PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: JÚNIUS 17-TŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő helyek és pénzforgalmának szabályozása... 3 A készpénz és érték kezelésével kapcsolatos feladatok... 4 A pénztári pénzmegőrzés és tárolás... 6 A pénzszállítás szabályai... 6 A készpénzforgalom bizonylatolása... 7 Fizetési számlaforgalom lebonyolítása... 8 Záró rendelkezés sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

3 1. Általános rendelkezések (1) A számvitelről szóló évi C. törvény alapján a számviteli politika kötelező eleme a pénz-, és értékkezelési szabályzat. A hivatkozott jogszabály aláírásait figyelembe véve az Egyetem pénzkezelésére, a pénztárakra, valamint a pénz és értékkezeléssel kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozom meg: A házipénztár- és pénzkezelő helyek pénzkezelését, valamint a fizetési számlákon lebonyolított pénzforgalom kezelését az alábbi törvények, jogszabályok határozzák meg: Számvitelről szóló 2000.évi C. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. törvény 2. Készpénz kezelése, pénztárak működése A pénztár által kezelt készpénz és egyéb értékek a Nyugat-Magyarországi Egyetem vagyonának legmobilabb részét képezik, ezért kezelésük, megőrzésük, védelmük kiemelt figyelmet, fokozott gondosságot tesz szükségessé. 3. Pénzkezelő helyek és pénzforgalmának szabályozása (1) A szervezeti egységek pénztáraiban kell kezelni a Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a házipénztárakba befizetett összegeket. A Nyugat-magyarországi Egyetemen működő Pénztárak: Nyugat-magyarországi Egyetem Központja, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Apácai Csere János Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola (2) A pénztárakban más szervezetek, alkalmazottak pénzét, vagy értékét csak abban az esetben lehet tárolni, ha arra a gazdasági igazgató írásban engedélyt ad. (3) Az idegen pénzeket, értékeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. (4) A házipénztár biztonságos elhelyezéséért, tűz és betörés elleni védelméért az intézmény vezetője a felelős. A pénzkészlet biztonságos tárolása érdekében a házipénztár helyiségét biztonsági eszközökkel és felszerelésekkel kell ellátni. (5) A házipénztár engedélyezett záró állománya: valamennyi pénztár esetén egyenként a vagyonvédelem biztosítása miatt Ft, azaz hétszázezer forint. (6) A napi záró készpénzállományt meghaladó készpénzt - a napi pénztárzárást megelőzően, az intézmény Kincstári számlájára be kell fizetni. 3

4 A pénztárakban különféle jogcímen befizetett - nem kifizetés céljára engedélyezett - összegekből kifizetéseket teljesíteni csak a gazdasági igazgató írásbeli engedélye alapján lehet. Minden egyéb esetben azokat teljes összegben be kell fizetni az intézmény Kincstári számlájára. (7) A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzt (bankjegyet és érméket) fogadhat el a befizetőtől, a kifizetést is csak ilyen pénzben teljesítheti. Nem fogadható el, hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, kivéve, ha az teljes értékében beváltható. Ha a pénztáros az átadott pénz között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. A hamisgyanús pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt a Magyar Államkincstárnak kell átadni. A Kincstár a lefolytatott vizsgálat eredményéről tájékoztatja a befizetőt, illetve a gazdálkodó szervezetet. 4. A készpénz és érték kezelésével kapcsolatos feladatok (1) Pénztárosi teendők ellátásával csak az arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt lehet megbízni. A pénztárost a Kancellár nevezi ki. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. Ilyennek kell tekinteni a számviteli, pénzügyi, bérelszámolással, az eszközök és egyéb anyag beszerzéssel foglalkozó azon dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenőrzési joggal rendelkeznek, vagy beosztásuk miatt a pénztárral kapcsolatban közvetlen ügyintézői feladatot látnak el. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben foglalkoztatott dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla felett rendelkezési (aláírási) joguk van, továbbá a pénztáros vagy helyettese a Ptk. -ban közeli hozzátartozói. (2) A pénztárt a pénztáros (helyettese) önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztáros (helyettes) munkakörének elfogadásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni.(1.sz. melléklet) (3) A pénztáros feladatai: - A pénztárban tartott készpénz és egyéb értéket képviselő, értékjellel ellátott csekk, utalvány füzet, értékpapír stb. kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral, pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatok kezelése. - A pénztáros csak ellenőrzött, utalványozott és az utalványozó aláírásával ellátott bizonylat alapján teljesíthet be- és kifizetéseket. - A pénztárosnak minden pénztári be- és kifizetést, a teljesítést megelőzően, vagy azt követően azonnal, a felmerülésük sorrendjében a számítógépes pénztári program segítségével nyilvántartásba kell venni. - A pénztári nyilvántartásba vétel kritériumai. o A nyilvántartásba adatot csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad o felvenni. A pénztári nyilvántartásba felvett adatokat minden esetben könyvviteli bizonylatokkal kell ellátni. - Feladata a postai utánvételes csomagok kezelése, az érintett karok, szervezeti egységek kiértesítése. - Gondoskodik a főgyűjtőszámláról történő készpénzfelvétel házi pénztárba való beszállításáról - A pénztáros naponta köteles készíteni pénztárzárást, melynek során: o o o o meg kell állapítania a pénztárban lévő pénzállományt, címletenkénti részletezésben, a számítógépes pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások időszaki végösszegét, majd az előző pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, a számítógépes pénztári jelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal. az egyeztetés megtörténtét a pénztárosnak aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen, 4

5 o o az egyeztetés során mutatkozó eltérések okait még a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve ha ez nem vezet eredményre, az eltérést rendezni kell, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt, pedig a pénztárosnak be kell fizetnie, ha ezt nem tudja megtenni, az összeget, mint hiányt kiadásba kell helyezni.(2.sz. melléklet). Az eltérésekről a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a pénztáros a megállapított hiányt, annak keletkezése napján a pénztárban befizetni nem tudja, munkáltatói jogkörű vezetőjének tájékoztatásával engedélyt köteles kérni a gazdasági főigazgatótól, aki a hiány nagyságától függően dönthet a hiány összegének később, esetleg részletekben történő megfizetéséről. - A napi pénztárjelentést és bizonylatait a pénztárellenőrnek átadja, aki ellenőrzés után köteles kézjegyével ellátni. - A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kezelése, megőrzése. (4) A pénztáros helyettesítése esetén a helyettesítésével megbízott személy részére a pénztár átadásátvételét végre kell hajtani, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni.(3.sz. melléklet) Az átadás-átvételnél a pénztárellenőrnek, vagy a pénztárellenőrzéssel megbízott személynek jelen kell lennie, és az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az átadó és átvevő mellett neki is alá kell írnia. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A helyettesítés időszakában feladata és felelőssége megegyezik a pénztárosra előírtakkal. Két vagy több személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. Az átadó pénztáros akadályoztatása esetén rendkívüli esetben történő pénztár átvételre kizárólag bizottságilag kerülhet sor, melyen az átvevő pénztáros és a pénztárellenőr személyén kívül a munkáltatói jogkörű vezető vagy megbízottja is jelen van. (5) A pénztár ellenőr a gazdasági igazgató megbízása alapján látja el feladatát. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy o a pénztári ki- és befizetések bizonylatolása a számítógépes-programmal megtörtént-e, o a számítógépes bevételi és kiadási bizonylatokon a szükségesként meghatározott adatok szerepelnek-e, o szerepelnek-e a kiadás, illetve bevétel alapjául szolgáló alapbizonylaton a szükséges aláírások, és azok megfelelnek-e az utalványozásra jogosultak aláírás mintáin szereplő aláírásokkal, o a bizonylatot előírásszerűen állították-e ki, nincsenek-e rajta törlések, vagy szabálytalan javítások, a bizonylatok kitöltése megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek, o a bizonylathoz valamennyi előírt mellékletet csatolták-e, o a bizonylatok, illetve a hozzá mellékelt igazoló lap tartalmazzák-e a teljesítés megfelelő igazolását, o a pénztárbizonylat és az alapbizonylat adatai megegyeznek-e, o a bizonylaton végzett számítások számadatai helyesek-e és fennáll-e a bejegyzések számszaki összefüggése. o A napi záró pénzkészlet ellenőrzése A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, pénztárjelentést, értékpapír nyilvántartást kézjegyével ellátni. A pénztárellenőri feladatokat a záró pénztári pénzkészlet napi rendszerességi ellenőrzését kivéve legalább hetente kell elvégezni. A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jeleznie kell a felettes vezető felé. A munkáltatói jogkörű vezető vagy megbízottja év közben, negyedéves rendszerességgel, előzetes bejelentés nélkül pénztárellenőrzést köteles végrehajtani (váratlan rovancs) melyen a pénztáros és a pénztárellenőr is jelen van. Az ellenőrzés tényét jegyzőkönyvben rögzítik. Az ellenőrzés során felmerült eltérések rendezése jelen paragrafus 3. bekezdésében rögzítettek szerint történik. 5

6 (5) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alapján továbbiakban utalványozás az Egyetem erről rendelkező szabályzatában megjelölt személy jogosult Az utalványozásra jogosultak aláírás mintáit minden pénztárhelyiségben ki kell helyezni. A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak körét, hatáskörét az Egyetem belső szabályzata tartalmazza. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési és teljesítés igazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 5. A pénztári pénzmegőrzés és tárolás (1) Az intézmény pénztárait úgy kell kialakítani, illetve elhelyezni, hogy azok a pénzmegőrzés követelményeinek megfeleljenek. A pénztárhelyiségek ajtaja és ablaka (vagy szellőzőnyílása) megfelelő biztonságot nyújtó anyagból fémből vagy keményfából legyen, és olyan zárszerkezettel legyen ellátva, vagy riasztó biztonsági üvegből készüljön, amely a behatolás elleni védelemre alkalmas. Az ajtók, ablakok és szellőzőnyílások védelmére biztonsági rács felszerelése szükséges. A pénztároló eszközöknek meg kell felelnie a vele szemben támasztott követelményeknek. (2) A pénztár kulcsainak kezelése: A pénztárszekrény eredeti kulcsát (kulcsait) a pénztáros kezeli. A kezelés során olyan nyilvántartás vezetésére kötelezett, melyben nyomon követhető, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalomból, kinek kerültek átadásra. A kulcsok átadásának és átvételének tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell. A pénztár másodkulcsainak őrzése a munkáltatói jogkört ellátó vezető, illetve a Gazdasági Igazgatóság feladata, ahol a pénztárhoz kapcsolódó kulcsok másodpéldányait, a pénzt kezelő pénztárosan közösön, hitelesítően lezárt borítékban, kulcskazettában kell őrizni. A lezárt kulcsokat csak rendkívüli esetben szabad felbontani, melynek tényét az erre szolgáló nyilvántartásban rögzíteni kell. Ha a pénztáros és/vagy pénztári ellenőr betegség vagy bármely más ok miatt munkahelyéről távol marad, köteles a nála lévő kulcsot leragasztott és a ragasztáson aláírt borítékban a gazdasági vezetőhöz eljuttatni. Ilyen esetben a területileg illetékes vezetőnek gondoskodnia kell a pénztár átvételéről-átadásáról. 6. A pénzszállítás szabályai (1) A pénznek a kifizetőhelyre, a bankba, vagy a postára történő szállításánál a következő szabályokat kell alkalmazni: Ft-ig 1 fő pénzszállító Ft Ft-ig 1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő Ft felett 1 fő pénzszállító és 2 fő kísérő Ft felett értékszállító biztonsági szolgáltató alkalmazásával Az összegeket csak gépkocsival szabad szállítani. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért. Felelősségük addig tart, amíg a pénzt a pénztárba megszámlálással egybekötve át nem adták és ott el nem helyezték, illetve a felvett pénzzel egyéb módon el nem számoltak. 6

7 (2) A pénzszállítókat szállítás közben más feladattal megbízni nem szabad, de nem is vállalhatnak olyan feladatot, amely gátolná őket e feladat biztonságos végrehajtásában. 7.. A készpénzforgalom bizonylatolása (1) Pénztári nyilvántartás vezetése A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést, felmerülésük sorrendjében a számítógépes Pénztár program segítségével nyilvántartásba kell vennie. Nyilvántartásba adatot csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad felvinni. Az adatokat a bizonylatokon a valóságnak megfelelően kell rögzíteni. A pénztári nyilvántartásba felvett adatokat minden esetben főkönyvi bizonylatokkal kell alátámasztani. A bizonylatok kiállítási rendjének és szabályainak meg kell felelnie a számviteli törvényben a bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályoknak. A pénztáros a pénztári órák befejeztével pénztárzárlatot (pénztárjelentést) köteles készíteni. A pénztárzárlatkor (pénztárjelentés elkészítésekor) a pénztárosnak meg kell állapítania: - a pénztárban lévő készpénzállományt címletenkénti részletezésben, - a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások napi végösszegét, az előző napi készpénzállomány figyelembevételével egyezteti a pénzkészletet. - a kerekítés szabályairól szóló törvény alapján felmerülő kerekítési különbözetről bizonylatot állít ki. - az egyeztetés során mutatkozó eltérések okait még a megállapítás napján fel kell deríteni, illetve ha ez nem vezet eredményre, az eltérést rendezni kell. Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek, valamint a vizsgálatba bevont vezetőnek (munkáltatói jogkörű vezetőnek vagy megbízottjának) is alá kell írnia. A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt, pedig a pénztárosnak be kell fizetnie, ha ezt nem tudja megtenni, az összeget, mint hiányt kiadásba kell helyezni. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, pénztári átadás-átvételt kell lebonyolítani, ahol a pénztárellenőrnek jelen kell lennie. (2) Pénztári bevételek és kiadások bizonylatai A pénztári bevételezések, pénztári kifizetések bizonylatai (bevételi- és kiadási pénztárbizonylatok, utólagos elszámolásra kiadott előlegek bizonylatai, kiküldetési rendelvény bizonylatok, számlák és nyugták, stb) szigorú számadás alá tartozó nyomtatványok, melyek nyilvántartására, sorszámozására, felhasználására a szigorú számadású nyomtatványokra előírt szabályok vonatkoznak. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz minden esetben csatolni kell a tételhez tartozó pénztári alapbizonylatokat, alapokmányokat. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell és helyette, új bizonylatot kell kiállítani. A rontott, érvénytelenített bizonylatot is meg kell őrizni és az időszaki zárást követően, a többi bizonylattal együtt át kell adni a Számviteli csoportnak. A pénztárnál történő befizetésekről bevételi pénztárbizonylatot kell készíteni - számítógéppel - két példányban. A kinyomtatott bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni, a pénz átvételét a pénztárosnak a bizonylaton aláírásával kell igazolnia. A pénztárba történő befizetésnél, a pénztáros az átvett pénzt a befizető jelenlétében köteles tételesen megszámolni és csak, a bevételi bizonylaton feltüntetett összeggel való egyezés esetében adhatja át a befizetőnek, a pénztári átvételről szóló bizonylatot. Minden pénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell készíteni. A pénzkifizetést csak az átvételi bizonylat aláírása után lehet teljesíteni. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, az utalványozásra jogosultak által aláírt és ellenőrzött bizonylat alapján vagy a pénzügyi rendszerben iktatott számlák, számlát helyettesítő okirat alapján teljesíthet kifizetést. A készpénzfizetési teljesítésére a Kötelezettségvállalás és Utalványozás Rendje szabályzat érvényes. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatot minden esetben el kell látni a bevétel, illetve a kiadás alapjául szolgáló okmánnyal, mely a pénztárbizonylat szerves részét képezi. 7

8 (3) Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Készpénzt elszámolásra kiadni csak az alábbi jogcímeken lehet: - Készlet és kis értékű eszköz beszerzésre, - Kisösszegű szolgáltatási kiadásra, - Reprezentációs kiadásra, - Társadalom és szociálpolitikai juttatás kifizetésére. Készpénzfizetési számla előleg felvétele nélkül nem fogadható be. Elszámolásra pénzt, csak személyre szólóan, az arra feljogosított személyek utalványozása után és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az összeg rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. Az elszámolás véghatárideje nem haladhatja meg a 30 naptári napot, azonban határidő előtt el kell számolni, ha az elszámolás lehetővé vált. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is le kell számolnia, ha annak elszámolására kitűzött határidő még nem járt le. Ha az elszámolásra kötelezett személynek az elszámolás eredményeként bizonyos összeget vissza kell fizetnie, ezt az összeget készpénzben akkor is köteles visszafizetni, ha azonnal újabb összeget vesz fel elszámolásra. A befizetendő és felveendő összegeket egymással szemben beszámítani nem lehet. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó pénztáros igazolja, hogy a pénz felvevőjének elszámolatlan előlege nincs. A pénztárosok kötelesek az elszámolásra kiadott előlegekről naprakész nyilvántartást vezetni. (4) Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabálya Forintban, készpénzzel történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy a kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni, az így meghatározott összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül. A kerekítési különbözet nem minősül vagyoni előnynek illetve hátránynak. A kerekítést az összesített előleg-elszámolás alapján kell elvégezni. Kerekítési szabály: 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 7,50 forinttól 9.99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. 8. Fizetési számlaforgalom lebonyolítása (1) A kincstári körbe tartozó ügyfelek részére számla megnyitását, megszüntetését, a számlatörzsadatokban bekövetkező módosítást a költségvetési szervnek a Kincstártól kell kérnie. A Kincstár a számlatulajdonossal számlaszerződést köt. A számlák feletti rendelkezési jogot mindig két jogosult együttesen gyakorolja a fizetési megbízások aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. (2) A számla feletti rendelkezés jogát aláírás helyett elektronikus kódolás alkalmazásával gyakorlók esetében a fizetési megbízások elektronikus kettős aláírói azok az aláírási joggal rendelkezők lehetnek, akik a megszemélyesítés céljára a Kincstári és az egyetem között kötött megállapodás szerint bejelentésre kerültek. (3) A számla felett rendelkezésre jogosultságot a Kincstárnál bejelentett módon, a gazdasági igazgató határozza meg. 8

9 (4) A Kincstárból történő készpénzfelvétel A kincstári körbe tartozó kincstári ügyfél készpénzt vehet fel házipénztárába. Készpénz igényelhető: - egyes személyi juttatásokra, - a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési reprezentációs kiadásokra, - a napi zárókészpénz összegére tekintettel az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére. A Kincstárnál a készpénzfelvételi igényeket: 500 ezer forintot el nem érő összegű készpénzfelvétel esetén 1 munkanappal, az azt elérő vagy meghaladó összegű készpénzfelvétel esetén 2 munkanappal, valuta felvételi igényt 2 munkanappal, a készpénzfelvételt megelőzően köteles írásban a pénzügyi csoport bejelenteni. (5) A Kincstárban alkalmazható fizetési módok Az átutalás lehet: - egyszerű (papíralapú) átutalás - vonali úton történő átutalás A Kincstár az egyszerű (papíralapú) átutalásokat, a fizetési megbízásokon (PF.1. Állami Nyomda Rt) lévő, mindig két jogosult együttes aláírásával és a bejelentett bélyegző lenyomat használatával teljesíti. Az elektronikus úton teljesítésre kerülő kifizetést a Kincstár megállapodás alapján II. file szerkezet struktúrájában kizárólag vonali úti forgalmazásban fogadja be. A csoportos átutalási megbízásokat a Kincstárral kötött megállapodásban rögzített módon és formában kell benyújtani. A vonali úton történő átutalási megbízásokat a Kincstár részére, a vele megkötött megállapodásban rögzített módon és formában kell benyújtani. Vonali úton csak a pénzügyi rendszerben iktatott kifizetések eszközölhetők. (6) Illetmények pénzügyi tejesítése Az alkalmazottakat megillető bér kifizetését, a dolgozó által választott hitelintézetnél nyitott bankszámlára történő GIRO rendszerben átutalással, ennek hiányában postai utalással kell teljesíteni. Pénztárból bérkifizetés nem történhet. Kivételt képez az eseti kifizetés (pl.: megbízási díj), melyet a gazdasági igazgató engedélyezhet. (7) A megnyitott számlák forgalmának könyvvezetése, egyeztetése A Kincstár a számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról írásban vagy elektronikus úton, összevont és tételes számlakivonaton értesíti az intézményt. Az összevont számlakivonat tartalmazza a könyvelési nap dátumát, a számla tárgynapi nyitóegyenlegét, a számlán az összevont terhelt fogalmat, az összevont jóváírt forgalmat, a záró egyenleget, a forgalmi tételek darabszámát, valamint a kivonatsorszámot. A tételes számlakivonat a terhelési és jóváírási tételeket darabonkénti részletezésben tartalmazza. A számlakivonat számviteli bizonylatnak minősül. A bizonylat tartalmát az értesítést követően a könyvekben azonnal rögzíteni kell. Az egyeztetés során a Kincstár részére benyújtott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó pénzforgalommal nem járó rendezési tételekről, valamint ennek eredményeként a korrigált tárgyévet megelőző évi halmozott tartozik, követel forgalomról kiemelt jogcímenként, és a tárgyévet megelőző évi kiadási előirányzatok korrigált szabad kereteiről számlakivonatban tájékoztatja az intézményt a Kincstár. Az előirányzatok teljesítésének egyeztetésére hetente egyszer kerül sor. (8) Fedezetigazolás igénybevétele A Kincstár feladatfinanszírozási okmányok, valamint a feladatfinanszírozási rendszer adatbázisa alapján ad ki fedezetigazolást. 9. 9

10 Záró rendelkezés (1) Jelen szabályzatot a Szenátus 137/2015. (VI. 17.) sz. határozatával fogadta el. (2) A szabályzat június 17. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szenátus 90/2013. (V.15.) sz. határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti. Sopron, június 17. Dr. Dinnyés Álmos kancellár 10

11 1.sz. melléklet NYILATKOZAT a pénztáros anyagi felelősség vállalásáról Alulírott, (lakhely ) a pénztári pénzkezelésről szóló szabályok ismeretében tudomásul veszem, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem.. pénztárát önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezelem,,20 év.hó nap név (aláírás) személyigazolvány szám: Tanúk: 1. Név:.. Lakcím: 2. Név:. Lakcím: 11

12 JEGYZŐKÖNYV 2.sz. melléklet Készült, 20..év..hó..nap a Nyugat-magyarországi Egyetem. pénztárában. Jelen vannak (név, beosztás): Tárgy: Pénztáreltérés (hiány/többlet) A napi (időszaki) pénztár zárásánál.ft, azaz... forint pénztár hiányt/többletet állapítottunk meg. A pénzkezelő ezen időszakban:. A hiány/többlet keletkezésével kapcsolatos észrevétel: - a pénzkezelő (pénztáros) részéről: a pénztárellenőr részéről: Hiány esetében a pénztár kezelője azt egyidejűleg készpénzben befizette, illetve nem fizette be és kérte annak levonásként való elszámolását. k.m.f. pénztáros pénztárellenőr illetékes vezető 12

13 JEGYZŐKÖNYV a pénztár átadás-átvételről 3.sz. melléklet Készült, 200 év..hó napján a Nyugat-magyarországi Egyetem.. pénztár helyiségében. Jelen van: pénztárellenőr átadó pénztáros átvevő pénztáros Tárgy: Pénztár átadás-átvétel Készpénzt állomány: Címlet Mennyiség (db) Érték (Ft) Összesen:.Ft Egyéb értékek: k.m.f. átvevő pénztáros átadó pénztáros pénztárellenőr 13

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Pénzkezelési szabályzat Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Jelen pénzkezelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A Társaság jellemző

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

T/4856 számú törvényjavaslat

T/4856 számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4856 számú törvényjavaslat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2008. január 2008.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 53/2011. (IX.28.) sz. határozatával) 2011. 2 A számvitelről

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -1- I. Általános rész Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,- mint önállóan gazdálkodó költségvetési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2013. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bizalom Nyugdíjpénztár 2012 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 3 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 5 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES...

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben