BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról. Nádudvar, április 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról. Nádudvar, 2008. április 15."

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesterétıl 4181 Nádudvar Fı út /2008. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról Nádudvar, április 15.

2 Tisztelt Képviselı-testület! 2 A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv., Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv ának megfelelıen az önkormányzat évi gazdálkodásának alakulásáról a következık szerint számolok be: A Nádudvar Város Önkormányzat évi költségvetését a többszörösen módosított 2/2007.(II.26.) Ök. sz. rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazzák a központi költségvetésbıl érkezett pótelıirányzatokat, a képviselı-testület évközi döntésének megfelelı elıirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható elıirányzatváltozásokat. I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet 1. oldala tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek - eredeti elıirányzata: e Ft - módosított elıirányzata: e Ft - teljesített éves bevétele: e Ft a teljesítés: 99%-os Az elıirányzat-módosítások nagyobbik része központi forrásokból, fejlesztési célú lehívásokból következtek be, amelynek pontos részletezését a rendeletmódosítások indoklása tartalmazza. A módosítások hatáskör szerinti megoszlása: - Országgyőlési hatáskörben: e Ft - Kormány hatáskörben: e Ft - Képviselı-testületi hatáskörben: e Ft Összesen: e Ft Az Országgyőlési hatáskörben elrendelt elıirányzatmódosítás az iskolaberuházás évi címzett támogatás, amely teljes összegében lehívásra került évben. A Kormány hatáskörében megvalósult elıirányzat-változásokból közel 27 M Ft a közszféra dolgozói részére fizetett július 1-tıl járó félhavi 13. havi illetmény fedezete, a többi pedig fejlesztési elıirányzat. Helyi hatáskörben a képviselı-testület által elfogadott elıirányzat-módosítások: helyi adóbevételi többletek, tartalékok, pályázati pénzalapok felhasználásait tartalmazzák. A bevételek 99%-os teljesülése a tervezés megalapozottságát és az elıirányzatok maximális kihasználását tükrözik. A 2/a és 2/b mellékletek alapján költségvetési bevételek megoszlása és tendenciája az elmúlt 2 év bemutatásával a következı:

3 3 Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összes Idıszak Bevétel Megoszlás Bevétel Megoszlás bevétel összege %-a összege %-a Vál 110,0-280,8-136,6 toz ás %- a Változás %-a 109,7-120,7-113,2 Az alábbi ábra a bevételek megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása ig ezer-ft Az ábrából látható az önkormányzati gazdálkodás kedvezı hatása. Egyrészt a mőködési költségvetés aránya évrıl-évre csökken az összköltségvetésen belül ( %), és a változás mértéke csökkenı tendenciát mutat. A változás mértékében benne van az infláció, az éves béremelések, illetve a megtakarítási intézkedések pénzügyi hatása. Másrészt a felhalmozási bevételek aránya dinamikusan emelkedik ( %), továbbá az évek közötti növekedés üteme is példaértékő (180,8-207,7%). Ez utóbbi esetben a szennyvíz és az általános iskolai beruházás jelentıs állami támogatással megvalósuló hatása érezhetı. 1. Befolyt bevételek forrásonként Az intézményi mőködési bevételek összege e Ft, a teljesítés 109%-os. Az intézmények közül a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és ÁMK teljesítette a saját mőködési bevételét. (5-8-9 sz. mellékletek) A hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek összege e Ft. Az egyéb sajátos bevételek közé tartoznak az étkezési térítési díjak, az egyéb értékesítési bevételek, és szolgáltatások ellenértéke. E címeken befolyt bevételek összege: e Ft. Az ÁFA bevételek összege: e Ft. Kamatbevétel e Ft. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele 100%-ban teljesítésre került. (2.sz. kimutatás) Helyi adók címén e Ft folyt be. Kiemelkedıen magas volt a helyi adók beszedése, különösen az iparőzési adó területén, ezen a címen e Ft folyt be. Vállalkozók kommunális adója e Ft, idegenforgalmi adó 330 e Ft realizálódott.

4 4 Az átengedett központi adók terv szerint teljesültek, mértéke e Ft. Az SZJA újraelosztásából származó bevételeink 100%-ban, a gépjármőadó 1M Ft többletbevételt eredményezett. Mezııri járulékokból e Ft, talajterhelési díjból 523 e Ft, egyéb pótlékok, bírságok címén 443 e Ft folyt be. A támogatások részletezését az 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központi támogatásokból befolyt bevétel e Ft. A normatív támogatások összege e Ft, amely mintegy 2,5 M Ft-tal kevesebb, mint a évi támogatás. A 3.sz. mellékletbıl látható intézményenként a normatíva elszámolási különbözetek évtıl kiemelten ellenırzi a Magyar Államkincstár az önkormányzatok normatíva elszámolásait. Ennek tükrében már a évi elszámolás is szigorúbb, és bonyolultabb mechanizmus szerint került elvégzésre. Fokozott figyelmet kell fordítani a szakmai statisztikai adatszolgáltatások, egyéb törvény szabta- nyilvántartások és a normatíva elszámolások egyezıségére. Az elmúlt évben folyamatosan figyelemmel kísértük a feladatmutatók alakulását és a normatíva pótigénylések illetve lemondások korrekcióját, így év végénmondhatjuk- eltérés nélküli volt az elszámolásunk. Közel 700 M Ft-os támogatásból mindössze 295 e Ft visszafizetésünk keletkezett. Nagy odafigyelés és pontos munka eredményeként alakult ki az évégi eredmény. Intézményenként vannak szóródások, az elszámolás eredménye, összevontan, intézményenként a következı: Sorszám Intézmény megnevezése Pótigény Visszafizetés 1. Polgármesteri Hivatal Mővelıdési Ház- - - közmővelıdés 3. Mővészeti Iskola Szakiskola Kollégium ÁMK összesen: Általános Iskola Óvoda és Bölcsıde Szociális Szolgáltató Központ Intézmények összesen: Egyenleg: Ft A központi támogatások további részletezését a 1.sz. kimutatás tartalmazza. Központosított elıirányzatként e Ft-ot kaptunk. A támogatások egyrésze pályázat útján elnyerhetı, másrésze pedig az államháztartási mechanizmusban automatikusan érkezik. Ez utóbbi kategóriába tartozik a 13. havi illetmény lefedezése (júliustól havonta), pótlólag megkapott kiegészítések, kisebbségi önkormányzati támogatása. Pályázat útján elnyert összegek a könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (502 e Ft), az óvodai halmozottan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatási programjának támogatása (8.288 e Ft), a közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzési támogatása (3.684 e Ft), illetve a szakmai vizsgákra, közmőfejlesztési támogatásokra és a vizitdíjak visszatérítésére kapott kisebb összegek.

5 5 Normatív kötött felhasználású támogatások összege e Ft, amelybıl e Ft a szociális segélyezés és közcélú foglalkoztatás támogatása, a többi kisebb összeg a pedagógiai szakmai feladatellátás támogatása. Felhalmozási támogatásként a nagyberuházásaink támogatása, jelenik meg, összesen e Ft. Az Általános Iskola tanterem bıvítési és kollégium építési beruházására lehívott e Ft címzett beruházás, a szennyvízberuházás befejezésével lehívott cél és területfejlesztési támogatások, továbbá a Rákóczi utca felújítására elnyert e Ft, a II. Óvoda e Ft felújítási támogatására és néhány elızı évrıl áthúzódó kisebb összegek. Egyéb központi támogatásként 2007-ben egyetlen címen részesültünk. A nyári gyermekétkeztetésbıl e Ft összegben, amelynek nagyrészét az óvodai konyha kisebb részét a Szolgáltató Központ konyhája látta el. A fenti részletezésben a központi támogatások e Ft összegben jelennek meg az önkormányzat költségvetésében. A támogatásértékő bevételek közös jellemzıje, hogy államháztartáson belülrıl érkezı támogatások, amely vagy a felhalmozást, vagy a mőködést segítik. A 3.sz. kimutatás részletezi a támogatások forrásait. Mőködési célokra e Ft, felhalmozási célokra e Ft folyt be. A pénzeszközátvételek másik csoportja az államháztartáson kívülrıl érkezı támogatások. Ezen a címen mőködésre e Ft-ot, felhalmozási célra pedig e Ft-ot kaptunk. Itt kerülnek rögzítésre a pályázati, szakképzési támogatások, és a szennyvízberuházáshoz lehívható lakossági hozzájárulások végsı összegei. ( e Ft). A 24.sz. mellékletbıl látható, hogy három nyertes uniós pályázata van eddig az önkormányzatnak. Két HEFOP-os oktatásügyi és testvérvárosi rendezvények támogatására. Kivonatos formában bemutatásra kerülnek az önkormányzat területén benyújtott fejlesztési és mőködési célú pályázatok és az elnyert támogatások. Mőködés területén a évihez képest lényegesen kevesebb támogatást sikerült megszerezni, a fejlesztések területén mintegy 10 M Ft-tal haladja meg az elızı évit. Néhány 2007-ben beadott pályázat elbírálása még jelenleg is tart. Pályázat címe FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK Nádudvar belterületi útjainak kátyúzása (TEUT) Nádudvar II. számú Vadvirág Óvoda felújítása (HÖF-CÉDE) Nádudvar Rákóczi utca felújítása BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK Teljes költség (Ft.) Igényelt összeg (Ft.) Saját erı (Ft.) Elnyert összeg (Ft) (TEUT) Nádudvar Schönhertz utca útépítése (HÖF-TEKI) Nádudvari Strandfürdı felújítása (HÖF-TEKI)

6 Norvég alapú felnıtt oktatás Nádudvar Központi Orvosi rendelı felújítása (LEKI) ÉAOP Akadálymentesítés Orvosi rendelı ÉAOP Akadálymentesítés Elbírálás Kövy Sándor Ált. Iskola alatt ÉAOP /2F Kövy Sándor Ált Iskola Intézményfejlesztés ÉAOP Kerékpárút kialakítása Elbírálás alatt ÉAOP Schönhertz út Elbírálás alatt Polgármesteri Hivatal összesen: MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Általános Iskola (96). Eszköz-623/2007. Eszközbeszerzés Meglévı eszközállo mány (51.)-Szaktábor-302/ NUPI-utánpótlás nevelési program Útravaló Ösztöndíj Pályázat Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság Általános Iskola összesen: KÖR.2007/16. Környezetvédelmi tábor /0248 Tengertánc részvétel /2382 Vándorlegény konferencia /2007 Vándortábor (95.)Eszköz Eszközbeszerzés ( 55.) Testvériskola Kapcsolatok bıvítése /2007. Szakképzés fejlesztése

7 7 190/2007. E Magyarország pont /2007. Belföldi hangszerek Pályázat címe Teljes Igényelt Saját erı költség (Ft.) összeg (Ft.) (Ft.) Elnyert összeg (Ft) MŐKÖDÉSI PÁLYÁZATOK 98/2007. Hátrányos helyzetőek tanulmányi támogatása (21.)MŐV.Mővészeti iskola bemutatkozása /2007. Civil rendezvények /2007. Eszközbeszerzés Mővészeti Iskola /2007. Nádudvari Mővészeti Alapítvány 63/2007 Sün Balázs Tábor /2007. Szakmai rendezvények /1396 Élı népmővészet /1237 Élı népmővészet /2007 Szakemberek továbbképzése /2007. Érdekeltségnövelı Közkincs Fesztivál támogatás Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság Városi Önkormányzat Oktatási Bizottság ÁMK Összesen: Önkormányzat összesen: Mint látható nagyon sok pályázat beadásra került (41 db), ha a sikerességét nézzük, a beadott pályázatok 56% nyert, és az igényelt összegnek mindössze a 7,5%-át sikerült megszerezni.

8 8 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek e Ft keletkezett. Tárgyi eszköz értékesítésébıl e Ft kerül ezen a soron kimutatásra, az értékesítés ÁFÁ-ja a mőködési bevételek között jelenik meg. Lakbérekbıl e Ft, bérleti díjakból e Ft realizálódott. A teljesítés 84%-os. Támogatási kölcsönök visszatérítése e Ft, amelybıl e Ft felhalmozási célú hitel, 364 e Ft pedig mőködési célú hitel visszafizetése. Év végén a hiány összege e Ft-ról e Ft-ra csökkent. A mőködési hiányt lefedezte a saját bevételi többlet (zömmel iparőzési adóból), felhalmozási hitel igénybevétel pedig e Ft-ra módosult. Három forrásból tevıdik össze: a szennyvízberuházás végszámlájára lehívható hitelbıl, az iskolaberuházásra, és a mikrobusz vásárlásra igénybevett hitelekbıl. Kiegyenlítı, függı, átfutó tételek e Ft-ban csökkentik a 2007-re figyelembe vehetı bevételek összegét. Összességében a fentiek részletezésben az önkormányzat elért bevétele e Ft, a teljesítés 99%-os. 2. Bevételek alakulása intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok mőködési bevételeit az 5.sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés 125%. A szakfeladatonkénti bevételek kisebb eltérésekkel teljesültek. A Köztemetıben a szolgáltatási díjakból e Ft, kegyeleti termékek értékesítésébıl befolyt bevétel e Ft, összevontan az elért bevétel 114%-os. A fürdı jegybevételébıl a júniusi nyitás ellenére e Ft, fürdı-büfé vendéglátói tevékenységébıl e Ft bevétel folyt be, az összes bevétel így e Ft, a teljesítés 118%-os. A víz és szennyvíztelep összevont mőködési bevétele az intézményi fogyasztásokkal együtt e Ft. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) intézményi tevékenységébıl származó bevétele e Ft a teljesítés 91%-os, a bevételi lemaradás összege közel 2 M Ft. Pályázati támogatásból, iskolatej támogatásból e Ft folyt be. A központi támogatások az év eleji induló szinthez e Ft-tal növekedett. Amelybıl e Ft a 13. havi illetményre, e Ft szakmai fejlesztésre került kiutalásra. Mint korábban már ki lett mutatva év közben normatíva pótigény illetve lemondás nem volt, az elszámolás eredménye szinte tökéletes, hiszen mindössze 30 e Ft pótigény egyenlegezıdött. Az önkormányzati támogatás e Ft-tal nıtt az eredeti elıirányzathoz képest. Mint ismeretes év végére 5M Ft megelılegezett támogatást kapott az iskola az új épületrész bebútorozására, és pótolni kellett év közben az intézmény bevételi kiesését. Az Óvoda és Bölcsıde (8.sz. melléklet) a tevékenységbıl származó bevételét 100,2%-ra teljesítette. Étkezési díjbevétele e Ft, pályázati és iskolatej támogatásból e Ft bevétele keletkezett. A központi támogatások az eredeti elıirányzathoz képest e Ft-tal növekedett, amelybıl e Ft a 13. havi illetmény, e Ft az esélyegyenlıségi támogatás. A normatív támogatás elszámolása igen eredményes volt, hiszen 47 e Ft pótigénye keletkezett az intézménynek.

9 9 Az önkormányzati támogatás mértéke kedvezıbben alakult, mint az eredetileg tervezett, ugyanis 3747 M Ft-tal kevesebb támogatást kellett nyújtani az intézménynek, mivel a saját bevételei kedvezıbben alakultak. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) saját intézményi mőködésébıl származó bevétele mintegy 500 e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot. Pályázati támogatásból e Ft, szakképzési támogatásból e Ft bevétel realizálódott. A központi támogatások összege e Ft-tal haladják meg az eredeti elıirányzatot, amelybıl e Ft-ot a 13. havi illetmény fedezetére,772 e Ft szakmai eszközfejlesztésre, 502 e Ft érdekeltségnövelı támogatásra kapott az intézmény. A normatíva elszámolása összintézményi szinten 301 e Ft befizetést eredményezett. Összességében ez jónak mondható, de intézményen belül az egységek zárása elég nagy eltérést mutat. Az önkormányzati támogatás e Ft-tal haladja meg az eredeti elıirányzatot. A Kollégium átadásakor 3 M Ft pótigényt szavazott meg a Képviselı-testület a Kollégium bebútorozására. További e Ft a kiadási többletbıl származik, amelyet szakképzési támogatásból lehetett lefedezni. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz.melléklet) intézményi térítési díjbevétele a három telephelyen összevontan 514 e Ft-tal marad el az eredetileg tervezettıl. Nádudvaron és Bihardancsházán túlteljesítés, Tetétlenen pedig 1,5 M Ft bevételi kiesés keletkezett. (5-6-7.sz. kimutatások). Kistérségi kiegészítı normatíva e Ft illette meg az intézményt. A központi támogatások 598 e Ft-tal haladják meg az eredetileg tervezettet. Év közben a tetétleni egységnek normatíva lemondása volt -812 e Ft összegben, és 13. havi illetményre 1.771e Ft-ot kapott az intézmény. Az önkormányzati támogatás a tervezetthez képest e Ft-tal kedvezıbben alakult, ezt a megtakarítást a nádudvari és a tetétleni egység mőködése eredményezte. Az egészségügyi feladatok (11.sz. melléklet) bevételei 98%-ban teljesültek, annak ellenére, hogy a fiziótherápia tavaly június óta nem üzemelt. A MEP-tıl befolyt támogatás nem érte el a tervezett szintet, mivel novembertıl az ügyeleti támogatást nem az önkormányzat kapja meg. A cigány kisebbségi önkormányzat (13.sz.melléklet) bevétele 640 e Ft. Az összeget központosított támogatásként negyedéves lebontásban kapta meg. 3. Az intézmények támogatottsága Az intézmények támogatottságát a 12.sz. melléklet mutatja. A táblázatból látható, hogy az intézmények összes kiadása e Ft volt, amelybıl: - a mőködési bevételek: e Ft - központi támogatás: e Ft - önkormányzati támogatás: e Ft A mőködési bevételek és a központi támogatások aránya 78%-ot, az önkormányzati támogatás 22%-ot tesz ki az összkiadáson belül. Az eredeti elıirányzatokhoz képest az arányokat tekintve kedvezıbbek a teljesítési adatok, ugyanis a terv szintjén a saját bevételek és a központi támogatások aránya 76%, az önkormányzati támogatás aránya 24% volt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege e Ft volt, év végén a tényleges támogatás összege e Ft, tehát e Ft-tal magasabb. Ha a tényleges támogatás

10 1 összegét korrigálom a két intézmény bútorbeszerzésével (8 M Ft-tal) akkor 4,4 M Ft önkormányzati támogatás megtakarítás képzıdött. A takarékossági intézkedések tendenciális hatását az elmúlt két év adatainak összehasonlításából lehet megfigyelni. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: Az intézmények önkormányzati támogatásának alakulása években ezer-ft Látható, hogy az intézmények önkormányzati támogatása közel 11 M Ft-tal csökkent 2006-ról 2007-re, ez 5%-os csökkenésnek felel meg. A változások intézményenként eltérıek. Csökkenés érvényesül az Általános Iskolánál e Ft összegben, mértéke 12%, az Óvodánál e Ft összegben, mértéke 19%, a Szociális Szolgáltató Központban 430 e Ft-tal, mértéke 4%. Nıtt a támogatás az ÁMK-nál e Fttal, mértéke 6%, és az egészségügyi feladatoknál e Ft-tal, mértéke 56%. Az alábbi ábra a két év összehasonlítását mutatja grafikusan: II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat kiadásait az 1.sz. melléklet 2. oldala tartalmazza kiemelt elıirányzatonként. Az önkormányzat kiadásai: - eredeti elıirányzata: e Ft - módosított elıirányzata: e Ft - teljesített kiadásai: e Ft a teljesítés: 98%-os. A 2/a és 2/b mellékletek mutatják a kiadások megoszlását a mőködés és felhalmozás között. Az elmúlt három év kiadásainak megoszlását az alábbi táblázat és diagramm szemlélteti. Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Idıszak Kiadás összege Megoszlási viszonyszám Kiadás összege Megoszlási viszonyszám

11 1 Változás %-a 109, , Változás %-a 108,3-123,6-113 Az alábbi ábra a kiadások megoszlását és dinamikáját mutatja: Nádudvar Város Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása ig ezer-ft Mőködési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás Összes kiadás Látható, hogy az összkiadáson belül csökkenı tendenciájú a mőködési kiadások halmaza ( %), ezzel párhuzamosan egyre többet fordít az önkormányzat beruházásokra. A pénzügyi fedezetet e tevékenységre az utóbbi két évben felvett beruházási hitelek alapozták meg. A mőködési kiadások változása évrıl-évre csökken, érezteti hatását a megtakarítási intézkedések és a visszafogott gazdálkodás. Örvendetes tény mindemellett, hogy a beruházási kiadások jelentıs dinamikával emelkednek évente. A mőködés és a felhalmozás belsı egyensúlya mindhárom évben megtartott, 2007-ben léptük túl a mőködési bevételeket mintegy 9 M Ft-tal. 1. A kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként A személyi juttatások összege e Ft, 98,6%-ban teljesült ben nem volt illetményemelés a soros elılépéseket kivéve. Kifizetésre került a 13. havi illetmény. Év közben a Kormány a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodása alapján a közszféra dolgozói júliustól havi egyenlı összegben további félhavi 13.havi fizetésben részesültek, amelynek pénzügyi fedezetét a központosított elıirányzatból hiánytalanul megkaptuk. Ennek bérkihatása e Ft. Az étkezési hozzájárulás Ft-ról Ft/fı/hó összegre került felemelésre. Az eredetileg betervezett létszám 347 fı volt, év közben a kollégiumi többletfeladatokra engedélyezett 3 fı létszámfejlesztéssel a létszámirányszám 350 fı lett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 346 fı. A munkaadókat terhelı járulékok összege e Ft, a teljesítés 98,7%-os. A dologi és egyéb folyó kiadások összege e Ft. Néhány jelentısebb kiadási tétel: -élelmiszer beszerzés: e Ft -vegyszer beszerzés: e Ft -irodaszer beszerzés: e Ft -hajtóanyag beszerzés: e Ft -kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek: e Ft -telefondíjak: e Ft

12 -gázenergia díjak: e Ft -villamosenergia díjak: e Ft -karbantartások, kisjavítások e Ft -ÁFA kiadás e Ft -külföldi kiküldetés: 341 e Ft -reprezentáció: e Ft -reklámkiadás: e Ft -kamatkiadások: e Ft 1 A szennyvíztelep tavaly januári átadásával mintegy 1,5 M Ft-tal megemelkedett a vegyszer kiadás, és jelentısen több a villamosenergia költségek is. A mikrobusz kicserélésével és a Mondeo futásteljesítményének csökkenésével az üzemanyagköltség 0,5 M Ft-tal kevesebb mint az elızı évben volt a bekövetkezett áremelkedések ellenére. A kisértékő eszközbeszerzés viszonylag magas tényadata a két intézmény bebútorozása következtében alakult ki. A telefondíjak az elızı évhez képest 1 M Ft-tal alacsonyabbak, a legkedvezıbb szolgáltatási díjcsomagok alkalmazásából adódóan. A főtési költségek a tavalyi szinten alakultak annak ellenére, hogy idıközben áremelkedés is volt. Tükrözıdik a díjakban, hogy a tavalyi főtési szezont 2 hıszigetelt, felújított intézmény kezdte meg, majd januártól belépett az emeletes iskola új szintje. Jelentıs megtakarítás majd a 2008-as főtési szezon végén lesz tapasztalható, amelyet mindenképen számszerősíteni fogunk. Az ÁFA kiadások mintegy 20 M Ft-tal haladják meg az elızı évit. Ennek oka egyrészt az áremelkedésben felszámított adó, másrészt hogy szeptember 1-tıl a 15% adó 20%-ra emelkedett, és a változás 2007-es szintrehozása jelentıs kiadási növekedést eredményezett. Pénzeszközátadásokra a 4.sz. kimutatás alapján e Ft-ot fordított az önkormányzat. Szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot, a teljesítés 99%-os. Civil szervezetek támogatására e Ft-ot fordítottunk. A Sportegyesület - a tavaly októberben kirobbant elszámolási problémája miatt e Ft támogatása zárolás alá került. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az elızı évrıl áthúzódó belvízkárra nyújtott támogatás kifizetése, illetve közmőbekötési hozzájárulás, együttes összege 422 e Ft. Támogatásértékő mőködési kiadás e Ft, amely a Református Idısek Otthona kistérség normatíváját tartalmazza. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összege e Ft. A 23.sz. melléklet a közvetett támogatásokat, illetve egyéb pénzbeli támogatásokat mutatja be. A 33 M Ft tartalék az év folyamán felhasználásra került a képviselı-testület döntései alapján. Felhalmozási kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk, továbbá felhalmozási hitel és kamatának visszafizetésére e Ft-ot fordítottunk. A beruházási és felújítási kiadásokat a 4.sz. melléklet részletezi célonként, feladatonként és forrásonként.

13 1 Külön melléklet összesíti a több éves pénzügyi kihatású beruházásokat. A szennyvízberuházás mőszaki átadása júniusban megtörtént, a II/1. szakasz teljes bekerülési költsége e Ft. A beruházás aktiválása megtörtént. Elırehozott mőszaki és pénzügyi ütemezés szerint épült az Általános Iskolai tanterembıvítés. A Kollégiumban szeptember elején a diákok beköltözhettek. A beruházás pénzügyi forrását 200 M Ft-os fejlesztési hitellel egészítettük ki ben e Ft kiadás valósult meg a beruházásból. A címzett támogatások idıben, számlaarányosan megérkeztek. Befejezıdött május végére a fürdıben a vízforgató beruházása és a medencék csempézése. A vízforgató bekerülési költsége e Ft, a medencék felújítása e Ft volt évrıl áthúzódó Kossuth téri parkírozó építése pénzügyi rendezésére I. félévben került sor, a teljes költség e Ft. Koncepciók, tanulmányok, tervek készítésére e Ft-ot fordítottunk, amelynek részletezése a következı: - ingatlan értékbecslés(mővelıdési Ház, Fürdı) 960 e Ft - Idegenforgalmi koncepció e Ft - Sósvíztározó környezetvédelmi felülvizsgálata 500 e Ft - Tanulmányterv: - bioetanol energia forrás program e Ft - Településrendezési terv felülvizsgálata 600 e Ft - Norvég alapú tervkészítés e Ft - Pályázatkészítés(utak, kerékpárút) 300 e Ft - Kerékpárút tervezése e Ft - Vízelvezetési tervkészítés e Ft - Schönherz út tervezése, engedélyezése 550 e Ft - Elızı tételek ÁFÁ-ja e Ft Összesen: e Ft Eszköz és jármő beszerzésre e Ft-ot fordítottunk, amely a következı tételekbıl tevıdik össze: - Óvodai udvari játék, konyhagép beszerzés e Ft - Szakiskolai számítógép projektor, fénymásoló 815 e Ft - Mővészeti Iskola hangszer 798 e Ft - SZSZK számítógép 295 e Ft - Iskolai számítógép, projektor e Ft - Szennyvíztelep hajtómő, modul 446 e Ft - Mikrobusz beszerzés e Ft - Polgármesteri Hivatal számítógép, páncélszekrény e Ft Összesen: e Ft Tojásos köz szennyvízberuházási elıkészítési költségekre 408 e Ft, szennyvízberuházás II./2. ütemének elıkészítésére 360 e Ft-ot fordítottunk. Megvásárlásra került az Általános Iskola alapterületéhez csatolandó Zalka Máté úti telek, a teljes bekerülési költség e Ft. Lakásépítési hitelnyújtásokra 4 M Ft került kihelyezésre, amelybıl 600 e Ft munkáltatói kölcsön, e Ft elsı lakáshoz jutók támogatása címen került kihelyezésre (17.sz. melléklet), így a 2007.XII.31. hitelállománya az önkormányzatnak e Ft.

14 1 Felújítási kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk. A Puskin utca bitumenezése és a futballpálya felújítása e Ft összegben a évi felújítás áthúzódó pénzügyi rendezése. Korábban már említésre került a fürdımedencék felújítása e Ft-ért. A Sportcsarnok világításkorszerősítése e Ft-ba, az iskola kerítés e Ft-ba került. Az önkormányzati ingatlanok közül az alábbi saját kivitelezéső felújítások valósultak meg: - Állatorvosi rendelı kialakítása 423 e Ft - Mosoda kialakítása: 450 e Ft - Polgármesteri Hivatal 3 iroda felújítása: e Ft - Fiziotherápia felújítása: e Ft - Elızı tételek ÁFA-ja: 397 e Ft Összesen: e Ft Rákóczi utca bitumenezése e Ft-ba, a II. sz. Vadvirág Óvoda felújítása, hıszigetelése e Ft-ba került. Az Orvosi Rendelı átalakítása és felújítása teljes bekerülési költsége e Ft, amelybıl az elsı részszámla kifizetése történt meg 2007-ben, e Ft összegben. A felújítás áprilisában fog befejezıdni. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások e Ft-tal növelik a pénzforgalmi kiadásokat. 2. A kiadások részletezése intézményenként A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok (5.és 6.sz. melléklet) bérkiadása 97%-os, járulékkiadása 98%-os, dologi kiadása 91%-os teljesítést mutat. A létszám 113 fı, a tervezettnek megfelelı. Szakfeladatonként a teljesítések legtöbb esetben a tervezett összegeken belül maradtak, de néhány esetben van túllépés. Például a Vízmőtelep kiadásainál, de a bevételi többlete kellı fedezetet biztosít. A Köztemetı kiadásánál jelentkezik túllépés, 2,7 M Ft-os veszteséggel üzemelt 2007-ben. A karbantartó brigád 2007-ben jelentıs felújítási munkákat végzett, 7,5 M Ft összegben a felújítási kiadásoknál részletezett feladatokra vonatkozóan. A Szennyvíztelep mőködési kiadására betervezett 41,5 M Ft kiadással szemben a tényleges összeg 24,2 M Ft, ennek oka, hogy az üzemszerő mőködés félévtıl folyamatosan alakult. Az Általános Iskola (7.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft a teljesítés 99,8%-os. A korábbi éveknek megfelelıen, ebben az évben is az intézmény dologi elıirányzata bizonyult kevésnek, a hiányt belsı átcsoportosítással lehetett lefedezni (bérbıl, járulékokból), és az intézmény bevételeinél részletezett önkormányzati többlet támogatással. Erısen megterhelte az intézmény dologi kiadásait a HEFOP pályázat mechanizmusa. Mint ismeretes az intézmény 18 M Ft támogatást nyert a kompetencia-alapú oktatás bevezetésére. (24.sz. melléklet) A pályázat utófinanszírozású, és a támogatások lehívása több mint nehézkes. Az utolsó résztámogatást egy évvel ezelıtt kaptuk meg. Azóta a projekt felhasználása folyamatos, sıt le is zárult, de még 13 M Ft kiutalása várat magára. A lehívások fennakadásának okát nem ismerjük. Az intézmény rezsiköltségei a betervezett összegen belül maradtak. Az Óvoda mőködési kiadása (8.sz. melléklet) e Ft, a teljesítés 100%-os. Hasonló a gazdasági helyzet, mint az iskolában, itt is belsı átcsoportosítással lehetett megoldani a dologi kiadási többlet fedezetét. Az Óvodában viszont annyiban jobbak a mutatók, hogy a mőködési

15 1 bevételi többletet is fel lehetett használni a dologi kiadások fedezetére. Egy nagy összegő nyertes pályázatnak köszönhetıen, az önkormányzati támogatásban megtakarítás következett be. Az intézmény jelentıs összeget fordított az udvari játékok balesetmentesítésére. A kiemelt rezsiköltségek közül a gáz és telefondíjak mintegy 1 M Ft-tal haladták meg a tervezettet. Az Általános Mővelıdési Központ (9.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft, a teljesítés 99,5%-os. A felhalmozási kiadás nagyságrendje e Ft, a beruházási fejezetben részletezettek szerint. Augusztusban a Kollégium átadásával az épület berendezése a régi, használható bútorok felhasználásával 6 M Ft-ba került, amelynek felét az intézmény saját szakképzési alapjából, másik felét pótlólagos önkormányzati támogatásból valósította meg. Az összevont intézmény létszáma 43 fı, a tervezettnek megfelelıen. A Szociális Szolgáltató Központ (10.sz. melléklet) mőködési kiadása e Ft, a teljesítés 92,4%. A rezsiköltségek alatta maradtak a tervezett szintnek. Telephelyenként a teljesítések eltérıen alakultak, a Nádudvari Központban 99,7%-os, Tetétlenen 81,4%, Bihardancsházán 106%-os. Az egészségügyi feladatokra (11.sz. melléklet) e Ft-ot fordítottunk. A beszámolási idıszakban megvalósult a központi ügyelet, a hétköznapokon az ügyeletet a nádudvari háziorvosok látják el, hétvégén pedig az Orvosi ügyelet Kht szakemberei. A központi ügyeletet a MEP a szolgáltatónak nyújtott támogatással oldja meg, ezért nem folyt be a várt támogatási bevételünk, viszont kiadási oldalon még nem mutatkozik megtakarítás, mivel az ügyelet számlázása utólag történik. A kiadások csökkenése majd csak 2008-ban lesz tapasztalható. A nyáron elkezdıdött fiziotherápiai rendelı felújítása, azonban ideiglenesen a háziorvosi rendelés bonyolódott a helyiségekben, mivel idıközben a Központi Orvosi Rendelı felújítására beadott pályázat sikerrel járt. Rendelı hiányában a felújítás idejére szünetelt a fiziotherápia és a labor mőködése. A felújítás április 30-ra fog elkészülni, azt követıen a rendelések visszakerülnek az eredeti épületekbe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 13.sz. és 14.sz. mellékletek mutatják. Az állam által adott évi 640 e Ft-os támogatást az önkormányzat nem egészíti ki. Egyéb nem pénzben- nyújt támogatást, pl. kisebb irodaszereket, rögzítési sokszorosítási feladatokat végez. A kapcsolattartás rendszeres a települési és kisebbségi önkormányzati vezetık között. III. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 21..sz. melléklet, a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti vagyonkimutatást pedig a 22.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kötelezettségekkel csökkentett saját vagyon értéke e Ft. Látható, hogy az eszközök értéknövekedése közel, e Ft (zömmel a két nagy beruházásnak köszönhetıen), a csökkenés pedig e Ft, amelybıl e Ft az értékesítés, e Ft a selejtezés, a többi pedig az iskolaberuházás eddig nem aktíválható része. A tárgyévi értékcsökkenés összege e Ft. Az eszközállomány tárgyévi növekedési üteme 29,7%, az értékcsökkenés növekedési üteme pedig 16,3%.

16 1 Az önkormányzat eszközállománya nettó értékben e Ft-tal nıtt az elızı évihez képest, a növekedés 16,5%-os. A Nádudvar Város Önkormányzatának vagyonkimutatása forgalomképesség szerint ezer-ft A 0 -ra leírt eszközök állománya a többi eszközhöz viszonyítottan 2%. Ezen belül a gépek, berendezések 32%-a 0 -ra leírt, amely nagyon magas. IV. PÉNZMARADVÁNY, EREDMÉNY ALAKULÁSA A pénzmaradvány és a vállalkozási eredmény alakulását a 19 és 20.sz. mellékletek mutatják. A költségvetési pénzmaradvány összege: e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: e Ft Módosított pénzmaradvány: e Ft A vállalkozási tevékenységbıl származó eredményt az alapfeladat ellátására kell felhasználni, így az önkormányzatot befizetési kötelezettség nem terheli. A pénzmaradványból a Sportegyesületnek zárolt évi e Ft támogatás kiutalásáról, és egyéb fejlesztési kiadásokról szükséges dönteni. Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat évi gazdálkodásáról elmondható, hogy jó eredménnyel zárt. Megırízte a mőködés eddig elért színvonalát. A mőködési költségvetésen túl az intézmények épületeit, technikai felszereléseit a saját erıin felül jelentıs pályázati támogatásokkal tudta segíteni. Hiszen a II. Óvoda felújítása, a Kollégium, az Általános Iskola tanterembıvítése, az Orvosi rendelık felújítása a mőködtetés területére nyújtott támogatásként jelentkezik. A Főrdıben végzett beruházások a helyi lakosság egészségügyi és egyben szabadidıs lehetıségeit bıvíti, nem utolsó sorban a város idegenforgalmi vonzerejét növeli. A beruházások következtében a város vagyona kisebb vagyonértékesítések mellett jelentısen növekedett. A helyi mőködési bevételek növekedése következtében a beszámolási idıszakban, likviditási hitelkeret igénybevételére lényegesen kisebb mértékben volt szükség, mint az elızı évben. Év végén is hitelmentesen, pozitív saldóval zártunk. A közel 70 M Ft-os szabad pénzmaradvány a Képviselı-testület döntését követıen újabb forrásokat jelent a fejlesztésekhez. Nádudvar, április 15. Beke Imre sk. polgármester

17 Nádudvar város önkormányzatának 2007.éves konszolidált mérlege 1.sz. melléklet BEVÉTELEK 1.oldal adatok ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcímek évi eredeti ei évi módosított ei éves teljesítés Teljesítés %-a I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések , Kamat bevételek , Mőködési célú pe.átvétel államházt.kívülrıl (3.sz. kimut.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei(2.sz. kimut.) , Helyi adók , Átengedett központi adók gépjármőadó , Mezııri járulékok, pótlékok, bírságok , Talajterhelési díj ,3 II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŐ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.) ,9 1. Normatív állami hozzájárulás ,0 2. Központosított elıirányzatok ,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 4. Fejlesztési célú támogatások ,8 5. Egyéb központi támogatás Támogatásértékő mők.cél. pénze.átv. állh.belülr.(3.sz. kimut) ,9 7. Támogatásértékő felh.cél. pénze.átv. állh.belülrıl(3.sz. kimut.) III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK ,3 1. Tárgyi eszköz értékesítés ,3 2. Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei , Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek , Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bev ,7 3. Felhalmozási célú pe.átvétel államházt.kívülrıl(3.sz. kimut.) ,0 IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE ,5 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzügyi befektetések bevételei V. HIÁNY ,0 1. Felhalmozási célú hiány ,0 2. Mőködési célú hiány VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - VII. KIEGYENLÍTİ, FÜGGİ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,6 Nádudvar, április

18 Sor-szám Kiadási jogcímek évi eredeti ei évi módosított ei éves teljesítés Teljesítés %- a I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ,1 1. Önkormányzat összesített kiadása ,1 1.1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (6.sz. kimut.) , Speciális célú támogatások (6.sz. kimutatás) , Támogatásértékő mőködési kiadás , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) ,9 Ebbıl: 2. Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai(6.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelı járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások , Támogatásértékő mőködési kiadás , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Általános Iskola mőködési kiadásai (8.sz. melléklet.) , Személyi juttatások Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak támogatása , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Óvoda és Bölcsıde mőködési kiadásai(9.sz. melléklet) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Általános Mővelıdési Központ mőködési kiad.(10.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak támogatása , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Szociális Szolgáltató Központ mők. kiad.(11.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Támogatás értékő kiadások , Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) ,0 7. Egészségügyi feladatok mőködési kiadásai(12.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadói járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatás Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) II. TESTÜLETI HATÁSKÖRŐ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK Pályázati pénzalapok Kockázati tartalék Felhalmozási céltartalék III. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,8 1. Beruházási kiadások ,9 2. Felújítási kiadások ,5 3. Felhalmozási célú átadások ,0 4. Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú hitelnyújtás IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Likviditási célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetése V. KIEGYENLÍTİ,FÜGGİ, ÁTFUTÓ KIADÁS MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8

19 S.sz. E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 1. l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Induló tıke Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - a 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben