PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, november 10.

2 TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének szabályai A bankszámlán történő pénzforgalommal kapcsolatos feladatok Pénzintézeti fizetési módok A pénzszállítás szabályai és egyéb rendelkezések Készpénzforgalom: a házipénztár kezelésének szabályai Pénztáros Utalványozás A pénztári nyilvántartás Pénztárzárás A pénztáros helyettesítése A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása Munkabér-kifizetés a házipénztárból Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása A házipénztár őrzésének helye, körülményei A hamis, vagy hamisnak vélt készpénz kezelése Szigorú számadású nyomtatványok Egyéb pénzeszközökre vonatkozó szabályok Letétek nyilvántartása és kezelése Értékpapírok kezelésének és nyilvántartásának rendje A valutakezelés és nyilvántartás rendje melléklet: Megbízás a pénztárosi teendők ellátására...8 Nyilatkozat pénztárosi feladat elfogadásáról melléklet: A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők...9 ellátására jogosultak névsora melléklet: Kimutatás a visszavonásig...10 érvényes meghatalmazásokról melléklet: Kimutatás a házipénztárban lévő páncélkazetta kulcsának kezeléséről melléklet: Jegyzőkönyv házipénztár átadás-átvételéről melléklet: Jegyzőkönyv pénztárzáráskor észlelt hiányról, illetve többletről melléklet: Intézkedés kezdeményezése az elszámolást határidőre nem teljesítő taggal szemben melléklet: Szigorú számadású nyomtatványok jegyzéke melléklet: összefoglaló a házipénztár kezeléséről Házipénztári kifizetés elszámolásra Házipénztári kifizetés bizonylat (számla) alapján...15 Készpénz felvétele a házipénztárból elszámolásra...16 Készpénz felvétele a házipénztárból bizonylat alapján / 17 Hitelesítés:...

3 A számvitelről szóló jogszabály előírásainak betartása érdekében a bankszámla és a házipénztár kezelését az alábbiak szerint szabályozzuk. 1. A bankszámla kezelésének szabályai 1.1. A bankszámlán történő pénzforgalommal kapcsolatos feladatok Az Alapítvány a pénzeszközeit köteles - készpénzben történő fizetések kivételével - a bankoknál vezetett bankszámlán tartani, pénzforgalmát lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A bankszámláról egyenlíti ki tartozásait, ill. ezekre folynak be a követelések, adományok. Bankszámláról való rendelkezése a bírósági végzésbe bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név szerinti használata, valamint - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a bankszámlaszerződésben a felek másképp nem állapodtak meg - képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Az Alapítvány több pénzintézettel is köthet bankszámlaszerződést. Új bankszámla nyitásáról a könyvelést végző személyt és az illetékes Adóhatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. A számvitelről szóló törvény 165 (3) bekezdésének megfelelően az Elnök a pénzmozgással járó gazdasági eseményeket így a banki műveleteket az Alapítvány analitikus nyilvántartásaiban rögzíteni. Ennek módja, hogy a banki műveletekről érkező kivonatot aláírásával igazolja. Mivel a kivonatok belső tartalma és szerkezete biztosítja a folyamatos áttekinthetőségét, ez megfelel a gazdasági esemény rögzítésével kapcsolatos törvényi és tulajdonosi elvárásoknak Pénzintézeti fizetési módok Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját (a továbbiakban: fizetési mód) kötelezően nem írja elő, a felek a fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. Pénzintézeti elszámolások fizetési módjai a következők: átutalás (rendszeres vagy eseti) beszedési megbízás (inkasszó) (határidős és azonnali) okmányos meghitelezés (akkreditív) csekk bankkártya Ha a számlatulajdonosok a bankszámlák közötti fizetés módjában nem állapodtak meg, a fizetést átutalással kell teljesíteni. Ha a bankszámlán levő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes rendelkezés teljesítését nem teszi lehetővé, a pénzintézet - a szokásos banki gyakorlatnak megfelelően - az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos másként nem rendelkezik. Ha a pénzintézet a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg, a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető megbízásokat - 90 nap elteltével - a benyújtó részére visszaküldi, vagy az ügyfél értesítése mellett a nyilvántartásából törli. A bankszámlát terhelő rendelkezések teljesítése szempontjából érkezésen a megbízásnak a terhelendő bankszámlát vezető pénzintézethez érkezését kell érteni. A számlatulajdonosnak a pénzforgalmi megbízást - ha a pénzintézettel eltérően nem állapodott meg - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon kell megadnia. Az átutalás megállapodás alapján történhet elektronikus úton is. A pénztáros a házipénztárban köteles kezelni az Erste Bank számlavezető banktól készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a készpénzben befizetett összegeket. 3 / 17 Hitelesítés:...

4 2. A pénzszállítás szabályai és egyéb rendelkezések A pénznek a kifizetőhelyre, házipénzárba, bankfiókba stb. történő szállításánál a következő szabályokat kell alkalmazni: Ft-ig 1 fő, Ft-ig 2 fő, Ft-ig 3 fő, Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani. Riasztó jelzést adó pénzszállító táska használatánál Ft-ig 1 fő, Ft-ig 2 fő, Ft felett csak gépkocsival szabad pénzt szállítani. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárban, illetve bankban vagy a jogosult címzettnek át nem adják. Bankszámlára csak Ft feletti összeget lehet befizetni. Az ennél kisebb összegű befizetést, adományt stb. a házipénztár kezeli. A házipénztárban legfeljebb Ft lehet pénztárzáráskor. A pénztárzáráskor a pénztárkereten felüli összeget a pénztáros a bankszámlára köteles még a zárás napján befizetni. 3. Készpénzforgalom: a házipénztár kezelésének szabályai A Kuratórium a pénztárosi munkával összefüggő teendők ellátásával a pénztárost bízza meg (továbbiakban Pénztáros). A készpénzforgalmat a házipénztár biztosítja. A házipénztárban idegen pénzt vagy értéket tartani tilos Pénztáros A házipénztárt a Pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a Pénztáros munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. A Pénztáros fő feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. A Pénztáros megbízható még egyéb értékek (pl. bélyegek, értékjelzéssel ellátott nyomtatványok), továbbá a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és megőrzésével is. Ez utóbbi esetben azonban a pénztáros nem bízható meg a szigorú számadású nyomtatványok érvényesítésével. Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. A Pénztáros felelőssége kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, az elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A pénzkezeléssel foglalkozó dolgozóval ismertetni kell a szabályzatot, tudomására kell hozni, hogy a rendelkezések megszegéséért felelősséggel tartozik Utalványozás A pénztárból kifizetéseket csak előzetes utalványozás után teljesíthet a Pénztáros. Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik. Utalványozási joggal minden kuratóriumi tag rendelkezik, kizárólag a többi kuratóriumi tag részére. 4 / 17 Hitelesítés:...

5 Az utalványozó felelős: az utalványozás indokoltságáért; az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért; az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért A pénztári nyilvántartás A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében pénztári nyilvántartásba kell feljegyeznie. A pénztári nyilvántartás elektronikus állomány, amelyet minden naptári negyedévet követő egy héten belül ellenőrzés után ki kell nyomtatni, és az Elnök által hitelesítve lefűzni (rendes pénztárzárás). Rendkívüli pénztárzáráskor (pénztár átadás-átvételkor) ugyanígy kell eljárni. A pénztári nyilvántartásban elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét feltüntető és el nem távolítható jellel meg kell jelölni Pénztárzárás Pénztárzáráskor meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénz állományt, és rögzíteni kell a záró pénzkészletet. A Pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen. Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát, és azon a napon rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkor azt be kell vételezni. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A pénztárzárás alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárzárás után a pénzt, értékeket, bizonylatokat és nyilvántartásokat át kell adni a Pénztáros helyettesnek vagy az új pénztárosnak, aki az átvétel alkalmával azok helyességéről köteles meggyőződni. A pénztárzárásnál, valamint a pénztár átadásnál a helyettesítést kivéve az átadónak, az átvevőnek és az elnöknek is jelen kell lenni. Az átadó akadályoztatása esetén az elnök, valamint további legalább egy kuratóriumi tag van jelen az átadásnál. A pénztárzárásnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni A pénztáros helyettesítése Ha a Pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, a Pénztáros helyettese az elnök. Ebben a rendkívüli esetben péntárzárást nem kell végrehajtani. Amennyiben az ideiglenes helyettesítés időtartama a két hónapot meghaladja, a kuratóriumnak új pénztárost kell felkérnie. Ha a pénztáros beosztásából végleg távozik, pénztárzárást kell végrehajtani (rendkívüli pénztárzárás) A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása A bizonylatolás általános elve, hogy azon gazdasági eseményekről, amelyekhez nincs külső személy által kiállított bizonylat, a pénzkezelőnek (Pénztárosnak) kell saját szigorú számadás alá vont bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatot kiállítania. A befizetésekről és kifizetésekről szabvány bizonylatot kell kiállítani. A bizonylattömbök szigorú számadású nyomtatványok, tehát ennek megfelelően kell nyilvántartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A pénztáros a be- és kifizetések sorrendjében éves sorszámmal köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot kell a pénztári nyilvántartásban szerepeltetni. A kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. Kifizetésre utalványozás nélküli összeg nem kerülhet. A pénztárbizonylatokat értelemszerűen, tintával kell kitölteni (számmal és betűvel is kiírni az összeget) az üres sorokat kihúzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre, az alapbizonylatokat összesíteni kell. 5 / 17 Hitelesítés:...

6 A pénztárbizonylatokon a mellékletek számát minden esetben fel kell tüntetni. A kifizetést a pénztáros aláírásával, a pénz átvételét a felvevő teljes nevének kiírásával igazolja. A pénztárban ideiglenes jelleggel sem lehet elismerendő nyugta (úgynevezett bón). A bevételezési bizonylatot három példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a befizetőé, a harmadik pedig a tömbben marad. A kiadási bizonylatot két példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a tömbben marad. Mindkét bizonylatról kiállított tömböket a pénztáros őrzi Munkabér-kifizetés a házipénztárból A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) munkabért fizetheti ki a dolgozó részére. A dolgozónak járó (nettó) munkabért teljes összegében a bérfizetés napján a pénztárnak kiadásba kell helyeznie. A dolgozók által fel nem vett, illetve a részükre postán el nem küldött munkabéreket a bérfizetés napját követő harmadik munkanapon kell a pénztárosnak a pénztárba visszavételezni Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Pénzt elszámolásra csak az alábbi célokra lehet kiadni: beszerzésre, szolgáltatás igénybevételére, kiküldetési költségre, kisebb kiadásokra (reprezentációs költség, postaköltség stb.), vám, illeték kifizetésre, egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítése. Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket. Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek utalványozása és csak olyan utalványozási bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó személy (Pénztáros) igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs. Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: lásd a Készpénz felvétele a házipénztárból elszámolásra című mellékletet. Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a nyilvántartás vezetője köteles erről az Elnököt haladék nélkül értesíteni A házipénztár őrzésének helye, körülményei A házipénztárnak külön helyiséget csak jelentős és különösen nagy értékforgalom esetében kell biztosítani. Amennyiben a házipénztárkeret és a -forgalom nem jelentős, úgy helyiségrészt kell biztosítani. A pénztárban lévő készpénz megőrzéséről páncélkazetta (vagy más biztonságos módon) való tárolással kell gondoskodni. A pénztári kulcsok másodpéldányáról az Elnök köteles gondoskodni, az eredeti kulcskezelő által lepecsételt és aláírt zárt borítékban köteles biztonságosan megőrizni. Tilos a páncélkazetta eredeti és másolati kulcsát olyan helyen tartani, hogy az illetéktelen személy kezébe kerülhessen. Ha a pénztáros munkahelyét akár csak rövid időre is elhagyja, köteles a páncélkazettát bezárni, a kulcsot magánál tartani. 6 / 17 Hitelesítés:...

7 3.10. A hamis, vagy hamisnak vélt készpénz kezelése A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében vesztett súlyából vagy sérült meg. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni. A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a banknak. A bank a lefolytatott vizsgálat eredményéről a társaságot és a befizetőt tájékoztatja. 4. Szigorú számadású nyomtatványok Szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartásba kell venni: pénztárjelentés, kiadási pénztárbizonylat tömbök, bevételezési pénztárbizonylat tömbök. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tömbök sorszámát, az igénybevétel és leadás dátumát, valamint az igénybe vevő aláírását. 5. Egyéb pénzeszközökre vonatkozó szabályok 5.1. Letétek nyilvántartása és kezelése Az Alapítvány letétet nem kezel Értékpapírok kezelésének és nyilvántartásának rendje Alapítványunk értékpapírral nem rendelkezik 5.3. A valutakezelés és nyilvántartás rendje Alapítványunk valutapénztárral nem rendelkezik. Szombathely, 2010.november 10.. az Alapítvány elnöke 7 / 17 Hitelesítés:...

8 1. melléklet: Megbízás a pénztárosi teendők ellátására.. részére A mai napon visszavonásig, illetve lemondásáig megbízom Önt a házipénztár kezelésével. A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia. Szombathely, 2010.november 10.. az Alapítvány elnöke Nyilatkozat pénztárosi feladat elfogadásáról Alulírott kijelentem, hogy a szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány pénzkezelési szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi felelősséggel tartozom. Szombathely, 2010.november 10.. házipénztáros 8 / 17 Hitelesítés:...

9 2. melléklet: A házipénztár forgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora 1. A házipénztári kifizetések kiadási bizonylatának utalványozására az alább felsorolt személyek jogosultak: Név Beosztás Jogosultság Aláírás Abért Attiláné Asbóth Péter Mészáros Zoltánné Trenyik Zsolt dr. Varjú Gábor kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi elnök kuratóriumi tag ( ) valamennyi kifizetés ( ) valamennyi kifizetés ( ) valamennyi kifizetés ( ) valamennyi kifizetés ( ) valamennyi kifizetés 2. A házipénztári befizetések átvételére jogosultak: Név Beosztás Jogosultság Aláírás Abért Attiláné Asbóth Péter Mészáros Zoltánné Trenyik Zsolt dr. Varjú Gábor kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi elnök kuratóriumi tag ( ) valamennyi befizetés ( ) valamennyi befizetés ( ) valamennyi befizetés ( ) valamennyi befizetés ( ) valamennyi befizetés A fentiek visszavonásig érvényesek. Szombathely, november 10.. az Alapítvány elnöke 9 / 17 Hitelesítés:...

10 3. melléklet: Kimutatás a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról Nyilvántartási szám Meghatalmazó Meghatalmazott Meghatalmazás visszavonása neve neve Szám Dátum 4. melléklet: Kimutatás a házipénztárban lévő páncélkazetta kulcsának kezeléséről Alulírott elismerem, hogy a pénztárszekrény kulcsát átvettem, illetve átadtam. Tudomásul veszem, hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell az Alapítvány kuratórium elnökének. Átvétel Átadás Átadás Átvevő Ideje Oka Olvasható aláírása 10 / 17 Hitelesítés:...

11 5. melléklet: Jegyzőkönyv házipénztár átadás-átvételéről A mai napon a Kutyamenhely Alapítvány házipénztárának átadás-átvétele megtörtént a következők szerint: Az átadás helye:... Az átadás oka:... Az átadó neve:... Az átvevő neve :... Átadásra kerül: 1. A házipénztár készpénzkészlete címletenként a megszámlált és a könyv (tabló és pénztárjelentés) szerinti eltérést is kimutatva. 2. A pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadási kötelezettségű nyomtatványok: Bevételi pénztárbizonylat utolsóként felhasznált sorszám:. Kiadási pénztárbizonylat utolsóként felhasznált sorszám:. Pénztári nyilvántartás (kinyomtatva és elektronikusan) utolsóként felhasznált sorszám:. A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai szerint kerültek átadásra. Eltérés nincs/eltérés a következő:. A fentiek szerint a házipénztárt átadtam, illetve átvettem.... átadó elnök átvevő. dátum 11 / 17 Hitelesítés:...

12 6. melléklet: Jegyzőkönyv pénztárzáráskor észlelt hiányról, illetve többletről A mai napon a Kutyamenhely Alapítvány házipénztárának átadás-átvétele megtörtént, melynek során hiányt vagy többletet állapítottunk meg. Az eltérés okát sikerült feltárni (lent kitöltendő!) Az eltérés okát nem sikerült feltárni Hiány esetén:. Ft, azaz. forint a különbözet, melynek oka:... a hiányt rendező befizetési bizonylat sorszáma:... Többlet esetén:. Ft, azaz. forint a különbözet, melynek oka:... a többletet rendező befizetési bizonylat sorszáma:... A fentiekkel a mai napon az átadás-átvétel után a házipénztárban lévő összeg megegyezik a nyilvántartás szerinti összeggel. A fentiek szerint a házipénztárt átadtam, illetve átvettem.... átadó elnök átvevő. dátum 12 / 17 Hitelesítés:...

13 7. melléklet: Intézkedés kezdeményezése az elszámolást határidőre nem teljesítő taggal szemben. sz. FELJEGYZÉS Tárgy: értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel. Név Beosztás Elszámolásra Elszámolási kiadott összeg véghatáridő Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el. Kelt:.. pénztáros 13 / 17 Hitelesítés:...

14 8. melléklet: Szigorú számadású nyomtatványok jegyzéke 14 / 17 Hitelesítés:...

15 9. melléklet: összefoglaló a házipénztár kezeléséről 9.1. Házipénztári kifizetés elszámolásra előre látható felmerülő költség (kuratóriumi tag) utalványozási igény utalványozni jogosult (kuratóriumi tag) összeg igény házipénztár (pénztáros) összeg felvétel engedélyezése az összeg kiadása elszámolásra (pénztáros) - kiadási pénztárbizonylat kitöltése - utalványozási engedély (benne az elszámolás feltételei) csatolása a bizonylathoz - elnök értesítése lejárt a határidő elnök értesítése az elszámoló elszámol a pénztárossal - a költségről számla iktatása (pénztári nyilvántartásban regisztrálás is) - befizetés esetén bevételi, további kifizetés esetén kifizetési bizonylat felhívás az elszámolásra 9.2. Házipénztári kifizetés bizonylat (számla) alapján előre látható, felmerülő költség (kuratóriumi tag) utalványozási igény utalványozni jogosult (kuratóriumi tag) számlával alátámasztott összeg igény házipénztár (pénztáros) összeg felvétel engedélyezése a pontos összeg kiadása bizonylat (számla) ellenében - pénztári nyilvántartásban rögzítés - utalványozási engedély csatolása - elnök értesítése 15 / 17 Hitelesítés:...

16 Készpénz felvétele a házipénztárból elszámolásra (a pénztárosnál marad!) Sorszám: Utalványozási engedély Az utalványozó neve: Az összeg felvevője: Az összeg felvételének indoka:... A felvenni kívánt összeg:... Az elszámolható maximális összeg:... Az összeg felvételét a fenti célra a mai napon engedélyezem. Az engedély...-ig érvényes, az elszámolást a pénzt felvevőnek...-ig meg kell tennie. dátum utalványozó név / aláírás 2. Házipénztári kifizetés A pénzt felvevő neve: A kiadási bizonylat sorszáma: A pénztári nyilvántartási bejegyzés sorszáma: Az összeg mai napon történt felvételét elismerem, az 1. pontban lévő elszámolási határidőt tudomásul veszem. dátum felvevő név / aláírás 3. Elszámolás A ténylegesen elszámolt, számlával alátámasztott összeg: A felvett és a fenti összeg különbözete (előjelhelyesen): Maradvány esetén a bevételi bizonylat sorszáma: További kifizetés szükségessége esetén a kiadási bizonylat sorszáma: (Amennyiben az elszámolni kívánt költség magasabb az elszámolható maximális összegnél, az utalványozó engedélye szükséges!) Az összeggel a felvevő a mai napon elszámolt. dátum pénztáros név / aláírás 16 / 17 Hitelesítés:...

17 Készpénz felvétele a házipénztárból bizonylat alapján (a pénztárosnál marad!) Sorszám: Utalványozási engedély Az utalványozó neve: Az összeg felvevője: Az összeg felvételének indoka (szla sorszáma):... A felvenni kívánt összeg:... Az összeg felvételét a fenti célra a mai napon engedélyezem. Az engedély...-ig érvényes. dátum utalványozó név / aláírás 2. Házipénztári kifizetés A pénzt felvevő neve: A kiadási bizonylat sorszáma: A pénztári nyilvántartási bejegyzés sorszáma: Az összeg kifizetése a mai napon megtörtént. dátum felvevő név / aláírás pénztáros név / aláírás 17 / 17 Hitelesítés:...

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (székhelye: 4440 Tiszavasvári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben