A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K"

Átírás

1 A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK... 4 FELTÉTELES FORMÁZÁS... 5 EGYÉNI SZÁMFORMÁTUM LÉTREHOZÁSA... 6 SZÖVEG ÉS TÉRKÖZ... 6 TIZEDESJEGYEK, SZÓKÖZÖK, SZÍNEK ÉS FELTÉTELEK... 6 PÉNZNEM, SZÁZALÉK ÉS TUDOMÁNYOS JELÖLÉS... 7 DÁTUMOK ÉS IDŐK MEGADÁSA... 8 Függvények használata A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek az argumentumnak nevezett értékek használatával számításokat hajtanak végre adott sorrendben vagy felépítés szerint. A függvények segítségével egyszerű vagy összetett számításokat végezhetünk. Például az alábbi KEREK függvény az A10 cella értékét kerekíti 2 tizedes jegyre. A függvények felépítése 1. Minden függvény egyenlőségjellel (=) kezdődik, ezt követi a függvény neve, a nyitó zárójel, a függvény argumentumai egymástól pontosvesszővel elválasztva és a záró zárójel. 2. A függvény neve. A függvények listáját kapjuk, ha rákattintunk a szerkesztőléc bal szélén található f x gombra. 3. Az argumentumok. Az argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték (IGAZ és HAMIS), tömb, hibaérték (például #HIÁNYZIK) vagy cellahivatkozás. Az argumentumok lehetnek képletek vagy más függvények is. 4. Argumentummagyarázat. A függvény beírásakor megjelenik a függvény szintaxisát (helyesírását) és argumentumait összefoglaló leírás. Egymásba ágyazott függvények Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az egyik függvényt a másik függvény egyik argumentumaként használjuk. A következő képlet például beágyazott ÁTLAG függvényt használ, és az eredményt az 50 értékkel hasonlítja össze. Amikor beágyazott függvényt argumentumként használunk, annak ugyanolyan típusú értéket kell adnia, amilyet az argumentum használ. Ha például az argumentum IGAZ vagy HAMIS értéket használ, a beágyazott függvénynek is IGAZ vagy HAMIS értéket kell visszaadnia. Ha nem ezt teszi, a Microsoft Excel az #ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg. Egy képlet legfeljebb hét egymásba ágyazott függvényszintet tartalmazhat. Amikor a B függvényt az A függvény argumentumaként használjunk, akkor a B függvény második szintű függvény. Például az ÁTLAG és a SZUM függvény második szintű, mivel mindkettő a HA függvény argumentuma. Az ÁTLAG függvénybe ágyazott újabb függvény harmadik szintű függvény lenne, és így tovább. 1

2 A fontosabb függvények kategória szerint csoportosítva Logikai függvények HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) Amennyiben a logikai vizsgálat IGAZ eredményt ad, akkor az első értéket adja vissza a függvény, különben a másodikat. (A programozásban az IF THEN ELSE szerkezetnek felel meg.) ÉS(logikai1;logikai2;...) Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ. VAGY(logikai1;logikai2;...) Eredménye IGAZ, ha valamelyik argumentuma IGAZ. NEM(logikai) Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül. Szövegfüggvények ÖSSZEFŰZ (szöveg1;szöveg2;...) Több karaktersorozatot (cellát) egyetlen szöveggé fűz össze. HOSSZ(szöveg) Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül. KISBETŰ(szöveg) Szöveget kisbetűssé alakít át. NAGYBETŰS(szöveg) Szöveget nagybetűssé alakít át. BAL(szöveg;hány_karakter) Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül. JOBB(szöveg;hány_karakter) Szöveg jobb oldali karaktereit adja eredményül. KÖZÉP(szöveg;honnantól;hány_karakter) Eredményként megadott számú karaktert ad vissza szöveg adott pozíciójától kezdve. CSERE(régi_szöveg;honnantól;hány_karakter;új_szöveg) A szöveg adott részét másik szövegre cseréli. HELYETTE(szöveg;régi_szöveg;új_szöveg;melyiket) Egy szövegben a régi_szöveg előfordulásait az új_szövegre cseréli ki. A melyiket argumentum megadja, hogy a szövegben a régi_szöveg hányadik előfordulását cserélje ki a függvény az új_szövegre. Ha a melyiket értékét megadjuk, akkor a régi_szövegnek csak a megadott előfordulása cserélődik le. Ha a melyiket argumentum nem szerepel, akkor a régi_szöveg összes előfordulása lecserélődik. A HELYETTE függvényt akkor használjuk, amikor a szövegben egy bizonyos szöveget akarunk kicserélni, a CSERE függvényt pedig akkor, ha a szövegben egy bizonyos pozíción elhelyezkedő szövegrészt akarunk kicserélni, függetlenül annak tartalmától. Információs függvények ÜRES(érték) Eredménye IGAZ, ha az érték (cella) üres. Statisztikai függvények ÁTLAG(szám1;szám2;...) Argumentumai átlagát (számtani középértékét) számítja ki. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. MÉRTANI.KÖZÉP (szám1;szám2;...) Pozitív számhalmaz mértani középértékét számítja ki. MAX(szám1;szám2;...) Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg. MIN(szám1;szám2;...) Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg NAGY(tömb;k) Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül; KICSI(tömb;k) Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja eredményül; DARABTELI(tartomány;kritérium) Egy tartományban összeszámolja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott kritériumnak (feltételnek). DARAB(érték1;érték2;...) Az argumentumlistában szereplő számokat és számokat tartalmazó cellákat számlálja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká nem konvertálható szövegeket figyelmen kívül hagyja. DARAB2(érték1;érték2;...) Az argumentumlistában szereplő nem üres cellákat és értékeket számlálja össze. DARABÜRES(tartomány) Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat. MEDIÁN(szám1;szám2;...) Adott számhalmaz mediánját számítja ki. (A medián a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb.) MÓDUSZ(szám1;szám2;...) Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot. SZÓRÁSP(szám1;szám2;...) Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását. A szórás azt méri, hogy az értékek a várható értéktől (középértéktől) milyen mértékben térnek el. 2

3 SZÓRÁS(szám1;szám2;...) Minta alapján becslést ad a szórásra. A függvény a szórást a torzítatlan vagy n- 1 módszerrel számítja ki! (Nagyméretű mintáknál a SZÓRÁS és a SZÓRÁSP megközelítőleg azonos eredmény ad.) Matematikai függvények ABS(szám) Egy szám abszolút értékét adja eredményül. KEREKÍTÉS(szám;hány_számjegy) Egy számot adott számú számjegyre kerekít. Ha a hány_számjegy nagyobb nullánál, akkor a szám a megadott számú tizedesjegyre lesz kerekítve. Ha a hány_számjegy 0, akkor a program a számot a legközelebbi egész számra kerekíti. Ha a hány_számjegy kisebb nullánál, akkor a számot tizedesvesszőtől balra kerekíti. (Tízesekre, százasokra, stb.) KEREK.LE(szám;hány_számjegy) Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít. KEREK.FEL(szám;hány_számjegy) Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít. SZORZAT(szám1;szám2;...) Argumentumai szorzatát számítja ki. SZUM(szám1;szám2;...) Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat. SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) A megadott feltételnek eleget tevő cellákhoz tartozó értékeket adja össze. Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit összegzi. HATVÁNY(szám;hatvány) Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki. Hatványozásra a HATVÁNY függvény helyett a "^" operátor is használható! GYÖK(szám) Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki. LOG(szám;alap) Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki. Ha nem adunk meg alapot, a 10-es alappal számol. FAKT(szám) Egy szám faktoriálisát számítja ki. (Pl: FAKT(5)= =120) MARADÉK(szám;osztó) Egy szám osztási maradékát adja eredményül. (Pl: MARADÉK(5;3)=2) PI( ) A pi matematikai állandó 15 számjegy pontosságú értékét (3, ) adja eredményül. RADIÁN(szög) Fokot radiánná alakít át. FOK(szög) Radiánban kifejezett szögértéket fokra számít át. FAKT(szám) Egy szám faktoriálisát számítja ki. COS(szám) / SIN(szám) / TAN(szám) Egy adott szög koszinuszát / szinuszát / tangensét adja eredményül. A szöget radiánban kell megadni! VÉL( ) Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül. Egy a és b közötti valós véletlen szám a következő képlettel állítható elő: VÉL()*(b a)+a Dátum és idő MA( ) Az aktuális napi dátum dátumértékét adja eredményül. MOST( ) Az atuális napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül. ÉV(dátumérték) A dátumértéknek megfelelő évet adja eredményül. A visszaadott érték 1900 és 9999 közötti egész szám. HÓNAP(dátumérték) A dátumérték argumentumnak megfelelő hónap értéket adja eredményül. A hónap értékét az tartományba eső egész értékként kapjuk. NAP(dátumérték) A dátumérték argumentumnak megfelelő napot adja vissza. A nap 1 és 31 közé eső számként jelenik meg. ÓRA(időérték) Időértéket órákká alakít 0 és 23 közötti egész szám formájában. PERC(időérték) Időértéket percekké alakít 0 és 59 közötti egész szám formájában. MPERC(időérték) Időértéket másodpercekké alakít át 0 és 59 közötti egész szám formájában. Kereső és hivatkozási függvények (mátrix függvények) FKERES(keresési_érték;tábla;oszlop_szám;tartományban_keres) A függvény egy tömb bal szélső oszlopában keres egy megadott értéket, és az így kapott sorból veszi az oszlop_szám argumentummal kijelölt cellát, és ennek tartalmát adja eredményül. A függvény negyedik paramétere logikai típusú, amellyel az FKERES függvény pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES pontos egyezést keres, és ha ilyen nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. Ha értéke IGAZ (vagy nem adjuk meg), akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. Ebben 3

4 az esetben a tábla első oszlopában lévő értékeknek növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük, mert különben az FKERES hibás eredményt adhat! VKERES(keresési_érték;tábla;sor_szám;tartományban_keres) A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, majd a megtalált elem oszlopából az adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza. A függvény harmadik (logikai típusú) paraméterével lehet jelezni, hogy rendezett-e a keresési vektor. (Lásd FKERES) HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) A függvény egy olyan elem tömbben elfoglalt relatív pozícióját adja vissza, amely megadott értékkel megadott módon egyezik. A HOL.VAN abban különbözik a többi kereső függvénytől, hogy a megtalált elem helyét adja meg, és nem magát az elemet. Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie. Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie. Ha az egyezés_típus argumentumot nem adjuk meg, akkor feltételezett értéke 1! INDEX(tömb;sor_szám;oszlop_szám) Táblázat (tömb) azon elemének értékét adja vissza, amelyet a sorszám és oszlopszám mint index meghatároz. Ha a tömb egyetlen sorból vagy oszlopból áll, akkor a megfelelő sor_szám, illetve oszlop_szám argumentum elhagyható. Ha a tömb egynél több sorból és egynél több oszlopból áll, és csak a sor_szám vagy csak az oszlop_szám argumentumot adjuk meg, akkor az INDEX függvény eredménye a tömb teljes sorából, illetve oszlopából álló tömb lesz. Adatbázisfüggvények A Microsoft Excel 12 olyan munkalapfüggvénnyel rendelkezik, amely listákban vagy adatbázisban tárolt adatok elemzésére szolgál. Az AB függvények három argumentumot tartalmaznak: adatbázis, mező és kritérium. Az argumentumok az adatbázisfüggvényekben használt munkalaptartományokra vonatkoznak. Szintaxis: AB függvény(adatbázis;mező;kritérium) Adatbázis: Az adatbázist alkotó cellatartomány. A Microsoft Excelben az adatbázis összetartozó adatok sorokba (rekordokba) és oszlopokba (mezőkbe) rendezett listája. Mező: Azt jelzi, hogy melyik oszlopot használjuk a függvényben. A listában az adatoszlopokat az első sorban levő név alapján lehet azonosítani. A mező argumentum megadható szövegként (az alábbi példában "Kor", "Termés" stb.) vagy mezőszámként: 1 az első mezőre (az alábbi példában Fa), 2 a másodikra (Magasság) és így tovább. Kritérium: Hivatkozás olyan cellatartományra, amely feltételeket tartalmaz a függvényhez. A függvény olyan adatokat ad vissza a listából, amelyek megfelelnek az ebben a tartományban megadott feltételeknek. A kritériumtartomány tartalmazza azon oszlop feliratának másolatát, amelyben a függvénnyel az összesítést végrehajtjuk. AB.ÁTLAG(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékeket átlagolja. AB.DARAB(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában megszámolja a számot tartalmazó cellákat. AB.DARAB2(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában megszámolja a nem üres cellákat. (Hasonlít a DARABTELI függvényhez) AB.MEZŐ(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjának a mező argumentummal megadott oszlopában lévő érték visszaadása. (Ha 0 vagy több mint 1 rekord felel meg a kritériumnak, akkor hibajelzést kapunk! (Hasonlít az FKERES függvényhez.) AB.MAX(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopából a legnagyobb értéket adja eredményül. AB.MIN(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopából a legkisebb értéket adja eredményül. AB.SZORZAT(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékek szorzatát adja eredményül. 4

5 AB.SZUM(adatbázis;mező;kritérium) Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjai közül a mező argumentummal megadott oszlopában lévő értékek szorzatát adja eredményül. (Hasonlít a SZUMHA függvényhez) Példák Az alábbi példa egy kis gyümölcsöskert adatait mutatja be. Minden rekord egy gyümölcsfa adatait tartalmazza. AB.DARAB(A5:E11; "Kor"; B1:B2) Ez a függvény a 10 méternél nagyobb magasságú fák rekordjait összesíti és megszámolja, hogy a rekordok Kor mezőiben mennyi tartalmaz számot. AB.DARAB2(A5:E11; "Hozam"; B1:B2) Ez a függvény a 10 méternél nagyobb magasságú fák rekordjaival foglalkozik és megszámolja, hogy a rekordok Hozam mezőiben mennyi nem üres. AB.MAX(A5:E11; "Nyereség"; A1:A3) az alma- és körtefák által hozott maximális hasznot adja. AB.MIN(A5:E11; "Nyereség"; F1:F2) a 16 méternél kisebb magasságú fák által hozott minimális hasznot adja. AB.SZUM(A5:E11; "Nyereség"; A1:A2) eredménye az almafák által hozott teljes haszon. AB.SZUM(A5:E11; "Hozam"; A1:F2) eredménye a 10 és 16 m közötti magasságú almafák összes hozama. AB.ÁTLAG(A5:E11; "Hozam"; A1:B2) eredménye a 10 méternél magasabb almafák átlagos hozama. AB.ÁTLAG(A5:E11; 3; A1:A2) eredménye az almafák átlagos kora. AB.MEZŐ(A5:E11; "Kor"; A1:F2) Ez a függvény a 10 és 16 m közötti magasságú almafa korát adja eredményül. AB.MEZŐ(A5:E11; "Kor"; A1:B2) Ez a függvény hibát jelez, mivel a kritériumnak több rekord is megfelel! (Két olyan almafa is van, amelynek magassága nagyobb, mint 10 méter.) Feltételes formázás A feltételes formázás azt jelenti, hogy a cella formátuma a cella tartalmától függően megváltozik. (Például a negatív értékek kék színnel, a pozitívak pirossal jelennek meg.) Arra is van lehetőség, hogy egy cella formátumát egy vagy több másik cella értéke határozza meg. Jelöljük ki a cellákat, amelyekben feltételes formázást szeretnénk megadni, módosítani vagy törölni. Válasszuk a Formátum menü Feltételes formázás parancsát. Hajtsuk végre a megfelelő műveletet! A feltételes formátum megadása 1 Ha a kijelölt cellákban lévő értékeket szeretnénk formázási feltételként használni, válasszuk A cella értéke elemet, jelöljük ki az összehasonlító kifejezést, és írjunk be egy állandó értéket vagy egy képletet. Ha képletet adunk meg, elé egyenlőségjelet (=) kell tennünk. Ha formázási feltételként képletet használunk (amely nem a cellaértékeket, hanem valamely más adatot vagy feltételt vizsgál), válasszuk A képlet értéke elemet, majd adjuk meg a képletet, melynek eredménye logikai érték lesz, mégpedig Igaz vagy Hamis. 2 Kattintsunk a Formátum gombra. 3 Válasszuk ki a formátumot, amelyet a cellának fel kell vennie, ha értéke megfelel a megadott feltételeknek vagy a képlet eredménye Igaz. 5

6 További feltételek megadásához kattintsunk a Bővítés gombra, majd ismételjük meg az 1 3. lépéseket. Legfeljebb három feltételt adhatunk meg. Ha egyik feltétel sem teljesül, a cellák megtartják eredeti formátumukat. Megjegyzés: Habár a megadott feltételek közül több is teljesülhet, a Microsoft Excel mindig csak az első igaz feltételhez kapcsolódó formátumot alkalmazza. A feltételes formátum módosítása vagy törlése A formátum módosításához kattintsunk a Formátum gombra. Ha a Cellák formázása párbeszédpanel aktuális lapján új formátumokat szeretnénk kijelölni, kattintsunk a Törlés gombra, majd jelöljük ki az új formátumokat. Egy vagy több feltétel eltávolításához kattintsunk a Törlés gombra, majd jelöljük be a törölni kívánt feltételek négyzetét. Ha szeretnénk eltávolítani a kijelölt cellák összes feltételes formátumát, valamint az összes többi cellaformátumot, akkor válasszuk a Szerkesztés menü Tartalom törlése, majd Formátumot parancsát. Egyéni számformátum létrehozása 1. Jelöljük ki a formázni kívánt cellákat. 2. Válasszuk a Formátum menü Cellák parancsát, majd a Szám lapot. 3. A Kategória listában kattintsunk arra a kategóriára, amely leginkább hasonlít a kívántra, majd állítsuk be a beépített formátumait tetszés szerint. (Ezzel nem módosítjuk a beépített formátumot, csak létrehozunk egy másolatot, amelyet testreszabhatunk.) 4. Válasszuk a Kategória lista Egyéni elemét. 5. A kívánt formátum létrehozásához szerkesszük a Formátumkód mezőben a formátumkódot. Legfeljebb négy szakaszból álló formátumkódot adhatunk meg. A pontosvesszővel elválasztott formátumkódok határozzák meg a pozitív számok, negatív számok, nulla értékek és szövegek formátumát, ebben a sorrendben. Amennyiben csak két szakaszt adunk meg, az első vonatkozik a pozitív számokra és a nullára, a második pedig a negatív számokra. Ha csak egy szakaszt adunk meg, az vonatkozik az összes számra. Egy szakasz kihagyása esetén írjuk be a részt lezáró pontosvesszőt. Szöveg és térköz Szöveg és szám együttes kiírása: Ha szöveget és számokat egyaránt írunk a cellába, foglaljuk a szöveget idézőjelek közé (" "). Helyezzük el a karaktereket a formátumkód megfelelő szakaszában. Írjuk be például a 0,00 Ft" többlet";-0,00 Ft" hiány" formátumot, ha a pozitív számokat "125,74 Ft többlet", a negatív számokat pedig "-125,74 Ft hiány" alakban szeretnénk feltüntetni. Szöveges formátumszakasz: A szöveges formátumszakasz (ha van) mindig a számformátum utolsó szakasza. Írjuk be karaktert a szakaszba, amelyben a cellába beírt valamilyen szöveget meg szeretnénk jeleníteni. Ha a szöveges szakaszban nem szerepel karakter, a beírt szöveg nem jelenik meg. Ha a beírtakkal együtt valamilyen konkrét szöveget is szeretnénk mindig kiírni, azt foglaljuk idézőjelek (" ") közé, teljes bevétele". Ha a formátum nem tartalmaz szöveges szakaszt, akkor a beírt szöveget a formátum nem érinti. Szóköz betoldása: Ha a számformátumba egy karakter szélességű szóközt szeretnénk beiktatni, írjunk be a karakter elé egy aláhúzást (_). Amikor például egy aláhúzás után jobb oldali zárójelet ( _)) írunk be, a pozitív számok a zárójelbe foglalt negatív számokhoz helyesen fognak igazodni. Ismétlődő karakterek: Ha egy karaktert az oszlopszélesség kitöltéséhez szükséges számban ismételni szeretnénk, a számformátumban írjunk elé csillagot (*). Ahhoz például, hogy egy szám után a cellát kötőjelek töltsék ki, írjuk be a 0*- kódot. Tizedesjegyek, szóközök, színek és feltételek Tizedesjegyek és értékes jegyek: Ha törteket vagy tizedesvesszőt tartalmazó számokat formázunk, a szakaszba foglaljuk bele az alább felsorolt helyőrzőket. Ha a szám a tizedesjeltől jobbra több jegyet tartalmaz, mint ahány 6

7 helyet a formátumban megadtunk, a szám annyi tizedesjegyre lesz kerekítve, amennyit számára fenntartottunk. Ha a szám a tizedesjeltől balra több jegyet tartalmaz, mint ahány helyet a formátumban fenntartottunk, a további számok is megjelennek. Ha a formátum a tizedesjeltől balra csak számjeleket (#) tartalmaz, akkor az 1- nél kisebb számok a tizedesjellel kezdődnek. A # csak az értékes jegyeket jeleníti meg, a fölösleges nullákat nem. A 0 (nulla) nullákkal egészíti ki a számot, ha az kevesebb számjegyet tartalmaz, mint ahány 0 szerepel a formátumban. A? a tizedesvessző mindkét oldalán az értéktelen nullák helyén szóközt jelenít meg, így a rögzített szélességű, például Courier New betűtípussal formázott számok a tizedesvesszőhöz igazodnak. Ezt a szimbólumot olyan törtek esetén használjuk, amelyek változó számú jegyet tartalmaznak. Megjelenítés Kód 1234,59 helyett 1234,6 ####,# 8,9 helyett 8,900 #,000 0,631 helyett 0,6 0,# 12 helyett 12,0 és 1234,568 helyett 1234,57 #,0# 44,398, 102,65 és 2,8 igazított tizedesekkel???,??? 5,25 helyett 5 1/4 és 5,3 helyett 5 3/10, igazított osztásjellel #???/??? Ezreselválasztó: Ha ezreselválasztóként vesszőt szeretnénk megjeleníteni, vagy ha egy számot ezresenként szeretnénk megjeleníteni, akkor a számformátumba foglaljunk bele egy vesszőt. Megjelenítés Kód helyett #,### helyett 12 #, helyett 12,2 0,0<szóköz><szóköz> Szín: A formátum egy szakaszának színét úgy állíthatjuk be, hogy a szakaszba szögletes zárójelek között beírjuk a nyolc szín valamelyikének nevét. A színkódnak a szakasz első elemének kell lennie. [Fekete] [Cián] [Bíbor] [Fehér] [Kék] [Zöld] [Piros] [Sárga] Feltételek: Olyan számformátumok megadásához, melyek csak bizonyos feltétel teljesülése esetén érvényesek, a feltételt írjuk szögletes zárójelbe. A feltétel egy összehasonlító operátorból és egy értékből áll. A következő formátum például a 100-at és az annál kisebb számokat pirossal, a 100-nál nagyobb számokat kékkel írja ki. [Piros][<=100];[Kék][>100] Ha feltételes formázást szeretnénk alkalmazni a cellára, például a cella értékétől függő színt, válasszuk a Formátum menü Feltételes formázás parancsát. Pénznem, százalék és tudományos jelölés Pénznemszimbólumok: Ha egy számformátumban meg szeretnénk adni a következő pénznemszimbólumok egyikét, kapcsoljuk be a NUM LOCK billentyűt, és írjuk be a számbillentyűzeten a szimbólum ANSI kódját. Pénznemjel ALT és beírandó kód 0162 Ł 0163 Ą Megjegyzés: Az egyéni formátumokat a munkafüzettel együtt menti a rendszer. Ha azt szeretnénk, hogy a Microsoft Excel mindig egy adott pénznemszimbólumot használjon, az Excel elindítása előtt a Vezérlőpult Területi beállítások párbeszédpanelén módosítsuk a kijelölt pénznemszimbólumot. 7

8 Százalék: A számok százalékként való megjelenítéséhez a számformátumba vegyük bele a százalékjelet (%). A,08 például 8%-ként, a 2,8 pedig 280%-ként jelenik meg. Tudományos jelölés: A számok tudományos alakban történő kiírásához az "E-", az "E+", az "e-" vagy az "e+" hatványkódot kell a megfelelő szakaszba belefoglalnunk. Ha a formátum a hatványkódtól jobbra nullát (0) vagy számjelet (#) tartalmaz, az Excel tudományos formátumban írja ki a számot, és mellé beszúrja az "E" vagy az "e" jelölést. A kódtól jobbra található nullák vagy számjelek száma határozza meg a hatvány számjegyeinek számát. Az "E-" és az "e-" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet. Az "E+" és az "e+" negatív hatványkitevők esetén feltünteti a mínuszjelet, pozitív hatványkitevőknél pedig a pluszjelet. Dátumok és idők megadása Nap, hónap, év: Ha az "ó" vagy "óó" formátumkód után vagy az "mm" kód előtt közvetlenül használjuk a "p" kódot, a Microsoft Excel a hónap helyett percet ír ki. Megjelenítés Hónapok: 1-12 Hónapok: Hónapok: jan.-dec. Hónapok: január-december Hónapok a hónap első betűje szerint Napok: 1-31 Napok: Napok: H-V Napok: hétfő-vasárnap Évek: Évek: Kód h hh hhh hhhh hhhhh n nn nnn nnnn éé éééé Óra, perc, másodperc Megjelenítés Óra: 0-23 Óra: Perc: 0-59 Perc: Másodperc: 0-59 Másodperc: Óra: 4 de. Idő: 4:36 DU Idő: 4:36:03 DU Eltelt idő órákban kifejezve; például: 25:02 Eltelt idő percben kifejezve; például: 63:46 Eltelt idő másodpercben kifejezve Másodperc tört részei Kód Ó óó p pp m mm ó DE ó:pp DE/DU ó:pp:mm DE/DU [ó]:pp [pp]:mm [mm] ó:pp:mm,00 DE vagy DU: Ha a formátum DE vagy DU megjelölést tartalmaz, az idő kiírása a 12 órás rendszer szerint történik, ahol a DE vagy a de az éjfél és dél közötti időpontokat, míg a DU vagy a du a dél és éjfél közötti időpontokat jelzi. Egyébként az időpontok a 24 órás rendszerre alapulnak. A p vagy a pp kódnak közvetlenül az ó vagy az óó kód után, illetve az mm kód előtt kell megjelennie, különben a Microsoft Excel a percek helyett hónapot jelenít meg. 8

EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK

EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN HIBAJELEK Jegyzet mellékletei Táblázatkezelés 1. oldal EGÉRKURZOR FORMÁI AZ EXCEL TÁBLÁZATKEZELŐBEN Cellák kijelölése Cellák automatikus kitöltése Cella áthelyezése Oszlop szélességének változtatása Sor magasságának

Részletesebben

Adatbázis-kezelő függvények

Adatbázis-kezelő függvények Adatbázis-kezelő függvények AB.ÁTLAG AB.DARAB AB.DARAB2 AB.MEZŐ AB.MAX AB.MIN AB.SZORZAT AB.SZÓRÁS AB.SZÓRÁS2 AB.SZUM AB.VAR AB.VAR2 A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki. Megszámolja, hogy az

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8)

Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Alap függvények Szum( ; ): a paraméterlistában megadott számokat összeadja. Pl.: Szum(a2:a8) Átlag( ; ): a paraméterlistában megadott számok átlagát adja meg eredményül. Pl.: Átlag(a2:a8) Max( ; ): a paraméterlistában

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

Hatványozás és négyzetgyökvonás (HATVÁNY, GYÖK)

Hatványozás és négyzetgyökvonás (HATVÁNY, GYÖK) Excel XP alapokon 14.2.4.1 Matematikai és trigonometriai függvények Ez a kategória többségében mindenki által tanult, de nem biztos, hogy megtanult függvényeket tartalmaz. Alkalmazásuk ezért általában

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

A Microsoft Excel alapjai

A Microsoft Excel alapjai Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel program alapjaival. Milyen adattípusokkal dolgozhatunk, hogyan rögzíthetjük ezeket az adatokat, valamint milyen módon mozoghatunk munkalapunkon az egér

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

1. Előadás Az Excel alapjai.

1. Előadás Az Excel alapjai. 1. Előadás Az Excel alapjai. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Az Excelről A Microsoft Excel egy táblázatkezelő program, amelyet adatbevitelre, számításokra, elemzésekre, adatbázis-kezelésre

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

Egyéni párbeszédpanel Excelben

Egyéni párbeszédpanel Excelben Egyéni párbeszédpanel Excelben Készítsünk olyan, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjszámítására szolgáló párbeszédpanelt, amely a munkafüzet betöltésekor megjelenik. A jármű kategóriájától (hengerűrtartalomtól)

Részletesebben

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv (INTEGRITY Kft. 2013. 06. 27.) RBLDNS Webes kezelőfelülete Az INTEGRITY által működtetett RBLDNS rendszer webes felületét a spamdns.eu/rbl/

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga

Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga Összeállította: dr. Nyári Tibor nyari@iif.u-szeged.hu 1. tétel: Hol és hogyan

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok

Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok Tabulátorok, felsorolás, stílusok Tabulátorok A szöveg a bekezdésben balra, jobbra sorkizártan vagy középre igazodik, a bekezdés igazításától függően. Ekkor a bekezdés valamennyi és teljes sora eszerint

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Táblázatkezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Táblázatkezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Táblázatkezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA

SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA 1 ELSŐ GYAKORLAT SZÁMÉRTÉKEK (ÁT)KÓDOLÁSA A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Számrendszerek közti átváltás előjelesen és előjel nélkül. Bináris, decimális, hexadexcimális számrendszer.

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság

Microsoft Excel 2010. Gyakoriság Microsoft Excel 2010 Gyakoriság Osztályközös gyakorisági tábla Nagy számú mérési adatokat csoportokba (osztályokba) rendezése -> könnyebb áttekintés Osztályokban szereplő adatok száma: osztályokhoz tartozó

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél

5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél 5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél Célok Átkapcsolás a Windows Számológép két működési módja között. A Windows Számológép használata a decimális (tízes), a bináris

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2009. augusztus A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota

Részletesebben

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI

A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI INFORMATIKAI SEGÉDKÖNYV Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI a Microsoft Excel példáján 1 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Matematika és Természettudományi Tanszék Pallay Ferenc A TÁBLÁZATKEZELÉS

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

EuroOffice Optimalizáló (Solver)

EuroOffice Optimalizáló (Solver) 1. oldal EuroOffice Optimalizáló (Solver) Az EuroOffice Optimalizáló egy OpenOffice.org bővítmény, ami gyors algoritmusokat kínál lineáris programozási és szállítási feladatok megoldására. Szimplex módszer

Részletesebben

A Microsoft Office 2013 újdonságai

A Microsoft Office 2013 újdonságai Molnár Mátyás A Microsoft Office 2013 újdonságai Angol nyelvi verzió Tanfolyami jegyzet Csak a lényeg érthetően! Az Excel 2013 újdonságai AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE A címsorban középen látjuk a munkafüzet

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ 1 Marketing elemzés tervezés program ismertetı A Marketing elemzés tervezés Microsoft Excel munkafüzet 27-27 egymásba ágyazott Excel táblázatot tartalmaz, amelyeket

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u

w w w. h a n s a g i i s k. h u Weblapkészítés weblap: hypertext kódolású dokumentumok, melyek szöveget képet linkeket, könyvjelzőket/horgonyokat táblázatokat / szövegdobozokat és más objektumokat tartalmaznak. Kódolásuk HTML (Hypertext

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A feladatok megoldását beküldheted: CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária

SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS. Nyesőné Marton Mária Nyesőné Marton Mária MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS Nyesőné Marton Mária Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Adatok bevitele a dokumentumba

Adatok bevitele a dokumentumba Adatok bevitele a dokumentumba A szövegszerkesztés egyik legfontosabb és legegyszerűbb lépése a szöveg begépelése. A szövegszerkesztő dokumentumablakában egy függőleges vonal villog. Ezt a jelet szövegkurzornak

Részletesebben

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv

RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv RBLDNS DNS-based blocklists management felhasználói kézikönyv (INTEGRITY Kft. 2013. 12. 9.) Bevezető ismertetés Az RBLDNS rendszer a hagyományos DNS protokollra épülő rendszer, melyet elsősorban black

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Amegrant Kft. Star System Kft. Felhasználói kézikönyv Az Imperial Suite mérésügyi nyilvántartó és kalibrálási segédszoftverhez Amegrant Kft. 2010.04.05. 2 Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezés... 3 2 Fő képernyő...

Részletesebben

Alkalmazói Ismeretek. Táblázatkezelés

Alkalmazói Ismeretek. Táblázatkezelés Alkalmazói Ismeretek Táblázatkezelés Alkalmazói Ismeretek Biró Csaba, Dr. Kovács Emőd Eger, 2011 2 Kézirat lezárva: 2011. január 31. Terjedelem: 165 oldal 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 7 II. Adatok,

Részletesebben

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára

A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI. 50 feladat. a Debreceni Egyetem Informatikai Karának. Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára A HONALPSZERKESZTÉS ALAPJAI 50 feladat a Debreceni Egyetem Informatikai Karának Informatikus Könyvtáros szakos hallgatói számára Készítette: Jávorszky Ferenc Debrecen 2010. 1 1. Készítsen honlapot, amelynek

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

Választó lekérdezések

Választó lekérdezések A választó lekérdezés a leggyakrabban előforduló lekérdezés típus. Egy vagy több táblából hív le adatokat, és az eredményt egy adatlapon jeleníti meg, ahol a rekordokat frissíteni lehet (bizonyos keretek

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer /Tisztviselők részére/ 1 1. A Probono/TVP felület igénybevételéhez szükséges feltételek 1.1. Tisztviselő regisztrációja

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő 1. Olimpia Általános Tartalom Címoldal Címek Alcímek Felsorolás Élőfej Létezik Olimpia nevű állomány (típusa megfelelő) lapméret: A/4, automatikus

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. 4. Internet szolgáltató havi forgalomlistája

KÖZÉPSZINT% GYAKORLATI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. 4. Internet szolgáltató havi forgalomlistája A bal oldali cellában szerepel a logo.gif kép középen, vastagon keretezve Az alsó két cella összevonása jó Az alsó cellában a megfelel szöveg szerepel A tudós fényképe jó helyen van Oláh György neve vastagított

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEN OFFICE CALC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2825131

Az Ön kézikönyve OPEN OFFICE CALC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2825131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben