ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:"

Átírás

1 A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914.

2 r. Adatok az intézet 1913/14 tanévi történetéhez. 1. A tanév megkezdése. Az 1913/14. tanévre szóó beíratásokat évi június hó 30-án, júius hó 1., 2., 3., 4. és S-én, továbbá szeptember hó 2., 3. és 4-én végeztük. Az L osztáyba jeentkező, 12 évesné idősebb tanuók szüeíve tudattuk, hogy a fevéte fetéteesen történik. A fevétei-, javító-, pótó- és magánvizsgáatokat augusztus hó 30. és 31-én tartottuk Az iskoaév megnyitó-ünnepéye szeptember hó 4-én vot. Ugyanakkor közötük a tanuókka az intézet "Rendtartási szabáyait", az órarendet és más tudnivaókat; szeptember 5-én m.egkezdődött a rendes tanítás, amey évi június hó 15-ig tartott 2. Iskoai ünnepéyek, istentiszteetek.. Szeptember hó 4-én:,, V eni Sancte". Istentiszteet után a tanuóifjúság a tornaterembe vonut, aho a Himnusz eénekése után az igazgató ünnepi beszédde megnyitotta az iskoai évet, végü az ifjúság eénekete a Szózatot. Október hó 4-én: Ö Fesége nevenapján háaadó istentiszteet. Október hó 6-án: Az aradi vértanúk emékére gyászmise, utána a Berzsenyi kör gyászünnepéye, ameyen az egész tanári kar és az összes tanuók résztvettek. Az ünnepéy sorrendje a következő: 1. Himnusz. Éneki az ifjúság. 2. Petőfi S.: Szeptember végén. Szavaja: Pozsgay Anta VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja: Simkó Gyua dr. tanár. 4. Ifj. Ábrányi K.: Október 6~ Szavaj a: Thíer Viktor VIII. o. t. 5. Szózat. Éneki az ifjúság. November hó 19-én a róm. kath. ifjúság szent misén vot, utána bodogut Erzsébet kiráynénk emékére gyászünnepéyt rendeztünk a következő sorrendde: 1. Méry: Jaj de bús ez a ravata. Éneki az ifjúság. 2. Ünnepi beszéd. Mondja: Menyhárd Frígyes hítoktató. 3. Sas E.: A kiráyné és a virágok. Szavaja: Payer Ferenc VIII. o. t. 4. Szőgyí: Kit szívünk hőn öe. Éneki az ifjúság. Március hó 7-én: Az Ifjúsági Tornakör a városi színházban a cs. és kir. 48. gyaogezred zenekara közreműködéséve tornaünnepéyt tartott a következő műsorra: 1*

3 4 L L Zenekari nyitány. 2. Fe vonuás. 3. Tagszabadgyakoratok zenére. 4. Együttes gyakoratok három koráton. 5. Ko:átverseny: 6. Buzogánygyakoratok zenére. II. 7. Nyújtóverseny. 8. Svéd gyakoratok. 9. Dán játék eredeti dán zenére. 10. Csoportképek. 11. A jutamak kiosztása. 12. Evonuás. Március hó 15-én: Ifjúsági ünnepéy a következő műsorra: 1. Tied vagyok, tied hazám. Énekete az ifj. énekkar. 2. Nemzeti da. Szavata: Thi er J. VIII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondta: Payer F. VIII. o. t. 4. Eőre. Szavata: Kardos Aadár tanár. 5. É őseink hazája. Énekete az ifj. énekkar. Áprii~ hó 17-én: Az évi törvények szentesítésének emékére istentiszteet, utána iskoai ünnepéy a következő műsorra: 1. Tied vagyok, tied hazám. Énekete az ifj. énekkar. 2. ~et vag~ haá. Szavata: Brz.obohaty R. V. o. t. 3. Unnepi beszéd. Mondta: Si~kó Gyua dr. 4. Magyar nóta. Szavata: Pozsgay A. VII. o. t. 5. É őseink hazája.. Énekete az ifj. énekkar. Május hó 18-án: A nagymétóságú vaás- és közoktatásügyi m. kir. IViniszterium áta erendet békenap jeentőségét Kardos Aadár tanár métatta a tanári kar és az összes tanuó ifjúság jeenétében. Június hó 8-án: A koronázás 47. évforduója akan1áva háaadó istentiszteet vot, utána iskoa-ünnepéy a következő műsorra : 1. Arany J.: Kötemény. Szavaja: Kirkovits Jenő VIII. o. t. 2. Ünnepi beszéd. Mondja: Horvát Rezső tanár. 3. Vörösmarty: Fóti da. Szavaja: Thíer Viktor VIII. o. t. 4. Himnusz. Éneki az ifjúság. Június hó 29-én: "Te Deum"._ Istentiszteet után a tornateremben egybegyüt ifjúság eénekete a Százatot és az igazgatónak a tanévet bezáró beszéde után a Himnuszt. 3. Megbetegedések a tanári karban. Méy sajnáatta közöjük, hogy intézetünk közszeretetben áó igazgatója, dr. Waner Ignác, egészségi áapotára vaó tekintetbő, az iskoaév foyamán nyugdíjaztatását vot kényteen kérni. A szakadatan munka azonban annyira megvisete szervezetét, hogy még nyugdíjazási kérvényének eintézését sem várhatta meg, hanem kényteen vot isméteten is a nagymét. vaás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fordúni és végeges nyugdíjaztatásáig szabadságot kérni, amit a nagyrné t. minisztérium neki meg is adott. Megbecsüheteten munkaerejét tehát már a jövő iskoaévben né-. küözni eszünk kényteenek. Nagyfontosságú esemény az intézetünk törté-

4 netében, mert őbenne a tanári kar és intézetünk egyik egmunkásabb t~gját veszti e, aki szinte tejes fészázadon át hírdette tanítványainak a tudomány igéit és évek hosszú során át vezette az intézetet. Búcsunkat a jövő iskoaév foyamán métó és ünnepéyes keretbe óhajtjuk Iog1 ani. Itt most csak annak a méységes sajnáatunknak adunk kifejezést, an1ey szívünket körünkbő vaó távozásakor eárasztja és annak a szívbő jövő kivánságunknak, hogy a nyert szabadságot munkában kimerüt teste egészségének visszaáítására te j es sikerre fordíthassa. Hisz mindnyájan érezzük, hogy szépen virágzó intézetünk a maga értékes anyagi és szeemi áapotáva esősorban az ő akotása, mert fevirágzása és viruása az ő böcs vezetésében, az ő méységes tudásáhan és végnéküi kötees.ségtudásá~an bírja a maga titkát. - U gy an csak őszinte fáj daomma ke közön ünk, hogy szereett kartársunk, Török Miháy tanár is súyosan megbetegedett az iskoaév foyamán. Az ő vasszervezetét is aáásta a szakadatan munka, ameybő mindig az oroszánrészt követete magának, de az eismerés eő végteen szerény :ségéve mindenkor kitért. Súyos műtéteii esett át és őszinte örömme közöjük, hogy már visszatért övéinek körébe, kiknek gondos ápoása kezesség arra, hogy szereett kartársunkat a jövö iskoaév foyamán már újbó munkákodó tanári testüetünk sorában üdvözöhetjük 4. Vátozás az intézet vezetésében. Dr. Waner Ignác szabadságoásáva kapcsoatban az intézet vezetésében vátozás áott be. Veszprémi V árosy Tivadar, tankerüeti kir. főigazgató ugyanis arra az időre, ameyen beü az intézet szabadságot -igazgatójának nyugdíjaztatása várható,. az igazgatói teendők ideigenes vezetéséve dr. Stodoni Gyua rendes tanárt bízta meg. Dr. Waner Ignác a ( évi ápriis 20-án tartott rendkívüi tanári értekezeten adta át az intézet vezetését a megbízott iga~gató-heyettesnek, amey napon egyútta. megkezdte szabadságát is. 5. Hivataos átogatások. Nagyságos veszprémi V áros y Tivadar tankerüeti kir. főigazga-tó úr évi nov~mber {4-18-ig végezte intézetünkben hivataos átogatását. A novem.ber 18-án tartott főigazgatói értekezeten közöte észrevéteeit a tanári' karra. Nagyságos Dr. Viszota Gyua b~dapesti X. ker. kőbányai áami főgimnáziumi igazgató úr a f. évi június hó 4-6-án_ tartott érettségi vizsgáatokon enököt. 6. Értekezet vot: 1 főigaz ga tói, 1 érettségi, 12 rendes, 1 O rendkívüi. 7. Fegyemi áapot. A fegyeem kieégítő vot. A fegyemi büntetésekrő a szüők mindig értesütek. Fenntartjuk abbei-panaszunkat, hogy a házi neveés, küönösen a "száásadók" részérő gyakran aig vagy épen semrn.ít sem támogatja az iskoa m.üködésé, sőt annak néha egyenesen e ene tör-. 8. Fementések. A tank. kir. főigazgatóság a tornászat aó 18 ta~uót, a ra j z t ee hnikai része aó pedig 6 tanuó~ mentett fe hosszabb ' időre; az 5

5 6 intézeti orvos bizonyítvinya aapján rövid időre 6 tanuót a tornázás aó és 1 tanuót az ének tanuása aó mentett fe az igazgatóság; a szombati irás aó fementett izr. tanuók száma 38 vot. 9. Egészségügy. Leszner Rudof dr., iskoaorvos, megvizsgáta az iskoaé~ kezdetén az összes tanuókat egészségük,.testtartásuk, átó- és haóképességük és tisztaságukra nézve. Megjegyzéseit és kifogásait közveten ü közöte a tanuókkal Az iskoaév foyama aatt vizsgáta meg még a torna és a rajz aó yaó fömentést kérőket Azonkívü hetenkint egaább egyszer, de nagyobbr~szt többször megfordut a tanítás ideje aatt az iskoában, hogy a jeentkező betegeket megvizsgája s szükség esetén nekik segítséget nyújtson, Az ifjúság egészségi áapotáró évközben több ízben jeentést tett. A nem soproni ietőségű tanuók akásait részben megszeméte. Trachoma nem vot. 10. A VIII. osztáy vizsgáatait május hó 9-15-ig, az I-VIL osztáy vizsgáatait június hó ig tartottuk 1 L Ajándékok. A nmt. vaás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéríumtó: Hain Gáspár qcsei krónikája. Körösi.S.: Oasz-magyar szótár. Utasítás az aapítványok kezeésére. Dr. Margaits Ede: Isten a viág közmondásaiban, Ipari páyamutató. A cs, és kir. haditengerészet emékapjal Díszítő művészet. (Foyóirat.) A görög és római arcképművészet. br. Dánie Ernőné: Erzsébet kiráyasszonyunk Schandt: Deutscb-magyarisches Sprichwörterbuch. Az Orsz. Irod. és Közműveődési Szövetségtő: A magyar dráma fejődése. A Műemékek Orsz. Bizottságának Enökségétő: A Műemékek Orsz. Bizotts~ga közeményeinek IL kötete. A Szent st.;án Társuattó: Szent Imre-ünnepi beszéd Vargha DamjántóL über die Mnemotechnik der Zukunft. Soproni Korcsoyázó-Egyettő : 5 tanuónak ingyenjegy. Gerő Árpádtó: 29 drb áattani és 6.drb növénytani praeparatum. A szabadkézi rajzszertár részére:.pintér Ignác fafaragó és tanszerkészítő zsámoy-épcsőnek és gyermekszéknek kisméretű famodejétí Rosenberger József III. A) oszt. tanuó magyarjeegű, népíes-díszítésű, színes faience-csutorát, virágvázát és tányért ; Trogmayer Henrik VI. o. t. egy avút, kékzománcú kávéforraót ajándékozott. Díszített húsvéti tojást: a IL A) osztáybó Drobnitsch Vimos 3 drb, a II. B) osztáybó Hoffmann Zotán 3 drb, a III. A) osztáybó Gyuai Zotán 4 drb, Mitzger Ferenc 1 drb, a III. B).osztáybó Mand Rezső 1 drb, Rosenheím Leó 1 drb, Varga János 5 drb, a IV. osztáybó Fiáth Mikós 1 drb, Hoffmannn Sándor 4 drb, Lengye István 2 drb, az V. osztáybó Fríed Sándor 3 drb, Győrváry Gyua 2 drb, Krutzer János 1 drb.. Nagyobb rajztábát: a VIII. osztáybó Hacker Ödön, Parragh Endre, Payer Ferenc, Storch Béa. Fogadják a nemesszívű adakozók háás köszönetünket. 12. Gyűjtések votak: A Böcsészet-hagatók Segítő-egyesüete Budapest, Magyar Adria-Egyesüet, Petőfi eméktábára Székeykeresztur, Vakokat Gyámoító-Egyesüet Szombathey, Magyarországi Tanítók Árvaházi

6 Egyesüete, Assisi Szent Ferenc-kórház. Budapest, V akokat Gyámoító Országos Egyesüet, Benkő Ferenc emékére Bethen Koegium Nagyenyed, Karmeit Apácák Ujpest, javára Heyiségek átengedése: A nmt. vaás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium engedéyéve a róm. kath. fögimnázium és áami feső kereskedemi iskoa tanuói a mi intézetünk tornatermében végezték katonai céövő-gyakorataikat (169328/1913. XL 27. sz. V. K. M. és sz.főig. r.) 14. Tanumányi kiránduások. L A) és L B) osztáy: Természetrajzi: őszi és tavaszi fóra gyűjtése Sopron környékén. Födrajzi: Tómaom. IL A) és IL B) osztáy; Természetrajzi: őszi és tavaszi fóra gyűjtése Sopron környékén. Födrajzi: Harkai pato és kópháza vidékére. III. A) és III. B) osztáy: Födrajzi: Rákosi kőbánya. IV. osztáy: Történemi: Fraknóvár-Rozáia-Savanyúkút. V. osztáy: Természetrajzi: őszi és tavaszi Sopron környékén. Chemiai: Soproni jéggyár és vízművek. Györi ecet-, oaj-, gyújtó- és szeszgyár. VI osztáy: Természetrajzi: egy őszi, két tavaszi növénygyűjtés. Chemiai: Szárazvám, Lajtaújfau, Kismarton, Győr. VII. osztáy: Történemi: Pozsony. Chemiai: büki cukorgyár, soproni sörgyár és gázgyár. VIII. osztáy: Fizikai: Soproni teefon- és távíró-központ, Renner A. rézműves gavanopasztikaí müheye. 7

7 8 \ A tanár neve II. Tanári,szeméyzet. Tárgyak,,,. OsztÁyok, ( ~eti meyeket tanított mey~kben o~a ~ ~--t_a_n_it Waner Ignác dr. igazgató Ágh Lajos dr. rendes tanár, az I. A osz tá y főnöke, ar. I. A és B osztáy ifjusági könyvtárának őre, a Segéyegyesüet jegyzője Barta Miksa, rendes tanár, a IV. osztáy főnöke, a természettani szertár őre Faragó József, rendes. tanár, a geometriai szertár őre Gerö Árpád, rendes tanár a VI. osztáy főnöke, a természetrajzi szertár őre, a bioógiai gyakoratok vezetője, a chemiai gyakoratok kezdőtanfoyamának vezetője Harsányi Lajos, rendes tanár, a VII. osztáy főnöke ot:_jszam ápriis 20-tó szabadságova Magyar nyev Német nyev _M_e_n_n_y_i-se-, g-t -an Természettan Fizikai gyakoratok Rajzoó geometria Ábrázoó geometria Számtan (ápr.15 - étő ) t A, III. B il A, i. B, IV. :n. A, III. B, IV., V., VIII. VIII. VIII. II. B, III. A, i. B, IV. VI., VII., VIII. II. B Természetrajz L A, L B, II. B, V., VI. Chemia VI. Bioógiai gyakori. V., VI. V egytaní gyakori. V Számtan L B Mennyiségtan Fizika 11. A, III. A, VI., VII. mennyiségtan fiz.,_vii. fiz. gy. Horvát Rezső, rendes tanár, a III. B osztáy főnöke, a Segéyegyesüeti köcsönkönyvtár kezeője Német Francia iii. A, III. B, VII. III. B francia IV. német V. francia 17 VI. német VII. francia Kardos Aadár, rendes tanár, Magyar az V. osztáy főnöke, a Berzsenyi önképzőkör vezetője, értekezeti jegyző Latin Kovács Péter, róm. kath. rendes Vaástan hitoktató, Exhortatio II. A magyar V. magyar 21 III-VIII.atin I- VIII. 17

8 9 A tanár neve. j meyeket tanított 1 Tárgyak, Osztáyok, 'Hetimeyekben óra tanított szám Lantos Jakab, izr. hitoktato Lauringer Ernő, rendes tanár, a II. A osztáy főnöke, a történemi-, födrajzi és régiségtár őre Leszner Rudof dr., iskoaorvos és az egészségtan Egészségtan tanára VII. ',, ~~------~--- Marényi Gábor, heyettes tanár Katonai szogáat tejesítése miatt az 1913/14. tanévre szabadságova Menyhárd Frigyes, ág. h. ev. hit- Vaa' stan I VIII oktató,,!_- 2 8 Müer József dr., rendes tanár, az I. B osztáy főnök e, a tanári könyvtár őre Magyar Német Sz é p irás 11 I. B, VII.. 1 I. B, I. A VII. ~ 21 I. B Német Vimos, r43ndes tanár, a chemiai szertár őre, a chemiai gyakoratok vezetője Természetrajz Vegytan Rajzoó geometria Fizika Szépirás. IL A V., VII. I. A, B IV. II. A, II. B 26 - Poák Miksa dr., izr. hitoktató Vaástan V--VIII. 4 Révész János: rendes tornatanító, Torna a tornaszertár ő r e, a játékdéutánok Játék és a Tornakör vezetője I- VIII. 22 I - VIII. 10 Seemann Kámán, rendes tanár, Rajzoó ge01netria a szabadkézi rajzszerti r ő re Szabadkézi rajz - IL A III-VIII. 18 Simkó Gyua dr., heyettes tanár, Födrajz a III. A osztáy főnöke, a IV. és V-VIII. oszt. ifjúsági könyvtár ő re Történet I. A, L B, IL B,' III. A, III. B 18 III. A, IV.

9 10 A tanár neve ' Tárgyak, Stodoni Gyua d r, rendes tanár, \ ~!~~r 11 tneyeket tanított ideigenes igazgató-heyettes B.. 1, t o csesze Osztáyok, meyekben tanított. VIII. VIII. V I. Heti óra 11 szám Strauch Jenő, rendes tanár Magyar Német i IL B 'j III. B! v. Török Miháy, rendes tanár, értekezeti jegyző, tandíjkezeő Betegség miatt ápriis szabadságova , Vaker István, óraadó énektanító, az énekszertár öre Ének Róm. kath. egyházi I-VJII. ének 7 Vend Aadár, rendes tanár, Magyar Francia VI III. A, IV., VI., VIII. György. Intézeti szogdk: Horváth Károy, Kertész József és \Veiszböck Fűto: Aumüer János.

10 III. A tanárok tudományos, irodami és müvészeti tevékenysége. Faragó József: Gázvizsgáatok Sopron szab. kir. város részére. Lesiner Rudof dr.: Az egészségtan tanítása a népiskoában. (A Sopronban megjeenő Evang. Népiskoa 1913-iki októberi füzetében.) Német Vimos, a soproni nyivános vegyvizsgáó-áomás vezetője: eő. adást tartott a soproni ipar- és kereskedemi kamrában az éemiszerekrő; a mészárosok és hentesek részére a hús konzerváása és fedogozásáról Révész János: A Soproni Szabad Lyceumban eőadást tartott "A testgyakorás és a mindennapi munka" hatásáró. A testneveés néhány kérdésérő cikkeket írt riapíapokba.

11 IV. A tananyagat az országos középiskoai tanterv aapján végeztük; aábbiakban csak az ovasmányokat közöjük. Rendes t~ntárgvak.. L A) és B) osztáy. Magyar nyev. /. Iskoai ovasmányok: A róka, medve és a szegény ember. Kacor kiráy. A kíváns4gok. Phrixos és Hee. Berakes. Attia, Isten ostora. Aquieja ostrom.a. Attia haáa. Ámos, A z ágostai vesz.en deem. Az eső magyar kiráy. Odysseus és Poyphemos. -.. Könyv nékü: Hadnagy uram. Nyaka huszár. Füstbe ment terv. Az Aföd. A párjavesztett gerice. A magyar nép közmondásaiból Német nyev.. skoiai ovasmányok: Eeintén a tankönyvben eőforduó apróbb mondatok. Később: Unser Schuzimmet. Die F~miie. Der Löwe und der Hase, Der hörnene Siegfried. Geschichten von Herakes. - I. Könyv nékü: Der Fuchs as Dieb. Frühingsbotschaft. Heidenrösein. Der gute Kamerad. Die Kapee. II. A) és B) osztáy. Magyar nyev. /. Ovasmányok: A farkas és a róka. A rátótiak. A tatárjárás. Hunyadi János. Dózsa György. Themistokes. Pör a Baatonon, Mátyás kiráyá váasztása. A mohácsi _vész. -. Könyv nékü betanuásra: A jó öreg korcsmáros. Isten hozzád. Hymnus. Csaádi kör. A szegény asszony könyve. A Tisza. Német nyev.. Ovasmányok. Das Schaf und die Schwabe. Der Ese und der Jagdhund. Der Löwe und die. Maus. Die SiebenschHifer.. Tatigkeit. Die wandende Gocke. Die Riesen und die Bauern. Frau Hoa und der Bau~r. Drei Freunde. -. Könyv nékü betanuásra: Des Schafers Sonntagsie~. RatseL Des Hirten Winteried.

12 III. A J és B J osztáy. Magyar nyev.. Ovasmányok: Az ország fedaraboása. Budavár efogaása. Budavár visszafogaása. Sparta és Athen. -IL Rákóczi Ferenc fekeése. A peoponnesosi háború. Szondi két apródja. Esztergom megvéteéről II. Könyv nékü: Nemzeti dal Szózat. TávobóL Rákóczin é. Német nyev. /. Ovasmányok: Der sterbende. Löwe. Der gute Kamerad. Der gute Knecht. Die.,dr.ei Hausrate. Die Gaier in Rom. Der Postion. Die Loreey. - II. Könyv nékü: Mein Vaterand. Die drei Zigeuner. Der Sanger. Mignon. Erkönig. Francia nyev. Prózai ovasmányok: A tankönyvben évő ovasmányokbó 34. Betanuásra 7 kötemény, nevezetesen: Entrée en casse. Le petit paresseux. Les saisons. Le papiion et 'abeie. L'orphein. L'ane vétu de a peau du Hon. Én avant. IV. osztáy. Magyar nyev. /. Ovasmányok: Todi I-XII. éneke; az egyes énekekbö a szebb versszakok könyv nékü. Hetai: A macskáró és a rókáró. Haer: Vigyázni ke az ördög mesterségér~. Mikes: A remete. A bujdosók Rodostóban. Fáy: Szájaskodás. Jókai: A huszthi betegátogatók II. Könyv nékü: A füemie. Rozgonyiné. A közeítő tél Német nyev.. Ovasmányok: Die Nibeungensage. Der grimme Hagen. Kar der Grosse. Die ungarisebe Krone. Die Turniere. Der Cid. Die Sagen vom Schweizer Befreiungskriege. Doktor Faus t. Der fiegende HoHinder. Der Sangerk~ieg auf der Wartburg. - II. Kötemények: Die drei Zigeuner. Der betragene TeufeL Das Grab in Busento. Das Erkennen. Schwabische Kunde. Teiung der Erde. Des Sangers Fuch. Das G ü ck von EdenhaL. Francia nyev. /. Ovasmányok: Etourderie punie. Henri IV. et e víeux juge. Le bon remede. Saint-Martin. La chute des corps. La pie vota!que. L'empereur et 'abbé. Phénomenes du mouvement. La diatation des corps. Le thermometre. La prohité récompensée. Phaéton. Les Normancis en Itaíe. Le son. L'Afrique. Les coueurs. La prévoyance. L'agneau et e oup. Les boissons. Un émigré fran<;:ais. Un officier tres agé. Une souris. Histeire d'une piece d'or. -. Könyv nékü: La feuie. La feur. L'octobre. Les deux routes. Le droit chemin. V. osztáy. Magyar nyev.. Iskoai ovasmányok: Pinius evee. Kazinczy evee. Köcsey országgyűési napójából Petőfi úti jegyzeteiből Székey J.: Mátyás kiráy. Cserey Miháy: Zrinyi Mikós haáa. Horváth M.: A nemzeti visszahatás 1790-ben. Csengeri A.: Deák Ferenc. Kossuth L.: A haderő megajánása ügyében. Deák F.: Az I. feirati javasat. Gyuai Pá 13

13 14 enöki megnyitója. Taine: Görögország föde és népe. Beöthy Zsot: A magyar éek ősvonásai. Sokrates: Az IstenségrőL I. Házi ovasmányok: Köcsey: Parainezis. Br. Eötvös: Körösi Csoma Sándor. Jókai: Az új födesúr. Arany: Todi estéje. Német nyev.. Ovasmányok: Hagen im Nibeungeniede. Das heiige Abendmah von L. da Vinci. über das Epos. Was heisst und zu wechen1 Ende studiert man Universageschichte. Der Schneesturm im Hochgebirge. Das Voksied. Scipio und Hanniba. - II. Kötemények: Die Worte des Gaubens. Zigeunereben. Auf einer hohindiseben Landschaft. Ad Pisones. Francia nyev.. Ovasmányok: Le chat botté. Le tour de a France. Roand a Roncevaux. Paris. Le paysan et 'avocat. Auguste. Marc Auree. Le siege de Paris. Types et caracteres des Fran<;ais. Jeanne d'arc. -. Kötemények: Le oup et e chien. Le savetier et e financier. La aitiere et e pot au ait. Le chene et e roseau. Le petit marchand de jouets. Le roi Aphonse. Le Magyar. VI. osztáy. Magyar nyev. /. Iskoai ovasmányok: Az ismertetett kisebb műfajokra szernevények küönbözö kötökbő a tankönyv szerint. Ezen kívü Arany baadái, Berzsenyi váogatott versei, részetek Vergi Ateneisébö. A szigeti veszedeem. A kérők. -. Házi ovasmányok: Baassa B. váogatott köteményei. Két szom.szédvár. Antigone. Corioanus Petőfi fordításában. Német nyev.. Prózai ovasmányok: Doktor Faust. Kudrun. Die heiige Eisabeth. Ekkehard (részet). Don Quijote (részet). Das W esen der T ragödie. Wihem T e (dráma egészen). Aus den P ersern von Aeschyus (részet). -. Kötemények: Das Grab in Busento. Die Loreey. Erkönig. Der Sanger. Der Zauberiehring. Der Ring des Poykrates. Des Sangers Fuch. Löwenritt. Francia nyev.. Ovasmányok: Jeanne d'arc (Barante). Napoéon a Moscou. Passage a Bérézina (Ségur). Napoéon á Sainte-Héene. (Thiers). Le madriga. La mort de Turenne ( Mme. de Sévigné). Le chien, 'oiseau - a mouche, e cygne (Buffon). L'abbé de 'Epée (Bouy). - Beemézésére: Le chene et e roseau. Le marquis de Carabas. La grand' mere. Le meunier de Sanssoucis. VII. osztáy. Magyar nyev. A Beöthy-fée irodaomtörténet szemevényein kívü: Baassa váogatott köteményei. Gyöngyösi. Murányi: Venus. Zrinyi: A török áfium een vaó orvosság. Csokonai: Dorottya. Kisfaudy S. váogatott regéi. Katona: Bánk bán. Házi ovasmányok: Ried: A magy. irod. föirányai. A kurucviág kötészete. Köcsey váogatott versei. Gyuai, Katona J. és Bánk bánja. - Betanuásra: Baassa: A végek dicsérete. Ocskay Lászó éneke. Berzsenyi: A magyarokhoz. Fohászkodás.

14 N~met nyev. Das Hídebrandsied. Wather von Aquitanien. Inhat des Roandsiedes. König Rother. Der Gra und Parziva. Kürenberg: Untreue. Wather v. d. Vogeweide: Verfai des Gesanges (1. verssz. kn.). Gefahrdetes Geeite. An König Friedrich II. Eegie (1. verssz. kn.). Aus dem Nibeungeniede. Aus Kudrun. Luther: Der 46. Psam (1. verssz. kn.). Hans Sachs: Sankt Peter mit der Geiss. Schídbürgergeschichten. Grimmehausen: Aus dem Simpicissimus. Wieand: Oberon, V. Gesang. Bürger: Lenore (1. verssz. kn.). Lessing: Der17. Literaturbrief. Minna von Barnhem. Nathan der Weise. Francia nyev. I. Ovasmányok: Le Cid (részet). Les femmes savantes (részet). Le riche et e pauvre. Deux causes de a perte de Rome. Phedre (tragédia egészen). De a gnce et de 'éégance, 'astronomie. Kötemények: La jeune captive. Quand nous habitions. Le chasseur. Le vase b'isé. Le petit bourgeois. VIII. osztáy. Magyar nyev. I. Iskoai ovasmányok: Kisfaudy K.: réné. A késök. Csaódások. Vörösm.arty M.: Csongor és Tünde. Marót bán. Lírai kötem.ények. Czuczor Gr: Botond. Egy fausi kisány Pesten, Riadó. Garay J.: Mátyás kiráy Gömörben. Kont, A zarándok. Ba jza J.: Szemevények a Konversations-Lexikon-fée pörre vonatkozó prózájábó és a Kritikai Lapokhoz írt vezérszavából B. Józsika M.: Abafi. B. Eötvös J.: A fau jegyzője, Karthauzi. B. Kem.ény J.: Gyuai Pá, Széchenyi J. Tompa M. : Jávorfa, Aegoriái. Petőfi S. :. Ciprusom.bok, Etekához és feeségéhez írt köteményei. Arany J.: Buda haáa, Todi szereme, Lírai kötemények. Súgigeti: Liiomfi. Madách: Az ember tragédiája. - I. Házi ovasmányok: Kisfaudy K.: Toagi Jónás viszontagságai. Vörösmarty M.: Zaán futása. B. Józsika M.: Az utosó Báthori, A csehek Magyarországon. B. Eötvös J.: Magyarország 1514-ben. Kemény Zs. : Zord idő, Rajongók. Tompa M.: Szuhay Mátyás. Petőfi S.: Leíró kötemények. Arany J.: Kisebb ebeszéő kötemények és haádal Jókai M.: új födesúr. Széchenyi, Kossuth és Deák főbb müveí. -. Betanuásra: Az iskoai ovasmányok stíbeieg vagy tartamiag jeemzőbb részetei. Német nyev.. Iskoai ovasmányok: Hermann und Dorothea. Der Fischer. phigenie auf Tauris. Die Gocke. Wafahrt nach Kevaar. W aen~teins L ager und Tod. Das godene Vie13. Szemevények: Heine, Lenau és Uhand köteményeiből - II. Házi ovasmányok: Wihem Te. Schier és Goethe kiváóbb baadái és xeniái. Francia nyev.. Ovasmányok: Rousseau: La premiere éducation. Emie doit apprendre un métier. Chateaubriand: Les Romains et es Francs. Votaire: Sieee de Louis XIV. Augier Sandeau: Le gendre de M. Poirier. Peissier: Le romanticisme et e réaisme. -I. Betanuásra: Le cor (Afred de Végny). Préceptes aux auteurs (Boieau). La jeune captive (Chénier) 15

15 v. Irásbei dogozatok. V. osztáy. Magyar nyev. Levé egy barátomhoz a tanév eejéről Garamvögyi Ádám jeem.rajza. Az indudio és deductio a gyakorati éetben. A Gyuafi testvérek mint epizód. T éi öröm eim. Kossuth beszédének hatása és métatása. Deák F. érvei a persona unio meett. Deák és Kossuth szónoki egyénisége. Mikép töthetern eghasznosabban a nagy szünidőt. Német nyev. Hagen im Nibeungenied. (Jeemrajz.) Fordítás magyarbó németre. W ohin möchte ich reisen? Der Apfebaum. (Leírás.) Meine iebste Unterhatung. Fordítás magyarbó németre. Auf dem Wege in die Sch u e. Fordítás magyarbó németre. Gesprach am En de des Schujahres. Francia nyev. A present hasznáata. Lettre. Le futur antérieur. Lettre. Un trésor fata. Sacrate et sa femme. Le taieur de Samarcande. La mort nous trouve partout Sagacíté d'un aveuge. Ésope. Roi et Gascon. Les unettes. Les pierres,précieuses. Les femmes de Weinsberg. Un songe, Le métrétrier et es ours. VI. osztáy. Magyar nyev. Iskoaiak: 1. Tetszés szerint. 2. A m.agyar népkötészet főbb sajátságai. 3. Szabad váasztás szerint. Háziak : 1. A Széchenyi emékezete című kötemény gondoatmenete. 2. A tetemrehívás métat'ása. 3. A két szomszédvár. (Tart. ismertetés.) 4. A Kis-Kunság cím.ű kötemény métatása. 5. Corioanus jeeme. 6. Kisfaudy Károy mint vígjátékíró. Német nyev. Das Grab im Busento. Doktor Faust. Die Loreey aesthetikai métatása. Grundidee und Form des "Ring des Poykrates". Oedipos in ;Koonos. Der Sport. Die Entwickung des modernen Dramas. Inhat des ersten Aktes aus Wihem Te. Don Quijote. Te und Gesser. Franci~ nyev. Louis XIV. et e courtisan. Les deux prieres. L'incendie de Moscou. Un homme parfaítement heureux. Levé franciául Ma

16 dístraction. Un tré~or. Levé franciáu. V á asz a evére. Le bon chíen. L'orguei puní. Le ion reconnaíssant. L'ééphant et e chaudronnier. Le ma:r;écha et e forgeron. Arion. VII. osztáy. Magyar nyev. A középkorí vaásos írodaom főbb gondoatai. A reformáció hatása hazánk műveődésére. A írai kötő gazdag érzemi viága. (Baassa B. kötészete aapján.) Zrínyí és Gyöngyösi epikájának egybevetése. A nemzeti fökeések sorsa a kuruc-kötészetben. A komikum eemei Csokonai Dorottyájában. Kisfaudy S. egy regéjének tartama és métatása. Míyen küzdemek árán ett a magyar nyev hivataos nyevvé? Gertrudis és Meinda. (Párhuzamos jeemrajz.) Német nyev. Der Lebensauf Lessings. (übersetzung.) Die Entstehung des Lustspies "Mínna von Barnhem". "Minna von Barnhem" 1 das erste seiner Zeit entwachsene deutsche LustspieL Teheim und Mínna. (Zwei Cha.rakterbíder.) Síegfríeds Gestat Die Yorgeschichte des Dramas 1,Minna von Barnhem". Die Yorgeschichte des Dramas 11Nathan der Weise". Wie heite Nathan Recha von ihrer Schwarmerei? (L 2.) Ein Charakterbid aus "Nathan der Weise". (Nach Wah: Nathan 1 Saadin etc.) Francia nyev. La fontaine. La chanson de Roand. Moíere. Les precienses. Madame de Sévigné. Moiere et es médecins. Racine. VIII. osztáy. Magyar nyev. Iréné vétke és bünhödése. (Aesth. értek.) Petur. (Jeemrajz.) A Zaán futása keetkezésének beső és küső körüményei. (rodaomtört. értek.). 11 Ábrándozás az éet megrondója". Emékedés Vörösmartynak a "Merengőh~z" c. köteménye és a megfeeő éektani ismeretek fehasznáásáva. B. Eötvös J.: 11 Magyarország 1514-ben" című művének a tört. regény szempontjábó vaó ismertetése. A Buda haáában szerepő kíváóbb jeemek egyikének kerek rajza". Meyek azok a tényezők, ameyek a Liíomfiban eginkább gyönyörködtetnek? Pesszimisztikus műnek tartja-e Ön Az ember tragédiáját? Német nyev~ Deutschand. (übersetzung.) Die Haupteigenschaften der Baade ín Goethes Fischer. Hermanns Vater. (Charakterbid.) über Schiers Dichtergenie. Iphigenie. (Charakterschiderung). Der Tíergarten in Berin. (Übersetzung.) Waenstein im IL Tei der Triogíe. (Schíderung.) Wittenberg. (übersetzung.) Francia nyev. Iskoaí 1 házi fevátva: Rousseau. Chateaubríand. Boíeau. Levé franciáu. Le poete et es brígands. Önéetrajz franciáu. Les victoíres des F ranc;:aís sous e Grand Condé. La F rot1de. 17 2

17 VI. Rendkívüi tantárgyak. a) Latin nyev.. évfoyam. Heti 4 óra. A jeentkezők száma 11. Évközben kimaradt 2. Tankönyv: Pirchaa Imre Latin ovasó- és gyakorókönyv a gimnázíum I. és II. osztáya számára és u. a. Latin nyevtan. Ovasmányok: I. 1-2., 5., 7-9., , 16., , , 38., 42. II. 8., , 16., 26., 35. Az ovasmányokka kapcsoatban az aiktan fedogozása és az egyszerűbb mondattani viszonyok megfigyeése. A nyevtaní ismeretek begyakorása magyarbó atinra yaó szóbei é3 írásbei fordításokkal Kéthetenkint iskoai írásbei dogozat. I. évfoyam. Heti 3 óra. Jeentkezők száma 5. Tankönyv: Pirchaa Imre Latin ovasókönyv a gimnázium III. és IV. osztáya számára és u. a. Latin nyevtan. Ovasmányok: L Corneius Neposbó; Mítiades; 2. Curtius Rufus-bó: A _gordiumi csomó és Persepois pusztuása; 3. Juius Caesarbó a gaok szokásai és a hevétek kivándorása; 4. Phaedrus meséibő : Lupus et agnus, Lupus et grus és Vupes et ciconía; 5. Ovidius-bó az emberi nem négy kora. Az egyszerű és összetett mondatok tanára tonatkozó tudnivaók és ezek begyakorása szóbei fordításokkal Háromhetenként iskoai írásbei dogozat. I. évfoyam. Jeentkezett 11, évközben kimaradt 2. Szemevények Saustius: De heo Jugurthino cím ű művébő (Barta-Mamosi kiad.) és Vergiius Aeneisének I., IL és VI. énekébő (Cserép) a szövegge összefüggő tárgyi magyarázatokkal A nyevtani ismeretek kibővítése és ébrentartása. Háromhetenkint iskoai írásbei dogozat. IV. évfoyam. Tanuók száma 3. Prózai ovasmány: Cicero In Catiinam oratio I. (Köpesdy). Kötői ovasmány: Horatíus Carm, I. L, 4., 9., 14., 20., 22., 24., 34., IL 3., 14.., 18. III. 1., 30. IV. 7. Epod. 2. Sat. I. 9. Epíst. IL 3. ad Písones részetek. A régiségtaní és írodaomtörténeti ismeretek kiegészítése és összefogaása, A nyevtani anyag átismétése. Háromhetenként iskoai írásbei dogozat.

18 b J Egészségtan. Heti 2 órában tanította a VII. osztáyban Leszner Rudof dr. Tankönyv: Egés~ségtan Fodor József dr., egyetemi tanártól Evégzett tananyag: Be~ vezetés. Emésztőszervek. Tápszerek és tápákozás. Lakás Légzés és szeőztetés. Munka és fogakozás. Testápoás. F ertözö betegségek. Az áatokró az emberre ragadó betegségek. Éetmentés. c) Ének. A z éneket rendkívüi tárgyként az I- VIII. osztáyban Vaker István tanította heti 6 órában; ezenkívü a róm.. kath. tanuóknak heti 1 órában egyházi énekük vo t. Evégzett tananyag: Eméeti rész: Az énekés átaános szabáyai. Vonarendszer. Kucsok. Hangjegyek nevei és értékük. Emeő,- eszáítóés feodó-jeek. Ütemnemek Szünjeek. Ismétője. Nyugvópont. Egybekötőív. A hangjegyek után áó pont értéke. Hangsorok. Hangközök. Dyna-. m.ikai jeek. - Az éneket egy és több száarnban gyakorota az ifjúság, a négyszóamú műdat a kar az ifjúsági ünnepeken adta eő. - Betanuták a következő 1nűénekeket: Beiczay: Népda-egyveeg. Deák: Jaj de büs ez a ravata. Erke: Hunyadi-induó. Nagy J.: Fohász. Török: Szent az érzet. Török: Hinfidai. Nyizsnyai: Ébresztő. Schubert: Vadrózsa. Szügyi: Fóti da. Mendebohn:Viszontátás. Schtimann: Éj őseink hazája. d J Gyorsírás. Heti 2 óra. Tanár: Török Miháy. Tankönyv: Markovits-Vikár: Gyorsirás Gabefberger evei szerint I. rész. - Részt vettek: A. AJ osztáybó: Buresch Jenő, Gyuay Zotán, Hintsch Gusztáv, Kowentz Ernő, Kremser Emi, Nagy György, Riedt Péter, Schneeberger Nándor, Svhwarz Jenő, Svab. Győzö, Török Gyua. A I. B) osztáybó: Fener Jenő, Fürst Dezső, Gaser Béa, Kasz Viktor, Kiráy Ferenc, Laschaber Ernő, Mand Rezső, Mangod István, Nagy Lászó, Rosenberger József. A IV. osztáybó: Bader Viktor, Cristea Gábor, Fak Viktor, Frühwirth Sándor, Gaber Károy, Hackstock Károy, Köninger Lajos, Max Ernő, Nagy Imre, Rosenberger Irme, Schatowich Jenő, S~id Ferenc, Stecker Sándor, Stotz Mikós, Supper Fe ren c. e J Fizikai gyakoratok. VII. osztáy. Tanár: Harsányi Laj os. Evégzett tananyag: Hosszúságmérés. (Szabad szemme, mérővesszővec n oniussal) Vastagságmérés. Négyzetes oszop méretei noniussza. Fémkockák köbtartama. Ludoffée szám igazóása. Terüetszámítás. Eröheyettesítés. Az eredő erő és avva kapcsoatban bizonyos téteek igazoása. Födi gyorsuás. Whiting-: 2* 19

19 20 -fé~ inga. A gránát sűrűsége. Joy-fée rúgós méreg. Nichoson-fée areometer. Ciknome ter. Casca-méreg. Rugamas erők mérése. Egy arany tárgy finomságának megáapítás.a. Caíbrirozás. Acéemezek rezgése. Kundt-fée porábrák. Biconvex-encse fókustávoa. Tükörmérés. - Részt vettek: f..mon István, Eyenburg Kurt, Feigestock ödön, Geeji Géza, Grünwad Róbert, Hacker Miksa, Józsa I~tván, Lipner ödön, Pozsgay Anta, Spitzer Ernő, Varga Imre, Wof Jenő., VIII. osztáy: Tanár: Barta Miksa. Evégzett anyag: Az üvegtörés mutatójának mérése. A tükrök és encsék törvényeinek igazoása. Gyorsúás ~érése. Fényhuámhossz mérése. A evegő kiterjedése veejárója. Sziárd testek f9-jhöje. Cement-Desormey kísérete. A víz párogási hője. üvadási és fagyási pont. Hütökeverékek. Mágneses intenzítás mérése. A födmágnesség vízszintes intenzítása. Az eektromos áram höhatása. Eenáás-mérés. Joue és Faraday tö,rvényének igazoása. Poarizacíó. - Részt vettek: Deutsch Emi, Diebod Károy, Hábán Nándor, Horning Anta, Nitsinger Béa, Parragh Endre, Oeár Miháy, Staár István, Török Dezső. f J Chémíai gyakoratok.. J(ezdők tanfoy,ama. Heti 2 óra. Tanár: Gerő Árpád. Tananyag: Átaános aboratóriumi szabáyok, edények tisztogatása és ismertetése. Egyszerűbb üvegtechnikai gyakoratok, fecskendő ombik készíté.se. Odás, ecsapás, szűrés, eöntés, epároogtatás, feengítés. Vegyhatások Hidro.:. gén, oxigén, kór széndioxid, nitrogén fejesztés és egyszerű kiséretek ezen eöáított any,agokka. Sósav, saétromsav, q.mmoniak, kénhidrogén és kénammonium eőáítása.. Fén;tek és savmaradékok feismerése. Egyszerű cpémiai anaysis. - A tanfoyamon részt vettek az V. osztáybó: Deutsch Béa, Eyenburg Wotgang, Fak Rikárd, Fried Nándor, Friedrich István, Geeji Sándor, Győrvári Gyua, Hoós Lászó, Kóh József, Kohn Lipót, Krausz Pá,. Krenner József, Nyíri Árpád, Steiner Anta, Wachte Ernő.. Haadók tanfoyama: Heti 2 óra. Tanár: Német Vimos. Evégzett anyag: A térfogatos és súyszerinti anaízis eemei. Acídimetria, akai- metria, oxidimetria, jodometria. A natríumcorid és saciumkarbonat súyszerinti anaizise. A mindennapi éetben eggyakrabban eőfordúó éemiszerek minöege~, mennyieges vizsgáata. - A tanfoyamban részt vettek a VI. osztáybó: Bergmann Pá, Feischer Imre, Friebert Lipót, Friedrich Endre, Hacker Hugó, Kob Jenő, Kraft Vimos, Schaffer Károy, Töper Lajos, Wof Eek. -A VII. osztáybó: ~a~ga Imr~. g) Bioogiái gyakoratok.* A bioogiai oktatás céfaira inféietiínkben a nm. VKM. ádozatkészségébő egyamodern kor követemény~ihe~ tejesen; megfeeő bioogiai abo * Gerő Árpádnak "A középiskoaj bioogiai oktatás és a. bioogiai gyakoratok" ~. munkáját jeén értesítőve az összes középis,koák tanárikönyvtára számára megkj.idjük... ( '..,

20 .. ratorium á rendekezésére (. 1. ábra). A aboratorium indirekt mennyezetí viágítássa, gáz és vízvezetékke, vetítökészüékke, sötétkamráva van feszereve. Egy nagy eőadó - és 5 dogozó-aszta á rendeikezésre. Az abak meeti áványokon vannak az aquariumok, a terrarium és az aquaterraríum megfeeő átszeözö készüékke. A növény éettani és bakteroogiai munkáatokhoz szükséges feszereés is megvan. Van a aboratoriumban 10 drb mikroszkóp, 1 O tanuó számára bonceszkö z. Eegendő bonctáak A mikrophotographiához egy tejesen modern universais mikrophotographáó készüék, úgy, hogy a aboratorium a küfödi bíoogiai aboratoriumokka tejesen azonos, sőt egyben-másban még gazdagabb is. A aboratorium déeőtt.. eőadóterem (. 2. ábra) II. A tanuók a bioogiai gyakoratokon önként jeentkeznek, öket semminemű kötség nem terhei. ]. Kezdők tanfoyama. Heti 2 óra. Tanár: Gerő Árpád. Tananyag: Növényéettani kiséretek a duzmadtság, transpiratio, assimiatio, növekedés és a mozgás jeenségek köréből Ezen physoogiaí kiséretekke kapcsoatban a mikroszkóp hasznáata és a megfeeő gyakorati utasítások után, a növényi sejt- és akotórészeinek vizsgáata. A evé feüeti és keresztmetszete. Egy- és kétszikü növények szárának keresztmetszete. Egysej tű moszatok tenyésztése és vizsgáata, fonámoszatok szaporodásának vizsgáata. Egyszerű bakteroogiai munkáatok. Az éesztőgomba s vee kapcsoatban az erjedési kíséretek. A tanuók az éettani készüékeket vázoják, a mikroszkopi munkáatokná pontos rajzokat készítenek.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612 -Ms 4649) SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben