WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT 9."

Átírás

1 WELLNESS TURIZMUS MENEDZSMENT Boronyák Mária Szervezeti felépítés Szállodaigazgat llodaigazgató Wellness menedzser - / - Orvos Wellness tanácsad csadó Wellness asszisztens Masszır Kozmetikus Uszodamester Életmódtanácsadó Egyéb Személyi edzı Fitness instruktor Animátor 1

2 Wellness menedzser Felelıss ssége: A wellness részlegen r a munkatársak munkájának nak irány nyítása, felügyelete és ellenırz rzése, a munkafegyelem betartatása Alapvetı feladatai: Az irány nyítása alá tartozó területek hatékony mőködésének m biztosítása sa Munkafeladatai: A szolgáltat ltatások színvonal nvonalát t folyamatosan ellenırzi. Állandó kapcsolatot tart a vendégekkel, folyamatosan informálódik a saját részlegének a megítélésérıl. l. Szervezi és s folyamatosan figyelemmel kíséri k az irány nyítása alá tartozó egységek gek állapotát, t, biztosítja tja azok magas színvonal nvonalú mőködését. Biztosítja tja és s felügyeli a szolgáltat ltatások elvégz gzéséhez szüks kséges személyi és s tárgyi t feltételeket teleket (eszköz, z, anyag, textília stb,) Folyamatosan elkész szíti a munkabeosztásokat, sokat, szabadságol golási terveket, a havi munkaidı elszámol molásokat. Elkész szíti a tevékenys kenységével kapcsolatos statisztikai kimutatásokat. Wellness menedzser Folyamatosan biztosítja tja és s ellenırzi a higiénés és s fertıtlen tlenítési elıírások betartását. t. Kezeli a részleg r álló és s fogyóeszk eszköz z leltárát. t. Biztosítja tja és s ellenırzi beosztottjai diszkrét és s pontos munkavégz gzését, ápolt megjelenését és s a vendégekkel szembeni kulturált viselkedését. Figyelemmel kíséri k a hozzátartoz tartozó kollégák k szakmai és s nyelvi fejlıdését, szüks kség g esetén n számukra tréninget tart. Az új j kollégákat kat betanítja, tja, tájékoztatja t ıket a feladatokról, l, jogokról, kötelességekrıl. Munkaköri leírásukat elkész szíti és átadja. Rendszeresen tájékoztatja t munkatársait minden lényeges l kérdk rdésrıl Kezeli a beosztott munkatársak javaslatait, esetleges panaszait, sérelmeit. Ellenırzi és s felelıs s a SPA recepción n kiáll llított száml mlák k valódis diságáért. Folyamatosan tájékoztatja t a szállodaigazgat llodaigazgatót t a részlegr szlegének mőködésérıl, az észlelt és s megoldandó feladatokról, l, azok elvégz gzésérıl, a vendégek észrevételeirıl. l. Folyamatos kapcsolatot tart a szálloda egyéb b területeivel a részlegr szlegét érintı kérdésekben, feladatokban. 2

3 Masszır, gyógymassz gymasszır Felelıss ssége: Masszázs zs és s egyéb b meghatározott kezelések korszerő,, magas színvonalon törtt rténı elvégz gzése. Alapvetı feladatai: Masszázs zs és s testkezelések, sek, fürdf rdık k elıírás s szerinti végzv gzése Munkafeladatai: Munkaterület elıkész szítése se a kezelések végzv gzéséhez. Gondoskodás s munkaterülete anyag-,, segédeszk deszköz, z, tisztítószer szer és textília ellátásáról. l. Szüks kség g szerint gondoskodás s a kezelıhely kezelés s közbeni k tisztántart ntartásáról, takarításáról. Gondoskodás s az általa használt gépek, g készk szülékek biztonságos üzemeltetésérıl, l, a munkaidı utáni áramtalanításáról. Betartja a munkaterület letére vonatkozó közegészségügyi gyi elıírásokat (kész szülékek, kádak k tisztítása, sa, fertıtlen tlenítése stb.). Egészs szségügyi, gyi, orvosi titoktartás. Kozmetikus Felelıss ssége: A csomagokban meghatározott, illetve a vendégek kérésének k megfelelı kozmetikai szolgáltat ltatás s szakszerő elvégz gzése. Alapvetı feladatai: A diszpécserszolg cserszolgálat lat által megadott idıbeoszt beosztás s alapján n kozmetikai kezelés végzése A munkaterület letére vonatkozó közegészségügyi gyi elıir irások betartása Munkafeladatai: Elıkész szíti munkaterület letét t a kezelésekre. Gondoskodás s munkaterülete anyag, kozmetikai árú,, segédeszk deszköz, z, és textília ellátásáról, l, a mőszerek m karbantartásáról. Munkahelye leltárnyilv rnyilvántartásának nak vezetése. Gondoskodás s az általa használt gépek, g készk szülékek biztonságos üzemeltetésérıl, l, a munkaidı utáni áramtalanításáról A munkavédelmi és s tőzvt zvédelmi elıírások betartása. Egészs szségügyi, gyi, orvosi titoktartás. 3

4 Uszodamester Felelıss ssége: A medencék, a medencetér r a szaunák és s a fitnessterem felügyelete, szüks kség g esetén n elsıseg segély nyújt jtása. Az élményfürdı,, uszoda és s szaunák k gépeinek g és s berendezéseinek szakszerő kezelése. A medencék, medencetér, szaunák és s zuhanyozók k tisztaságának biztosítása, sa, ellenırz rzése. Alapvetı feladatai: A medencék és s szaunák k teljes terület letén n a kifogástalan tisztaság és higiénés állapot folyamatos biztosítása sa és s betartása. A fürdf rdıre re vonatkozó rendszabályok betartásának folyamatos ellenırz rzése. Munkaterület letéhez tartozó gépek és s berendezések üzemeltetése. Uszodamester Munkafeladatai: A medencék és s szaunák k nyitásra törtt rténı teljes elıkész szítése, se, felügyelete és s ellenırz rzése. A víz v z hımérsh rsékletének, minıségének nek és s tisztaságának ellenırz rzése, az elıirt dokumentáci ció végzése. A szaunák automatíkájának kezelése és üzemeltetésének szakszerő biztosítása. sa. A fürdf rdıkre vonatkozó egészs szségügyi, gyi, üzemeltetési elıírások és rendszabályok betartása és s betartatása A munkaterület letére meghatározott és s elıírt tisztítási si és s fertıtlen tlenítési technológi giák és s folyamatok betartása és s végzv gzése. Szüks kség g esetén n megfelelı segíts tségnyújtás s a vendégek részr szére. A napi mőszak m végén v n az elıírt berendezések áramtalanítása,, a medencék és s szaunák k zárásával z kapcsolatos feladatok elvégz gzése. 4

5 Életmódtanácsadó Az életmód-tanácsadó és s terapeuta élménycentrikus módszer együttes alkalmazásával segít t a paciensnek : az életmód átalakításában a civilizáci ciós s betegségek, gek, testi-lelki ártalmak csökkent kkentése vagy kiküsz szöbölése, se, egészs szségük k megırz rzése vagy helyreáll llítása érdekében. Az életmódot átalakítani tani tudó valamennyi természetgy szetgyógyászati ágban távolkeleti mozgásoktat soktatás, s, egészs szséges táplt plálkozás, rendterápia, természetes masszázsoktat zsoktatás, s, gyógyn gynövényismeret, nyismeret, hidroterápia, légzéstechnikák jártassággal rendelkezik. Ismeri a mentálhigi lhigiéné alapelveit és s mindezeket együttesen alkalmazza a páciens életmódjának átalakítása érdekében. Wellness tanácsad csadó Kompetenciahatárain belül l szakmai tanácsot ad szállod llodák és rekreáci ciós s sportlétes tesítmények számára egészs szségbarát és közérzetjavító szolgáltat ltatások tervezésére, re, kivitelezésére és mőködtetésére. Preventív v céllal c alkalmazza az egyes környezeti k tényezt nyezık (hımérs rséklet, víz, v fény, f szín, hang stb.) szervezetre gyakorolt hatását. t. Oktatja a wellness fogalmához szorosan kapcsolódó életmódelemeket és s egészs szségfejlesztı technikákat. kat. Összeállít t konkrét t egyéni egészs szségfejlesztı programot. Egyénre szabott pihentetı programokat és s kúrákat k kat tervez, és irány nyítja végrehajtv grehajtásukat. Átérzi és s közvetk zvetíti ti a pozitív életérzések fıf típusait és s jellemzıit. Együttm ttmőködik a rokon szakmák és s szakirányok képviselk pviselıivel ivel (természetgy szetgyógyász, animátor tor,, személyi edzı,, masszır, táplálkozási szakember stb.) 5

6 Fitness-wellness asszisztens Fogadja, és s szakszerően en tájékoztatja t a vendégeket a testedzési si lehetıségekr gekrıl, Ügyfélszolgálati lati feladatokat lát l t el, a klub által forgalmazott termékek kereskedelmi tevékenys kenységét t látja l el. Foglalkozik a létesl tesítmény mőködtetm dtetésével. Ötleteivel segíti a klub népszern pszerősítését, t, kezeli a munkavégz gzéshez szüks kséges irodatechnikai eszközöket. ket. Tisztában van a klub mőködéséhez m szüks kséges jogi és gazdasági gi ismeretekkel. Hozzájárul az egészs szségtudatos magatartás s kialakításához, betartja a munkahelyi kultúra szabályait. Személyi edzı Felméri a kliens fittségi állapotát és s testalkati mutatóit (vizsgálatok, tesztek). A kiinduló szintnek, az egyéni igényeknek, valamint a lehetıségeknek (szabadidı,, anyagiak) megfelelıen en prognózist készít. Ennek alapján n hosszú-,, közép-k és s rövid r távút célokat fogalmaz meg, optimális edzésfajt sfajtát t ajánl (mozgásforma, intenzitás, terjedelem). A klienssel közösen k meghatározott célok c alapján n edzéstervet készk szít, és s segíti annak végrehajtv grehajtását. t. Alkalmazza a fittségi edzés s elveit, módszereit m és s eszközeit. zeit. Kiemelt figyelmet fordít t a kliensek keringési, légzl gzı- és mozgatórendszer rendszerének nek aktuális állapotára a sporttevékenys kenység g során. Ellenırzi a terhelés által kiváltott reakciókat, kat, szüks kség g szerint javaslatot tesz az edzésingerek módosm dosítására. Kompetenciahatárain belül l szakmai tanácsot ad az egészs szség megırz rzéséhez és s fejlesztéséhez 6

7 Fitness instruktor Népszerősíti azokat az új j csoportos és s zenés fitness irányzatokat, amelyeknek mind a nemzetközi, zi, mind a hazai tapasztalatok szerint egészs szségfejlesztı hatásuk van. A vendégek érdeklıdéséhez (igényeihez) és s a foglalkozások céljához igazodóan an egyaránt felhasználja lja az újdonságokat és s a hagyományosan bevált mozgásfajt sfajtákat. Pozitív v modellként a gyakorlatanyagot szakszerően en és s esztétikusan tikusan mutatja be, megteremti a kellemes és ösztönzı fitness-termi termi hangulatot. Felismeri, és s differenciáltan foglalkoztatja a terhelés s szempontjából egyéni bánásmb smódot igényl nylı személyeket. Célszerően en és s hatékonyan megoldja az interperszonális helyzeteket Animátor Győjti és s hasznosítja az informáci ciókat a külfk lföldi ldi turisták és s a hazai lakosság g utazási szokásair sairól és s szabadidı-elt eltöltésük k tipikus formáir iról. Kirándul ndulásokat és s túrákat t szervez és s vezet. Labdás, ütıs, kaland-,, gördg rdülı,, vízi, v havas és s jeges játékokat j tervez, szervez és s lebonyolít. Szellemi vetélked lkedıket, ket, ügyességi gi játékokat, j kézmk zmőves foglalkozásokat szervez és s vezet. Ismerkedési si és s búcsb csúesteket, táncos t mulatságokat szervez és vezet. Felismeri és s kihasználja az aktuális feltételekhez telekhez igazodó programmódos dosítási si lehetıségeket 7

8 Munkavállal llalók k csoportosítása sa 1. Állandó állományba tartozók 1. - masszırök, uszodamesterek, fitnessben dolgozók 2. KölcsK lcsönzött munkaerık - takaritók,, uszodamesterek 3. Bérletes B jogviszonyban állók - kozmetikusok, pedikür-manik manikürös 4. Alkalmi munkavállal llalók - minden területen Létszámgazdálkodás s fontossága: mindig annyi munkaerı legyen jelen amennyire szüks kség g van! Több képesk pesítéssel ssel rendelkezı munkatársak jelentısége: - masszır+ uszodamester Szakképes pesítés Wellness menedzser / fıiskola, f érettségi, menedzseri végz./ Masszır, gyógymassz gymasszır / érettségi, masszıri, gyógymassz gymasszıri végz./ Kozmetikus / érettségi, kozmetikusi végz./ Uszó,, uszodamester / érettségi, uszodamesteri végz./ Wellness asszisztens / érettségi, wellness asszisztensi végz./ Wellness tanácsad csadó / érettségi, wellness tanácsad csadói végz./ Életmódtanácsadó / Fıiskola, F életmódtanácsadói végz./ Animátor / érettségi, animátori végz./ Fitness instruktor / érettségi, instruktori végz./ Személyi tréner / érettségi, szakmai elıképzetts pzettség, tréneri végz./ Egyéb / reflexológus gus, kineziológus gus, stb/ érettségi, TGY végz./ 8

9 Továbbk bbképzés, tréning Továbbk bbképzés s formái: OKJ képzés Tanfolyam / szakmai, nyelvi / Tréning - külsı - belsı Tréning terv készk szítése: se: - havonta meghatározott témákt - idıpont - tréningen részt r vevık k körek Egészs szségügyi gyi dolgozók k regisztráci ciója Wellness részlegek r összehangolásasa Masszázsok zsok Kádfürdık Beauty / kozmetika Medencefürd rdık, szauna részlegr Fitnessterem Összehangolás s alapja: Vendég g elırejelz rejelzés, foglaltság Kezelési idıbeoszt beosztás - számítógépes programok Munkabeosztás - heti, havi 9

10 Munkatársak motíválása Személyes szolgáltat ltatás s jelentısége: - segítıkészs szség, megbízhat zhatóság - megfelelı viselkedéskult skultúra - nyelvtudás - szaktudás Helyi motíválás: - továbbk bbképzések, tanfolyamok támogatt mogatása - extra bevétel bizonyos %-a% a felosztásra sra kerül - wellness részleg r szolgáltat ltatásainak engedményes nyes igénybev nybevétele 10

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2006. ( ) BM rendelete a fitness-wellness asszisztens szakképesítés, valamint a rekreációs mozgásprogram vezető szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről

Részletesebben

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)

SPORTEDZŐ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam FITNESS WELLNESS ASSZISZTENS SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 TARTALOM TARTALOM... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet Hatályos: 2012.12.06 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsıoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirıl A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

llalkozási alapismeretek

llalkozási alapismeretek Vállalkozási sportvállalkoz llalkozási alapismeretek Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Vállalkozás s alapítása Egyéni és s Társas T vállalkozv llalkozások Egyéni vállalkozv

Részletesebben

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan A gyakorlati oktatás módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP 4.1.2-08//B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam FITNESS WELLNESS ASSZISZTENS SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM TARTALOM... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SEMMELWEIS EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA...4 1.1. A Munkavédelmi Szabályzat célja... 4 1.2. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya...

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Számvitel II. évfolyam. Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Számvitel II. évfolyam Dr Gısi G Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK 1 Tananyag: Rezingerné Ducsai Anita dr Vörös s Miklós: Könyvviteli alapismeretek (Perfekt 2005) - 1-36 old, 49-120 old Feladatgyőjtem

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben