1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó elıírásokról A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 55. -ának (2) bekezdésében és a ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a magánnyugdíjpénztárak (a továbbiakban: pénztárak) tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályok, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó elıírások tárgyában a következıket rendeli el: I. Rész A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Mpt. 2. -ában megjelölt pénztárakra, szervezetekre, szervekre és természetes személyekre terjed ki. Fogalmak 2. E rendelet alkalmazásában: a) jelenérték: valamely jövıben esedékes kifizetés(sorozat) meghatározott feltételek melletti teljesíthetıségének a számítás idıpontjára vonatkozó értéke, b) megállapítás: az az eljárás, amelynek során az Mpt. alapján pénztári szolgáltatásra jogosulttá váló tag vagy kedvezményezett javára fizetendı szolgáltatás mértékét és esedékességét a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg nagysága, a választott szolgáltatás sajátosságai, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a pénztár szolgáltatási szabályzatában foglaltak szerint meghatározzák, c) indexált járadék: olyan járadék, amelynek egymást követı tagjai elıre meghatározott mérték és ütemezés, vagy elıre meghatározott eljárás szerint változnak, d) bruttó járadék: a megállapítás és a folyósítás költségeinek figyelembevételével meghatározott járadék, e) halandósági tábla: valamely populáció halálozási okból történı kiválási adatait tartalmazó táblázat, f) technikai kamatláb: az a kamatláb, amit az aktuárius a szolgáltatás nagyságának vagy egy szolgáltatás jelenértékének meghatározása során alkalmaz, g) indexálási ráta: az a ráta, amelynek alapján az indexált járadék egymást követı tagjai változnak, h) óvatos becslés: a szolgáltatás vagy a szolgáltatás jelenértéke nagyságának megállapításához alkalmazott paramétereknek elsısorban a jogosan elvárható szolgáltatás biztonságos teljesíthetıségét szem elıtt tartó megválasztása. II. Rész A pénztárak szolgáltatási szabályzata 3. (1) A pénztár szolgáltatási szabályzatában meg kell határozni az Mpt. 27. (2) bekezdésében meghatározott járadékok közül a pénztár által folyósítani vagy vásárolni kívánt típusokat, azok paramétereit. (2) A pénztár szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell a) azt a legkésıbbi idıpontot, amikor a pénztár a tag öregségi nyugdíjára vonatkozó, az Mpt. 4. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott korhatár elıtt köteles a tagot tájékoztatni a pénztárban választható szolgáltatásoknak a tag részére várható összegérıl, b) azt a legkorábbi idıpontot, amikor a tag a pénztár szolgáltatása igénybevételének várható, a jogszabályok elıírásaival összhangban álló idıpontja elıtt írásos tájékoztatást kérhet a választható szolgáltatások részére várható összegérıl, c) azt a legkésıbbi idıpontot, amikor a pénztár a tag b) pontban meghatározott írásos megkeresésének kézhezvételét követıen köteles a kért tájékoztatást írásban megadni. (3) Az Mpt. 32. (3) bekezdésében meghatározott pénztár (a továbbiakban: járadékszolgáltató pénztár) esetében a pénztár szolgáltatási szabályzata tartalmazza az egyes szolgáltatások megállapításához szükséges adatok és eljárások

2 2. oldal, összesen: 5 leírását, ideértve a) a pénztár által szolgáltatandó járadékok nagyságának és jelenértékének meghatározására szolgáló eljárásokat, képleteket, b) az alkalmazandó halandósági tábla meghatározását, c) az alkalmazandó technikai kamatláb nagysága meghatározását, d) a képletekben használt költségtényezık nagysága meghatározásának módszerét. (4) Az egyéni számla nagysága alapján megállapított szolgáltatás nagyságának meghatározásakor költségtényezıként a) a szolgáltatás megkezdéséhez kapcsolódó egyszeri eljárás, b) a szolgáltatási tartalékok befektetésének, c) a járadék folyósításának költségét lehet figyelembe venni és a szolgáltatási számlával szemben elszámolni. (5) A járadékszolgáltató pénztárban alkalmazott technikai kamatláb a tárgyévre meghatározott társadalombiztosítási nyugdíj indexálásából adódó kamatlábnál legfeljebb 1,5%-kal lehet nagyobb. (6) Járadékszolgáltató pénztár szolgáltatási szabályzatában rendelkezni kell arról, hogy az aktuáriusi értékelésben meghatározott többletbıl miképpen kerül sor a szolgáltatások növelésére. (7) Járadékszolgáltató pénztár esetében a szolgáltatás megkezdése elıtt legalább egy évvel meg kell határozni a (3) bekezdésben felsoroltak pontos értékét. A szolgáltatás megállapításának biztosításmatematikai szabályai 4. (1) A szolgáltatás megállapítása során a pénztár aktuáriusának óvatos becsléseinél figyelembe kell vennie a bér és fogyasztói árindexekre, a befektetési hozamokra vonatkozó, a hivatalos nemzetgazdasági statisztikákon alapuló hosszú távú feltételezéseket, valamint a pénztár és a pénztárak befektetési gyakorlatát és politikáját. (2) A szolgáltatás megállapítása elıtt a tag egyéni számláján jóvá kell írni a fedezeti tartalék portfóliója értékelési különbözeti tartalékának a tag egyéni számlájára esı hányadát. (3) (4) A szolgáltatás megállapítása elıtt az egyéni számla 0,3%-ának megfelelı összeget a pénztár demográfiai tartalékába kell átvezetni. (5) A szolgáltatás nagyságát a tag egyéni számlája egyenlegének, mint a jövıbeli szolgáltatások bruttó jelenértékének alapján kell megállapítani. A szolgáltatás értékének megállapítása egyebekben a pénztár szolgáltatási szabályzatában foglaltak szerint történik. (6) (7) A szolgáltatást úgy kell megállapítani, hogy a pénztár által folyósított járadék legalább a társadalombiztosítási nyugdíjjal azonos mértékben kerüljön indexálásra. 5. A pénztár szolgáltatási szabályzatának rendelkeznie kell arról, hogy amennyiben a szolgáltatás megkezdése esedékességének idıpontjára a szolgáltatás nem állapítható meg, akkor a pénztár a tag részére mekkora nagyságú elızetes járadék folyósítását kezdi meg, valamint azt, hogy miképpen és milyen határidın belül rendezik a szolgáltatás megállapítása után a megállapított és az elızetes járadékból adódó különbözetet. 6. (1) A járadékszolgáltató pénztárnak az Mpt. 32. (1) bekezdésében meghatározott halandósági tábláját, valamint a 16. (2) bekezdésében használandó halandósági tábláit a pénztár aktuáriusának a szolgáltatásban részesülı pénztári tagság demográfiai viszonyait figyelembe véve kell a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett halandósági táblákból kiválasztania vagy azokból elkészítenie. (2) A járadékszolgáltató pénztár halandósági tábláinak a megváltoztatására a pénztár a tagság demográfiai viszonyainak, a pénztár tényleges és várható szolgáltatási kötelezettségeinek megváltozása és más pénztárak tapasztalatai alapján az aktuáriusi értékelésben tehet javaslatot. 7. Járadékszolgáltató pénztár az aktuáriusi értékelésben a szolgáltatásokban részesülı pénztári tagság halandósága alapján javaslatot tehet a 4. (4) bekezdésében meghatározott és ezzel összhangban a 10. (3)-(4) bekezdésében alkalmazott mérték megváltoztatására. A szabályozás megváltoztatásához a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbikaban: Felügyelet) jóváhagyása szükséges. Szolgáltatás vásárlása biztosítótól 8. (1) Pénztár kizárólag az Mpt ban leírtaknak megfelelı, a biztosító által kizárólag pénztári tagság részére kidolgozott és forgalmazott terméket vásárolhat. (2) A pénztár és a biztosító között létrejött szerzıdésben rendelkezni kell a biztosító adatszolgáltatásáról, ami a pénztár tagjairól történı nyilvántartás elkészítéséhez szükséges. (3) Az egyéni számla egyenlegének a 4. (2) bekezdésében meghatározott módosításait a pénztárnak a szolgáltatás biztosítótól történı vásárlása esetén is el kell végeznie. (4) A biztosítótól vásárolt járadékra vonatkozóan a pénztárban semmilyen tartalékot nem lehet képezni. III. Rész

3 3. oldal, összesen: 5 Egyes pénztári tartalékok képzésének és felhasználásának szabályai (1) Ha egy naptári év során a pénztár valamelyik szolgáltatási számláján szereplı tagok tényleges halandósága nagyobb, mint ami a pénztár által használt halandósági tábla alapján várható, akkor a pénztár demográfiai tartalékát az erre az évre vonatkozó aktuáriusi értékelésben meghatározott mértékben a szóban forgó szolgáltatási számláról fel kell tölteni. (2) Ha egy naptári év során a pénztár valamelyik szolgáltatási számláján a tényleges halandóság kisebb, mint ami a pénztár által használt halandósági tábla alapján várható, akkor a pénztár demográfiai tartalékából az erre az évre vonatkozó aktuáriusi értékelésben meghatározott mértékben a szóban forgó szolgáltatási számlát fel kell tölteni. (3) Ha az (1)-(2) bekezdés szerinti átcsoportosítások eredményeképpen a demográfiai tartalék nagyobb, mint a szolgáltatási számlák összegének 0,3%-a, akkor a pénztár a demográfiai tartalékból a szolgáltatási számlákra mindaddig átcsoportosíthat, amíg a demográfiai tartalék nagyobb, mint a szolgáltatási számlák összegének 0,3%-a. A visszatöltés a szolgáltatási számlák nagyságának arányában azokra a számlákra történik, amelyekrıl a demográfiai tartalék az (1) bekezdés szerint feltöltésre került. (4) Ha a szolgáltatási számlák feltöltésének eredményeképpen a demográfiai tartalék a szolgáltatási számlák összegének 0,3%-a alatt van, akkor a demográfiai tartalékot a saját tevékenységi tartalékból kell feltölteni erre a szintre, vagy a saját tevékenységi tartalék nagyságából adódó szintre, ha ez utóbbi a kisebb A pénztár a szolgáltatások növekedésére tekintettel az aktuáriusi értékelésben javaslatot tehet a saját tevékenységi tartaléknak az Mpt. 58. (2) bekezdésében meghatározott mértékének a növelésére. A javaslat megvalósulásához a Felügyelet jóváhagyása szükséges. IV. Rész A pénztár pénzügyi terve 13. (1) A pénzügyi terv kiindulási adatait a terv készítését megelızı évre vonatkozó beszámoló, a terv készítése évének tapasztalatai, negyedéves jelentései és a megelızı évek aktuáriusi értékelései alapján kell megállapítani. (2) Az éves pénzügyi tervet a tervet elfogadó közgyőlést követı év végéig terjedı idıszakra kell elkészíteni. (3) A pénzügyi tervnek - összhangban a pénztár SzMSz-ében foglaltakkal - tartalmaznia kell, hogy egy adott idıszakban a tagdíjbefizetések legalább mekkora hányada kerül a tagok egyéni számláira, illetve mekkora hányad kerül egyéb, a jogszabályok elıírásaival összhangban álló felhasználásra. (4) A (3) bekezdésben meghatározott mértéktıl csak a tagsági jogviszony létesítését követı elsı havi tagdíj esetében lehet eltérni. A tagdíjbefizetésbıl az eltérés következtében nem kerülhet az egyéni számlára a tagdíjbefizetés kisebb hányada, mint a (3) bekezdésben meghatározott mértékbıl adódó hányadok különbsége. (5) A hosszú távú pénzügyi terv elsı éve megegyezik az éves tervet elfogadó közgyőlést követı naptári évvel, további idıszaka az azt követı négy naptári év. (6) A pénzügyi tervben foglalt számítások és az alkalmazott feltételezések megalapozottságát, a pénzügyi terv jogszabályoknak megfelelı tartalmát a pénztár aktuáriusa záradékkal igazolja. (7) Ha a közgyőlés nem fogadja el az éves pénzügyi tervet a terv tárgyévét megelızı év december 31. napjáig, akkor a pénztárnak errıl a Felügyeletet 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell. Ebben az esetben az éves pénzügyi terv elfogadásáig az érvényes hosszú távú pénzügyi terv vonatkozó adatait kell alkalmazni. (8) Az aktuáriusi értékelés 14. (1) Az aktuáriusi értékelésnek tartalmaznia kell a) a jövıre vonatkozóan a pénztár kötelezettségeinek megállapítását és összehasonlítását a pénztár e célra rendelkezésére álló eszközeivel, a pénztári szolgáltatások teljesítésének, illetve a pénztár mőködıképességének biztosítása céljából, b) a múltra vonatkozóan a tervezett és tényleges eredmények összehasonlítását, az eltérések elemzését, c) az aktuárius a) és b) pontokban meghatározott elemzésein alapuló megállapításait és a pénztár ezekbıl adódó javaslatait. (2) Az aktuáriusi értékelés elkészítésekor a pénztár aktuáriusának óvatos becsléseinél figyelembe kell vennie a bér és fogyasztói árindexekre, a befektetési hozamokra vonatkozó, a hivatalos nemzetgazdasági statisztikákon alapuló hosszú távú feltételezéseket, valamint a pénztár és a pénztárak befektetési gyakorlatát és politikáját. 15. (1) A pénztár aktuáriusának az aktuáriusi értékelést egy naptári évrıl december 31-i fordulónappal kell elkészítenie. (2) Az aktuáriusi értékelés melléklete a biztosításmatematikai statisztikai jelentés. (3) A pénztárnak az aktuáriusi értékelést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést két példányban, az éves

4 4. oldal, összesen: 5 beszámolóval együtt kell a Felügyeletnek eljuttatnia. (4) Az aktuáriusi értékelés egyes részeinek ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan a Felügyelet irányelvet tesz közzé. 16. (1) A járadékszolgáltató pénztár aktuáriusi értékelésében a pénztár aktuáriusának a jövıre vonatkozóan szolgáltatási számlánként, a számláról szolgáltatásban részesülı tagok, illetve kedvezményezettek adatai alapján meg kell határoznia a pénztár korábban vállalt szolgáltatásainak jelenértékét, és elemeznie kell a szolgáltatási számlák és a saját tevékenységi tartalék befektetéseinek megfelelıségét abból a szempontból, hogy a pénztár szolgáltatási számláinak és a saját tevékenységi tartaléknak a befektetéseit elégségesnek tartja-e a pénztár korábban vállalt szolgáltatásai teljesítéséhez. (2) A szolgáltatások jelenértékének meghatározásakor a járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának figyelembe kell vennie a szolgáltatásban részesülı tagok, illetve kedvezményezettek nemét, és az ennek megfelelı saját pénztári halandósági táblákat kell alkalmaznia. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott összehasonlításból adódó többlet vagy hiány meghatározása elıtt a járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának figyelembe kell vennie a demográfiai tartalék és a szolgáltatási számlák között a 18. (2) bekezdésében meghatározott átcsoportosítások eredményeit, beleértve ebbe a demográfiai tartalék 10. (4) bekezdésében elrendelt feltöltését is, valamint a pénztárnak az Alappal szemben fennálló, az Mpt. 90. (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségét. (4) Az (1) bekezdés összehasonlításának eredményei alapján a járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának meg kell határoznia, hogy az aktuáriusi értékelés tárgyévét követı naptári évben a pénztár szolgáltatási és saját tevékenységi tartalékai között milyen átcsoportosításokat, ezen tartalékok milyen feltöltését látja szükségesnek, beleértve a szolgáltatások esetleges növelését, illetve az Alapnak az Mpt. 89. (3) bekezdésének c) pontja szerinti esetleges igénybevételét is. Az elemzés során az aktuáriusnak ki kell térnie az indexálás kezelésének, az indexálásra vonatkozó korábbi feltételezéseinek teljesülésére is. (5) A járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának az aktuáriusi értékelésben számításokat kell végeznie arra vonatkozóan, hogy az aktuáriusi értékelés tárgyévét követı öt naptári évben a Garanciaalapnak az Mpt a (3) bekezdésének c) pontja szerinti igénybevételét milyen mértékben látja szükségesnek, illetve valószínőnek. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott elırejelzés módszerének levezetése az elsı alkalommal, illetve a módszer minden megváltoztatása esetén része az aktuáriusi értékelésnek (1) A járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának értékelésében elemeznie kell a szolgáltatási számlák tervezett és tényleges alakulásának a különbségét. Szolgáltatási típusonként meg kell határoznia, hogy a különbség mekkora része tekinthetı a pénztártagi halandóság nem várt alakulása következményének, mekkora része tekinthetı a szolgáltatási számlák befektetéseivel kapcsolatban tervezett és ténylegesen elért hozamok különbsége következményének, és mekkora része tekinthetı a szolgáltatási költségek tervezett és tényleges nagysága különbsége következményének. (2) A járadékszolgáltató pénztár aktuáriusának az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredményei alapján kell javaslatot tennie a demográfiai tartalék és a szolgáltatási számlák közötti, a 10. (1)-(2) bekezdésekben elrendelt átcsoportosításra. (3) Az aktuáriusi értékelésben a pénztár aktuáriusának elemeznie kell az egyéni számláknak a pénztár pénzügyi terve alapján tervezhetı és tényleges alakulásának a különbségét. Meg kell határoznia, hogy a különbség mekkora része tekinthetı a pénztár taglétszámának a várttól eltérı alakulásával, mekkora része tekinthetı az egyéni számlák befektetéseivel kapcsolatban tervezett és ténylegesen elért hozamok különbsége következményének, és mekkora része tekinthetı a mőködési költségek tervezett és tényleges nagysága közötti különbség következményének. (4) A (3) bekezdésben meghatározott elemzés eredményeit figyelembe kell venni a pénztár pénzügyi terveinek kialakításakor, illetve az aktuáriusnak a pénzügyi tervek záradékolásánál. (5) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározott elemzés módszerének levezetése az elsı alkalommal, illetve a módszer minden megváltoztatása esetén része az aktuáriusi értékelésnek. 19. (1) Járadékszolgáltató pénztár esetén az aktuáriusi értékelésnek kell tartalmaznia a) a pénztárnak a használt halandósági táblák megváltoztatására vonatkozó javaslatát. Az értékelésnek tartalmaznia kell a javaslathoz kapcsolódó statisztikai vagy egyéb próbákról történı beszámolót, a jövıben használni javasolt halandósági táblákat és meghatározásuk módszerét, b) a pénztárnak a 4. (4) bekezdésében meghatározott mérték megváltoztatására irányuló javaslatát, c) a pénztárnak a szolgáltatások változó volumene miatt a saját tevékenységi tartalékba vagy az abból történı átcsoportosításra vonatkozó javaslatát. (2) Járadékszolgáltató vagy járadékszolgáltatást tervezı pénztár esetén az aktuáriusi értékelésnek kell tartalmaznia a pénztárnak a 3. (3) bekezdésének c) és d) pontjában szereplı tényezık értékének meghatározására, illetve megváltoztatására irányuló javaslatát, utóbbiaknál figyelembe véve a 18. (1) bekezdésében elrendelt elemzés eredményeit is. (3) Az aktuáriusi értékelésnek kell tartalmaznia a pénztárnak a 11. (1) bekezdésében elrendelt szabályozás és a saját tevékenységi tartalék mértékének a 12. alapján történı megváltoztatására vonatkozó javaslatát, elıbbinél figyelembe véve a 18. (3) bekezdésében elrendelt elemzés eredményeit is. (4) Járadékszolgáltató pénztár esetén az aktuárusi értékelésnek kell tartalmaznia a pénztárnak a pénztár által szolgáltatott járadékok indexáláson felüli növelésére vonatkozó javaslatát, amely annak a 16. -ban meghatározott többletnek alapján történhet, amennyivel a pénztár szolgáltatási és saját tevékenységi tartalékai meghaladják a pénztár korábban vállalt szolgáltatásainak jelenértékét. A növelés meghatározásánál figyelembe kell venni és a javaslatnak tartalmaznia kell a szolgáltatási és saját tevékenységi, valamint a demográfiai tartalékok között a

5 5. oldal, összesen: 5 megnövelt szolgáltatások miatt esetleg szükségessé váló átcsoportosításokat. (5) A pénztárnak meg kell tennie a (4) bekezdésben megfogalmazott javaslatot, ha az aktuáriusi értékelésben a többlet nagysága meghaladja a többlet alapjául szolgáló szolgáltatási számlák összegének 5%-át. 20. Ha az aktuárius az aktuáriusi értékelésben arra a következtetésre jut, hogy a pénztár szolgáltatásainak biztosításához az Alap pénzeszközeinek az Mpt. 89. (1) bekezdés a) és c) pontjának bármelyikében meghatározott igénybevételére kerülhet sor, akkor haladéktalanul köteles ezt a Felügyeletnek külön, írásban jelenteni. Ugyancsak köteles a pénztár aktuáriusa a Felügyeletnek haladéktalanul írásban jelenteni, ha olyan tényrıl szerez tudomást, ami alapján a pénztár biztonságos mőködését veszélyeztetve látja. A biztosításmatematikai statisztikai jelentés 21. (1) A biztosításmatematikai statisztikai jelentést évente, az elızı naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni. A jelentést az aktuáriusi értékelés mellékleteként kell benyújtani. A biztosításmatematikai statisztikai jelentésben foglalt számítások és adatok helyességét, a jelentés kitöltése jogszabályoknak megfelelı voltát a pénztár aktuáriusa aláírásával igazolja. (2) A biztosításmatematikai statisztikai jelentés a pénztári tagdíjfizetık és járadékszolgáltató pénztár esetén a szolgáltatást igénybe vevık számának és a számok változásokonkénti megoszlását mutatja be korévenként és nemenként. (3) A biztosításmatematikai statisztikai jelentés ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan a Felügyelet irányelvet tesz közzé V. Rész Záró rendelkezések 24. (1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2)

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék?

Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék? Lesz-e magánnyugdíj-pénztári járadék? Arató Miklós XVI. Altenburger Gyula Szimpózium 2006. május 26. Tartalom Közvetlen elızmények Nyugdíjreform és a MAT Pénztári járadékok szabályozása Uniszex probléma

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Matuzsálem Kft. H-2440 Százhalombatta, Olimpia u.17. Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu

Matuzsálem Kft. H-2440 Százhalombatta, Olimpia u.17. Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu Matuzsálem Kft. H- Tel.: (23)-354-690, Fax: (23)-359-794 E-mail: honor@battanet.hu 1075 Budapest Kéthly Anna tér 1.. Biztosításmatematikusi jelentés a Pénztár 2014. évi működéséről 2015. május TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRÓL

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRÓL Készítette: Budapest Magánnyugdíjpénztár (röviden: Pénztár) Készült: 2016.10.05. 1. BEVEZETÉS Jelen tájékoztatónk közérthetően igyekszik bemutatni az érdeklődő pénztártagoknak, hogy milyen szabályok vonatkoznak

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Személyi sérüléses kgfb-skárok kezelése

Személyi sérüléses kgfb-skárok kezelése Személyi sérüléses kgfb-skárok kezelése Lilli Róbert Pásztor Gábor Zubor Zoltán XX. Altenburger Gyula Szimpózium, 2010. Fölvezetés Témavizsgálat a kgfb-sszemélyi sérüléses károk kezelésével kapcsolatban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes.

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes. ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR KALOCSA MISKEI ÚT 21 6300 Készült a 2013.05.24-i közgyülésen. JEGYZÖKÖNYV Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán:

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán: Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1.

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1. Referatúra Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 08-8/1268/2011. Ügyintézı: dr. Halmosné Czigelédi Judit Tárgy: Keszthelyi Gyula közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Elıterjesztés az Oktatási

Részletesebben

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év

1211 Budapest, Déli u. 5. Kiegészítı melléklet év Adószám: 18248436-1-43 Fıvárosi Bíróság: 11Pk. 60387/2003/4 Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Azonosító kód: E 392 Határozatszám: PSZÁF/IV/544/2004 LONG LIFE Hosszú Élet Kiegészítı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Nemzetgazdasági Minisztérium

Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a kincstári körbe tartozók költségvetési elıirányzatai évközi módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjérıl Az államháztartásról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News április

Grant Thornton Hungary News április Grant Thornton Hungary News 2014 április Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy megjelent a Nemzetgazdasági Miniszter rendelete a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben