ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLENŐRZÉSI JELENTÉS"

Átírás

1 ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel/Fax: 88/ Ikt.sz.: 86-5/ Ajka, ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Városlőd Község Önkormányzatnál a készpénzforgalom rendjének, a pénzkezelés szabályszerűségének ellenőrzéséről

2 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a készpénzforgalom rendjének, a pénzkezelés szabályszerűségének ellenőrzéséről Az ellenőrzés tárgya: a készpénzforgalom rendjének, a pénzkezelés szabályszerűségének ellenőrzése Az ellenőrzés feladata: a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, a pénztár működésének szabályozottsága, a pénztárbizonylatok rendjének ellenőrzése. Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: Az ellenőrzésre a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás évi ellenőrzési ütemterve alapján kerül sor. Ellenőrzött időszak: költségvetési év Az ellenőrzött szerv: Városlőd Község Önkormányzata Ellenőrzés helyszíne: Városlőd-Csehbánya Községek Körjegyzősége 8445 Városlőd, Templom tér 4. Az ellenőrzés időtartama: július 26-augusztus 3. Az ellenőrzést végzi: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás részéről: Emmer Krisztina belső ellenőr Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők: Csekényi István polgármester Dobosi Gergely körjegyző Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi Az ellenőrzés módszere: tételes, a pénztárbizonylatoknál mintavételezés A jelentés leadásának határideje: augusztus 10. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy: a készpénzállomány megegyezik-e a pénztárjelentés egyenlegével, megfelelően szabályozott-e a pénztár kezelése, pénzforgalmi rendje és védelme, a bevételek szabályszerűek-e, a befizetéseket naprakészen és teljes körűen, hiánytalanul bevételezték-e a pénztárba, a kifizetések szabályszerűek voltak-e, betartották-e a pénz kezelésére, védelmére, nyilvántartására és bizonylatolására vonatkozó előírásokat. 2

3 B E V E Z E T É S A pénzkezelés helyi szabályozása az egyik legalapvetőbb szabályozási terület, mivel közvetlenül érinti a személyi felelősség, s a mindennapi működés során folyamatosan megjelenő tevékenységet is. A költségvetési szervek működésük során készpénzforgalmat bonyolítanak le. A készpénzforgalom volumene függ a szerv nagyságától, tevékenysége jellegétől, az adott terület szociális helyzetétől. Az egyes készpénzpénzforgalom-bonyolítási módok gyakran egymás mellett is megtalálhatóak, egymást jól kiegészítő rendszerként működnek. A költségvetési szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének feladata az, hogy a különböző módok közül kiválassza azt a kezelési, bonyolítási módot, mely a legjobban alkalmazható az adott körülmények között. I. Részletes vizsgálati feladatok 1. A rovancsolással kapcsolatos ellenőrzési feladatok A rovancsolásnak az a célja, hogy a meglevő értékek számbavételével rögzítse a tényleges készpénz (forint, valuták) és egyéb értékek állományát, - azt egybevesse a kapcsolatos nyilvántartással, és eltérés esetén az eltérések vizsgálatához kiinduló alapul szolgáljon. Városlőd Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) házipénztárában levő készpénz összege ( Ft Ft) a július 29-én meglepetésszerűen végrehajtott rovancsolás megállapítása szerint - megegyezett a pénztárjelentésben feltűntetett pénztár záró egyenlegével. A pénzkészlet a Pénz-és értékkelezési, valamint Házipénztár szabályzat szerint engedélyezett záró pénzkészletet ( Ft) meghaladta. A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számlára. A pénztárzárásnál a pénztáros és a belső ellenőr volt jelen. A belső ellenőr jegyzőkönyvet vett fel a pénztárrovancsról, mely az ellenőrzési jelentés mellékletét képezi. 2. A készpénzforgalom szabályozottságának ellenőrzése Az Önkormányzat Pénz-és értékkezelési, valamint házipénztár szabályzata január 1-jén lépett hatályba. A szabályzatban pénztárzárlat rendjét szabályozták, miszerint a pénztárban a pénztári órák befejezését követően Ft készpénz tartható és a pénztáros az Önkormányzat pénztárában dekádonként köteles s pénztárzárlatot elkészíteni. A szabályzatban meghatározták a házipénztár nyitva tartásának időpontját, valamint rögzítették, hogy a pénztáros helyettesítésekor a pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szabályzatban történő jogszabályi hivatkozás (Ámr.) aktualizálása szükséges. A számvitelről szóló évi C. törvény szerint szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni a készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. A Pénzkezelési szabályzatban meghatározták, hogy a pénztáros köteles vezetni a szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapját. A pénztáros vonalas füzetben 3

4 vezette a szigorú számadású nyomtatványokról a nyilvántartást. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott, vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely biztosítja azok elszámoltatását. Az ellenőrzött szerv belső szabályzatában rögzítették, hogy olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből a felhasználó szervezeti egység, a felhasználó személy, az átvétel időpontja és a felhasznált mennyiség sorszám szerint is megállapítható. Továbbá a Bizonylati rendben előírták, hogy a nyilvántartásnak tartalmazni kell a bizonylat megnevezését, a bizonylat bevételezésének keltét, a bevételezett bizonylat mennyiségét, a nyomtatvány kezdő- és végző sorszámát, az igénybevétel keltét, a kiadott nyomtatvány sorszámát, mennyiségét, az átvétel elismerését, a leadott tőpéldány elismerését. A jelenleg használt nyilvántartásból nem minden esetben derülnek ki ezek az információk, ezért javaslom a szabályzatban előírt Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapja elnevezésű dokumentum használatát. A Bizonylati rend 6.1. pontjában felsorolták a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványokat, mely nincs összhangban a Pénzkezelési szabályzat 5.4. pontjában rögzített nyomtatványok körével. Az operatív gazdálkodási jogköröket július 31-ig a Házipénztár-és pénzkezelési szabályzatban rögzítették, azonban érvényesítésre és szakmai teljesítés igazolására nem jelöltek ki dolgozót augusztus 1. napján hatályba lépett a Gazdasági jogkörök szabályzata, mely teljes körűen tartalmazta az operatív gazdálkodási jogköröket. A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni január 1-től hatályos Ámr. (292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet) alapján csak a kiadásoknál kötelező a szakmai teljesítés igazolása. A 76. (2) bekezdése előírja, hogy a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek meghatározott körére nézve is a szakmai teljesítés igazolásának kötelezettségét (de nem kötelező). A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírással rendelkeztek. A pénztáros munkaköri leírásában rögzítették a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatokat. A pénztár-helyettes leírásában meghatározták, hogy helyettesítés esetén a pénztáros feladataival egyezik. A vezetői elszámoltathatóság alapkövetelménye, hogy a feladatok, a jogok és kötelezettségek, a hatáskörök és a felelősségek minden folyamatban pontosan és egyértelműen legyenek elhatárolva. E követelménynek a költségvetési szerv vezetése akkor tud megfelelően, eredményesen és hatékonyan eleget tenni, ha a feladatokat úgy fogalmazza meg, hogy azok mennyiségi és minőségi teljesítésének lehetőségét is megteremti, és a szervezet minden dolgozójával megismerteti, egyrészt a mindenkivel szemben alkalmazott, általános követelményeket, másrészt a munkatárs személyére vonatkozó, konkrét feladatokat. A pénzkezelési szabályzatban mellékletében megtalálható megbízások tartalmazták, hogy a dolgozó a kezelésére bízott pénz és értéktárgyak tekintetében teljes anyagi felelősség terheli. Az Önkormányzat Bizonylati renddel és Bizonylati albummal rendelkezett. A Bizonylati albumot a Bizonylati rend mellékleteként a körjegyzőségnél CD-n tárolták. A Bizonylati album aktualizálásáról legalább negyedévente gondoskodni kell, mely előírásnak nem tettek eleget. Javaslom az albumot a helyi sajátosságoknak megfelelően kialakítani (nyomtatott formában) és rendszeresen aktualizálni. A bizonylati rend célja, hogy biztosítsa az államháztartás szervezeténél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének és megőrzésének rendjét. A Számviteli törvény a határozza meg a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem követelményrendszerét. Ebből az következik, hogy minden gazdasági műveletről, eseményről, 4

5 amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani, a könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján szabad adatokat bejegyezni. A hazai számviteli szabályozás a számviteli bizonylat adatainak alaki és tartalmi hitelességére, megbízhatóságára (helytállóságára) épít, azt tekinti a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem alapjának. A Bizonylati rendben szereplő bizonylatokat és azok használatára vonatkozó leírásokat a Bizonylati albumban kell rögzíteni. 3. Pénztári bevételek ellenőrzése Az Önkormányzat április, május és december havi pénztárbizonylatai és pénztárjelentései kerültek ellenőrzésre. A házipénztár működéséhez szükséges ellátmányt a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetben történő készpénzfelvétellel biztosították. A felvett összegről szóló igazolást a bevételi pénztárbizonylathoz csatolták. Április hónapban 25 db, május hónapban 26 db, december hónapban 23 db bevételi pénztárbizonylat került kiállításra, amelyeket az érvényesítő, könyvelő, az utalványozó és a pénztáros minden esetben aláírt. Az ellenőrzött szerv a korábbi ellenőrzés javaslatára beszerezte a költségvetési szervek részére alkalmas pénztárbizonylatot. Április hónapban 9 esetben (terembérlet, ellátmány visszavétel, kölcsön visszavétel), május hónapban 8 esetben (ellátmány visszavétel, előleg visszavétel, kölcsön visszavétel), december hónapban 9 esetben (előleg visszavétel, körjegyzőség támogatás visszavétel, ellátmány visszavétel, kölcsön visszavétel, iskolatámogatás) nem csatolták a számviteli alapdokumentumot. A szakmai teljesítés igazolást a pénztárbizonylaton végezték el bélyegzővel és aláírással, a dátumot nem tűntették fel. A főkönyvi számlaszámokat a pénztárbizonylatokon kijelölték. A befizető aláírása több esetben hiányzott a pénztárbizonylatokról. A bevételi pénztárbizonylatot bevételezett összeg azonosságának igazolásának céljából a befizetővel alá kell íratni. A gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök gyakorlása során a vizsgált bizonylatoknál nem minden esetben tartották be az Ámr. 80. (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi követelményeket. Az utalványozó a maga javára látott el utalványozási feladatot az alábbi esetekben: én kiállított B számú, én kiállított B számú, én kiállított B számú pénztárbizonylatokon. 4. A pénztári kifizetések ellenőrzése Április hónapban 52 db, május hónapban 47 db, december hónapban 56 db kiadási pénztárbizonylat került kiállításra, melyeken az érvényesítő, könyvelő aláírása minden esetben szerepelt. Április hónapban az ellenőr aláírása 1 esetben, az utalványozó aláírása 5 esetben, május hónapban az utalványozó, ellenőr aláírása 1-1 esetben, december hónapban a pénztáros aláírása 1 esetben nem szerepelt. Április és május hónapokban több esetben nem csatolták a számviteli alapdokumentumot ellátmányok, előlegek, támogatások visszafizetése esetén. A pénztári kifizetésekhez minden esetben alapokmányt kell csatolni vagy meghatározott rendeletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást feltüntetni. A Pénzkezelési szabályzatban meghatározták, hogy a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat, melyek a következők lehetnek: Számla, készpénzfizetési számla, szerződés, illetmény kifizetési jegyzék, kiküldetési rendelvény, ki- vagy befizetéseket elrendelő egyéb okmányok (pl. képviselő-testületi határozat). 5

6 A kifizetési pénztárbizonylaton szereplő összeg megegyezett az alapbizonylaton illetve a pénztárjelentésben feltüntetett összeggel. A pénztárbizonylatokon a főkönyvi számlaszámok kijelölték. A vizsgált pénztárbizonylatokról a készpénzt átvevő személy aláírása több esetben hiányzott. A kifizetés megtörténtét a kedvezményezett, vagy megbízottja aláírásával igazolja. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a kifizetéseket a szabályozásnak, valamint a Számviteli törvény 167. (1) bekezdés c) pontjának megfelelően végezzék el. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak teljes bizonyítóerejű magánokiratban foglalt meghatalmazás ellenében fizethető ki, miután a pénztárok a meghatalmazáson feltüntetett adatok valódiságáról meggyőződött. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával az alapokmányon történik (pl. bérjegyzék, könyvelési bizonylat, jegyzék, stb.) A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénz átvételét az átvevőnek a kiadási pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. A szakmai teljesítésigazolást a pénztárbizonylaton végezték el bélyegzővel és aláírással, a dátumot nem tűntették fel. A gazdasági jogkörök szabályzatában rögzítették, hogy a szakmai teljesítés igazolása számla alapján történő kifizetés esetén az eredeti számlán, nem számlás, egyszeri kifizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás dokumentumának eredeti, fedezetvizsgálattal ellátott példányán, többszöri kifizetési kötelezettséget keletkeztető kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás dokumentumának fedezetvizsgálattal ellátott példányának másolatán történik. Személygépkocsival történő utazás esetén több esetben a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatványt használták, amely a tömegközlekedési eszközzel történő közlekedés elszámolására alkalmas. A nyomtatvány helyett javaslom a Kiküldetési rendelvény használatát. A vizsgált időszakban történő az utazási költségtérítéseket a december 31-ig hatályos alapnorma-átalányokkal számolták. A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében nem haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat. Javaslom a kiküldetéseket felülvizsgálni és az utazási költségtérítéseket a január 1. napjától hatályos alapnorma-átalányok szerint korrigálni. Az Önkormányzatnál több esetben történt előleg kifizetés. Készpénzt elszámolásra (előlegre) csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget (előleget) vesz fel, a korábban felvett összeggel (előleggel) akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről (előlegről) nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás adatai alapján a pénztáros haladéktalanul köteles jelezni a körjegyző felé azoknak a nevét, akik nem számoltak el a megadott határidőre az elszámolásra felvett összeggel (előleggel). Az elszámolásra kiadott összeggel annak felvételétől számított 30 napot meg nem haladó időtartamon belül el kell számolni. (a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 72. (4) bek. c pontja) Amennyiben az előleggel az azt felvevő 30 napon belül nem számol el, 6

7 úgy őt a törvény 72. -a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelemadója terheli. Az ellenőrzött szervnél nem figyelték, hogy az elszámolás 30 napon belül megtörtént-e. 5. A készpénz kezelésének, őrzésének, szállításának ellenőrzése A pénztáros minden pénztári be-és kifizetést a pénztárjelentésbe feljegyzett. A vizsgált időszakban napi pénztárjelentést használtak, de évtől áttértek az időszaki pénztárjelentésre. A pénztárjelentéseket folyamatosan vezették (nem dekádonként), melyeket a pénztáros aláírt, viszont a pénztárellenőr aláírása hiányzott. A záró pénzkészletnek a pénztárjelentésben történő ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzött hónapokban a záró pénzkészlet meghaladta a szabályzat szerint engedélyezett 100 ezer Ft-ot. A Pénzkezelési szabályzatban rögzítették, hogy a házipénztár pénzkészlete vaskazettában kerül elhelyezésre, amelynek egyik kulcsát a pénztáros, másik kulcsát (lezárt, lepecsételt és aláírásokkal hitelesített borítékban) a körjegyző őrzi. A páncélszekrényben Ft értékben Bakonykarszt törzsrészvényt is tartottak, melyekről az egyedi analitikus nyilvántartás készítése folyamatban volt. A vaskazetta kulcsának másodpéldányával az Önkormányzat nem rendelkezett. A pénztári kulcsok helyéről, a változásokról a szabályzat 3. számú mellékletében szereplő nyilvántartást nem vezették. A vaskazetta páncélszekrényben került elhelyezésre. A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett összegért. A felelősségük addig tart, míg a pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi a pénztárba. A Pénzkezelési szabályzat pontjában meghatározták a készpénzszállítás szabályait. A pénzkezeléssel megbízott dolgozók megbízásában szerepeltek a pénzszállítási feladatok. II. Ö S S Z E G Z Ő M E G Á L L A P Í T Á S O K Az ellenőrzés az Önkormányzat készpénzforgalmi rendjének szabályozására, a készpénzforgalom lebonyolítása során alkalmazott bizonylatok alaki-és tartalmi megfelelőségére, a készpénz kezelésére, őrzésére és védelmére terjedt ki. A készpénzforgalom bonyolításának szabályait a költségvetési szerv sajátosságai határozzák meg. A készpénzkezelés szabályozottságának fontos eleme a munkafolyamatba épített ellenőrzés, mely elsősorban a bizonylatok aláírásával - az operatív gazdálkodást gyakorlók részéről - valósíthatók meg. Az Önkormányzat házipénztárában levő készpénz a végrehajtott rovancsolás megállapítása szerint megegyezett a pénztárjelentésen nyilvántartott pénztár záró egyenlegével. A pénzkészlet a Pénz-és értékkelezési, valamint Házipénztár szabályzat szerint engedélyezett záró pénzkészletet ( Ft) meghaladta. Az operatív gazdálkodási jogköröket Gazdasági jogkörök szabályzatában rögzítették. Az Önkormányzat Bizonylati renddel és Bizonylati albummal rendelkezett. A Bizonylati albumot a Bizonylati rend mellékleteként a körjegyzőségnél CD-n tárolták, mely aktualizálása negyedévente szükséges. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat az aláírásra jogosult személyek nem minden esetben írták alá, a szakmai teljesítés igazolását nem a szabályozásnak megfelelően végezték el. 7

8 A gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök gyakorlása során a vizsgált bizonylatoknál nem minden esetben tartották be az Ámr. 80. (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi követelményeket. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó alapokmányokat, vagy a pénztárbizonylaton hivatkozni kell a dokumentumra. Az ellenőrzés a vizsgált területet korlátozottan megfelelőnek ítéli. A vizsgált terület a legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeznek, és elfogadható teljesítményt mutatnak. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások azonban arra utalnak, hogy a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Ha az adott terület vagy szervezeti egység vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki. A szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvek és eljárások általában hatékonyak, és az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül. 8

9 III. K Ö V E T K E Z T E T É S E K, J A V A S L A T O K A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett a gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében az alábbiakat javaslom: 1) A Pénz-és értékkezelési, valamint házipénztár szabályzatban történő jogszabályi hivatkozás aktualizálását (Ámr.), 2) A pénzkészlet zárásakor a Pénz- és értékkelezési, valamint Házipénztár szabályzatban meghatározott napi záró pénzkészlet összegét betartani, 3) A pénztári kulcsok helyéről, a változásokról a szabályzat 3. számú mellékletében szereplő nyilvántartást vezetni, a vaskazetta és a páncélszekrény kulcsait a szabályozásnak megfelelően kezelni vagy a szabályzatot a gyakorlatnak megfelelően módosítani, 4) A gazdálkodási, ellenőrzési jogkörök gyakorlása - az Ámr. 80. (2) bekezdésben foglalt - összeférhetetlenségi követelményeket minden esetben betartani, 5) A szigorú számadású nyomtatványokról a szabályozásban rögzített analitikus nyilvántartás (Szigorú számadású nyomtatványok munkahelyi (tételes) nyilvántartó lapja) vezetését, 6) Személygépkocsival történő utazás esetén a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatvány helyett Kiküldetési rendelvény használatát, 7) Az elszámolásra kiadott összegek fajtáit, annak kifizetési, elszámolási rendjét és nyilvántartását szabályozni, az analitikus nyilvántartást vezetni és figyelemmel kísérni, hogy a készpénzt felvevők annak felvételétől számított 30 napon belül elszámoltak-e, 8) A Bizonylati rend 6.1. pontjában és a Pénzkezelési szabályzat 5.4. pontjában rögzített szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványokat körének összhangját biztosítani, 9) A Bizonylati albumot a helyi sajátosságoknak megfelelően kialakítani és aktualizálásáról legalább negyedévente gondoskodni, 10) A kiküldetéseket felülvizsgálni és az utazási költségtérítéseket a január 1. napjától hatályos alapnorma-átalányok szerint korrigálni, 11) A pénztárbizonylatokon, pénztárjelentéseken a szükséges aláírásokat minden esetben feltűntetni 12) A számviteli alapbizonylatokon a szakmai teljesítés igazolását a szabályozásnak megfelelően minden esetben elvégezni, 9

10 13) A be- és kifizetési pénztárbizonylatokhoz minden esetben az alapdokumentumokat csatolni, vagy meghatározott rendeletre, jogszabályra, egyéb dokumentumra való hivatkozást feltüntetni, 14) A hiányosságok megszüntetése, a jogszabályi előírások biztosítása érdekében A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, többször módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 29. -ában előírtak alapján készített intézkedési tervet a 29.. (2) bekezdésben foglalt határidő figyelembevételével az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési csoport részére küldje meg. Ajka, augusztus 10.. Emmer Krisztina regisztrált belső ellenőr reg.szám:

11 Melléklet Városlőd-Csehbánya Községek Körjegyzősége 8445 Városlőd, Templom tér 4. JEGYZŐKÖNYV Készült: év július 29. nap alkalmával Városlőd-Csehbánya Községek Körjegyzőségének helyiségében. Tárgy: Pénztárrovancs Jelen vannak: Némethné Bódis Ildikó pénztáros Emmer Krisztina belső ellenőr A Költségvetési szervnél július 29-én pénztárrovancsot végeztem. A rovancs eredménye: Pénztáros szerint Belső ellenőr szerint Hiány/többlet(+-) Megnevezés Ft Készpénz összege 11 db 5 Ft-os 11 db 5 Ft-os - 6 db 10 Ft-os 6 db 10 Ft-os - 5 db 20 Ft-os 5 db 20 Ft-os - 3 db 50 Ft-os 3 db 50 Ft-os - 2 db 100 Ft-os 2 db 100 Ft-os - 2 db 200 Ft-os 2 db 200 Ft-os - 1 db 500 Ft-os 1 db 500 Ft-os - 2 db 1000 Ft-os 2 db 1000 Ft-os - 5 db 2000 Ft-os 5 db 2000 Ft-os - 1 db 5000 Ft-os 1 db 5000 Ft-os - 8 db Ft-os 8 db Ft-os - 2 db Ft-os 2 db Ft-os - Összes készpénz Ft Ft - Étkezési utalvány összege Ft Ft - Összesen Ft Ft - A rovancs eredményeként a pénztárban 0 Ft (hiány, többlet) mutatkozott az ellenőrzés időpontjában. pénztáros belső ellenőr 11

12 ZÁRADÉK Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak egy példányát hasznosítás és intézkedés céljából átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 28.. (2) bekezdése értelmében a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül észrevételeimet megküldöm az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési csoportja részére. Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal történő egyetértésnek minősül. Városlőd, augusztus 10. Csekényi István polgármester 12

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

8400 Ajka, Szabadság tér 12. Pf.3 Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 102-6/2010. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu tobbcelu@ajkanet.hu Ajka, 2010.07.16.

8400 Ajka, Szabadság tér 12. Pf.3 Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 102-6/2010. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu tobbcelu@ajkanet.hu Ajka, 2010.07.16. Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Pf.3 Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 102-6/2010. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu tobbcelu@ajkanet.hu Ajka, 2010.07.16. J E L E N T É S

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail:

Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 433-9/2010. Előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusi ülésére 626-4/2013. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület 1146 Budapest, Istvánmezei u Gazdálkodási szabályzat

Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület 1146 Budapest, Istvánmezei u Gazdálkodási szabályzat Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyva: 2016. november 08. Hatályba lép 2017.01.01. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja:

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről.

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. ÁEEK VIZSGÁLAT 2016 a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kórháznál a belső kontrollrendszer

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rész PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma A pénzkezelési szabályzat célja, hogy a Marcali Városi Kulturális Központnál meghatározásra kerüljenek azok a szabályok,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET Vizsgált szervezet Neve : Német Kisebbségi Önkormányzat Címe : 5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Költségvetési szerv vezetője : Gschwindt Mónika Törzsszáma : 583220100

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Budapest,

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2017.09.30. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma... 4 II. HITELINTÉZETNÉL

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TERVEZET

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TERVEZET Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u.32. Tel/Fax: 87/510-303 E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu Web: www.balatonfelvidek.org Iktatószám: 508-4/2011 Ellenőrzés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 0 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 0 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES... 0 2.2. PÉNZTÁRI ELLENŐR... 0 2.3. UTALVÁNYOZÓ(K)...

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben