Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):"

Átírás

1 Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség külön nyilvántartásokra.) Az alapnyilvántartások lehetnek (egyik a négy lehetőség közül): pénztárkönyv naplófőkönyv bevételi és költségnyilvántartás bevételi nyilvántartás A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): vevőkkel (megrendelőkkel) szembeni követelések nyilvántartása szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása beruházási és felújítási költség-nyilvántartás tőkejövedelmek nyilvántartása munkabérek, más személyi jellegű kifizetések nyilvántartása gépjármű-használati nyilvántartás (útnyilvántartás) cégautó esetén hitelbe vagy bizományba történő értékesítésre átadott, átvett áruk nyilvántartása egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása leltár alvállalkozói nyilvántartás szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása Selejtezési jegyzőkönyv A naplófőkönyv tartalmi követelményei: A bevételeket és kiadásokat időrendben, naponkénti bontásban, sorszámmal, dátummal, okmányok alapján (számla, más bizonylat, részletező nyilvántartás) kell bejegyezni és összesíteni az adózás rendjéről szóló törvénynek a bizonylatokra, könyvvezetésre és nyilvántartásra, valamint a határidőkre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével A számlával, egyszerűsített számlával kísért értékesítések esetén be kell jegyezni azok számát (a bizonylat sorszámát). A tevékenységből származó bevételeket az egyes tevékenységek feltüntetésével kell vezetni, ugyanígy az azokhoz tartozó költségként elszámolható kiadásokat, annak érdekében, hogy az egyes tevékenységekből származó jövedelem megállapítható legyen, valamint fel kell tüntetni a levont adóelőleget is. A téves bejegyzéseket áthúzással és a helyes tétel (összeg) bejegyzésével lehet kijavítani. A bizonylatokat megfelelő időrendi sorrendben, mellékletként kezelve kell megőrizni. 1

2 A naplófőkönyvi elszámolás számítógéppel is végezhető, ha az alkalmazott gépi feldolgozási rendszer a tartalmi előírásoknak megfelel. A géppel feldolgozott adatokat nem kell a naplófőkönyvbe átvezetni, azonban negyedévenként összesített formában, az év végi zárást követően pedig tételes bontásban is ki kell nyomtatni, és azokat ilyen formában is meg kell őrizni az adózás rendjéről szóló törvényben rögzített ideig (az adó megállapításához való jog elévüléséig összesen 7 évig: tárgyév az 1. év; a tárgyévről szóló adózási elszámolást a tárgyév utáni évben végezzük, ez a 2. év; ezt követő 5 év a 3-7.év). A naplófőkönyv adatai: Azonosító adatok: sorszám, a bizonylat kelte (dátum), a bizonylat száma és szövege (a gazdasági esemény megjelölése, tömör leírása). Pénzforgalmi adatok: Bankszámla: bevétel, kiadás, egyenleg Pénzforgalmi adatok: Pénztár: bevétel, kiadás, egyenleg Végleges pénzbevételek: o adóalapba beszámító bevétel pl. tagdíjak, támogatások o adóalapba be nem számító bevétel pl. kölcsönök o fizetendő általános forgalmi adó Végleges pénzkiadások o termelési és kezelési költségek o anyag és árubeszerzés o munkabér o a munkabér közterhei o egyéb termelési-kezelési költség és ráfordítás o költségnek nem minősülő egyéb kiadások o előzetesen felszámított általános forgalmi adó Követelések, azaz nem végleges pénzkiadások: növekedés, csökkenés + részletező nyilvántartásai! Kötelezettségek, azaz nem végleges pénzbevételek: csökkenés, növekedés + részletező nyilvántartásai! A pénzügyi eredmény elszámolása: csökkenés, növekedés Jegyzett tőke és tőketartalék: csökkenés, növekedés A naplófőkönyv év végi zárása Az adatokat negyedévenként összesíteni kell (lehet havonta is), év végén pedig le kell zárni a naplófőkönyvet. Az összesítés azt jelenti, hogy a naplókönyv függőleges oszlopaiban lévő adatokat összeadjuk. Ezt valójában minden esetben el kell végezni, amikor egy lap betelik. Az oszlopok összesítésekor az Átvitel két sorban jelenik meg. Vannak olyan oszlopok, amelyek összeg a FELSŐ átvitel sorba kerül, és vannak olyan oszlopok, melyek összege az ALSÓ sorba kerül. (Az Egyenleg oszlopok nem kerülnek összegzésre, ezért a naplófőkönyvben kihúzásra kerül az összegzése. Értelemszerűen az utolsó egyenleg érvényes a következő lap első sorában is.) A naplófőkönyv pénzforgalmi és részletező rovatai között a számszaki összefüggés érvényesül: az Átvitel felső sorának összesített adata megegyezik az Átvitel alsó sorának összesített adatával. 2

3 Amennyiben az egyezőség nem áll fenn, meg kell keresni a hibát, és azt ki kell javítani. Vagyis: az átvitel sorok közül a felső sorban összegzett oszlopok együttes összege megegyezik az alsó sorban összegzett oszlopok együttes értékével. Ez az összefüggés érvényes a nyitásra, az év közbeni könyvelés minden pillanatára és a zárásra is. A naplófőkönyvi elszámolások számszerű ellenőrzését emiatt javasolt oldalanként elvégezni (kevesebb időt igényel az esetleges hibák feltárása és javítása), de legalább az év végi záráskor, valamint a más törvényben előírt, számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatás teljesítését megelőzően szükséges azt megtenni. Az összesített (halmozott) adatokat az átvitel, majd a következő oldalon az áthozat rovatokba írjuk be. A zárás folyamatában először a bevételek-kiadások értékét szüntetjük meg a következő módon: A bevétel jellegű oszlopsorok egyenlegét (amik alsó sorban vannak) úgy tudjuk megszüntetni, hogy zárási műveletként a felső sorba és a pénzügyi eredmény növekedés oszlopába írjuk (ami az alsó sorban van) ennek a műveletnek az lesz a számszaki egyezőségre vonatkozó hatása, hogy a bevételek már egyenleg nélküliek, ezért nem szerepelnek a záró sorban. A kiadás jellegű oszlopsorok egyenlegét (amik felső sorban vannak) úgy tudjuk megszüntetni, hogy zárási műveletként az alsó sorba és a pénzügyi eredmény csökkenés oszlopába írjuk (ami a felső sorban van) ennek a műveletnek az lesz a számszaki egyezőségre vonatkozó hatása, hogy a kiadások már egyenleg nélküliek, ezért nem szerepelnek a záró sorban. Fenti művelet után a bevételek-kiadások egyenleg nélküliek, de a pénzügyi eredmény változása új egyenleget kapott. A pénzügyi eredmény elszámolása oszlopban ugyanis nem csak a tárgyév eredménye számít, mert az előző évek kumulált pénzügyi eredménye már itt található a csökkenés vagy növekedés oszlopban. A pénzügyi eredmény összesített egyenlegének előzőek szerinti kialakítása után az egyes oszloppárok záró egyenlegét kiszámoljuk, és abba az oszlopba írjuk be, amelyikben hiányzik, amelyikhez hozzá adva az oszloppárok azonos összegűek lesznek, vagyis megszűnik az egyenlegük. Másként fogalmazva: a naplófőkönyv zárásával azt érjük el, hogy a záró egyenlegeket a megfelelő oszlopba írva az egyes pénzforgalmi helyeknek, a követelések-kötelezettségeknek, a pénzügyi eredménynek és a jegyzett tőkének nem lesz egyenlege. Ekkor zártuk le a naplófőkönyvet. A záró sorra is igaz, hogy az alsó és felső sorok összege megegyezik. Melyik sorban lehetnek a zárási összegek? Bankszámlák és pénztár (pénzforgalmi helyek) egyenlegei záráskor alsó sorba kerülnek (azt feltételezve, hogy a pénzforgalmi helyeken vagy van pénzösszeg, vagy ha nincs, akkor nulla, de negatív egyenlegük nem lehet) Követelések egyenlege(i) ahogy alakul, alsó és felső sorban egyaránt lehet(nek) Kötelezettségek egyenlege(i) ) ahogy alakul, alsó és felső sorban egyaránt lehet(nek) Pénzügyi eredmény ha nyereséges volt az eddigi működés, akkor a zárási egyenleg a csökkenés vagyis felső sorban található (így egészíti ki a növekedés oszlop magasabb értékét nullára, vagyis az oszloppárat egyenleg-mentesre), kumulált veszteséges működés esetén pedig fordítva. 3

4 Jegyzett tőke és tőketartalék érzésem szerint a szakszervezeteknél nincs értéke, de ha mégis lenne, akkor változatlan értékkel szerepel nyitáskor-év közben záráskor, mert ezen oszlop adatainak változásához nem egyszerű gazdasági esemény szükséges, hanem alapszabály változtatás. 4

5 Naplófőkönyv nyitása A zárási sor egyenlegeit az új év nyitási sorába, AZ ELLENTÉTES SORBA beírjuk. Vagyis: Bankszámlák és pénztár (pénzforgalmi helyek) egyenlegei nyitáskor felső sorba kerülnek Bevételként mintha az év végén fizikailag is bezártuk volna a pénzforgalmi helyeket, év elején pedig visszatettük volna a bezárt helyekről a pénzösszegeket. Követelések egyenlege(i) alsó sori záró egyenleg esetén felső sorba írjuk és fordítva. Kövtelezettségek egyenlege(i) alsó sori záró egyenleg esetén felső sorba írjuk és fordítva. Pénzügyi eredmény ha nyereséges volt az eddigi működés, akkor a zárási egyenleg a csökkenés vagyis felső sorban található, nyitása pedig a növekedés oszlop alsó sorába kerül és fordítva. Jegyzett tőke és tőketartalék ha van értéke, akkor záráskor felső sorban lesz, így nyitáskor az alsó sorba, vagyis a növekedés tartalmat veszi fel. 5

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Pénzforgalmi gyakorlatok. Alapnyilvántartások vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Csomós Tamás. Pénzforgalmi gyakorlatok. Alapnyilvántartások vezetése. A követelménymodul megnevezése: Csomós Tamás Pénzforgalmi gyakorlatok Alapnyilvántartások vezetése A követelménymodul megnevezése: Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése A követelménymodul száma: 97-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő

Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai. Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Könyvelheted magad is... a pénztárkönyvi könyvelés szabályai Írta: Sinka Jánosné közgazdász, adószakértő Ez a könyv a szerzői jog védelme alatt áll, kizárólag a szerző előzetes, írásos engedélyével másolható

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2008. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, 2015. április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02.

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. SZÁMVITELI POLITIKA A szabályzat célja olyan számviteli

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező SZÁMVITEL A számvitel fogalma A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek (események) szervezett megfigyelését, számokkal történő kifejezését,

Részletesebben

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika OpenMaps Alapítvány Számviteli politika Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2012.06.24-ei ülésén Érvénybe lép: 2012. július 1-én Bevezetés A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.)

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Szereted, ha az adóü gy si m a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /09. (adó) Mentőöv 2010. nove mber 05. Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Folyamatos könyvelésünk helyességéről időszakonként

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

EGYSZERES KÖNYVELÉSI PROGRAM L E Í R Á S

EGYSZERES KÖNYVELÉSI PROGRAM L E Í R Á S EGYSZERES KÖNYVELÉSI PROGRAM L E Í R Á S Készítette : Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. regram@t-online.hu www.regram.hu Tel.:76 / 480-178, 30 / 9-440-759 Regram Kft. 2 Egyszeres könyvelési

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben