A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE."

Átírás

1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA HARMIN C KETT E D K É R T ESÍTŐJ E AZ IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. G AZGATÚ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD KŐ ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE

2

3 I. Adatok az intézet tanévi történetéhez.. A tanév megkezdése. Az 1906;1907. tanévre szóó beiratkozásokat évi júniuii 30án, júius., 2., 3., 4. és 5én, vaamint szeptember 1., 2. és 4én végeztem. Az osztáyba j eentkező, 12 évesné idősebb tauuók szüőive tudattam, hogy a fevéte fetéteosen történik. A fevétei, javító. pótó és magánvizsgáatokat augusztus 30. és 31én tartottnic Az iskoaév megnyitó ünnepéye. szeptember 5én vot. Az ünnepéy utáu közöttik a tanuókka a tanintézet "Rendtartási szabáyait'', az órarendet és más tudnivaókat; 6án kezdődött a rendes tanítás, amey június 14ig tartott. 2. Iskoai ünnepéyek, istentiszteetek. Szeptcmber 5én,, Veni Sancto". Istentiszteet ut.án a. tanuó ifjúság a tornaterembe vonut, a ho a Himnusz eénekése után az igazgató üunopi beszédde megnyitotta az iskoaévet) végü az ifjúság eénekete a; Szózatot. Október 4én: 6 Fesége a kiráy nevenapján háaadó istentjszteet. Október 6án: Az araei vértanúk emékére gyászmise. Déután 4 órakor a Derzsen:yi kör díszgyű ése az iisszes i~júság részvéteéve, ameynek műsora n küvotkező: 1. Himnusz. Éneki az ifjúság. 2. Qktóber 6. Irta ifjú A.brányi KornéL Szavaja: Müer József vrn. o. t. 3. Unnepi beszéd. Tartja: F eischhacker Gyua VIII. o. t. 4. Szózat. ~rta Vö1 ösmarty Miháy. Szavaja: Braun Lipót VIII. o. t. 5. ~zózat. Eneki az ifjúság. Október 29én: II. Rákóczi Ferone és bújdosó társai hamvainak hazaszáítása akamáva gyászmise, utána Rákócziünnepéy a kiivctkcző műsorra : 1. Rákóczi kesergője. Éneki az ifjúsági énekkar. 2. J?.újdosó Rákóczi. Szav:ja Braun Lipót VIII. o. t. 3. Unnepi be~zéd. Tartja A.gh Lajos dr. tanár. 4. Himnusz. Enedi az ifjítsági énekkar. November 19én: Bodogút Erzsébet kiráynénk emékérc istc tiszteet., utána gyászünnepéy a következő műsorra: 1. Rákóczi kesergőj e. Éneki az ifjúsági énekkar. 2. ~rzsébet kiráyné emék,ére. Szavaja Müer J6zsef VIII. o. t. 3. Unnepi be9zéd. Tartja A.gh Lajos dr. tanár. 4. Himnusz. Eneki az ifjúsági énekkar. Március 15én: Ifjúsági ünnepéy, mí1sora a következő: 1. Hunyadi indu6. Eneki az ifjúsági énekkar. 2. ~etőfi visszatér. Irta Várady A.nta dr. Szavaja Braun Lipót VIIT. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartja Eiter PM VIII. o. t. 4. Nemzeti da, PetőfitőL Szavaj a Rosenheim A.rtur VIII. o. t. 5. Csinom Pakó. Eneki az ifjúsági énekkar. 6. A. honvé,d özvegye, Arany Jánostó. Sz!;tvaja Bum Zsigmond VIIL o. t. 7. Szózat. Enek} i az ifjúsági énekkar. 1*

4 4 Apriis 11én: Az 1848iki törvé11yek szentesítésének évforduój án istentiszteet; utána ~skoai ünnepéy a következő m(í.sorru: 1. Szózat. Eneki az ifj úsá.gi énekkar. 2. ~e fétsétek a magyart, Jánosi GusztávtóL Szavaja Maye1 Miksa VII. o. t. 3. Unnepi be~zéd. Tartja Bea Lajos tanár. 4. Erős hit, 4brányi EmitőL Szavaja Böhm Oszkár VII. o. t. 5. Himnusz. Enekü az ifjúsági énnekkar. Júuius 8án: A koronázás 40ecik évforduója akamúva háaadó istentiszteet, utána iskoai ünnepéy a következő müsorra: 1. ~emzeti ima. Éneki az ifjúsági énekkar. 2. ~bresztő, Bajza Józseftő. Szavaja Krizmanich János VI. o. t. 3. Unnepi beszéd., Tartja Müer József dr. tanár. 4. Kuruc daok. Eneki az ifjúsági énnek<ar. n. Könyörg~s, Erdéyi ZotántóL Szavaja Berghod Kámán Vf. o t. 6. Szózat. Eneki az ifjúsági énnekkar. Június 29én: "Te Deuni". Istentiszteet utáu a tornateremben egybegy ű t U:j uság eóuekete a Százatot és az igaz.gatónak a tanévet bezáró beszéte utú.n a Himnuszt. 3. Vátozások a tanári karban. Gábor.Áron rendes tanár a szentgotthárdi iami főgimnáziurnhoz átheyeztetvéu, heyére Német Jakab szcjitgotthcirdi á. főgimnáziumi tanár jött. 4. Hivataos átogatás. Nagyságos veszprémi V árosy Tivadar tank. kü. főigazgató úr november 20 23ig végezte intézetüukbeu hiyataos átogatúsait uovember 23án tartott főigazgatói értekezeten küzé észrevéteeit tt hwári karra. Június hó 26. és 27 én tartott érettségi vizsgáaton enüküt. 5. Értekezet vot: Főigazgatói 1 érettségi 1, reudes 12, rendkivüi Tankönyvvátozás. A jövő tauévben a IV. osztúyba11 Wag11er dr.; Agebra heyett KönigBeke, Agebra esz behozva. 7. Fegyemi áapot. A fegyeem ki eégítő vot. A fegyemi bütetésekrő u szüők mindig nyomban értesütek. E heyen újbó panaszt ke emenem az een hogy a házi neveés, küönösen a "száásadók" részérő, gyakran aig vagy éppen semmit sem támogatja az iskoa m(í.ködését, sőt annak néha egyeneseu eenére tör. 8. Fementések. A tank kir. főigazgatóság a tornászat aó 19 tanuót, a rajz technikai része aó 4 tanuót mentett fe hosszabb időr e; az intézeti orvos bizonyítványa aapján pedig rövic időre 17 tanuót mentettcm fe a tornázás aó. 9. Egészségügy. Leszner Rudof dr., iskoaorvos, megvizsgáta a tanév eej én az összes tanuókat egészségük, testtartásuk, átó és haó képességükre nézve. Közeátó vot 14, nagyot haó egy füén 10, mindcét füéu, vaameyest magasabb jobb váán 1, vaameyest magasabb ba váú 12. A tanév foyama aatt vizsgát azonkívü 37 hibás testű, beteges és gyönge átóerejü tanuót a torna, ietőeg a rajz aó kért fömcntésük okábó. Az egyes osztáyokbm1 tübb ízben hospitát, hogy a tanuók testtartását a padokban megfigyeje és korrigája. A tanuók egészségi áapota az egész tanéven át ke dvező vot. Ujraotatott 43 tanuó. Trachamás tanuó nem vot. 10. A VIII. osztáy vizsgáatait május 6 11ig, az I VII. osztáy vizsgáatait pecüg június 15 24ig tartottuc. 11. Ajándékok. A nmt. vaás és közokt. m. kir. Miniszteriumtó: Magyarország közoktatásügye 1904ben. Zágon yi Mikes Keemen törükországi eveei sz. r. Gróf Andrássy Gyua bronz emékérme 1906, a szabor eepezés amamából 53. en. Haác.syfée turu a>jajáték 4 pc sz. r. Magyar University ExteusiOJ? 1904/ sz. r. Keemen Béa, Jó magyarság sz. r. Művész ettörténeti fai képek I és II. fuzct.

5 /1905 és sz. r. Havass Rezső dr., Damácia sz. r. Mészáros Imre és D'Isoz Kámán dr. A fiharmóniai társaság mutja és j eene sz. r. Kogutowicz, Oroszország sz. r. Egészség Naptár sz. r. M. kir. füdmí veésügyi JY.{:iniszteriumtó : J centés Magyarország se y emtenyésztésé11ek és seyemfonó iparáuak áapotáró az évben, küönös tekintette Sopron vármegyére sz. r. Kir. m. tud. egyet. rectori hivataátó: Békefi Remig, Emékbeszéd, meyet a budapesti k. m. tud. egyetem Rákóciünnepéyén X. 29én mondott. A m. kir. József~ifűegyctem programmja az 1906/7. tanévre és az 1906/7 iki tanév megnyitásakor tartott beszéd. A koozsvári m. kir. Ferenc József tud. egyetem amanachja 1906/7. II. fee. Fascicuus I., beszédek.. A pozsonyi kir. akadémia szeméyzetének étszáma és tanrendje 1906/7. II. feére. A soproni irodami és művészeti körtő: Szabóné Nogá Janka, Bodog emberek. Szemere György, Ami mindenné erősebb Ijiii. Teekes Béa, V crsck. Lasz Samu dr. tanártó : Lasz Samu dr. Az éjszaki és déi sark feé! A régi és egújabb kutatások. Waner Ignác dr. igazgatótó: Sopron szab. kir. város pogármcsterének j eentése a városi közigazgatás összes ágairó ig. Emékapok a soproni Széchenyiszobor eepczésérc. Szemere Mikós országgyű ési képviseőtő: Sürgős interpcáciúja a sajtóügyben a miniszterenükhüz. A deegációban tartott beszéde a Bakánró. Faragó József tanártó: A rajz i. évf. Török Miháy tanártó: Tornaügy XXIII. évf. Tornagyakoratok gyűjteménye I. Kemény Ji'ercnc, a szünidei ftrdőkonviktus bizottságának II. jeenté c. Czárán Gyua, a révi Zichycseppkőb arang. Jegyzőkönyv a soproni ker. keresk. és iparkamara IX. 21i díszk<>zgyihésérő és az i rendcs gyűéséről Jegyzőkönyv a soproni ker. keresk. és iparkamarának évi III. 12én megtartott rendes közgyiésérő. Kapstein Sándor kcreskedőtő: I Pastor con e Prime de Signor Cavaicr Battista Guarmi in Amsterdam. P. V ergiii Maronis opera,. Lipsiac Szabó Károy, A magyar vezérek kora, Pest. E. A. Rossmasser, Die Geschichte der Erde. Bres]au. A szabadkézi rajzszertár részére crajzoásra vaó tárgyakat ajándékoztae Pintér Ferenc I. A).;. Steiner Emi és Wiedemann Lajos IV., Hoós Rikárd V., Korsunsky D ezső, Lencz István VI., Deutsch Béa, Deutsch Győző ~s Rosenheim Arthur VII. osztáyú tanuók. Fogadják a nemesszívű adakozók háás köszönetünket. 12. Gyűjtések votak: A soproni m. kir. áami főreáiskoai,,scgt'yegyesüet" javára. A vakokat gyámoító országos egyet javára. A Késmárkott feáítandó Thököy Imre szobrára. A Kassán feáítandó Rákóczi szoborra. A Pctőfimuzeum javára. A Törökbecsén feáítandó gr. LeiniJ1gen szouorra. A Zaaegerszegen fcáiüm.dó Csány szoborra. Az országos gyermekvédő iga javára. A Szent Imre szoborra. ' 13. Heyiségek átengedése. A nmt va. és küzokt. m. kir. miniszterium engedéyéve a városi ipariskoa hasznája az I. A) o. heyiségét heti 12, az I. B) o. h. heti 8, II. o. h. heti 8, a III. o. ~. heti 12, a IV. o. h. heti O, az V. o. h. heti 4, a szabadkézi rajzterem h. heti 4, a mértani rajzterem h. heti 2 órában; a kereskedemi és iparkamara az iparossegédek számára feáított szaktanfoyamra a mértaui rajztermet heti 10 órában; a városi rajziskoa a

6 6 mértani rajztermet heti 4 órában. A Soproni Paedagógia Társaság és a Szabad Lyceum üéseire és eőadásaira átengedtem a tornatermet. 14. Tanumányi kiránduások votak az egyes osztáyokka a szaktanárok vezetése meett: A) osztáy: természetrajzi és födxajzi; B) " II. n n " födrajzi; " n IV. n NagycenkTc gr. Széchenyi síremékéhez; " V. n gázgyár, tégagyár, Győrré a szesz, cukor, gyufa, ecetgyárhoz; tovc.'tbbá természetrajzi; VI. osztáy: természctrajzi, továbbá gázgyár, tégagyár, vaamüt Győrrö a ::;zcsz. cukor, gyufa, ecetgyárhoz; VIT. osztáy: szappangyár, továbbá Győ.n é a szesz, cukor, gyuf~;t, ecetgyárhoz. 15. Az ifjúsági énekkar tagjai : Sopran: Árvai János, Gárdonyi Kúroy, Kabcr Leó, Ocár Miháy, Pekovits Artur~ Rupp Jáno~, Steiner Leó; Thicr Viktor: Türük Dezső A) o., Dux György; Hacker Ödöu, Leéerer Jáno::;, Payer Ferenc: Varga István, Vend Mikós B) o., Fasching Henrik, Gerhardt Oszkár, Hambach János, Kammcroher Ottó, Knap Emi, Poák D ezső, Roscnbeim.Zsigmond, Straner Gyua. o. tanuók. At: Baa Károy, Babics Rikárd, Breyer Jenő, Egész Aadár, Kesser Ü::;zkár, Kapstein Aadár, Kovác. István, J\1:ayrhofer Pá, Papp Lajos, Zotán, SzabóJiek Károy, vv cisz Gusztáv o., Bonin::;egna Ernő, Imre, Hcuffe Rezső, Horváth József, Kapstein Rez::;ő, Mand Mór,.n1cmctz áncor Pintér Ferenc, Ritter Lajos, Sche11ger Béa, Sctcnhofer Ödüu Emi, Tárnok Gyua, W otner Andor IV. o. tanuók. Tenor: Beich Jenő, Horn János IV. o., Ágoston Er11ő, Bat vitzius Nándor, Brcuer Rezső, Hajek Zotán, Huszár Gyua, Schönbaucr Frig_yc.. Varget Fcrcnr V. o., Berghod Kámán, Hadaries József, Kirschbaum Dávid, Konnith Árpúd, Krizmauich János Ledm cr Leo, Lencz István, Petrik Ottó VI. o. taunók. n n Poz o ai o Fischer \. T ' Stejner Ba::; zus: Böhm Oszkár, Brüekner Jenő, Deutsch Bertaan, Masek Józ~cf, Romwatcr Afréd, Roserrheim Arthur, Schármár Jenő VIT. o., Babits Rezső, Brauu Lipót, Czap Endre, Feischhacker Gyua, Hoós Károy, Horváth Oivér, Kcrn Endre, VIüer József Schumme Rezső VID. o. tanuók. 16. Unger Gusztáv I oszt. jees tanuó, vörhenyben megbctcgedvrn, dec. 25én ehunyt. A tanári kar a szüőknck részvétét fejezte ki, osztáytúrsai koszorút küdtek ravataúra, tcstucticg azonban nem vehettek részt ~L temetésen, mcrt fertőző betegségben hat meg.

7 s 'CS N w... o w 7 I. Szeméyzet. Hány év A tanár neve óta L akása szogá? a) Igazgató: Waner Ignác dr. 37 A főreáiskoai épüetben b) Rendes tanárok : 2 Ágh Lajos dr. 21 Deáktér 44. sz. 3 Bász Miksa 41/:! Győri vasútindóházu. 7. sz. 4 Bea Lajos 31 Győri vasútindóházl. 9. sz. 5 Faragó Andor 6 Széchenyitér. sz. 6 Faragó József 13 Győri vasútindóházu. 9. sz. 7 Horvát Rezső 22 Fegyvertárutca 7. sz. 8 Müer József dr. 6 Erzsébetutca 13. sz. 9 Német Jakab 31/3 Mezőutca 14. sz. 10 Beemann Kámán 22 Erzsébetutca 13. sz. 11 Stodoni Gyua dr. 6 Deáktér 13. sz. 12 Strauch Jenő 5 Bafiutca 49. sz. 13 Török Miháy 24 Szinházutca 22. sz. 1± Vend Aadár 22 Széchenyitér 19. sz. c) Egészségtan tanára és iskoaorvos. Leszner Rudof dr. gyakoró orvos, képesítvc az egészségtanbó, tanította az egészségtant a VIT. osztáyban heti 2 órában. Lakik: Várkerüet 93. sz. Szagá 15 év óta. d) Latin nyevet tanított:. Horvát Rezső, rendes tanár a VIT. és VID. osztáyban heti 3 3 órában. 2. Bothár Dánie, bejáró rendkivüi tanár, ág. h. ev. főgimnáziumi tanár, képesítve a görög és atjn nyevbő, az V. és VI. osztáyban heti! 3 ór~tba11. Lakik: Jókaiutca 11/a. sz. Tanít a főreáiskoában 11 év óta. e) Tornát tanított: ]{ócza Géza, okevees tornatanító. Lakik: Szinházu. 30. sz. ) Hitoktatók:. Koer Mátyás; róm. kath. hittanár, káptaani segédekész, tanította a róm. kath. vaású tanuókat a hittanra az összes osztáyokban, összesen heti 8 órában. Lakik: Szt.Györgyu. 7. sz. Tanít a főreáiskoában 1 év 7 hó óta.

8 8 2. Menyhárr Fri,qyes, ág. h. ev. ekész. Tanította az ág. h. ev. tanuókat a hittanra az üsszes osztáyokban, összesen heti 8 órában. Lakik: Tempomu tea 17. sz. Tait a fő reáiskoába u 6 év óta. 3. Poác 1J1iksa dr., a soproui izraeita statusquohitközség rabbija. Tanította az izraejta tanuókat a hittaura az összes osztáyokban, összesen heti 6 órábau. Lakik: Fegyvertárutcza 7. sz. Tanít a főreáiskoában 13 év óta. g) Énektanító: Faragó.Andor, renees tanár. Tanította az éneket az üs::5zes osztayokban heti 6 órában. h) Iskoaszogák: 1. Kertész József, aki a házrnestori teendőket 1::; vég7i. Lakik a főreá iskoai ép üetbcu. 2. W abe Pá, akik a főreábskoai épüetben. 3. Weissböcc György, akik Bafiutca 25. ::5z. rti.tő: Aumücr János.

9 . A tanárok tudontányos és irodam~ működése. Bea La,jos: Hégészet] cikkek hazai és küfödi szakapokban. ~őadásokat hrtntt a. szabad yceumbm1, 1parosok egyetében és turisták körében. Faragó Andor: "Heformmozgamak a küzépisk. matematikai oktatás terén u, feovasta a soproni Paedagogi.ai Társaság íí.ésén és "Eektromos huámok és ezekke kapcsoatos fefecrzésck u, két eőadás a szabad yccumi eőadások küzött. yccumban. Faragó József: Gázvizsgáatok Sopron szab kir. város részére. Német Jakab : "A t.úpszerek s azok hamisításau, két eőadás a szab.u Beemann Kámán: A Soproni Képzőm(ivészcti Körbeu a rokokómüvé ::>zctrő ovasott fe. Les~ner Rudof dr.: "A ta1mók tútcrheése(' cím aatt tartott föovasást a soprmí Pecagogiai Társuatban. "Középiskoáink" és "Szanatoriumró" megjeent a Nemz etőrben, "Mescm.011dás" az Evang. Népiskoában.

10 ~ 10 s ~ IV. A r e n d es t a n A tanár neve Képesítése I. I. B) i. III. N A) CD ;... o U. ~ Waner Ignác dr. vegytan j természetrajz 2. Ágh Lajos dr. magyar ny. 3. B ász Miksa mennyiségtan szépírás 11 magyar 3 német ny. német 3 természettan 4. Bea Lajos födrajz,.. történeem n. természettan Faragó Andor ro ennyiségtan ö. Faragó József 7. Horvát Rezsö ro ennyiségtan számt. 4 s'zámt. 4 födr. 3 termé::;zettan rajz.g. 4 rajz.g. 4 ábr. geometria termtt. 2 német ny. francia ny. atin ny. 8. Müer József dr. magyar ny. német ny. magyar 5 német 5 szépírás 1 9. Német Jakab ~ vegytan tennr. 2 födr. 3 Lenn ósz e tr aj z terror Seemann Kámán szabadkézi rajz geometriai rajz rajz.g. 4 tem1r. 2 rajz.g. 2 szabk.r. 2 ~. Stodoni Gyua dr. magyar ny. német ny. magyar 5 német Strauch Jenö magyar ny. német ny. mennyiségtan 13. Török Miháy természettan ; tornú~r.ás számt. 4 gyo1 sírás magyar 5 német 5 szépírás 1 föfu ajz 3 födraj z 2 számt Vend! Aadár magyar ny. francia 5 francia ny. tört Kócz a Géza to!' ázás torna 2 torna 2 torna a 2 torna 2 torna b 2

11 t á r g y a k f e o s z t á s a. IV. v. VI. VII. VIi.,vegytan_ 3_ 1 vegytan 2 1 j JL ' ~.!:od :c:> t:::1 = """' =:t :8 " 1:=, c:>, C'> '<:a """' :::x:: = tört. 3 magyar 3 magyar 3 16 Ii. Megjegyzés 1 Igazgató. A "~crzscnyi kör" vezetője. A Iőreáisko:~.i sc.éyegyesüet titkár n.. A UI. osztáyú ifjúsági konyvtár öre termtt. 2 ma th. 5 tör t. 3 tört. 3 math. 4 math. 4 rajz.g. 2 áhr.g. 3 német 3 francia 5 francia 3 magyar 3 uémet 2 ternu. 3 ternu. 3 vegyt. 3 term t t. 4. J 9 türt. 3 tört math. 3 term t t áhr.g. 3 ábr.g német 2 francia v. VIII. VI. IV. IB szabk.x. 2 szabk.r. 2 szabk.r. 2 szabk.r. 2 szabk.r A természettani sze: tár ore. A födrajzi, történemi, erem s reg1s g Hr or e. Az ipariskoa igazgatója. ' é '. é t' " Az ének és zeneszertár őre. '~n ekt. az I Vi,L osztáyban. (6 óra.) Ertekezeti j e~ryzö. 1 1'~1 A geom'trai szerár őre. A töreáihkoai segc'iyegyesutel pénztrosa. \fódszeres ér tckez eti jegyzö. A btin nyev tanára a VII. és VTII. oszt.ban. (Góra). A IV. oszt. Hj. kön~ vt. öre. Az L és V V. oszt. i~jusági k önyvtár őre. A természetraj zi és vegytani szextár Őre. A szabadkézi rajzszertár Ö re. magyar 3 böcs I. A) A tanári könyvtár Őre. német 3 német 2 math IL 16 Az IL osztáytí.,ifj!sági könyvtár ő1 e. Ertekezeti j egyző. Gyorsir:ístanár (heti 2 óra). ''andijkezeö. Segédkezik az igazgatói irodában. francia 4 1 magyar 3 francia 3 17 VII. 1 ~ ~~ torna 2 torna 2 torna 2 16 A tornaszertár öre. Játék vezeti> az I Vm. osztáyban (3 csoport).

12 v. Tananyag. osztáy. Osztúyfőnök : I A) Stodoni Gyua dr., I. B) Müer József d'r. Kath. hittan. Heti 2 órában tanította az I. és II. osztáyba Koor Mátyás. Tunkünyv: Kis katekizmus. Evégzett tananyag: Az ember céjáró. \. hitrő. A parancsoutokró t's ma asztcszküz:ükrő. Ág. h. ev. hittan. Heti két órúban tunította az I. és II. osztáyban Mcnyhárd Frigyes. Taukünyv: Bcreezky Sándor: Bibiai tiirténetck. Evégzett tananyag: Ótestamcntumi bibiai történetek. Teremtés, őskori ember, patriarchúk kora. Mó ~es. Izrae népé11ck nemzetté fcjődé:c. Bírák kora. IGeáyok kora. Két orszúgra szakadás. AsBirai és ba.byoni fogsúg. Nem:wt~ t\jraéccés. Próféták működ ése. M egfe eő kátén' sz:etek. Rüvic bibiaismertctés. E nekek ös imúchágok. Izr. hittan. Hetti 2 órábau tanította a I. és II. osztúyban Poák Miksa dr. Tankönyvek: Csukási és Schöu: Zsidó Hittan I. r. és Héber Imakönyv. Evégzett tananyag a bibiai tiirténetbő: Sámuető a birodaom kettészakadásáig, az imaköuyvbó a szombati imák fordítása. Magyar nyev. 4,z e ső féévheu heti 10 órában, a másodikban heti 5 órában tanította I A) osztáyhatj Stodoni Gyua dr., az I. B) osztáyban pedig Müer Józ ef dr. Tankönyvek: Baogh P éter: Magyar nyevtan és Magyar ovasókönyv. II kiad. Evégzrtt tananyag: I. Nyevtan: hangtan, mondatrószck és beszédrészek. II. Ovasmányok: a) Próza: A róka, medve és a szegény ember. A kivánságoe Attia Isten ostora. Aquieja ostroma. Lakoma AttiánáL Attia haáa..ámos. A honfogaás. Az ágostai veszedeem. Botond bárdja. A magyarak megtó.rése. Az eső magyar kiráy. A cserhami ütküzet. HeradcH. Odysseus és Poyphcmos. A nagy magyar Aföd. A Hortobágy. b) Kötemények (betanuás.ra) : Jáuo~ vitéz az óriások küzt. Hadoagy uram. Nyaka huszár. A pá1javesztett gerice. Az Aföd. A magyar nép közmondásaibó. Házi ovasmányok: Pető:fitő: János vitéz. Táj ós éetképck. Német nyev. A második időszaktó kezdve heti 5 órában tanította az I. A) osztáyban Stodoni Gyua cr. az I. B) osztáybaji Müer József ch. Tankönyv: Timár Pá: Német nyev )s ovasókönyv I. r. Evégzett tananyag: I. A főnév és meékuév dekinációja, igeragozás. A számnév, névmás pracpositiók rnvidcn. II. Ovasmányok: Das Schaf und dic Schwabc. Dornröschcn. Der Wof uud der Krauich. Der ügcnbaftc Hi.rt. Die wandcnde Gockc. Dcs Knaben Bm gied. Gott grüsse dich! A három utosó betanutatott. Iskoai eogazatok száma 8.

13 13 Födrajz. Heti 3 órában tanította az I. A) osztáyban Türök Miháy, az I. B) osztáyban Német Jakab. Ta.ukünyv: Lasz Samu: "Födrajz I. kötet". Evégzett tananyag: Füerajzi aapismeretek Térképovasás. A magyar áam hegységei, sík vidóke, vizei, égh<~jata; a akosság fogakozása és éetmódja. Térképvázatok Természetrajz. Heti 2 órában tanította Német Jakab. Tankünyv: Paszavszky József: "Kis természetrajz" I. rész. Evégzett tananyag: A természet három országa. A növény tagjai, virág, g,vümüc;s és termés. Házi áatok és ezze kapcsoatban az ember testrészei. Fe11yőfák. A ház környékén éő, mezei és erdei áatok. Egyes fontosabb, tavassza virító növények. Házi szárnyasok. Matematika. Heti 4 órában tanította az I. A) osztáyban Török Miháy, az I. B) osztáyban Bász Miksa, Tankönyv: Beke Manó dr.: "Számtan". Evégzett tananyag: Az ország akosságára és terüetére vonatkozó statisztikai adatok fedogozása aapjáu: a négy aapműveet egész számokka, tizedes és küzünséges törtekke; mértékrendszer, időszámítás. Rajzoó geometria. Heti 4 órában tanította az I. A) osztáyban Seemann Kámán, az I. B) osztáyban Faragó József. Tank.önyv: Szuppáu Sz~r~es _"Pan~metriai Aaktan". ~ végzett tan~ny~g: A pont. A vona},' ennek fajai, uáuya1. Az egyenes VIszonya a tubb1 téreemhez. Aaprouveetek ekyenesekke. A mértékegységek. Több egyenes. A szög. A kür és részei. A szügek feosztása. Aapműveetek szügekke. A síkidomok: három, négy és sokszügek, ezek átó i. A síkidomok kerüetc és terüete, szimmetri~j a, üsszciősége és hasonós~ga. Párhuzamosan az eméeti résrze a küünfée vonaokbó akotott geometrikus síkdíszítmények rctjzoása, a Tajz és festőszerek hasznáatáuak begyakorása., Szépírás. Heti órában tanította az I. A) osztáyban Agh Lajos dr. az I. B) osztáybau Mu1cr József dr. Eőbb a magyar, azután a német foyóírás. Tornázás. Heti 2 2 árábau tanította Kócza Géza. Tananyag: Rendgyakoratok: Arc és ocasorképzés, igazodás, fedezés, forduatok. Sorbontás arc és odasorbó 2, 3, 4es sorba. Távoságvéte és zárkózás.. Járás heyben és heybő, épésvátás, odasorkanyarocások, fejődések és köraakítás. Párok, kettőspárok képzése, eenvonuás, szögvonuás. Szabadgyakoratoe Áások; aap, épő, kereszt, terpesztett és guggoó áás. Tagszabadgyakoratok: karükések, karendítések, karkörzések és ütések mincen irányba. Türzshajítások és fordítások minden irányba. Légzési gyakoratok akamas szabadgyakoratokka kapcsoatban. Sarok, térd és ábemcések, ábendítéscit és fordítások. Szökdeések páros és féábon, oda és haránt terpesztett áásban, üsszekütve karszabadgyakoratokkal Fekvő támaszok arcca a füe feé. Társas szabadgyakoratok párosan és hármasáva. Birkózási eőgyakor a tok. Küténízás. Szergyakoratok: (Osztáytoruázás). I. fokú (aap) gyakoratok: magas, távo, zsámoyugrás, rohamdeszka, hosszú ó, nyújtó, korát, mászás (rúdon, kötéen), gyíiríihiuta, rézsutos étra, ebegőfa, engőkötél Kitartó futás 1 5 percig, versenyfutás 50 m távoságra. Játéc Szeptcmber, október, ápriis, mtijus és június hónapokban hetenként egy játékdéután 2 játékóráva; fogós, kotó és kánya, dupex, fétek e a muszkátó? fogo1yjáték, körfutós, fehér és fekete, hosszú méta, ho vagy Pista? Kü úncuás. II. osztáy. Osztáyfőnök: Strauch Jenő. Kath. hittan. Lásd az I. osr.táynál Ág. h. ev. hittan. Lásd az I. osztáynál Izraeita hittan. Lásd az I. osztáynál

14 14 Magyar nyev. Heti 5 órában tanította Stranch Jenő. Tankönyv: Baogh Péter "Magyar Nyevtan I r." "Magyar Ovasókönyv II. r." Evégzett tauanyag: a) Ovasmányok: A tatárjárás. A nándorfehérvári diada. :Mátyás kiráy á váasztása. Mátyás kiráy jeeme. A görögperzsa háborúk. A moháesi vész. Pör a Baatonon. b) Kötemények: Hymnus. Mátyás anyja. A tudós. Csaádi kör. A Tisza. A szegény asszony könyve. A j ó öreg korcsmáros. c) Nyevtan : az oszt. tananyagának összefogaása. Rokon értemű szók. A határozók. Összetett mondat. Szórend. Szóképzés. Német nyev. Heti 5 órában tanította Strauch Jenő. Tuukünyv: Timár Pá. Német nyev és ovasókönyv I. r. Evégzett tananyag: a) Ovasmányok: Der Mauwurf. Die Sonne. Der Rund von St. Bernhard. Der duge Richter. W ather und Hidegunde. b) ~ I(ötrJmények : Das Riesenspiezeng. Siegfrieds Schwert. Das Schwert. Spieust im Frühing. Die Kapee. Die Eiukehr. c) Nyevtan. Az I. oszt. anyagának ismét6se. A főnév és meéknév ragozása. A szenvedő igeragozás. A névmásoki a praepositiók. Szórenc. Födrajz. Heti 3 órában tanította Bea Lajos. Tankönyv: Lasz Samu: Födrajz II. k. Evégzett tananyag: Európa áamai és népei. Ázsia. Térképvázatok készítése.. Természetrajz. Heti 2 órában tanította Német J. Tankönyv: Paszavszky József dr.: "IGs természetrajz I r." Tananyag: A majmok, tengeri emősök, foghéjasok, erszényesek; a madárrencek; csúszómászók; kótétiiek; kiváóbb csontos és porcos haak; végü a csigák, kagyók, rovarok, rákok, pókok, százábúak, férgek, tüskebőrűek Az őszi és tavasz1 fóra képviseőiu ek szemiéitető ismertetése. Matematika. Heti 4 órában tanította Bász Miksa. Tankönyv: Beke Manó dr.: "Számtan". Evégzett tananyag: A régi és új mértékrendszer összefüggéséb(í kii1duva: számoási rövidítések és korátot pontosságú műveetek; a hármab szabáyhoz tartozó feadatok megodása küönböző ejárásokka; a százaéksy;ánútás és annak akamazása, főképen a kereskedemi számításokhan; nyereségveszteség súyevonások, értékevonásoki provízió, jutaék, vám, stb. árt.száma és árvetés. Rajzoó geometria. Heti 4 órában tanította Faragó József. Tankünyv: SzuppánSzirtes "Stcrcometriai Aaktan". Evégzett tananyag: A kocka, gób négyzetes oszop, tégaapú test és szemétetése. A test, apok, síkok, éek, csúcs. Pontok, egyenesek, síkok viszonya a térben. Lapszög és szöget. A hasáb, henger gúa, kúp és gömb ismertetése, háóik, síkmetszéseik, feszínök és köbtartamuk kiszámítása. A tanut testek.j1ek és csoportjainak axonometrikus ábrázoása sajátárnyék fetüntetésével Szépirás. Heti órába11 tanította Strauch Jenő. Ronuírás, a 11agy bokkbetuk, foyó magyar írás. Tornázás. Heti 2 2 órában két csoportban tanította Kóca Géza. Tananyag: Lúsc az osztáyt. III. osztáy. Osztáyfőnök: Ágh L ajos dr. Kath. hittan. Heti 2 órában tanította a III. és IV. osztáyban Koer Mátyás. Tankönyv: Pokornyi Emánue dr.: Szertartástan. Evégzett tananyag: A sze1~t cse ekméuyeuő, a szent időkrő, szent heyek és egyházi készetekről Ag. h. ev. hittan. Heti 2 árúban tanította a III. és IV. osztáyban Meuyhárd Frigyes. Tankönyv: Mayer Endre: Vaástm1. Evégzett ta.na1jyag:

15 15.Átaános b evezető rész a vaásró. Ktiönfée istenhit. Szentírás. Ist01mek teremtői működése, tuajdonságai. Az ember credetc és bűnös áapota. A szentéek műköcésc. Egyház és kegyemi eszközök. Enekek és imádságok. Izr. hittan. Heti 2 órában tanította a i. és IV. osztáyban Poák Miksa dr. Tankönyvek: Csukási és chön: Zsidó Hittan 2. r. és Frisch: Szemevények a Zsotárokbó. Evégzett tananyag a bibiai történetbő: Juda és Izrae országa; a Zsot;;írokbó: váogatott darabok., Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Agh Lajos dr. Tankönyvek: Baogh Péter "Rendszeres magyar nyevtan" és, Magyar ovasókönyv" III. r. Evégzett tananyag: a) rendszeres nyevtan; b) ovasmányok:. prózaiak, a magyar történeembő: Dobozi Miháy hitvese; A Wesseényifée összeesküvés; A szabadsáo harc A sztrecsnói piros viráo ok A Váo vöo ye Széchenyi István b' " b' ó b ' Deák Fereuc; Városiget; Budapest nevezetessége; A görög törtéj1eembő: Spárta és Athén; Perikcs. 2. Kötőick könyv nékü: Nemzeti da; Szózat; Fiamnak; Távobó; Gáyához ; Anyám háza; c) Magánovasmányoe Gvadányi: Peeskci 11ótáriusa; Kisfaudy K. váogatott rcgéi; Kisfaudy K. váogatott víg ebeszéésej ; Jókai: Nagyenyedi két fűzfa. Iskoai dogozatok száma 17. Német nyev. Heti 3 órában tanította Ágh Lajos dr. TanköJ1yvek: Timár Pá "Rendszeres német nyevtai" és "Német ovasóköuyv". Evégzett tana11yag : a) rendszeres német nyevtan; b) ovasmányok: J. prózaiak: Der stcrbcndr Löwe; Der gute Kneeht; Die ch ei Hausrate; Das Schiff' der \ivuste; Kannitvcrstan; Dic eichteste Todesstrafe; Der kuge Suitan; Der ge treue Eckaet; Schwabische Kunde. 2. Kötőiek könyv nékü. Das Hufeisen; Der Ring dc~ Poyuates; Das Gück v. Edcnba; Die Burgschaft; Mutteriebc. Iskoai dogozátok száma 17: Francia nyev. Heti 5 órában tauhotta Veuéi Aadár. Tm1köyv: Va Vimos: Módszeres francia nyev és ovasókönyv. II. kiai. Evégzett tananyag: Ovasási szabáyok. Tő és bővített mondat. A főnév viszouyítása, a meéknév nőneme, fokozása és j ezői hasznáata, a szánmöv és névmás; a. egéd. és rcudcs igék ragozása. az indicatifban és conditionneben, a főbb rendhagyó igék présentja, a részeő néveő, 94 ovasmány, 12 kötemény, Történeem. Heti 2 órában ta1útotta V cn d Aadár. Tankönyv: M::mgoc Lajos: A magyarak törté10te. Evégzdt tananyag: Hazánk akói u magyarok bejövetee eőtti időben. A magyarak eredete és vúndorása. A honfogaás és kaandozások kora. A kereszténység fevétee és a kiráyság megaapítása. Az anjouk kora.. Mátyás kiráy kora. A főnemesség és köznemesség versengése és az ország hanyatása egészen a Habsburgházbó vaó kiráyok koráig. Födrajz. Heti 2 órában tanította Török Miháy. Tankön.yv: Lasz Samu : Födrajz. Kogutowicz Manó: Födrajzi atasz III. Evégzett tanauyag: Afrika, Amerika és Ausztráia föch ajza, küönös tekintette a hegy, víz és néprajzi viszonyaira. Térképvázatok készítése. Természettan. Heti 2 órában tanította Faragó Andor. Tankönyv: Hankó Müer "Természettan". Evégzett tananyag:.a.z aapvető jeenségek a mechanikábó, hőtanbó, eektromosságbó, mágnességbő és fé11ytanbó.. Matematika. Heti 3 órában taníto~~a Török Miháy. Tankönyv: Beke Manó dr. "Számtan". Evégzett tananyag. üsszetett hármas szabáy és összetett arányok. Kamatszámítás. Áiam és értékpapítok, vátók. Arányos osztás, eegyítés. Arany és eztist árukra és érmekre vonatkozó szánútások; áncszabáy. Rajzoó geometria. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Tankönyv: SzuppánSzirtes: Oonstructiv phwimetria. Evégzett ta1mnyag: A pont, a vona és a szüg és az utóbbiakka vaó aapmivcotck A geometriai hey. Az egyenesek köcsönös heyzete. A szimmetria. Há.rom, négy é::; sokszögek szerkesztése. Arányosság, é)sszeiőség. Lépték és mérővcssző. Kisebbítés. Másoás.

16 16 Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Beemann Kámán. Tananyag: Stiizát növényeveek rajzoása az iskoatábán készüt minták nyomán. A színtan eemei. Stiizát vi'cígok rajzoása és festése eőbb tábai, később faimintákról Természetes növényeveeknek stiizáása. Tervezetkíséretek. A küönböző stífajok síkékítményszemevényeíj;ek, küönösen magyar ornamentumoknak másoása. Emékezésbő vaó gyakoratok, vázoás. Tornázás. Heti 2 6rába11 tanította Kócza Géza. Tananyag: Reudgyakoratok: A meneteés szabatos gyakorása, küönös tekintette a biztos kiépésre és gyors megáásra. A párok és kettőspárok (rendek és kettős rendek) gyors és biztos a1akítás:;t. Arcsorkanyaradások és fejődések. Eenvonuások. Szabadgyakoratok: Aások. Támadó, védő és ebegőáás, térdeés. Járások heyben határozott számú épésekke és auékü, üsszekütve kéz, áb és törzsgyakoratokkal Támadó és védő áások minden irányba, üsszekütve kar és törzsgyakoratokkal Törzsfordítások és hajhísok. Egyszerü négy temes gyakoratok kéziszerekke is. Szökdeések. Fekvő támaszok hátta és odaa is a föd feé. Társas szabadgyakoratok ketteséve, hármasáva, fabotokka is. Kötéhtí.zás. Szertornázás: (Osztáytornázás.) Magas, távo: zsámoy és rohamugrás, hosszú 16, nyújtó, korát, mászás (rúdou, kötéen), gyűrűhínta, rézsútos és vízszintes étra, eb egőfa, engőkötél Ki tartó futás 18 percig. Versenyfutás 70 m. távora. Játék. A IV. osztáyai egy csoportban. Üsd a harmadikat, kötéhúzás, dupex, féteke a muszkátó? N emzetes, bakugrás, szökde ő kör arc és ocasorban, fehér és fekete, körbenáós, közepes, macska és egér abdahajszoó, tovajjáték, botért birkózás, futó dupex, dominó. Kiránduás. IV. osztáy. Osztáyfőnök: Horvát ReRsÖ. Kath. hittan. Lásd a i. osztáynál Ag. h. ev. hittan. Lásd a I. osztáynál Izraeita hittan. Lásd a I. osztáynál Magyar nyev. Heti 3 órúban tanitotta Stodoní Gyua dr. Tankönyvek: Négyessy Lászó: Stiisztika és Lehr Abert: Arany Tod~ja. Evégzett tananyag : tiisztika és a "Toii IX. éneke u Ovasmányok:. A haragró. Az oroszánró és egérről A kesseőrő és hoóró1. A teknősbéka és a skorpió. Remete. A kiráy és a kapás. zájaskodás. A magyar ház. Középkori magyar apácák. A madárheo y. A magyar faj. Egyszersmind betanuásra és (a Toiibó vett egyes szemevényeken kivü): A füemi e. Rozgonyi né. A küzeítő té. Házi ovasmányu: Bethen Gábor éetrajza. Mátyás diák. Iskoai dogozatok száma: 17. Német nyev. Heti 3 órában tanította Horvát Rezső. Tankönyv: Timár Pcí. Német nyev és ovasókönyv. Evégzett tananyag: a) A rendszeres német.nyevtan tüzetes ismétése. b) Prózai ovasmányok: Die oympischen Spiee. Die Vökerwauderung,.die Nibeungensage, Roands Tod, das Rittertum ím Mitteater, der Sangerkrieg auf der Wartburg, König Mathias in den S.agen eínes fremden Vokes, Aus dem Voksbuche vom Dr. Faust, die Schidbürger, Römische Heerstrassen und Bricken im Donaugebiete, das Schíf' der Wüste. c) Kötemények: Das Gück von Edenha, Schwabische Kunde, Teiung der Erde, Erkönig, des Sangers Fuch, der Ring des Poykratcs, der Graf von Habsburg, Abdaah. Iskoai dogozatok száma 16. Francia nyev. Heti 5 órában tanította Horvát Rezső. Tankönyv: Vaó Vimos: Módszeres Francia Nyev és Ovasókönyv. Evégzett tananyag: A I. osztáyban tanutak ismétése és bővítése. A segéd és re11des igék ragozása

17 17 a kütőmódban. Az igeidők k épzése. Az igeidők hasznáata. A szenvcdő, visszaható, szeméyteen és rendhagyó igék ragozása. A participo passé egyezése. A kötőm ód hasznáata. Az idők egyeztetése. Az igék és mcékucvek vonzata. Beszécgyakoratok, gaicismusok 84 apróbb, ovasmány tárgyaása aapján. Történeem. Heti 3 órában tanitotta Agh Lajos dr. Tankönyv: Mangod: A magyarak története. Evégzett tananyag: Magyarország története 1526tó] maig. Vfag yarország és az Osztrák császárság födrajzi viszonyai. Természettan. Heti 2 órában tanította Bász Miksa. 'rankönyv: Han~ ó Müer: Természettan II. t. Ev~gz ett tananyag: Viágrészek és oceánok. A partvidék és beföd. Foyóvizek. Aóvizek. A tenger. A evegő. A víz. A ttzháuyók, födrengés. A föd aakja és méretei; a födrajzi hey meghatározása. A föd forgása és keringése. A hod. A nap, áócsiagok, boygók, üstökösök. Matematika. Heti 4 órában tanította Faragó Andor. Tankönyv: Wagner Abj os "Agebra". Evégzett tananyag: Az asó három osztáyban tanut számtani, mértani, természettani anyagában megáapított eredményeknek képetekbe vaó fogaása: ezek aapján a reatív, i. rationais számok bevezetése és az ezeken végzendő aapműveetek. Négyzetre és köbreerncés. Oszthatóság. Esőfokű egyenetek egy ismeretennel Arányok és arányatok. Rajzoó geometria. Heti 2 órában tanította Faragó József. Tankönyv: zuppánszirtes: Constructiv Panimetria. Evégzett tananyag: A kör és sz i ~metriája, hú.rjai, érintőj e, középpanti és kerüetszöge. Két kör közös érin tői. Erintkező körök. A tojás és botívvonaak Az eipsis, hyperboa paraboa és érintőik. Az affinitás. A körevovens, csigavonaak és a cykoisok. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Tananyag: A perspektíva főbb törvényeinek ismertetése szemiéitető m6don. A egegyszerűbb geometriai testeknek, majd ezek csoportjainak természeti mintákró kantűrokban vaó ábrázoása. A viágossági és árnyékviszonyok i mertetése után, ugyancsak a geom. testeknek s ezek egyszerű bb összetéteeinek rajzoása az árnyékoássa együtt. Emékezésbő vaó rajzoás, vázoó gyakorat. Tornázás. Heti 2 órában tanította Kócza Géza. Tananyag: Lásd a III. osztáyn á. V. osztáy. Osztáyfőoök: Bász Miksa. Kath. hittan. Heti 2 órában tanította az V. és VI. osztáyban Koer Mátyás: Tankönyv: De~ény:, Aapvető ~ittan.. Ev~gzett tanru,~yag : Istenrő, a kmyiatkoztatás és forrasairal J ézus Knsztus Istern küdetéséro és az átaa aapított anyaszentegyházró. Ag. h. ev. hittan. Heti 2 órában tanította az V. és VI. osztáybau Menyhárd Frigyes. Tankönyv: Bereczky Sándor: Bibia ismertetés. Evégrett tananyag: Az ótestamentumi kanonikus könyvek ismertetése és kivonatos.ovasása és magyarázása. Izraeita hittan. Heti órában tanította az V. és VI. osztáyban Poák Miksa dr. Tankönyv: GodbergBücher: A zsidók története és irodama és Héber Imakönyv. Evégzett tananyag: A babioni fogságtó a spanyo zsidók számkivetéséig. Az imakönyvbő: Az atyák tanításai. Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Müer József dr. Tankönyv: Zinszky Aadár: Rethorika. Evégzett tananyag: a) A szerkesztés, fetaáás, a prózai műfajok, a történetírás, a szónokat, az értekezés. b) Iskoai ovasmányok: Kazinczy anyjának, fogságábó. Petőfi Uti Jegy zeteiből Osm ey M. : Zrinyi haáa. Osengery Anta: Deák Ferenc (bevezetése rn.) Széchenyi HiteébőL Köcsey: Paraincsis (bev. kn.) Kossuth L. beszéde juius.é11 A soproni m. kir. áami iöreá.iskoa 11106/7. évi értesitöje. 2

18 18 (bevezetése és befejezése kn.) Deák Ferenc eső feirati beszéde (bevezetése és befejezése kn.) Eötvös: Körösi Csoma S. feett. Pázmány: A teremtett áatokró. Magánovasmányok: Todi estéje. Apor P.: Metamorphosis Transyvaniae. Perides haotti beszéde. Köcsey országgyíiési beszéde a magy. nyev ügyéb~u. Tinódi váogatott históriás énekei. Jókai: Az új födesúr. Német nyev. Heti 3 órában tanította Strauch Jenő. Tankönyv: Heüuich Gusztáv. Német tan és ovasókönyv I. rész. Evégzett tananyag: a) A német nyevtan ismétése. b) A prózai müfajok ismertetése következő ovasmányok aapján: Attia, die Schacht bei Ohaons. vvas heisst und zu wechem Ende studiert ma n U niversageschichte. Das heihge A benemahi von L. da Vinci. V on der Schmeicheei. Eine Widschützengeschichte. Tobias Witt. Erste Oynthischc Rede. Gcm t an das Frauein E. v. Schönfed. Die w orte des Gaubens. Auf eine hoandische Landschaft. Francia nyev. Heti 4 órában tanította Venc Aadár. Tankönyv: Vaó Vimos: "Módszeres francia nyevtan" II. rész és Macher Ede "Francia ovabókönyv" I. r. Végzett tananyag:. nyevtan: Az aak és mondattan egészen. S?'nonymák. Gaicismusok. 2. Ovasmányok: Bertrand du Guescin. Histoi e d un j eune bouanger. Don Quichotte dc a Manche. Le tour de a France. Le chien. L'oiseau mouche. Le cygne. Les métaux. Les aventures de Téémaque. Le chat botté. 3. Kötemények betanuásra: La cigae et a fourmi. La mort ct e bucheron. Le aboureur et ses enfants. Le marqujs dc Oarab.as. Le grion. 4. Beszédg;yakoratok. 5. Fordítások magyarbó franciára. Törteneem. Heti 3 órában tanította Bea Lajos. Tankönyv: VIika Sá11dor dr.: "Viágtörténeem I. r. Ókor". Evégzett tananyag: Óskor és a keeti kuturnépek története, Görögország, Macedouia, Róma, Octavianus, a római birodaom bukása. Természetrajz. Heti 3 órában tanította Német Jakab. Tankönyv: Paszavszky József: "A növénytan kéziköuyve". Tananyag: A növények aak, szövet és éettana. Rendszertan. Növénygyüjtés és meghatározási gyakoratok. Chemia. Heti 3 órában tanította vvaner Ignác dr. Tanköuyv: Rcichcuhacr Kámán dr.: Anorganikus chemia és mincraogia I. r. Evégzett tana1tyag : A víz O. N. A durranó vízgáz. A evegő. A testek anyagi megvátoztatára. evegő és. oxygén segéyéve. Oxidació. Reductio. A kén. A chcmiai eemek. Az anyag megmaradásának eve. Az ájandó súyviszonyok törvénye. O. Gáznemíí eemek és vegyüetek térfogati viszonyai. A gőzsíí.rűség. A só'sav anaizise és szinthezisc. A víz anaizise és szinthezise. A ammania anaizise. Atomeméet. Moekua. Atom. Moekuasúy és atomsúy. Ohcmiai k épetee Chemiai egyenetek. V aenzia. Fémes eemek. Stöchiomctria. Affinitás. Ohemiai átaakuások. Redukciók, oxidok, szuficok és chioridok képzése közvetett úton. Oxidoki átvátozása szufidokká. Szufidok átvátozása oxidokká. Oxidok átvátoz::\sa choridokká. Oxidok átvátozása szufidokká hidrogénszufid segéyéve. Oxidok szufid9k, chioridok enevezése. Sav. Bazis. Só. Akotó rész. Gyök. Aequivaeus súy. Asványtani eőismeretee az ásványok aaki és fizikai sajátságai. Kristáyrcn dszerek.. Matematika. Heti 5 órában tanította Bász Miksa. Tankönyv: Mocnik Kamarik,~agner "Agebra" és "Geometria". Evégzett tananyag: a) Agebra; Esőfokú egyenetek két és több ismeretennel Négyzetgyök és másodfokú egyenet egy ismeretennel Köbgyök. Számoás gyökm.ennyiségckke. Gyökvonás. Irrationáis és imagjnárius számok;.b) Geometria: A panimetn ának a pontra egyenesre és szögekre vonatkozó főbb téteei. Sokszögek tuajdonságai: hasonóságuk, összevágóságoe Terüetszámáásuk, főeg eső és másodfokú egyenetek aakjában adott pédákka. A stereometria bevezető téteei. Eg yenesek és síkok egymáshoz vaó heyzete. Projectio és projiciáás. A apszög és testszi)g. A háromodaú testszög főbb tuajdonságai. Foytonos rajzotatás füzetben.

19 i 9 Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. A geometrikus testek gazdag abb kombinációinak, majd egyszerűbb szerkezetű hasznáati eszközöknek természetrő vaó rajzoása fehér, utóbb szürk.e aapon. Domború ékítmény ek ábrázoása rajzban, eseteg egy színben festve. Vázoó gyakoratok. Az egyptomi, görög és római művészetek ismertetése nagy vonásokban, szem Iéitető képek bemutatása kíséretében. Tornázás. Heti 2 órában tanította az V. és VI. osztáy ban Kócza Géza. Tauanyag : Rendgyakoratok : Kettős párokba fejődés és szakadozás menetküzben. Kanyaradások menetközben. Szögvonuás, fejődés négyes sorokba, az ére, középre, áásbó és járásból Párok képzése arcsorbó arcsorba, kör és kettős köraakítás és rövid eenvonuás. Távoabb fekvő pont irányában vaó meneteés az i ány pontos megtartásával Szabadgyakoratok: Áások, küönüsen mint a szabadgyakoratokhoz vaó kiinduás akamas heyzetei. Szabadgyakoratok eenodaú, eentétes és eenkező mozduatokka. Négyütemes gyakoratok súyzóva és 'itasbotokka, fékörzések súyzókkal A buzogánygyakoratokbó a negyed, fé, háromnegyed és egész kürzések, ba, jobb és páros karra magas és méy tartásorr át, másmás kiinduási heyzetből Szökdeések terpesztett, kiépő és guggoó áásban. Szökdeések arcsorban vagy körben váfogással Társas szabadgyakoratok ketteséve, hármasáva, fabotokka is: átforduások, fetérdeések, támaszba ugrások, birkózás meghatározott fogássa. A kötéhúzás küönfée nemei. Szertornázás: (Csapattornázás ugyességmérés aapján.) Magas, távo, zsámoy és rohamugrás, bak, ó, nyujtó, korát, mászás (rúdon és kötéen), gyüriiinta, rézsútos étra, ebegőfa. Kitartó futás 1 10 percig. Versenyfutás 100 m távora. Játéc Az V Vi. osztáy egy csoportban. Hajító abda. Kötéhúzás. Csaogató. Labcakergető. Fogoy. Lovas abdajáték. Sintéres. Nagy méta. Körbenáós. Fairóta. Bakugrás. Dominó. Birkózás a gödröcskében. Rugósei a vú.rért. Footbajáték. Osztáyfőnök: VI. osztáy. Faragó József. Kath. hittan. Lásd az V. osztáynál Ag. h. ev. hittan. Lásd az V. osztáynál Izraeita hittan. Lásd az V. osztáynál Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Ágh Lajos dr. Tankönyv: Ried Frigyes, Poetika. Evégzett tananyag: Verstan és kötészettan, könyv nékü megtanut szemevényekke az egyes mií.fajokra. A képzőművészetek rövid ismertetése. Iskoai ovasmányok. Két szomszédvár; Corioanus; Kérők és Antigone. Házi ovasmányok : Petőfi és Arany köteményei ; Kisfaud y K. Ireneje ; Kemény, Zord idők és Rajongók; Jókai, Egy magyar nábob; Kárpáti Zotán; Uj födesúr. Irásbei dogozatok száma 9, 5 házi és 4 iskoai. Német nyev. Heti 2 órában tanította Müer József dr. Tankönyv: Heü1rich Gustav, Deutsches Lehr und Lesebuch II. r. Evégzett tananyag : a) A nyevtan ismétése; b) a kötői műfajok ismertetése. Ovasmányok : Uhand: Siegfried's Drachenkampf. Goethe: Erkönig (kn.) Heine: Die Grenadiere (kn.) Aus der Odyssee: Odysseus in der Unterwet. Boccaccio: Die Geschichte von den 3 Ringen. Herder: Drei Freunde. Saet: Das Voksied (kn.) 2 Lieder von Goethe (kn.) 3 Lieder von Heine (kn.) Kopstock: Der Zürichersee (részben kn.) Goethe: Eegie. Friedrich Schier: Wihem Te. Francia nyev. Heti 3 órában tanította Horvát Rezső. Tankönyv: Hofer K. "Rendszeres francia nyevtan" és Macher Ede "Francia ovasókönyv". Végzett tananyag: a) 'Az aaktan, a mondattanbó az esettan, a néveő, a meéknév, névmás, számnév és az ige akamazása. b) Prózai ovasmányok: La ehevre de 2*

20 20 monsieur Séguin, Jeanne d'arc, Napoéou a Moscou, Napoéon a SainteHéene, Type et caractere des Fran~ais, Paris, L' ange de M. Caboussat (Labiche), L'Avarc (Moü~re), L'Abbé de 'Epée (Bouiy). c) Kötemények : Les animaux maiadcs de a peste, Les adieux de Marie Stuart, L'ange et 'enfant, Mes boeufs. d) Foreitás magyarbó franciára. Beszédgyakoratok Történeem. Heti 3 órában tanította Bea Lajos, Tankönyv: Mika Sándor dr. "Viágtörténeem I rész''. Evégzett tananyag: Európa népének története a népvá11 dorás kezdetétő Hódító Vimosig. A németrómai császárság túnyomósága; az egyház túhatama a keresztes hadjáratok korában; a hűbér uraom hanyatása; Európa művetségi áapota a középkorban. Ujkor : a fefede zésektő a westfai békéig. Természetrajz. Heti 3 órában tanította Német Jakab. Tankönyv: P aszavszky József "Az áattan kézikönyve". Tananyag: Az áatok s növények küzi>tti küünbség. Az áatok szervei s szervrendszerei. Rendszertan. Az áatok rendszeres eírása. Az áatok födrajzi eterjedését szabáyozó tényezők. Ohemia. Heti 3 órában tanította Német Jakab. Tanknnyv: Reichenhaer Kámán : Anorganikus chemiai és mineraogia II. r. Evégzett tananyag: Nem férne~ eemek és vegyüeteik. Fémek és vegyüeteik. Ötvények. Lángreakciók. Spectrumanaízis. F émes oxídok és fémes hidroxídok. Fémes szufídok és fémes arzén és antimonvegyüetek. Sók. Szenek. Az ásványok megvátozása a természetben. Anaízis. A föd anyaga és keetkezésének vázata. A füd feüetének megvátozása s vátozásait eőidéző tényezők. A füd kora. V ezér kövüetek és j eentőségük. Matematika. Heti 4 órában tanította Faragó Andor. Tank önyv: Wagner Aaj os "Agebra" és "Geometria". Evégzett tananyag: a) Agebra : A hatváyozás és a gyökvonás átaánosítása (negativ és törtkitevők). A Jogarithmusok és azok akamazfsa. Arithmetikai és véges geometriai haadvány. b) Geometria: Kürta 11 és körmérés. Goniometria és trigonometria. Ábrázoó geometria. Heti 3 órában tanította Faragó József. Tankünyv: K ug Lipót dr. "Ábrázoó Geometria". Evégzett tananyag: A pont, az egyenes és a sík idomok ábrázoása két k épsíkon. A téreemek (pont, egyenes, sík) ábrázoása és viszonyagos heyzeteikre vonatkozó feadatok Két egyenes. Két sík. Síkok metszése. Síkok hajásszögei. A téreemek és síkidomok árnyéka. Szimmetriasík. Coineideneiasík Affinitás. A tengeyre merőegos harmadik k épsíc A kör proj ectiója és árnyéka. Eméeti és gyakorati fea?atok. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Epítőeem ek s részetek, bútorféék, majd szerszámok; háziszerek; játéktárgyak, edények, fegyverek s másnemí ipari tárgyaknak természetrő vaó rajzoásgt: egykét színben vaó festése. Színes kréták akamazása. Vázoó gyakoratok. Az ókeresztény, bizánci, román és ésúcsíves művészetek rövid ismertetése, k épes mutatványok kisér etében. Tornázás. Lásd az V. osztáynál VII. osztáy. Vend Aadár. Osztáyfőnöe Kath. hittan. Heti 2 órában tanította a VII. és VIII. osztáyban Kocr Mátyás. Tankönyv: Matuszka: Erköcstan. Evégzett tananyag: Az eitöesrő és az erkücsi törvén yrő átaában. Az erényekrő és bínök rő. A parancsoatokró. Az egyház és a társadaom iránti köteességek rő. Ag. h. ev. hittan. Heti 2 órában tanította a VII. és VIII. osztáyban Menyhárd Frigyes. Tankönyv: J?ancsó Anta : Hit és erköcstan. Evégzett tananyag: A keresztyén hittan. Ataános rész. A hittannak k.uünféc ágazatai. M{ts vajásokka összehasonító eméetek.

21 21 Izraeita hittan. Heti 1 órában tanította a VII. és VIII. osztáyban Poák Miksa dr. Tankönyv: Weissburg: A bibia könyvei. Evégzett tananyag: A sz en tirás tartami ismertetése. Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Venc Aadár. Tankönyv: Beütby Zs.: A magyar nemzeti irodaom történ~ti ismertetése. Végzett tauanyag:. A magyar irodaom ismertetése Kisfaudy Károyig. 2. Iskoai ovasmányok: A tankönyvben eőforduó szemevények; továbbá Tinódi históriás énekei, Baassa Báint váogatott kütemén,yci, GyöngyösiMurányi Vennsa, Csokonai Dorottyája, ~~zinczy: Pá:yám ~n;ékezct e. 3. Házi_ ovasmányok. Ried: A ma~yar.~rodaom foiránya1. A kurucv1ag kötészete. Kisfaudy S. váogatott regé1. Kocsey F. váogatott versei. Katona Bánkbánja. 4. Betanuásra: Baassa B.: Bucsúének. Kohári István: A rab vasat penget. Részet Fazekas Ludas Matyi jábó. Berzsenyi D.: A magyarokhoz. Német nyev. Heti 2 órában tanította Strauch Jenő. Tankönyv: Heim ich Gustv: Német tan és ovasókönyv III. r. Evégzett tananyag: a) Irodaomtörténeti képek Lessiugig, b) Ova::nnányok: Das Hidebrandsied. Der Gra und Parziva. Un treue. Eegie. Eine feste Burg ist uns ~r Gott. Aus 'Vieauds O boron. Der 17. Literaturbrief. Minna v. Barnhem. Nathan der Wcise. Szemevények a. Laokoonbó és a Hamburgisebe Dramaturgiebó. Francia nyev. Heti 3 órában taiútotta V en d Aadár. Tankönyv: Hofer K.: "Rendszeres francia nyevtan" és Macber Ede "Francia ovasókönyv" I r. V égzctt tananyag.. N yevtun: A'í aaktan és mondattan ismétésc. 2. Ovasmányok: Corneie "Le Ci d" (szemevény), Moiere "Les fcnm1cs sa van tes", Pasca "Du progres dans es sciences", Montesquieu "Deux causes de a porte dc Rome", Votaire "Jeaunot et Coin;:, Feniet ;,Le viage". 3. KüteméJ1yek bctanuásra: Le soir. Le cor. Le vase brisé. Le chasseur. 4. A XVII. század jccse.bb írói műveik aapján. 5. Összefüggő szövegck fordítása magyarbó franciára. 6. Bcszédgyakoratok. Történeem. Heti 3 órában ta1útotta Bea Lajos. Tankönyv: Mika Sándor dr. :,Viágtörténeem III. r. Ujkor'. Evégzett tananyag: Európa áamainak története és müvetségi áapota a wcstfai békétő a francia forradaomig. A francia forradaom, európai vátoz::ísok c korban. Az eső császárság története a bécsi cougressusig. A bécsi congressustó a juiusi forradaomig é::; ettő napjainkig. Poitikai füdrajz. Chémia. Heti 2 órábgtn tanította Waner Ignác dr. Tankünyv: Rcichcnnter Kámán dr.: Organikus chemia. Evégzett tananyag: Az organikus vcgyi:ictck fogama. Az egyszerűbb összetétcű carboniumvcgyüctek anaizise. Aifu.tikus és cikikus szé.nhidrogének és azok egyszeríí.bb szármaaékai. Széohidrátok. Gicozidok. Ianó oaj ok, kámforok, bazsamok,, gyanták. Fostöa.nyagok. Aminok, amidok, akaoidok. Cyáovegyek. Proteinátok Egés, korhadás, rothadás, erjedés. Növények és áatok tápákozása. Természettan. Hot.i 4 órában tanította Bász Miksa. Tank.rmyv: Kovác::; Zotán dr.: Fizika. Evégzett tananyag: Mechanika; kinematika és dyuamika. A testek tuajdonságai a három hamazáapotban. Hangtan; a hang k eetkezése, tmjedése; a hangsz.erck. Fénytan; a fény terjedése; tükrök, encsék és ezek gyakorati akamazása; a fény szétszóródása: interfcrenti<.tjeenségek. poarisatio, k ettős törés; a fény eméctére vonatkozó hypothezisck rövid türténeti áttcki.ntésbcn. Matematika. Heti 4 órában tanította Török Miháy. Tankönyv: Mot:nik KamarikWagncr: "Agebra" és "Geometria''. Evégzett tananyag: a) Agebra.: V éges és végtee u geometriai haadvány. Tizedes törtek. V égteen sorok. Kamatoskamat ér járadékszámítás; áamköcsünük. Esőfokú határozatan egyenetek. A másodfokú egyenet eméete. A másodfokú függvény maximuma és ninimuma. Másodfokú egyenetrendszerek több ismerctenue. Rcdu

22 22 káható egyenetek. Permutatio, combinatic és variatio, vaószínűség számítás. A kéttagúak positi v egész hatványai. b) Geometria: Stereometriai aaptéteek. Feszin és kübtartaommérések. Hasáb és henger; gúa és kúp; a gömb és részei. A gömbháromszögtan cosinus és sinustétee. Egyszerübb astronomiai feadatok megodása. Ábrázoó geometria. Heti 3 órában tanította Farag:ó J ózsef. Tankönyv: Kug Lipót dr.: "Ábrázoó Geometria". Evégzett tananyag: Hajásszögek. Két sík hajásszöge. Testszög. Gúa, hasáb, azok síkmetszése és egyenesse vaó átcöfésük a megfeeő árnyékszerkesztésekke. Szabáyos testee Síkapú testek köcsönös áthatása. G<1ometriai testek és építészeti részetek árnyéka. Síkidomok és testek forgatása. Uj képsíkok bevezetése. Transformatio. Constructiv pédák megodása. Szabadkézi rajz. Heti 2 órában tanította Seemann Kámán. Tananyag: Természeti tárgyaknak toa vaó ábrázoása. Mázas ag:yagedények, kagyók, kitümött áatok, szüvetnemüek, csiszot fém és üvegtárgyak s ezek csoportjaiak tejes szíuezé sei történt festése. Vázoó gyakoratok. A renaissance, barok, rokokó idők s a XIX. század mií.vészeti törekvéseinek ismertetése nagy vonásokban, képes mutatványokka. Tornázás. Heti 2 órában tanította a VII. és VIII. osztáyban Kócza Géza. Tananyag: Rendgyaköratok: Kettős párokban (kettős rendekben) fej ődés és szakadozá.s menetközben. Kanyaradások menetközben. Szügvonuás áásbó é:; j árásbó, rövid eenvonuás, rézsútos és keresztező eenvonuások, csiagaakítás, köraakítás járásbó is, szakadozás mint III. fokú rendgyakoratok Távoabb fekvő pont irányában vaó meneteés, az irány megtartásával Szabadgyakoratok: Négyütemes eeuodaú, eenirányú és eentétes gyakoratok, súyzó és vasbotgyakoratok, üsszekütve támadó és védőáásokka, minden irányban. Buzogánygyakoratok kézk örzésekke minden irányban. Társas gyakoratok fabotokka., a botot méy tartásban az asó karokau és a váakon tartva, ezekben támaszba ugrások, hátsó efüggés és keepfehúzódás. Birkózás meghatározott és szabad fogássa csak a füdre terítésig. A kütéhúzás küönféc nemei. Szertornázás: (Csapattornázás, beosztás erő és ügyességrnérés aapjá11.) :Magas, távo, zsámoy, méy és rohamugrás, bak, ó, nyujtó, korát, mászás (rúdon és kötéen), gyüruhinta, engőnyújtó, rézsútos és vízszintes étra, ebegőfa, súyemeés, rúdugrás távoba és magasba, hármasugrás, kítartó futás 1 10 percig, ::;tydobá távoba és magasba. Versenyfutás 150 m távora. Osztáyfőn ök: VIII. osztáy. F aragó Andor. Kath. hittan. Lásd a VII. osztáynál Ag. h. ev. hittan. Lásd a VII. osztáynál Izraeita hittan. Lásd a VIT. osztáynál Magyar nyev. Heti 3 órában tanította Ágh Lajos dr. Tankönyvek: Beöthy Zs.: A magyar nemzeti irodaom története Kisfaudy Károy korátó napjainkig; A nyevtan, stiisztika, rhetorika és poétika ismétése. Iskoai és házi ovasmányok aapján az egyes irók: Kisfau.dy Kát oy: Irene, Kérők, Csaódások és Toagi János aapján. J(n,tona Bánkbánja. Vörösmarty: Zaán futása, Marót báj, Csongor és Tünde és szebb irai szemevényei nyomán. Oa"czor és B afm szemevények aapján. Jósika. Mikós br. : Abafi, Az utosó Báthori, A csehek Magyarországon nyomán. E ötvös J. br.: Karthauzi, A fau j egyzőj e és Magyarország 1514ben aapján. Kemény Zs. br.tó: Gyuai Pá, Zord idők, A rajongók. Tompa. 1W:.: Regéi és írai köteményei aapján. Petőfi S. Fontosabb müvei aapján, küönöseú ame yekb ő hazáj a, szüőfödj e és szüci iránt vaó szeretote tünik ki. Arany J.: Az eveszett akotmány, Katain, Jóka ördöge,

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909.

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA k/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK,,, ERTESITOJE AZ 908/909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZ LJ WALLNER IGNÁC DR IGAZGATÓ. GYŐR, 909. GROSS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. 4 Ápriis 4-én: Az

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI: A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914. r. Adatok az intézet

Részletesebben

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895.

A soproni magyar kir, XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közli: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károly k ö ny vnyo md ájában. 1895. A soproni magyar kir, ~~a;c:c:.i főreáiskoa XX-ik évi ÉRTESÍTÖJE 1894-95. Közi: kir. igazgató. Sopron, Kyom:1tott Litfass Károy k ö ny vnyo md ájában. 1895. ... 1 ~... 1... t STUPPACHER LAJOS - - Boygó

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

E R T ES l T O J E. M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A ,,,, A SOPI{ONI. i 900-90 i_ XXVI. ÉVI. WALLNER IGNACZ Dr. SOJ?E.

E R T ES l T O J E. M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A ,,,, A SOPI{ONI. i 900-90 i_ XXVI. ÉVI. WALLNER IGNACZ Dr. SOJ?E. A SOPI{ONI M A G Y. K I R. Á L A M I F Ö R E Á. L I S K O L A XXVI. ÉVI,,,, E R T ES T O J E. i 900-90 i_ -

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ.

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ. A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWAL 'TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1913. I. Adatok az

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM EVKONYVE SZERKESZTETTE GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON, 1949. Szom.batheyí tankerüet A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM,.. EVKONYVE AZ 194849. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA. FENNÁLLÁSÁNAK 99. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE Dr. MARTONOS LAJOS GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ. SOPRON,

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben