DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület március 28-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzés számvevői jelentése alapján készült intézkedési terv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Az Ötv (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2.. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A.. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az Állami Számvevőszék - a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően - ellenőrzésének célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat: 1. a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelentős eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; 2. felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra; 3. kialakította-e a külső és a belső feltételeknek megfelelően a gazdálkodás belső kontrollrendszerét, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszámadási feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés; 4. megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait. A számvevői jelentés részletes megállapításai az alábbi területekre terjed ki: 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 1.1. A tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a költségvetési egyensúly alakulása 1.2. A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése, a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulása 2. Az önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és felhasználására, valamint az e- közigazgatási feladatok ellátására 2.1. Az európai uniós források igénybevételére és a várható támogatás felhasználásának szervezettségére történt felkészülés és a belső szabályozottság értékelése A fejlesztési célkitűzések meghatározása Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázat-készítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolítása belső rendjének szabályozottsága, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételei Az európai uniós forrással támogatott fejlesztés megvalósítása 2.2. Az e-közigazgatási feladatok előkészítése, bevezetése 3. A költségvetési gazdálkodás kontrolljai 3.1. A szabályozottság kockázata a költségvetés tervezési, gazdálkodási, beszámolási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatainál 3.2. A belső kontrollok érvényesülése az önkormányzati források szabályszerű felhasználásában, a költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás folyamataiban 3.3. A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése, javaslatainak hasznosulása 4. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, eredményessége 4.1. Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósulása 4.2. A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések

2 2 Az összegző megállapítások és következtetések alapján a jelentés javasolja: a polgármesternek a munka színvonalának javítása érdekében 1. gondoskodjon arról, hogy a gazdasági program fejlesztési célkitűzéseinek finanszírozási forrásait határozzák meg; 2. Kezdeményezze a főjegyző által előkészített előterjesztés alapján, hogy a Képviselő-testület belső szabályzatban határozza meg az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintű feladatait, ennek keretében rögzítsék: a) A pályázatkoordinálás feladatait és felelősét, az európai uniós pályázatokról önkormányzati szintű nyilvántartás vezetésének felelősét, az információk áramlásának rendjét; b) A pályázatfigyelést végzők és a döntési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettség előírását; c) Az európai uniós pályázatfigyelés, valamint a támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos belső ellenőrzés és folyamatba épített ellenőrzés kötelezettségét, rendjét; 3. kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen részletes intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfogadást követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Komárom- Esztergom Megyei Ellenőrzési irodája részére; a főjegyzőnek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 1.) kezdeményezze a Képviselő-testületnél Polgármesteri hivatal SzMSz-ének kiegészítését az Ámr (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezet felépítésének és feladatainak meghatározásával; 2.) biztosítsa az Áht. 8/A.. (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési és a zárszámadási rendelettervezetek költségvetési kiadásainak és költségvetési bevételeinek főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási tételeket, a költségvetési hiány finanszírozása illetve a költségvetési többlet hasznosítása az Áht. 8/A.. (1) bekezdés előírása szerint bemutatásra kerüljön; 3.) gondoskodjon arról, hogy a költségvetési előirányzatok módosítása az Ámr (2), (4) és (6) bekezdésének megfelelően történjen, a zárszámadás készítés folyamatában a költségvetési előirányzatok és a teljesítések eltérésének Ámr (3) bekezdésének c) pontja szerinti felülvizsgálatát ennek megfelelően végeztesse; 4.) gondoskodjon arról, hogy a költségvetési rendelettervezetek mellékleteként az Ámr (1) bekezdés g) pontjának előírása alapján a többéves kihatással járó európai uniós feladatok előirányzatait éves bontásban is bemutassák; 5.) a költségvetési gazdálkodás belső kontrollrendszere kockázatának csökkentése érdekében: a) rögzítse a gazdasági szervezet ügyrendjében az Ámr (5) bekezdése szerint a szervezet és a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek feladatait, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét; b) határozza meg a Vhr. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján az eszközök és források leltározásai és leltárkészítési szabályzatában az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásának módját; c) határozza meg a Vhr (5) bekezdésében foglaltak alapján a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről szóló szabályzatban az üzemeltetésre átadott eszközökre vonatkozóan a döntéshozatalra jogosultak körét, az Ámr. 145/A.. (1)-(2) bekezdés szerint az eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített ellenőrzéséért felelős személyt; d) határozza meg a Vhr (2) bekezdés figyelembe vételével az analitikus nyilvántartások körét, tartalmát, vezetésének módját, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetési kötelezettségeit, az elvégzés dokumentálásának módját; e) intézkedjen a Polgármesteri hivatal ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálatára és kiegészítésére annak érdekében, hogy az az Ámr. 145/B.. (1) bekezdésében, valamint az Ámr. 145/A.. (3) bekezdésében hivatkozott Pénzügyminisztérium Útmutató az ellenőrzési nyomvonal kialakításához módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően hivatkozzon a tevékenységeket/feladatokat meghatározó belső szabályzatokra, határozza meg részletesen az ellenőrzési pontokat, az egyes tevékenység/feladat elvégzését igazoló dokumentum megnevezését és annak fellelhetőségi helyét a rendszerben; 6.) a Polgármesteri hivatal, valamint az intézmények belső ellenőrzése szabályszerűségének biztosítása érdekében: a) kezdeményezze, hogy a belső ellenőr feladatait a Ber. 4.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri hivatal SzMSz-ében határozzák meg; b) rendelje el, hogy a belső ellenőr vizsgálja felül a FEUVE rendszer kiépítésének és működésének központi és helyi szabályoknak való megfelelését a Ber. 8.. a) pontjában előírtaknak megfelelően; c) biztosítsa, hogy az elvégzett belső ellenőrzésekről minden esetben készüljön belső ellenőrzési jelentés, összhangban a Ber (1) bekezdésében foglaltakkal; d) intézkedjen, hogy a belső ellenőrzési programban a Ber (4) bekezdés e) és h) pontjaiban előírtaknak megfelelően határozzák meg az ellenőrzés célját és módszerét;

3 3 7.) számoljon be az éves költségvetési beszámoló keretében a FEUVE, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről az Áht (2) bekezdés előírásainak megfelelően; 8.) gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának évi átfogó ellenőrzése és a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások évi vizsgálata során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról; a munka színvonalának javítása érdekében 9.) az európai uniós forrásokkal kapcsolatos fejlesztési feladatoknál intézkedjen a pályázatfigyelés, pályázatkészítés és a fejlesztési feladatok lebonyolítási rendjének szabályozására; 10.) intézkedjen, hogy a belső ellenőr kockázatelemzés alapján végezze el a költségvetési előirányzatok teljesítésének, valamint a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzését; 11.) intézkedjen, hogy a belső ellenőr utóvizsgálat, illetve az intézkedési terv készítési kötelezettség, illetve annak teljesítéséről szóló beszámoló előírásával vizsgálja az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolását, az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosulását; 12.) rögzítse az eszközök és források értékeléséről szóló szabályzatban az értékelések ellenőrzéséért felelős munkaköröket 13.) egészítse ki a pénzkezelési szabályzatot az utólagos vezetői ellenőrzés gyakoriságának és dokumentálási módjának meghatározásával; 14.) határozza meg a számlarendben a belső bizonylatok (feladások, helyesbítések, stb.) tartalmi, formai követelményeit; 15.) egészítse ki a pénzügyi-gazdasági, számviteli területen dolgozók munkaköri leírását a leltározásról, az eszközök és források értékeléséről, a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről, valamint az informatikáról szóló szabályzatok szerinti egyeztetési és ellenőrzési kötelezettségekkel, azok gyakoriságával, határidőivel, valamint a dokumentálás módjának meghatározásával; 16.) az informatikai rendszer biztonságos működése érdekében a) intézkedjen, hogy az informatikai védelmi szabályzatot egészítsék ki az informatikai rendszerhez való hozzáférés ellenőrzésével, illetve ennek dokumentálására vonatkozó szabályozási elemekkel; b) kezdeményezze az informatikai stratégia Képviselő-testületi megtárgyalását és elfogadását; A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadásra T. Képviselő-testület számára: Határozati javaslat Dorog Város Képviselő-testülete Dorog Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzésről készült számvevői jelentésbe foglaltak szerint a következő intézkedési tervet fogadja el: INTÉZKEDÉSI TERV 1.) Dorog Város Önkormányzatának időszakra szóló gazdasági programjának kiegészítése a fejlesztési célkitűzések forrásainak meghatározásával. Felelős: dr. Tittmann János polgármester 2.) Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására vonatkozó szabályzat elkészítésére. 3.) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek kiegészítése a gazdasági szervezet felépítésére és feladatainak meghatározására vonatkozóan. 4.) A költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítése az Áht. 8/A.. (7) bekezdése szerint. 5.) A költségvetési előirányzatok módosítása tekintetében az Ámr (2-4-6), míg a zárszámadás folyamatában az Ámr (3) bekezdés felülvizsgálatának elvégeztetése. 6.) A költségvetési rendeletben az Ámr (1) bekezdés g) pontja szerint éves bontásban kerüljön bemutatásra a több éves kihatással járó európai uniós feladatok előirányzatai.

4 4 7.) A Polgármesteri Hivatal ügyrendjében az Ámr (5) bekezdése szerint rögzíteni kell a pénzügyigazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek feladat, hatás és jogkörét. 8.) Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatában meg kell határozni az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásának módját a Vhr (5) bekezdése szerint. 9.) A felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat kiegészítése az üzemeltetésre átadott eszközök szabályozására vonatkozóan, illetve a folyamatba épített ellenőrzésért felelős személy kijelölésével. 10.) A számviteli szabályzatok kiegészítése a Vhr (2) bekezdés szerint (analitikus nyilvántartások, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetési kötelezettségei). 11.) A költségvetési szerv vezetője intézkedjen a Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálatára és kiegészítésére annak érdekében, hogy az Ámr. 145/B.. (1) bekezdésében, valamint az Ámr. 145/A.. (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen. 12.) A belső ellenőr feladatait a Ber. 4.. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében határozzák meg. 13.) A belső ellenőr vizsgálja felül a FEUVE rendszer kiépítésének és működésének központi és helyi szabályoknak való megfelelését a Ber. 8.. a) pontjában előírtaknak megfelelően. Határidő: szeptember ) Az elvégzett belső ellenőrzésekről minden esetben készüljön belső ellenőrzési jelentés, összhangban a Ber (1) bekezdésében foglaltakkal. 15.) A belső ellenőrzési programban a Ber (4) bekezdés e) és h) pontjaiban előírtaknak megfelelően minden esetben határozzák meg az ellenőrzés célját és módszerét. 16.) Az Áht (2) bekezdés előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében számoljon be a költségvetési szerv folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről Határidő: minden év április ) Az Állami Számvevőszék a évi átfogó ellenőrzése és a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások évi vizsgálata során tett és nem teljesült javaslatok végrehajtása Felelős: dr. Tittmann János polgármester 18.) Az eszközök és források értékeléséről szóló szabályzat kiegészítése az értékelések ellenőrzésért felelősök meghatározása. 19.) A belső ellenőr kockázatelemzés alapján végezze el a költségvetési előirányzatok teljesítésének, valamint a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások szabályszerűségének ellenőrzését.

5 5 20.) A belső ellenőr utóvizsgálat, illetve az intézkedési terv készítési kötelezettség, illetve annak teljesítéséről szóló beszámoló előírásával vizsgálja az előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolását, az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosulását. 21.) A pénzkezelési szabályzat kiegészítése az utólagos vezetői ellenőrzés gyakoriságának és dokumentálási módjának meghatározatása. 22.) A pénzügyi-gazdasági, számviteli területen dolgozók munkaköri leírásának kiegészítése. 23.) Az informatikai védelmi szabályzat kiegészítése a rendszerhez való hozzáférés ellenőrzésének, valamint az informatikai stratégia előterjesztése a képviselő-testület számára. Dorog, március 13. Tisztelettel: dr. Tittmann János sk.

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

JELENTÉS. 0450 2004. október

JELENTÉS. 0450 2004. október JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadás rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme 0450 2004. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14140 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14140 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0219-076/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről / 00 Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata 14143 20140 június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0225-065/2014.

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7.

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. /kl. SZ.: VII/. 208 120/0. E/oado : Tame Sfuber Eva Mel/.: ASZjelentes Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-80/ Telefox:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 14011 2014. január Állami Számvevőszék lktatószám:

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben