Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I."

Átírás

1 Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek egész sorozata foglaltatik, melyeket, amennyiben fıként az egyes gabonafélék varietásainak értékét megállapitandó termelési kisérletek voltak, habár távol tılünk, sok tekintetben különbözı viszonyok között tétettek, mégis tanulsággal birnak hazánkra nézve is, mert támpontokat nyujthatnak az ezirányu kisérletek tételére, az alábbi czikksorozatban ismertetni szükségesnek tartjuk. 1. İszi búza. A kisérletre szolgáló tábla talaja % mély, szélid, humosus, mészdús vályog. Az illetı tábla a kisérlet elıtti években a következı trágyázásban részesült: 1885-ben ıszi búza alá: 50 k / g csontlisztet, 12.5 k / g kénsavas ammoniakot, 20 k / g chilisalétromot; 1886-ban czukorrépa alá: 35 k / g kénsavas ammoniakot, 50 k / g chilisalétromot és 65 k / g kettıs superphosphatot; 1887-ben burgonya alá: 90 q istállótrágyát, 25 k / g chilisalétromot kapott porosz morgenenkint. 1 A burgonya kiszedése után a talaj 7½ c / m mélyen megszántatott és meghengerezés, megfogasolás után a búzák évi október hó ig sorba elvettettek. A búzák 23½ c / m sortávolra vettettek, morgenenkint k / g vetımag használtatván, aszerint amint a mag nagyobb vagy kisebb volt és az illetı búzák bokrosodási képessége a sőrőbb vagy ritkább vetést igényelte. A különbözı vetımag-mennyiség tehát a búzák hozamát nem befolyásolta különbözıleg, sıt természetüknek megfelelıleg szabályoztatván a vetés sőrősége, termıképességüket teljes mértékben kifejthették. A búza elvetése elıtt a tábla még 12 k / g kénsavas ammoniakot és 18 k / g chilisalétrom-trágyát kapott. Phosphortrágya azért nem alkalmaztatott már, mert ez az elızı esztendıkben fölös mennyiségben halmoztatott a talajban föl, s így ennek alkalmazása által a termés emelése várható nem volt. A búzák nem jól teleltek át, mert a tél igen korán beállott és hosszu ideig tartott, ennek daczára azonban láthatólag csak négy féleség szenvedett a fagy hatása alatt, és pedig azok voltak ezek, melyek Angliából direct importálva, a zordabb télhez még hozzá nem szoktak volt. Jobban szenvedtek a búzák az április 26-tól junius 14-ig tartó szárazság hatása alatt. A búzák tavaszszal meghengereztettek s ezenkivül fogatos és kézi eszközökkel több izben megkapáltattak és május 7-én még 18 k / g chilisalétrom fejtrágyázást kaptak. Az egész tábla 31 morgen nagyságu volt, melyre 23 búzaféle vettetett el, úgy, hogy a legkisebb terület, mely egyfélének jutott, ¾ morgen, a legnagyobb pedig 2¾ morgen nagyságu volt. A túloldali táblázat a terméseredményt mutatja, melynél 1 q mag 8 frt 50 krral, 1 q szalma pedig 2 frttal vétetett számitásba. Mint a táblázatból látható, az egyes búzafélék termésének nagyságában igen nagy a különbség. Ennek oka fıként abban keresendı, hogy a különben erısen bokrosodó fajták a szárazság miatt erre nem voltak képesek, míg a kevésbé igényes féleségek fejlıdését a szárazság oly nagy mértékben nem befolyásolta. 1 Egy porosz morgen = âre = 578 láb.

2 Az egyes búzafélék érése igen különbözı idıben következett be, a legkorábban érett meg a Korai Noé, augusztus hó 6-án, a legkésıbben a Rivett bearded, augusztus hó 29-én. Ez a tulajdonságuk az egyes búzaféléknek azért veendı figyelembe, mert az egyidıben történı vetésnél is elérhetjük a különbözı fajták vetése által azt, hogy az aratás nem egyszerre következik be, s hegy a fejlıdés alatt egyes, esetleges káros behatások különbözı fejlıdési stádiumban érik az egyes féleségeket, tehát valamennyit egyforma mértékben nem károsíthatják. A búzák hektoliter-sulya 73.1 és 76.3 k / g között változik s éppen a finom, fehérszinü búzák hektoliter-sulya a nagyobb, ami ezeknek nagyobb sikértartalmára vezethetı vissza. A kisérlettevı mint kiválóan jónak bizonyult és a további kisérletekre is alkalmas fajtákat a következıket ajánlja. Elsı sorban a már régen jónak tartott Rivett s bearded -et, mert nagy termést ád, s emellett a megdülésnek úgyszólván alig van kitéve. Ajánlja továbbá a szakáltalan búzák közül a Datolya, Mold s Red Prolific és Main s Standup búzát. Mind a három féleség már régebben termeltetik helyenkint és máshol is meg vannak vele elégedve. A Square-head és a Bordeaux a jelen kisérletnél nem bizonyultak annak, aminek ezen fajtákat általában tartják. A kisérlettevı ennek okát fıleg abban keresi, hogy a megdülés veszélyének elkerülése végett csak kismennyiségü nitrogéntrágyát alkalmazott, minek következtében ezen különben már elıbbi kisérleteinél és máshol is kitünıknek bizonyult

3 búzák teljes termıképességüket kifejteni nem voltak képesek. Ezen- föltevés helyességét bizonyítja az, hogy ugyanezen búzáknál hasonlót tapasztalt Beseler és Märcker is, de még jobban megerısiti azon körülmény, hogy ugyanezen búzák a kisérlettevı birtokának egy más tábláján dús nitrogéntrágya alkalmazása mellett sokkal nagyobb termést adtak, mint a kisérleti parcellán. 2. Tavaszi búza. Németországban Märcker ajánlatára a tavaszi búza termelése mindnagyobb mérvben karoltatik föl, mert amennyiben többé-kevésbé igényes vagy igénytelen, késıi és korai fajtákkal bir, a megfelelı változat helyes megválasztása és termelése által nagyobb tisztajövedelem érhetı el, mint bármely más tavaszi gabona termelése által, mert a tavaszi búza Németországban nagyobb védvámmal bir, mint az árpa vagy zab, emellett lisztje jobban süthetı, mint az ottani ıszi búzáé, végül pedig, mert vastagabb szalmája jobban tud ellentállni a gazdag nitrogéntrágyázás által keletkezı megdülés veszélyének. Ezen okokból Heine birtokos 18, a leginkább ajánlani szokott tavaszi búzaféleséggel tett termelési kisérletet. A kisérlet számára szolgáló tábla talaja 1.5 m / mély humosus, alluviális képzödéső agyagos vályog, mely a búza vetése elıtti években a következı növényeket termette az alábbi trágyamennyiségekkel ellátva ben burgonyát, mely alá 100 q istállótrágya, 25 k / g chilisalétrom és 25 k / g kettıs superphosphat adatott hektáronkint ban ıszi búza: 25 k / g kénsavas animoniákkal; 1887-ben czukorrépa: 35 k / g, 50 k / g chilisalétrom és 75 k / g kettıs superphosphat-trágyával ellátva. A répa kiszedése után év ıszén a talaj 26 c / m -nyi mélyen megszántatott, úgy, hogy ennek következtében a talajt tavaszszal elegendı volt csak megextirpátorozni. A vetés április hó ig eszközöltetett, és pedig 23½ c / m sortávolra. A búzák a tenyészidı alatt kézi és fogatos eszközökkel több izben megkapáltattak. A tenyészidı elején tartós szárazság uralkodott, ami, ha mindjárt a növényekre nézve vízhiányt nem is okozott, azonban úgy a megbokrosodást, valamint az erıteljes szalma képzıdését nagyban hátráltatta; míg a juliusi hideg nedves idıjárás a mag képzıdését akadályozta, ennek daczára azonban a tavaszi búzák termése, szemben az árpa és zab termésével, jónak mondható. A búzák igen különbözı idıben értek meg: az elsık augusztus hó 5-én, az utolsók szeptember hó 17-én. Az egész 8.17 H / l nagyságu táblán 18 búzaféle volt elvetve, melyek közül a legkisebb területü 1 morgen, a legnagyobb 4 morgen területet kapott. A terméseredményt az alábbi táblázat mutatja, melynél 1 q mag 9 frttal, 1 q szalma 2 frttal vétetett számitásba. Megjegyzendı, hogy a julius hó 19-én végzett vizsgálat szerint csak a Noé -nál 2 %, Fife white -nél, fehér canadainál, Invincible -nél 1 % porüszög találtatott, a többieknél pedig semmit sem lehetett észrevenni. A tavaszi búzáknál a rövid tenyészidejüek között igen dús hozamuak vannak, habár a legnagyobb termést adó három tavaszi búza: Emma, Canada Imperial és Noé hosszu tenyészidıvel birnak. A hosszu tenyészidejü búzák között a legtöbb figyelmet érdemli a csak rövid idıvel ezelıtt ıszi búzából tenyésztés által keletkezett Noé tavaszi búza, mert korai vetés mellett nagy hozamot ad és vastag szalmája a megdülés veszélyének teljesen ellentáll. Hasonló figyelmet érdemel az Emma búza is, mely a Noé -ból keletkezett, sıt ennek magja sikérdúsabb az elıbbinél, úgy, hogy lisztje is jobban süthetı.

4 A Canada Imperial -t és Mammuth -ot, daczára a nyujtott szép eredménynek, ajánlani nem mernık, mert csak az elsı esetben tétettek kisérletek velük és kérdés, hogy jó tulajdonságaik csakugyan állandók maradnak-e? A korábban érı fajták közül legjobban kitüntek: a korai fehér, Dacota red és Heine s Kolben. Ezek közül csak a Heine s Kolben -t ajánlja a kisérlettevı, mert a másik kettıvel még csak egy esztendıben tett kisérletet. A Heine s Kolben -t kisérlettevı már év óta termeli és mindig nagy és biztos terméseivel, továbbá igénytelenségével és a használatra teljesen megfelelı magjával tőnt ki; nagy elınye ezek mellett még az is, hogy a kissé késıi vetést is megtőri, természetes azonban, hogy a korai vetés mindig csak elınyére szolgál neki. A búzák hektoliter-sulya meglehetıs alacsony, természetesen csak a mi viszonyainkhoz mérve, mert ezen búzák nem aczélosak, nem oly sikérdúsak, mint a mieink, azért hektolitersulyuk is kisebb. 3. İszi rozs. Az összes gabonafélék között a rozszsal legnehezebb a kisérleteket végrehajtani, mert az elkorcsosodásra való hajlama majdnem lehetetlenné teszi az egymásmellett vetett különbözı rozsféleségeknek tiszta termelését és sokszor már az elsı évben a tiszta mag után nıtt rozs termését is hátrányosan befolyásolja az ilyetén elkorcsosodás; ezért minden évben friss magot kell a kisérletekre használni.

5 A rozs termelési kisérlet szinteréül szolgáló tábla talaja humosus, meszes vályog, közönséges minıségü czukorrépa-talaj. A kisérlet elıtti években a következı trágyázásban részesült: 1885-ben magrépa alá kapott 100 q istállótrágyát, 100 k / g chilisalétromot és 50 k / g kettıs superphosphatot; 1886-ban ıszi búza alá: 25 k / g kénsavas ammoniakot; 1887-ben burgonya alá: 80 q istállótrágyát, 25 k / g chilisalétromot és 25 k / g kettıs superphosphatot morgenenkint. A talaj tehát oly kitünı trágyaerıben volt, hogy a vetés elıtt csak 15 k / g kénsavas ammoniaktrágya alkalmaztatott a rozs alá és mivel a rozs rosszul telelt át, a tavaszszal még morgenenkint 25 k / g chilisalétrom lett fejtrágyának elhintve. Az egész kisérleti tábla nagysága 12 morgen volt, melybıl minden egyes rozsféle legalább ¾ és legfeljebb 2 morgen nagyságu területre vettetett el. A vetés a burgonyatarlónak 18 c / m mély felszántása, meghengerezés és fogasolás után október hó 1-jén 18 c / m sortávolra eszközöltetett k / g morgenenkinti vetımag-mennyiséggel. A rozs kitünıen kelt ki, azonban a kedvezıtlen ıszi idıjárás miatt nem fejlıdött eléggé, nevezetesen egyes féleségek nagyon hátramaradtak, és pedig a Schlanstädti, a Colossal Hybrid, Zeelandi Hybrid, eredeti zeelandi, Chrestensen-féle óriás ; a többiek, ha nem is jól, de meglehetısen fejlıdtek és bokrosodásuk ıszszel kielégitıbb volt, mint az emlitetteké. Tavaszszal nagyon rosszul nézett ki az egész tábla s a rozsok csak akkor jöttek magukhoz, midın a fent emlitett chilisalétromfejtrágya rájuk elhintetett. Aratásuk julius hó 29-étıl augusztus hó 4-éig esı idıközben történt. A terméseredményt az alábbi táblázat mutatja, melynél a rozs magjának ára métermázsánkint 8 frttal, a szalma métermázsája pedig 1 frt 25 krral számíttatott. A rozsfélék termése oly csekély volt, aminı Emerslebenben a kisérlettevı állitása szerint már számos év óta nem vala, különösen a szalmatermés rendkivül kicsiny. A pénzbeli jövedelem azonban jobb az elızı évekénél, mert a rozs, de különösen a szalma ára 1888-ban nagyobb volt. Mivel a kedvezıtlen idıjárás folytán a rozs bokrosodása igen silány volt, s így a rozsféleségek jó tulajdonságaikat ki nem fejthették, az itt közlött eredményekbıl végérvényes következtetés semmiesetre sem vonható.

6 Régibb tapasztalatai alapján kisérlettevı a következıket ajánlhatja: A Schlanstädti -t erıs bokrosodási képessége s így nagy szalmahozama miatt, mely a jelen kedvezıtlen körülmények között is a negyedik helyre emelte. Ugyanezen irányban figyelemre méltó az Észak-schleswigi is. Továbbá ajánlható még a már régóta többek által dicsért Correns - rozs, mely dús maghozama által tőnik ki. Legjobban kitünt azonban most is, épígy mint már évek óta, a Heine-féle javitott zeelandi rozs, mert úgy magban 189 k / g -mal, mint szalmában 105 k / g -mal termett többet, mint a Hollandiából beszerzett eredeti zeelandi rozs, emellett ez a nemesitett zeelandi már jobban honosodott és a szigorúbb telet is jobban kibirta. Közli: Szilassy Zoltán.

A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra.

A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. Speciális helyi viszonyaim kényszeritenek arra, hogy a takarmányrépa termelésének titkait minden kitelhetı módon ellessem, a biztos és

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó 27. 60. (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Program: Erdészeti tudomány program. Vezetı: Dr. Mátyás Csaba Tudományág:

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

A kicsépelt termények eltartása. 1

A kicsépelt termények eltartása. 1 A kicsépelt termények eltartása. 1 A szalma s a polyva eltartása. A kicsépelt szalmát az e czélra kiszemelt helyen, péld. a szérős kertben, rendesen a gabona-asztagokhoz hasonló kazlakba rakják, a töreket

Részletesebben

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*)

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) Jelige: Mesterünk a természet, tőle tanuljunk. A szilnek több faja közül legelterjedtebb a közönséges (mezei) szil (Ulmus campestris L. Feldűlnie),

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ

LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ LİRINCZ ARANKA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGTÓL VALÓ MEGFOSZTÁS MINT BIZTONSÁGI ESZKÖZ Az állampolgárságtól való megfosztás 643 létezı és jó ideig olyan intézmény volt Magyarországon, amit az állam elıszeretettel

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI

A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI A MEZŐFÖLDI MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLET ELSŐ ÉVTIZEDÉNEK TANULSÁGAI Összeállította: Dr. Kádár Imre A kiadvány alapjául szolgáló cikkek társszerzői voltak a 4 évtized alatt: Bana Károlyné, Bártfai Tiborné,

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal

20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal Külgazdaság, LIII. évf., 2009. november december (4 20. o.) 20 éves a német újraegyesülés felzárkózás buktatókkal NAGY KATALIN A Németország két részét elválasztó fal lebontásának 20. évfordulója kapcsán

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről

Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről Hol vannak a bajok? Pénzügyi felmérés gyerekpénzügyekről A felmérés készült: 2009. május. A felmérést kéréseire válaszadók száma: 5300 fő A felmérést készítette: Csodasuli Kft. www.csodasuli.hu A kérdőív

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika Igazgató: Prof. Dr. Németh János 1085 Budapest, Mária u.39. Tel: 267-4951, Fax:317-9061 Opponensi vélemény Dr. Módis László: Új lehetıségek

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember Tartalom V. ROSSZ TAPASZTALATOK ÉS ÁRTALMAK... 2 Rossz élmények az egyes

Részletesebben

Nem titok, hogy ki mennyit fizet!

Nem titok, hogy ki mennyit fizet! IT Hány biztosításközvetítő használja a rendszert, és mennyit fizetnek ezért? Jelen pillanatban az összes SK Trenddel szerződött biztosításközvetítő által fizetett havi díj átlaga 15 ezer forint. Havonta

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István

AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI. Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István AZ ŐRBOTTYÁNI 50 ÉVES ÖRÖK ROZS ÉS EGYÉB MŰTRÁGYÁZÁSI TARTAMKÍSÉRLETEK TANULSÁGAI Szerzők: Kádár Imre, Márton László és Láng István Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Budapest,

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós 7. Ha a boldogság az erénynek megfelelő tevékenység, akkor természetesen csak a legtökéletesebb erényről lehet szó, s ez alig lehet már,

Részletesebben

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Jelentkezni vagy nem jelentkezni?

Jelentkezni vagy nem jelentkezni? Jelentkezni vagy nem jelentkezni? FELSÔOKTATÁSI MŰHELY A felsôfokú továbbtanulás során észlelt önkirekesztés és annak háttere Nyüsti Szilvia A tanulmány a 2009-ben és 2010-ben érettségizett diákok populációján

Részletesebben