PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Kormányrendelet előírásai alapján kialakított PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal

2 TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A HÁZIPÉNZTÁRBAN 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK 2. A PÉNZTÁRI PÉNZ KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3. Utalványozás 3. A HÁZIPÉNZTÁR KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE, PÉNZMEGŐRZÉS ÉS TÁROLÁS 4. A PÉNZSZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 5. A PÉNZTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 5.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 5.2. Munkabér kifizetés 5.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 5.4. Szigorú számadású pénztári nyomtatványok II. PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A BANKSZÁMLÁKON Mellékletek jegyzéke 2

3 A Polgármesteri Hivatal házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen, illetve a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását úgy kell szabályoznunk, hogy a tulajdon védelme teljes körűen biztosítva legyen. A fentiek és a számvitelről szóló törvény előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését az alábbiak szerint szabályozom: A pénzkezelés rendjéért a gazdálkodás rendjéért a jegyző felel. A felelősség kiterjed a házipénztár jogszabályi előírásoknak megfelelő működésére, elszámolási és nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellenőrzésére. A pénzkezeléssel foglalkozó dolgozókkal ismertetni kell a szabályzatot, tudomásukra kell hozni, hogy a rendelkezések megszegéséért felelősséggel tartoznak. A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa a költségvetési szerv - pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatározását - a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét - a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályait - a készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök forgalmát - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét - a napi záró állomány maximális mértékét - a pénzszállítás rendjét - a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat -a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat A készpénzforgalmat a házipénztár biztosítja. I. PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A HÁZIPÉNZTÁRBAN 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK Pénzkezelő helynek tekintendők: - az állandó, vagy eseti ellátmányokat kezelők, - személyi juttatások kifizetésével megbízott pénzkezelő hely - a készpénzbefizetések begyűjtésével, átvételével megbízott pénzkezelő hely A pénzbeszedés idejét mindig alkalomszerűen kell meghatározni a gazdasági esemény sajátosságainak megfelelően. A beszedett pénzt Ft felett a beszedés napján vagy a rá következő napon kell befizetni a költségvetési szerv központi házipénztárába. A pénzbeszedő helyeken beszedett pénzből kifizetés nem teljesíthető. Beszedett pénzzel való elszámolás szabályai: A pénztáros a házipénztárban köteles kezelni a számlavezető pénzintézettől készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a készpénzben befizetett összegeket. A házipénztárban idegen pénzt vagy értéket csak a Polgármesteri Hivatal vezetőjének külön engedélyével szabad tartani. Idegen pénzt vagy értéket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. 3

4 Készpénzállomány A pénztáros az előkészített bizonylatok alapján megállapítja a napi pénzszükségletet, és az ez alapján kiállított és aláírt készpénzutalvány-füzettel a számlavezető pénzintézetnél felveszi a szükséges napi készpénz mennyiséget. A napi forgalom lebonyolítása és a napi zárás után a pénztárban maximum 500 E Ft készpénz tartható. A megállapított kereten felüli összeget - ha szükséges naponta is - be kell fizetni az elszámolási számlára. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében vesztett súlyából vagy sérült meg. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, ill. érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen - bankjegy esetén fel kell tüntetni annak sorozatát és sorszámát. A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a banknak. A bank a lefolytatott vizsgálat eredményéről a jegyzőt és a befizetőt tájékoztatja. 2. A PÉNZTÁRI PÉNZ KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A Polgármesteri Hivatal vezetője a pénztárosi munkával összefüggő teendők ellátására arra alkalmas büntetlen előéletű - erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező - személyeket: pénztárost, pénztáros helyettest és pénztári ellenőrt bíz meg Pénztáros és helyettese Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. A pénztáros az utalványozóval és a pénztári ellenőrrel azonos személy nem lehet. Összeférhetetlen továbbá, ha a pénztáros és/vagy a pénztáros helyettes a pénztárellenőrrel és/vagy az utalványozóval közeli hozzátartozói kapcsolatban van. Ugyancsak összeférhetetlen dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla felett rendelkezési joguk van. A házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztáros munkakörének elfoglalásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. A pénztáros fő feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. 4

5 A pénztáros megbízható még egyéb értékek (pl. bélyegek, értékjelzéssel ellátott nyomtatványok stb.) továbbá a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és megőrzésével is. A pénztáros az utalványozóval és a pénztári ellenőrrel azonos személy nem lehet, a pénztári ellenőrzés feladatát az utalványozó is elláthatja. Két vagy több személy egy időben, közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. A pénztáros a feladatát más munkakörhöz csatoltan látja el Pénztári ellenőr A pénztári ellenőr feladata - a pénztári bizonylatok előzetes (kifizetés előtti) ellenőrzése, valamint - a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. - a pénztárban szabályszerűen kezelt anyagi értékek, szigorú számadás alá vont nyomtatványok meglétének és a vezetett nyilvántartások rendszeres ellenőrzése. A kiállított pénztári bizonylatokat a kifizetés megtörténte előtt alakilag (helyes bizonylat, szükséges adatokat kitöltötték-e) és tartalmilag a pénztárellenőr köteles ellenőrizni. Meg kell győződnie arról, hogy a pénztárbizonylathoz mellékelték-e az alapbizonylatokat, s az arra jogosult által megtörtént-e az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés. A pénztárjelentést utólag a napi pénztárjelentés zárásakor érdemben és tételesen kell ellenőrizni. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a pénztárjelentésbe bevezetett tételekhez kapcsolódó pénztári bizonylatok és alapbizonylatok meg vannak-e. Ellenőrizni kell továbbá a kimutatott pénzkészlet helyességét és meglétét, a záró egyenleggel való egyezőséget. A pénztári ellenőr kézjegyével köteles ellátni az ellenőrzött okmányokat, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, azok mellékleteit, a pénztárjelentéseket, a pénztárban lévő anyagi értékeket, a nyomtatványokról szóló kimutatásokat, számadásokat. Az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait még a megállapítás napján ki kell deríteni, illetve ha ez nem vezetne eredményre, az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek és a vezetőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, az esetleges hiányt a pénztárosnak be kell fizetnie Utalványozás A pénztárból kifizetéseket csak előzetes utalványozás után teljesíthet a pénztáros. Az utalványozók azok a személyek, akik a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik. Az utalványozók felelősek: - az utalványozás indokoltságáért, - az utalványozott anyag vagy eszköz mennyiségének, illetve a forint összegének szükségességéért, 5

6 - az utalványozási bizonylat szabályos kitöltéséért. A pénztárbizonylatok szabályos kifizetéséhez a következő aláírások szükségesek: utalványozó érvényesítő ellenjegyző pénztáros szakmai teljesítést igazoló A konkrét személyek meghatározása a gazdasági szabályzat mellékletében található meg. 3. HÁZIPÉNZTÁR KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE, PÉNZMEGŐRZÉS ÉS TÁROLÁS A Polgármesteri Hivatalban elkülönült helyiségben működik. A pénztárban lévő készpénz megőrzéséről páncélszekrényben való tárolással kell gondoskodni. A pénzkazetta tárolásának módja: páncélszekrényben. A pénztári órák rendje: Hétfő: 8-12 Kedd: Szerda: 8-16 Csütörtök: Péntek: 8-12 A pénztári kulcsok kezelésének gyakorlata: A kulcsok a pénztárosnál vannak. A kulcsok átadás-átvételéről analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyet a pénztár átadás-átvételekor az átadó-átvevő aláírásával az átadási-átvételi jegyzőkönyvön köteles igazolni. Ha a pénztáros munkahelyét - akár csak rövid időre is - elhagyja, köteles a páncélszekrényt bezárni, a kulcsot magánál tartani. A pénztárban lévő készpénz és az egyéb értékek megóvása érdekében a pénztár elhelyezését szolgáló helyiség ajtaját, ablakait (biztonsági ráccsal) biztonsági zárral kell ellátni. 4. A PÉNZSZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A készpénzszállítás a következő módon történik a Polgármesteri Hivatalnál: 200e Ft-ig 1 fő, 200e Ft felett 1 fő kísérővel, autóval. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelőssége addig tart, amíg a készpénzt a házipénztárban, ill. a bankban, vagy a jogosult címzettnek át nem adják. 6

7 5. PÉNZTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében pénztárjelentésbe kell feljegyeznie. A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványt kell alkalmazni és a használatba vett tömböket a jegyzővel vagy annak megbízottjával hitelesíttetni kell. A pénztári nyilvántartásban elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás tényét feltüntető sorszámmal meg kell jelölni. Pénztárzárást 10 naponként kell készíteni. Pénztárzáráskor meg kell állapítani a pénztárban lévő a záró pénzkészletet. A készpénzállományt címletenkénti bontásban kell rögzíteni. A pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztárjelentésen, melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni. Az üresen maradt sorokat a pénztárjelentésen át kell húzni. Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát, és még aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben pedig többlet, akkor azt be kell vételezni. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a pénztárost bármilyen okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros beosztásából végleg távozik, pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárzárlat után a pénzt, értékeket, bizonylatokat és nyilvántartásokat át kell adni a pénztáros helyettesnek vagy az új pénztárosnak, aki az átvétel alkalmával azok helyességéről köteles meggyőződni. A pénztárzárlatnál, valamint a pénztár átadásnál az átadónak, átvevőnek és az ellenőrnek jelen kell lenni. Az átadó akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőnek kell jelen lenni az átadásnál. A pénztárzárlatnál, valamint az átadásnál jegyzőkönyvet kell készíteni A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása A befizetésekről és kifizetésekről szabvány bizonylatot kell kiállítani. A befizetések és a kifizetések bizonylatait a pénztáros készíti el, a szigorú számadású bizonylat előírásainak megfelelően. A bizonylattömbök szigorú számadású nyomtatványok, tehát ennek megfelelően kell nyilvántartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A pénztáros a be- és kifizetések sorrendjében éves sorszámmal köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot kell a pénztárjelentésben szerepeltetni. A bevételi (amennyiben szükséges) és a kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. Pénztári alapokmány lehet: - a számla - a készpénzfizetési számla - kivételes esetben az illetmény kifizetési jegyzék - a menetlevél, kiküldetési rendelvény 7

8 - a ki-, vagy befizetéseket elrendelő egyéb okmányok, stb. A pénztárbizonylatokat értelemszerűen, tintával kell kitölteni (számmal és betűvel is kiírni az összeget), az üres sorokat kihúzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre az alapbizonylatokat összesíteni kell. Pénztárbizonylaton a mellékletek számát minden esetben fel kell tüntetni. A kifizetést a pénztáros aláírásával, a pénz átvételét a felvevő teljes nevének kiírásával igazolja. A pénztáros kifizetést csak szabályszerűen kiállított, ellenőrzött, érvényesített és a jogosult személy utalványozásával ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján teljesíthet. Az érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés a pénztárbizonylathoz tűzött alapokmányon és az utalványon történik. A pénztáros (a Polgármesteri Hivatal alkalmazottain kívül) csak személyazonossági igazolvány felmutatására fizethet. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. A bevételezési bizonylatot 3 példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a befizetőé, a harmadik példány, pedig a tömbben marad. A kiadási bizonylatot 2 példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a tömbben marad. Mindkét bizonylatról kiállított tömböket a pénztáros őrzi március 1-vel megtörtént az 1 és 2 forintos pénzérmék kivonása a forgalomból. A készpénzfizetéses számlák végösszegének utolsó számjegyét öt forintra illetve 0 forintra kerekítve kell figyelembe venni, az alábbiak szerint: 1-2 forint esetében 0 forintra, forint esetében 5 forintra, 8-9 forint esetében pedig 10 / 0 / forintra kell kerekíteni. A kerekítést több tételes számlánál a legmagasabb összegű tételnél, vagy a legmagasabb darabszámú tételnél kell figyelembe venni Munkabér-kifizetés A dolgozók illetményének számfejtése és kifizetése havonta, utólag történik. A dolgozót megillető illetmény kifizetését, a Polgármesteri Hivatal, a pénzintézetnél nyitott bankszámlára köteles átutalással teljesíteni, vagy bankszámla hiányában lakcímre utalni. Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak illetmény kifizetése a házipénztárban is történhet. Csak banki átutalással teljesíthető február 1-tõl a hóközi munkabér, jubileumi jutalom, jutalom, 13. havi munkabér, jutalék, munkaruha-, védőruha költségtérítés. 8

9 5.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 5.3. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Pénzt elszámolásra csak az alábbi célokra lehet kiadni: - beszerzésre, - szolgáltatás igénybevételére, - kiküldetési költségekre, - kisebb kiadásokra (reprezentációs költség, postaköltség stb.), - egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítésére. Az elszámolásra kiadott előleggel a vonatkozó jövedelemadózási szabályok alapján 30 napot meg nem haladóan lehet adókötelezettség nélkül elszámolni. A 30 napon túli elszámolásnál a kifizetőt adófizetési kötelezettség terheli. Ebbe a körbe nem tartoznak bele a 30 napot meghaladó kiküldetésekre és a külszolgálatra adott ún. kiküldetési előlegek, ellátmányok. Ezekben az esetekben a visszaérkezést követő 30 napon belül kell a felvett előleggel elszámolni. Az elszámolásra kiadott előlegeknél a kerekítési eltéréseket vásárlásonként kell megállapítani, azokat nem szabad összevonni. Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az alábbiak szerint jár el: Az elszámolásra kiadott előleg elszámolási gyakorlata: - minden elszámolásra adott előleggel 15 napon belül kell elszámolni, amely határidő legfeljebb 15 nappal 1 alkalommal a jegyző írásos engedélyével meghosszabbítható Az elszámolásra kiadott ellátmány és elszámolásra kiadott előleggel: - minden év december 31-ig el kell számolni. Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a Ft-ot, a jegyző írásos engedélyével egyedi esetben megduplázható. Az előleg igénylésekor fel kell tüntetni az összeg felhasználásának pontos megnevezését. Az elszámolási előleget csak az igényléskor meghatározott célra lehet elszámolni. Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek (polgármester, jegyző) utalványoztatása alapján lehet kifizetni. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött véghatáridő még nem érkezett el. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó személy igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan tétele nincs. Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: - a pénzt felvevő dolgozó neve, 9

10 - a pénz felvételének időpontja, - a kiadási pénztárbizonylat száma, - a felvétel jogcíme (anyagvásárlás, üzemanyag költség stb.), - az elszámolásra felvett összeg, - az elszámolás határideje, - az elszámolás tényleges időpontja, - a ténylegesen felhasznált összeg, - a bevételi bizonylati sorszáma. A pénztáros az előleg felvételét követő: napon írásban értesíti, emlékezteti az elszámolási kötelezettet, az elszámolásra kikötött véghatáridő közeledtére, napon, amennyiben az elszámolás nem történt meg, a nyilvántartás vezetője köteles az elszámolási kötelezettet írásban felszólítani az elszámolás megtételére, valamint ezzel egy időben a jegyzőt írásban értesíteni az elszámolás elmulasztásáról. Ha az elszámolásra kötelezett 30 napon belül nem számol el a fel vett előleggel köteles fennálló követelés után a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével (ha a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal) számított kamatot megfizetni. Ellenkező esetben a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 72. (1) bekezdése alapján kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezhet. A kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adó mértéke a kamatkedvezmény 44 százaléka. Az adót a kifizetőnek adóévenként, az adóév utolsó napjára ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára kell megállapítania, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint kell megfizetnie és bevallania Szigorú számadású pénztári nyomtatványok A szigorú számadású nyomtatványokat - készpénzfelvételi utalványt, - pénztárjelentést, - kiadási pénztárbizonylat tömböket, - bevételezési pénztárbizonylat tömböket nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tömbök sorszámát, az igénybevétel és leadás dátumát, valamint az igénybevevő aláírását. Az elrontott bizonylatokat és csekkeket minden esetben át kell húzni, és rá kell vezetni a "RONTOTT" feliratot. 10

11 II. PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A BANKSZÁMLÁKON A költségvetési szerv a jogszabályban meghatározott összegű készpénz kereten felüli pénzeszközeit az Pannon Takarék Bank Zrt.-nél (továbbiakban: számlavezető pénzintézet) vezetett Költségvetési elszámolási számla Építményadó beszedési számla Magánszemélyek kommunális adó számla Vállalkozók kommunális adó számla Idegenforgalmi adó számla Építményadó számla Iparűzési adó számla Gépjárműadó számla Pótlék számla Jövedelemadó beszedési számla Bírság beszedési számla Egyéb elkülönített számla Egyéb elkülönített számla Egyéb elkülönített számla Egyéb elkülönített számla Egyéb elkülönített számla Egyéb elkülönített számla Egyéb ügyfél által meghat. célra elkül. szla Egyéb elkülönített számla Egyéb ügyfél által meghat. célra elkül. szla Önkormányzati overdraft számla Lekötött betét számla Lekötött betét számla számú számláján köteles tartani. Készpénzforgalom az alábbi bankszámlákhoz kapcsolódik: Költségvetési elszámolási számla A Polgármesteri Hivatal a számlavezető pénzintézetnél vezetett számlája feletti rendelkezési joga két bejelentett személy együttes aláírása útján valósul meg. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott személyeket, azok aláírását a használni kívánt bélyegzőt a Polgármesteri Hivatal vezetőjének aláírás bejelentő kartonon kell bejelenteni a számlavezető pénzintézet felé. Amennyiben az aláírók személyében változás következik be, azt a legrövidebb időn belül a számlavezető pénzintézet felé új aláírás bejelentő kartonon közölni kell. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy az új aláírások bejelentéséig érvényesek. 11

12 A beérkező bevételeket a számlavezető pénzintézet folyamatosan jóváírja a Polgármesteri Hivatal számláján, a bevétel beérkezését követő banki napon. A Polgármesteri Hivatal kiadásait az éves költségvetésben jóváhagyott működési, felújítási és fejlesztési feladatok teljesítése, illetve a jogszabályokban meghatározott pénzeszközátadások teszik ki. A számlavezető pénzintézet a napi forgalmi tételekről minden egyes pénzmozgásról kiadásteljesítés, bevétel jóváírás - részletezettséggel - kivonatot küld. Jóváhagyta: Neszmély, Janovics István Polgármester László Ferenc Jegyző 12

13 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. Pénztári nyilvántartások nyomtatványai 2. Megbízás házipénztár kezelésével 3. Megbízás házipénztár helyettesítésével 4. Megbízás házipénztár ellenőri tevékenységével 5. Nyilatkozat a pénzkezelési szabályzat megismeréséről 6. Meghatalmazás 7. Jegyzőkönyv házipénztár átadás-átvételről 8. Jegyzőkönyv a hamisítványnak látszó bankjegy visszatartásáról 9. Elismervény hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy átvételéről 10. Jegyzőkönyv a pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálásáról 11. Feljegyzés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számolásáról 12. Készpénzigénylés elszámolásra 13. A házipénztár kerekítési különbözeteinek nyilvántartása 13

14 PÉNZTÁRI NYILVÁNTARTÁSOK NYOMTATVÁNYAI B /a/vx Bevételi pénztárbizonylat B /vx Kiadási pénztárbizonylat B /vx Időszaki pénztárjelentés 012/07/9 Készpénzfelvételi utalvány 14

15 MEGBÍZÁS részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár kezelésével. A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia. Kelt: László Ferenc jegyző MEGBÍZÁS részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házi pénztáros helyettesi teendők ellátásával, egyéb feladatainak elvégzése mellett. A házi pénztáros helyettesítését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia. Kelt: László Ferenc 15

16 jegyző MEGBÍZÁS részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár ellenőri tevékenység ellátásával. A házipénztár ellenőrzését önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik ellátni, feladatát a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell ellátnia. Kelt: László Ferenc jegyző NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát megismertem. Név Beosztás Kelt Aláírás 16

17 MEGHATALMAZÁS Alulírott. (született:..., anyja neve:, lakcím:..., személyi ig. szám:...) meghatalmazom.-t, (született:..., anyja neve:, lakcím:.., személyi ig. szám:.), hogy helyettem a Hivatalnál,... ügyben eljárjon Meghatalmazó Meghatalmazott Kelt:.... Tanú 1 Tanú 2 Név:... Név:... Személyi ig. sz.:... Személyi ig. sz.:... Lakcím:... Lakcím: Tanú Tanú 17

18 JEGYZŐKÖNYV Felvéve a: házipénztárában (cím: ).év hó napján Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel Az átadás-átvétel oka: Jelen vannak: átadó átvevő házipénztár ellenőr Átadásra kerül: 1. A házipénztár készpénzkészlete címletenként a megszámlált és a könyv szerinti eltérést is kimutatva. 2. A pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadási kötelezettségű nyomtatványok: Bevételi pénztárbizonylat utolsóként felhasznált sorszám: Kiadási pénztárbizonylat utolsóként felhasznált sorszám: Időszaki pénztárjelentés utolsóként felhasznált sorszám: 3. Páncélszekrény, lemezkazetta kulcsai A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásai szerint kerültek átadásra. Eltérés nincs. (vagy: Eltérés a következő:) A fentiek szerint a házipénztárt átadtam ill. átvettem. K. m. f. átadó házipénztári ellenőr átvevő 18

19 JEGYZŐKÖNYV Felvéve:. év hó napján a házipénztár helyiségében. Jelen vannak: befizető pénzügyi vezető pénztáros Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása A mai napon megjelent pénztárosunknál (foglalkozása:, lakcíme: város, község u. szám, szem. ig. száma: ), hogy pénzbefizetést teljesítsen. A pénztárosnak feltűnt, hogy a Ft címletű sorozat és sorszámú bankjegy* (érme)* hamis, illetve hamisítványnak látszik. A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét) év hó -n, nevű egyéntől kapta városban (községben). A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a sorszámú elismervényt adtuk ki a befizető részére. k.m.f. gazdasági vezető pénztáros befizető * Nem kívánt rész törlendő 19

20 ELISMERVÉNY hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon (név) város (község) u. szám alatti lakostól az alábbi hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegyet (érmét) átvettük. Db Címlet A bankjegy Sorozatszáma Sorszáma A fenti bankjegy (érme) MNB részére történő átadására soron kívül intézkedünk. Kelt: gazdasági vezető pénztáros 20

21 JEGYZŐKÖNYV Felvéve: év hó napján a házipénztár helyiségében. Jelen vannak: pénztáros pénztári ellenőr Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása. A mai napon pénztárzárlat után Ft, azaz forint többlet*, illetve Ft, azaz forint hiány* keletkezett, melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani. Fentiek miatt a pénztáros - a többletet a számú bizonylaton bevételezte*, illetve - a hiányt a számú bizonylaton befizette* a házipénztárba. k.m.f. pénztári ellenőr pénztáros *Nem kívánt rész törlendő 21

22 Polgármesteri Hivatal sz. FELJEGYZÉS Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel. Név Beosztás Elszámolásra kiadott összeg Elszámolási véghatáridő Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el. Kelt: pénztáros 22

23 , 20 év hó nap KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA Kérem részére forintot jogcímen utólagos elszámolási kötelezettséggel kiadni. Elszámolás határideje: 20 év hó nap. engedélyező aláírása Kiadási pénztárbizonylat száma: 23

24 24

25 A házipénztár kerekítési különbözeteinek nyilvántartása hó nap KIADÁS BEVÉTEL Sorszám Dátum Pénztárbizonylat száma Megnevezés Összeg Kerekítési különbözet Sorszám Dátum Pénztár bizonylat száma Megnevezés Összeg Kerekítési különbözet Egyéb ráfordítás összesen Neszmély, hó. nap Egyéb bevétel összesen pénztárellenőr pénztáros

26 2

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott

Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolása 3. sz. melléklet Az egyes pályázatokra

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben