGVÉNYEK BEVITELE 1 HIBAÉRTÉKEK KEZELÉSE 4 A VARÁZSLATOS AUTOSZUM GOMB 6 SZÁMÍTÁSOK A REJTETT

Részletesebben

Az EXCEL függvényei. DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül.

Az EXCEL függvényei. DARAB2(tartomány) A tartomány területen található kitöltött cellák mennyiségét adja eredményül. STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Az EXCEL függvényei Átlag(tartomány) A tartomány terület numerikus értékeit tartalmazó cellák értékének átlagát számolja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai Változékonyság (szóródás) STATISZTIKA I. 5. Előadás Szóródási mutatók A középértékek a sokaság elemeinek értéknagyságbeli különbségeit eltakarhatják. A változékonyság az azonos tulajdonságú, de eltérő

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok

Táblázatkezelés 4. előadás. Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Táblázatkezelés 4. előadás Keresőfüggvények, munkalapok, formázások, diagramok Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Keresőfüggvények Tartományban és nem tartományban történő keresés

Részletesebben

ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) DARAB2(tartomány) STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK

ÁTLAG(tartomány) DARAB(tartomány) DARAB2(tartomány) STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó cella, a #ZÉRÓOSZTÓ!

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Hatványozás és négyzetgyökvonás (HATVÁNY, GYÖK)

Hatványozás és négyzetgyökvonás (HATVÁNY, GYÖK) Excel XP alapokon 14.2.4.1 Matematikai és trigonometriai függvények Ez a kategória többségében mindenki által tanult, de nem biztos, hogy megtanult függvényeket tartalmaz. Alkalmazásuk ezért általában

Részletesebben

Segédanyag az Excel használatához

Segédanyag az Excel használatához Segédanyag az Excel használatához Tartalom Fontos definíciók... 1 Saját függvény készítésének jelei... 1 Egérmutató típusai... 2 Hasznos... 2 Ctrl gomb használata... 2 Sortörés cellán belül... 3 Egyéni

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés alapjai. Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, október 25.

Táblázatkezelés alapjai. Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, október 25. Táblázatkezelés alapjai Számítógépek alkalmazása 1. 5b. előadás, 2004. október 25. Miért/mikor használunk táblázatkezelőt? Ha adataink rendszeréhez táblázatos forma kívánkozik. Ha függvényt/változást kívánunk

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.)

Táblázatkezelés 2. előadás. Alapok (folyt.) Táblázatkezelés 2. előadás Alapok (folyt.) Kallós Gábor kallos@sze.hu Pusztai Pál pusztai@sze.hu Tartalom Képletek használata Kifejezések, operátorok, függvények, típuskonverziók A képletekre vonatkozó

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24.

8. Mezőutasítások. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu. 8. Mezőutasítások. v2013.10.24. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Mezőutasítások (1) A Word lehetőségeit

Részletesebben

Titkok Trükkök Tippek: Az FKERES (munkafüzet és e-könyv)

Titkok Trükkök Tippek: Az FKERES (munkafüzet és e-könyv) Miért nem működik az FKERES (vagy a VKERES) függvény? Amikor az FKERES függvényt alkalmazzuk, lényegében ezt mondjuk a függvénynek: Itt egy érték. Menj egy másik helyre, találd meg ezt az értéket, és mutasd

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Excel IV. Haladó ismeretek. További fontos függvények Függvényhasználat ellenőrzése

Excel IV. Haladó ismeretek. További fontos függvények Függvényhasználat ellenőrzése Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel IV. Haladó ismeretek További fontos függvények Függvényhasználat ellenőrzése Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel)

Táblázatkezelés (Excel) Táblázatkezelés (Excel) Tartalom felépítés kezelés egyéb lehetőségek hasznos kiegészítések Készítette: Bori Tamás 2 Felépítés I.: A program felépítése hagyományos MS GUI: menü eszköztár szabjuk testre!

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

14.Cellaformátum. XVII. Az Excel XP. 14.1 Igazítás. 14.1.1 Igazítás ikonokkal

14.Cellaformátum. XVII. Az Excel XP. 14.1 Igazítás. 14.1.1 Igazítás ikonokkal 14.Cellaformátum Formátum, Cellák Helyi menü, Cellaformázás A cellaformátum egy nagyon összetett fogalom, többféle formázás is tartozik bele. Ezek egy részét korábban már tanultuk, más része viszont abszolút

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

9 10. előadás. Az Excel függvényei. Dr. Kallós Gábor

9 10. előadás. Az Excel függvényei. Dr. Kallós Gábor 9 10. előadás Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom A függvények megadása A függvényvarázsló Matematikai függvények Logikai függvények Statisztikai függvények Szövegkezelő függvények Idő- és dátumkezelő

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK

BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK BASH SCRIPT SHELL JEGYZETEK 1 TARTALOM Paraméterek... 4 Változók... 4 Környezeti változók... 4 Szűrők... 4 grep... 4 sed... 5 cut... 5 head, tail... 5 Reguláris kifejezések... 6 *... 6 +... 6?... 6 {m,n}...

Részletesebben

Az Excel táblázatkezelő

Az Excel táblázatkezelő Alkalmazott Informatikai Tanszék SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. Dr.Dudás László 4./1. Az Excel táblázatkezelő How to Give a Presentation on the Financial Information of a Company by Dave Samuels, Demand Media http://smallbusiness.chron.com/give-presentation-financial-information-company-61420.html

Részletesebben

Alapok: Használd számológép helyett

Alapok: Használd számológép helyett Alapok: Használd számológép helyett Az Excelt ugyanúgy használhatod, mint a számológépet, vagyis bármit ki tudsz vele számolni. Egész egyszerűen csak írj egy egyenlőségjelet a sor elejére és aztán ugyanúgy,

Részletesebben

Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat

Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat A függvények olyan, az Excel fejlesztői által matematikai szabályokat alkalmazva előre meghatározott képletek, amelyek számításokat hajtanak végre

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni?

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Fordította: IFUA Horváth & Partners Képzelje el, hogy a vállalat értékesítési vezetője megkéri Önt, hogy rövid időn belül elemezze

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven Példánkban a következő lépéseket végezzük el: megnyitunk egy korábban mentett munkafüzetet, a megnyitott munkafüzetről egy másolatot készítünk, azaz új néven mentjük el. Meglévő munkafüzet megnyitása Egy

Részletesebben

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év).

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év). 1. fejezet AWK 1.1. Szűrési feladatok 1. Készítsen awk szkriptet, ami kiírja egy állomány leghosszabb szavát. 2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét,

Részletesebben

Függelék. Táblázatkezelés

Függelék. Táblázatkezelés Táblázatkezelés I. Táblázatkezel általános szolgáltatásai Táblázatok készítése, formázása M veletek a táblázat adataival: képletek készítése, függvények alkalmazása A munkalap adatainak megjelenítése graþ

Részletesebben

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése Táblázatkezelés Előismeretek 1-2. óra Tisztában kell lenni a következőkkel: Bekapcsolás, kikapcsolás A Windows ablakkezelése Programok elindítása, a programokból való szokásos kilépés Karakterek begépelése

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

Feltételes formázás az Excelben

Feltételes formázás az Excelben Feltételes formázás az Excelben Sokszor szükségünk lehet arra, hogy a cellákat tartalmuktól függően formázzuk, vagyis lehetőséget biztosítsunk arra, hogy szemrevételezéssel gyorsan elkülönítsünk cellákat,

Részletesebben

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak Táblázatkezelés célja Táblázatkezelés Nagy-Szakál Zoltán 2006. Olyan nyomtatott táblázat - dokumentum - létrehozása számítógéppel, amely konstans (szöveges és numerikus) és a program által számított számértékeket

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

A táblázat első sorában a feliratok vannak, ezért az x, y koordinátákat a második sortól kezdve az egymillió-egyedik sorig fogjuk elhelyezni.

A táblázat első sorában a feliratok vannak, ezért az x, y koordinátákat a második sortól kezdve az egymillió-egyedik sorig fogjuk elhelyezni. Ebben a feladatban a Pi értékét fogjuk meghatározni Excelben a Monte-Carlo módszer segítségével. A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003- as verzióhoz és Calchoz

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003-as verzióhoz és Calchoz is használható. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Külső adatok importálása.

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 1. oldal, összesen: 5 Elmélet Word 1. Döntse el az alábbi állításról, hogy a tagmondatok tartalma igaz-e, s A WORD helyesírás-ellenőrző rendszere minden helyesírási hibánkat kijavítja, mert felismeri,

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

A Microsoft Excel alapjai

A Microsoft Excel alapjai Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel program alapjaival. Milyen adattípusokkal dolgozhatunk, hogyan rögzíthetjük ezeket az adatokat, valamint milyen módon mozoghatunk munkalapunkon az egér

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3

1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Táblázatkezelés II. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet Microsoft Excel 2010 Tartománynevek... 3 Tartománynevek definiálása... 5 Háromdimenziós tartománynevek... 7 Másik munkafüzet celláira utaló név létrehozása...

Részletesebben

Mérnöki informatika I.

Mérnöki informatika I. Mérnöki informatika I. jegyzet Microsoft Excel Összeállította: Vámosi Attila tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 2015. Gyakorlaton a Microsoft Excel 2007-es magyar nyelvű

Részletesebben

1. Előadás Az Excel alapjai.

1. Előadás Az Excel alapjai. 1. Előadás Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS 2.ELŐADÁS A VB programozási nyelv Az Excel programozása 2 A VB programozási nyelv Adattípusok Adatok kezelése Vezérlőszerkezetek Adattípusok és műveletek Egész adattípusok

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Diaminták

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Diaminták A prezentáció elkészítésénél elsőként érdemes egy mintaoldalt készíteni, mert ennek tartalma és beállításai automatikusan rákerülnek minden új oldalra amit majd beillesztünk a bemutatónkba. A diaminta

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A három feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésedre. A feladatok megoldásához

Részletesebben

Egyéni párbeszédpanel Excelben

Egyéni párbeszédpanel Excelben Egyéni párbeszédpanel Excelben Készítsünk olyan, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjszámítására szolgáló párbeszédpanelt, amely a munkafüzet betöltésekor megjelenik. A jármű kategóriájától (hengerűrtartalomtól)

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben