Számviteli Politikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli Politikája"

Átírás

1 TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest

2 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) A Szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős személy A szabályzat hatálya A pénzkezelésre vonatkozó tartalmi és jogszabályi előírások... 3 II. FEJEZET A pénzkezelés részletes szabályai A pénzforgalom-lebonyolítás rendje... 5 A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei és a kapcsolódó felelősségi szabályok Készpénzkezelés A számlák kezelése A pénzkezelés bizonylati rendje A pénzforgalommal kapcsolatos egyéb pénznemekre (valutákra) vonatkozó szabályok Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása III. fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV. fejezet MELLÉKLETEK sz. melléklet Kimutatás a Testnevelési Egyetem pénztár bejárati ajtó, rács, lemezszekrény és páncélszekrény kulcsának kezeléséről sz. melléklet Megbízás a pénztár kezeléséről sz. melléklet Nyilatkozat megbízás elfogadásáról sz. melléklet jegyzőkönyv hamis készpénz befizetésének esetére sz. melléklet Pénztár átadás-átvételi/ ellenőrzési jegyzőkönyv sz. melléklet Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetén sz. melléklet Értesítés az elszámolásra kiadott előlegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról sz. melléklet Szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása

3 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: SZABÁLYZAT) (1) A Testnevelési Egyetem (továbbiakban Egyetem) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 14. (5) bekezdés d) pontja alapján a Számviteli politika keretében elkészített Pénzkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Egyetem pénzeszközeinek (fizetési számlák, készpénz, csekkek, elektronikus pénzeszközök) kezelésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. (2) A Szabályzat célja, hogy az Szt. előírásainak eleget téve, az Egyetem sajátosságaihoz, adottságaihoz, körülményeihez igazodva meghatározza azokat a szabályokat, előírásokat, módszereket, amellyel a pénzkezelés megfelelően szervezett, valamint ellenőrizhető legyen. 2. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉÉRT, ILLETVE AKTUALIZÁLÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY (1) A Szabályzat elkészítéséért, annak tartalmáért, aktualizálásáért a kancellár a felelős. (2) A Szabályzatot a szenátus hagyja jóvá. (3) Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai, illetve a Szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely az aktualizálást szükségessé teszi. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységének, közalkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeire, hallgatóira. Tárgyi hatálya kiterjed minden pénzmozgással járó gazdasági eseményre. 4. A PÉNZKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (1) A pénzkezelés szabályozásának törvényi kereteit az Szt. 14. (8) bekezdése rögzíti, amely szerint a Szabályzat a következő elemeket tartalmazza: a) a pénzforgalom (készpénzben, illetve pénzforgalmi számlán történő) lebonyolításának rendjét, b) a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, c) felelősségi szabályait, d) a készpénzben és a pénzforgalmi számlán lévő pénzeszközök közötti forgalmának előírásait, e) a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, f) a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, 3

4 g) a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást, h) az ellenőrzés gyakoriságát, i) a pénzszállítás feltételeit, j) a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét, k) a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat. A Szabályzat az alábbi jogszabályokon alapul: a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Szt.); az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. (továbbiakban Áhsz.); az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.); a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján található rendeletek, szabályzatok, tájékoztatók és útmutatók. (2) Az előirányzatok felhasználásnak rendje és a bevételek köre Az Egyetem előirányzatainak pénzforgalma a Kincstári körbe tartozik. A költségvetési támogatási előirányzatokat, és a támogatási bevételeket az Egyetem alaptevékenységének finanszírozására használja, melynek körét az Alapító Okirat tartalmazza. Az Egyetem intézményi bevételei: a) szolgáltatások bevétele, b) bérleti díj bevételek, c) intézményi ellátási díjak, d) alkalmazottak térítései, e) hallgatók térítései, f) hallgatók kártérítése. A bevételek beszedéséhez kapcsolódó számlázást a Gazdasági Igazgatóság végzi. A támogatási szerződések bevételeit előlegként kell kezelni addig, amíg az elfogadás visszaigazolása a támogató részéről nem történt meg. A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az Egyetem a felügyeleti szerv előírásai szerint módosítja. A dologi kiadások körében megtervezett előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. Egyetem saját hatáskörben előirányzat-módosítást a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett végez az Áht-ben foglaltak betartásával. 4

5 II. FEJEZET A PÉNZKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 5. A PÉNZFORGALOM-LEBONYOLÍTÁS RENDJE (1) Az Egyetem számlaforgalmának lebonyolítási rendje Az Egyetem a Kincstár ügyfele, költségvetéssel rendelkező központi költségvetési szerv. Az éves költségvetési előirányzatot előzetes tájékoztatás szerint, kiemelt előirányzatra (jogcímre) tervezetten havi egy-tizenketted aránynak megfelelően teljesíti a Kincstár. Az Egyetem számláján történt tárgyhavi forgalom és a halmozott forgalom alakulásáról információt a Kincstár által havonta megküldött PJ02 táblázat biztosítja, amelyet a könyveléssel (főkönyvi kivonattal) havonta egyeztetni kell. Az intézményi saját bevételek előírásai és beszedésének kötelezettsége az Egyetem feladata. Az előirányzatnál nagyobb tényleges bevételt módosítás keretében kell beépíteni a költségvetésbe. A kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványt a felügyeleti szerv felülvizsgálja és dönt a felhasználhatóságáról, majd egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A kötelezettséggel le nem kötött előirányzat maradványról a felügyeleti szerv dönt. Az Egyetem az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában részletezett feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat a) Kincstárral, b) kincstári kártyával, c) csekken, d) készpénzben bonyolítja le. Az Egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével, a kincstári egységes számlán (KESZ) keresztül történik. A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, a kincstári körön kívül a kiadásokat és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti. A kifizetéseket teljesítés előtt ellenőrizni kell, hogy fennállnak-e a kifizethetőség feltételei, helyes-e a jogcím, rendelkezésre áll-e az előirányzati fedezet. A Kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzatában foglaltak szerint az Egyetem a következő fizetési számlával rendelkezik: MÁK előirányzat-felhasználási keretszámla, száma: (2) A pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos főbb operatív feladatok: a) a számlák törzsadataiban történő változások átvezetését az Egyetem kezdeményezi a Kincstárnál; b) a számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot az Egyetem aláírás-bejelentő nyomtatványon jelenti be a Kincstárhoz, az eredeti példányok őrzéséről a Gazdasági Igazgatóság gondoskodik; c) a számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a megbízások aláírásával, illetve a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával; d) a bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek; e) ha a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be az új aláírásbejelentésre az intézkedést a Gazdasági Igazgatóság teszi meg; 5

6 f) a számlák feletti rendelkezési jogot az Egyetem elektronikus kódolással (ún. chipek) használatával gyakorolja; g) az aláírók személyének kijelölése a kancellár, az új aláírásokkal ellátott aláírói címpéldány eljuttatása a Kincstárhoz a gazdasági igazgató feladata. (3) Az Egyetem által alkalmazott fizetési módok A pénzforgalmi számlák közötti fizetések: a) egyszerű átutalás, b) csoportos átutalás, c) rendszeres átutalás, d) kártyával kezdeményezett átutalás, A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a) kártya, b) csekk. A készpénzfizetés: a) készpénz befizetése pénztárban számlára, b) postai készpénz átutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása számlára, c) készpénz kifizetése pénztárban számláról, d) megbízás teljesítése postai kifizetési utalvánnyal számláról. 6

7 A PÉNZKEZELÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 6. KÉSZPÉNZKEZELÉS A pénztár az Egyetem működéséhez szükséges készpénz (forint, valuta) valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatványok, étkezési jegyek, taxi kártyák, stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására, és megőrzésére kijelölt helyiség, amelyben a készpénz és az egyéb értékek elhelyezéséhez és megőrzéséhez megfelelő biztonságot biztosít. A helyiség páncélszekrénnyel, biztonsági zárral, riasztóberendezéssel, és kamerával ellátott. (1) A pénztár működésének szabályai Az Egyetem pénztárában kell bonyolítani minden, az Egyetem gazdálkodásával összefüggő készpénzben történő be - és kifizetést. Idegen tulajdont képező érték a pénztárban még ideiglenesen sem őrizhető. Az Egyetem pénztára csak nyitvatartási időben működhet, ettől eltérni csak rendkívüli esetekben a gazdasági igazgató külön engedélyével lehet. A nyitvatartási idő kedden és csütörtökön 9-12 óráig tart. A pénztár helyiségében a pénztáros, a helyettes, valamint a hatályban lévő kötelezettségvállalás és utalványozási rendjében meghatározottak aláírás mintáját ki kell függeszteni. A változások folyamatos átvezetése az ügyfél tájékoztatón a gazdasági igazgató feladata. A pénztár engedélyezett záró állománya ,- Ft. Kivételes esetben ettől el lehet térni a gazdasági igazgató külön engedélyével. Azonban az Egyetem napi készpénz záró állomány naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az ötszázezer forintot. A pénztáros csak valódi és forgalomképes bankjegyeket és érméket fogadhat el a befizetőtől és a kifizetést is csak ezekkel teljesítheti. Nem fogadhat el sérült, megcsonkított, egyes részeiben hiányos bankjegyet, olyan érmét sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a forgalomban, a természetes kopás következtében vesztett súlyából, vagy sérült meg. Hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet illetve érmét a pénztáros köteles visszatartani. A befizetőt jegyzőkönyvben (4. számú melléklet) kell meghallgatni, a személyi adatokon túl arra vonatkozóan is, hogy hol, kitől és mikor kapta. A jegyzőkönyv aláírásának esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen bankjegy esetén fel kell tüntetni annak sorozat - és sorszámát. A jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a Kincstár fiókjának, illetve megküldeni e Magyar Nemzeti Banknak. A pénztáros a pénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítetten köteles nyilvántartani. A pénz átvevőjének a személyazonosságát minden esetben személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárnál, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás átadása mellett fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénz átadását a befizetőnek a bevételi pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. (2) Az Egyetem a készpénzben történő teljesítésre igényelt készpénzfelvétel esetén a kifizetések során az Ávr. 148 (3) bekezdésében előírtak szerint jár el. A készpénzfelvétel jogcímei: Az Ávr. 148 (3) bekezdése alapján az Egyetem c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, 7

8 d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forintértéket el nem érő kiadások, f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítésére igényelheti az Egyetem a Szabályzatában meghatározott pénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést. (3) A pénzszállítás feltételei A készpénz szállítása a felhatalmazott személy, illetve személyek kötelessége és feladata. A készpénz szállítás szabályai: Összeghatár Szállítás módja Pénzszállítók száma Ft-ig tetszőleges 1 fő Ft-ig Ft-ig jelzést adó pénzszállító táska jelzést adó pénzszállító táska 1 fő pénzszállító, 1 fő kísérő 1 fő pénzszállító, 2 fő kísérő A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül kell a pénztárba szállítani és ott elhelyezni. A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénztárosnak átadniuk. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi. A fenti szabályokat a valuta szállításánál is alkalmazni kell. (4) Elszámolási előlegek A pénztárosnak az elszámolásra kiadott előlegeket a FORRÁS SQL ügyviteli rendszer nyilvántartásába kiadáskor és visszavételkor is fel kell vezetni. Az elszámolásra kiadott összegek 8

9 nyilvántartása alapján az elszámolási határidők betartását ellenőrizni kell. Munkakör változása esetén a munkakört átvevőnek az előleget közvetlenül átadni nem lehet, azt az előleget felvevő köteles a pénztárnál visszafizetni, s az adott munkakört átvevő külön bizonylat alapján köteles felvenni. Az állandó előleggel rendelkező személyek által teljesített kiadások elszámolásánál és bizonylatolásánál a kifizetésekre vonatkozó általános előírások szerint kell eljárni és a kifizetésekről a megfelelő kiadási bizonylatot kiállítani. Az elszámolás alapján kifizetésre kerülő összeg felvételére az állandó előleggel rendelkező dolgozó jogosult. A kiadott előleg összege a cél eléréséhez szükséges mértéket nem lépheti túl. Az előleg kiadásakor meg kell határozni azt az időpontot, ameddig a felvevő személy az előlegről elszámolni köteles. Az elszámolási előlegre felvehető összeg maximum 50 ezer forint. Ettől eltérni csak a gazdasági igazgató engedélyével lehet. Elszámoláskor a felvett előleg visszafizetéséről Bevételi pénztárbizonylatot, a felhasznált összegről Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyhez csatolni kell az alapbizonylatokat. Az esetenként felvett előlegek elszámolási határideje maximum 30 nap lehet. Amennyiben az elszámolás a 30 napot meghaladja, az elszámolási előleg adókötelessé válik. A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolás a Kiküldetési szabályzatban foglaltak szerint történik. Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, az előleg összegét azonnal vissza kell fizetni. Amennyiben ugyanaz a személy elszámolásra azonos jogcímen újabb összeget kíván felvenni, a korábban felvett összegről akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kitűzött határidő még nem telt el. Az elszámolásra kötelezett személy az elszámolás eredményeként megállapított összeget akkor is köteles visszafizetni, ha újabb előleget vesz fel elszámolásra. (5) A pénzkezelés személyi feltételei Az Egyetem készpénzkezelését, a pénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági igazgató köteles biztosítani: a) pénztáros, b) pénztároshelyettes, c) pénztárellenőr, d) pénztárellenőr-helyettes, e) érvényesítő (számfejtő), f) utalványozó. A felsorolt feladatkörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. A megbízás egy példányát a feladattal megbízott személy részére át kell adni, egy példányát pedig a gazdasági igazgatóságnak kell megőrizni. Az egyes feladatkörök kialakításánál az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell betartani: a) nem lehet azonos személy az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző, az érvényesítő (számfejtő) és a pénztárellenőr; b) nem szabad megbízni a pénztárost a fizetési (pénzforgalmi) számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénzforgalmi számla könyvelésével. 9

10 (6) Az egyes pénztári munkakörökre vonatkozó felelősségi szabályok Pénztáros A pénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli. A pénztárkezelői megbízást a gazdasági igazgató adja ki (2. számú melléklet) az e feladatok ellátására alkalmas, erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletet igazoló személy részére. A pénztáros munkakörének elfogadásakor két példányban készített írásbeli nyilatkozatot (3. számú melléklet) kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősséggel kezeli (1. példányt a gazdasági igazgatónak, a 2. példányt a pénztárosnak kell megőrizni,). A pénztáros a rábízott készpénzt és értékeket nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani. A páncélszekrény kulcsát a pénztáros kezeli. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen hagyni, ahol ahhoz illetéktelen személy hozzáférhet. Ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, az elkülönített helyiségrész ajtaját lezárni és gondoskodni kell a pénztár tűz és betörés elleni védelméről. A pénztár, vagy az elkülönített helyiségrész kulcsának elvesztését, eltörését, a zárak elromlását a pénztáros azonnal köteles jelenteni a gazdasági igazgatónak szükséges intézkedések megtétele miatt. A pénztáros akadályoztatása esetén köteles a pénztár kulcsait zárt borítékban, a ragasztás helyén aláírva, a gazdasági igazgatónak haladéktalanul eljuttatni. Ha a pénztár kezelését a pénztároshelyettes veszi át, az átadás-átvételről jegyzőkönyvet (5. számú melléklet) kell felvenni. A pénztáros fő feladata a) a készpénz megfelelő mennyiségű és címletű szükségletének felmérése és igénylése; b) a pénztárban tartott készpénz és egyéb értékek kezelése, őrzése; c) a befizetett készpénz átvétele; d) az alapbizonylatok alaki és tartalmi (szakmai) felülvizsgálata; e) az utalványozott teljesítések kifizetése; f) a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok kiállítása; g) nyilvántartások, elszámolások vezetése; h) szigorú számadású nyomtatványok fajtánként elkülönített kezelése, őrzése. Amennyiben a kincstári számláról kell felvenni a készpénzt, úgy a pénztáros feladatai a) az előző napi záró pénzkészlet és a várható készpénz szükséglet alapján meghatározza a pénztárban tartható legmagasabb összeghez igazodó készpénz mennyiségét, b) a kincstári előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylatot, és a gazdasági igazgató jóváhagyása után leadja igényét a Kincstárnak, figyelembe véve, hogy az igény elbírálása két munkanap, c) kiállítja a címletjegyzéket. 10

11 A pénztáros kezeli és őrzi a) a készpénzfelvételi utalványt; b) a pénztárjelentést; c) a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat; d) pénztárban elhelyezett értékeket, kincstári kártyákat és PIN borítékokat. A pénztáros egyéb feladatokat csak a gazdasági igazgató előzetes írásbeli megbízása alapján végezhet. Nem láthat el azonban a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen teendőket. Pénztároshelyettes A pénztáros helyettese a pénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét nem tudja ellátni. A pénztároshelyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal. A pénztár átadásnál jelen kell lennie: a) az átadónak (pénztárosnak, vagy akadályoztatása esetén a közvetlen vezetőjének); b) az átvevő pénztáros helyettesnek; c) a pénztárellenőrnek; d) a gazdasági igazgatónak, abban az esetben, ha pénztáros nem lehet jelen. A pénztárátadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. A kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet (5. számú melléklet) kell felvenni, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek aláírni. A jegyzőkönyvek év elejétől folyamatosan számozottak. Pénztárellenőr A pénztárellenőr fő feladata a) a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint b) a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzése, c) a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) ellenőrzése. A pénztárellenőr köteles ellenőrizni, hogy a kiállított pénztári bizonylatok alakilag és tartalmilag megfelelőek-e. Meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték-e az alapbizonylatokat, és az arra jogosult által megtörtént-e az érvényesítés, az utalványozás és az ellenjegyzés, hogy a bizonylatok és mellékletek darabszámát rögzítették-e, szám szerint fellelhetők-e. A pénztárjelentést a napi vagy időszaki pénztárjelentés zárásakor utólag érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és alapbizonylatok fellelhetők-e. Ellenőrizni kell a kimutatott pénzkészlet meglétét, a záró egyenleggel való egyezőségét. A 11

12 pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit és a pénztárjelentéseket. A pénztárban kezelt egyéb értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét negyedéves rendszerességgel köteles ellenőrizni, egyeztetni. Amennyiben a pénztárellenőr a pénztár kezelésénél mulasztást, szabálytanságot, vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a szabálytalanságot előidéző dolgozóval alá kell íratni. A jegyzőkönyvet a gazdasági igazgatónak kell átadni. (7) A pénztár ellenőrzése, a kapcsolódó vezetői feladatok A gazdasági igazgató időszakonként, de legalább havonta köteles a pénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a napi pénztárjelentésen aláírásával kell igazolnia. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a) a pénztárállománynak és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére, b) a pénz- és értékkezelésre, c) a bizonylatok szabályszerűségére, d) a pénz őrzésének biztonságára. (1) A fizetések általános rendje 7. A SZÁMLÁK KEZELÉSE Az Egyetem a készpénzforgalom kímélése érdekében vásárlások ellenértékének kiegyenlítése érdekében elsősorban átutalást alkalmaz. A rendelkezési jog a bejelentettek közül, két személy együttes aláírása útján valósul meg. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott egyetemi alkalmazottak- nevét, beosztását, aláírását a cégbélyegzőt tartalmazó bejelentő kartont az Egyetem rektora írja alá. Az előirányzatfelhasználási-keretszámlák terhelése történhet: a) papír alapú átutalási megbízással, b) csoportos átutalással a Kincstár Electra rendszerén keresztül, c) készpénzfelvételre szolgáló utalvánnyal, d) elektronikus fizetőeszközzel a GIRO rendszeren keresztül. Legfeljebb a kapcsolódó egységes rovat azonosítón biztosított összeg erejéig nyújtható be. A likviditási fedezet vizsgálata során a Kincstár vizsgálja, hogy a terhelendő fizetési számlán van-e elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez. Az előirányzati fedezetvizsgálat során pedig vizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a kiadás teljesítéséhez szükséges előirányzat. A rovatszintű, fedezethiány miatt nem teljesített átutalási megbízásokat az előirányzat rovat kódok szerinti rendezése után az Egyetem ismételten benyújtja a Kincstárhoz teljesítésre. A Kincstár számlavezetéshez és készpénzforgalomhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb pénzügyi megbízások benyújtási és teljesítési rendjéről, valamint a devizaforgalmi kondíciókról 12

13 hirdetményt tesz közzé. A napi utalások rendjét ennek megfelelően kell teljesíteni a Kincstár felé. A kincstári számlán történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a kincstári számla egyenlegéről a Kincstár számlakivonatot küld. Egyeztetni kell az előirányzatfelhasználási keretszámla forgalmát és egyenlegét is. Eltérés esetén a hiba okát meg kell keresni, a javítást végre kell hajtani és csak ezután lehet a következő napi könyvelést elkezdeni. Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a Kincstárral kötött szerződés tartalmazza. (2) A számlaforgalom lebonyolítása A számlára érkező befizetések jóváírása átutalási megbízás, illetve készpénz átutalási megbízás alapján történik. Az Egyetem a teljesített szolgáltatásokról számlát állít ki. A számlában közölnie kell a vevővel, hogy az átutalási megbízás megjegyzés rovatába milyen ERA kódot tüntessen fel. Amennyiben egyéb befizetés érkezik a kincstári számlára, ahhoz szintén szerepeltetni kell a megfelelő ERA kódot. A számla megterhelése esetén az Egyetem által a teljesítéshez közölni kell a kiadási jogcímnek megfelelő ERA kódot. Amennyiben valamely kiadás teljesítése készpénzben történik, akkor kiegészítő szelvényen korrigálni kell a készpénzfelvételi ERA kódot az összeg felhasználása után. Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a Kincstárral kötött szerződés rendezi. Az illetmények, hallgatói juttatások, szállítói számlák esetében elektronikus átutalást kell alkalmazni. Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre vonatkozó részletes szabályokat a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. (1) Készpénz felvétel 8. A PÉNZKEZELÉS BIZONYLATI RENDJE A pénztárbizonylatok a FORRÁS SQL integrált könyvelési rendszerben kerülnek kiállításra, majd nyomtatásra. (2) A pénztári bevételek bizonylatolása A pénztári befizetésekről a vonatkozó alapokmányokkal egyezően bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni, a készpénzforgalmi jogcím, ERA szám, megnevezés szerint részletezni kell. Az így részletezett összegeket össze kell adni és az összeadás eredményét a nyomtatvány összesen rovatában is fel kell tüntetni, meg kell egyeznie a számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző magbízott a bevételi pénztárbizonylatot köteles aláírni, a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat Melléklet rovatában kell feltüntetni. Az első példány a könyvelés bizonylata, melyhez kell csatolni a pénztári alapokmányokat, majd a pénztárjelentéssel együtt kell a könyvelésre átadni. A főkönyvi feladás a FORRÁS SQL rendszerben történik. A második példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. (3) A pénztári kifizetések bizonylatolása A pénztárosnak minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztáros kifizetést csak az érvényesített és a jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízott részére az összeg csak meghatalmazás ellenében fizethető ki. A 13

14 meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni, hivatkozni kell a nyilvántartási számra. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. (4) Pénztárjelentés A pénzforgalomról a pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést a felmerülés sorrendjében kell kiállítania, és a hónap végén pénztárjelentést kell a rendszerben előállítania. A pénztáros köteles naponta pénztárzárlatot készíteni, melyben a) meg kell állapítania a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben, b) meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, és az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, c) a megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, d) ezek eltérése esetén azonnali jelentést kell készítenie írásban a pénztár ellenőrnek, e) ennek megtörténtét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen. A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését köteles aláírásával igazolni. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, az eltérésről és annak rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőr és a gazdasági igazgatónak azonnal jelenteni kell. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a pénztárosnak be kell fizetni. Pénztári alapokmány lehet: a) a számla; b) a készpénzfizetési számla; c) kiadási bizonylat; d) a ki-, vagy befizetéseket elrendelő utalványrendelet a hozzá csatolt bizonylatokkal; e) belföldi, külföldi kiküldetési rendelvény. 9. A PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB PÉNZNEMEKRE (VALUTÁKRA) VONATKOZÓ SZABÁLYOK (1) Valuta elszámolás, valuták kezelése A valuták kezelése és nyilvántartása az Egyetem pénztárában történik, kizárólag USD valutanemben. Csak a nemzetközi edzőképzőben résztvevők ösztöndíja kerül a valutapénztárból kifizetésre a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött szerződés alapján. A valutabeszállítás szabályai megegyeznek a pénzszállítás szabályaival. (2) Valutakezelés bizonylatai A pénztáros a deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylatot nyomtatja ki a rendszerből, amelyet az átvevő aláír. A bevételi pénztárbizonylaton az átvett valuta valutanemenként szerepel. 14

15 Ennek alapján vételezi be a pénztáros a valutát a valutapénztárba. A pénztárjelentések valutanemenként történnek. Az érintett személy részére történő valuta kiadásáról a pénztáros a deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylatot nyomtatja ki a rendszerből, amelyet az átvevő aláír. A valutát az arra jogosult személy személyesen vagy meghatalmazottja veheti át. Ha más személyt hatalmaz meg az átvételre, erre szabályos meghatalmazást kell adni. A kiadási pénztárbizonylaton az átadott valuta valutanemenként szerepel. Ennek alapján helyezi kiadásba pénztáros a valutát a valutapénztárból. A pénztárjelentések valutanemenként történnek. (3) Valutapénztár zárlata A valutapénztár zárása valutanemenként történik. A pénztáros a valuta mennyiségétől függetlenül, ha történt mozgás a valutapénztárban aznap köteles pénztárzárlatot készíteni, melybe a hétvége és az ünnepnap is beletartozik. A záráskor a pénztárosnak: a) meg kell állapítani a valutapénztárban lévő készpénzállományt valutánként, címletenkénti részletezésben; b) a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget; c) a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal; d) az egyeztetés megtörténtét a pénztáros aláírásával igazolja a pénztárjelentésen. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérés okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, amennyiben ez nem vezetne eredményre az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek és a gazdasági vezetőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv szerinti hiányt a pénztárosnak be kell fizetni, a többletet be kell vételezni. A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését szintén aláírásával igazolja. Amennyiben a pénztárzárás után a pénztárban tartható ellátmánykeretet meghaladó valuta van a pénztárban, a többletet be kell fizetni a Kincstár számlájára. (4) Valuták nyilvántartása A valutapénztár állományát és annak változásait az Egyetem valutában és forintra átszámított értéken mutatja ki a Számlarendjében meghatározottak szerint. A nyilvántartás és a könyvvezetés az Egyetem főkönyvi könyvelésének feladata. 10. ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK NYILVÁNTARTÁSA (1) A pénztárból az alábbi esetekben adható ki elszámolásra előleg: a) szakmai gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó hallgatóknak fizetendő költségek fedezetére; b) a táborokra, c) kisebb összegű anyagvásárlásra, gyógyszerek beszerzésére; d) gyakorlóiskola részére havonta 500 ezer forint; e) kollégium részére havonta 100 ezer forint; 15

16 f) kivételes esetekben, g) a gazdasági igazgató által engedélyezett esetekben. A fentiek elszámolása legfeljebb tizenöt nap lehet. Elszámolásra pénzt kiadni csak személyre szólóan, az erre jogosult személyek részére lehet. A pénztáros az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást köteles vezetni. Az elszámolásra kiadott előlegek, illetve az ellátmányt kezelő pénztárak ellátmányfelvételéhez bizonylatot kell kiállítani, ezen fel kell tüntetni az összeg felvételére jogosult nevét, és az elszámolás határidejét. Ha az elszámolásra kötelezett az előírt határidőre a felvett összeggel nem számol el, akkor azt a pénztáros köteles a gazdasági igazgató részére azonnali hatállyal jelenteni. Amennyiben a gazdasági vezető felszólítása is eredménytelen, akkor a kancellárnak kell jelentést tenni. 16

17 IV. FEJEZET MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KIMUTATÁS A TESTNEVELÉSI EGYETEM PÉNZTÁR BEJÁRATI AJTÓ, RÁCS, LEMEZSZEKRÉNY ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY KULCSÁNAK KEZELÉSÉRŐL Testnevelési Egyetem Alulírott elismerem, hogy a pénztárnál meglévő összes kulcsból: bejárati ajtó db rács db lemezszekrény db páncélszekrény db az alábbi táblázat szerinti kulcsokat átvettem. Tudomásul veszem, hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell a. (szervezeti egység) vezetőjének. Átadás Időpontja kulcsok száma Átadás Oka Átvevő aláírása 17

18 2. SZ. MELLÉKLET MEGBÍZÁS A PÉNZTÁR KEZELÉSÉRŐL Testnevelési Egyetem MEGBÍZÁS. részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a pénztár kezelésével. A pénztárt (pénzt és értéktárgyakat) önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a Pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia., gazdasági igazgató 18

19 Testnevelési Egyetem 3. SZ. MELLÉKLET NYILATKOZAT MEGBÍZÁS ELFOGADÁSÁRÓL Alulírott. kijelentem, hogy a Testnevelési Egyetem Pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló pénztárért (pénz és értéktárgyakért) teljes anyagi felelősséggel tartozom.., 20.. pénztáros 19

20 4. SZ. MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV HAMIS KÉSZPÉNZ BEFIZETÉSÉNEK ESETÉRE Testnevelési Egyetem Felvéve: 201. év.. hó.. napján a.. Testnevelési Egyetem pénztári helyiségében. Jelen vannak: Befizető:.. név. cím.. szig. szám Pénztáros: Pénztárellenőr: Tárgy: hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy/érme visszatartása A mai napon befizető megjelent a pénztárban, hogy befizetést teljesítsen. A pénztárosnak feltűnt, hogy a Ft címletű.. sorozat és.. sorszámú bankjegy/érme hamis, illetve hamisítványnak látszik. A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet/érmét 201. év.. hó.. napján.. nevű egyéntől kapta. helységben. A fenti bankjegyet/érmét visszatartottuk, amelynek átvételét elismerjük és a jegyzőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk. kmf.. pénztáros. pénztárellenőr. befizető 20

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 53/2011. (IX.28.) sz. határozatával) 2011. 2 A számvitelről

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 BEVEZETÉS A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 14. (3)-(5) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 86-5/2011. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu Ajka, 2011.08.10. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Városlőd Község Önkormányzatnál

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben