0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága 2. Az és évi beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvviteli megállapítások 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések II. ÖSSZEFOGLALÓ megállapítások, FELHÍVÁS a törvényes állapot helyreállítására, Javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 3. Javaslatok A VIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZERE, IDŐSZAKA, KÖRÜLMÉNYEI Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Igazság és Élet Pártja Címe: 1085 Rökk Szilárd u. 19. Jogállása: önálló jogi személy Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:

2 ˇ a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, és a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; ˇ a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat; ˇ a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt. Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés, szúrópróba szerinti kiválasztás alapján, a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program szerint. A helyszíni ellenőrzés időpontja: augusztus december 10. I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága A Párt az és évi beszámolókat (1. és 2. sz. melléklet) a párttörvény 9. (1) bekezdésében megszabott határidőben és a törvény 1. sz. mellékletében előírt formában április 29-én a Magyar Közlöny 37. számában és április 30-án a Magyar Közlöny 37. számában hozta nyilvánosságra. Az évi beszámolót - önrevízióval - módosították és VIII. 16-án a Magyar Közlöny 72. számában ismételten megjelentették. A közzétett beszámolók az Országos Iroda és az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei és budapesti szervezetek gazdálkodásának összesített adatait foglalják magukba. A Párt számviteli politikája tartalmazza a beszámoló összeállításának módszerét. E szerint a főkönyvi számlák a kiadásokat és bevételeket a beszámoló jogcímenkénti csoportosításának megfelelően tartalmazzák. Az évi beszámolók a könyvelési adatokkal megegyeznek. A helyesen kialakított módszer és a könyveléssel való egyezőség ellenére azonban az éves beszámolók a vizsgált években nem felelnek meg a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII.

3 törvény (továbbiakban: Szt.) előírásainak a könyvelési és bizonylatolási szabálytalanságok miatt. A számviteli alapelvek közül megsértették a valódiság, a világosság és a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelveket. ˇ A valódiság elvét, mert a helyi szervezetek pénzforgalmáról kiállított bizonylatok könyvelése és a könyvelési nyilvántartás céljára készített külső- és belső bizonylatok többségükben nem támasztják alá hitelt érdemlően a könyvelésben és a beszámolóban rögzített adatok helyességét, ˇ a világosság elvét, mert a beszámoló alapját képező könyvelés nem áttekinthető, ˇ a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvét, mert a bizonylatok jelentős részén a gazdasági eseményeket nem a tényleges tartalmuknak megfelelően mutatták be. 2. Az és évi beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvviteli megállapítások 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata A könyvvezetés szabályozottsága A Párt könyvvezetési kötelezettségének január 1-jétől - kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. A Párt számviteli politikájának keretében elkészítették a gazdálkodásukra jellemző szabályzatokat, előírásokat. A számviteli politika tartalmazza: ˇ a könyvvezetés módját, ˇ a helyi szervezetek elszámoltatásának szabályait, ˇ a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási rendszerét, ˇ a leltározás rendjét, ˇ a Pénzkezelési Szabályzatot, ˇ a Számviteli Szabályzatot. A Párt könyvviteli rendjét - az alábbiak kivételével - megfelelően szabályozták. Az Szt. előírásai alapján elkészített Számlarendben rögzítették a főkönyvi számlák tartalmát, megjelölését, egymáshoz való kapcsolatát és a Számlatükröt, valamint a gazdasági események hiteles rögzítésének követelményeit. Az Szt. 82. (2) bek., illetve a 83. (3) bek. b) pontjában foglaltaktól eltérően azonban a főkönyvi kivonatok készítésének és az egyéb gazdasági műveletek bizonylati adatai könyvviteli rögzítésének időpontját nem határozták meg.

4 A Párt szabályzataiból nem derül ki, hogy a gazdálkodásért ki a felelős, mindössze a könyvelő felelős - a vállalkozási szerződés szerint - a könyvelési anyagok feldolgozásáért, az adatok pontosságáért, a beszámoló jelentés elkészítéséért, valamint a számviteli és a párttörvénynek megfelelően a hitelességért. A szerződésben foglaltaknak a könyvelő vállalkozó teljes körűen és maradéktalanul - a vizsgált időszakban - nem tett eleget. Az Országos Iroda vezetőjének - akit a Párt vezetése az ÁSZ vizsgálathoz kapcsolattartó -nak nevezett meg decembere óta a pénzügyi-számviteli tevékenységre nincs rálátása, miután azt a hatásköréből, illetve irányítása alól kivonták, és utalványozási jogköre is megszűnt A könyvvezetés gyakorlata A könyvvezetés a gyakorlatban nem felelt meg az Szt aiban és a Párt szabályzataiban előírt azon követelményeknek, melyek a bizonylatok feldolgozására vonatkoznak. A számítógépes adatfeldolgozással végzett könyvvezetés az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat nem mutatja megfelelően, és a bizonylatok tartalmi és alaki kellékeinek hiánya miatt nem biztosított a könyvelt adatok hitelessége sem. A számítógépes rendszerben vezetett könyvviteli nyilvántartásokba bejegyzett adatok nem minden esetben azonosíthatók egymással, illetve a bizonylatok adataival. Emiatt az adatok ellenőrzése, egyeztetése nehézkes. Így pl. a főkönyvi számlákon nem tüntetik fel az ellenszámlákat, az eredeti bizonylat dátumát és számát pedig a főkönyvi számlák jelentős részén nem jelölik meg. A Párt Számviteli Szabályzata szerint a megyei és budapesti szervezeteknek bevételeikről és kiadásaikról 1997-ben negyedévenként, 1998-ban pedig évente egyszer kellett elszámolniuk az Országos Iroda felé. Az elszámolási kötelezettség teljesítése a beszámoló sorainak megfelelő jogcímek szerinti összesítőkön történt, melyek alátámasztására a pénztárjelentést és a pénztárbizonylatokat kellett csatolni. A könyvelés alapbizonylatai a jogcímenkénti negyedéves, illetve éves összesítők, melyek alapját képező bevételi és kiadási bizonylatokat azonban - az Szt. 85. (1) bek. g) pontjában foglaltaktól eltérően - jogcímenként nem sorolták fel és nem összesítették. Az alábbi felsorolt elszámolásokhoz a bizonylatokat sem csatolták. Ez a könyvelésben rögzített bevételi és kiadási összegek valódiságát nem támasztja alá. Emellett a könyvelés alapjául szolgáló pénzügyi elszámolásokon a könyvelés megtörténtét, időpontját és a bizonylat sorszámát sem tüntették fel.

5 Az összesített pénzügyi elszámolások és ennek alapját képező bizonylatok érvényesítését - a kifizethetőség jogosságát - aláírással nem igazolták. A helyi szervezetek elszámolásaival s ezek könyvelésével kapcsolatos szabálytalanságok az alábbiak: ˇ A helyi szervezetek bevételeit és kiadásait a beszámoló sorainak jogcímei szerint a beszámolási időszak végén egy összegben könyvelték. E miatt a megyei és budapesti szervezetek működési és politikai tevékenységének a felmerülés szerinti kiadásait és időpontját - az Szt. 85. (1) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérően - megállapítani nem lehetett. ˇ A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet évi elszámolásához egyetlen bevételi és kiadási pénztárbizonylatot sem csatoltak. Az elkönyvelt évi bevételi és kiadási összegek az éves időszaki pénztárjelentés adataitól is eltérnek. ˇ A gödöllői szervezet évi könyvelése alapját képező pénzügyi elszámolás bizonylatokkal nem alátámasztott. Az időszaki pénztárjelentés -en túlnyomórészt feltüntették a pénztárbizonylatok sorszámát, az elszámolás alapját képező bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat azonban nem csatolták a pénztárjelentéshez. A pénzügyi elszámoláson az éves Ft bevételből csak Ft tagdíjbevétel dokumentált. Az utólagosan adott befizetési nyilatkozatok elfogadását követően a bevételekből Ft névtelen adománynak minősül. Az adományok bevételi bizonylatait nem csatolták az elszámoláshoz, és e nélkül elkönyvelték adományként a bevételek számlaosztályba. Az évi elszámolásban kimutatott Ft összegű kiadásból összesen Ft összegű kiadás (36 tétel) bizonylatai nem álltak rendelkezésre. Ebből az összegből Ft-ot üzemanyag szabálytalan elszámolása címén levontak, a fenti összeget azonban az Egyéb költségszámlán mégis elkönyvelték. ˇ A Párt budaörsi szervezete az Országos Központ engedélye nélkül - külföldi adomány befogadása céljából - bankszámlát nyitott. A külföldi magánszemélytől származó Ft összegben jóváírt adományból Ft-ot vettek fel, mely összeget magánszemélytől származó külföldi adomány helyett belföldi adományként könyveltek el. A fennmaradó Ft a bankszámlán maradt, amelyet nem mutattak ki az évi bevételek között. A helyi szervezetek valóságban meglévő pénzkészletét nem leltározták és a megyei és budapesti szervezetek év végi záró készpénzállományát a könyvelési adatokkal a vizsgált években nem egyeztették.

6 Az VII. 21-én kampányköltség címén Ft összegű különféle költség bizonylatait a könyvelés alapját képező számlaösszesítőhöz nem csatolták. Ezt a hiányosságot a vizsgálat befejezését követően pótolták. Az ÁSZ részére II. 15-én átadott bizonylatok alaki és tartalmi kellékei azonban kifogásolhatóak Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás Az eszköznyilvántartáson belül a beszerzett eszközökről tárgyi eszköz nyilvántartást vezetnek. A tárgyi eszközöket mindkét évben fordulónapon - a Párt Leltározási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően - leltározták Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása A magánszemélyeknek elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámoltatása megfelelő. A helyi szervezeteknek kifizetett ellátmányok nyilvántartása és elszámolása nem felelt meg az Szt ában foglalt előírásoknak. A részletezett szabálytalanságokat a Jelentés pontja tartalmazza Szigorú számadású bizonylatok A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok körét meghatározták. Ilyen nyomtatványként kezelik a készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatokat (készpénzfelvételi csekkek, pénztárjelentések, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok) és a leltárfelvételi íveket. A nyilvántartások vezetése azonban nem felel meg az Szt ában előírt szigorú számadási kötelezettség követelményeinek. A készpénzkezelési bizonylatok nyilvántartása nem teljes körű, mert - a Párt által előírtaktól eltérően - a helyi szervezetek bizonylatai a központi nyilvántartásban nem szerepelnek és a bemutatott pénzkezelési bizonylatok nyilvántartása csak az évi adatokat tartalmazza. Továbbá a vezetett nyilvántartás nem biztosítja a bizonylattal történő elszámoltatást, mivel a házipénztári bevételi, kiadási bizonylatok és a pénztárjelentés nyilvántartásában nem a bizonylat átvételi időpontjában történik az átvétel igazolása, hanem a bizonylattömb leadásakor. A készpénzfelvételi utalvány nyilvántartásában a csekk felhasználásokat a felhasználókkal nem igazoltatják Szállítók és vevők A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyvelésben tételesen nyilvántartotta, számlázási tevékenységet nem folytatott, szállítói tartozásait határidőre kiegyenlítette A Párt és saját Kft-je pénzügyi kapcsolatainak nyilvántartása A Párt saját Kft-t nem alapított, így ezzel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartást sem vezet.

7 2.2.2 A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem A számviteli nyilvántartás céljára készített külső és belső bizonylatok 1997-ben néhány esetben, 1998-ban pedig többségében nem támasztják alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. Emiatt a beszámolókészítés és a könyvvezetés alapelvei nem érvényesültek teljes körűen. A rögzített adatok valódisága és a kívülállók részére történő bizonyíthatósága nem biztosított. A könyvelt adatok hitelességét biztosító - az Szt ában előírt - legfontosabb alaki és tartalmi kellékek hiányoznak az évi bizonylatok nagy részéről, vagy nem az arra jogosultak írták alá azokat. Így pl. a gazdasági műveletet elrendelő és végrehajtó személy, a teljesítést igazoló személy és az ellenőr aláírása hiányzik a bizonylatokról. Ugyanakkor több esetben előfordult, hogy nem a belső szabályzatok szerint jogosult személy vállalt kötelezettséget, illetve igazolta a gazdasági művelet megtörténtét Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt Alapszabálya és az Országos Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) eltérő módon szabályozza az aláírási jogkört. Az Alapszabály IV. 6/D. pontja szerint az Elnökség az elnököt és az alelnököket hatalmazza fel arra, hogy közülük ketten együttes aláírásukkal képviseljék a Pártot, ahol az egyik aláíró minden esetben az elnök. Ugyanakkor az SZMSZ II. kötelezettségvállalási szabályzatában A párt nevében elkötelezettséget a párt elnöke egyszemélyben, az alelnökök közül pedig csak két alelnök együttesen tehet. A vizsgált bizonylatok nem tükrözik a Párt által kialakított szabályzatok előírásait. A kifizetési bizonylatok többségénél nem állapítható meg a kötelezettségvállaló személye, mivel az engedélyező aláírása hiányzik a bizonylatokról, illetve a kapcsolódó megrendeléseket, szerződéseket nem tudták bemutatni annak ellenére, hogy az SZMSZ előírja a kötelezettségvállalás csak írásban történhet és a kötelezettségvállalást az iroda vezetőjének is ellen kell jegyezni. Ezt a hiányosságot visszamenőleg évre olymódon helyesbítették, hogy az ÁSZ részére II. 15-én átadott évi pénztárbizonylati másolatok mellé a Párt elnökének és helyettesének engedélyező aláírását csatolták. Továbbra is ellentmond a fenti szabályzatokban előírtaknak, hogy a fenti hatásköröket teljes körűen nem az arra illetékes személyek gyakorolták Bizonylatolás ˇ Pénzkezelési Szabályzatában a Párt újólag szabályozta évtől kezdődően a házipénztár kezelési rendjét. Ebben rögzítette, hogy a házipénztárban tartható készpénz értékhatára évre nincs korlátozva... Hiányossága a Szabályzatnak, hogy nem látták el keltezéssel és jóváhagyó aláírással. A Párt elnökének utasítására december 16-án a házipénztár átadás-átvételre került. A Párt hivatalos

8 irodahelyiségéből a Magyar Fórum Kiadó Kft irodahelyiségébe helyezték át a pénztárt. Ezzel egyidejűleg a pénztárosi teendőket a Párt Országos Iroda vezetőjétől a Magyar Út Alapítvány pénztárát is kezelő személy vette át. A házipénztár elhelyezése a Magyar Fórum Kiadó Kft helyiségében ellentétes a Párt SZMSZ-ben foglaltakkal, amely kimondja, hogy a pénztárt a Párt hivatalos, biztonsági zárral ellátott, védőrácsos helyiségében kell elhelyezni. Az SZMSZ V. fejezete a Pénztár- és Pénzkezelési Szabályzat azt is rögzíti, hogy a házipénztárban kell őrizni a Párt biztonsági tartalékát, ami a Központi Iroda mindenkori havi költségvetésének háromszorosa. Ezt a kötöttséget az évtől életbe léptetett Pénzkezelési Szabályzat feloldotta, illetve megszüntette. A Párt pénztárforgalmának évi és I-III. n. évi alakulása is tükrözi, hogy a pénztárban hónapról-hónapra a készpénzállomány - nyitó és zárókészlet egyaránt - olyan ütemben növekedett, amelyet a Párt havi készpénz kiadásai nem indokoltak. A banki átutalások, készpénz felvételek folytán a pénztárbevételek nagyságrendje jóval meghaladta a havi kiadások összegét, ami ellentétes a pénzforgalomról szóló többször módosított 39/1984. (XI.5.) MT rendelet 2. (1) bekezdésében előírt azon kötelezettségnek, miszerint a belföldi jogi személyek kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével a bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani,... A pénztári készpénzállomány nagyságrendje, illetve forgalmának alakulása, valamint a pénztárellenőrzés rendszeres hiánya tették indokolttá, hogy az ÁSZ vizsgálat pénztárrovancsot tartson. Ez azonban a pénztáros távolléte miatt két ízben is meghiúsult. ˇ Pénztárellenőrzés annak ellenére nem volt, hogy ennek követelményét a Párt Pénzkezelési Szabályzat -ában - az Szt. 85. (1) bek. c) pontjában foglaltakkal összhangban - előírták, illetőleg szabályozták. Az évi szúrópróbaszerűen ellenőrzött pénztár be- és kifizetési bizonylatokról minden esetben hiányzik az ellenőr, és többnyire a csatolt alapbizonylatokról a teljesítést igazoló, engedélyező aláírása. Ez utóbbi hiányosságot a jelentés pontjában részletezettek szerint utólag pótolták. ˇ A teljesítés igazolása, illetve a szolgáltatás átvétele hiányzik az alább felsorolt pénztárbizonylatokról: ˇ Az dec. 22-i sz. kiadási pénztárbizonylat szerint nyomdai bérmunka előleg címén Ft és dec.

9 30-án a sz. bizonylat szerint színes plakát készítéséért Ft-ot fizettek ki. A nyomdai munka megrendelése és a szállítói számlákon a teljesítés igazolása hiányzik a bizonylatokról. Emellett a szállítói készpénzfizetési számlákon a kifizetés időpontja okt. 14., illetve dec. 07., ami eltér a pénztárbizonylatok szerinti fenti kifizetési időponttól. ˇ Ugyancsak hiányoznak a fenti kellékek az alábbi kifizetések bizonylatairól: aug sz. pt. biz db szórólap Ft okt sz. pt. biz db szórólap Ft okt sz. pt. biz. szórólap nyomása Ft ˇ Az alábbi bizonylatokról a fenti hiányosságok mellett a konkrét szolgáltatás megjelölése is hiányzik: október sz. pt. biz. művészeti tevékenység Ft november sz. pt. biz. kulturális szolgáltatás Ft ˇ A fentiek mellett sok esetben a különféle jogcímeken több személy részére kifizetendő pénzösszegek átvevője meghatalmazás nélküli - a pénz felvételére nem jogosult - azonos személy. ˇ Jelentős összegű házipénztári kifizetések bizonylatain a kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló és a pénzt átvevő személy azonos: ˇ dec. 22-i sz. pénztárbizonylaton nyomdaipari termékekért kifizetett Ft alapbizonylatain a 3 db szállítói számlához csatolt megrendelések és szerződések, valamint a pénztárbizonylaton szereplő pénzt felvevő aláírója azonos. Emellett a készpénzfizetési számlákon szereplő fizetési időpont és a pénztárbizonylaton szereplő kifizetési dátum lényeges eltérést mutat az alábbiak szerint: ˇ aug. 12-én az sz. pénztárbizonylaton kulturális szolgáltatásért Ft előleget és dec. 30- án a sz. pénztárbizonylaton Ft-ot fizettek ki. A csatolt megrendelést, szerződést, teljesítésigazolást és a pénzátvételt az arra nem jogosult személy írta alá.

10 ˇ Egy televíziós társaságtól ápr. 22-én a Párt a Magyar Út Alapítvány részére egy arra nem jogosult személy által megrendelte a 14-es számú választási csomagot, amelyet Ft összegben előlegként kiszámláztak, és azt a Párt kifizette. Ezt követően ápr. 30-án egy arra nem illetékes személy - a televíziós társaságnak írt levélben - a MIÉP gazdasági vezetőjeként a Magyar Út Alapítvány nevére kiállított 4 db számla stornírozását és a MIÉP részére történő kiállítását kérte. A televíziós társaság részéről a stornírozás megtörtént és a MIÉP részére a reklámsugárzási előleg számla ismételten kiállításra került. Úgy az Alapítvány nevére, mint a saját nevére kiállított számlát, illetve az előbbi stornírozását a Párt nyilvántartásaiban elkönyvelték. Az elkönyvelt számlákon - a Magyar Út Alapítvány nevére kiállított számlán sem - a kifizetést engedélyező, a teljesítést igazoló és a könyvelés tényét igazoló aláírása nem szerepel. 2.3 Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Pártnál a vizsgált időszakban külföldi kiküldetés nem volt, így a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költségek elszámolásának rendjét tartalmazó hatályos szabályzat kidolgozására nem volt szükség Gépjármű üzemeltetés A Párt júl. 2-i 14. számú körlevelében újólag szabályozta a saját gépkocsi hivatalos útra történő használata esetén az üzemanyag elszámoltatást, illetve költségtérítést. Ehhez mellékelt egy Útnyilvántartó űrlapot. A szabályozás és a mellékelt űrlap megfelel a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben foglaltaknak, amely az üzemanyag elszámolásról rendelkezik, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklet II. 7. pontjában leírtaknak. A hivatali célú használatra igénybe vett gépjárművek üzemeltetésének, utazási költségtérítésének gyakorlata év folyamán az előírásoknak megfelelt, de évben többségében ellentétes a Párt szabályozásával, illetve az említett jogszabályokban foglaltakkal. Az igénybevétel a belföldi kiküldetési rendelvény mellőzésével történt, helyette útnyilvántartást alkalmaztak. Az üzemanyagköltség elszámolással és az útnyilvántartások vezetésével, valamint a pénztári kifizetésekkel kapcsolatosan nem tartották be a vonatkozó jogszabályok előírásait. A megvizsgált Ft összegű pénztári kifizetés mellé csatolt - összesen 97 db - nyilvántartásból hiányzott az előírt: ˇ gépkocsi km óra állása, ˇ a használó megnevezése,

11 ˇ az utazás célja, üzleti partner megnevezése, ˇ az igénybe vevő neve, aláírása, ˇ az üzemanyag norma alkalmazása. A 97 esetből mindössze 2 esetben alkalmazták az üzemanyag norma alapján való költségtérítést, a többi esetben kizárólag benzinszámla alapján fizettek. A nyilvántartást a pénztáros nem kezelte szigorú számadású nyomtatványként. Az útnyilvántartások vezetése során nem tartották be sem a számviteli törvény 85. (1) bekezdésében a bizonylatokra előírt általános tartalmi, sem a személyi jövedelemadó törvény 25. (2) bekezdésében és a törvény mellékletében az útnyilvántartásokra előírt követelményeket. Ezért nem állapítható meg a tényleges közlekedés hivatali célja. A helytelen elszámolási gyakorlat következtében nem állapítható meg, hogy keletkezett-e adóköteles jövedelem, ami után a használókat adófizetési kötelezettség terheli. 2.4 Az adózásra, illetőleg járulék fizetésére vonatkozó jogszabályok betartása A Pártnál - a vizsgált időszakban - bér- és bérjellegű jövedelem kifizetés nem volt, így személyi jövedelem adóelőleg- és járulék fizetési kötelezettség nem merült fel. A Párt mindkét évben az APEHnek O -ás adóbevallást nyújtott be. A Pártnak társadalombiztosítási feladatai nem voltak. Társadalombiztosítási járulék alapot illető befizetéseket, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket, társadalombiztosítási ellátások kifizetését nem kellett teljesítenie. 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt által adott nyilatkozat szerint részvényt nem vásároltak, gazdasági társaságban részesedést nem szereztek, saját egyszemélyes Kft-t nem alapítottak, tiltott pénzforrásokat - névtelen adományozásokat kivéve - nem fogadtak el. Az ÁSZ megállapításai az adott nyilatkozat tartalmát alátámasztják. A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételei - a könyvvitelében rögzítettek szerint - a következők voltak: ˇ tagdíjak, ˇ költségvetési támogatás, ˇ adományok, támogatások, ˇ banki kamatok,

12 ˇ egyéb bevételek. A Párt részére nyújtott adományok és támogatások között előfordultak névtelen adományok és tiltott vagyoni hozzájárulások, amelyek a párttörvény szerint tiltott bevételnek minősülnek. A névtelen adományok a 4 szervezetnél összesen Ft összeget tettek ki az alábbiak szerint: II. kerület (1998. évben) Ft Gödöllő (1998. évben) Ft Mosonmagyaróvár (1998. évben) Ft Győr-Moson-Sopron megye Ft ( évben) Összesen: Ft E tiltott bevételnek minősülő adományokat bizonylat nélkül könyvelték, az adományozókat nem nevezték meg, a befizetők aláírásokkal nem igazolták a befizetést, valamint rendezvényekből származó névtelen adományokat vételeztek be. A Párt a fentieken túlmenően tiltott vagyoni hozzájárulást is elfogadott a XI. kerületi Önkormányzattól. A XI. kerületi GAMESZ részére kiállított és a Párt által kiegyenlített különféle eszközbeszerzési (szőnyeg, karosszék stb.) számlákat Ft összegben költségként elkönyveltek, majd ezen számlák ellenértékét a GAMESZ megtérítette és a befizetett összegeket a Párt mint bevételt az Adomány számlára könyvelte. A fenti vagyoni hozzájárulás a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mert a párt részére költségvetési szerv vagyoni hozzájárulást nem adhat. A Párt által rendelkezésre bocsátott - még összesítés alatt álló, nem teljes körű - adatok alapján megállapítható, hogy a MIÉP alapszervezeteit illetően több olyan megállapodás, bérleti szerződés született, amelyek szerint a szervezetek - megyeiek és fővárosi kerületiek egyaránt - a helyiségeket ingyenesen használják (pl. a X. és XI. kerületek). Ezen bérleti szerződések is a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköznek. A tiltott vagyoni hozzájárulást eredményező bérleti jogviszony fennállását, illetőleg a tiltott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ nem a jelenlegi ellenőrzés, hanem külön eljárás során vizsgálja, illetőleg állapítja meg. 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése

13 A Pártnál - Alapszabálya szerint - választott Országos Számvizsgáló Bizottság működik (továbbiakban: OSZB), amely 5 tagból áll. A Bizottság feladatkörét az alábbiakban határozták meg: ˇ Érvényesíti a vonatkozó pénzügyi és számviteli rendeleteket és megalkotja a Párt Számviteli Szabályzatát, valamint saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, ˇ határozatairól jegyzőkönyvet készít, melyet megküld az Országos Elnökségnek és a Hivatalnak. A feladatkör meghatározása nem konkrét, szakmailag nem meghatározott. Az Országos Számvizsgálói Bizottság tevékenysége évben mindössze az időszaki pénztárjelentések hitelesítésének megtörténtét ellenőrizte három megyében, két alkalommal pedig célvizsgálatot végzett. A jelenlegi ügyviteli rendszerben a beszámolók és a könyvvezetés adatainak hitelessége és teljes körűsége, a pénzügyi kifizetések alátámasztottsága a belső ellenőrzési rendszer gyengesége miatt sem biztosított. A rendszerből hiányzik a vezetői és a folyamatba épített belső ellenőrzés. 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések Az évek gazdálkodását érintő előző ellenőrzés kötelezte a Pártot, hogy az ellenőrzési megállapítások figyelembevételével helyesbítsék a naplófőkönyvet a tényleges állapotnak megfelelően, ismételten hozzák nyilvánosságra a Párt évi módosított beszámolóját és a jövőben fordítsanak nagyobb figyelmet az utalványozások és a kifizetések helyes sorrendjére. A felhívásnak a Párt csak részben tett eleget. Az évi módosított beszámoló a Magyar Közlöny évi 6. számában megjelent. Az utalványozások és a kifizetések terén nem történt javulás, illetve előrelépés, sőt december 15-től lényegesen rosszabbodott a helyzet. Ezt bizonyítják a vizsgálati jelentés II. fejezet pontjában ismertetett megállapítások. II. ÖSSZEFOGLALÓ megállapítások, FELHÍVÁS a törvényes állapot helyreállítására, Javaslatok

14 1. Összefoglaló megállapítások A Párt ellenőrzése során a felmutatott okmányok hitelességének megállapítása, illetőleg egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése céljából indokolttá vált - az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 21. (3) bekezdése alapján - kapcsolódó ellenőrzés lefolytatása a Magyar Út Alapítványnál. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratokat azonban nem tudták az ÁSZ rendelkezésére bocsátani, mivel azokat személygépkocsival együtt - melyben az iratokat átmenetileg tárolták - ismeretlen személyek eltulajdonították. A rendőrségi nyomozás eredményének reményében az ellenőrzés szünetelt, majd azt az Állami Számvevőszék a rendelkezésre álló iratok alapján befejezte. Fentiek miatt a tervezett vizsgálati idő elhúzódott. A Párt az és évi gazdálkodásról készült beszámolókat a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt határidőre és a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott formában a Magyar Közlöny és évi 37. számaiban hozta nyilvánosságra, illetőleg az önrevízióval módosított évi beszámolót a Magyar Közlöny évi 72. számában ismételten megjelentette. A helyesen kialakított módszer és a könyveléssel való egyezőség ellenére az éves beszámolók tartalmilag egyik évben sem feleltek meg a számviteli törvény előírásainak, a könyvelési és bizonylatolási szabálytalanságok miatt nem fogadhatók el. A jelentésben foglalt megállapítások ismételten azt támasztják alá, hogy a pártok helyes könyvvezetésének kialakítása addig nem oldható meg maradéktalanul, míg fel nem oldják a párttörvény és a számviteli törvény - a beszámoló-készítésre vonatkozó - ellentmondásait. A számviteli alapelvek közül megsértették a valódiság, a világosság és a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelveket, mivel: ˇ a könyvvezetés és a bizonylatok többségükben nem támasztják alá hitelt érdemlően a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatok valódiságát, ˇ a könyvelés nem áttekinthető, ˇ a bizonylatok jelentős részén a gazdasági eseményeket nem a tényleges tartalomnak megfelelően mutatták be. A Párt könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. Számviteli politikájukat kialakították, a könyvvitel rendjét megfelelően szabályozták.

15 A megfelelően szabályozott számviteli rend gyakorlata azonban egyik évben sem felelt meg a számvitelről szóló évi XVIII. törvény azon előírásainak, amelyek a bizonylatok kiállítására és feldolgozására vonatkoznak. A könyvvezetés nem kellően áttekinthető, és a bizonylatok szabálytalanságai miatt nem biztosított a könyvelt adatok hitelessége sem. A Párt helyi szervezeteinek elszámolási kötelezettségét megfelelően szabályozták. A szabálytalan elszámolások és a szabálytalan bizonylatok elkönyvelése, valamint a szükséges ellenőrzés elmulasztása miatt azonban nem bizonyított a könyvelésben rögzített bevételi és kiadási összegek valódisága. A Párt Győr-Moson-Sopron megyei, valamint a gödöllői szervezeténél a vizsgált időszakban Ft összegű adományt, és Ft összegű kiadást bizonylat nélkül könyveltek. A budaörsi szervezet az Országos Központ engedélye nélkül bankszámlát nyitott az OTP Rt-nél, melynek forgalmát csak részben mutatták ki az év végi elszámolásukban. A helyi szervezetek év végi záró készpénzállományát a könyvelési adatokkal egyik évben sem egyeztették. Az analitikus nyilvántartások közül az eszköznyilvántartást és az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartását megfelelően vezetik. A szigorú számadású nyomtatványok vezetése azonban nem felel meg az Szt.-ben előírt követelményeknek. A bizonylati rend nem felel meg az Szt. előírásainak, mert a számviteli nyilvántartás céljára készített külső és belső bizonylatok többségükben nem támasztják alá hitelt érdemlően a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. Emiatt a beszámolókészítés és a könyvvezetés alapelvei nem érvényesültek teljes körűen. A rögzített adatok valódisága és a kívülállók részére történő bizonyíthatósága nem biztosított. A könyvelt adatok hitelességét biztosító legfontosabb alaki és tartalmi kellékek hiányoznak az évi bizonylatok nagy részéről, vagy nem az arra jogosultak írták alá azokat. A kiadási bizonylatok többségénél a kifizetést engedélyező aláírása hiányzik. Ezt az ÁSZ részére utólag február 15-én - átadott iratanyag szerint olymódon pótolták, hogy a teljes évi - fénymásolt, nem hitelesített - pénztárbizonylatok mellé a Párt elnökének és helyettesének utólagos engedélyező aláírását csatolták. Továbbra is ellentmond a fenti szabályzatban előírtaknak a szerződés aláírás és a teljesítésigazolás gyakorlata.

16 A házipénztár kezelése nem felelt meg a követelményeknek, illetve a Párt szabályzataiban előírtaknak. Annak elhelyezése nem a Párt hivatalos helyiségében történt. A házipénztár napi készpénzállományának évi rohamos emelkedését - több 10 millió Ft - a Párt napi kiadásai nem indokolták. Pénztárellenőrzést a vizsgált időszakban - az ellenőrzött bizonylatok tanúsága szerint - nem végeztek. A fentebb felsoroltak indokolttá tették, hogy az ÁSZ pénztárrovancsot végezzen a Pártnál. Ez azonban a pénztáros távolléte miatt két ízben is meghiúsult. A gépjármű üzemeltetéssel, illetve üzemanyag elszámolással és költségtérítéssel kapcsolatos jogszabályokat és a saját előírásaikat év folyamán betartották. A hivatali célú használatra igénybe vett nem saját tulajdonú gépjárművek üzemeltetésének és költségtérítésének gyakorlata évben többségében nem felelt meg az előírásoknak. Az ellenőrzött bizonylatok alapján Ftot fizettek ki a fenti jogcímen szabálytalanul. A Pártnál - a vizsgált időszakban - bér és bérjellegű jövedelem kifizetésére nem került sor, következésképpen személyi jövedelem adóelőleg és járulék befizetés sem volt. A Párt Ft összegű névtelen adományt és Ft tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el és számolt el a bevételei között. Fentiek a párttörvény 4. (2), (3) bekezdésében foglaltak szerint tiltott bevételnek minősülnek. Mind a két tevékenység a párttörvény 4. (4) bekezdésében foglalt eljárás alá esik. A vizsgálat az ellenőrzött időszakban két esetben tárta fel, hogy a Párt a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző tiltott nem pénzbeni vagyoni hozzájárulást fogadott el azáltal, hogy - más pártokhoz hasonlóan, ahogy azt korábbi ÁSZ vizsgálatok megállapították - az önkormányzattól ingyen fogadott el irodahelyiséget. A Budapest Fővárosi X., és XI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező helyiségek ingyenes használata tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, amely mértékének számszerűsítése az ÁSZ által külön folytatott eljárás során történik meg, hasonlóan mint más pártok esetében. A belső ellenőrzési rendszer - a vezetői és folyamatba épített ellenőrzés - nem működik. Az OSZB tevékenysége nem biztosítja az ellenőrzés teljes körűségét. A Párt szabályzataiból nem derül ki, hogy a gazdálkodásért ki a felelős, mindössze a könyvelő felelős - a vállalkozási szerződés szerint - a könyvelési anyagok feldolgozásáért, az adatok pontosságáért, a beszámoló jelentés elkészítéséért, valamint a számviteli és a párttörvénynek megfelelően a hitelességért. A szerződésben foglaltaknak a könyvelő vállalkozó teljes körűen és maradéktalanul

17 - a vizsgált időszakban - nem tett eleget. Az Országos Iroda vezetőjének - akit a Párt vezetése az ÁSZ vizsgálathoz kapcsolattartó -nak nevezett meg decembere óta a pénzügyi-számviteli tevékenységre nincs rálátása, miután azt a hatásköréből, illetve irányítása alól kivonták, és utalványozási jogköre is megszűnt. A vizsgált időszakban a Párt nem rendelkezett olyan szakképzett - minimális létszámú - apparátussal, amelyet a megnövekedett pénzügyi forgalom nagyságrendje indokolna. A helyszíni vizsgálat befejezése után a Párt intézkedési tervet készített, mely végrehajtása esetén a jelentésben bemutatott hiányosságok és szabálytalanságok megszűntethetőek. Jelezték, hogy a könyvvezetési feladatokkal új könyvelő céget bíztak meg, a belső szabálytalanságokat átdolgozzák, és mindent megtesznek a törvényi előírások betartása érdekében. 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására Az ÁSZ elnöke felhívja a Párt elnökét arra, hogy a jelentésben megállapított szabálytalanságok figyelembevételével az alábbi intézkedéseket tegye meg: 1) Intézkedjen az éves beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetéséről, az Szt.-ben előírt számviteli alapelvek teljes körű érvényesítéséről, illetve ennek alapját képező feltételek biztosításáról. 2) Gondoskodjon a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelességének biztosításáról, a számviteli, bizonylatolási szabálytalanságok megszüntetéséről. A könyvvezetés gyakorlata feleljen meg az Szt.-ben és a Párt számviteli politikájában előírtaknak. 3) A Párt helyi szervezeteinek elszámolási kötelezettségével kapcsolatban megállapított szabálytalanságokat szüntesse meg. Megfelelő ellenőrzéssel biztosítsa a helyi szervezetek pénzforgalmi adatainak a könyvelésben történő szabályszerű rögzítését. 4) Gondoskodjon a Párt Győr-Moson-Sopron megyei, gödöllői és budaörsi szervezeteinek elszámolásainál megállapított bizonylati és elszámolási szabálytalanságok kivizsgálásáról és a hiányzó bizonylatoknak a könyvelés részére történő átadásáról. Továbbá valamennyi helyi szervezet készpénzállományának a könyvelési adatokkal történő egyeztetéséről. 5) A szigorú számadású nyomtatványok vezetésénél biztosítsa a számvitelről szóló évi XVIII. törvényben előírt követelmények érvényesülését.

18 6) Biztosítsa, hogy a Pártnál alkalmazott külső és belső bizonylatok feleljenek meg az Szt.-ben előírt követelményeknek, és így azok hitelt érdemlően támasszák alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. 7) Intézkedjen, hogy a Pártnál alkalmazott aláírási gyakorlat (kötelezettségvállalás, kifizetés engedélyezése, teljesítés igazolása) az alapszabályban, illetve az SZMSZ-ben előírtakkal kerüljön összhangba. 8) Gondoskodjon arról, hogy a házipénztár kezelése feleljen meg a Párt szabályzataiban előírtaknak. A Pénzkezelési utasításban foglaltak szerint biztosítsa a házipénztár elhelyezését és a pénztárbizonylatok és házipénztári készpénzállomány ellenőrzését. 9) Követelje meg az üzemanyag felhasználás térítése során a rendszeresített útnyilvántartás hiánytalan és szabályszerű vezetését. 10) A jelentés I/3. pontjában megállapított, a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, valamint a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft-ot a párttörvény 4. (4) bekezdése alapján fizessék be a központi költségvetésbe. 11) Vizsgálja meg a Párt által használt valamennyi nem tulajdonában álló helyiség használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, a feltárt törvénysértő gyakorlatot szüntessék meg. 12) Gondoskodjon arról, hogy Párt alapszabályában, vagy az SZMSZben kerüljön kijelölésre a gazdálkodásért felelős személy, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket is határozzák meg. 3. Javaslatok 1. Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: a) az Állami Számvevőszék korábbi pártvizsgálatai alapján tett jelzésekre is figyelemmel kezdeményezze a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a számvitelről szóló évi XVIII. törvény - a pártok nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő - ellentmondásainak feloldásáról. b) Az Állami Számvevőszék korábbi pártvizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseiben és a jelen jelentés 1.3. pontjában megfogalmazott ingatlanhasználattal kapcsolatos feszültségek feloldására szükséges lenne a pártok számára ingyenes használatra átengedett önkormányzati tulajdonú ingatlanok törvénysértő használatának jogszabályi rendezése. 2. Az Állami Számvevőszék javasolja a pénzügyminiszternek, hogy:

19 a párttörvény 4. (4) bekezdése utolsó mondata értelmében a Párt költségvetési támogatását a Jelentés I. fejezet 3. pontjában részletezett, tiltott adományból származó, a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző tiltott vagyoni hozzájárulás összegével Ft-tal és a 4. (3) bekezdésébe ütköző névtelen adomány értékét kitevő összeggel Ft-tal, összesen: Ft-tal csökkentse.

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1996. és 1997. évi beszámolók

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0131 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 86-5/2011. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu Ajka, 2011.08.10. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Városlőd Község Önkormányzatnál

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0558 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március JELENTÉS a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0704 2007. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben