ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐJE A SOPRONI MAGY. KI'R. ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK. AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. ,,,, AZ IGAZGATÓSÁG. KÖZLI:"

Átírás

1 A SOPRONI MAGY. KI'R.,,,, ALLAMI FOREALISKOLA. HARMINCKILENCEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913í14-IK ~ SKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SOPRON. ROMWAL TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1914.

2 r. Adatok az intézet 1913/14 tanévi történetéhez. 1. A tanév megkezdése. Az 1913/14. tanévre szóó beíratásokat évi június hó 30-án, júius hó 1., 2., 3., 4. és S-én, továbbá szeptember hó 2., 3. és 4-én végeztük. Az L osztáyba jeentkező, 12 évesné idősebb tanuók szüeíve tudattuk, hogy a fevéte fetéteesen történik. A fevétei-, javító-, pótó- és magánvizsgáatokat augusztus hó 30. és 31-én tartottuk Az iskoaév megnyitó-ünnepéye szeptember hó 4-én vot. Ugyanakkor közötük a tanuókka az intézet "Rendtartási szabáyait", az órarendet és más tudnivaókat; szeptember 5-én m.egkezdődött a rendes tanítás, amey évi június hó 15-ig tartott 2. Iskoai ünnepéyek, istentiszteetek.. Szeptember hó 4-én:,, V eni Sancte". Istentiszteet után a tanuóifjúság a tornaterembe vonut, aho a Himnusz eénekése után az igazgató ünnepi beszédde megnyitotta az iskoai évet, végü az ifjúság eénekete a Szózatot. Október hó 4-én: Ö Fesége nevenapján háaadó istentiszteet. Október hó 6-án: Az aradi vértanúk emékére gyászmise, utána a Berzsenyi kör gyászünnepéye, ameyen az egész tanári kar és az összes tanuók résztvettek. Az ünnepéy sorrendje a következő: 1. Himnusz. Éneki az ifjúság. 2. Petőfi S.: Szeptember végén. Szavaja: Pozsgay Anta VII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja: Simkó Gyua dr. tanár. 4. Ifj. Ábrányi K.: Október 6~ Szavaj a: Thíer Viktor VIII. o. t. 5. Szózat. Éneki az ifjúság. November hó 19-én a róm. kath. ifjúság szent misén vot, utána bodogut Erzsébet kiráynénk emékére gyászünnepéyt rendeztünk a következő sorrendde: 1. Méry: Jaj de bús ez a ravata. Éneki az ifjúság. 2. Ünnepi beszéd. Mondja: Menyhárd Frígyes hítoktató. 3. Sas E.: A kiráyné és a virágok. Szavaja: Payer Ferenc VIII. o. t. 4. Szőgyí: Kit szívünk hőn öe. Éneki az ifjúság. Március hó 7-én: Az Ifjúsági Tornakör a városi színházban a cs. és kir. 48. gyaogezred zenekara közreműködéséve tornaünnepéyt tartott a következő műsorra: 1*

3 4 L L Zenekari nyitány. 2. Fe vonuás. 3. Tagszabadgyakoratok zenére. 4. Együttes gyakoratok három koráton. 5. Ko:átverseny: 6. Buzogánygyakoratok zenére. II. 7. Nyújtóverseny. 8. Svéd gyakoratok. 9. Dán játék eredeti dán zenére. 10. Csoportképek. 11. A jutamak kiosztása. 12. Evonuás. Március hó 15-én: Ifjúsági ünnepéy a következő műsorra: 1. Tied vagyok, tied hazám. Énekete az ifj. énekkar. 2. Nemzeti da. Szavata: Thi er J. VIII. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondta: Payer F. VIII. o. t. 4. Eőre. Szavata: Kardos Aadár tanár. 5. É őseink hazája. Énekete az ifj. énekkar. Áprii~ hó 17-én: Az évi törvények szentesítésének emékére istentiszteet, utána iskoai ünnepéy a következő műsorra: 1. Tied vagyok, tied hazám. Énekete az ifj. énekkar. 2. ~et vag~ haá. Szavata: Brz.obohaty R. V. o. t. 3. Unnepi beszéd. Mondta: Si~kó Gyua dr. 4. Magyar nóta. Szavata: Pozsgay A. VII. o. t. 5. É őseink hazája.. Énekete az ifj. énekkar. Május hó 18-án: A nagymétóságú vaás- és közoktatásügyi m. kir. IViniszterium áta erendet békenap jeentőségét Kardos Aadár tanár métatta a tanári kar és az összes tanuó ifjúság jeenétében. Június hó 8-án: A koronázás 47. évforduója akan1áva háaadó istentiszteet vot, utána iskoa-ünnepéy a következő műsorra : 1. Arany J.: Kötemény. Szavaja: Kirkovits Jenő VIII. o. t. 2. Ünnepi beszéd. Mondja: Horvát Rezső tanár. 3. Vörösmarty: Fóti da. Szavaja: Thíer Viktor VIII. o. t. 4. Himnusz. Éneki az ifjúság. Június hó 29-én: "Te Deum"._ Istentiszteet után a tornateremben egybegyüt ifjúság eénekete a Százatot és az igazgatónak a tanévet bezáró beszéde után a Himnuszt. 3. Megbetegedések a tanári karban. Méy sajnáatta közöjük, hogy intézetünk közszeretetben áó igazgatója, dr. Waner Ignác, egészségi áapotára vaó tekintetbő, az iskoaév foyamán nyugdíjaztatását vot kényteen kérni. A szakadatan munka azonban annyira megvisete szervezetét, hogy még nyugdíjazási kérvényének eintézését sem várhatta meg, hanem kényteen vot isméteten is a nagymét. vaás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fordúni és végeges nyugdíjaztatásáig szabadságot kérni, amit a nagyrné t. minisztérium neki meg is adott. Megbecsüheteten munkaerejét tehát már a jövő iskoaévben né-. küözni eszünk kényteenek. Nagyfontosságú esemény az intézetünk törté-

4 netében, mert őbenne a tanári kar és intézetünk egyik egmunkásabb t~gját veszti e, aki szinte tejes fészázadon át hírdette tanítványainak a tudomány igéit és évek hosszú során át vezette az intézetet. Búcsunkat a jövő iskoaév foyamán métó és ünnepéyes keretbe óhajtjuk Iog1 ani. Itt most csak annak a méységes sajnáatunknak adunk kifejezést, an1ey szívünket körünkbő vaó távozásakor eárasztja és annak a szívbő jövő kivánságunknak, hogy a nyert szabadságot munkában kimerüt teste egészségének visszaáítására te j es sikerre fordíthassa. Hisz mindnyájan érezzük, hogy szépen virágzó intézetünk a maga értékes anyagi és szeemi áapotáva esősorban az ő akotása, mert fevirágzása és viruása az ő böcs vezetésében, az ő méységes tudásáhan és végnéküi kötees.ségtudásá~an bírja a maga titkát. - U gy an csak őszinte fáj daomma ke közön ünk, hogy szereett kartársunk, Török Miháy tanár is súyosan megbetegedett az iskoaév foyamán. Az ő vasszervezetét is aáásta a szakadatan munka, ameybő mindig az oroszánrészt követete magának, de az eismerés eő végteen szerény :ségéve mindenkor kitért. Súyos műtéteii esett át és őszinte örömme közöjük, hogy már visszatért övéinek körébe, kiknek gondos ápoása kezesség arra, hogy szereett kartársunkat a jövö iskoaév foyamán már újbó munkákodó tanári testüetünk sorában üdvözöhetjük 4. Vátozás az intézet vezetésében. Dr. Waner Ignác szabadságoásáva kapcsoatban az intézet vezetésében vátozás áott be. Veszprémi V árosy Tivadar, tankerüeti kir. főigazgató ugyanis arra az időre, ameyen beü az intézet szabadságot -igazgatójának nyugdíjaztatása várható,. az igazgatói teendők ideigenes vezetéséve dr. Stodoni Gyua rendes tanárt bízta meg. Dr. Waner Ignác a ( évi ápriis 20-án tartott rendkívüi tanári értekezeten adta át az intézet vezetését a megbízott iga~gató-heyettesnek, amey napon egyútta. megkezdte szabadságát is. 5. Hivataos átogatások. Nagyságos veszprémi V áros y Tivadar tankerüeti kir. főigazga-tó úr évi nov~mber {4-18-ig végezte intézetünkben hivataos átogatását. A novem.ber 18-án tartott főigazgatói értekezeten közöte észrevéteeit a tanári' karra. Nagyságos Dr. Viszota Gyua b~dapesti X. ker. kőbányai áami főgimnáziumi igazgató úr a f. évi június hó 4-6-án_ tartott érettségi vizsgáatokon enököt. 6. Értekezet vot: 1 főigaz ga tói, 1 érettségi, 12 rendes, 1 O rendkívüi. 7. Fegyemi áapot. A fegyeem kieégítő vot. A fegyemi büntetésekrő a szüők mindig értesütek. Fenntartjuk abbei-panaszunkat, hogy a házi neveés, küönösen a "száásadók" részérő gyakran aig vagy épen semrn.ít sem támogatja az iskoa m.üködésé, sőt annak néha egyenesen e ene tör-. 8. Fementések. A tank. kir. főigazgatóság a tornászat aó 18 ta~uót, a ra j z t ee hnikai része aó pedig 6 tanuó~ mentett fe hosszabb ' időre; az 5

5 6 intézeti orvos bizonyítvinya aapján rövid időre 6 tanuót a tornázás aó és 1 tanuót az ének tanuása aó mentett fe az igazgatóság; a szombati irás aó fementett izr. tanuók száma 38 vot. 9. Egészségügy. Leszner Rudof dr., iskoaorvos, megvizsgáta az iskoaé~ kezdetén az összes tanuókat egészségük,.testtartásuk, átó- és haóképességük és tisztaságukra nézve. Megjegyzéseit és kifogásait közveten ü közöte a tanuókkal Az iskoaév foyama aatt vizsgáta meg még a torna és a rajz aó yaó fömentést kérőket Azonkívü hetenkint egaább egyszer, de nagyobbr~szt többször megfordut a tanítás ideje aatt az iskoában, hogy a jeentkező betegeket megvizsgája s szükség esetén nekik segítséget nyújtson, Az ifjúság egészségi áapotáró évközben több ízben jeentést tett. A nem soproni ietőségű tanuók akásait részben megszeméte. Trachoma nem vot. 10. A VIII. osztáy vizsgáatait május hó 9-15-ig, az I-VIL osztáy vizsgáatait június hó ig tartottuk 1 L Ajándékok. A nmt. vaás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéríumtó: Hain Gáspár qcsei krónikája. Körösi.S.: Oasz-magyar szótár. Utasítás az aapítványok kezeésére. Dr. Margaits Ede: Isten a viág közmondásaiban, Ipari páyamutató. A cs, és kir. haditengerészet emékapjal Díszítő művészet. (Foyóirat.) A görög és római arcképművészet. br. Dánie Ernőné: Erzsébet kiráyasszonyunk Schandt: Deutscb-magyarisches Sprichwörterbuch. Az Orsz. Irod. és Közműveődési Szövetségtő: A magyar dráma fejődése. A Műemékek Orsz. Bizottságának Enökségétő: A Műemékek Orsz. Bizotts~ga közeményeinek IL kötete. A Szent st.;án Társuattó: Szent Imre-ünnepi beszéd Vargha DamjántóL über die Mnemotechnik der Zukunft. Soproni Korcsoyázó-Egyettő : 5 tanuónak ingyenjegy. Gerő Árpádtó: 29 drb áattani és 6.drb növénytani praeparatum. A szabadkézi rajzszertár részére:.pintér Ignác fafaragó és tanszerkészítő zsámoy-épcsőnek és gyermekszéknek kisméretű famodejétí Rosenberger József III. A) oszt. tanuó magyarjeegű, népíes-díszítésű, színes faience-csutorát, virágvázát és tányért ; Trogmayer Henrik VI. o. t. egy avút, kékzománcú kávéforraót ajándékozott. Díszített húsvéti tojást: a IL A) osztáybó Drobnitsch Vimos 3 drb, a II. B) osztáybó Hoffmann Zotán 3 drb, a III. A) osztáybó Gyuai Zotán 4 drb, Mitzger Ferenc 1 drb, a III. B).osztáybó Mand Rezső 1 drb, Rosenheím Leó 1 drb, Varga János 5 drb, a IV. osztáybó Fiáth Mikós 1 drb, Hoffmannn Sándor 4 drb, Lengye István 2 drb, az V. osztáybó Fríed Sándor 3 drb, Győrváry Gyua 2 drb, Krutzer János 1 drb.. Nagyobb rajztábát: a VIII. osztáybó Hacker Ödön, Parragh Endre, Payer Ferenc, Storch Béa. Fogadják a nemesszívű adakozók háás köszönetünket. 12. Gyűjtések votak: A Böcsészet-hagatók Segítő-egyesüete Budapest, Magyar Adria-Egyesüet, Petőfi eméktábára Székeykeresztur, Vakokat Gyámoító-Egyesüet Szombathey, Magyarországi Tanítók Árvaházi

6 Egyesüete, Assisi Szent Ferenc-kórház. Budapest, V akokat Gyámoító Országos Egyesüet, Benkő Ferenc emékére Bethen Koegium Nagyenyed, Karmeit Apácák Ujpest, javára Heyiségek átengedése: A nmt. vaás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium engedéyéve a róm. kath. fögimnázium és áami feső kereskedemi iskoa tanuói a mi intézetünk tornatermében végezték katonai céövő-gyakorataikat (169328/1913. XL 27. sz. V. K. M. és sz.főig. r.) 14. Tanumányi kiránduások. L A) és L B) osztáy: Természetrajzi: őszi és tavaszi fóra gyűjtése Sopron környékén. Födrajzi: Tómaom. IL A) és IL B) osztáy; Természetrajzi: őszi és tavaszi fóra gyűjtése Sopron környékén. Födrajzi: Harkai pato és kópháza vidékére. III. A) és III. B) osztáy: Födrajzi: Rákosi kőbánya. IV. osztáy: Történemi: Fraknóvár-Rozáia-Savanyúkút. V. osztáy: Természetrajzi: őszi és tavaszi Sopron környékén. Chemiai: Soproni jéggyár és vízművek. Györi ecet-, oaj-, gyújtó- és szeszgyár. VI osztáy: Természetrajzi: egy őszi, két tavaszi növénygyűjtés. Chemiai: Szárazvám, Lajtaújfau, Kismarton, Győr. VII. osztáy: Történemi: Pozsony. Chemiai: büki cukorgyár, soproni sörgyár és gázgyár. VIII. osztáy: Fizikai: Soproni teefon- és távíró-központ, Renner A. rézműves gavanopasztikaí müheye. 7

7 8 \ A tanár neve II. Tanári,szeméyzet. Tárgyak,,,. OsztÁyok, ( ~eti meyeket tanított mey~kben o~a ~ ~--t_a_n_it Waner Ignác dr. igazgató Ágh Lajos dr. rendes tanár, az I. A osz tá y főnöke, ar. I. A és B osztáy ifjusági könyvtárának őre, a Segéyegyesüet jegyzője Barta Miksa, rendes tanár, a IV. osztáy főnöke, a természettani szertár őre Faragó József, rendes. tanár, a geometriai szertár őre Gerö Árpád, rendes tanár a VI. osztáy főnöke, a természetrajzi szertár őre, a bioógiai gyakoratok vezetője, a chemiai gyakoratok kezdőtanfoyamának vezetője Harsányi Lajos, rendes tanár, a VII. osztáy főnöke ot:_jszam ápriis 20-tó szabadságova Magyar nyev Német nyev _M_e_n_n_y_i-se-, g-t -an Természettan Fizikai gyakoratok Rajzoó geometria Ábrázoó geometria Számtan (ápr.15 - étő ) t A, III. B il A, i. B, IV. :n. A, III. B, IV., V., VIII. VIII. VIII. II. B, III. A, i. B, IV. VI., VII., VIII. II. B Természetrajz L A, L B, II. B, V., VI. Chemia VI. Bioógiai gyakori. V., VI. V egytaní gyakori. V Számtan L B Mennyiségtan Fizika 11. A, III. A, VI., VII. mennyiségtan fiz.,_vii. fiz. gy. Horvát Rezső, rendes tanár, a III. B osztáy főnöke, a Segéyegyesüeti köcsönkönyvtár kezeője Német Francia iii. A, III. B, VII. III. B francia IV. német V. francia 17 VI. német VII. francia Kardos Aadár, rendes tanár, Magyar az V. osztáy főnöke, a Berzsenyi önképzőkör vezetője, értekezeti jegyző Latin Kovács Péter, róm. kath. rendes Vaástan hitoktató, Exhortatio II. A magyar V. magyar 21 III-VIII.atin I- VIII. 17

8 9 A tanár neve. j meyeket tanított 1 Tárgyak, Osztáyok, 'Hetimeyekben óra tanított szám Lantos Jakab, izr. hitoktato Lauringer Ernő, rendes tanár, a II. A osztáy főnöke, a történemi-, födrajzi és régiségtár őre Leszner Rudof dr., iskoaorvos és az egészségtan Egészségtan tanára VII. ',, ~~------~--- Marényi Gábor, heyettes tanár Katonai szogáat tejesítése miatt az 1913/14. tanévre szabadságova Menyhárd Frigyes, ág. h. ev. hit- Vaa' stan I VIII oktató,,!_- 2 8 Müer József dr., rendes tanár, az I. B osztáy főnök e, a tanári könyvtár őre Magyar Német Sz é p irás 11 I. B, VII.. 1 I. B, I. A VII. ~ 21 I. B Német Vimos, r43ndes tanár, a chemiai szertár őre, a chemiai gyakoratok vezetője Természetrajz Vegytan Rajzoó geometria Fizika Szépirás. IL A V., VII. I. A, B IV. II. A, II. B 26 - Poák Miksa dr., izr. hitoktató Vaástan V--VIII. 4 Révész János: rendes tornatanító, Torna a tornaszertár ő r e, a játékdéutánok Játék és a Tornakör vezetője I- VIII. 22 I - VIII. 10 Seemann Kámán, rendes tanár, Rajzoó ge01netria a szabadkézi rajzszerti r ő re Szabadkézi rajz - IL A III-VIII. 18 Simkó Gyua dr., heyettes tanár, Födrajz a III. A osztáy főnöke, a IV. és V-VIII. oszt. ifjúsági könyvtár ő re Történet I. A, L B, IL B,' III. A, III. B 18 III. A, IV.

9 10 A tanár neve ' Tárgyak, Stodoni Gyua d r, rendes tanár, \ ~!~~r 11 tneyeket tanított ideigenes igazgató-heyettes B.. 1, t o csesze Osztáyok, meyekben tanított. VIII. VIII. V I. Heti óra 11 szám Strauch Jenő, rendes tanár Magyar Német i IL B 'j III. B! v. Török Miháy, rendes tanár, értekezeti jegyző, tandíjkezeő Betegség miatt ápriis szabadságova , Vaker István, óraadó énektanító, az énekszertár öre Ének Róm. kath. egyházi I-VJII. ének 7 Vend Aadár, rendes tanár, Magyar Francia VI III. A, IV., VI., VIII. György. Intézeti szogdk: Horváth Károy, Kertész József és \Veiszböck Fűto: Aumüer János.

10 III. A tanárok tudományos, irodami és müvészeti tevékenysége. Faragó József: Gázvizsgáatok Sopron szab. kir. város részére. Lesiner Rudof dr.: Az egészségtan tanítása a népiskoában. (A Sopronban megjeenő Evang. Népiskoa 1913-iki októberi füzetében.) Német Vimos, a soproni nyivános vegyvizsgáó-áomás vezetője: eő. adást tartott a soproni ipar- és kereskedemi kamrában az éemiszerekrő; a mészárosok és hentesek részére a hús konzerváása és fedogozásáról Révész János: A Soproni Szabad Lyceumban eőadást tartott "A testgyakorás és a mindennapi munka" hatásáró. A testneveés néhány kérdésérő cikkeket írt riapíapokba.

11 IV. A tananyagat az országos középiskoai tanterv aapján végeztük; aábbiakban csak az ovasmányokat közöjük. Rendes t~ntárgvak.. L A) és B) osztáy. Magyar nyev. /. Iskoai ovasmányok: A róka, medve és a szegény ember. Kacor kiráy. A kíváns4gok. Phrixos és Hee. Berakes. Attia, Isten ostora. Aquieja ostrom.a. Attia haáa. Ámos, A z ágostai vesz.en deem. Az eső magyar kiráy. Odysseus és Poyphemos. -.. Könyv nékü: Hadnagy uram. Nyaka huszár. Füstbe ment terv. Az Aföd. A párjavesztett gerice. A magyar nép közmondásaiból Német nyev.. skoiai ovasmányok: Eeintén a tankönyvben eőforduó apróbb mondatok. Később: Unser Schuzimmet. Die F~miie. Der Löwe und der Hase, Der hörnene Siegfried. Geschichten von Herakes. - I. Könyv nékü: Der Fuchs as Dieb. Frühingsbotschaft. Heidenrösein. Der gute Kamerad. Die Kapee. II. A) és B) osztáy. Magyar nyev. /. Ovasmányok: A farkas és a róka. A rátótiak. A tatárjárás. Hunyadi János. Dózsa György. Themistokes. Pör a Baatonon, Mátyás kiráyá váasztása. A mohácsi _vész. -. Könyv nékü betanuásra: A jó öreg korcsmáros. Isten hozzád. Hymnus. Csaádi kör. A szegény asszony könyve. A Tisza. Német nyev.. Ovasmányok. Das Schaf und die Schwabe. Der Ese und der Jagdhund. Der Löwe und die. Maus. Die SiebenschHifer.. Tatigkeit. Die wandende Gocke. Die Riesen und die Bauern. Frau Hoa und der Bau~r. Drei Freunde. -. Könyv nékü betanuásra: Des Schafers Sonntagsie~. RatseL Des Hirten Winteried.

12 III. A J és B J osztáy. Magyar nyev.. Ovasmányok: Az ország fedaraboása. Budavár efogaása. Budavár visszafogaása. Sparta és Athen. -IL Rákóczi Ferenc fekeése. A peoponnesosi háború. Szondi két apródja. Esztergom megvéteéről II. Könyv nékü: Nemzeti dal Szózat. TávobóL Rákóczin é. Német nyev. /. Ovasmányok: Der sterbende. Löwe. Der gute Kamerad. Der gute Knecht. Die.,dr.ei Hausrate. Die Gaier in Rom. Der Postion. Die Loreey. - II. Könyv nékü: Mein Vaterand. Die drei Zigeuner. Der Sanger. Mignon. Erkönig. Francia nyev. Prózai ovasmányok: A tankönyvben évő ovasmányokbó 34. Betanuásra 7 kötemény, nevezetesen: Entrée en casse. Le petit paresseux. Les saisons. Le papiion et 'abeie. L'orphein. L'ane vétu de a peau du Hon. Én avant. IV. osztáy. Magyar nyev. /. Ovasmányok: Todi I-XII. éneke; az egyes énekekbö a szebb versszakok könyv nékü. Hetai: A macskáró és a rókáró. Haer: Vigyázni ke az ördög mesterségér~. Mikes: A remete. A bujdosók Rodostóban. Fáy: Szájaskodás. Jókai: A huszthi betegátogatók II. Könyv nékü: A füemie. Rozgonyiné. A közeítő tél Német nyev.. Ovasmányok: Die Nibeungensage. Der grimme Hagen. Kar der Grosse. Die ungarisebe Krone. Die Turniere. Der Cid. Die Sagen vom Schweizer Befreiungskriege. Doktor Faus t. Der fiegende HoHinder. Der Sangerk~ieg auf der Wartburg. - II. Kötemények: Die drei Zigeuner. Der betragene TeufeL Das Grab in Busento. Das Erkennen. Schwabische Kunde. Teiung der Erde. Des Sangers Fuch. Das G ü ck von EdenhaL. Francia nyev. /. Ovasmányok: Etourderie punie. Henri IV. et e víeux juge. Le bon remede. Saint-Martin. La chute des corps. La pie vota!que. L'empereur et 'abbé. Phénomenes du mouvement. La diatation des corps. Le thermometre. La prohité récompensée. Phaéton. Les Normancis en Itaíe. Le son. L'Afrique. Les coueurs. La prévoyance. L'agneau et e oup. Les boissons. Un émigré fran<;:ais. Un officier tres agé. Une souris. Histeire d'une piece d'or. -. Könyv nékü: La feuie. La feur. L'octobre. Les deux routes. Le droit chemin. V. osztáy. Magyar nyev.. Iskoai ovasmányok: Pinius evee. Kazinczy evee. Köcsey országgyűési napójából Petőfi úti jegyzeteiből Székey J.: Mátyás kiráy. Cserey Miháy: Zrinyi Mikós haáa. Horváth M.: A nemzeti visszahatás 1790-ben. Csengeri A.: Deák Ferenc. Kossuth L.: A haderő megajánása ügyében. Deák F.: Az I. feirati javasat. Gyuai Pá 13

13 14 enöki megnyitója. Taine: Görögország föde és népe. Beöthy Zsot: A magyar éek ősvonásai. Sokrates: Az IstenségrőL I. Házi ovasmányok: Köcsey: Parainezis. Br. Eötvös: Körösi Csoma Sándor. Jókai: Az új födesúr. Arany: Todi estéje. Német nyev.. Ovasmányok: Hagen im Nibeungeniede. Das heiige Abendmah von L. da Vinci. über das Epos. Was heisst und zu wechen1 Ende studiert man Universageschichte. Der Schneesturm im Hochgebirge. Das Voksied. Scipio und Hanniba. - II. Kötemények: Die Worte des Gaubens. Zigeunereben. Auf einer hohindiseben Landschaft. Ad Pisones. Francia nyev.. Ovasmányok: Le chat botté. Le tour de a France. Roand a Roncevaux. Paris. Le paysan et 'avocat. Auguste. Marc Auree. Le siege de Paris. Types et caracteres des Fran<;ais. Jeanne d'arc. -. Kötemények: Le oup et e chien. Le savetier et e financier. La aitiere et e pot au ait. Le chene et e roseau. Le petit marchand de jouets. Le roi Aphonse. Le Magyar. VI. osztáy. Magyar nyev. /. Iskoai ovasmányok: Az ismertetett kisebb műfajokra szernevények küönbözö kötökbő a tankönyv szerint. Ezen kívü Arany baadái, Berzsenyi váogatott versei, részetek Vergi Ateneisébö. A szigeti veszedeem. A kérők. -. Házi ovasmányok: Baassa B. váogatott köteményei. Két szom.szédvár. Antigone. Corioanus Petőfi fordításában. Német nyev.. Prózai ovasmányok: Doktor Faust. Kudrun. Die heiige Eisabeth. Ekkehard (részet). Don Quijote (részet). Das W esen der T ragödie. Wihem T e (dráma egészen). Aus den P ersern von Aeschyus (részet). -. Kötemények: Das Grab in Busento. Die Loreey. Erkönig. Der Sanger. Der Zauberiehring. Der Ring des Poykrates. Des Sangers Fuch. Löwenritt. Francia nyev.. Ovasmányok: Jeanne d'arc (Barante). Napoéon a Moscou. Passage a Bérézina (Ségur). Napoéon á Sainte-Héene. (Thiers). Le madriga. La mort de Turenne ( Mme. de Sévigné). Le chien, 'oiseau - a mouche, e cygne (Buffon). L'abbé de 'Epée (Bouy). - Beemézésére: Le chene et e roseau. Le marquis de Carabas. La grand' mere. Le meunier de Sanssoucis. VII. osztáy. Magyar nyev. A Beöthy-fée irodaomtörténet szemevényein kívü: Baassa váogatott köteményei. Gyöngyösi. Murányi: Venus. Zrinyi: A török áfium een vaó orvosság. Csokonai: Dorottya. Kisfaudy S. váogatott regéi. Katona: Bánk bán. Házi ovasmányok: Ried: A magy. irod. föirányai. A kurucviág kötészete. Köcsey váogatott versei. Gyuai, Katona J. és Bánk bánja. - Betanuásra: Baassa: A végek dicsérete. Ocskay Lászó éneke. Berzsenyi: A magyarokhoz. Fohászkodás.

14 N~met nyev. Das Hídebrandsied. Wather von Aquitanien. Inhat des Roandsiedes. König Rother. Der Gra und Parziva. Kürenberg: Untreue. Wather v. d. Vogeweide: Verfai des Gesanges (1. verssz. kn.). Gefahrdetes Geeite. An König Friedrich II. Eegie (1. verssz. kn.). Aus dem Nibeungeniede. Aus Kudrun. Luther: Der 46. Psam (1. verssz. kn.). Hans Sachs: Sankt Peter mit der Geiss. Schídbürgergeschichten. Grimmehausen: Aus dem Simpicissimus. Wieand: Oberon, V. Gesang. Bürger: Lenore (1. verssz. kn.). Lessing: Der17. Literaturbrief. Minna von Barnhem. Nathan der Weise. Francia nyev. I. Ovasmányok: Le Cid (részet). Les femmes savantes (részet). Le riche et e pauvre. Deux causes de a perte de Rome. Phedre (tragédia egészen). De a gnce et de 'éégance, 'astronomie. Kötemények: La jeune captive. Quand nous habitions. Le chasseur. Le vase b'isé. Le petit bourgeois. VIII. osztáy. Magyar nyev. I. Iskoai ovasmányok: Kisfaudy K.: réné. A késök. Csaódások. Vörösm.arty M.: Csongor és Tünde. Marót bán. Lírai kötem.ények. Czuczor Gr: Botond. Egy fausi kisány Pesten, Riadó. Garay J.: Mátyás kiráy Gömörben. Kont, A zarándok. Ba jza J.: Szemevények a Konversations-Lexikon-fée pörre vonatkozó prózájábó és a Kritikai Lapokhoz írt vezérszavából B. Józsika M.: Abafi. B. Eötvös J.: A fau jegyzője, Karthauzi. B. Kem.ény J.: Gyuai Pá, Széchenyi J. Tompa M. : Jávorfa, Aegoriái. Petőfi S. :. Ciprusom.bok, Etekához és feeségéhez írt köteményei. Arany J.: Buda haáa, Todi szereme, Lírai kötemények. Súgigeti: Liiomfi. Madách: Az ember tragédiája. - I. Házi ovasmányok: Kisfaudy K.: Toagi Jónás viszontagságai. Vörösmarty M.: Zaán futása. B. Józsika M.: Az utosó Báthori, A csehek Magyarországon. B. Eötvös J.: Magyarország 1514-ben. Kemény Zs. : Zord idő, Rajongók. Tompa M.: Szuhay Mátyás. Petőfi S.: Leíró kötemények. Arany J.: Kisebb ebeszéő kötemények és haádal Jókai M.: új födesúr. Széchenyi, Kossuth és Deák főbb müveí. -. Betanuásra: Az iskoai ovasmányok stíbeieg vagy tartamiag jeemzőbb részetei. Német nyev.. Iskoai ovasmányok: Hermann und Dorothea. Der Fischer. phigenie auf Tauris. Die Gocke. Wafahrt nach Kevaar. W aen~teins L ager und Tod. Das godene Vie13. Szemevények: Heine, Lenau és Uhand köteményeiből - II. Házi ovasmányok: Wihem Te. Schier és Goethe kiváóbb baadái és xeniái. Francia nyev.. Ovasmányok: Rousseau: La premiere éducation. Emie doit apprendre un métier. Chateaubriand: Les Romains et es Francs. Votaire: Sieee de Louis XIV. Augier Sandeau: Le gendre de M. Poirier. Peissier: Le romanticisme et e réaisme. -I. Betanuásra: Le cor (Afred de Végny). Préceptes aux auteurs (Boieau). La jeune captive (Chénier) 15

15 v. Irásbei dogozatok. V. osztáy. Magyar nyev. Levé egy barátomhoz a tanév eejéről Garamvögyi Ádám jeem.rajza. Az indudio és deductio a gyakorati éetben. A Gyuafi testvérek mint epizód. T éi öröm eim. Kossuth beszédének hatása és métatása. Deák F. érvei a persona unio meett. Deák és Kossuth szónoki egyénisége. Mikép töthetern eghasznosabban a nagy szünidőt. Német nyev. Hagen im Nibeungenied. (Jeemrajz.) Fordítás magyarbó németre. W ohin möchte ich reisen? Der Apfebaum. (Leírás.) Meine iebste Unterhatung. Fordítás magyarbó németre. Auf dem Wege in die Sch u e. Fordítás magyarbó németre. Gesprach am En de des Schujahres. Francia nyev. A present hasznáata. Lettre. Le futur antérieur. Lettre. Un trésor fata. Sacrate et sa femme. Le taieur de Samarcande. La mort nous trouve partout Sagacíté d'un aveuge. Ésope. Roi et Gascon. Les unettes. Les pierres,précieuses. Les femmes de Weinsberg. Un songe, Le métrétrier et es ours. VI. osztáy. Magyar nyev. Iskoaiak: 1. Tetszés szerint. 2. A m.agyar népkötészet főbb sajátságai. 3. Szabad váasztás szerint. Háziak : 1. A Széchenyi emékezete című kötemény gondoatmenete. 2. A tetemrehívás métat'ása. 3. A két szomszédvár. (Tart. ismertetés.) 4. A Kis-Kunság cím.ű kötemény métatása. 5. Corioanus jeeme. 6. Kisfaudy Károy mint vígjátékíró. Német nyev. Das Grab im Busento. Doktor Faust. Die Loreey aesthetikai métatása. Grundidee und Form des "Ring des Poykrates". Oedipos in ;Koonos. Der Sport. Die Entwickung des modernen Dramas. Inhat des ersten Aktes aus Wihem Te. Don Quijote. Te und Gesser. Franci~ nyev. Louis XIV. et e courtisan. Les deux prieres. L'incendie de Moscou. Un homme parfaítement heureux. Levé franciául Ma

16 dístraction. Un tré~or. Levé franciáu. V á asz a evére. Le bon chíen. L'orguei puní. Le ion reconnaíssant. L'ééphant et e chaudronnier. Le ma:r;écha et e forgeron. Arion. VII. osztáy. Magyar nyev. A középkorí vaásos írodaom főbb gondoatai. A reformáció hatása hazánk műveődésére. A írai kötő gazdag érzemi viága. (Baassa B. kötészete aapján.) Zrínyí és Gyöngyösi epikájának egybevetése. A nemzeti fökeések sorsa a kuruc-kötészetben. A komikum eemei Csokonai Dorottyájában. Kisfaudy S. egy regéjének tartama és métatása. Míyen küzdemek árán ett a magyar nyev hivataos nyevvé? Gertrudis és Meinda. (Párhuzamos jeemrajz.) Német nyev. Der Lebensauf Lessings. (übersetzung.) Die Entstehung des Lustspies "Mínna von Barnhem". "Minna von Barnhem" 1 das erste seiner Zeit entwachsene deutsche LustspieL Teheim und Mínna. (Zwei Cha.rakterbíder.) Síegfríeds Gestat Die Yorgeschichte des Dramas 1,Minna von Barnhem". Die Yorgeschichte des Dramas 11Nathan der Weise". Wie heite Nathan Recha von ihrer Schwarmerei? (L 2.) Ein Charakterbid aus "Nathan der Weise". (Nach Wah: Nathan 1 Saadin etc.) Francia nyev. La fontaine. La chanson de Roand. Moíere. Les precienses. Madame de Sévigné. Moiere et es médecins. Racine. VIII. osztáy. Magyar nyev. Iréné vétke és bünhödése. (Aesth. értek.) Petur. (Jeemrajz.) A Zaán futása keetkezésének beső és küső körüményei. (rodaomtört. értek.). 11 Ábrándozás az éet megrondója". Emékedés Vörösmartynak a "Merengőh~z" c. köteménye és a megfeeő éektani ismeretek fehasznáásáva. B. Eötvös J.: 11 Magyarország 1514-ben" című művének a tört. regény szempontjábó vaó ismertetése. A Buda haáában szerepő kíváóbb jeemek egyikének kerek rajza". Meyek azok a tényezők, ameyek a Liíomfiban eginkább gyönyörködtetnek? Pesszimisztikus műnek tartja-e Ön Az ember tragédiáját? Német nyev~ Deutschand. (übersetzung.) Die Haupteigenschaften der Baade ín Goethes Fischer. Hermanns Vater. (Charakterbid.) über Schiers Dichtergenie. Iphigenie. (Charakterschiderung). Der Tíergarten in Berin. (Übersetzung.) Waenstein im IL Tei der Triogíe. (Schíderung.) Wittenberg. (übersetzung.) Francia nyev. Iskoaí 1 házi fevátva: Rousseau. Chateaubríand. Boíeau. Levé franciáu. Le poete et es brígands. Önéetrajz franciáu. Les victoíres des F ranc;:aís sous e Grand Condé. La F rot1de. 17 2

17 VI. Rendkívüi tantárgyak. a) Latin nyev.. évfoyam. Heti 4 óra. A jeentkezők száma 11. Évközben kimaradt 2. Tankönyv: Pirchaa Imre Latin ovasó- és gyakorókönyv a gimnázíum I. és II. osztáya számára és u. a. Latin nyevtan. Ovasmányok: I. 1-2., 5., 7-9., , 16., , , 38., 42. II. 8., , 16., 26., 35. Az ovasmányokka kapcsoatban az aiktan fedogozása és az egyszerűbb mondattani viszonyok megfigyeése. A nyevtaní ismeretek begyakorása magyarbó atinra yaó szóbei é3 írásbei fordításokkal Kéthetenkint iskoai írásbei dogozat. I. évfoyam. Heti 3 óra. Jeentkezők száma 5. Tankönyv: Pirchaa Imre Latin ovasókönyv a gimnázium III. és IV. osztáya számára és u. a. Latin nyevtan. Ovasmányok: L Corneius Neposbó; Mítiades; 2. Curtius Rufus-bó: A _gordiumi csomó és Persepois pusztuása; 3. Juius Caesarbó a gaok szokásai és a hevétek kivándorása; 4. Phaedrus meséibő : Lupus et agnus, Lupus et grus és Vupes et ciconía; 5. Ovidius-bó az emberi nem négy kora. Az egyszerű és összetett mondatok tanára tonatkozó tudnivaók és ezek begyakorása szóbei fordításokkal Háromhetenként iskoai írásbei dogozat. I. évfoyam. Jeentkezett 11, évközben kimaradt 2. Szemevények Saustius: De heo Jugurthino cím ű művébő (Barta-Mamosi kiad.) és Vergiius Aeneisének I., IL és VI. énekébő (Cserép) a szövegge összefüggő tárgyi magyarázatokkal A nyevtani ismeretek kibővítése és ébrentartása. Háromhetenkint iskoai írásbei dogozat. IV. évfoyam. Tanuók száma 3. Prózai ovasmány: Cicero In Catiinam oratio I. (Köpesdy). Kötői ovasmány: Horatíus Carm, I. L, 4., 9., 14., 20., 22., 24., 34., IL 3., 14.., 18. III. 1., 30. IV. 7. Epod. 2. Sat. I. 9. Epíst. IL 3. ad Písones részetek. A régiségtaní és írodaomtörténeti ismeretek kiegészítése és összefogaása, A nyevtani anyag átismétése. Háromhetenként iskoai írásbei dogozat.

18 b J Egészségtan. Heti 2 órában tanította a VII. osztáyban Leszner Rudof dr. Tankönyv: Egés~ségtan Fodor József dr., egyetemi tanártól Evégzett tananyag: Be~ vezetés. Emésztőszervek. Tápszerek és tápákozás. Lakás Légzés és szeőztetés. Munka és fogakozás. Testápoás. F ertözö betegségek. Az áatokró az emberre ragadó betegségek. Éetmentés. c) Ének. A z éneket rendkívüi tárgyként az I- VIII. osztáyban Vaker István tanította heti 6 órában; ezenkívü a róm.. kath. tanuóknak heti 1 órában egyházi énekük vo t. Evégzett tananyag: Eméeti rész: Az énekés átaános szabáyai. Vonarendszer. Kucsok. Hangjegyek nevei és értékük. Emeő,- eszáítóés feodó-jeek. Ütemnemek Szünjeek. Ismétője. Nyugvópont. Egybekötőív. A hangjegyek után áó pont értéke. Hangsorok. Hangközök. Dyna-. m.ikai jeek. - Az éneket egy és több száarnban gyakorota az ifjúság, a négyszóamú műdat a kar az ifjúsági ünnepeken adta eő. - Betanuták a következő 1nűénekeket: Beiczay: Népda-egyveeg. Deák: Jaj de büs ez a ravata. Erke: Hunyadi-induó. Nagy J.: Fohász. Török: Szent az érzet. Török: Hinfidai. Nyizsnyai: Ébresztő. Schubert: Vadrózsa. Szügyi: Fóti da. Mendebohn:Viszontátás. Schtimann: Éj őseink hazája. d J Gyorsírás. Heti 2 óra. Tanár: Török Miháy. Tankönyv: Markovits-Vikár: Gyorsirás Gabefberger evei szerint I. rész. - Részt vettek: A. AJ osztáybó: Buresch Jenő, Gyuay Zotán, Hintsch Gusztáv, Kowentz Ernő, Kremser Emi, Nagy György, Riedt Péter, Schneeberger Nándor, Svhwarz Jenő, Svab. Győzö, Török Gyua. A I. B) osztáybó: Fener Jenő, Fürst Dezső, Gaser Béa, Kasz Viktor, Kiráy Ferenc, Laschaber Ernő, Mand Rezső, Mangod István, Nagy Lászó, Rosenberger József. A IV. osztáybó: Bader Viktor, Cristea Gábor, Fak Viktor, Frühwirth Sándor, Gaber Károy, Hackstock Károy, Köninger Lajos, Max Ernő, Nagy Imre, Rosenberger Irme, Schatowich Jenő, S~id Ferenc, Stecker Sándor, Stotz Mikós, Supper Fe ren c. e J Fizikai gyakoratok. VII. osztáy. Tanár: Harsányi Laj os. Evégzett tananyag: Hosszúságmérés. (Szabad szemme, mérővesszővec n oniussal) Vastagságmérés. Négyzetes oszop méretei noniussza. Fémkockák köbtartama. Ludoffée szám igazóása. Terüetszámítás. Eröheyettesítés. Az eredő erő és avva kapcsoatban bizonyos téteek igazoása. Födi gyorsuás. Whiting-: 2* 19

19 20 -fé~ inga. A gránát sűrűsége. Joy-fée rúgós méreg. Nichoson-fée areometer. Ciknome ter. Casca-méreg. Rugamas erők mérése. Egy arany tárgy finomságának megáapítás.a. Caíbrirozás. Acéemezek rezgése. Kundt-fée porábrák. Biconvex-encse fókustávoa. Tükörmérés. - Részt vettek: f..mon István, Eyenburg Kurt, Feigestock ödön, Geeji Géza, Grünwad Róbert, Hacker Miksa, Józsa I~tván, Lipner ödön, Pozsgay Anta, Spitzer Ernő, Varga Imre, Wof Jenő., VIII. osztáy: Tanár: Barta Miksa. Evégzett anyag: Az üvegtörés mutatójának mérése. A tükrök és encsék törvényeinek igazoása. Gyorsúás ~érése. Fényhuámhossz mérése. A evegő kiterjedése veejárója. Sziárd testek f9-jhöje. Cement-Desormey kísérete. A víz párogási hője. üvadási és fagyási pont. Hütökeverékek. Mágneses intenzítás mérése. A födmágnesség vízszintes intenzítása. Az eektromos áram höhatása. Eenáás-mérés. Joue és Faraday tö,rvényének igazoása. Poarizacíó. - Részt vettek: Deutsch Emi, Diebod Károy, Hábán Nándor, Horning Anta, Nitsinger Béa, Parragh Endre, Oeár Miháy, Staár István, Török Dezső. f J Chémíai gyakoratok.. J(ezdők tanfoy,ama. Heti 2 óra. Tanár: Gerő Árpád. Tananyag: Átaános aboratóriumi szabáyok, edények tisztogatása és ismertetése. Egyszerűbb üvegtechnikai gyakoratok, fecskendő ombik készíté.se. Odás, ecsapás, szűrés, eöntés, epároogtatás, feengítés. Vegyhatások Hidro.:. gén, oxigén, kór széndioxid, nitrogén fejesztés és egyszerű kiséretek ezen eöáított any,agokka. Sósav, saétromsav, q.mmoniak, kénhidrogén és kénammonium eőáítása.. Fén;tek és savmaradékok feismerése. Egyszerű cpémiai anaysis. - A tanfoyamon részt vettek az V. osztáybó: Deutsch Béa, Eyenburg Wotgang, Fak Rikárd, Fried Nándor, Friedrich István, Geeji Sándor, Győrvári Gyua, Hoós Lászó, Kóh József, Kohn Lipót, Krausz Pá,. Krenner József, Nyíri Árpád, Steiner Anta, Wachte Ernő.. Haadók tanfoyama: Heti 2 óra. Tanár: Német Vimos. Evégzett anyag: A térfogatos és súyszerinti anaízis eemei. Acídimetria, akai- metria, oxidimetria, jodometria. A natríumcorid és saciumkarbonat súyszerinti anaizise. A mindennapi éetben eggyakrabban eőfordúó éemiszerek minöege~, mennyieges vizsgáata. - A tanfoyamban részt vettek a VI. osztáybó: Bergmann Pá, Feischer Imre, Friebert Lipót, Friedrich Endre, Hacker Hugó, Kob Jenő, Kraft Vimos, Schaffer Károy, Töper Lajos, Wof Eek. -A VII. osztáybó: ~a~ga Imr~. g) Bioogiái gyakoratok.* A bioogiai oktatás céfaira inféietiínkben a nm. VKM. ádozatkészségébő egyamodern kor követemény~ihe~ tejesen; megfeeő bioogiai abo * Gerő Árpádnak "A középiskoaj bioogiai oktatás és a. bioogiai gyakoratok" ~. munkáját jeén értesítőve az összes középis,koák tanárikönyvtára számára megkj.idjük... ( '..,

20 .. ratorium á rendekezésére (. 1. ábra). A aboratorium indirekt mennyezetí viágítássa, gáz és vízvezetékke, vetítökészüékke, sötétkamráva van feszereve. Egy nagy eőadó - és 5 dogozó-aszta á rendeikezésre. Az abak meeti áványokon vannak az aquariumok, a terrarium és az aquaterraríum megfeeő átszeözö készüékke. A növény éettani és bakteroogiai munkáatokhoz szükséges feszereés is megvan. Van a aboratoriumban 10 drb mikroszkóp, 1 O tanuó számára bonceszkö z. Eegendő bonctáak A mikrophotographiához egy tejesen modern universais mikrophotographáó készüék, úgy, hogy a aboratorium a küfödi bíoogiai aboratoriumokka tejesen azonos, sőt egyben-másban még gazdagabb is. A aboratorium déeőtt.. eőadóterem (. 2. ábra) II. A tanuók a bioogiai gyakoratokon önként jeentkeznek, öket semminemű kötség nem terhei. ]. Kezdők tanfoyama. Heti 2 óra. Tanár: Gerő Árpád. Tananyag: Növényéettani kiséretek a duzmadtság, transpiratio, assimiatio, növekedés és a mozgás jeenségek köréből Ezen physoogiaí kiséretekke kapcsoatban a mikroszkóp hasznáata és a megfeeő gyakorati utasítások után, a növényi sejt- és akotórészeinek vizsgáata. A evé feüeti és keresztmetszete. Egy- és kétszikü növények szárának keresztmetszete. Egysej tű moszatok tenyésztése és vizsgáata, fonámoszatok szaporodásának vizsgáata. Egyszerű bakteroogiai munkáatok. Az éesztőgomba s vee kapcsoatban az erjedési kíséretek. A tanuók az éettani készüékeket vázoják, a mikroszkopi munkáatokná pontos rajzokat készítenek.

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ.

ÉRTESÍTŐJE A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC dr. KÖZLI: IGAZGATÓ. A SO ~PRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA HARMINCNYOLCADIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1912/13-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: WALLNER IGNÁC dr. IGAZGATÓ. SOPRON. ROMWAL 'TER ALFRÉD, KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA 1913. I. Adatok az

Részletesebben

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909.

ERTESITOJE. lk/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA AZ 1908/1909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. WALLNER IGNÁC DR GYŐR, 1909. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÓRBÁLISKOLA k/~ /_J't HARMINCNEGYEDIK,,, ERTESITOJE AZ 908/909-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZ LJ WALLNER IGNÁC DR IGAZGATÓ. GYŐR, 909. GROSS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA. 4 Ápriis 4-én: Az

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉRTESÍTÖJ E. _rt.szak ~c.t~.<ji.szám. Kltfil : #vf ~~~~- A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI. FÖREÁLISKOLA NEGYVENEDIK ÉRTESÍTÖJ E AZ 1914/15-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RODT LAJOS,. IGAZGATÓ Soproni m. kir. áami föreáiskoa. ' a r _rt.szak ~c.t~.

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve A Pásztorvögyi Átaános Iskoa és Gimnázium 2010/2011. tanévi munkaterve. Augusztus Esemény Ho Fee s Segít k Ssz. 21 Szombat 22 Vasárnap 23 Hétf Továbbképzés BKE 24 Kedd Továbbképzés BKE 25 Szerda Továbbképzés

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ.

lfr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA XXIII. EVI ,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. fr ;/fz 1 A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ' XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE. :1.997-99. KÖZLI: ' WALLNER IGNACZ Dr. KIR. IGAZGATÓ. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XXIII. EVI,,,, ERTESITOJE.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE.

A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA- 1906-1907-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. l G AZGATÚ. SOPRON. ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. A SOPRONI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÚREÁLISKOLA HARMIN C KETT E D K É R T ESÍTŐJ E AZ 19061907IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : WALLNER IGNÁC Dr. G AZGATÚ. SOPRON. ROMWALTER ALFRÉD KŐ ÉS KÖNYVNYOMDAI J\fŰINTÉZETE. 1907.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930

ERTESITOJE A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA. 55, sz, AZ 1929/30. ISKOLAI ÉVRŐL. SOPRON Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai müintézete 1930 A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 55, sz,,,,, ERTESITOJE AZ 199/30. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. " SOPRON Vitéz Tóth Aajos könyvnyomdai müintézete 1930 , t WALLNER

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.

ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN FÖREÁ.LISKOLA 49IK ÉVI ÉRTESITŐJE Az 1923/1924. ISKOLAI ÉVRÖL. SZERKESZTETTE: LAURINGER ERNÖ IOAZOATÓ.. A soproni áami Széchenyi István főreáiskoa mutjának rövid kivonata.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Kat. Óvoda, Ált. Isk., AMI, Gimn. és Koll. 37,750 36,500 37,500 111,750 2 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony.,

ERTES TOJE. sopronyi magyar kir. 12-ik évi. álla:rn.i fő:reáliskola 1886/87. K özli: r r rr. kir. igazgató. Sop:rony., ' A sopronyi magyar kir. áa:rn.i fő:reáiskoa 12-ik évi r r rr ERTES TOJE 1886/87. K özi: kir. igazgató. Sop:rony., Nyo m a tott L it f ass K rro y :n ái. 1887. Tartaom! I. A atin nyev a reáiskoában. TI.

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Móricz Bálint 1995 PREG 11,2 2. Bagnár Dániel 1995 GÉP 11,5 3. Koszti Dániel 1995 BOLYG 11,7 4. Pernyesz Marcell 1995 BOLYG 11,8 5. Mecseki Ádám 1995 NLG 11,9 6. Fáró Jenő

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007

Bohóchal Tanévzáró Verseny Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2010, 2009, 2008, 2007 2010 2009 2007 1. pálya Ludvig Laura Benedek Virág Bagaméri Panni Mezősi Panni Njus Kriszti Veiszer Kata Csenge 2. pálya Kovács Rafaéla Katona Viktória

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. no vem ber 5 9. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/45. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253

Német, Dr. Szabóné K. Ágota Terem: nyelvi lab. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Márkly Réka Terem: 65. Angol, Csákváriné V. Valéria Terem: 253 1. Neved: Agócs Ágoston Albert Flóra Apró Anna Apró Péter Baksa Kristóf 2. Jelenlegi iskolád neve: Mezőkövesd Egri Kemény Ferenc EKE Gyakorló EKE Gyakorló Széchenyi István Katolikus iskola, Füzesabony

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016.

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. U9 lány 1 2 3 pont meccs hely 1 Novák Adrienn 7-21 7-21 14 : 42 0 : 2 3. 2 Lengyel Flóra 21-7 21-19 42 : 26 2 : 0 1. 3 Kis-Kasza Arabella 21-7 19-21 40 : 28 1 : 1 2. U9

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista

Bohóchal Tanévzáró Verseny. Rajtlista Versenyszám:1. 33m lány hátúszás 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 2009 2007 2006 1. pálya Filetóth Eszter Bencze Boróka Angyalos Panni Pozsonyi Dalma Kun Veronika 2. pálya Korcsmár Kiara Sóskuti Alíz Daragó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben