BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról. Nádudvar, április 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15."

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út /2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról Nádudvar, április 15.

2 Tisztelt Képviselı-testület! 2 A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv., Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv ának megfelelıen az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Város Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2007.(II.26.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı-testület évközi döntésének megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzatváltozásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek - eredeti elıirányzata: e Ft - módosított elıirányzata: e Ft - teljesített éves bevétele: e Ft a teljesítés: 99%-os Az elıirányzat-módosítások nagyobbik része központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelynek pontos részletezését a rendeletmódosítások indoklása tartalmazza. A módosítások hatáskör szerinti megoszlása: - Országgyőlési hatáskörben: e Ft - Kormány hatáskörben: e Ft - Képviselı-testületi hatáskörben: e Ft Összesen: e Ft Az Országgyőlési hatáskörben elrendelt elıirányzatmódosítás az iskolaberuházás évi címzett támogatás, amely teljes összegében lehívásra került évben. A Kormány hatáskörében megvalósult elıirányzat-változásokból közel 27 M Ft a közszféra dolgozói részére fizetett július 1-tıl járó félhavi 13. havi illetmény fedezete, a többi pedig fejlesztési elıirányzat. Helyi hatáskörben a képviselı-testület által elfogadott elıirányzat-módosítások: helyi adóbevételi többletek, tartalékok, pályázati pénzalapok felhasználásait tartalmazzák. A bevételek 99%-os teljesülése a tervezés megalapozottságát és az elıirányzatok maximális kihasználását tükrözik. A 2/a és 2/b mellékletek alapján költségvetési bevételek megoszlása és tendenciája az elmúlt 2 év bemutatásával a következı:

3 3 Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összes Idıszak Bevétel Megoszlás Bevétel Megoszlás bevétel összege %-a összege %-a Vál 110,0-280,8-136,6 toz ás %- a Változás %-a 109,7-120,7-113,2 Az alábbi ábra a bevételek megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása ig ezer-ft Az ábrából látható az önkormányzati gazdálkodás kedvezı hatása. Egyrészt a mőködési költségvetés aránya évrıl-évre csökken az összköltségvetésen belül ( %), és a változás mértéke csökkenı tendenciát mutat. A változás mértékében benne van az infláció, az éves béremelések, illetve a megtakarítási intézkedések pénzügyi hatása. Másrészt a felhalmozási bevételek aránya dinamikusan emelkedik ( %), továbbá az évek közötti növekedés üteme is példaértékő (180,8-207,7%). Ez utóbbi esetben a szennyvíz és az általános iskolai beruházás jelentıs állami támogatással megvalósuló hatása érezhetı. 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege e Ft, a teljesítés 109%-os. Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és ÁMK teljesítette a saját mőködési bevételét. (5-8-9 sz. mellékletek) A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek összege e Ft. Az egyéb sajátos bevételek közé tartoznak az étkezési térítési díjak, az egyéb értékesítési bevételek, és szolgáltatások ellenértéke. E címeken befolyt bevételek összege: e Ft. Az ÁFA bevételek összege: e Ft. Kamatbevétel e Ft. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 100%-ban teljesítésre került. (2.sz. kimutatás) Helyi adók címén e Ft folyt be. Kiemelkedıen magas volt a helyi adók beszedése, különösen az iparőzési adó területén, ezen a címen e Ft folyt be. Vállalkozók kommunális adója e Ft, idegenforgalmi adó 330 e Ft realizálódott.

4 4 Az átengedett központi adók terv szerint teljesültek, mértéke e Ft. Az SZJA újraelosztásából származó bevételeink 100%-ban, a gépjármőadó 1M Ft többletbevételt eredményezett. Mezııri járulékokból e Ft, talajterhelési díjból 523 e Ft, egyéb pótlékok, bírságok címén 443 e Ft folyt be. A támogatások részletezését az 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központi támogatásokból befolyt bevétel e Ft. A normatív támogatások összege e Ft, amely mintegy 2,5 M Ft-tal kevesebb, mint a évi támogatás. A 3.sz. mellékletbıl látható intézményenként a normatíva elszámolási különbözetek évtıl kiemelten ellenırzi a Magyar Államkincstár az önkormányzatok normatíva elszámolásait. Ennek tükrében már a évi elszámolás is szigorúbb, és bonyolultabb mechanizmus szerint került elvégzésre. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakmai statisztikai adatszolgáltatások, egyéb törvény szabta- nyilvántartások és a normatíva elszámolások egyezıségére. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a feladatmutatók alakulását és a normatíva pótigénylések illetve lemondások korrekcióját, így év végénmondhatjuk- eltérés nélküli volt az elszámolásunk. Közel 700 M Ft-os támogatásból mindössze 295 e Ft visszafizetésünk keletkezett. Nagy odafigyelés és pontos munka eredményeként alakult ki az évégi eredmény. Intézményenként vannak szóródások, az elszámolás eredménye, összevontan, intézményenként a következı: Sorszám Intézmény megnevezése Pótigény Visszafizetés 1. Polgármesteri Hivatal Mővelıdési Ház- - - közmővelıdés 3. Mővészeti Iskola Szakiskola Kollégium ÁMK összesen: Általános Iskola Óvoda és Bölcsıde Szociális Szolgáltató Központ Intézmények összesen: Egyenleg: Ft A központi támogatások további részletezését a 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központosított elıirányzatként e Ft-ot kaptunk. A támogatások egyrésze pályázat útján elnyerhetı, másrésze pedig az államháztartási mechanizmusban automatikusan érkezik. Ez utóbbi kategóriába tartozik a 13. havi illetmény lefedezése (júliustól havonta), pótlólag megkapott kiegészítések, kisebbségi önkormányzati támogatása. Pályázat útján elnyert összegek a könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (502 e Ft), az óvodai halmozottan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatási programjának támogatása (8.288 e Ft), a közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzési támogatása (3.684 e Ft), illetve a szakmai vizsgákra, közmőfejlesztési támogatásokra és a vizitdíjak visszatérítésére kapott kisebb összegek.

5 5 Normatív kötött felhasználású támogatások összege e Ft, amelybıl e Ft a szociális segélyezés és közcélú foglalkoztatás támogatása, a többi kisebb összeg a pedagógiai szakmai feladatellátás támogatása. Felhalmozási támogatásként a nagyberuházásaink támogatása, jelenik meg, összesen e Ft. Az Általános Iskola tanterem bıvítési és kollégium építési beruházására lehívott e Ft címzett beruházás, a szennyvízberuházás befejezésével lehívott cél és területfejlesztési támogatások, továbbá a Rákóczi utca felújítására elnyert e Ft, a II. Óvoda e Ft felújítási támogatására és néhány elızı évrıl áthúzódó kisebb összegek. Egyéb központi támogatásként 2007-ben egyetlen címen részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésbıl e Ft összegben, amelynek nagyrészét az óvodai konyha kisebb részét a Szolgáltató Központ konyhája látta el. A fenti részletezésben a központi támogatások e Ft összegben jelennek meg az önkormányzat költségvetésében. A támogatásértékő bevételek közös jellemzıje, hogy államháztartáson belülrıl érkezı támogatások, amely vagy a felhalmozást, vagy a mőködést segítik. A 3.sz. kimutatás részletezi a támogatások forrásait. Mőködési célokra e Ft, felhalmozási célokra e Ft folyt be. A pénzeszközátvételek másik csoportja az államháztartáson kívülrıl érkezı támogatások. Ezen a címen mőködésre e Ft-ot, felhalmozási célra pedig e Ft-ot kaptunk. Itt kerülnek rögzítésre a pályázati, szakképzési támogatások, és a szennyvízberuházáshoz lehívható lakossági hozzájárulások végsı összegei. ( e Ft). A 24.sz. mellékletbıl látható, hogy három nyertes uniós pályázata van eddig az önkormányzatnak. Két HEFOP-os oktatásügyi és testvérvárosi rendezvények támogatására. Kivonatos formában bemutatásra kerülnek az önkormányzat területén benyújtott fejlesztési és mőködési célú pályázatok és az elnyert támogatások. Mőködés területén a évihez képest lényegesen kevesebb támogatást sikerült megszerezni, a fejlesztések területén mintegy 10 M Ft-tal haladja meg az elızı évit. Néhány 2007-ben beadott pályázat elbírálása még jelenleg is tart. Pályázat címe FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK Nádudvar belterületi útjainak kátyúzása (TEUT) Nádudvar II. számú Vadvirág Óvoda felújítása (HÖF-CÉDE) Nádudvar Rákóczi utca felújítása BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK Teljes költség (Ft.) Igényelt összeg (Ft.) Saját erı (Ft.) Elnyert összeg (Ft) (TEUT) Nádudvar Schönhertz utca útépítése (HÖF-TEKI) Nádudvari Strandfürdı felújítása (HÖF-TEKI)

6 Norvég alapú felnıtt oktatás Nádudvar Központi Orvosi rendelı felújítása (LEKI) ÉAOP Akadálymentesítés Orvosi rendelı ÉAOP Akadálymentesítés Elbírálás Kövy Sándor Ált. Iskola alatt ÉAOP /2F Kövy Sándor Ált Iskola Intézményfejlesztés ÉAOP Kerékpárút kialakítása Elbírálás alatt ÉAOP Schönhertz út Elbírálás alatt Polgármesteri Hivatal összesen: MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Általános Iskola (96). Eszköz-623/2007. Eszközbeszerzés Meglévı eszközállo mány (51.)-Szaktábor-302/ NUPI-utánpótlás nevelési program Útravaló Ösztöndíj Pályázat Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság Általános Iskola összesen: KÖR.2007/16. Környezetvédelmi tábor /0248 Tengertánc részvétel /2382 Vándorlegény konferencia /2007 Vándortábor (95.)Eszköz Eszközbeszerzés ( 55.) Testvériskola Kapcsolatok bıvítése /2007. Szakképzés fejlesztése

7 7 190/2007. E Magyarország pont /2007. Belföldi hangszerek Pályázat címe Teljes Igényelt Saját erı költség (Ft.) összeg (Ft.) (Ft.) Elnyert összeg (Ft) MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 98/2007. Hátrányos helyzetőek tanulmányi támogatása (21.)MŐV.Mővészeti iskola bemutatkozása /2007. Civil rendezvények /2007. Eszközbeszerzés Mővészeti Iskola /2007. Nádudvari Mővészeti Alapítvány 63/2007 Sün Balázs Tábor /2007. Szakmai rendezvények /1396 Élı népmővészet /1237 Élı népmővészet /2007 Szakemberek továbbképzése /2007. Érdekeltségnövelı Közkincs Fesztivál támogatás Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság ÁMK Összesen: Önkormányzat összesen: Mint látható nagyon sok pályázat beadásra került (41 db), ha a sikerességét nézzük, a beadott pályázatok 56% nyert, és az igényelt összegnek mindössze a 7,5%-át sikerült megszerezni.

8 8 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek e Ft keletkezett. Tárgyi eszköz értékesítésébıl e Ft kerül ezen a soron kimutatásra, az értékesítés ÁFÁ-ja a mőködési bevételek között jelenik meg. Lakbérekbıl e Ft, bérleti díjakból e Ft realizálódott. A teljesítés 84%-os. Támogatási kölcsönök visszatérítése e Ft, amelybıl e Ft felhalmozási célú hitel, 364 e Ft pedig mőködési célú hitel visszafizetése. Év végén a hiány összege e Ft-ról e Ft-ra csökkent. A mőködési hiányt lefedezte a saját bevételi többlet (zömmel iparőzési adóból), felhalmozási hitel igénybevétel pedig e Ft-ra módosult. Három forrásból tevıdik össze: a szennyvízberuházás végszámlájára lehívható hitelbıl, az iskolaberuházásra, és a mikrobusz vásárlásra igénybevett hitelekbıl. Kiegyenlítı, függı, átfutó tételek e Ft-ban csökkentik a 2007-re figyelembe vehetı bevételek összegét. Összességében a fentiek részletezésben az önkormányzat elért bevétele e Ft, a teljesítés 99%-os. 2. Bevételek alakulása intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok mőködési bevételeit az 5.sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés 125%. A szakfeladatonkénti bevételek kisebb eltérésekkel teljesültek. A Köztemetıben a szolgáltatási díjakból e Ft, kegyeleti termékek értékesítésébıl befolyt bevétel e Ft, összevontan az elért bevétel 114%-os. A fürdı jegybevételébıl a júniusi nyitás ellenére e Ft, fürdı-büfé vendéglátói tevékenységébıl e Ft bevétel folyt be, az összes bevétel így e Ft, a teljesítés 118%-os. A víz és szennyvíztelep összevont mőködési bevétele az intézményi fogyasztásokkal együtt e Ft. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) intézményi tevékenységébıl származó bevétele e Ft a teljesítés 91%-os, a bevételi lemaradás összege közel 2 M Ft. Pályázati támogatásból, iskolatej támogatásból e Ft folyt be. A központi támogatások az év eleji induló szinthez e Ft-tal növekedett. Amelybıl e Ft a 13. havi illetményre, e Ft szakmai fejlesztésre került kiutalásra. Mint korábban már ki lett mutatva év közben normatíva pótigény illetve lemondás nem volt, az elszámolás eredménye szinte tökéletes, hiszen mindössze 30 e Ft pótigény egyenlegezıdött. Az önkormányzati támogatás e Ft-tal nıtt az eredeti elıirányzathoz képest. Mint ismeretes év végére 5M Ft megelılegezett támogatást kapott az iskola az új épületrész bebútorozására, és pótolni kellett év közben az intézmény bevételi kiesését. Az Óvoda és Bölcsıde (8.sz. melléklet) a tevékenységbıl származó bevételét 100,2%-ra teljesítette. Étkezési díjbevétele e Ft, pályázati és iskolatej támogatásból e Ft bevétele keletkezett. A központi támogatások az eredeti elıirányzathoz képest e Ft-tal növekedett, amelybıl e Ft a 13. havi illetmény, e Ft az esélyegyenlıségi támogatás. A normatív támogatás elszámolása igen eredményes volt, hiszen 47 e Ft pótigénye keletkezett az intézménynek.

9 9 Az önkormányzati támogatás mértéke kedvezıbben alakult, mint az eredetileg tervezett, ugyanis 3747 M Ft-tal kevesebb támogatást kellett nyújtani az intézménynek, mivel a saját bevételei kedvezıbben alakultak. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) saját intézményi mőködésébıl származó bevétele mintegy 500 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot. Pályázati támogatásból e Ft, szakképzési támogatásból e Ft bevétel realizálódott. A központi támogatások összege e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot, amelybıl e Ft-ot a 13. havi illetmény fedezetére,772 e Ft szakmai eszközfejlesztésre, 502 e Ft érdekeltségnövelı támogatásra kapott az intézmény. A normatíva elszámolása összintézményi szinten 301 e Ft befizetést eredményezett. Összességében ez jónak mondható, de intézményen belül az egységek zárása elég nagy eltérést mutat. Az önkormányzati támogatás e Ft-tal haladja meg az eredeti elıirányzatot. A Kollégium átadásakor 3 M Ft pótigényt szavazott meg a Képviselı-testület a Kollégium bebútorozására. További e Ft a kiadási többletbıl származik, amelyet szakképzési támogatásból lehetett lefedezni. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz.melléklet) intézményi térítési díjbevétele a három telephelyen összevontan 514 e Ft-tal marad el az eredetileg tervezettıl. Nádudvaron és Bihardancsházán túlteljesítés, Tetétlenen pedig 1,5 M Ft bevételi kiesés keletkezett. (5-6-7.sz. kimutatások). Kistérségi kiegészítı normatíva e Ft illette meg az intézményt. A központi támogatások 598 e Ft-tal haladják meg az eredetileg tervezettet. Év közben a tetétleni egységnek normatíva lemondása volt -812 e Ft összegben, és 13. havi illetményre 1.771e Ft-ot kapott az intézmény. Az önkormányzati támogatás a tervezetthez képest e Ft-tal kedvezıbben alakult, ezt a megtakarítást a nádudvari és a tetétleni egység mőködése eredményezte. Az egészségügyi feladatok (11.sz. melléklet) bevételei 98%-ban teljesültek, annak ellenére, hogy a fiziótherápia tavaly június óta nem üzemelt. A MEP-tıl befolyt támogatás nem érte el a tervezett szintet, mivel novembertıl az ügyeleti támogatást nem az önkormányzat kapja meg. A cigány kisebbségi önkormányzat (13.sz.melléklet) bevétele 640 e Ft. Az összeget központosított támogatásként negyedéves lebontásban kapta meg. 3. Az intézmények támogatottsága Az intézmények támogatottságát a 12.sz. melléklet mutatja. A táblázatból látható, hogy az intézmények összes kiadása e Ft volt, amelybıl: - a mőködési bevételek: e Ft - központi támogatás: e Ft - önkormányzati támogatás: e Ft A mőködési bevételek és a központi támogatások aránya 78%-ot, az önkormányzati támogatás 22%-ot tesz ki az összkiadáson belül. Az eredeti elıirányzatokhoz képest az arányokat tekintve kedvezıbbek a teljesítési adatok, ugyanis a terv szintjén a saját bevételek és a központi támogatások aránya 76%, az önkormányzati támogatás aránya 24% volt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege e Ft volt, év végén a tényleges támogatás összege e Ft, tehát e Ft-tal magasabb. Ha a tényleges támogatás

10 1 összegét korrigálom a két intézmény bútorbeszerzésével (8 M Ft-tal) akkor 4,4 M Ft önkormányzati támogatás megtakarítás képzıdött. A takarékossági intézkedések tendenciális hatását az elmúlt két év adatainak összehasonlításából lehet megfigyelni. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: Az intézmények önkormányzati támogatásának alakulása években ezer-ft Látható, hogy az intézmények önkormányzati támogatása közel 11 M Ft-tal csökkent 2006-ról 2007-re, ez 5%-os csökkenésnek felel meg. A változások intézményenként eltérıek. Csökkenés érvényesül az Általános Iskolánál e Ft összegben, mértéke 12%, az Óvodánál e Ft összegben, mértéke 19%, a Szociális Szolgáltató Központban 430 e Ft-tal, mértéke 4%. Nıtt a támogatás az ÁMK-nál e Fttal, mértéke 6%, és az egészségügyi feladatoknál e Ft-tal, mértéke 56%. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza kiemelt elıirányzatonként. Az önkormányzat kiadásai: - eredeti elıirányzata: e Ft - módosított elıirányzata: e Ft - teljesített kiadásai: e Ft a teljesítés: 98%-os. A 2/a és 2/b mellékletek mutatják a kiadások megoszlását a mőködés és felhalmozás között. Az elmúlt három év kiadásainak megoszlását az alábbi táblázat és diagramm szemlélteti. Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Idıszak Kiadás összege Megoszlási viszonyszám Kiadás összege Megoszlási viszonyszám

11 1 Változás %-a 109, , Változás %-a 108,3-123,6-113 Az alábbi ábra a kiadások megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása ig ezer-ft Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Látható, hogy az összkiadáson belül csökkenı tendenciájú a mőködési kiadások halmaza ( %), ezzel párhuzamosan egyre többet fordít az önkormányzat beruházásokra. A pénzügyi fedezetet e tevékenységre az utóbbi két évben felvett beruházási hitelek alapozták meg. A mőködési kiadások változása évrıl-évre csökken, érezteti hatását a megtakarítási intézkedések és a visszafogott gazdálkodás. Örvendetes tény mindemellett, hogy a beruházási kiadások jelentıs dinamikával emelkednek évente. A mőködés és a felhalmozás belsı egyensúlya mindhárom évben megtartott, 2007-ben léptük túl a mőködési bevételeket mintegy 9 M Ft-tal. 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege e Ft, 98,6%-ban teljesült ben nem volt illetményemelés a soros elılépéseket kivéve. Kifizetésre került a 13. havi illetmény. Év közben a Kormány a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodása alapján a közszféra dolgozói júliustól havi egyenlı összegben további félhavi 13.havi fizetésben részesültek, amelynek pénzügyi fedezetét a központosított elıirányzatból hiánytalanul megkaptuk. Ennek bérkihatása e Ft. Az étkezési hozzájárulás Ft-ról Ft/fı/hó összegre került felemelésre. Az eredetileg betervezett létszám 347 fı volt, év közben a kollégiumi többletfeladatokra engedélyezett 3 fı létszámfejlesztéssel a létszámirányszám 350 fı lett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 346 fı. A munkaadókat terhelı járulékok összege e Ft, a teljesítés 98,7%-os. A dologi és egyéb folyó kiadások összege e Ft. Néhány jelentısebb kiadási tétel: -élelmiszer beszerzés: e Ft -vegyszer beszerzés: e Ft -irodaszer beszerzés: e Ft -hajtóanyag beszerzés: e Ft -kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek: e Ft -telefondíjak: e Ft

12 -gázenergia díjak: e Ft -villamosenergia díjak: e Ft -karbantartások, kisjavítások e Ft -ÁFA kiadás e Ft -külföldi kiküldetés: 341 e Ft -reprezentáció: e Ft -reklámkiadás: e Ft -kamatkiadások: e Ft 1 A szennyvíztelep tavaly januári átadásával mintegy 1,5 M Ft-tal megemelkedett a vegyszer kiadás, és jelentısen több a villamosenergia költségek is. A mikrobusz kicserélésével és a Mondeo futásteljesítményének csökkenésével az üzemanyagköltség 0,5 M Ft-tal kevesebb mint az elızı évben volt a bekövetkezett áremelkedések ellenére. A kisértékő eszközbeszerzés viszonylag magas tényadata a két intézmény bebútorozása következtében alakult ki. A telefondíjak az elızı évhez képest 1 M Ft-tal alacsonyabbak, a legkedvezıbb szolgáltatási díjcsomagok alkalmazásából adódóan. A főtési költségek a tavalyi szinten alakultak annak ellenére, hogy idıközben áremelkedés is volt. Tükrözıdik a díjakban, hogy a tavalyi főtési szezont 2 hıszigetelt, felújított intézmény kezdte meg, majd januártól belépett az emeletes iskola új szintje. Jelentıs megtakarítás majd a 2008-as főtési szezon végén lesz tapasztalható, amelyet mindenképen számszerősíteni fogunk. Az ÁFA kiadások mintegy 20 M Ft-tal haladják meg az elızı évit. Ennek oka egyrészt az áremelkedésben felszámított adó, másrészt hogy szeptember 1-tıl a 15% adó 20%-ra emelkedett, és a változás 2007-es szintrehozása jelentıs kiadási növekedést eredményezett. Pénzeszközátadásokra a 4.sz. kimutatás alapján e Ft-ot fordított az önkormányzat. Szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, a teljesítés 99%-os. Civil szervezetek támogatására e Ft-ot fordítottunk. A Sportegyesület - a tavaly októberben kirobbant elszámolási problémája miatt e Ft támogatása zárolás alá került. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az elızı évrıl áthúzódó belvízkárra nyújtott támogatás kifizetése, illetve közmőbekötési hozzájárulás, együttes összege 422 e Ft. Támogatásértékő mőködési kiadás e Ft, amely a Református Idısek Otthona kistérség normatíváját tartalmazza. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összege e Ft. A 23.sz. melléklet a közvetett támogatásokat, illetve egyéb pénzbeli támogatásokat mutatja be. A 33 M Ft tartalék az év folyamán felhasználásra került a képviselı-testület döntései alapján. Felhalmozási kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk, továbbá felhalmozási hitel és kamatának visszafizetésére e Ft-ot fordítottunk. A beruházási és felújítási kiadásokat a 4.sz. melléklet részletezi célonként, feladatonként és forrásonként.

13 1 Külön melléklet összesíti a több éves pénzügyi kihatású beruházásokat. A szennyvízberuházás mőszaki átadása júniusban megtörtént, a II/1. szakasz teljes bekerülési költsége e Ft. A beruházás aktiválása megtörtént. Elırehozott mőszaki és pénzügyi ütemezés szerint épült az Általános Iskolai tanterembıvítés. A Kollégiumban szeptember elején a diákok beköltözhettek. A beruházás pénzügyi forrását 200 M Ft-os fejlesztési hitellel egészítettük ki ben e Ft kiadás valósult meg a beruházásból. A címzett támogatások idıben, számlaarányosan megérkeztek. Befejezıdött május végére a fürdıben a vízforgató beruházása és a medencék csempézése. A vízforgató bekerülési költsége e Ft, a medencék felújítása e Ft volt évrıl áthúzódó Kossuth téri parkírozó építése pénzügyi rendezésére I. félévben került sor, a teljes költség e Ft. Koncepciók, tanulmányok, tervek készítésére e Ft-ot fordítottunk, amelynek részletezése a következı: - ingatlan értékbecslés(mővelıdési Ház, Fürdı) 960 e Ft - Idegenforgalmi koncepció e Ft - Sósvíztározó környezetvédelmi felülvizsgálata 500 e Ft - Tanulmányterv: - bioetanol energia forrás program e Ft - Településrendezési terv felülvizsgálata 600 e Ft - Norvég alapú tervkészítés e Ft - Pályázatkészítés(utak, kerékpárút) 300 e Ft - Kerékpárút tervezése e Ft - Vízelvezetési tervkészítés e Ft - Schönherz út tervezése, engedélyezése 550 e Ft - Elızı tételek ÁFÁ-ja e Ft Összesen: e Ft Eszköz és jármő beszerzésre e Ft-ot fordítottunk, amely a következı tételekbıl tevıdik össze: - Óvodai udvari játék, konyhagép beszerzés e Ft - Szakiskolai számítógép projektor, fénymásoló 815 e Ft - Mővészeti Iskola hangszer 798 e Ft - SZSZK számítógép 295 e Ft - Iskolai számítógép, projektor e Ft - Szennyvíztelep hajtómő, modul 446 e Ft - Mikrobusz beszerzés e Ft - Polgármesteri Hivatal számítógép, páncélszekrény e Ft Összesen: e Ft Tojásos köz szennyvízberuházási elıkészítési költségekre 408 e Ft, szennyvízberuházás II./2. ütemének elıkészítésére 360 e Ft-ot fordítottunk. Megvásárlásra került az Általános Iskola alapterületéhez csatolandó Zalka Máté úti telek, a teljes bekerülési költség e Ft. Lakásépítési hitelnyújtásokra 4 M Ft került kihelyezésre, amelybıl 600 e Ft munkáltatói kölcsön, e Ft elsı lakáshoz jutók támogatása címen került kihelyezésre (17.sz. melléklet), így a 2007.XII.31. hitelállománya az önkormányzatnak e Ft.

14 1 Felújítási kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk. A Puskin utca bitumenezése és a futballpálya felújítása e Ft összegben a évi felújítás áthúzódó pénzügyi rendezése. Korábban már említésre került a fürdımedencék felújítása e Ft-ért. A Sportcsarnok világításkorszerősítése e Ft-ba, az iskola kerítés e Ft-ba került. Az önkormányzati ingatlanok közül az alábbi saját kivitelezéső felújítások valósultak meg: - Állatorvosi rendelı kialakítása 423 e Ft - Mosoda kialakítása: 450 e Ft - Polgármesteri Hivatal 3 iroda felújítása: e Ft - Fiziotherápia felújítása: e Ft - Elızı tételek ÁFA-ja: 397 e Ft Összesen: e Ft Rákóczi utca bitumenezése e Ft-ba, a II. sz. Vadvirág Óvoda felújítása, hıszigetelése e Ft-ba került. Az Orvosi Rendelı átalakítása és felújítása teljes bekerülési költsége e Ft, amelybıl az elsı részszámla kifizetése történt meg 2007-ben, e Ft összegben. A felújítás áprilisában fog befejezıdni. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások e Ft-tal növelik a pénzforgalmi kiadásokat. 2. A kiadások részletezése intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok (5.és 6.sz. melléklet) bérkiadása 97%-os, járulékkiadása 98%-os, dologi kiadása 91%-os teljesítést mutat. A létszám 113 fı, a tervezettnek megfelelı. Szakfeladatonként a teljesítések legtöbb esetben a tervezett összegeken belül maradtak, de néhány esetben van túllépés. Például a Vízmőtelep kiadásainál, de a bevételi többlete kellı fedezetet biztosít. A Köztemetı kiadásánál jelentkezik túllépés, 2,7 M Ft-os veszteséggel üzemelt 2007-ben. A karbantartó brigád 2007-ben jelentıs felújítási munkákat végzett, 7,5 M Ft összegben a felújítási kiadásoknál részletezett feladatokra vonatkozóan. A Szennyvíztelep mőködési kiadására betervezett 41,5 M Ft kiadással szemben a tényleges összeg 24,2 M Ft, ennek oka, hogy az üzemszerő mőködés félévtıl folyamatosan alakult. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft a teljesítés 99,8%-os. A korábbi éveknek megfelelıen, ebben az évben is az intézmény dologi elıirányzata bizonyult kevésnek, a hiányt belsı átcsoportosítással lehetett lefedezni (bérbıl, járulékokból), és az intézmény bevételeinél részletezett önkormányzati többlet támogatással. Erısen megterhelte az intézmény dologi kiadásait a HEFOP pályázat mechanizmusa. Mint ismeretes az intézmény 18 M Ft támogatást nyert a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére. (24.sz. melléklet) A pályázat utófinanszírozású, és a támogatások lehívása több mint nehézkes. Az utolsó résztámogatást egy évvel ezelıtt kaptuk meg. Azóta a projekt felhasználása folyamatos, sıt le is zárult, de még 13 M Ft kiutalása várat magára. A lehívások fennakadásának okát nem ismerjük. Az intézmény rezsiköltségei a betervezett összegen belül maradtak. Az Óvoda mőködési kiadása (8.sz. melléklet) e Ft, a teljesítés 100%-os. Hasonló a gazdasági helyzet, mint az iskolában, itt is belsı átcsoportosítással lehetett megoldani a dologi kiadási többlet fedezetét. Az Óvodában viszont annyiban jobbak a mutatók, hogy a mőködési

15 1 bevételi többletet is fel lehetett használni a dologi kiadások fedezetére. Egy nagy összegő nyertes pályázatnak köszönhetıen, az önkormányzati támogatásban megtakarítás következett be. Az intézmény jelentıs összeget fordított az udvari játékok balesetmentesítésére. A kiemelt rezsiköltségek közül a gáz és telefondíjak mintegy 1 M Ft-tal haladták meg a tervezettet. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft, a teljesítés 99,5%-os. A felhalmozási kiadás nagyságrendje e Ft, a beruházási fejezetben részletezettek szerint. Augusztusban a Kollégium átadásával az épület berendezése a régi, használható bútorok felhasználásával 6 M Ft-ba került, amelynek felét az intézmény saját szakképzési alapjából, másik felét pótlólagos önkormányzati támogatásból valósította meg. Az összevont intézmény létszáma 43 fı, a tervezettnek megfelelıen. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft, a teljesítés 92,4%. A rezsiköltségek alatta maradtak a tervezett szintnek. Telephelyenként a teljesítések eltérıen alakultak, a Nádudvari Központban 99,7%-os, Tetétlenen 81,4%, Bihardancsházán 106%-os. Az egészségügyi feladatokra (11.sz. melléklet) e Ft-ot fordítottunk. A beszámolási idıszakban megvalósult a központi ügyelet, a hétköznapokon az ügyeletet a nádudvari háziorvosok látják el, hétvégén pedig az Orvosi ügyelet Kht szakemberei. A központi ügyeletet a MEP a szolgáltatónak nyújtott támogatással oldja meg, ezért nem folyt be a várt támogatási bevételünk, viszont kiadási oldalon még nem mutatkozik megtakarítás, mivel az ügyelet számlázása utólag történik. A kiadások csökkenése majd csak 2008-ban lesz tapasztalható. A nyáron elkezdıdött fiziotherápiai rendelı felújítása, azonban ideiglenesen a háziorvosi rendelés bonyolódott a helyiségekben, mivel idıközben a Központi Orvosi Rendelı felújítására beadott pályázat sikerrel járt. Rendelı hiányában a felújítás idejére szünetelt a fiziotherápia és a labor mőködése. A felújítás április 30-ra fog elkészülni, azt követıen a rendelések visszakerülnek az eredeti épületekbe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 13.sz. és 14.sz. mellékletek mutatják. Az állam által adott évi 640 e Ft-os támogatást az önkormányzat nem egészíti ki. Egyéb nem pénzben- nyújt támogatást, pl. kisebb irodaszereket, rögzítési sokszorosítási feladatokat végez. A kapcsolattartás rendszeres a települési és kisebbségi önkormányzati vezetık között. III. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 21..sz. melléklet, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 22.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett saját vagyon értéke e Ft. Látható, hogy az eszközök értéknövekedése közel, e Ft (zömmel a két nagy beruházásnak köszönhetıen), a csökkenés pedig e Ft, amelybıl e Ft az értékesítés, e Ft a selejtezés, a többi pedig az iskolaberuházás eddig nem aktíválható része. A tárgyévi értékcsökkenés összege e Ft. Az eszközállomány tárgyévi növekedési üteme 29,7%, az értékcsökkenés növekedési üteme pedig 16,3%.

16 1 Az önkormányzat eszközállománya nettó értékben e Ft-tal nıtt az elızı évihez képest, a növekedés 16,5%-os. A Nádudvar Város Önkormányzatának vagyonkimutatása forgalomképesség szerint ezer-ft A 0 -ra leírt eszközök állománya a többi eszközhöz viszonyítottan 2%. Ezen belül a gépek, berendezések 32%-a 0 -ra leírt, amely nagyon magas. IV. PÉNZMARADVÁNY, EREDMÉNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény alakulását a 19 és 20.sz. mellékletek mutatják. A költségvetési pénzmaradvány összege: e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: e Ft Módosított pénzmaradvány: e Ft A vállalkozási tevékenységbıl származó eredményt az alapfeladat ellátására kell felhasználni, így az önkormányzatot befizetési kötelezettség nem terheli. A pénzmaradványból a Sportegyesületnek zárolt évi e Ft támogatás kiutalásáról, és egyéb fejlesztési kiadásokról szükséges dönteni. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat évi gazdálkodásáról elmondható, hogy jó eredménnyel zárt. Megırízte a mőködés eddig elért színvonalát. A mőködési költségvetésen túl az intézmények épületeit, technikai felszereléseit a saját erıin felül jelentıs pályázati támogatásokkal tudta segíteni. Hiszen a II. Óvoda felújítása, a Kollégium, az Általános Iskola tanterembıvítése, az Orvosi rendelık felújítása a mőködtetés területére nyújtott támogatásként jelentkezik. A Főrdıben végzett beruházások a helyi lakosság egészségügyi és egyben szabadidıs lehetıségeit bıvíti, nem utolsó sorban a város idegenforgalmi vonzerejét növeli. A beruházások következtében a város vagyona kisebb vagyonértékesítések mellett jelentısen növekedett. A helyi mőködési bevételek növekedése következtében a beszámolási idıszakban, likviditási hitelkeret igénybevételére lényegesen kisebb mértékben volt szükség, mint az elızı évben. Év végén is hitelmentesen, pozitív saldóval zártunk. A közel 70 M Ft-os szabad pénzmaradvány a Képviselı-testület döntését követıen újabb forrásokat jelent a fejlesztésekhez. Nádudvar, április 15. Beke Imre sk. polgármester

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó. TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi költségvetés 1-9. havi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület! Elkészített tájékoztatónk bemutatja Gárdony Város Önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben