PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2 Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) pénzkezelésének szabályairól (a továbbiakban: Szabályzat). A pénzforgalom lebonyolításának rendje Pénzforgalmi számla-kezelés Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Az önkormányzat pénzforgalmi számlavezetője: Számlaszám: OTP Bank Rt. Dél-Dunántúli Régió 7621 Pécs, Rákóczi út 44. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 147. (1) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számlája megnyitásáról, megszüntetéséről a költségvetési szerv létesítésének, megszüntetésének időpontja szerinti határnappal a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv gondoskodik. A fizetési számla megváltoztatásáról a változással egyidejűleg írásban értesíteni kell az Igazgatóságot. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről az Igazgatóságot a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően kell írásban értesíteni. A számla valamennyi fizetési mód lebonyolítására alkalmazható. A fizetési számláról történő átutalások benyújtása számítástechnikai elektronikus utalással vagy kézi bizonylaton (átutalási megbízás kitöltésével) történik. A fizetési számláról kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) történő kifizetések benyújtása lemezen, átadás-átvételi jegyzék kíséretében is végezhető. A készpénzkifizetés készpénzfelvételi utalvány felhasználásával történik. Bankszámla feletti rendelkezés Valamennyi megbízás benyújtása a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentettek közül két személy aláírásával történik. Elektronikus utalás esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság teljes, számfejtő, csak lekérdezés és rögzítő változatokra bővül. A bankszámla feletti rendelkezés jogosítottjai az aláírási címpéldányon személyek. szereplő 2

3 Alszámlák nyitása, vezetése A Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások pénzforgalmának elkülönített elszámolására alcímű számlákat nyithat. Az alszámlák nyitása, megszüntetése írásban kezdeményezhető a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál. A felsorolt alszámlákhoz készpénzforgalom nem kapcsolódik. Átutalás Az átutalás formanyomtatványa az alábbiak szerinti szabvány nyomtatvány: - az OTP Banknál: átutalási megbízás (PF.1.), - a Magyar Államkincstárnál: PFNY 11. Az átutalási megbízás kiállítása kézzel vagy írógéppel történhet, az érvényesített és utalványozott alapbizonylat alapján. Aláírására a bejelentett személyek jogosultak. Elektronikus utalás A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által telepített OTPdirekt ELECTRA TERMINÁL használatával történik az elektronikus utalás. A szolgáltatások az OTP Bank Nyrt. üzletszabályzata alapján vehetők igénybe. Elektronikus utalás esetében az alapbizonylatokon történő vezetői aláírás után az utalandó tételek gépi rögzítésre kerülnek. A rögzített tételekről a gép listát készít, és a tételeket forint és tételszám szerint összesíti. A listát a rögzítő ellenőrzés után aláírja. A bankba indítás előtt az aláírásra jogosultak ellenőrzik az összegeket és a tételszámot, a listát aláírják, majd jelszavaik megadásával elektronikusan is aláírják az előkészített megbízásokat. A számlavezető az igénybevevők számára tranzakciók során való egyértelmű azonosításuk céljából titkos kezdeti belépési jelszavakat ad át, amit az első bejelentkezéskor meg kell változtatni. A jelszavak kezelése és megváltoztatása csak a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató Felhasználói Kézikönyve szerint lehetséges. Az igénybevevők a jelszavaikat kötelesek személyes titokként megőrizni. Készpénzkifizetés a bankszámláról postai úton A kifizetési utalványok feladójegyzékbe foglalva kerülnek benyújtásra a számlavezető hitelintézethez, amely azok postai költséggel növelt összegével megterheli a pénzforgalmi számlát, és az utalványokat a fedezeti csekk kíséretében átadja a postahivatalnak továbbítás végett. A kifizetési utalványok adatállománya a kifizetési utalványok előállításához számítógépes adathordozón kerül eljuttatásra. 3

4 A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei A jogcímek csoportosítása: bevételek, illetve kiadások, forint- illetve valutapénztárhoz kapcsolódóan történik, összhangban Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlésének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendeletében foglaltakkal. A jogcímeket a 3. számú melléklet tartalmazza. A készpénzállomány ellenőrzése és az ellenőrzés gyakorisága A pénztári bizonylat nyomtatványok a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával kerülnek előállításra, a lezárt bizonylatok alapján bármikor megállapítható és ellenőrizhető a készpénzállomány. A készpénzállomány ellenőrzésének gyakorisága a pénztárzárlatokhoz igazodik. Ellenőrzési szintek: - folyamatba épített ellenőrzés: rendszeres pénztári ellenőrzést biztosít a teljes pénzkezelésre vonatkozóan, résztvevői a pénztáros és a pénztárellenőr, - eseti vezetői ellenőrzés: a Pénzügyi Főosztály vezető beosztású dolgozói által gyakorolt ellenőrzés a vezetői funkcióból eredően, miután a beosztottak ilyen irányú tevékenységét figyelemmel kell kísérni és ellenőrizni, - függetlenített belső ellenőrzés: a hivatal vezetője az ellenőrzési kötelezettségét alapvetően függetlenített belső ellenőr részére kiadott megbízása vagy utasítása alapján gyakorolja. Bankszámla kivonat A bankszámlákon történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a bankszámlák egyenlegéről a számlavezető pénzintézet számlakivonatot, értesítőt küld. A számlakivonat értesítő alapján a napi könyvelés megtörténtekor egyeztetni szükséges a bankszámla egyenlegét. Az egyező könyvelés után a számla kivonat sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzátartozó bizonylatokkal együtt kell megőrizni és tárolni. Készpénz-átutalási megbízás Megrendelés alapján, nyomdailag kerül legyártásra a megfelelő bankszámlákhoz. Két részből áll: feladóvevény és készpénz-átutalási nyomtatvány. Tartalmaznia kell a számlatulajdonos nevét és számlaszámát, a befizetés jogcímét és a befizető azonosítót. A befizetések egyértelmű beazonosíthatósága érdekében készpénz-átutalási megbízás csak akkor adható ki ügyfélnek, ha azon előzetesen feltüntették a befizetés jogcímét és a befizető azonosítót. Házipénztár kezelési szabályok A házipénztár létesítése 4

5 A házipénztár fogalma, elhelyezése A házipénztár a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges készpénz, szigorú számadású nyomtatvány kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A házipénztárban kell kezelni: - a bankszámláról felvett készpénzt, - a készpénzben teljesített befizetéseket, - az egyéb értékeket. A házipénztárból kell teljesíteni a készpénz kifizetéseket. A házipénztárban az alkalmazottak illetve más szervek pénzét, egyéb értékét csak a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. A készpénz, egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A Polgármesteri Hivatal házipénztár céljára riasztóval felszerelt - külön helyiséget biztosít. A házipénztárban lévő készpénz, egyéb értékek megőrzése páncélszekrényben történik. A páncélszekrény kulcsainak első példányát a pénztáros, távolléte esetén helyettese kezeli. A házipénztárban lévő készpénz, egyéb értékek megőrzése páncélszekrényben történik. A páncélszekrény kulcsainak első példányát a pénztáros, távolléte esetén helyettese kezeli. A páncélszekrény kulcsainak másodpéldányát a pénztáros és a Pénzügyi Csoport vezetője által ragasztón átírt, lezárt borítékban a Pénzügyi Főosztály vezetője őrzi. A kulcsok bármely példányának elvesztését követően a kulcsok kezeléséért felelős személy jelzése alapján azonnal ki kell cserélni a zárat. A pénztáros munkahelyéről való bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála lévő kulcsot munkakezdésre, lezárt és ragasztón átírt borítékban helyettesének eljuttatni. A pénztáros távollétében történő pénztár felnyitására a mindenkori helyettes a jogosult. A pénztár felnyitásánál a pénztár ellenőrnek és a pénztárat átvevő személynek kell jelen lennie. A pénztár felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - a jelenlevők nevét, - a pénztár felnyitásának időpontját, okát, - a házipénztárban talált készpénz összegét címletenként, egyéb értékeket, - a pénztárnapló utolsó bejegyzési tételszámát, 5

6 - a pénztárat átvevő személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, - a jelenlevők aláírását. Az elkülönített pénztárhelyiségben a Pénzügyi Főosztály vezetője által felhatalmazott személyek kivételével másoknak bent tartózkodni tilos. A házipénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a költségvetési elszámolási számláról felvett készpénz útján biztosítható. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek, a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetése összegéről. A pénztáros a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles a pénztár zavartalan működéséhez szükséges készpénz mennyiségéről és címletéről gondoskodni. Ennek keretében a pénztáros: - felméri a pénztár pénzszükségletét, - összeállítja a címletjegyzéket, - az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénzfelvételi utalványt, - gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. A készpénz, egyéb értékek szállításának szabályai A házipénztár működéséhez szükséges készpénz pénzintézettől történő felvétele, egyéb értékek felvétele illetve szállítása: ,- Ft-ig 1 személy, ,- Ft és ,- Ft között 2 személy, ,- Ft-tól, fegyveres biztonsági szolgálat igénybevételével történik. Az ,- Ft feletti értéket csak gépkocsival szabad szállítani. A szállítással megbízott személynek a készpénz pénzintézettől történő felvételét követően azt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. A felvétellel és szállítással megbízott dolgozók felelősek az általuk átvett készpénzért és értékért. A felelősség addig tart, amíg azokat a pénztárban el nem helyezték és a pénztáros az összeg bevételezésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette, illetve az értékek átvételét a jogosult átvevő nem igazolta. Készpénz szállítására pénzszállítással foglalkozó szolgáltatót is igénybe lehet venni. A pénzszállítótól átvett összeget az előzőek szerint haladéktalanul be kell vételezni a pénztárba. Készpénz kezelése a házipénztárban 6

7 A pénztárban nem fogadható el: - hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, - olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem természetes kopás következtében, hanem más ok miatt (pl. szándékos rongálás) vesztett súlyából vagy sérült meg. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisítványnak látszó bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania és a befizetőt jegyzőkönyvben meg kell hallgatnia arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a fizetőeszközt. A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt át kell adni a pénzintézetnek. A pénztáros a pénztárban lévő pénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. A házipénztári keret A pénztárban a munkanap végén ,- Ft összeg tartható. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény előírása miatt: a számlanyitásra kötelezett adózó esetén a készpénz kifizetés nem haladhatja meg a havi Ft-t. A pénztárkeretet meghaladó összeget vissza kell fizetni a költségvetési elszámolási számlára. A pénztár kezelésével kapcsolatos feladatkörök A pénztáros A házipénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli, a pénztáros munkakörének elfoglalásakor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni (1. számú melléklet). A nyilatkozat megőrzéséért a Pénzügyi Csoport vezetője a felelős. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. Ilyenek: - a pénztárellenőri, - az utalványozási feladatot ellátó, valamint - az ellenjegyzési feladatot ellátó személyeket. A pénztáros feladata a pénztárban tartott készpénz és értékek kezelésével, megőrzésével, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetésével kapcsolatos alábbiakban részletezett feladatok: - a készpénz szükséglet felmérése, - a készpénz igénylése, - részvétel a készpénz pénzintézetben történő felvételében, - az elszámolási számláról felvett pénz bevételezése, - a pénztárban tartott készpénz, értékek szabályszerű kezelése, megőrzése, - az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, - a bizonylati fegyelem betartása, - a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, - a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, 7

8 - a nyilvántartások, elszámolások vezetése, - a pénztárjelentés legalább havonkénti elkészítése. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a beosztásából végleg távozik, a pénztár átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a pénztárjelentés mellékleteként meg kell őrizni. A pénztár átadás-átvételénél az átadón és átvevőn kívül a pénztárellenőrnek is jelen kell lennie. A pénztárellenőr feladata A pénztárellenőr feladata az előző pontokban rögzítetteken túl a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. Az alaki és tartalmi ellenőrzés során az ellenőrnek meg kell vizsgálni, hogy (pénztárbizonylatok előzetes kifizetés előtti ellenőrzése): - az alapbizonylatokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, - a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz csatolták-e a szükséges mellékleteket, - a pénztári bizonylatok adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival, - a bizonylatokon nincsenek-e szabálytalan javítások, - a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelő nyomtatványt használták-e, - a pénztárbizonylatokon szerepelnek-e a megfelelő aláírások, - a pénzkifizetéseknél megvannak-e a megfelelő aláírások, - a pénzkifizetéseknél megvan-e a meghatalmazás abban az esetben, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel személyesen. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy (utólagos ellenőrzés): - a pénztárjelentésbe bevezetett tételekkel kapcsolatban megvannak-e a pénztári bizonylatok és alapbizonylatok, - a tényleges pénzkészlet összege megegyezik-e a pénztárjelentés adatával. A pénztárellenőr köteles az ellenőrzött okmányokat, a pénztárjelentést kézjegyével ellátni, a pénztárban szabályszerűen kezelt anyagi értékek, szigorú számadású nyomtatványok meglétét és a vezetett nyilvántartásokat utólag (negyedéves) ellenőrizni. A pénztárellenőrzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a Pénzügyi Csoport vezetője felé. A pénztár-ellenőrzési feladatokat a Pénzgazdálkodási Szabályzat szerint kijelölt személy látja el. Pénztári bizonylat nyomtatványok 8

9 A nyomtatványokat a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával számítógépes úton kell előállítani. Pénztári bevételek bizonylatolása Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot a befizetővel alá kell íratni. A pénz átvételét a pénztárosnak aláírásával igazolnia kell. A postai kézbesítés útján érkezett készpénz összegek bevételi pénztárbizonylatához a pénztárosnak minden esetben csatolni kell a postai értesítő szelvényt. A bevételi pénztárbizonylat három példányban készül, amelyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, - a második példányt a befizető részére kell átadni, - a harmadik példányt a pénztáros őrzi. Pénztári kifizetések bizonylatolása Minden házipénztári kifizetésről kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a vonatkozó pénztári alapbizonylatot (számla, útiköltség elszámolás, stb.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 45. -a alapján jogszabály szerinti bizonylatnak tekintendő a számla, a készpénzfizetési számla és a nyugta. A vonat, az autóbusz, illetve a helyi közlekedés során kibocsátott menetjegyek megfelelnek a nyugtára vonatkozó előírásoknak, ezért önmagukban elfogadhatók az utiköltség elszámolásához. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott, ellenjegyzett bizonylat alapján fizethet ki a pénztárból pénzt. A pénztárosnak kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Rendszeres kifizetéseknél esetenkénti meghatalmazás helyett visszavonásig érvényes meghatalmazás is elfogadható. Ezekről a meghatalmazásokról a pénztáros külön nyilvántartást köteles vezetni és a kiadási pénztárbizonylatokon hivatkozni kell a nyilvántartási számra. A kiadási pénztárbizonylat két példányban készül, amelyből: - az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt a könyvelés részére kell átadni, - a második példányt a pénztáros őrzi. 9

10 Pénztári jelentés A számítógépes eljárás alkalmazásával a pénztárbizonylatok adatai időrendben, automatikusan a pénztárjelentésbe is rögzítésre kerülnek, csak a pénztárban található bankjegyek, érmék darabszámát kell címletenként beírni. A pénztárjelentés két példányban készül, amelyből: - az első példányt mellékleteivel együtt a könyvelés részére át kell adni, - a második példányt a pénztáros őrzi meg. Üzemszünet esetén a kézi bevételi pénztárbizonylat (Bszny /a/N.), illetve kézi kiadási pénztárbizonylat (Bszny /N ) nyomtatvány kerül használatra, amelyek a számítógépes rendszerben az üzemszünet elhárulása után rögzítésre kerülnek. A pénztár és a bankszámla közötti forgalom A mozgás iránya kettős: - egyrészt, a pénztárból készpénzbefizetés történhet a bankszámlára, - másrészt, a bankszámláról készpénzfelvétel történhet a pénztárba. Készpénz befizetése a bankszámlára abban az esetben történik, ha a napi pénzkészlet meghaladja a záró pénzkészlet maximális értékét. A befizetés a számlavezető hitelintézet pénztárainál történhet. Készpénzfelvétel a bankszámláról a pénztárba a szükséglettől függően általában hetente egy alkalommal történik. A pénztár és bankszámla közötti forgalom bizonylata a készpénzfelvételi utalvány. Az egyszeri felvételeknek nincs összeghatára. Készpénzfelvételi utalvány A készpénzfelvételi utalvány a számlavezető pénzintézettől történő készpénz felvételére szolgál. A nyomtatványfüzetet a számlavezető pénzintézet bocsátja a pénztár rendelkezésére. Az utalványt egy példányban kell kiállítani és a pénzintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A bizonylat-nyomtatványok nyilvántartása, kezelése A bizonylat-nyomtatványok szigorú számadás alá tartoznak, azokat a pénztáros őrzi és tartja nyilván. A nyilvántartásnak nyomtatványonként a következőket kell tartalmaznia: 10

11 - sorszám, - felhasználás ideje, - átvevő neve, - átvevő aláírása. A használatból kivont bizonylat-nyomtatványokat a pénztárosnak kell megőriznie. A megőrzési idő 10 év. A pénztárból bizonylatot kiadni csak a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével és átvételi elismervény ellenében szabad. Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása alapján, ,- Ft értékhatárig, 30 munkanapos elszámolási határidővel lehet kifizetni ,- Ft feletti összeget csak a jegyző, illetve távolléte esetén, az aljegyző írásbeli engedélyével lehet felvenni. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb előleget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegről a pénztáros nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásra a C /a. számú, Analitikus előleg nyilvántartás elnevezésű nyomtatványt kell használni. Cafetériához kapcsolódó juttatások nyilvántartása A dolgozók részére vásárolt étkezési jegyekről, bérletekről, utalványokról stb. (továbbiakban együttesen: jegyek) a pénztáros esetenként kimutatást készít. A kimutatás tartalmazza: - a vásárolt jegyeket munkahelyenként, sorszám, címlet szerint, - az átadott jegyeket munkahelyenként, sorszám, címlet szerint, amit a munkahelyenként kijelölt dolgozó aláírásával igazol. A megvásárolt jegyek a munkahelyekre kiadásra kerülnek. Az átvétel dolgozónkénti igazolása a munkahelyenként elkészített név szerinti jegyzéken történik. Az aláírt jegyzéket a pénztáros részére kell eljuttatni. A jegyzékek a kimutatás mellékletét képezik. Egyéb értékek kezelése A Szabályzatban nem említett egyéb értékeket, ,- Ft értékhatárig, a Pénzügyi Főosztály vezetőjének írásbeli engedélyével lehet a pénztárban tartani. E feletti érték csak a jegyző illetve távolléte esetén az aljegyző írásbeli engedélyével helyezhető el, illetve tárolható a pénztárban. 11

12 Az értékekről nyilvántartást kell vezetni a következő tartalommal: - sorszám (azonosító szám), - érték, - elhelyezés időpontja (átadó, átvevő aláírása), - kiadás időpontja (átadó, átvevő aláírása). Valutapénztár kezelése A valutapénztár a külföldi kiküldetések valutában felmerülő kiadásainak pénzforgalmi elszámolására szolgál. A valuta vásárlása a Költségvetési elszámolási számla terhére történik. A kiküldetési költséget a valutapénztár terhére kell elszámolni. Pénztárzárlatot havonta, a hónap utolsó munkanapján kell készíteni. Munkanap végén a valutapénztárban ,- Ft értéknek megfelelő valuta tartható. Az ezt meghaladó valutát a pénzintézetnél vissza kell váltani a Költségvetési Elszámolási számla javára től az EURO megjelenése miatt a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségek EURO-ban vagy USA dollárban kerülnek elszámolásra. Az elszámolás során pénzérmék nem kerülnek visszavételre, ennek megfelelően kerekítést kell alkalmazni. A fentiek figyelembevételével kell a Külföldi kiküldetési Szabályzatot alkalmazni. A valutapénztárban található egyéb valutanemekben lévő bankjegyek, érmék beváltásáról, illetve selejtezéséről gondoskodni kell. Külföldi kiküldetés céljára valutaelőleget csak az előző előleg hiánytalan elszámolása után lehet kiadni. A valutaelőleggel a külföldi kiküldetés befejezése után haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül el kell számolni. A nyomtatványokat a FORRÁS SQL integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával számítógépes úton állítják elő. Üzemszünet esetén a nyomtatványok alkalmazására a forintpénztár szabályai az irányadók. Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat: /V Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat: /V. A valuta tárolása a házipénztár páncélszekrényében, zárt kazettában, elkülönítetten történik. A pénzkazetta kulcsának első példányát a valutapénztáros kezeli. A másodpéldányt a páncélszekrényben, a valutapénztáros által átírt, lezárt borítékban kell tartani. 12

13 A pénzkazettát valuta elhelyezés, kifizetés esetén a házipénztár pénztárosa átadja a valutapénztáros részére. Napközben a valutapénztáros a vaskazettát biztonsági zárral ellátott íróasztalban tartja. A munkanap végén a vaskazetta a páncélszekrényben kerül elhelyezésre. A pénzkezelés egyéb szabályai megegyeznek a házipénztár kezelési szabályzatban leírtakkal. Pénztár zárlat Forintpénztár esetében a hét utolsó munkanapján, és a hónap utolsó napján, ha az nem a hét utolsó munkanapja. Valutapénztár esetében a hónap utolsó munkanapján. A pénztáros pénztár zárlattal kapcsolatos feladatai: - meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt, címletenkénti részletezésben, - a pénztárjelentés alapján meg kell állapítania a bevételek és kiadások végösszegét, majd a pénztári nyilvántartás szerinti egyenleget, - a pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal, - az egyeztetés megtörténtét aláírásával kell igazolnia a pénztárjelentésen, amelynek tényét a pénztárellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni, - az egyeztetés során mutatkozó esetleges eltérések okait fel kell deríteni, illetve ha ez nem vezetne eredményre, az eltérését rendezni kell, - az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a pénztárellenőrnek is alá kell írnia, - az eltérésről készített jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig be kell fizetni. Pénztári órák Az ügyfélfogadás idejére: hétfő óráig, szerda 8-12 illetve óráig. Ügyfélfogadási időn kívül : kedd, csütörtök 9-12 óráig. Aláírások Az aláírások a pénztári bizonylatokon a Pénzgazdálkodás rendjéről szóló szabályzat előírásai szerint történnek. Forintpénztár Utalványozó: az alapbizonylaton. Pénztárellenőr: a Pénzügyi Főosztály vezetője Valutapénztár Utalványozó: jegyző. Pénztárellenőr: Pénzügyi Főosztály vezetője. A házipénztárak elhelyezése Polgármesteri Hivatal Pécs, Széchenyi tér 1. II.em

14 Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelő helyek A pénzforgalmat a felmerülés sorrendjében Rovat-elszámolási ívre kell felvezetni (4. számú melléklet). Az ellátmány dologi kiadásokra használható fel. Újabb ellátmány kiadása csak az előző elszámolása után történhet. Az ellátmánypénztár feltöltése közvetlenül a házipénztárból történik. Az ellátmánnyal év végén kötelező elszámolni. Ellátmányból teljesíthető kifizetések (2. számú melléklet): - postázók: esetlegesen felmerülő postaköltség pl. csomagok átvételével kapcsolatban, - karbantartók: karbantartási anyagok beszerzésével kapcsolatban, - Ellátási Igazgatóság: üzemeltetési kiadások, - reprezentációs ügyintéző: reprezentációs célra készletek beszerzésével kapcsolatban. Helyettesítés A helyettesítések a munkaköri leírások szerint történnek. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat február 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a március 1. napján kiadott Pénzkezelési Szabályzat hatályát veszti. Pécs, január 31. Dr. Lovász István jegyző 14

15 1. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott..pénztáros tudomásul veszem, hogy a Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatala / Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata házipénztárában (forint vagy valuta) kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. Pécs, 201 pénztáros 15

16 2. sz. melléklet Önkormányzat Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelési helyek Szervezeti egység Ellátási Igazgatóság/reprezentációs ügyintéző Keret összeg Ft ,- Ft Polgármesteri Hivatal Állandó ellátmányt kezelő pénzkezelési helyek Szervezeti egység Ellátási Igazgatóság/reprezentációs ügyintéző Ellátási Igazgatóság/Postázó Ellátási Igazgatóság/ Karbantartók Ellátási Igazgatóság/Üzemeltetés Keret összeg Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 16

17 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014.

18 Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata sz. melléklet Ellátmányt kezelő szervezeti egység: Pécs M.J.Város Önkormányzata/Polgármesteri hivatala. R O V A T E L S Z Á M O L Á S I Í V.. időszak Sorszám Dátum Bizonylatszám Szöveg Bevétel Ft Kiadás Ft Egyenleg Ft

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben