Számviteli Politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli Politikája"

Átírás

1 TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest

2 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) A Szabályzat elkészítéséért, illetve aktualizálásáért felelős személy A szabályzat hatálya A pénzkezelésre vonatkozó tartalmi és jogszabályi előírások... 3 II. FEJEZET A pénzkezelés részletes szabályai A pénzforgalom-lebonyolítás rendje... 5 A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei és a kapcsolódó felelősségi szabályok Készpénzkezelés A számlák kezelése A pénzkezelés bizonylati rendje A pénzforgalommal kapcsolatos egyéb pénznemekre (valutákra) vonatkozó szabályok Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása III. fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV. fejezet MELLÉKLETEK sz. melléklet Kimutatás a Testnevelési Egyetem pénztár bejárati ajtó, rács, lemezszekrény és páncélszekrény kulcsának kezeléséről sz. melléklet Megbízás a pénztár kezeléséről sz. melléklet Nyilatkozat megbízás elfogadásáról sz. melléklet jegyzőkönyv hamis készpénz befizetésének esetére sz. melléklet Pénztár átadás-átvételi/ ellenőrzési jegyzőkönyv sz. melléklet Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetén sz. melléklet Értesítés az elszámolásra kiadott előlegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról sz. melléklet Szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása

3 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: SZABÁLYZAT) (1) A Testnevelési Egyetem (továbbiakban Egyetem) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 14. (5) bekezdés d) pontja alapján a Számviteli politika keretében elkészített Pénzkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Egyetem pénzeszközeinek (fizetési számlák, készpénz, csekkek, elektronikus pénzeszközök) kezelésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. (2) A Szabályzat célja, hogy az Szt. előírásainak eleget téve, az Egyetem sajátosságaihoz, adottságaihoz, körülményeihez igazodva meghatározza azokat a szabályokat, előírásokat, módszereket, amellyel a pénzkezelés megfelelően szervezett, valamint ellenőrizhető legyen. 2. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉÉRT, ILLETVE AKTUALIZÁLÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY (1) A Szabályzat elkészítéséért, annak tartalmáért, aktualizálásáért a kancellár a felelős. (2) A Szabályzatot a szenátus hagyja jóvá. (3) Módosításra akkor van szükség, illetve lehetőség, ha azt az Szt. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai, illetve a Szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben olyan lényeges változás következik be, amely az aktualizálást szükségessé teszi. 3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységének, közalkalmazottaira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeire, hallgatóira. Tárgyi hatálya kiterjed minden pénzmozgással járó gazdasági eseményre. 4. A PÉNZKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (1) A pénzkezelés szabályozásának törvényi kereteit az Szt. 14. (8) bekezdése rögzíti, amely szerint a Szabályzat a következő elemeket tartalmazza: a) a pénzforgalom (készpénzben, illetve pénzforgalmi számlán történő) lebonyolításának rendjét, b) a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, c) felelősségi szabályait, d) a készpénzben és a pénzforgalmi számlán lévő pénzeszközök közötti forgalmának előírásait, e) a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, f) a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, 3

4 g) a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást, h) az ellenőrzés gyakoriságát, i) a pénzszállítás feltételeit, j) a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét, k) a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat. A Szabályzat az alábbi jogszabályokon alapul: a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Szt.); az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. (továbbiakban Áhsz.); az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.); a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján található rendeletek, szabályzatok, tájékoztatók és útmutatók. (2) Az előirányzatok felhasználásnak rendje és a bevételek köre Az Egyetem előirányzatainak pénzforgalma a Kincstári körbe tartozik. A költségvetési támogatási előirányzatokat, és a támogatási bevételeket az Egyetem alaptevékenységének finanszírozására használja, melynek körét az Alapító Okirat tartalmazza. Az Egyetem intézményi bevételei: a) szolgáltatások bevétele, b) bérleti díj bevételek, c) intézményi ellátási díjak, d) alkalmazottak térítései, e) hallgatók térítései, f) hallgatók kártérítése. A bevételek beszedéséhez kapcsolódó számlázást a Gazdasági Igazgatóság végzi. A támogatási szerződések bevételeit előlegként kell kezelni addig, amíg az elfogadás visszaigazolása a támogató részéről nem történt meg. A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az Egyetem a felügyeleti szerv előírásai szerint módosítja. A dologi kiadások körében megtervezett előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető. Egyetem saját hatáskörben előirányzat-módosítást a felügyeleti szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett végez az Áht-ben foglaltak betartásával. 4

5 II. FEJEZET A PÉNZKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 5. A PÉNZFORGALOM-LEBONYOLÍTÁS RENDJE (1) Az Egyetem számlaforgalmának lebonyolítási rendje Az Egyetem a Kincstár ügyfele, költségvetéssel rendelkező központi költségvetési szerv. Az éves költségvetési előirányzatot előzetes tájékoztatás szerint, kiemelt előirányzatra (jogcímre) tervezetten havi egy-tizenketted aránynak megfelelően teljesíti a Kincstár. Az Egyetem számláján történt tárgyhavi forgalom és a halmozott forgalom alakulásáról információt a Kincstár által havonta megküldött PJ02 táblázat biztosítja, amelyet a könyveléssel (főkönyvi kivonattal) havonta egyeztetni kell. Az intézményi saját bevételek előírásai és beszedésének kötelezettsége az Egyetem feladata. Az előirányzatnál nagyobb tényleges bevételt módosítás keretében kell beépíteni a költségvetésbe. A kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványt a felügyeleti szerv felülvizsgálja és dönt a felhasználhatóságáról, majd egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A kötelezettséggel le nem kötött előirányzat maradványról a felügyeleti szerv dönt. Az Egyetem az Alapító Okiratában, illetve a Szervezeti Működési Szabályzatában részletezett feladatai ellátásához szükséges pénzforgalmat a) Kincstárral, b) kincstári kártyával, c) csekken, d) készpénzben bonyolítja le. Az Egyetem pénzforgalmának lebonyolítása a Kincstár közreműködésével, a kincstári egységes számlán (KESZ) keresztül történik. A kincstári körön belül az egyes szervezetek kifizetéseit a Kincstár átvezetéssel, a kincstári körön kívül a kiadásokat és bevételeket pénzforgalmilag teljesíti. A kifizetéseket teljesítés előtt ellenőrizni kell, hogy fennállnak-e a kifizethetőség feltételei, helyes-e a jogcím, rendelkezésre áll-e az előirányzati fedezet. A Kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzatában foglaltak szerint az Egyetem a következő fizetési számlával rendelkezik: MÁK előirányzat-felhasználási keretszámla, száma: (2) A pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos főbb operatív feladatok: a) a számlák törzsadataiban történő változások átvezetését az Egyetem kezdeményezi a Kincstárnál; b) a számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személyeket, azok aláírásait, valamint a használandó bélyegzőlenyomatot az Egyetem aláírás-bejelentő nyomtatványon jelenti be a Kincstárhoz, az eredeti példányok őrzéséről a Gazdasági Igazgatóság gondoskodik; c) a számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a megbízások aláírásával, illetve a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával; d) a bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy az aláírás-bejelentés visszavonásáig érvényesek; e) ha a rendelkezésre jogosultak személyében változás következik be az új aláírásbejelentésre az intézkedést a Gazdasági Igazgatóság teszi meg; 5

6 f) a számlák feletti rendelkezési jogot az Egyetem elektronikus kódolással (ún. chipek) használatával gyakorolja; g) az aláírók személyének kijelölése a kancellár, az új aláírásokkal ellátott aláírói címpéldány eljuttatása a Kincstárhoz a gazdasági igazgató feladata. (3) Az Egyetem által alkalmazott fizetési módok A pénzforgalmi számlák közötti fizetések: a) egyszerű átutalás, b) csoportos átutalás, c) rendszeres átutalás, d) kártyával kezdeményezett átutalás, A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a) kártya, b) csekk. A készpénzfizetés: a) készpénz befizetése pénztárban számlára, b) postai készpénz átutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása számlára, c) készpénz kifizetése pénztárban számláról, d) megbízás teljesítése postai kifizetési utalvánnyal számláról. 6

7 A PÉNZKEZELÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI ÉS A KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 6. KÉSZPÉNZKEZELÉS A pénztár az Egyetem működéséhez szükséges készpénz (forint, valuta) valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatványok, étkezési jegyek, taxi kártyák, stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására, és megőrzésére kijelölt helyiség, amelyben a készpénz és az egyéb értékek elhelyezéséhez és megőrzéséhez megfelelő biztonságot biztosít. A helyiség páncélszekrénnyel, biztonsági zárral, riasztóberendezéssel, és kamerával ellátott. (1) A pénztár működésének szabályai Az Egyetem pénztárában kell bonyolítani minden, az Egyetem gazdálkodásával összefüggő készpénzben történő be - és kifizetést. Idegen tulajdont képező érték a pénztárban még ideiglenesen sem őrizhető. Az Egyetem pénztára csak nyitvatartási időben működhet, ettől eltérni csak rendkívüli esetekben a gazdasági igazgató külön engedélyével lehet. A nyitvatartási idő kedden és csütörtökön 9-12 óráig tart. A pénztár helyiségében a pénztáros, a helyettes, valamint a hatályban lévő kötelezettségvállalás és utalványozási rendjében meghatározottak aláírás mintáját ki kell függeszteni. A változások folyamatos átvezetése az ügyfél tájékoztatón a gazdasági igazgató feladata. A pénztár engedélyezett záró állománya ,- Ft. Kivételes esetben ettől el lehet térni a gazdasági igazgató külön engedélyével. Azonban az Egyetem napi készpénz záró állomány naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az ötszázezer forintot. A pénztáros csak valódi és forgalomképes bankjegyeket és érméket fogadhat el a befizetőtől és a kifizetést is csak ezekkel teljesítheti. Nem fogadhat el sérült, megcsonkított, egyes részeiben hiányos bankjegyet, olyan érmét sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a forgalomban, a természetes kopás következtében vesztett súlyából, vagy sérült meg. Hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet illetve érmét a pénztáros köteles visszatartani. A befizetőt jegyzőkönyvben (4. számú melléklet) kell meghallgatni, a személyi adatokon túl arra vonatkozóan is, hogy hol, kitől és mikor kapta. A jegyzőkönyv aláírásának esetleges megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen bankjegy esetén fel kell tüntetni annak sorozat - és sorszámát. A jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a Kincstár fiókjának, illetve megküldeni e Magyar Nemzeti Banknak. A pénztáros a pénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítetten köteles nyilvántartani. A pénz átvevőjének a személyazonosságát minden esetben személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítani, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárnál, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás átadása mellett fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénz átadását a befizetőnek a bevételi pénztárbizonylaton aláírásával kell elismernie. (2) Az Egyetem a készpénzben történő teljesítésre igényelt készpénzfelvétel esetén a kifizetések során az Ávr. 148 (3) bekezdésében előírtak szerint jár el. A készpénzfelvétel jogcímei: Az Ávr. 148 (3) bekezdése alapján az Egyetem c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, 7

8 d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forintértéket el nem érő kiadások, f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítésére igényelheti az Egyetem a Szabályzatában meghatározott pénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést. (3) A pénzszállítás feltételei A készpénz szállítása a felhatalmazott személy, illetve személyek kötelessége és feladata. A készpénz szállítás szabályai: Összeghatár Szállítás módja Pénzszállítók száma Ft-ig tetszőleges 1 fő Ft-ig Ft-ig jelzést adó pénzszállító táska jelzést adó pénzszállító táska 1 fő pénzszállító, 1 fő kísérő 1 fő pénzszállító, 2 fő kísérő A pénz szállításával megbízott dolgozóknak a készpénzt a legrövidebb úton és időn belül kell a pénztárba szállítani és ott elhelyezni. A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. A pénz szállításával megbízott dolgozók felelősek a felvett pénzösszegért. A szállítóknak a pénzkötegeket felbontani tilos, annak zárásait, plombáit érintetlenül hagyva kell a pénztárosnak átadniuk. A pénzszállítók felelőssége addig tart, míg a pénztáros az átvett pénzt megszámolja és bevételezi. A fenti szabályokat a valuta szállításánál is alkalmazni kell. (4) Elszámolási előlegek A pénztárosnak az elszámolásra kiadott előlegeket a FORRÁS SQL ügyviteli rendszer nyilvántartásába kiadáskor és visszavételkor is fel kell vezetni. Az elszámolásra kiadott összegek 8

9 nyilvántartása alapján az elszámolási határidők betartását ellenőrizni kell. Munkakör változása esetén a munkakört átvevőnek az előleget közvetlenül átadni nem lehet, azt az előleget felvevő köteles a pénztárnál visszafizetni, s az adott munkakört átvevő külön bizonylat alapján köteles felvenni. Az állandó előleggel rendelkező személyek által teljesített kiadások elszámolásánál és bizonylatolásánál a kifizetésekre vonatkozó általános előírások szerint kell eljárni és a kifizetésekről a megfelelő kiadási bizonylatot kiállítani. Az elszámolás alapján kifizetésre kerülő összeg felvételére az állandó előleggel rendelkező dolgozó jogosult. A kiadott előleg összege a cél eléréséhez szükséges mértéket nem lépheti túl. Az előleg kiadásakor meg kell határozni azt az időpontot, ameddig a felvevő személy az előlegről elszámolni köteles. Az elszámolási előlegre felvehető összeg maximum 50 ezer forint. Ettől eltérni csak a gazdasági igazgató engedélyével lehet. Elszámoláskor a felvett előleg visszafizetéséről Bevételi pénztárbizonylatot, a felhasznált összegről Kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyhez csatolni kell az alapbizonylatokat. Az esetenként felvett előlegek elszámolási határideje maximum 30 nap lehet. Amennyiben az elszámolás a 30 napot meghaladja, az elszámolási előleg adókötelessé válik. A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolás a Kiküldetési szabályzatban foglaltak szerint történik. Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, az előleg összegét azonnal vissza kell fizetni. Amennyiben ugyanaz a személy elszámolásra azonos jogcímen újabb összeget kíván felvenni, a korábban felvett összegről akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kitűzött határidő még nem telt el. Az elszámolásra kötelezett személy az elszámolás eredményeként megállapított összeget akkor is köteles visszafizetni, ha újabb előleget vesz fel elszámolásra. (5) A pénzkezelés személyi feltételei Az Egyetem készpénzkezelését, a pénztár zavartalan és biztonságos működését az alábbi feladatkörök ellátásával megbízott személyek útján a gazdasági igazgató köteles biztosítani: a) pénztáros, b) pénztároshelyettes, c) pénztárellenőr, d) pénztárellenőr-helyettes, e) érvényesítő (számfejtő), f) utalványozó. A felsorolt feladatkörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. A megbízás egy példányát a feladattal megbízott személy részére át kell adni, egy példányát pedig a gazdasági igazgatóságnak kell megőrizni. Az egyes feladatkörök kialakításánál az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell betartani: a) nem lehet azonos személy az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző, az érvényesítő (számfejtő) és a pénztárellenőr; b) nem szabad megbízni a pénztárost a fizetési (pénzforgalmi) számla feletti rendelkezési jogosultsággal, pénztárellenőri feladatokkal, utalványozási joggal, pénzforgalmi számla könyvelésével. 9

10 (6) Az egyes pénztári munkakörökre vonatkozó felelősségi szabályok Pénztáros A pénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősség mellett, elszámolási kötelezettséggel kezeli. A pénztárkezelői megbízást a gazdasági igazgató adja ki (2. számú melléklet) az e feladatok ellátására alkalmas, erkölcsi bizonyítvánnyal büntetlen előéletet igazoló személy részére. A pénztáros munkakörének elfogadásakor két példányban készített írásbeli nyilatkozatot (3. számú melléklet) kell adnia, melyben elismeri, hogy a pénztárt elszámolási kötelezettséggel, teljes anyagi, büntetőjogi és fokozott fegyelmi felelősséggel kezeli (1. példányt a gazdasági igazgatónak, a 2. példányt a pénztárosnak kell megőrizni,). A pénztáros a rábízott készpénzt és értékeket nappal is zárva tartott, biztonsági zárral ellátott páncélszekrényben köteles tartani. A páncélszekrény kulcsát a pénztáros kezeli. Tilos a páncélszekrény eredeti vagy másolati kulcsát olyan helyen hagyni, ahol ahhoz illetéktelen személy hozzáférhet. Ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, az elkülönített helyiségrész ajtaját lezárni és gondoskodni kell a pénztár tűz és betörés elleni védelméről. A pénztár, vagy az elkülönített helyiségrész kulcsának elvesztését, eltörését, a zárak elromlását a pénztáros azonnal köteles jelenteni a gazdasági igazgatónak szükséges intézkedések megtétele miatt. A pénztáros akadályoztatása esetén köteles a pénztár kulcsait zárt borítékban, a ragasztás helyén aláírva, a gazdasági igazgatónak haladéktalanul eljuttatni. Ha a pénztár kezelését a pénztároshelyettes veszi át, az átadás-átvételről jegyzőkönyvet (5. számú melléklet) kell felvenni. A pénztáros fő feladata a) a készpénz megfelelő mennyiségű és címletű szükségletének felmérése és igénylése; b) a pénztárban tartott készpénz és egyéb értékek kezelése, őrzése; c) a befizetett készpénz átvétele; d) az alapbizonylatok alaki és tartalmi (szakmai) felülvizsgálata; e) az utalványozott teljesítések kifizetése; f) a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok kiállítása; g) nyilvántartások, elszámolások vezetése; h) szigorú számadású nyomtatványok fajtánként elkülönített kezelése, őrzése. Amennyiben a kincstári számláról kell felvenni a készpénzt, úgy a pénztáros feladatai a) az előző napi záró pénzkészlet és a várható készpénz szükséglet alapján meghatározza a pénztárban tartható legmagasabb összeghez igazodó készpénz mennyiségét, b) a kincstári előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylatot, és a gazdasági igazgató jóváhagyása után leadja igényét a Kincstárnak, figyelembe véve, hogy az igény elbírálása két munkanap, c) kiállítja a címletjegyzéket. 10

11 A pénztáros kezeli és őrzi a) a készpénzfelvételi utalványt; b) a pénztárjelentést; c) a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat; d) pénztárban elhelyezett értékeket, kincstári kártyákat és PIN borítékokat. A pénztáros egyéb feladatokat csak a gazdasági igazgató előzetes írásbeli megbízása alapján végezhet. Nem láthat el azonban a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen teendőket. Pénztároshelyettes A pénztáros helyettese a pénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros valamely oknál fogva munkakörét nem tudja ellátni. A pénztároshelyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal. A pénztár átadásnál jelen kell lennie: a) az átadónak (pénztárosnak, vagy akadályoztatása esetén a közvetlen vezetőjének); b) az átvevő pénztáros helyettesnek; c) a pénztárellenőrnek; d) a gazdasági igazgatónak, abban az esetben, ha pénztáros nem lehet jelen. A pénztárátadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárlatot kell készíteni. A kulcsokat, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről. A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet (5. számú melléklet) kell felvenni, melyet az átadásnál jelenlévők kötelesek aláírni. A jegyzőkönyvek év elejétől folyamatosan számozottak. Pénztárellenőr A pénztárellenőr fő feladata a) a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint b) a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének utólagos ellenőrzése, c) a szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres (utólagos) ellenőrzése. A pénztárellenőr köteles ellenőrizni, hogy a kiállított pénztári bizonylatok alakilag és tartalmilag megfelelőek-e. Meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték-e az alapbizonylatokat, és az arra jogosult által megtörtént-e az érvényesítés, az utalványozás és az ellenjegyzés, hogy a bizonylatok és mellékletek darabszámát rögzítették-e, szám szerint fellelhetők-e. A pénztárjelentést a napi vagy időszaki pénztárjelentés zárásakor utólag érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és alapbizonylatok fellelhetők-e. Ellenőrizni kell a kimutatott pénzkészlet meglétét, a záró egyenleggel való egyezőségét. A 11

12 pénztárellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit és a pénztárjelentéseket. A pénztárban kezelt egyéb értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét negyedéves rendszerességgel köteles ellenőrizni, egyeztetni. Amennyiben a pénztárellenőr a pénztár kezelésénél mulasztást, szabálytanságot, vagy a pénzkezelésre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes eljárást tapasztal, erről jegyzőkönyvet kell felvennie, és azt a pénztárossal, illetve a szabálytalanságot előidéző dolgozóval alá kell íratni. A jegyzőkönyvet a gazdasági igazgatónak kell átadni. (7) A pénztár ellenőrzése, a kapcsolódó vezetői feladatok A gazdasági igazgató időszakonként, de legalább havonta köteles a pénztár rendjét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a napi pénztárjelentésen aláírásával kell igazolnia. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a) a pénztárállománynak és egyéb értékeknek a nyilvántartással való egyezőségére, b) a pénz- és értékkezelésre, c) a bizonylatok szabályszerűségére, d) a pénz őrzésének biztonságára. (1) A fizetések általános rendje 7. A SZÁMLÁK KEZELÉSE Az Egyetem a készpénzforgalom kímélése érdekében vásárlások ellenértékének kiegyenlítése érdekében elsősorban átutalást alkalmaz. A rendelkezési jog a bejelentettek közül, két személy együttes aláírása útján valósul meg. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott egyetemi alkalmazottak- nevét, beosztását, aláírását a cégbélyegzőt tartalmazó bejelentő kartont az Egyetem rektora írja alá. Az előirányzatfelhasználási-keretszámlák terhelése történhet: a) papír alapú átutalási megbízással, b) csoportos átutalással a Kincstár Electra rendszerén keresztül, c) készpénzfelvételre szolgáló utalvánnyal, d) elektronikus fizetőeszközzel a GIRO rendszeren keresztül. Legfeljebb a kapcsolódó egységes rovat azonosítón biztosított összeg erejéig nyújtható be. A likviditási fedezet vizsgálata során a Kincstár vizsgálja, hogy a terhelendő fizetési számlán van-e elegendő fedezet a megbízás teljesítéséhez. Az előirányzati fedezetvizsgálat során pedig vizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a kiadás teljesítéséhez szükséges előirányzat. A rovatszintű, fedezethiány miatt nem teljesített átutalási megbízásokat az előirányzat rovat kódok szerinti rendezése után az Egyetem ismételten benyújtja a Kincstárhoz teljesítésre. A Kincstár számlavezetéshez és készpénzforgalomhoz kapcsolódó pénzforgalmi és egyéb pénzügyi megbízások benyújtási és teljesítési rendjéről, valamint a devizaforgalmi kondíciókról 12

13 hirdetményt tesz közzé. A napi utalások rendjét ennek megfelelően kell teljesíteni a Kincstár felé. A kincstári számlán történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a kincstári számla egyenlegéről a Kincstár számlakivonatot küld. Egyeztetni kell az előirányzatfelhasználási keretszámla forgalmát és egyenlegét is. Eltérés esetén a hiba okát meg kell keresni, a javítást végre kell hajtani és csak ezután lehet a következő napi könyvelést elkezdeni. Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a Kincstárral kötött szerződés tartalmazza. (2) A számlaforgalom lebonyolítása A számlára érkező befizetések jóváírása átutalási megbízás, illetve készpénz átutalási megbízás alapján történik. Az Egyetem a teljesített szolgáltatásokról számlát állít ki. A számlában közölnie kell a vevővel, hogy az átutalási megbízás megjegyzés rovatába milyen ERA kódot tüntessen fel. Amennyiben egyéb befizetés érkezik a kincstári számlára, ahhoz szintén szerepeltetni kell a megfelelő ERA kódot. A számla megterhelése esetén az Egyetem által a teljesítéshez közölni kell a kiadási jogcímnek megfelelő ERA kódot. Amennyiben valamely kiadás teljesítése készpénzben történik, akkor kiegészítő szelvényen korrigálni kell a készpénzfelvételi ERA kódot az összeg felhasználása után. Az elektronikus fizetési eszköz használatára vonatkozó előírásokat a Kincstárral kötött szerződés rendezi. Az illetmények, hallgatói juttatások, szállítói számlák esetében elektronikus átutalást kell alkalmazni. Az utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre vonatkozó részletes szabályokat a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. (1) Készpénz felvétel 8. A PÉNZKEZELÉS BIZONYLATI RENDJE A pénztárbizonylatok a FORRÁS SQL integrált könyvelési rendszerben kerülnek kiállításra, majd nyomtatásra. (2) A pénztári bevételek bizonylatolása A pénztári befizetésekről a vonatkozó alapokmányokkal egyezően bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni, a készpénzforgalmi jogcím, ERA szám, megnevezés szerint részletezni kell. Az így részletezett összegeket össze kell adni és az összeadás eredményét a nyomtatvány összesen rovatában is fel kell tüntetni, meg kell egyeznie a számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A pénztáros és a bizonylati adatokat ellenőrző magbízott a bevételi pénztárbizonylatot köteles aláírni, a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat Melléklet rovatában kell feltüntetni. Az első példány a könyvelés bizonylata, melyhez kell csatolni a pénztári alapokmányokat, majd a pénztárjelentéssel együtt kell a könyvelésre átadni. A főkönyvi feladás a FORRÁS SQL rendszerben történik. A második példányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a befizetőnek kell átadni. (3) A pénztári kifizetések bizonylatolása A pénztárosnak minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztáros kifizetést csak az érvényesített és a jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízott részére az összeg csak meghatalmazás ellenében fizethető ki. A 13

14 meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél, az esetenkénti meghatalmazás helyett, visszavonásig érvényes meghatalmazás is adható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni, hivatkozni kell a nyilvántartási számra. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. (4) Pénztárjelentés A pénzforgalomról a pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést a felmerülés sorrendjében kell kiállítania, és a hónap végén pénztárjelentést kell a rendszerben előállítania. A pénztáros köteles naponta pénztárzárlatot készíteni, melyben a) meg kell állapítania a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben, b) meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, és az előző időszaki készpénzmaradvány figyelembevételével a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, c) a megállapított egyenleget egyeztetni kell a valóságos készpénzmaradvánnyal, d) ezek eltérése esetén azonnali jelentést kell készítenie írásban a pénztár ellenőrnek, e) ennek megtörténtét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen. A pénztárellenőr az ellenőrzés elvégzését köteles aláírásával igazolni. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, az eltérésről és annak rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőr és a gazdasági igazgatónak azonnal jelenteni kell. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt a pénztárosnak be kell fizetni. Pénztári alapokmány lehet: a) a számla; b) a készpénzfizetési számla; c) kiadási bizonylat; d) a ki-, vagy befizetéseket elrendelő utalványrendelet a hozzá csatolt bizonylatokkal; e) belföldi, külföldi kiküldetési rendelvény. 9. A PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB PÉNZNEMEKRE (VALUTÁKRA) VONATKOZÓ SZABÁLYOK (1) Valuta elszámolás, valuták kezelése A valuták kezelése és nyilvántartása az Egyetem pénztárában történik, kizárólag USD valutanemben. Csak a nemzetközi edzőképzőben résztvevők ösztöndíja kerül a valutapénztárból kifizetésre a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött szerződés alapján. A valutabeszállítás szabályai megegyeznek a pénzszállítás szabályaival. (2) Valutakezelés bizonylatai A pénztáros a deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylatot nyomtatja ki a rendszerből, amelyet az átvevő aláír. A bevételi pénztárbizonylaton az átvett valuta valutanemenként szerepel. 14

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben