ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909."

Átírás

1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA k/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK,,, ERTESITOJE AZ 908/909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZ LJ WALLNER IGNÁC DR IGAZGATÓ. GYŐR, 909. GROSS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA.

2 4 Ápriis 4-én: Az 848-iki törvények szentesitésének évforduóján istentiszteet, utána iskoai ünnepéy a következő műsorra :. Himnusz. Éneki az ifjuság. 2. V. Ferdinánd Vörösmarty Miháytó. Szavaja Breuner R ezső VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartja Ágh Lajos dr. tanár. 4. Szózat. Éneki az ifjuság. Május 8-án : A nagymétóságu vaás- és közoktatásügy i m. kir. Miniszterium áta erendet békenap je e ntő ségét Müer József dr. tanár métatta a fesőbb osztáyu tanuók eőtt. J unius 8-án: A koronázás 42-ik évforduója akamáva háaadó istentiszteet, utána iskoai ünnepéy a következ ő műsorra:. KiráydaL Éneki az ifjusági énekkar. 2. Ünnepi beszéd. Tartja Bea Lajos tanár. 3. Fóti da Vörösmarty Miháytó. Szavaja Ni emetz Sándor VI. o. t., 4. Himnusz. Éneki az ifjusági énekkar. J unius 29-én: Te Deum. stentiszteet után a tornateremben egybegyüt ifjuság eénekete a Szózatot és az igazgatónak a tanévet bezáró beszéde után a Himnuszt. 3. A tanári karban vátozás nem vot. 4. Hivataos átogatások. Nagyságos veszprémi Városy Tivadar tank. kir. főigazgató úr március ig végezte intézetünkben hivatafos átogatásait, március 7 -én tartott fő igazgatói értekezeten köz é észrevéteeit a tanárj karra. J unius 6. és 7 -én tartott érettségi vizsgáaton enökö t. Tekintetes Juba Adof dr. budapesti áami főgimnázium i iskoaorvos és egészségtan tanár ur a miniszterium megbizása foytán május 3-7 -ig a testi neveés és egészségügy tanumányozása céjábó átogatta az intézetet. A györi tankerüethez tartozó középiskoák igazgatói a március hó 22. és 23-án a soproni m. kir. áami föreáiskoában tartott igazgatói értekezetek akamáva megtekintették az intézet heyiségeit és azok feszereéseit 5. Értekezet vot: Föigazgatói, érettségi, rendes 6, rendkivüi Tankönyvvátoztatás. A jövő tanévben a k ö v et kez ő tankönyvek vátoznak: A I. osztáyban Timár Pá ; Német nyev- és ovasókönyv heyett Heinrich-Beyer : Német nyev- és ovasókönyv, I. rész. A IV. osztáyban Vaó V. Módszeres francia nyev- és ov asókönyv heyett Bartos-Chovancsák: Francia nyev- és ovasókönyv. A VI. osztáyban Wagner dr.: Agebra heyett Beke M.: Agebra esz behozva. 7. Fegyemi áapot. A fegyeem kieégítö vot. A fegyemi büntetésekrő a szüök mindig értesütek. Fentartom abbei panaszomat, hogy a házi neveés, küönösen a száásadók ré szérő gyakran aig vagy éppen semmit sem támogatja az iskoa mű kö d ésé t, sőt annak néha egyenesen eene tör. 8. Fementések. A tank. kir. fő igazgatóság a tornászat aó 28 tanu ót, a rajz technikai része aó 4 tanuót mentett fe hosszabb id őre; az intézeti orvos bizonyítványa aapján pedig rövid id ő re 3 tanuót mentettem fe a tornázás ajó.

3 9. Egészségügy. Leszner Rudof dr. iskoaorvos, megvizsgáta a tanév kezdetén az összes tanuókat egészségük, testtartásuk, átó és haó képességük és tisztaságukra nézve. Közeátó vot 20, nagyot haó mindkét füén, vaameyest magasabb ba vá u 6. A tanév foyama aatt vizsgát azonkivü 45 hibás testü, beteges és gyönge átóerejü tanuót a torna, ietőeg a rajz aó kért fömentésük okábó. Az egyes osztáyokban több izben hospitát, hogy a tanuők testtartását a padokban - küönösen irás közben - megfigyeje és javítsa. Szintugy hospitát több ízben a tornatanítás aatt. A nem soproni ietőségü reáiskoai tanuók akásait mind megszeméte s azokró jeentést tett. A tanuók egészségi áapota az egész tanéven át kedvező vot. Ujraotatott 5. Trachomás tanuó nem vot. O. A VIII. osztáy vizsgáatait május 8-4-ig, az I-VII. osztáy vizsgáatait pedig junius 5-25-ig tartottuk.. Ajándékok. A nagymétóságu vaás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszteriumtó : Svéd szabadgyakoratok sz. r. A Magyar University Extension Évkönyve 906/7 -re. 557 sz. r. A m. kir. kereskedemi Muzeumtó : Hazai ipari beszerzési források I. kiadás. Aispáni jeentés Sopron vármegye 907. évi áapotáró. Lovas Imre temesvári tanártó : A gyermekvédeem ügye hazánkban. A Pichers Wittwe cégtő : Prof. Dr. Pau : Pfurtscheers Wandtafe. Asteroidea. Monár Gyua m. kir. honvédfőhadnagy ur 6 zsebkést, 36 drb. törőgummit, 2 drb. ceruzát és 3 drb. ecsetet adott a szegény tanujók számára. A szabadkézi rajzszertár részére ajándékoztak : a Romwater Afréd nyomdája 5 drb nyomtatási formát és 7 apon szines enyomatot. Mencze Tihamér VII. oszt. tan. ugyancsak nyomtatási formát. - Rajztábát adtak: Gocknitzer Márkus, Hábán Nándor. Payer Ferenc I., Kohn Dezső IV., Huber Jen ő, Lengye Mór VIII. oszt. tanuók. Rosenheim Jenő. a-oszt. tan. 2 drb. háromszöget. - Népies módon diszitett husvéti tojást adtak : a III. osztáybó Árvai Vince, Kaber Leó, Kreutz Imre, a IV. osztáybó H ernfed Béa 2, az V. osztáybó Szabó Sándor, a VII. osztáybó Varga Ferenc 2 darabot. - A erajzoásra akamas egy vagy több tárgyat ajándékoztak : Romwater Frigyes IV.. Feszer Kámán V., Fischer Imre, Horvát József VI., Petrik Ottó V. oszt. és Korsunsky Dezső feső keresk. isk. tanuók. Fogadják a nemesszivü adakozók háás köszönetünket. 2 Gyüjtések votak: A képezhető hüyék és gyengeeméjüek részére. Az ehagyott gyermekek Sz en t József és Sze nt Terézia Otthona részére. A Petőfiház javára. A vakokat gyámoító országos egyet javára. A Törökbecsén feáitandó gróf Leiningen szobor javára. A soproni kuturházra. ~z országos gyermekvédő iga javára. A soproni m. kir. á. f~reáiskoa Segéyegyesüete javára. 5

4 6 3. Heyiségek átengedése. A nmt. va. és közokt. m. kir. rumtszterium engedéyéve a soproni ipari továbbképző tanfoyamok igénybe vették: a geometriai rajztermet heti órában, a szabadkézi rajztermet heti 2 órában, az V. osztáy tantermét heti 4 órában és a II. osztáy tantermét heti 4 órában. A soproni Footba-Kub igénybe vette a tornatermet A városi rajziskoa igénybe vette a geometriai rajztermet heti 4 órában. 4. Tanumányi kiránduások. A szaktanárok vezetése meett a következő tanumányi kiránduások votak :. A.,. B. és. osztáy : természetrajzi és födröjzi ; III. osztáy : födrajzi ; IV. osztáy: Gróf Széchenyi István sirjához Nagyezenkre; V. osztáy : soproni vizvezeték és jégművek ; gáz és vianyteep ; jutta- és chemiai gyár Lajtaujfau ; hercegi park és üvegházak Kismarton. VI. osztáy : soproni tégagyár ; győri gyufa-, szesz-, oaj- és ecetgyár VII. osztáy : nagyczenki cukorgyár. VIII. osztáy: nagyczenki cukorgyár; kismartoni hercegi képtár. 5. Érdekes vendége vot az iskoának március hóban Chares A. francia tanár szeméyében, a ki intézetünk IV-VIII. osztáyu növendékei számára igen érdemes eőadást tartott, ameyen egyes remekeket a francia irodaom körébő eszavat s azokat igen érdekes bevezetésse és magyarázatokka kísérte. Az ifjuság nagy érdekődéssei és figyeemm e kisérte az eőadást, a meynek műsorát a következő kötői művek képeztek :. Franc;ois Coppée e magyar 2. Victor Hugó Apres a bataie 3. Lafontaine Le corbeau et e renard. 4. Les animaux maiades de a peste. 5. André Chénier La jeune captive. 6. Emi Zoa La viagiature. u 7. MoierP. L' Avare cimü szinműbő egy jeenet: 8. Afred de Musset két kötemény. 9. Adoma NapoeonróL Zombory Gyua vándortanár január 9-én igen tanuságos eőadást tartott JapánróL

5 7. Tanári szeméyzet A tanár neve Tárgyak, meyeket tanított Osztáyok, meyekben tanított Heti óraszám Waner Ignác dr. igazgató Vegytan V., V. 5 Ágh Lajos dr. rendes tanár, az. A. osztáy főnöke, módszeres értekezjeti j egyző, a Segéyegyesüet jegyzője. Magyar Német Történeem A, VII. I A. IV Bász Miksa rendes tanár, a VII., oszt. főnöke, a természettani szertár öre. Term és zettan Mennyiségtan 6 I., VII. I., IV., VII Bea Lajos rendes tanár, a födrajzi-, történemi-, érem- és régiségtár őre. Történeem Födrajz VI., VII., VIII. I A., I B. Faragó Andor rendes tanár, a VIII. oszt. főnöke, az ének- és zeneszertár őre. Term és zettan Mennyiségtan Ének IV., VIII. I., VI., VIII. I- VIII Faragó józsef rendes tanár, a geometriai szertár őre, a Segéyegyesüet pénztárosa. Horvát Rezső rendes tanár, Rajzoó geometria Ábrázoó geometria I B,, IV. VI., VII., VIII Német Francia VI., VIII. IV., VI., VIII. 6 a IV. oszt. főnöke, módszeres értekezjeti j egyző, a segéyegyesüeti köcsönkönyvtár kezeője ~ Kócza Géza rendes tornatanító, Torna a tornaszertár ő re, a játékdéutánok Játék vezetőj e. I-VIII. I-VIII. 8 6 Koer Mátyái, róm. kath. hitoktató. Hittan -VII. 8 ' Leszner Rudof dr., iskoaorvos és az egészségtan tanára. Egészségtan VII. 2

6 8 A tanár neve Menyhárd Frigyes, evang. hitoktató Tárgyak, meyeket tanított Hittan Osztáyok, Heti meyekben óratanított szám I-VIII. 8 i Müer józsef dr. rendes tanár, Magyar a I. oszt. főnöke, a I. oszt. ifjusági Német könyvt. ö re, a Berzsenyi kör vezetője. Német jakab rendes tanár, a VI. oszt. főnöke, a természetrajzi és vegytani szertár őre Födrajz Természetrajz Vegytan Vegytani gyakorat I., VIII. II., V I. I A., I B., V., VI. VI. V-VIII Poák Miksa dr., izraeita hitoktató. Seemann Kámán rend. tanár, Rajzoó geometria a szabadkézi rajzszertár öre. Szabadkézi rajz 8 Hittan I-VIII I A.,. III-VIII Stodoni Gyua dr. rend. tanár, a I. oszt. főnöke, a. oszt. ifjusági könyvtár őre, értekezeti jegyző. Strauch jenő rendes tanár, az I. B) o. főnöke, az I. és V-VIII. oszt. ifjus. könyvtár őre, értekezet jegyző. Török Miháy rendes tanár, az V. oszt. főnöke, sefédkezik az igazgatói irodában, tandijke.ieö. Magyar Német Történeem Böcsészet Magyar Német Szépirás III, VI. III., VII. III. 2 8 VIII I B., IV. I B., IV. II Födrajz Mennyiségtan Szépirás Gyorsirás I., A., I B., V. A. III., IV., V., VII V ár Rezső heyettes tanár, a tanári könyvtár öre. Vend Aadár rendes tanár, értekezeti jegyző. Történeem Latin Magyar Francia. Szépirás v. V-VII L v. III., V., VII. Stodoni Gyua dr. tanárt betegsége miatt 909. évi ápriis hó 9-tö a tanév végéig szakszerüeg heyettesitették: Ágh Lajos dr., Bea Lajos, Horvát Rezső, Müer József dr., Strauch J en ő és Ven d Aadár tanárok ; az osztáyfönöki teendőket pedig Seemann Kámán tanár végezte. Intézeti szo~;ák : Kertész József, W abe Pá és W eiszböck György. Fütö : Aumüer János. I B

7 . A tanárok tudományos és irodami működése. Bea Lajos: Régészeti cikkek szak- és napiapokban. Fara[; ó józsef: Gázvizsgáatok Sopron szab. kir. város részére. Kócza Géza: Tornászás körébe vágó cikkek szakapokban. Leszner Rudof dr. Szeemi munka eim aatt a soproni Paedegogiai Társaságban, a Ruházatró az Irodami és Művészeti Körben, Műveődés és Közegészség eimme a soproni Szabad Lyceumban tartott föovasást Kisebb ujságcikkei: Viágosság az iskoában (Evang. Népiskoa), Kié esz a jövő? (Gyermekvédeem), Nemi föviágositás (az Egészség-Naptárban). Vári Rezsó: Közérdekü és tudományos cikkek fővárosi szak- és napiapokban. A Szabad Lyceumban eőadást tartott A sajt ó hatásairó.

8 IV. A t&o&nyegot &z oszágos középisko&i tantev aapján végezttik; az ~ábbi&kb&n esek &z ovasmányokat közöjtik. Köteezett tantárgyak. I. A) és. B) osztáy. Magyar nyev. Ovasmányok : A róka, medve és szegény ember. A kívánságok. Hunor és Magyar. Attia, Isten ostora. Aquieja ostroma. Attia haáa. Ámos. A honfogaás. Herakes. A magyar aföd. A fehér ó mondája. Zaán futása. A trójai háború. Kötemények: János Vitéz az óriások közt. Hadnagy uram Nyaka huszár. A puszta téen. Szent Lászó. Mi feh érik ott a síkon? Szüőfödem szép határa. Német nyev. (II. féév.) Ovasmányok: A nyevtan gyakoró-ovasmányain kivü : Der Löwe und der Hase (Lessing.) Kötemények: Frühingsbotschaft. Der gute Kamerad. Der Fuchs as Dieb. Die Kapee. II. osztáy. Magyar nyev. Prózai ovasmányok: A teheteten. A rátótiak. A tatárjárás: Jön a tatár! A tatárok betörése Magyarországba. A sajómezei csata. A tatárok pusztításai. Hunyady János. A nánd orfehérvári diada. Mátyás kiráyá váasztása. A mohácsi vész. A görög-perzsa háboruk: A marathoni győzeem. Xerxes hadi készüetel A görögök hadi készüetel A thermopyai csata. Pör a Baatonon. Kötőiek (kn.): Czuczor, Hunyady. Arany, Mátyás anyja. Csaádi kör. Petőfi, A jó öreg korcsmáros. Vörösmarty, A szegény asszony könyve. Köcsey, Hymnus. Isk. dog. 7. Német nyev. Prózai ovasmányok: Lessing, Die W oiita ten. Aesop, Der beactene Ese. Liebeskind, Der hungrige Araber. Hebe, der setsame Spazierritt. Grimm, das Riesenspiezeug. Dornröschen Kee, Wather und Hidegunde. Kötői ek (kn.): Goethe, Die Frösche. Nicoay, Aesop. Isk. dog. 7.

9 III. osztáy. Magyar nyev. Ovasmányok: A Wesseényi-fée összeesküvés. Sparta és Athén. A szabadságharc. A sztrecsnói piros virágok. A Vág vögye. Perikes. Széchenyi István. Deák Ferenc. A Városiget. Budapest nevezetességei. Kötemények Nemzeti da. Szózat. Fiamnak. Távobó. A góyához. Himnusz. Német nyev. Ovasmányok: Der sterbende Löwe. Der gute Knecht. Die drei Hausrate. Das Schiff der Wüste. Kannitverstan. Der kuge Sutan. Die eichteste Todesstrafe. Kötemények : Das Hufeisen. Das Gück von EdenhaL Der Ring des Poykrates. Francia nyev. A tankönyvben eőforduó prózai ovasmányok közü 30. Kötemények : Entrée en casse. Le petit paresseux. Les sjfsons. L'orphein. En avant. IV. osztáy. Magyar nyev. Ovasmányok : A haragrc). Az oroszánró és a rókáró. A remete. A farkas és a róka. A hü kutyáró. A huszti betegátogatók. A bujdosók Rodostóban. Középkori magyar apácák. A madárhegy. Vörösr.arty szüő i. Kötemények: Todi. Rozgonyiné. A füemü e. A szegény asszony könyve. Német nyev. Ovasmányok : Die Ieichteste Todesstrafe. König Matthias in den Sagen eines fremden Vokes. Freiherr v. Münchhausen. Die Nibeungensage.~ Kötemények : Heidenrösein. Der Zauberehring. Der Postion. Das Gück von EdenhaL Des Sangers Fuch. Die Teiung der Erde. Der Tannenbaurn. Der Fischer. Franczia nyev. Ovasmányu szagátak a tankönyvben fogat 60 apróbb ebeszéés és Jeirás és 4 kisebb vers. V. osztáy. Magyar nyev. Iskoai ovasmányok : Kazinczy anyjának fo gságábó. A magy. tud. akadém ia megaapítása. P e tőf i uti j egyzetei ből Bécs megvétee. A nemzeti és akotmányos visszahatás 790-ben. A magy. nemzet anyagi heyzete és szeemi áapota a XIX. sz. e ső negyedében. Széchenyi hite é ből Köcsey országgyüési beszéde a magy. nyev ügyében. Parainesis Köcsey Kámánhoz. Körösi Csoma Sándor. Koss uth L. beszéde a haderő megajánása ügyébr.n. Deák F. eső feirati beszéde. A magyar éek ősvo násai. A szónokró (Ciceró). Könyv nékü részetek a Par ai nesisb ő, Kossuth L. emitett beszédébő. Német nyev. Prózai ovasmányok: Rosegger, Eine Widschützengeschichte. Jordanes, Attia. Goethe, Das h. Ab endmah des Leonardo da Vinci. Demosthenes, Erste oynthische Red e. Enge, Tobiás Witt. Körner

10 2 an seinen Vater. Kötöiek: Schi~r, die Worte des Gaubens (kn.) Heine, die Grenadiere (kn.) Besazar (kn.) m Oktober 849 (kn.) Du bist wie eine Bume (kn.) Leise zieht durch mein Gemüt (kn.) Uhand, Taiefer. Des Sangers Fuch. Lenau, Mischka an der Theiss. An mein Vaterand. Franczia nyev. Prózai ovasmányok: Le tour de a France. Don Quichotte. Téémaque. Le chat botté. La Cendrion itaienne. Le chien. Les métaux. Kötemények : La cigae et a fourmi. La grand'mere. La atiere et e pot au Jait. VI. osztáy. Magyar nyev. Ried Frigyes Poetiká-jában eőforduó ovasmányokon kivü : Két szomszédvár. A Zrinyiász. Részetek az Iiász- és Odysszeábó. Corioanus. Antigone. Betanuásra és szavaásra : A waesi bárdok. Szondi két apródja. Ágnes asszony. Házi ovasmányok : Petőfi és Arany köteményei. Eötvös, A fau jegyzője. Szigigeti, Liiomfi. Német nyev.. Prózai ovasmányok : Gu d run. Die heiige Eisabeth. Die Lebenszeit Aus Don Quijoté von Cervantes. Aus Ekkehard von Scheffe. Die Geschichte von den drei Ringen. Michae Kohhaas von Keist. Herr von Münchhausen erzaht. 2. Kötői ovasmányok : Goethe Hermann unt Dorothea. (( Piaten das Orab im Busento d~r Pigrim von St. just, Goethe der Zauberehring, Heine die Grenadiere, Schier Kassandra Die Kr éiniche des bykus Franczia nyev.. Prózai ovasmányok : La chevre de Mansieur Séguin. Roand a Roncevaux. 'jeanne d'arc. Napoéon a Moscou. Napoéon a Sainte Heene. Type et caractere des Fran<;ais. Paris. Deux ettres de Mme de Sévigné L'abbé de 'Epee drame par Bauiy (egészen) Le Sage(( Gi Bas (részet) L'ange de M. Caboussat (vígjáték részet) L,Avare (részet). 2. Kötemények : Les animaux maiades de a peste. Les adieux de Marie Stuart. L'ange et 'enfant. Mes boeufs. VII. osztáy. Magyar nyev. Iskoai ovasmányok: A Beúthy-fée tankönyvben evő szemevények. Ried: A magyar irod. főirányai. - Zrinyi: A török áfium een vaó orvosság. - Mikes váogatott eveei. A kurucviág kötészete. - Kazinczy váogatott eveei. Kisfaudy Sándor váogatott regéi. - Köcsey Ferenc váogatott versei. Házi ovasmányok: Zrinyi : Szigeti veszedeem. - Gyöngyösi : Kemény jános. - Bessenyei György: Fiozofusa Csokonai: Dorottyája. - Katona József Bánk-Bán. Betanuásra A végek dicséreti. - ócskai Lászóró vaó ének. - A hit szava. - A magyarokhoz.

11 Német nyev. Ovasmányok: Hidebrandsied. Inhat des Roandsiedes. Der Gra und Parciva Aus dem Nibeungenied. Aus Kudrun. Aus Wieands überon V. Gesang. Lessings 7. Literaturbrief, aus Laokoon, Minna von Barnhem, Nathan der Weise, aus der Hamburgiseben Dramaturgie. Francia nyev. Les femmes savantes (Moiere). Le Cid (Corneie). jeannot et Coin (Votaire). Du progres dans es sciences. (Pasca). Deux causes de a perte de Rome (Montesquieu). Le viage (Feuiet). Kötemények könyv nékü is : Le chasseur. Le vase brisé. La foret. Les hirondees. VIII. osztáy. Magyar nyev. A Beőthy Zsot irodaom történetében eőforduó szemevényeken kivü: Iréne. Toagi Jónás viszontagságai. Bánkbán. Marótbán. Abafi. Zord idő. A fau jegyzője. Szuhay Mátyás. Virágregék. Aposto. Nagyidai cigányok. Az ember tragédiája. Házi ovasmányok: Stibor Vajda. Kérők. Zaán futása I-. ének. Vérnász. Csehek Magyarországon. Magyarország 5-!-ben. Todi szereme. A trónkéreső. A kegyenc. A névteen vár. Betanuásra: Zaán futása bevezető r~sze. A góyához. Tetemre h ivás. Petőfi»Da aim. Német nyev. J. Drámai ovasmányok. Goethe phigenie auf Tauris, Faust L Tei. Schier Waenstein._ Griparzer Das godene Vies. 2. Kötemények. Der Fischer, die Gocke, Bezazer, Die Wafahrt nach Kevaar. 3. Prózai szemevények az irodaom történet tárgyaása kapcsán. Francia nyev.. Prózai ovasmányok: Rousseau a premiere éducation, Emi do it apprendre un métier, Chateaubriand Les Romains et es Francs Lamartine Proces et mort de Lou is XV. Daudet Contes, Sc ri be Le v erre d'eau. Co u sin Du vrai, du be au et du b i en. 2. Kötemények : Les hirondees. La vie aux champs. Le soir. Le vase brisé. Petits bourgeois. Boiea u L'art poétique(. 3 R e n d k i v ü i t a n t á r g y a k. a) Latin nyev. Tfnította: Vári Rezső. V oszt. Hetenként 4 óra. A jeentkezők száma 7. Évközben kimaradt 4. Tankönyv: Pirchaa Imre Latin nyevtana reáiskoák számára. A tankönyv módszeres részében fogat nyevtani anyag fedogozása utján az egész aaktan, tekintette a egfontosabb mondattani jeenségekre. Önáó ovasmány: A perzsa háborúk --IX. Gyakorati nyevtanítás a modern nyevekben szerzett aaktani és mondattani ismereteknek miné tejesebb kihasznáásáva. Szókincsgyüjtés. Kéthetenként iskoai irásbei dogozat.

12 4 VI. oszt. Hetenként 3 óra. A jeentkez0k száma 4. Tankönyv: Pirchaa: Latin mondattan reáiskoák számára. A mondattan szabáyainak megfigyeésére és betanítására szagának Cicero váogatott prózái a római történet körébő, továbbá Corneius Nepostó Hanniba éetrajza. Ovidius Metamorphoseon ibri és Fasti címü műveib ő kiszemet ovasmányok. Fordítás magyarbó atinra. Kéthetenként iskoai irásbei dogozat. V. oszt. Hetenként 3 óra. A jeentkez ő k száma 5. Évközben kimaradt. Prózai ovasmányu szogát Saustiusn a!< De CJniuratirme Catiinae című műve. A k ö tők közü Vergiius vot a fejtegetés tárgya és pedig az Aeneis I-IV. éneke szemevényekben. Az ovasmányokka kapcsoatban régiségtaní ismeretek. A tárgyat irók éete és művei. Fordítás magyarbó atinra. Háromhetenként iskoai irásbei dogozat. VIII. oszt. Hetenként 3 óra. A jeentkezők száma 4. Évközben kimaradt. Prózai ovasmányu szogátak Ciceronis orationes in Catiinam és Taci tustó Germania. Köt ő i ovasmányok: Horatius ódái, epistoái és szatírái (váogatott darabok). Tüzetes fejtegetés tárgya vot: Horatii Epist.. 3. ad Pisones. Horatius f ő bb írai metrumai. Rendszeres régiségtan és irodaomtörténet. Fordítás magyarbó atinra. Háromhetenként iskoai irásbei dogozat. b) Egészségtan. Hei 2 órában tanította a VII. osztáyban Leszner Rudof dr. Tankönyv: Egészségtan Fodor József dr. egyetemi tanártól Evégzett tananyag: Bevezetés. Emésztőszervek. Tápszerek és tápákozás. Lakás Légzés és sze ő ztet é s. Vérkeringés. M unk a és fogakozás. Testápoás a bőr éettaná va. Fertőző betegségek. Az áatokró az emberre ragadó betegségek. Éetmentés. c) Ének. Az I-VIII. osztáyban összesen heti 6 órában tanította Faragó Andor. Evégzett tananyag: Eméeti rész: Az énekés átaános szabáyai. Vonarendszer. Kucsok. Hangjegyek és értékük. Em e ő-, eszáító és feodójeek. Ütemnemee Szünetjegyek. Nyugvópont. Egybekötö ív. A hangjegy után áó pont értéke. Hangsorok. Hangközök. Dyn amikai jeek. Az eméeti részb ő az I. osztáyban csak a egszükségesebbet tanítottuk; az anyagot a következ{\ osztáyokban fokozatosan bövítettük. d) Gyorsirás. Heti 2 óra. - Tanár Török Miháy. Tankönyv; Markovits-Vikár. Gyorsirás Gabesberger evei szerint. és. rész. A kezd ő k a eve ez ő irást sajátitottá<- e, a haadók a vita-irást tanuták és gyakoroták.

13 5 e) Chemiai gyakorat. Heti 2 óra. Tanár Német Jakab. Kezd ő k tanfoyama. Evégzett tananyag. A kiséreti eő a dáshoz hasznáandó készüék összeáitása. Bevezeté!' az anaytikai chemiába. Az egyszerü vegyüetek minőeges anayzise. Haadók tanfoyama. Evégzett tananyag : Az összetettebb testek anayzise. Térfogatos eemzés. Kémőszer odatok készítése. Suy szerinti eemzés. A fontosabb éemiszerek közü a viz, tej, iszt, bor vizsgáata. Ásványhatározás.

14 v. Irásbei dogozatok. V. osztáy. Magyar nyev :. Leírás szabad váasztás szerint. 2. Levé budapesti b~rátunkhoz. 3. Ankerschmidt (jeemrajz). 4. Szeressük hazánkat! 5. Mauritius herceg története (tart. ismertetés). 6. Kossuth Lajos 849. ju. -én mondott beszédének gondoat menete. 7. Körösi Cs. Sándor érdemeinek métatása. 8. Deák F. eső feirati beszéde (tart. ismertetés). 9. Todi és Todi estéye (összehasonítás). Német nyev.. Fordítás (infinitivus). 2. Forditás (attributum). 3. Beschreibung. 4. Demosthenes (fordítás). 5. Der Inhat der ersten oynthischen Recte. 6. Ein Besuch bei Tobias Witt. 7. Inhat ein,~s auswendig geernten Gedichtes. 8. Nicoaus Lenau (fordítás). 9. Brief. Francia nyev.. Une harangue breve. 2. La cigae et a fourmi. 3. Diaogue. 4. Les signes de 'ignorance. 5. Les trois voyageurs. 6. Le riche avare. 7. Ne faites pas 'eoe buissonniere. 8. Le gentihomme et son vaet. 9. Les tristes effets de 'ivresse. O. Maicieuse ri pos te.. Le pauvre gentihoromc et e souffet. 2. Le couvreur. 3. Socrate et sa femme. 4. Un officier. 5. Esope et son fardeau. 6. Le coosse de Rhodes. VI. osztáy. Magyar nyev :. A Fertő-tó. (Szeméeten aapuó rajz, házi). 2. Öszi hanguatok. (Emékedés; házi). 3. Az óda és eégia közt vaó küönbség. (Eszthetikai értekezés ; házi). 4. A kötői vaószinüség Arany Vojtina ars poetikája aapján (isk). 5. A tárgy komorsága Arany főbb baadáiban (házi). 6. A fa-ó meséje az Iiászban (isk). 7. A csodás eem a Zrinyiászban (házi). 8. Tihamér tragikuma (házi). 9. Corioanus jeeme (isk). Német nyev.. Der Zauberehring (tartaom). 2. Hermann und scine Etern. 3. Dorothea und die Freunde. 4. Brief. 5. Die Grenadiere (tartaom). 6. Kassandra (tartaom). 7. Ausfug nach Győr (eírás). 8. Die Kraniche des bykus (tartaom). 9. Michae Kohhaas. Francia nyev.. Pan de vie. 2. Le travai. 3 Les deux mendiants 4-5 Jeanne d'arc 6. Lettre de Christophe Coomb. 7. Le meunier de

15 Sáns-souci Louis XIV. 0. Mort de Louis XV.. Noms de famie en France. 2. Les petits Savoyards. 3. Caractere des Fran<;ais. 4. Lafontaine L'abbé de 'Epée. VII. osztáy. Magyar nyev.. Vaamey vidék kötői eírása. 2. A protestáns kor ebeszéő kötészete. 3. Miért korszakakotó Pázmány feépése. 4. Zrinyi mint hadvezér a Zrinyiás és egyéb müvei aapján. 5. A kuruc hősük a kuruc kötészetben. 6. A történéern és irod. történet tanuásának fontossága. 7. A nemzeti szeem hanyatásának okai a 8. században. 8. A 8. század irod. iskoái. 9. Egy szabadon váasztott münek esztétikai métatása. Német nyev.. Das deutsche Vok 2. Roands und Lehets Schicksa in der Sage. 3. Bismarck. 4. Kriemhide und Gudrun. 5. Lessing in Berin. 6. Nathan der Weise. 7. Über die neuere deutehe Prosa. 8. Die Macht der Liebe bei Minna von Barnhem. Francia nyev.. L' orguei pun i. 2. Moiere. 3. Pierre Corneie. 4. Le maade imaginaire. 5. L' ane déguisé. 6. Le sieee de Louis XIV. 7. Ugyanaz (foyt.). 8. Le contenu de a premiere scene. 9. Du Viage. O. Fui te de Lou is XVI. VIII. osztáy. Magyar nyev.. Bánk és Petur (Párhuzamos éetrajz). 2. Vörösmarty Iirájának tárgyai. 3. A régi vármegye visszaéései. (Eötvös : A fau jegyzője aapján). 4. A magyar aföd kötői képe PetőfinéL 5. Todi Szereme'-nek anyaghamaza. 6. A nők befoyása Buda Haáa cseekvényére. 7. Éva Az ember tragédiájá-ban. 8. Jókai egy regényének tartami ismertetése. Német nyev.. Die Tantaiden. 2. Spatung des Reiches nach der SchJacht bei Mohács. 3. Der fischer. 4. Gesundheit und Stimmung. 5. Das tragische Schicksé Waensteins. 6. Die Tugend. 7. Der 5. Marz. 8. Die Wandung im Charakter Jasons. Francia nyev.. vaut mieux donner que de recevoir. 2. Eoqi.tence sans paroes. 3. Washington. 4. Les trois unités. 5. Le Directoire. 6. Conseií de Taeyrand. 7. Mirabeau. 8. Caton d'utique. 7 2

16 VI. A könyvtárak gyarapodása az 908. évben. A) Tanári könyvtár. a) Véte utján. A. szak. Szótárak. Meyers Conversations Lexicon XIX-XX. Grimm: Deutsches Wörterbuch X. B. I. Abt. 5-6 Lfg. IV. B.. Abt. 8 Lfg. XIII. B. 7. Lfg. Frecskay János: Mesterségek szótára. Ba. szak. Német nyev és irodaom. Dr. H. Heinze-Schrőder: Aufgab en aus cass Dramen, E pen und. Romanen -6, Bb. szak. Német remekírók. Kürschner: Nationaiteratur. XXV. Bobertag: 400 Schwanke des 6-ten Jahrhunderts. XXVI. Bobertag: Voksbücher: des 6-ten Jahrhunderts. XXVII. Liieneron: Lucifers Königreich u. Seeengejaidt. XXVIII. Oesterey: Martin Opitz XXIX. Oesterey : P. Feming. XXX. Pam: Griphius's Werke. XXXI. Oesterey: Simon Dach. XXXII. Wof Eng. Dr. : Das deutsche Kirchenied. XXXIII. Bobertag: Gesichte Phianders u. Sittewad. XXXIV. Bobertag: Grimmeshausens Werke I-III. XXXV. Hofmann v. Hofmann's Wadau. I-II. XXXVI. L. Fuda: Die Gegner der. schesichen Schue. C szak. Magyar. nyev és irodaom. Magyar történemi szinműtár. Váradi Anta; Szent Margit asszony. Szinnyei: Magyar írók éete f. XII. Födes J.: A kiráyné. Födes j.: Dacos ekek. Födes J. : A kiráy arája. Simonyi Zs. : A magyar nyev.. kiadás. Rexa Dezső : Báthory Erzsébet. Nyevemfktár XV. De Vogué-Huszár: Az orosz regény. Gyuai: Kritikai dogozatok. Krohn-Bán : A finn-ugor ősvaás. E. szak. Történeem. Marczai H.: A magyar történeem kútföinek kézikönyve. Horváth Árpád : Bevezetés a magyar okevétanba. Horváth Árpád: A dipomatika\ irástan aapvonaai. Pauter Gy. : A magyar nemzet története az Árpádházi kiráyok aatt. Rétiy L.: Corpus nummorum Hungariae. Okevéhasonmások gyűjteménye. X.-XV. Baa Jeromos: Magyarország címerének eredete és jeentése. Veritas: Magyarországi románok egyházi, iskoai, közműveődési és közgazdasági intézményeinek és mozgamainak ismertetése. Pásztor Miháy: Az eadósodott Budapest.

17 F. szak. Mennyiségtan és geometria. Oriess : Approximations numeriques TreuHein P: Math. Aufgaben aus den Reifeprüfungen. Schrőder R Dr. Die Anfangsgründe d. Differenzia- u. Integrarechnung. Vuibert H. Probemes de baccaaureat. G. szak. Természetrajz. Scheuing K : Taschenbuch für Kafersammer. Dittrich M. Dr: Anieitung zum Gesansanaise. Engter: Pfanzenfamiien. Erganzungsheft I r. Wikomm M: Die Wunder des Mikroskops. Godschmidt Dr: Die Tierwet des Mikroskops. Detmer W. Dr: Das keine pfanzenphysio. Praktikum. Wiy Pastor : Lebensgeschichte der Erde. I. H. Fabre : Sider Aus der Insektenwet. H. szak. Természettan. Pécsi G. Dr: A modern fizikai probemák vásága. Winkemann : Handbuch der Physik. IV-V. B. Bouant Emi : Probeme de baccaaureat. Lenard S : Über Kathodenstrahen. Thomson Dr: Die Korpuskuartheorie der Materie. Dr. Pécsi G: Newton rendszerének hadokftsa. J. K. V. T. H off: Die Lagerung der Atome in Raume. ]. szak. Chemia. Lassar-Coin: Die Ch em ie im tagichen Leben. Neues Handwörterbuch der Chemie. VIII. B. 04 Lfg. Wichehans Pfeifer Wartha : Népszerü eőadások a chemiai technoogiai köréből Ka. szak. Foyóiratok (vegyes). Magyar Paedagogia. XIII Értekezések a társadaom tudomány köréből XIII. 9 f. Reaschuwesen. XXXIII. -2. Lehrproben u. Lehrgange Zeitschrift für Schugesundheitspfege Országos paedagogiai könyvtár hívatatos Értesítője I Magyar parmüvészet XI. Akadémiai Amanach 908. Magyat= statisztikaí közemények. XXIII-XXV. Tanáregyesüeti közöny. XXIII-XXV. Hivataos Közöny Müvészet. VI Akadémiai értesítő. XIX. Statisztikai havi közemények Tuberkuozis VI Kb. szak. Foyóiratok (nyev- és irodaom). Magyar Nyevőr. XXXVII. - O. Phioogiai Közöny. XXXII. - O. Magyar nyev. IV. - O Irodaomtörténeti közemények. XVIII. -4. Budapesti Szeme Literaisches Centrabatt 59 Jg. Nyevtudományi közemények. XXXVIII. Deutsche Phiiogie Nyevtudomány I. Ke. sza--. Foyóiratok (történet födrajz). Ethnographia. XIX. Petermanns Mitteiungen Inhatsverzeichniss Archeoogiai Értesít ő. XXVIII. Századok. XIII. Történeti tár. Uj évfoyam. IX. Magyar könyvszeme. XVI. Historische Zeitschrift. III. Foge. 4-5 B. Értekezések a történettudományok köréből.xxii. 5 f. Magyar történeti éetrajzok. XXIII -5 f. Dr. Márki S: I. Rákóczi Ferenc XXIV. -5. Berzeviczy: Beátrix kiráyné Kd. szak. Foyóiratok (mennyiségtan-fizika). Mathematikai és természettudományi közemények XXX. Födtani közöny. XXXVII. Födtani intézet évkönyve. XVI Födtani intézet évi jeentése 908. Vegyi Ipar. VII. Természettudományi közemények. XL. póifüzet Mathematikai és physikai apok Annaen der Physik Beibatter zu d. Annaen der Physik Zeitschrift für math. u. naturviss. Unterricht. XXXIX. Növénytani közemények. VII. Áattani közemények. VII. Magyar Chemiai 2* 9

18 20 foyóirat. XIV. Zeitschrift für ana. Chemie. XLVII Mathematique. X. Rovartani apok. XV. Mathematikai és természettudományi értesítő. XXVI. Zeitschrift für phys. u. chem. Unterricht. XXI. L. szak. Paedagogia. Docte Arnod dr: Haecke Ernst as Erzieher. Scheu Robert dr: Schüerbriefe über die Mitteschue. Tews I : Moderne Erziehung in Haus u. Schue. Schimmach--Kein : Vortrage über den Unterricht in den höheren Schuen. Foerster: Schue u. Charakter. Aug. Schneider: Pro gymnasio. Dr. Aois Höfer : Dr.ei Vortrage zur Mitteschui Reform. Dr. Rob. Fatt : Der Unterricht in Freien auf der höh. Schustufe. Máry Gyua : Az iskoai zászóajak szervezése. Beow: Leitfaden der Padagogik. Franz Resch : Reigion u. Wiss~nschaft. Foerster : jugendehre. Mb. szak. Cassica phioogia. Vári Rezső : A cassica phioogia encycopediája. Wiegand : 68 atin közmondás. Me. szak. Vegyes. Tiszti eim és névtár 908 és 909. Nb. szak. Technika (gépészet). Emi Stöckhardt: Lehrbuch der Eectrotechnik. O. szak. Abrázoó és rajzoó geometria. Emi Martin: Geometrie descriptiv. P. szak. Böcsészet. A magyar fiozófiai társaság közeményei Dennert C. Dr: Hackes Wetanschauung. Dennert C. Dr: Bibe u. Naturwissenschaft. Groos Kar: Der aesthetische Genuss. jacoby O : Herders u. Kants Aesthetik. Szabó András : Paton váogatótt müvei. Q. szak. Francia nyev és irodaom. Bergmann Kar Dr : Franzősische Phraseoogie. Bauer-Urich : Materiaien Übersetzen aus dem Deutschen ins Franzősische. Bergmann Kar Dr: Die sprach!. Anschauung u. Ausdruckes weise der Franzosen. Körting : Übungsbuch zum Überzetzen aus dem Deutschen in das_ Franzősische. Bornecque : Re<;uti de morceaux choisis d' auteurs francais. R. szak. Tornászat. Szafka M : Tornagyakoratok gyüjternénye. S. szak. Műtörténeem. Művetség könyvtára VL Maonyai D e zső : A magyar nép művészete, Lyka Károy : Kis könyv a művészetrő. b) Ajándék utján. Höhr Adof: Siebenbürg. Sachsische Kincterreime u. Kinderspiee. Abrege du buetin de a Societé Hongroise de geographie. Gaetti F. : Agemeine Wetkunde. Requinyi Géza: A pécsi á. főreáiskóa története Dr. Mor. Hörnes : Wissenschaftiche Mitteih,mgen aus Bosnien u. Herzegovina. Bakányi Kámán : Garibadi. Hoitsy Pá : Az égi mozgások eméetének néhány fejezete. Rajz. V. Országos középisk.. tanári kongressus napója és jegyzőkönyve. Magyarország közoktatásügye 906-ban. Deri Gyua : A magyar University Extension 906. A svédrendszerü torna neveési aapgyakoratai. Szakértekezet jegyzőkönyve a középiskoai testgyakorat tárgyában.. Áadék 908. évi december hó 3-én 7226 db kor. értékben Vári Rezső, a tanári könyvtár őre.

19 2 B) Ifjusági könyvtár... osztáyu ifjusági könyvtár. V éte utján : Becker Stove : Tamás bácsi kunyhója. Petőfi : János vitéz. 20. Hasznos muattató 907 j8. Áadék 908. évi junius hó 30-án 272 db korona értékben. 2.. osztáyu ifjusági könyvtár. Strauch jenő, az I. oszt. könyvtár öre. V éte utján ; Hetai : Mesék. 5. Fái: Mesék. 5. Arany: Todi estéye. 5. Keveháza. 2. Petőfi ; Éete és kötészete. 5. Románcok. 5. Ebeszéő köteményei. 2. Becher: Tamás bácsi kunyhója. Cooper: Utosó mohikán. Hasznos muattató. 907 ;8. Áadék 908. évi junius hó 30-án 360 db korona értékben. 3.. osztáyu ifjusági könyvtár. Müer józsef dr., a. oszt. ifj. könyvtár őre. Véte utján: Bársony: A rab kiráy szabadon. Verne : Utazás a tenger aatt. Sándor Mátyás. Észak Dé een. Becher: Tamás bácsi kunyhója. Cooper : Utoisó mohikán. May : Karácsony. Medvevadász. Áadék 908. évi junius hó 30-án 296 db korona értékben. 4. IV. osztáya ifjusági könyvtár. Stodoni Gyua dr., a III. oszt. ifj. könyvtár öre. Véte utján: Bársony: Erdőn, mezőn. Becher: Tamás bácsi kunyhója. Verne: A hódító Robur. May Winnetou. 3. Rio de e Pata. A sivatagon keresztü. 2. A Bakánon át. Cooper : Az utosó mohikán. Áadék 908. évi junius hó 30-án. 338 db korona értékben. 5. V-VIII. osztáyu ifjusági könyvtár. Horvát Rezső, a IV. oszt. ifj. könyvtár öre. Véte utján: Szvacsek-Vári: Erdődi Páffy Abert. Karácsonyi: Szent Imre herceg. Páinkás : Egyetemes páyamutató. Szinnyei : Magyar irók Paotás: Törpe ekek. Jókai: Szegény gazdagok. Erdéy aranykora. Janicsárok végnapjai. Török viág. Serfözö. Magyarhon szépségei. Csataképek. Hétköznapok. Régi jó tábabirák, Poitikai divatok. A köszivü ember fiai. Nikó: Uri emberek. Werner: Forgách Simon. Butwer; Pompeji

20 22 utosó napjai. Tömörkényi: Gerendás szobákbó Kossuth : Iratai V-VI. H ed in Sven : Ázsia sivatagjain. Ázsia szívében. 2. Szeghy: J apán. Berinbach : Eektrochemie. Rassner: Das Wetter. Rodicky : Ipari és kereskedemi növények. Thanhoffer: Hogyan észeiunk, érzünk. 2. Középiskoai mathematikai apok XV. Vasárnapi ujság. 55 évf. Uránia IX. Zrinyi Török afium. 0. Aranyosi-Rákosi: Székeyek Erdéyben. 3. Mikoa : Mathem. Szünórák. 2. Myskovszky : Magyar képzőművészet története. 5. Áadék 908. évi junius hó 30-án 3708 db korona értékben. Strauch jenő, az V-VIII. oszt. ifj. könyvtár ö re.

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ.

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ. A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWAL 'TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1913. I. Adatok az

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE.

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA HARMIN C KETT E D K É R T ESÍTŐJ E AZ 19061907IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. G AZGATÚ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD KŐ ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. 1907.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII.

Sorszám III.1.-3p ,5 19,5 XVI III 46,5 VII. Sorszám I.1.-1p I.2.-3p I.3.-1p I.4.-1p I.5.-1p I.6.-1p I.7.-3p I.8.-4p I.9.-2p II.1.-2p II.2.-3p II.3.-1p II.4.-1p II.5.-3p III.1.-3p össz-fl fl-hely h.olv1 h.olv2 h.olv3 összh.olv h.olv-hely Össz. Pont

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

Névsor 2012.02.26 1/6

Névsor 2012.02.26 1/6 1 Ács Péter Kisbér, Szent Imre u. 71. 2 Alapi László Kisbér,, Kincsem u. 62/a 3 Andrási János Kisbér, Szent Imre u. 41/A. 4 Babos Béla Tárkány, Kossuth u. 76. 5 Babos Ferenc Kisbér, Rákóczi F. u. 31. 6

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai Áttekintő raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai 1949-1990 (1991) 71

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

E V I J E L E N T E S E,

E V I J E L E N T E S E, A BAJA e H E V R A K A D S A ZRAE A SZENrrEGYLET 1908 évi E V J E L E N T E S E PÉNZTÁR KMU1'AT ÁSA NYERESÉG ÉS VESZTESÉGSZÁMLÁJA ÉS V A GY o N MÉRLEGE 1111111111 mi 111111111 Ady Endre Vroai KOnyvtér

Részletesebben

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI ... CiO, c. 41 (t) 2005. tflj H 1f7 4 4...;J j A BAJA,, " ". l "CHEWRA KADSAu ZRAELTA SZENTEGYLET ELOLJÁROsAeANAK JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE F AZ 1916. tvrol. 1\ \ \ \11\ \ \ 1111\ \11\ \11\111111\1

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18./2003.(VII.31.) Ktr. sz. r e n d e l e t e a helyi művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1.

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben