0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága 2. Az és évi beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvviteli megállapítások 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések II. ÖSSZEFOGLALÓ megállapítások, FELHÍVÁS a törvényes állapot helyreállítására, Javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 3. Javaslatok A VIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZERE, IDŐSZAKA, KÖRÜLMÉNYEI Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Igazság és Élet Pártja Címe: 1085 Rökk Szilárd u. 19. Jogállása: önálló jogi személy Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:

2 ˇ a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, és a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; ˇ a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat; ˇ a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt. Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés, szúrópróba szerinti kiválasztás alapján, a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program szerint. A helyszíni ellenőrzés időpontja: augusztus december 10. I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága A Párt az és évi beszámolókat (1. és 2. sz. melléklet) a párttörvény 9. (1) bekezdésében megszabott határidőben és a törvény 1. sz. mellékletében előírt formában április 29-én a Magyar Közlöny 37. számában és április 30-án a Magyar Közlöny 37. számában hozta nyilvánosságra. Az évi beszámolót - önrevízióval - módosították és VIII. 16-án a Magyar Közlöny 72. számában ismételten megjelentették. A közzétett beszámolók az Országos Iroda és az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei és budapesti szervezetek gazdálkodásának összesített adatait foglalják magukba. A Párt számviteli politikája tartalmazza a beszámoló összeállításának módszerét. E szerint a főkönyvi számlák a kiadásokat és bevételeket a beszámoló jogcímenkénti csoportosításának megfelelően tartalmazzák. Az évi beszámolók a könyvelési adatokkal megegyeznek. A helyesen kialakított módszer és a könyveléssel való egyezőség ellenére azonban az éves beszámolók a vizsgált években nem felelnek meg a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII.

3 törvény (továbbiakban: Szt.) előírásainak a könyvelési és bizonylatolási szabálytalanságok miatt. A számviteli alapelvek közül megsértették a valódiság, a világosság és a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelveket. ˇ A valódiság elvét, mert a helyi szervezetek pénzforgalmáról kiállított bizonylatok könyvelése és a könyvelési nyilvántartás céljára készített külső- és belső bizonylatok többségükben nem támasztják alá hitelt érdemlően a könyvelésben és a beszámolóban rögzített adatok helyességét, ˇ a világosság elvét, mert a beszámoló alapját képező könyvelés nem áttekinthető, ˇ a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvét, mert a bizonylatok jelentős részén a gazdasági eseményeket nem a tényleges tartalmuknak megfelelően mutatták be. 2. Az és évi beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvviteli megállapítások 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata A könyvvezetés szabályozottsága A Párt könyvvezetési kötelezettségének január 1-jétől - kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. A Párt számviteli politikájának keretében elkészítették a gazdálkodásukra jellemző szabályzatokat, előírásokat. A számviteli politika tartalmazza: ˇ a könyvvezetés módját, ˇ a helyi szervezetek elszámoltatásának szabályait, ˇ a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási rendszerét, ˇ a leltározás rendjét, ˇ a Pénzkezelési Szabályzatot, ˇ a Számviteli Szabályzatot. A Párt könyvviteli rendjét - az alábbiak kivételével - megfelelően szabályozták. Az Szt. előírásai alapján elkészített Számlarendben rögzítették a főkönyvi számlák tartalmát, megjelölését, egymáshoz való kapcsolatát és a Számlatükröt, valamint a gazdasági események hiteles rögzítésének követelményeit. Az Szt. 82. (2) bek., illetve a 83. (3) bek. b) pontjában foglaltaktól eltérően azonban a főkönyvi kivonatok készítésének és az egyéb gazdasági műveletek bizonylati adatai könyvviteli rögzítésének időpontját nem határozták meg.

4 A Párt szabályzataiból nem derül ki, hogy a gazdálkodásért ki a felelős, mindössze a könyvelő felelős - a vállalkozási szerződés szerint - a könyvelési anyagok feldolgozásáért, az adatok pontosságáért, a beszámoló jelentés elkészítéséért, valamint a számviteli és a párttörvénynek megfelelően a hitelességért. A szerződésben foglaltaknak a könyvelő vállalkozó teljes körűen és maradéktalanul - a vizsgált időszakban - nem tett eleget. Az Országos Iroda vezetőjének - akit a Párt vezetése az ÁSZ vizsgálathoz kapcsolattartó -nak nevezett meg decembere óta a pénzügyi-számviteli tevékenységre nincs rálátása, miután azt a hatásköréből, illetve irányítása alól kivonták, és utalványozási jogköre is megszűnt A könyvvezetés gyakorlata A könyvvezetés a gyakorlatban nem felelt meg az Szt aiban és a Párt szabályzataiban előírt azon követelményeknek, melyek a bizonylatok feldolgozására vonatkoznak. A számítógépes adatfeldolgozással végzett könyvvezetés az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat nem mutatja megfelelően, és a bizonylatok tartalmi és alaki kellékeinek hiánya miatt nem biztosított a könyvelt adatok hitelessége sem. A számítógépes rendszerben vezetett könyvviteli nyilvántartásokba bejegyzett adatok nem minden esetben azonosíthatók egymással, illetve a bizonylatok adataival. Emiatt az adatok ellenőrzése, egyeztetése nehézkes. Így pl. a főkönyvi számlákon nem tüntetik fel az ellenszámlákat, az eredeti bizonylat dátumát és számát pedig a főkönyvi számlák jelentős részén nem jelölik meg. A Párt Számviteli Szabályzata szerint a megyei és budapesti szervezeteknek bevételeikről és kiadásaikról 1997-ben negyedévenként, 1998-ban pedig évente egyszer kellett elszámolniuk az Országos Iroda felé. Az elszámolási kötelezettség teljesítése a beszámoló sorainak megfelelő jogcímek szerinti összesítőkön történt, melyek alátámasztására a pénztárjelentést és a pénztárbizonylatokat kellett csatolni. A könyvelés alapbizonylatai a jogcímenkénti negyedéves, illetve éves összesítők, melyek alapját képező bevételi és kiadási bizonylatokat azonban - az Szt. 85. (1) bek. g) pontjában foglaltaktól eltérően - jogcímenként nem sorolták fel és nem összesítették. Az alábbi felsorolt elszámolásokhoz a bizonylatokat sem csatolták. Ez a könyvelésben rögzített bevételi és kiadási összegek valódiságát nem támasztja alá. Emellett a könyvelés alapjául szolgáló pénzügyi elszámolásokon a könyvelés megtörténtét, időpontját és a bizonylat sorszámát sem tüntették fel.

5 Az összesített pénzügyi elszámolások és ennek alapját képező bizonylatok érvényesítését - a kifizethetőség jogosságát - aláírással nem igazolták. A helyi szervezetek elszámolásaival s ezek könyvelésével kapcsolatos szabálytalanságok az alábbiak: ˇ A helyi szervezetek bevételeit és kiadásait a beszámoló sorainak jogcímei szerint a beszámolási időszak végén egy összegben könyvelték. E miatt a megyei és budapesti szervezetek működési és politikai tevékenységének a felmerülés szerinti kiadásait és időpontját - az Szt. 85. (1) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérően - megállapítani nem lehetett. ˇ A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet évi elszámolásához egyetlen bevételi és kiadási pénztárbizonylatot sem csatoltak. Az elkönyvelt évi bevételi és kiadási összegek az éves időszaki pénztárjelentés adataitól is eltérnek. ˇ A gödöllői szervezet évi könyvelése alapját képező pénzügyi elszámolás bizonylatokkal nem alátámasztott. Az időszaki pénztárjelentés -en túlnyomórészt feltüntették a pénztárbizonylatok sorszámát, az elszámolás alapját képező bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat azonban nem csatolták a pénztárjelentéshez. A pénzügyi elszámoláson az éves Ft bevételből csak Ft tagdíjbevétel dokumentált. Az utólagosan adott befizetési nyilatkozatok elfogadását követően a bevételekből Ft névtelen adománynak minősül. Az adományok bevételi bizonylatait nem csatolták az elszámoláshoz, és e nélkül elkönyvelték adományként a bevételek számlaosztályba. Az évi elszámolásban kimutatott Ft összegű kiadásból összesen Ft összegű kiadás (36 tétel) bizonylatai nem álltak rendelkezésre. Ebből az összegből Ft-ot üzemanyag szabálytalan elszámolása címén levontak, a fenti összeget azonban az Egyéb költségszámlán mégis elkönyvelték. ˇ A Párt budaörsi szervezete az Országos Központ engedélye nélkül - külföldi adomány befogadása céljából - bankszámlát nyitott. A külföldi magánszemélytől származó Ft összegben jóváírt adományból Ft-ot vettek fel, mely összeget magánszemélytől származó külföldi adomány helyett belföldi adományként könyveltek el. A fennmaradó Ft a bankszámlán maradt, amelyet nem mutattak ki az évi bevételek között. A helyi szervezetek valóságban meglévő pénzkészletét nem leltározták és a megyei és budapesti szervezetek év végi záró készpénzállományát a könyvelési adatokkal a vizsgált években nem egyeztették.

6 Az VII. 21-én kampányköltség címén Ft összegű különféle költség bizonylatait a könyvelés alapját képező számlaösszesítőhöz nem csatolták. Ezt a hiányosságot a vizsgálat befejezését követően pótolták. Az ÁSZ részére II. 15-én átadott bizonylatok alaki és tartalmi kellékei azonban kifogásolhatóak Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás Az eszköznyilvántartáson belül a beszerzett eszközökről tárgyi eszköz nyilvántartást vezetnek. A tárgyi eszközöket mindkét évben fordulónapon - a Párt Leltározási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően - leltározták Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása A magánszemélyeknek elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámoltatása megfelelő. A helyi szervezeteknek kifizetett ellátmányok nyilvántartása és elszámolása nem felelt meg az Szt ában foglalt előírásoknak. A részletezett szabálytalanságokat a Jelentés pontja tartalmazza Szigorú számadású bizonylatok A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok körét meghatározták. Ilyen nyomtatványként kezelik a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat (készpénzfelvételi csekkek, pénztárjelentések, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok) és a leltárfelvételi íveket. A nyilvántartások vezetése azonban nem felel meg az Szt ában előírt szigorú számadási kötelezettség követelményeinek. A készpénzkezelési bizonylatok nyilvántartása nem teljes körű, mert - a Párt által előírtaktól eltérően - a helyi szervezetek bizonylatai a központi nyilvántartásban nem szerepelnek és a bemutatott pénzkezelési bizonylatok nyilvántartása csak az évi adatokat tartalmazza. Továbbá a vezetett nyilvántartás nem biztosítja a bizonylattal történő elszámoltatást, mivel a házipénztári bevételi, kiadási bizonylatok és a pénztárjelentés nyilvántartásában nem a bizonylat átvételi időpontjában történik az átvétel igazolása, hanem a bizonylattömb leadásakor. A készpénzfelvételi utalvány nyilvántartásában a csekk felhasználásokat a felhasználókkal nem igazoltatják Szállítók és vevők A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyvelésben tételesen nyilvántartotta, számlázási tevékenységet nem folytatott, szállítói tartozásait határidőre kiegyenlítette A Párt és saját Kft-je pénzügyi kapcsolatainak nyilvántartása A Párt saját Kft-t nem alapított, így ezzel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartást sem vezet.

7 2.2.2 A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem A számviteli nyilvántartás céljára készített külső és belső bizonylatok 1997-ben néhány esetben, 1998-ban pedig többségében nem támasztják alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. Emiatt a beszámolókészítés és a könyvvezetés alapelvei nem érvényesültek teljes körűen. A rögzített adatok valódisága és a kívülállók részére történő bizonyíthatósága nem biztosított. A könyvelt adatok hitelességét biztosító - az Szt ában előírt - legfontosabb alaki és tartalmi kellékek hiányoznak az évi bizonylatok nagy részéről, vagy nem az arra jogosultak írták alá azokat. Így pl. a gazdasági műveletet elrendelő és végrehajtó személy, a teljesítést igazoló személy és az ellenőr aláírása hiányzik a bizonylatokról. Ugyanakkor több esetben előfordult, hogy nem a belső szabályzatok szerint jogosult személy vállalt kötelezettséget, illetve igazolta a gazdasági művelet megtörténtét Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt Alapszabálya és az Országos Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) eltérő módon szabályozza az aláírási jogkört. Az Alapszabály IV. 6/D. pontja szerint az Elnökség az elnököt és az alelnököket hatalmazza fel arra, hogy közülük ketten együttes aláírásukkal képviseljék a Pártot, ahol az egyik aláíró minden esetben az elnök. Ugyanakkor az SZMSZ II. kötelezettségvállalási szabályzatában A párt nevében elkötelezettséget a párt elnöke egyszemélyben, az alelnökök közül pedig csak két alelnök együttesen tehet. A vizsgált bizonylatok nem tükrözik a Párt által kialakított szabályzatok előírásait. A kifizetési bizonylatok többségénél nem állapítható meg a kötelezettségvállaló személye, mivel az engedélyező aláírása hiányzik a bizonylatokról, illetve a kapcsolódó megrendeléseket, szerződéseket nem tudták bemutatni annak ellenére, hogy az SZMSZ előírja a kötelezettségvállalás csak írásban történhet és a kötelezettségvállalást az iroda vezetőjének is ellen kell jegyezni. Ezt a hiányosságot visszamenőleg évre olymódon helyesbítették, hogy az ÁSZ részére II. 15-én átadott évi pénztárbizonylati másolatok mellé a Párt elnökének és helyettesének engedélyező aláírását csatolták. Továbbra is ellentmond a fenti szabályzatokban előírtaknak, hogy a fenti hatásköröket teljes körűen nem az arra illetékes személyek gyakorolták Bizonylatolás ˇ Pénzkezelési Szabályzatában a Párt újólag szabályozta évtől kezdődően a házipénztár kezelési rendjét. Ebben rögzítette, hogy a házipénztárban tartható készpénz értékhatára évre nincs korlátozva... Hiányossága a Szabályzatnak, hogy nem látták el keltezéssel és jóváhagyó aláírással. A Párt elnökének utasítására december 16-án a házipénztár átadás-átvételre került. A Párt hivatalos

8 irodahelyiségéből a Magyar Fórum Kiadó Kft irodahelyiségébe helyezték át a pénztárt. Ezzel egyidejűleg a pénztárosi teendőket a Párt Országos Iroda vezetőjétől a Magyar Út Alapítvány pénztárát is kezelő személy vette át. A házipénztár elhelyezése a Magyar Fórum Kiadó Kft helyiségében ellentétes a Párt SZMSZ-ben foglaltakkal, amely kimondja, hogy a pénztárt a Párt hivatalos, biztonsági zárral ellátott, védőrácsos helyiségében kell elhelyezni. Az SZMSZ V. fejezete a Pénztár- és Pénzkezelési Szabályzat azt is rögzíti, hogy a házipénztárban kell őrizni a Párt biztonsági tartalékát, ami a Központi Iroda mindenkori havi költségvetésének háromszorosa. Ezt a kötöttséget az évtől életbe léptetett Pénzkezelési Szabályzat feloldotta, illetve megszüntette. A Párt pénztárforgalmának évi és I-III. n. évi alakulása is tükrözi, hogy a pénztárban hónapról-hónapra a készpénzállomány - nyitó és zárókészlet egyaránt - olyan ütemben növekedett, amelyet a Párt havi készpénz kiadásai nem indokoltak. A banki átutalások, készpénz felvételek folytán a pénztárbevételek nagyságrendje jóval meghaladta a havi kiadások összegét, ami ellentétes a pénzforgalomról szóló többször módosított 39/1984. (XI.5.) MT rendelet 2. (1) bekezdésében előírt azon kötelezettségnek, miszerint a belföldi jogi személyek kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével a bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani,... A pénztári készpénzállomány nagyságrendje, illetve forgalmának alakulása, valamint a pénztárellenőrzés rendszeres hiánya tették indokolttá, hogy az ÁSZ vizsgálat pénztárrovancsot tartson. Ez azonban a pénztáros távolléte miatt két ízben is meghiúsult. ˇ Pénztárellenőrzés annak ellenére nem volt, hogy ennek követelményét a Párt Pénzkezelési Szabályzat -ában - az Szt. 85. (1) bek. c) pontjában foglaltakkal összhangban - előírták, illetőleg szabályozták. Az évi szúrópróbaszerűen ellenőrzött pénztár be- és kifizetési bizonylatokról minden esetben hiányzik az ellenőr, és többnyire a csatolt alapbizonylatokról a teljesítést igazoló, engedélyező aláírása. Ez utóbbi hiányosságot a jelentés pontjában részletezettek szerint utólag pótolták. ˇ A teljesítés igazolása, illetve a szolgáltatás átvétele hiányzik az alább felsorolt pénztárbizonylatokról: ˇ Az dec. 22-i sz. kiadási pénztárbizonylat szerint nyomdai bérmunka előleg címén Ft és dec.

9 30-án a sz. bizonylat szerint színes plakát készítéséért Ft-ot fizettek ki. A nyomdai munka megrendelése és a szállítói számlákon a teljesítés igazolása hiányzik a bizonylatokról. Emellett a szállítói készpénzfizetési számlákon a kifizetés időpontja okt. 14., illetve dec. 07., ami eltér a pénztárbizonylatok szerinti fenti kifizetési időponttól. ˇ Ugyancsak hiányoznak a fenti kellékek az alábbi kifizetések bizonylatairól: aug sz. pt. biz db szórólap Ft okt sz. pt. biz db szórólap Ft okt sz. pt. biz. szórólap nyomása Ft ˇ Az alábbi bizonylatokról a fenti hiányosságok mellett a konkrét szolgáltatás megjelölése is hiányzik: október sz. pt. biz. művészeti tevékenység Ft november sz. pt. biz. kulturális szolgáltatás Ft ˇ A fentiek mellett sok esetben a különféle jogcímeken több személy részére kifizetendő pénzösszegek átvevője meghatalmazás nélküli - a pénz felvételére nem jogosult - azonos személy. ˇ Jelentős összegű házipénztári kifizetések bizonylatain a kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló és a pénzt átvevő személy azonos: ˇ dec. 22-i sz. pénztárbizonylaton nyomdaipari termékekért kifizetett Ft alapbizonylatain a 3 db szállítói számlához csatolt megrendelések és szerződések, valamint a pénztárbizonylaton szereplő pénzt felvevő aláírója azonos. Emellett a készpénzfizetési számlákon szereplő fizetési időpont és a pénztárbizonylaton szereplő kifizetési dátum lényeges eltérést mutat az alábbiak szerint: ˇ aug. 12-én az sz. pénztárbizonylaton kulturális szolgáltatásért Ft előleget és dec. 30- án a sz. pénztárbizonylaton Ft-ot fizettek ki. A csatolt megrendelést, szerződést, teljesítésigazolást és a pénzátvételt az arra nem jogosult személy írta alá.

10 ˇ Egy televíziós társaságtól ápr. 22-én a Párt a Magyar Út Alapítvány részére egy arra nem jogosult személy által megrendelte a 14-es számú választási csomagot, amelyet Ft összegben előlegként kiszámláztak, és azt a Párt kifizette. Ezt követően ápr. 30-án egy arra nem illetékes személy - a televíziós társaságnak írt levélben - a MIÉP gazdasági vezetőjeként a Magyar Út Alapítvány nevére kiállított 4 db számla stornírozását és a MIÉP részére történő kiállítását kérte. A televíziós társaság részéről a stornírozás megtörtént és a MIÉP részére a reklámsugárzási előleg számla ismételten kiállításra került. Úgy az Alapítvány nevére, mint a saját nevére kiállított számlát, illetve az előbbi stornírozását a Párt nyilvántartásaiban elkönyvelték. Az elkönyvelt számlákon - a Magyar Út Alapítvány nevére kiállított számlán sem - a kifizetést engedélyező, a teljesítést igazoló és a könyvelés tényét igazoló aláírása nem szerepel. 2.3 Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Pártnál a vizsgált időszakban külföldi kiküldetés nem volt, így a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költségek elszámolásának rendjét tartalmazó hatályos szabályzat kidolgozására nem volt szükség Gépjármű üzemeltetés A Párt júl. 2-i 14. számú körlevelében újólag szabályozta a saját gépkocsi hivatalos útra történő használata esetén az üzemanyag elszámoltatást, illetve költségtérítést. Ehhez mellékelt egy Útnyilvántartó űrlapot. A szabályozás és a mellékelt űrlap megfelel a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak, amely az üzemanyag elszámolásról rendelkezik, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklet II. 7. pontjában leírtaknak. A hivatali célú használatra igénybe vett gépjárművek üzemeltetésének, utazási költségtérítésének gyakorlata év folyamán az előírásoknak megfelelt, de évben többségében ellentétes a Párt szabályozásával, illetve az említett jogszabályokban foglaltakkal. Az igénybevétel a belföldi kiküldetési rendelvény mellőzésével történt, helyette útnyilvántartást alkalmaztak. Az üzemanyagköltség elszámolással és az útnyilvántartások vezetésével, valamint a pénztári kifizetésekkel kapcsolatosan nem tartották be a vonatkozó jogszabályok előírásait. A megvizsgált Ft összegű pénztári kifizetés mellé csatolt - összesen 97 db - nyilvántartásból hiányzott az előírt: ˇ gépkocsi km óra állása, ˇ a használó megnevezése,

11 ˇ az utazás célja, üzleti partner megnevezése, ˇ az igénybe vevő neve, aláírása, ˇ az üzemanyag norma alkalmazása. A 97 esetből mindössze 2 esetben alkalmazták az üzemanyag norma alapján való költségtérítést, a többi esetben kizárólag benzinszámla alapján fizettek. A nyilvántartást a pénztáros nem kezelte szigorú számadású nyomtatványként. Az útnyilvántartások vezetése során nem tartották be sem a számviteli törvény 85. (1) bekezdésében a bizonylatokra előírt általános tartalmi, sem a személyi jövedelemadó törvény 25. (2) bekezdésében és a törvény mellékletében az útnyilvántartásokra előírt követelményeket. Ezért nem állapítható meg a tényleges közlekedés hivatali célja. A helytelen elszámolási gyakorlat következtében nem állapítható meg, hogy keletkezett-e adóköteles jövedelem, ami után a használókat adófizetési kötelezettség terheli. 2.4 Az adózásra, illetőleg járulék fizetésére vonatkozó jogszabályok betartása A Pártnál - a vizsgált időszakban - bér- és bérjellegű jövedelem kifizetés nem volt, így személyi jövedelem adóelőleg- és járulék fizetési kötelezettség nem merült fel. A Párt mindkét évben az APEHnek O -ás adóbevallást nyújtott be. A Pártnak társadalombiztosítási feladatai nem voltak. Társadalombiztosítási járulék alapot illető befizetéseket, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, társadalombiztosítási ellátások kifizetését nem kellett teljesítenie. 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt által adott nyilatkozat szerint részvényt nem vásároltak, gazdasági társaságban részesedést nem szereztek, saját egyszemélyes Kft-t nem alapítottak, tiltott pénzforrásokat - névtelen adományozásokat kivéve - nem fogadtak el. Az ÁSZ megállapításai az adott nyilatkozat tartalmát alátámasztják. A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételei - a könyvvitelében rögzítettek szerint - a következők voltak: ˇ tagdíjak, ˇ költségvetési támogatás, ˇ adományok, támogatások, ˇ banki kamatok,

12 ˇ egyéb bevételek. A Párt részére nyújtott adományok és támogatások között előfordultak névtelen adományok és tiltott vagyoni hozzájárulások, amelyek a párttörvény szerint tiltott bevételnek minősülnek. A névtelen adományok a 4 szervezetnél összesen Ft összeget tettek ki az alábbiak szerint: II. kerület (1998. évben) Ft Gödöllő (1998. évben) Ft Mosonmagyaróvár (1998. évben) Ft Győr-Moson-Sopron megye Ft ( évben) Összesen: Ft E tiltott bevételnek minősülő adományokat bizonylat nélkül könyvelték, az adományozókat nem nevezték meg, a befizetők aláírásokkal nem igazolták a befizetést, valamint rendezvényekből származó névtelen adományokat vételeztek be. A Párt a fentieken túlmenően tiltott vagyoni hozzájárulást is elfogadott a XI. kerületi Önkormányzattól. A XI. kerületi GAMESZ részére kiállított és a Párt által kiegyenlített különféle eszközbeszerzési (szőnyeg, karosszék stb.) számlákat Ft összegben költségként elkönyveltek, majd ezen számlák ellenértékét a GAMESZ megtérítette és a befizetett összegeket a Párt mint bevételt az Adomány számlára könyvelte. A fenti vagyoni hozzájárulás a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mert a párt részére költségvetési szerv vagyoni hozzájárulást nem adhat. A Párt által rendelkezésre bocsátott - még összesítés alatt álló, nem teljes körű - adatok alapján megállapítható, hogy a MIÉP alapszervezeteit illetően több olyan megállapodás, bérleti szerződés született, amelyek szerint a szervezetek - megyeiek és fővárosi kerületiek egyaránt - a helyiségeket ingyenesen használják (pl. a X. és XI. kerületek). Ezen bérleti szerződések is a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköznek. A tiltott vagyoni hozzájárulást eredményező bérleti jogviszony fennállását, illetőleg a tiltott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ nem a jelenlegi ellenőrzés, hanem külön eljárás során vizsgálja, illetőleg állapítja meg. 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése

13 A Pártnál - Alapszabálya szerint - választott Országos Számvizsgáló Bizottság működik (továbbiakban: OSZB), amely 5 tagból áll. A Bizottság feladatkörét az alábbiakban határozták meg: ˇ Érvényesíti a vonatkozó pénzügyi és számviteli rendeleteket és megalkotja a Párt Számviteli Szabályzatát, valamint saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, ˇ határozatairól jegyzőkönyvet készít, melyet megküld az Országos Elnökségnek és a Hivatalnak. A feladatkör meghatározása nem konkrét, szakmailag nem meghatározott. Az Országos Számvizsgálói Bizottság tevékenysége évben mindössze az időszaki pénztárjelentések hitelesítésének megtörténtét ellenőrizte három megyében, két alkalommal pedig célvizsgálatot végzett. A jelenlegi ügyviteli rendszerben a beszámolók és a könyvvezetés adatainak hitelessége és teljes körűsége, a pénzügyi kifizetések alátámasztottsága a belső ellenőrzési rendszer gyengesége miatt sem biztosított. A rendszerből hiányzik a vezetői és a folyamatba épített belső ellenőrzés. 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések Az évek gazdálkodását érintő előző ellenőrzés kötelezte a Pártot, hogy az ellenőrzési megállapítások figyelembevételével helyesbítsék a naplófőkönyvet a tényleges állapotnak megfelelően, ismételten hozzák nyilvánosságra a Párt évi módosított beszámolóját és a jövőben fordítsanak nagyobb figyelmet az utalványozások és a kifizetések helyes sorrendjére. A felhívásnak a Párt csak részben tett eleget. Az évi módosított beszámoló a Magyar Közlöny évi 6. számában megjelent. Az utalványozások és a kifizetések terén nem történt javulás, illetve előrelépés, sőt december 15-től lényegesen rosszabbodott a helyzet. Ezt bizonyítják a vizsgálati jelentés II. fejezet pontjában ismertetett megállapítások. II. ÖSSZEFOGLALÓ megállapítások, FELHÍVÁS a törvényes állapot helyreállítására, Javaslatok

14 1. Összefoglaló megállapítások A Párt ellenőrzése során a felmutatott okmányok hitelességének megállapítása, illetőleg egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése céljából indokolttá vált - az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 21. (3) bekezdése alapján - kapcsolódó ellenőrzés lefolytatása a Magyar Út Alapítványnál. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratokat azonban nem tudták az ÁSZ rendelkezésére bocsátani, mivel azokat személygépkocsival együtt - melyben az iratokat átmenetileg tárolták - ismeretlen személyek eltulajdonították. A rendőrségi nyomozás eredményének reményében az ellenőrzés szünetelt, majd azt az Állami Számvevőszék a rendelkezésre álló iratok alapján befejezte. Fentiek miatt a tervezett vizsgálati idő elhúzódott. A Párt az és évi gazdálkodásról készült beszámolókat a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt határidőre és a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott formában a Magyar Közlöny és évi 37. számaiban hozta nyilvánosságra, illetőleg az önrevízióval módosított évi beszámolót a Magyar Közlöny évi 72. számában ismételten megjelentette. A helyesen kialakított módszer és a könyveléssel való egyezőség ellenére az éves beszámolók tartalmilag egyik évben sem feleltek meg a számviteli törvény előírásainak, a könyvelési és bizonylatolási szabálytalanságok miatt nem fogadhatók el. A jelentésben foglalt megállapítások ismételten azt támasztják alá, hogy a pártok helyes könyvvezetésének kialakítása addig nem oldható meg maradéktalanul, míg fel nem oldják a párttörvény és a számviteli törvény - a beszámoló-készítésre vonatkozó - ellentmondásait. A számviteli alapelvek közül megsértették a valódiság, a világosság és a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelveket, mivel: ˇ a könyvvezetés és a bizonylatok többségükben nem támasztják alá hitelt érdemlően a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatok valódiságát, ˇ a könyvelés nem áttekinthető, ˇ a bizonylatok jelentős részén a gazdasági eseményeket nem a tényleges tartalomnak megfelelően mutatták be. A Párt könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. Számviteli politikájukat kialakították, a könyvvitel rendjét megfelelően szabályozták.

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231.

JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231. JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 231. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

~Ilami ~ámbrb _ős?ék

~Ilami ~ámbrb _ős?ék ~Ilami ~ámbrb _ős?ék JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség (Vállalkozók Pártja) 1991. évi gazdálkodása törvényességének vizsgálatáról 1992. június 105. A vizsgálatot v ezette: Berzétey Attiláné számvevő

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben