PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

2 - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai képviseletei (továbbiakban: szakszervezeti szervezet) pénztára által kezelt készpénz és egyéb értékek a szervezet vagyonának legmobilabb részét képezik, ezért kezelésük, megőrzésük, védelmük kiemelt figyelmet igényel. A bizonylati elv és bizonylati fegyelem tárgykörét, a bizonylatok tartalmi és formai követelményeit a Számviteli Törvény szabályozza, de külön állami előírások a készpénz és értékek kezelését, megőrzését, védelmét, a készpénz és értékforgalom bizonylatolását, nyilvántartását nem szabályozzák. A szakszervezeti tagság vagyonának védelme érdekében e kérdéseket a Vasutasok Szakszervezete Elnöksége a következőkben szabályozza. A szabályozás hatálya kiterjed a Vasutasok Szakszervezete valamennyi alapszervezete (szakszervezeti bizottsága, önálló nyugdíjas csoportja), területi és szakmai képviselete, a területi közös könyvelés által kezelt készpénzre, értékpapírra és az általuk működtetett házipénztárra. 1. A HÁZIPÉ ZTÁRI PÉ ZKEZELÉS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI 1. A házipénztár a szakszervezeti szervezet működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítását szolgálja. 2. A házipénztárat úgy kell elhelyezni, hogy abban a készpénz és az értékcikk biztonságos kezelése, tárolása a lehető legnagyobb fokú legyen. 3. A pénztári nyitvatartási időt a helyi sajátosságoknak megfelelően kell kialakítani. 4. A házipénztárban kell kezelni a pénzintézetnél vezetett csekkszámláról, a területi könyvelés közös számlájáról felvett, továbbá készpénz-befizetésként a házipénztárba bevételezett összegeket. 5. A házipénztárban kell tartani a szakszervezeti szervezet egyéb értékeit. 6. A házipénztárban idegen gazdálkodó szervezetek, személyek pénzét tartani tilos! 7. A szakszervezeti szervezet házipénztárában tartható készpénz felső határa: 7.1. páncélszekrényben: Ft 7.2. lemezszekrényben: Ft 7.3. vaskazettában: Ft 8. A házipénztárban tartható készpénz szempontjából nem kell figyelembe venni a segélyek, tiszteletdíjak és azzal azonos elbírálás alá tartozó összegek kifizetésének teljesítéséhez szükséges összeget. Gondoskodni kell a házipénztárban lévő ily módon megnövekedett készpénzkészlet fokozott biztonságáról. 9. A házipénztárban értékpapír nem tartható. Megőrzésével a kibocsátó pénzintézetet kell megbízni.

3 A PÉ ZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A szakszervezeti szervezet a tagjai sorából választással, vagy megbízás útján a gazdasági felelősi - továbbiakban pénztárosi - feladatok ellátására alkalmas, büntetlen előéletű személyt köteles megbízni. Akadályoztatása esetén hasonló feltételekkel helyettesítéséről gondoskodni kell. 2. Nem lehet pénztáros és a pénztáros helyettese olyan dolgozó (tisztségviselő), akinek munkaköre összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel. Összeférhetetlennek kell tekinteni azokat a személyeket, akik a szakszervezeti szervezet gazdálkodására vonatkozóan utalványozási, ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek. A titkár, illetve az utalványozásra jogosult a pénztárt átmenetileg sem kezelheti. 3. A szakszervezeti szervezet pénztárát a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztáros megbízatásának elfogadásakor írásbeli nyilatkozatban köteles tudomásul venni. 4. A pénztáros feladata a házipénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, az azzal kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem és a pénzkészletre vonatkozó előírások maradéktalan betartása, valamint területi könyvelés esetén a bizonylatok és az Időszaki pénztárjelentés (B.Sz.ny /V.r.sz.) határidőre történő eljuttatása a területi könyvelőhöz, valamint ellenőrzés során a pénztárban lévő készpénz, bizonylatok, számadások és leltári tárgyak bemutatása. 5. Két vagy több személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti. 6. Házipénztári bevételezést és kifizetést csak utalványozott okmány alapján lehet teljesíteni. 7. A pénztáros feladata az alapbizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálata után a bevételi vagy kiadási pénztárbizonylat kiállítása. 8. Utalványozási jog a szakszervezeti szervezet elnökét, titkárát, illetve helyetteseiket illeti meg. 9. Az utalványozási jogkör gyakorlója megválasztásakor köteles a felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni, melynek 1 példánya az alapszervezetnél kerül megőrzésre, 1 példányát a területileg illetékes középszervhez kell megküldeni. 10. Ellenjegyzési jogkörrel csak a gazdasági felelős rendelkezhet. 11. Az utalványozó a pénztárbizonylat megfelelő rovatában, valamint az alapbizonylaton kézjegyének elhelyezésével utalványoz. 12. Pénzintézetek felé a szakszervezeti szervezet pénzeszközeit érintő mindennemű megbízást (készpénz kifizetése, átutalási megbízás, betéti elhelyezés, stb..) csak az utalványozók valamelyike és az ellenjegyző együttes aláírásával lehet adni. 13. Pénzintézeti aláírási címpéldányt (aláírás bejelentő kartont) csak úgy lehet benyújtani a pénzintézethez, hogy az aláírók közül az egyiknek minden esetben a szakszervezeti szervezet ellenjegyzési jogkörrel felruházott gazdasági felelősének kell lennie. A szakszervezeti szervezet titkárát (elnökét) és helyettesét együttes aláírási joggal nem lehet felruházni. 14. Pénzintézeti aláírási címpéldányt (aláírás bejelentő kartont) csak a Vasutasok Szakszervezete képviseletével a Fővárosi Bíróságnál bejegyzett képviselők (a VSZ elnöke és alelnökei) hitelesíthetnek.

4 A szakszervezet bizottság pénzeszközeinek kamatoztatása csak a szakszervezeti bizottság nevére és bélyegzőjével történő elhelyezéssel lehetséges. 16. Az alapszervezetek (szakszervezeti bizottságok, önálló nyugdíjas csoportok) gazdálkodásának ellenőrzését a tagság által megválasztott helyi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, illetve a pénzügyi ellenőr végzi. 17. Feladata a bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata, a könyvelés, a pénztárjelentés helyességének és az abban kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése. 18. A PEB elnöke, illetve a pénzügyi ellenőr az ellenőrzött bizonylatokat és a havi vagy negyedéves záró jegyzőkönyvet kézjegyével köteles ellátni. 3. A KÉSZPÉ Z KEZELÉSE A HÁZIPÉ ZTÁRBA 1. A pénztárosnak gondoskodni kell arról, hogy az esedékes és várható kifizetések teljesítéséhez mindenkor megfelelő mennyiségű és címletű bankjegy és érme álljon rendelkezésre a házipénztárban. 2. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személy(ek) felelős az általa átvett készpénzért. A pénz felvételével és szállításával megbízott személy felelőssége addig tart, amíg a pénzt a házipénztárba be nem fizette. 3. A pénztárszekrény vagy vaskazetta egyik kulcsát a pénztáros kezeli. A pénztárkulcs másodpéldányát lezárt és hitelesített, pecséttel ellátott borítékban biztonságos helyen kell elhelyezni. 4. Ha a pénztáros munkahelyét a pénztári órák alatt - akárcsak rövid időre is - elhagyja, köteles a pénzt és egyéb értékeket biztonságba helyezni. 5. A kulcs átvételét annak kezelője aláírásával igazolja. 6. Ha a pénztárkulcs elveszett, eltörött vagy a zár elromlott, ezt azonnal jelenteni kell a szakszervezeti szervezet titkárának. 7. A pénztáros csak valódi és forgalomképes pénzeket (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől és a kifizetést is csak ilyen pénzzel teljesítheti. Nem fogadhat el sérült (beszakadt, rongálódott, megcsonkult, egyes részeiben hiányos stb.) bankjegyeket. Nem fogadhat el a pénztáros olyan érmét sem, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a forgalomban természetes kopás következtében, hanem más ok (p1. szándékos rongálás) miatt vesztett súlyából vagy sérült meg. 8. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis, vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, illetőleg érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A bankjegyet vagy érmét vissza kell tartani, a befizetőt meg kell hallgatni és jegyzőkönyvet kell felvenni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványnak látszó pénzt. 9. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a befizető nevét, foglalkozását és címét. A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás esetleges megtagadásának tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az átvett hamis vagy hamisnak látszó pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen - bankjegy esetén - fel kell tüntetni annak címletét, sorozatát és sorszámát.

5 A hamis pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a hamis pénzzel együtt elsősorban a számlavezető pénzintézetnek kell átadni, de bármely más pénzintézetnek is átadható. A pénzintézet a lefolytatott vizsgálat eredményéről a szakszervezeti szervezetet és a befizetőt tájékoztatja. 4. A HÁZIPÉ ZTÁRI BIZO YLATOLÁS 1. A pénztári befizetések és kifizetések csak utalványozott bizonylat alapján számolhatók el. A befizetések alkalmával - az országos szabványban előírt - "Bevételi pénztárbizonylat"-ot, kifizetések alkalmával "Kiadási pénztárbizonylat"-ot kell használni. 2. A pénztári bizonylatokat tartalmazó tömböket szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. 3. A pénztárbizonylatokat tollal kell kiállítani. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak összes példányát) meg kell őrizni. 4. A pénztári befizetésekről - a vonatkozó alapokmánnyal egyezően - bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. Csatolni kell mindazokat az okmányokat, amelyek a befizetésre vonatkoznak. 5. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető céljára szolgáló rovatban kell hivatkozni a vonatkozó okiratra. (p1. postautalvány). 6. A kiadási pénztárbizonylatot a megfelelő pénztári alapokmány alapján a pénztáros állítja ki. Csatolni kell mindazokat az okmányokat, amelyek a kifizetésre vonatkoznak. 7. A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozott kiadási pénztárbizonylat alapján eszközölhet kifizetést a pénztárból. 8. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolványával kell igazolnia. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. A pénz átvételét az átvevőnek a kiadási pénztárbizonylaton (csatolt okmányon) aláírásával kell elismernie. Kifizetések esetében az átvevő adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. 9. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylaton több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát. (pl. segély kifizetés) A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával a csatolt okmányon történik.

6 A HÁZIPÉ ZTÁRI YILVÁ TARTÁS A szakszervezeti szervezeteknek minden pénztári befizetést és kifizetést a teljesítést követően felmerülésük sorrendjében, a Naplófőkönyv -ben le kell könyvelni, a területi könyveléshez való tartozás esetében az Időszaki pénztárjelentés -be kell beírni és a terület által meghatározott határidőig kell eljuttatni a pénztárbizonylatokat és a kapcsolódó mellékleteket a területi könyvelőhöz. 6. A HÁZIPÉ ZTÁR ZÁRLATA 1. A pénztáros szükségszerűen, de havonta legalább egy alkalommal pénztárzárlatot köteles készíteni. 2. A pénztárzárlatkor a pénztárosnak: 2.1. meg kell állapítani címletenkénti részletezésben a pénztárban lévő készpénzállományt, 2.2. meg kell állapítani a Naplófőkönyv vagy Időszaki pénztárjelentés bevételek és kiadások (záráskori) különbségének végösszegét, 2.3. a Naplófőkönyvben vagy Időszaki pénztárjelentésben megállapított egyenleget egyeztetnie kell a valóságos készpénzállománnyal, 2.4. az egyeztetés megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek valós tényét a pénztároson kívül a szakszervezeti szervezet titkárának és a PEB elnökének (tagjának) is alá kell írni. (Rendszeresített jegyzőkönyv nyomtatvány.) 2.5. Az egyeztetés során mutatkozó eltérések okait azonnal meg kell vizsgálni, ha ez nem vezetne eredményre, az eltérést rendezni kell A jegyzőkönyv szerinti többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztárosnak legkésőbb 15 napon belül be kell fizetnie. 3. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy ha a pénztáros megbízatása megszűnik, pénztárrovancsot kell készíteni. A pénztárzárlat alkalmával a "Naplófőkönyv"-et vagy az Időszaki pénztárjelentés -t le kell zárni. A zárás után a helyettesítendő, illetve a távozó személy által kezelt pénzt, értéket, továbbá bizonylatokat és nyilvántartásokat a helyettesnek, illetve az utódnak át kell adni, aki az átvétel alkalmával az elszámolások helyességéről köteles meggyőződni. 4. Az átadásnál az átvevőnek, az átadónak, a PEB elnökének (tagjának) a szakszervezeti szervezet titkárának jelen kell lennie. Ha az átadásnál az átadó betegség, vagy egyéb halaszthatatlan ok miatt nem tud jelen lenni, az átadót a szakszervezeti szervezet titkára, vagy megbízottja helyettesíti. 5. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az átadónak, az átvevőnek, a PEB elnökének (tagnak), a szakszervezeti szervezet titkárának alá kell írnia. 6. A zárást, a készpénzállományt és egyéb értékek meglétét a PEB elnökének (tagnak) és a szakszervezeti szervezet titkárnak a 2. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével ellenőriznie kell. Ha az ellenőrzés során mulasztást, szabálytalanságot vagy a szabályzattal ellentétes eljárást tapasztalnak, jegyzőkönyvet

7 - 6 - kell felvenni - amelyet a pénztárossal is alá kell íratni és a hiányosságot vagy eltérést meg kell szüntetni.. 7. A Vasutasok Szakszervezete által megbízott személy jogosult a szakszervezeti szervezet gazdálkodását ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjedhet a készpénz-állomány, a szigorú számadású nyomtatványok és az egyéb értékek a nyilvántartásokkal való egyezőségének megállapítására, a készpénz és a kapcsolódó bizonylatok kezelésére, a pénz őrzésének biztonságára, az illetékes hatóságok felé történő bejelentési, elszámolási kötelezettség betartására, valamint a VSZ Elnöksége által megjelölt más célirányos ellenőrzésre. 7. ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK YILVÁ TARTÁSA 1. Készpénzt az alábbi jogcímeken lehet elszámolásra kiadni: 1.1. állandó készpénz ellátmányként 1.2. kiküldetési kiadásokra 1.3. beszerzési (szolgáltatási) kiadásokra 1.4. rendezvény költségekre. 2. Állandó készpénz ellátmányt csak a távoli munkahelyeken dolgozók bizalmi csoportja - szakszervezeti szervezet titkára által megbízott - képviselője részére lehet kifizetni. 3. Állandó készpénzellátmányként felvett összeggel a hónap végén - a havi zárást megelőzően -el kell számolni. 4. Kiküldetési, beszerzési és rendezvény költségekre készpénzt elszámolásra csak személyre szólóan, személyes elszámolási kötelezettség mellett lehet kifizetni. A kiadott előleg összege a cél eléréséhez szükséges mértéket nem lépheti túl. 5. Kiküldetési, beszerzési és rendezvény költségekre előleget csak a szakszervezeti szervezet titkára utalványozása és olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Az elszámolás határideje nem haladhatja meg a 7 napot. Határidő lejárta előtt is el kell számolni az előleggel, ha az elszámolás lehetővé vált. 6. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget azonnal vissza kell fizetni. 7. Ha ugyanaz a személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor is el kell számolnia, ha az annak elszámolására kikötött határidő még nem telt el. 8. Ha az elszámolásra kötelezett személynek az elszámolás eredményeként bizonyos összeget vissza kell fizetnie, ezt az összeget készpénzben még akkor is köteles visszafizetni, ha azonnal újabb összeget vesz fel elszámolásra. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. 9. Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, név, összeg és cél szerint, az elszámolási határidő megjelölésével, a visszaszámolási időpont feltüntetésével. (könyvelése bruttó módon történik)

8 Ha a kiküldetési, beszerzési és rendezvény költségekre, illetve az állandó készpénz ellátmányként felvett összegekről az elszámolásra kötelezett a kitűzött határidőig nem számol el, akkor a szakszervezeti szervezet titkárának a kötelezettet haladéktalanul elszámolásra fel kell szólítania. 8. SEGÉLYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 1. A pénztáros a kifizetési napon esedékes segélyek, illetve más személyi jellegű kifizetések (tiszteletdíj, megbízási díj, gépkocsi használati díj, stb.) céljából csak a ténylegesen kiadható összeget veheti fel a pénzintézettől vagy a területi számláról. 2. Ha a szakszervezeti tag a kifizetés napján távol van és járandóságának átvételére másnak meghatalmazást nem adott, a részére járó összeget kérésére pénzintézet útján kifizetési utalványon el lehet küldeni lakcímére, vagy számlaszámára átutalni. 9. SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ YOMTATVÁ YOK KEZELÉSE ÉS FELHASZ ÁLÁSUK YILVÁ TARTÁSA 1. Az alábbiakban felsorolt - sorszámozással ellátott - nyomtatványokat kell szigorú számadású nyomtatványként kezelni: 1.1. készpénzutalvány-füzet 1.2. bevételi pénztárbizonylat 1.3. kiadási pénztárbizonylat, illetve azok a nyomtatványok, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek. 2. A felsorolt nyomtatványokból beszerzett készletet a számla alapján kell kezelés és megőrzés végett nyilvántartásba venni. 3. Az 1. pontban meghatározott nyomtatványokat nyomtatványonként elkülönítve, emelkedő számsorrendben kell nyilvántartásba venni. 4. Az átvétel alkalmával meg kell vizsgálni, hogy az egyes füzetekben az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámok és esetleges egyéb jelzések (p1. számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e. 5. A kiállítás közben vagy más módon elrontott, illetve elszakadt készpénzutalvány-füzet űrlapot nem szabad a számlavezető pénzintézethez megküldeni, illetve forgalomba hozni. Az ilyen űrlapot keresztben át kell húzni és "Rontott" szóval át kell írni. 6. A visszamaradó tőszelvényeket 5 évig meg kell őrizni. E szabályozás január 1-től lép hatályba. Budapest, november hó Vasutasok Szakszervezete Elnöksége

9 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE Szakszervezeti Bizottsága* Területi, Szakmai Képviselete* Y I L A T K O Z A T szakszervezeti tisztségviselők anyagi felelősségvállalásáról Alulírott... (anyja neve:...) szül. hely, év, hó, nap:... lakás:... adóazonosító jele:. mint a Vasutasok Szakszervezete... -i Szakszervezeti Bizottságának*, Területi, Szakmai Képviseletének* titkára, gazdasági felelőse, vezetője, megbízott tisztségviselője* tudomásul veszem, hogy a Szakszervezeti Bizottság* Területi, Szakmai Képviselet*, illetve a tagság tulajdonát képező általam felvett, gondjaimra bízott értékekért teljes anyagi felelőséggel tartozom a polgári jog vonatkozó szabályai szerint. Kijelentem, hogy a megőrzési felelősségre vonatkozó jogszabályokat és azok végrehajtására a Vasutasok Szakszervezete által kiadott rendelkezéseket ismerem, azokat betartom..,.év hó nap Előttünk, mint tanúk előtt: 1. tanú:név: Lakcím:.....Szig.szám: 2. tanú:név:. Lakcím:.Szig.szám:. * = a nem kívánt megnevezést törölni kell! titkár, gazdasági felelős, vezető, megbízott tisztségviselő*

10 JAVASLAT a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a VSZ Pénzkezelési Szabályzatát az alábbiakkal kiegészíteni. 2.oldal A 2. pont végére: A titkár, illetve az utalványozásra jogosult a pénztárt átmenetileg sem kezelheti. A 4. pont végére:., valamint ellenőrzés során a pénztárban lévő készpénz, bizonylatok, számadások és a leltári tárgyak bemutatása. Új 9. pont: Az utalványozási jogkör gyakorlója megválasztásakor köteles a felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni, melynek 1. példánya az alapszervezetnél kerül megőrzésre, 1 példányát a területileg illetékes középszervhez kell megküldeni. 3. oldal A 15. pont:.. megválasztott helyi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. Budapest, november 17. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság vezetője

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Gyóni G u. 37. Adószám: 18386114-1-04 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KÖLTSÉGVISELÉSI, TAGDÍJFIZETÉSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapvető költségvetési és költségviselési szabályok: A Klaszter létrehozásához és annak működéséhez, a Klaszter Menedzsment Társaság díjainak

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség

Budapest 2013. Hatályba lépett: 2013/04/03/4. sz. elnökségi határozattal. Alkalmazandó: 2013. április hó 3. napjától. elnök Magyar Evezős Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2013. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158603-2-42 Képviseletre jogosult személy neve: dr. Regényi Tamás Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -1- I. Általános rész Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,- mint önállóan gazdálkodó költségvetési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Bizalom Nyugdíjpénztár PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bizalom Nyugdíjpénztár 2012 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYOK... 3 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK... 5 2.1. PÉNZTÁROS, PÉNZTÁROS HELYETTES...

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2014. április 8-tól hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 3/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközség pénzkezeléséről (2012. április 10-től hatályos változat) A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt,

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályzat

Pénz és Értékkezelési Szabályzat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályzat A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2009. április 1-tôl 2 Hatályba léptetı határozat A házipénztárában lévı pénzeszközök kezelését, a pénzeszközökkel kapcsolatos közvetlen elszámolásokat, azok

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Pénz és Értékkezelési Szabályza

Pénz és Értékkezelési Szabályza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénz és Értékkezelési Szabályza A szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2008. március 01. Igazgató TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÚJ ATLANTISZ TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel/Fax: 88/200-710 Ikt.sz.: 86-5/2011. E-mail: ujatlantisz@ajkanet.hu Ajka, 2011.08.10. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Városlőd Község Önkormányzatnál

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben