1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási tevékenységrıl szóló - többször módosított évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) A biztosító vezetı biztosításmatematikusa a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: Felügyelet) - a biztosító éves beszámolójával egyidejőleg - benyújtott aktuáriusi jelentésének (a továbbiakban: jelentés) a helytállóságát aláírásával igazolja. (2) Nem köteles jelentést benyújtani az a biztosító egyesület, amely eleget tesz a Bit a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek és nem foglalkoztat vezetı biztosításmatematikust. 2. A jelentésben szereplı adatok nem lehetnek ellentétesek a biztosító éves beszámolójában foglalt adatokkal. 3. A jelentésnek legalább a) a tárgyév biztosítástechnikai ainak összegét és képzésének leírását, b) a tárgyévet megelızı két év biztosítástechnikai ai felhasználásának adatait és elemzését, c) az életbiztosítási ág befektetési hozama felosztásának adatait és leírását, d) a tárgyév és az azt megelızı két év díjképzésének értékelését, valamint e) a jelentés összegzését kell tartalmaznia a okban foglaltaknak megfelelıen. 4. (1) A jelentés tartalmazza: a) a Bit.-ben meghatározott valamennyi biztosítástechnikai nak tárgyévi nyitó és záró összegét ágazati bontásban, a biztosítási ágakra összesen, a viszontbiztosítás figyelembevételével és anélkül, az 1. számú melléklet 1.1. táblázata szerint; b) a különbözı technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai nyitó, átlagos és záró összegét biztosítási ágak szerinti bontásban, az 1. számú melléklet 1.2. táblázata szerint. (2) A jelentésben szerepeltetni kell a) a nem-életbiztosítási ág azon fajtái képzési módszerének bemutatását - ideértve a viszontbiztosítás hatásának elemzését, továbbá a képzésben a korábbi évekhez képest történt esetleges változtatásokat -, melyek tárgyévi záró értéke eléri az adott biztosítási ág összes biztosítástechnikai ának legalább 10%-át, valamint b) az életbiztosítási ág azon fajtái képzési módszerének bemutatását - ideértve a viszontbiztosítás hatásának elemzését, továbbá a képzésben a korábbi évekhez képest történt esetleges változtatásokat - melyek tárgyévi záró értéke eléri az adott biztosítási ág összes biztosítástechnikai ának legalább 10%-át. 5. (1) A jelentés szöveges formában értékeli a megelızı két év ainak felhasználását, rámutatva az esetleges nem várt folyamatokra, problémákra és a tervezett megoldási javaslatokra. (2) A jelentésben az utolsó két évre vonatkozóan, ágazatok szerinti bontásban - a viszontbiztosítás figyelembevételével, illetve anélkül - kell megadni: a) a baleset-biztosítási járadék, b) felelısségbiztosítási járadék, c) tételes függıkár, d) IBNR lebonyolítási eredményét a 2. számú melléklet 2.1. és 2.2. táblázatai szerint. (3) Azon ok esetében, amelyeknél a 2. számú melléklet 2.1., illetve a 2.2. táblázatai közül legalább az egyik év lebonyolítási eredmény oszlopában szereplı érték abszolút értéke meghaladja a oszlopában szereplı érték 20%-át, be kell mutatni ennek okait és a tervezett intézkedéseket. (4) A jelentésben szerepeltetni kell az eredménytıl függı díj-visszatérítési és annak hozama felhasználásának adatait, így különösen a többletszolgáltatásra, a matematikai növelésére, valamint az eredménytıl függı díj-visszatérítési ra fordított összegeket, a 2. számú melléklet 2.3. táblázata szerint. 6. (1) A jelentésnek tartalmaznia kell az életbiztosítási ág különbözı technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai ának a) a technikai kamatláb mértékében bekövetkezett változás miatti növekedését, b) befektetési hozamát, valamint c) befektetési eredményét. (2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az január 1. elıtt engedélyezett életbiztosítási szerzıdésekre, az december 31. után bevezetett termékekre és az elıbbi két kategóriába nem sorolható szerzıdésekre vonatkozóan külön is be kell mutatni. (3) A jelentésben a befektetési hozam felhasználásának adatait - a 3. számú melléklet 3.1. táblázata alapján - a következık szerint kell megadni: a) többletszolgáltatás, b) matematikai növelése,

2 2. oldal, összesen: 8 c) eredménytıl függı díj-visszatérítési növelése, d) egyéb. 7. (1) A jelentésben szerepeltetni kell a nem-életbiztosítási ágra - ágazati és éves bontásban - a tárgyév és az azt megelızı két év kárhányadát a 4. számú melléklet 4.1. és 4.2. táblázatai és a hozzájuk tartozó kitöltési útmutató szerint. (2) A kárhányadot a tárgyév és azt megelızı két év díjbevétele, ezen évek kár- és járadék kifizetése és ugyanezen évek káraira képzett tárgyév végi biztosítástechnikai nagysága alapján kell meghatározni. (3) Azon ágazatok esetében, amelyeknél a 4. számú melléklet 4.1., illetve a 4.2. táblázatai közül legalább az egyik év kárhányada meghaladja a 90%-ot, be kell mutatni ennek okait és a tervezett intézkedéseket. 8. (1) A jelentés összegzı fejezete a) értékeli a biztosító jelenlegi és a jövıben várható pénzügyi helyzetét, szavatoló tıkéjét, minimális szavatoló tıke szükségletét, biztonsági tıkéjét, költséghelyzetét, ainak szintjét és díjképzésének megfelelıségét, b) kitér a viszontbiztosítási megállapodások megfelelıségére, a nagykockázatok viszontbiztosítási fedezettségére és minden olyan egyéb kockázatra, melyek fedezetlensége veszélyeztetheti a biztosító mőködését, c) jelzi azokat a tényezıket, melyek veszélyeztethetik a biztosító mőködését. (2) A tárgyévi jelentésben külön ki kell emelni az elızı jelentéshez képest bekövetkezett valamennyi olyan változást, amely az alkalmazott módszertan változásából adódik, s amely jelentısen befolyásolja a biztosító által közölt adatokat. 9. (1) Az 1-4. számú mellékletek táblázatainak kitöltési útmutatóját az 5. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelentésben foglalt adatokat az 1-5. számú mellékletekben meghatározott módon és számítógépes adathordozón is be kell nyújtani a Felügyelet számára. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) A jelentést elsı alkalommal a biztosító évre vonatkozó éves beszámolójával egy idıben kell benyújtani. A tárgyévet megelızı évre vonatkozó adatokat elsı alkalommal a biztosító évre vonatkozó aktuáriusi jelentésében, a tárgyévet két évvel megelızı évre vonatkozó adatokat elsı alkalommal a biztosító évre vonatkozó aktuáriusi jelentésében kell bemutatni. Ágazat, ág: 1. számú melléklet a 7/2001. (II. 22.) PM rendelethez 1.1. táblázat: A tárgyévi biztosítástechnikai ok ágazatonként és áganként Tárgyévi nyitó Tárgyévi záró viszont- viszontmegképzett bruttó biztosítóra jutó rész megképzett bruttó biztosítóra jutó rész Meg nem szolgált díjak a Matematikai ok - életbiztosítási díj - betegségbiztosítási díj - baleset-biztosítási járadék - felelısségbiztosítási járadék Befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítások a Függıkár ok - bekövetkezett és bejelentett károk a (tételes függıkár ) - bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a (IBNR) Eredménytıl függı díj-visszatérítési Eredménytıl független díj-visszatérítési Káringadozási Nagy károk a Törlési Egyéb biztosítástechnikai ok A költségrésze az alábbi fajtákra: baleset-biztosítási járadék - felelısségbiztosítási járadék - bekövetkezett és bejelentett károk a (tételes függıkár ) - bekövetkezett, de még be nem jelentett

3 3. oldal, összesen: 8 károk a (IBNR) 1.2. táblázat: A különbözı technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai értékek Ág: Technikai kamatláb Összesen Életbiztosítási díj Betegségbiztosítási díj Baleset-biztosítási járadék Felelısségbiztosítási járadék nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró 2. számú melléklet a 7/2001. (II. 22.) PM rendelethez 2.1. táblázat: Néhány fajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye Ágazat: Baleset-biztosítási járadék Felelısségbiztosítási járadék Bekövetkezett és bejelentett károk a (tételes függıkár ) Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a (IBNR) A tárgyévet 2 évvel megelızı felhasz- záró lebonyolítási nálás eredmény A tárgyévet megelızı évi felhasz- záró lebonyolítási nálás eredmény 2.2. táblázat: Néhány fajta nettó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye Ágazat: Baleset-biztosítási járadék Felelısségbiztosítási járadék Bekövetkezett és bejelentett károk a (tételes függıkár ) Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a (IBNR) A tárgyévet 2 évvel megelızı lebo- lebofelhasz- záró nyolítá- nyolítánálás si ered- si eredmény I. mény II. A tárgyévet megelızı évi lebo- lebofelhasz- záró nyolítá- nyolítánálás si ered- si eredmény I. mény II táblázat: Az eredménytıl függı díj-visszatérítési felhasználása Ág: Az utolsó kétéves idıszak (1) Eredménytıl függı díj-visszatérítési (az idıszakot megelızı utolsó év záróértéke) Ebbıl: A tárgyév idıszaka

4 4. oldal, összesen: 8 (2) A matematikai növelésére fordított összeg (3) Többletszolgáltatásra fordított összeg (4) Egyéb módon történı visszajuttatás (5) Eredménytıl függı díj-visszatérítési ban maradt összeg (6) Az eredménytıl függı díj-visszatérítési hozama az idıszak során 3. számú melléklet a 7/2001. (II. 22.) PM rendelethez 3.1. táblázat: Az életbiztosítási ág matematikai ának hozama és annak felhasználása Technikai kamatláb: január 1. elıtt engedélyezett Nyitó matematikai Befektetési hozam Befektetési eredmény Matematikai növelésére fordított összeg ebbıl: technikai kamat miatti növekedés Többletszolgáltatás Egyéb visszajuttatás Eredménytıl függı díj-visszatérítési növelése december 31. után bevezetett Az elsı két kategórián kívüli 4. számú melléklet a 7/2001. (II. 22.) PM rendelethez 4.1. táblázat: A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként Ágazat Baleset Szárazföldi jármő casco Sínpályához kötött jármővek cascója Légijármő casco Tengeri, tavi és folyami jármő casco Szállítmány Tőz- és elemi károk Egyéb vagyoni károk Önjáró szárazföldi jármővekkel összefüggı felelısség Légijármővekkel összefüggı felelısség Tengeri, tavi és folyami jármővekkel összefüggı felelısség Általános felelısség Hitel Kezesség Különbözı pénzügyi veszteségek Jogvédelem Segítségnyújtás Temetési biztosítás Tárgyévet megelızı 2. év kárhányada (%) Tárgyévet megelızı 1. év kárhányada (%) Tárgyévi kárhányad (%) 4.2. táblázat: A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként Ágazat Baleset Szárazföldi jármő casco Sínpályához kötött jármővek cascója Légijármő casco Tengeri, tavi és folyami jármő casco Szállítmány Tőz- és elemi károk Egyéb vagyoni károk Tárgyévet megelızı 2. év kárhányada (%) Tárgyévet megelızı 1. év kárhányada (%) Tárgyévi kárhányad (%)

5 5. oldal, összesen: 8 Önjáró szárazföldi jármővekkel összefüggı felelısség Légijármővekkel összefüggı felelısség Tengeri, tavi és folyami jármővekkel összefüggı felelısség Általános felelısség Hitel Kezesség Különbözı pénzügyi veszteségek Jogvédelem Segítségnyújtás Temetési biztosítás 5. számú melléklet a 7/2001. (II. 22.) PM rendelethez Kitöltési útmutató A táblázatokban az adatokat ezer forintban kell bemutatni, illetve értelemszerően százalékban. Minden táblázatot áganként összesített formában is el kell készíteni. 1. számú melléklet 1.1. táblázat Ágazatonként, majd áganként összesítve kell bemutatni a biztosítástechnikai okat. A megképzett, bruttó, illetve viszontbiztosítóra jutó rész át a mérlegkészítésnek megfelelı módon kell értelmezni, és az adatoknak áganként, illetve összesen meg kell egyezniük a beszámolóban azonos bontásban szereplı adatokkal. A költségrészét a felsorolt négy biztosítástechnikai nál kell külön bemutatni táblázat Áganként be kell mutatni a különbözı technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai okat. Az elsı oszlopban a különbözı technikai kamatlábak kerülnek felsorolásra. Az átlagos értéket a vezetı biztosításmatematikus határozza meg. Az átlagolás módszerét (módszereit) be kell mutatni. 2. számú melléklet 2.1. táblázat A felsorolt fajták bruttó (viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, és ok szerinti) lebonyolítási eredményét kell bemutatni. A táblázat elsı fele a kétéves lebonyolítási eredményt, míg a második fele az egyéveset mutatja be. A oszlopban lévı járadékértékek, valamint a bejelentett és be nem jelentett függıkár értékek összege csak azok költségtartalmának mértékében térhetnek el a mérlegben szereplı megfelelı bruttó biztosítástechnikai értékektıl. 2 éves lebonyolítási eredménynél: Tartalék: a tárgyévet két évvel megelızı év záró a, annak költségtartalma nélkül. Baleset-biztosítási járadék felhasználása: azon baleset-biztosítási járadékokra a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek balesetbiztosítási járadékot. Baleset-biztosítási járadék záró a: azon baleset-biztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot, annak költségtartalma nélkül. Felelısségbiztosítási járadék felhasználása: azon felelısségbiztosítási járadékokra a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Felelısségbiztosítási járadék záró a: azon felelısségbiztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Bekövetkezett és bejelentett károk ának felhasználása: azon kárrészekre a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt kár- és járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek bekövetkezett és bejelentett károk át, továbbá e kárrészekre a tárgyév záró napján képzett matematikai, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett és bejelentett károk ának záró a: a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján történt képzésnél figyelembe vett kárrészekre a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk a annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának felhasználása: a tárgyévet két évvel megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt kár- és járadékkifizetés, a tárgyév záró napján képzett matematikai és bekövetkezett és bejelentett károk a. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának záró a: a tárgyévet két évvel megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a, annak költségtartalma nélkül.

6 6. oldal, összesen: 8 1 éves lebonyolítási eredménynél: Tartalék: a tárgyévet megelızı év záró a, annak költségtartalma nélkül. Baleset-biztosítási járadék felhasználása: azon baleset-biztosítási járadékokra a tárgyévben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot. Baleset-biztosítási járadék záró a: azon baleset-biztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot, annak költségtartalma nélkül. Felelısségbiztosítási járadék felhasználása: azon felelısségbiztosítási járadékokra a tárgyévben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Felelısségbiztosítási járadék záró a: azon felelısségbiztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Bekövetkezett és bejelentett károk ának felhasználása: azon kárrészekre a tárgyévben történt kár- és járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek bekövetkezett és bejelentett károk át, továbbá e kárrészekre a tárgyév záró napján képzett matematikai, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett és bejelentett károk ának záró a: a tárgyévet megelızı év záró napján történt képzésnél figyelembe vett kárrészekre a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk a annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának felhasználása: a tárgyévet megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra tárgyévben történt kár- és járadékkifizetés, a tárgyév záró napján képzett matematikai és bekövetkezett és bejelentett károk a. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának záró a: a tárgyévet megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a, annak költségtartalma nélkül. Lebonyolítási eredmény: -felhasználás-záró táblázat A felsorolt fajták nettó (viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, és ok szerinti) lebonyolítási eredményét kell bemutatni. A táblázat elsı fele a kétéves lebonyolítási eredményt, míg a második fele az egyéveset mutatja be. A oszlopban lévı járadékértékek, valamint a bejelentett és be nem jelentett függıkár értékek összege csak azok költségtartalmának mértékében térhetnek el a mérlegben szereplı megfelelı nettó biztosítástechnikai értékektıl. 2 éves lebonyolítási eredménynél: Tartalék: a tárgyévet két évvel megelızı év záró a, annak költségtartalma nélkül. Baleset-biztosítási járadék felhasználása: azon baleset-biztosítási járadékokra a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek balesetbiztosítási járadékot. Baleset-biztosítási járadék záró a: azon baleset-biztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot, annak költségtartalma nélkül. Felelısségbiztosítási járadék felhasználása: azon felelısségbiztosítási járadékokra a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Felelısségbiztosítási járadék záró a: azon felelısségbiztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Bekövetkezett és bejelentett károk ának felhasználása: azon kárrészekre a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt kár- és járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján is képeztek bekövetkezett és bejelentett károk át, továbbá e kárrészekre a tárgyév záró napján képzett matematikai, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett és bejelentett károk ának záró a: a tárgyévet két évvel megelızı év záró napján történt képzésnél figyelembe vett kárrészekre a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk a, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának felhasználása: a ból a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelızı évben történt kár- és járadékkifizetés, a tárgyévet két évvel megelızı év záró napjáig bekövetkezett de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett matematikai és bekövetkezett és bejelentett károk a. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának záró a: a tárgyévet két évvel megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a, annak költségtartalma nélkül. 1 éves lebonyolítási eredménynél: Tartalék: a tárgyévet megelızı év záró a, annak költségtartalma nélkül. Baleset-biztosítási járadék felhasználása: azon baleset-biztosítási járadékokra a tárgyévben történt járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot. Baleset-biztosítási járadék záró a: azon baleset-biztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek baleset-biztosítási járadékot, annak költségtartalma nélkül. Felelısségbiztosítási járadék felhasználása: azon felelısségbiztosítási járadékokra a tárgyévben történt

7 7. oldal, összesen: 8 járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Felelısségbiztosítási járadék záró a: azon felelısségbiztosítási járadékok tárgyévi záró a, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek felelısségbiztosítási járadékot. Bekövetkezett és bejelentett károk ának felhasználása: azon kárrészekre a tárgyévben történt kár- és járadékkifizetés, melyekre a tárgyévet megelızı év záró napján is képeztek bekövetkezett és bejelentett károk át, továbbá e kárrészekre a tárgyév záró napján képzett matematikai, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett és bejelentett károk ának záró a: a tárgyévet megelızı év záró napján történt képzésnél figyelembe vett kárrészekre a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk a, annak költségtartalma nélkül. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának felhasználása: a ból a tárgyévben történt kár- és járadékkifizetés, a tárgyévet megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett matematikai és bekövetkezett és bejelentett károk a. Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk ának záró a: a tárgyévet megelızı év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk a, annak költségtartalma nélkül. Lebonyolítási eredmény I.: -felhasználás-záró. Lebonyolítási eredmény II.: A ok hozamának és a technikai kamatlábak figyelembevételével meghatározott lebonyolítási eredmény. A meghatározás módjának leírását a vezetı biztosításmatematikusnak mellékelni kell táblázat A táblázatban az eredménytıl függı díj-visszatérítési felhasználását kell bemutatni áganként. Az utolsó kétéves idıszakra esı felhasználás bemutatásánál: az 1-es sorban be kell mutatni a tárgyévet két évvel megelızı eredménytıl függı díj-visszatérítési értékét, a 2-es soron be kell mutatni azt az értéket, mely 1-bıl a kétéves idıszak alatt a matematikai ba került át, 3-4 értelemszerően, de a 4-ben szereplı egyéb visszajuttatási módszert a szöveges leírásnál ismertetni kell, az 5-ös sorban be kell mutatni azt az értéket, mely a tárgyévi eredménytıl függı díj-visszatérítési nak azon részét képezi, mely az 1-es soron bemutatott érték maradványának fogható fel, a 6-os soron be kell mutatni a vizsgált kétéves idıszak alatt az 1-es soron bemutatott eredménytıl függı díjvisszatérítési on képzıdött hozamot, figyelembe véve e állomány változását. A tárgyéves idıszakra esı felhasználás bemutatásánál: az 1-es sorban be kell mutatni a tárgyévet megelızı év eredménytıl függı díj-visszatérítési ának értékét, a 2-es soron be kell mutatni azt az értéket, mely 1-bıl tárgyévi idıszak alatt a matematikai ba került át, 3-4 értelemszerő, de a 4-ben szereplı egyéb visszajuttatási módszert a szöveges leírásnál ismertetni kell, az 5-ös sorban be kell mutatni azt az értéket, mely a tárgyévi eredménytıl függı díj-visszatérítési nak azon részét képezi, mely az 1-es soron bemutatott érték maradványának fogható fel, a 6-os soron be kell mutatni a vizsgált éves idıszak alatt az 1-es soron bemutatott eredménytıl függı díjvisszatérítési on képzıdött hozamot, figyelembe véve e állományváltozását. 3. számú melléklet 3.1. táblázat Technikai kamatlábanként megbontva, külön-külön táblázatban és összesítetten is be kell mutatni az életbiztosítási ág matematikai hozamának felhasználását. A táblázat három oszlopa elkülönítetten kezeli az 1996 elıtt engedélyezett, az 1995 után bevezetett termékeket, és azokat a termékeket, szerzıdéseket, melyek az elsı két kategóriába nem csoportosíthatók. Ez utóbbit azonban a szöveges részben nevesíteni kell. Amennyiben egyéb visszajuttatás történt a tárgyévben, a szöveges értékelésben be kell mutatni, hogy mit értenek egyéb visszajuttatás alatt. 4. számú melléklet 4.1. táblázat tárgyévet megelızı 2. év kárhányada: (tárgyévet megelızı 2. év bruttó kárfelhasználása) / (tárgyévet megelızı 2. év bruttó díja) tárgyévet megelızı 2. év bruttó kárfelhasználása: tárgyévet megelızı 2. év káraira történt bruttó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelızı két évben és a tárgyévben + tárgyévet megelızı 2. év káraira képzett bruttó tételes függıkár, IBNR, baleset-biztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül tárgyévet megelızı 2. év bruttó díja: bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 3. év záró napján + bruttó díjbevétel a tárgyévet megelızı 2. évben - bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 2. év záró napján tárgyévet megelızı év kárhányada: (tárgyévet megelızı év bruttó kárfelhasználása) / (tárgyévet megelızı év bruttó díja) tárgyévet megelızı év bruttó kárfelhasználása: tárgyévet megelızı év káraira történt bruttó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelızı évben és a tárgyévben + tárgyévet megelızı év káraira képzett bruttó tételes függıkár, IBNR, baleset-biztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül

8 8. oldal, összesen: 8 tárgyévet megelızı év bruttó díja: bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 2. év záró napján + bruttó díjbevétel a tárgyévet megelızı évben - bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı év záró napján tárgyév kárhányada: (tárgyév bruttó kárfelhasználása), / (tárgyév bruttó díja) tárgyév bruttó kárfelhasználása: tárgyév káraira történt bruttó kár- és járadékkifizetés a tárgyévben + tárgyév káraira képzett bruttó tételes függıkár, IBNR, balesetbiztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül tárgyév bruttó díja: bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı év záró napján + bruttó díjbevétel a tárgyévben - bruttó meg nem szolgált díjak a a tárgyév záró napján bruttó: viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, díjak és ok 4.2. táblázat tárgyévet megelızı 2. év kárhányada: (tárgyévet megelızı 2. év nettó kárfelhasználása) / ( tárgyévet megelızı 2. év nettó díja) tárgyévet megelızı 2. év nettó kárfelhasználása: tárgyévet megelızı 2. év káraira történt nettó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelızı két évben és a tárgyévben + tárgyévet megelızı 2. év káraira képzett nettó tételes függıkár, IBNR, baleset-biztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül tárgyévet megelızı 2. év nettó díja: nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 3. év záró napján + nettó díjbevétel a tárgyévet megelızı 2. évben - nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 2. év záró napján tárgyévet megelızı év kárhányada: (tárgyévet megelızı év nettó kárfelhasználása) / (tárgyévet megelızı év nettó díja) tárgyévet megelızı év nettó kárfelhasználása: tárgyévet megelızı év káraira történt nettó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelızı évben és a tárgyévben + tárgyévet megelızı év káraira képzett nettó tételes függıkár, IBNR, baleset-biztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül tárgyévet megelızı év nettó díja: nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı 2. év záró napján + nettó díjbevétel a tárgyévet megelızı évben - nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı év záró napján tárgyév kárhányada: (tárgyév nettó kárfelhasználása) / (tárgyév nettó díja) tárgyév nettó kárfelhasználása: tárgyév káraira történt nettó kár- és járadékkifizetés a tárgyévben + tárgyév káraira képzett nettó tételes függıkár, IBNR, baleset-biztosítási járadék- és felelısségi járadék a tárgyév záró napján a költség nélkül tárgyév nettó díja: nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyévet megelızı év záró napján + nettó díjbevétel a tárgyévben - nettó meg nem szolgált díjak a a tárgyév záró napján nettó: viszontbiztosítás miatt csökkentett kifizetések, díjak és ténylegesen megképzett ok

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2011 ( ) számú PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

8/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjérıl

8/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjérıl 1. oldal, összesen: 6 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 8/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról,

Részletesebben

1. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 116. szám 29389 1. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság ves jelentés 4411E.. A tárgyévi biztosítástechnikai

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 18/2011 (X. 12.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Arató Miklós. A nem-életbiztosítók belsı modellezésének lehetséges problémái

Arató Miklós. A nem-életbiztosítók belsı modellezésének lehetséges problémái Arató Miklós A nem-életbiztosítók belsı modellezésének lehetséges problémái Célok Szolvencia 2 Piaci alapú eredménykimutatás és mérleg (MVIS és MVBS) Nem-élet termékek valós értékének meghatározása (MCEV

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (..) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai

Részletesebben

Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 54/2001. (XII. 27.

Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 54/2001. (XII. 27. 1. oldal, összesen: 6 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 54/2001. (XII. 27.) PM rendelet a biztosítók kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A Kártalanítási Alap kezelőjének éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoris ág Beküldési határidő 42A1A 42A1B

Részletesebben

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról,

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT . melléklet a./20 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 49KSZ 49KSZ2 49KSZ3A 49KSZ3BO 49KSZ3BA 49KSZ3BB 49KSZ3BB2 49KSZ3BC 49T0 Korrigált

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. melléklet 1. melléklet a 48/2015. a../2015. (XII. 8.) MNB ( ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

A 49/2014. (XI. 27.) MNB

A 49/2014. (XI. 27.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez . 2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosító negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 1 42A1A 2

Részletesebben

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2016.

A biztosítási adó szabályai 2016. A biztosítási adó szabályai 2016. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010. Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Matuzsálem Kft. H-2440 Százhalombatta, Olimpia u.17. Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu

Matuzsálem Kft. H-2440 Százhalombatta, Olimpia u.17. Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu Matuzsálem Kft. H- Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu 1075 Budapest Kéthly Anna tér 1.. Biztosításmatematikusi jelentés a Pénztár 2014. évi működéséről 2015. május TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉVES BELSŐ JELENTÉSÉNEK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

I. FEJEZET BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉVES BELSŐ JELENTÉSÉNEK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú módszertani útmutatója a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 49/2008. (XII.31.) PM rendeletben előírt jelentések elkészítéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 17 /2011. (X. 12.) sz. PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Általános megállapítások 1. A biztosítók idősorai az MNB adatszolgáltatási táblái alapján

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév

Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies. Biztosítási piac. 2015. III. negyedév Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies Biztosítási piac Biztosítási ágak díjbevétele és piaci társaságonként Biztosító Összesen Élet Nem-élet Ebből kgfb Piaci Díjbevétel

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék?

Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék? Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék? Arató Miklós XVI. Altenburger Gyula Szimpózium 2006. május 26. Tartalom Közvetlen elızmények Nyugdíjreform és a MAT Pénztári járadékok szabályozása Uniszex probléma

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 8.számú melléklet KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2013.

A biztosítási adó szabályai 2013. A biztosítási adó szabályai 2013. 2013. január 1-jei hatállyal a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerinti biztosítók új különadó megfizetésére kötelezettek,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya 1. oldal, összesen: 13 A Felügyeleti Tanács 6/2006. (VIII.3.) számú ajánlása A többlethozam-visszajuttatás szabályairól I. Az ajánlás célja és hatálya Az ajánlások általános célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben