Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA es tanév készült: augusztus 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31."

Átírás

1 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA es tanév készült: augusztus 31.

2 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert)

3 Tartalomjegyzék 3 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGI STÁTUSZA KÜLDETÉSNYILATKOZAT HELYZETELEMZÉS AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TÁMOP PÁLYÁZAT SZERVEZETI, TARTALMI KÖTELEZŐ ELEMEINEK MEGVALÓSÍTÁSA INTÉZMÉNYÜNKBEN Kompetencia-alapú oktatás Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása IKT alkalmazása AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAMUNK ALAPELVE A PROGRAMUNK GLOBÁLIS CÉLRENDSZERE Óvodáink alapvető célja Általános nevelési feladataink Óvodai nevelésünk rendszerábrája Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok A FEJLESZTÉS TARTALMA A játék - és tanulási tevékenység: Szocializáció Munkatevékenység Szabadidős tevékenység A KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE Anyanyelv Matematika A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások: Mese-vers Zenei nevelés Vizuális nevelés Mindennapi testnevelés A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI: AZ ÓVODAI CSOPORTOK ÉS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATRENDSZERE SAJÁTOS FELADATAINK AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÉSE A 2009/2010-ES TANÉVBEN A DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ES FELADATELLÁTÁSI HELY (FELSŐ TAGOZAT) BEVEZETÉSRE KERÜLT KOMPETENCIA TERÜLETEK: PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULÁSRA KERÜLŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK: A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS FENNTARTHATÓSÁGA: ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK: Tantárgytömbösített oktatás Témahét Projekt (3 hetet meghaladó) A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák, módszerek, eljárások: Információs és kommunikációs technológia (IKT) bevezetése, alkalmazása a tanórákon:... 75

4 Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás A TÁMOP pályázat keretében került bevezetésre iskolánk alsó tagozatán a es tanévben a kompetencia alapú oktatás a következő területeken A kompetencia alapú oktatás implementációja Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület Integrált magyartanítás - a nyelv és az irodalom új viszonya Matematikai kompetenciaterület A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS FENNTARTHATÓSÁGA INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ALSÓ TAGOZATON Új tanulásszervezési eljárások A kompetencia alapú oktatás fenntarthatósága intézményünkben az alábbi módon valósul meg az 2.sz. feladatellátási helyen A programcsomagok tantárgyi rendszerbe való illeszkedése A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYT ENYHÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐ, A GYERMEK/TANULÓ, INTÉZMÉNY, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI, A TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Egészségnevelési program Mindennapos testnevelés megvalósítását szolgáló program FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM ISKOLAOTTHONOS NEVELÉS ÉS OKTATÁS Iskolánkban az 1-4. évfolyamon a szülői igényekre alapozva az iskolaotthonos oktatásszervezési forma valósul meg. Az iskolaotthon alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott gyermekek számára biztonságot adjon és segítse a gyermek sikeres iskolai életét Az iskolaotthonos nevelés és oktatás a nem szakrendszerű oktatásra alapozva egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁS AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK, ALKALMAZOTT TANTERVEK Alkalmazott tantervek és óraszámok Óraterv: székhelyintézmény Elek - általános tanterv szerint tanuló osztályok Óraterv: székhelyintézmény Elek - nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályok Óraterv székhelyintézmény Elek eltérő tantervű tanulócsoportok számára Kevermesi tagintézmény óraterve Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS ÓRAKERETE ÉS TARTALMA A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamokon A nem szakrendszerű órák időkerete évfolyamonként, osztályokra lebontva AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai Az otthoni (napközis, iskolaotthoni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A TANULÓI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 1-8. évfolyamon Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai elmarasztalás formái

5 8.8. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK NEMZETISÉGI NÉMET NYELVOKTATÁS FELADATAI A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE, ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA MELLÉKLETEK CSUPASZÍV ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐMUNKÁT, A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE Játékok, játékeszközök A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök A DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB ESZKÖZÖK Eszközök az 1-4. évfolyam részére Eszközök az 5-8. évfolyam részére

6 1. Bevezetés Elek Város és Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 1-jétől közoktatási intézményátszervezést hajtott végre. Az óvodai nevelésről és az alapfokú nevelésrőloktatásról a jogelőd intézmények teljes körű jogutódlással történő megszüntetését követően új többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola alapfokú oktatás intézménytípus jött létre, Elek-Kevermes Közoktatás Társulás Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda néven. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 33. (7) és (8), valamint a 45. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kidolgozott egységes Nevelési programunk egységes nevelési elveket tartalmaz. A törvényi szabályozásnak megfeleltetve az óvodai nevelés és alapfokú oktatás közös tartartalmi elemei egységesen, a nevelési program első részében kerültek meghatározásra. A 2009-ben elfogadott Pedagógiai Programunk ismételt felülvizsgálatát, átdolgozását a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" TÁMOP / pályázat szervezeti, tartalmi vállalási kötelezettségei tették szükségessé, továbbá a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény által szabályozott, az évfolyamismétlésre, a szöveges értékelésre és a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések adta lehetőségekkel már a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évtől élni kívánunk. Az eredeti alapokra építkező program átdolgozása során törekedtünk, hogy nevelő-oktató munkánk középtávú koncepciója korszerű elemekkel egészüljön ki, melyek koherensek a törvényi szabályozással és a NAT tartalmi elvárásaival. 6 Elek, augusztus 24. Pelle László igazgató

7 2. Az intézmény adatai, jogi státusza Az intézmény neve: Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: Az intézmény székhelye : 5742 Elek, Lőkösházi út Telefon: 66/ Fax: 66/ Honlap: Telephelyei: Általános iskola 1-4. évfolyam 5742 Elek, Lőkösházi út 10. Telefon: 70/ Sportcsarnok 5742 Elek, Hősök útja 14. Tagintézménye: Általános iskola 1-8. évolyam 5744 Kevermes, Battonyai u. 6 Telefon/fax: 68/ Telephelyei: Tornaterem 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 1. Csupaszív Óvoda I Kevermes, Felszabadulás u. 5 Telefon: 68/ Csupaszív Óvoda II Kevermes, Toldi u. 5 Telefon: 68/ Az intézmény alapítója: Az intézmény fenntartója: Az intézmény típusa: Elek-Kevermes Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elek-Kevermes Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: Óvoda, általános iskola alapfokú oktatás (évfolyamok száma: 8) Az intézmény alapításának éve: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az intézmény igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. Az intézmény szakfeladatai: Alapfokú oktatás óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Német, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató iskola, Sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók óvodai nevelése, iskolai oktatása-nevelése integrált és szegregált formában Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, Napköziotthonos, iskolaotthonos és tanulószoba ellátás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Diáksport Egyéb vendéglátás 7

8 3. Küldetésnyilatkozat A Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda küldetése az, hogy a beóvodázási és beiskolázási körzet gyermekeinek nevelésére, oktatására vonatkozó speciális társadalmi szükségletek kielégítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben valósuljon meg, amely kiváltja a települések lakosságának, az intézmény fenntartójának és partnereinek elégedettségét, elismerését. Óvodásainknak, tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, helytállni a globalizálódó világban. Célunk az, hogy a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése, az ifjúság segítése sajátos problémáinak megoldásában, a 3-14 éves korosztályú gyermekek személyiségének kibontakoztatását, harmonikus fejlődését az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével elősegítsük. A sokoldalú képességfejlesztéssel kialakítsuk a sikeres iskolakezdéshez, a pályaválasztáshoz szükséges testi-, szociális- és értelmi fejlettséget. Szeretnénk olyan gyermekeket, tanulókat nevelni, akik szeretik, védik a természetet, megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot. Alakuljon ki az általános emberi értékek iránti belső motiváltság és igény. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, gyermekeinkben, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük tanítványainkat ismereteik önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre. A szülőket legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink közösek, elvárjuk, hogy legyenek partnerek gyermekeik nevelésében. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel: a jövő nemzedékét neveljük. Ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra. Fontosnak tartjuk az eddig elért eredményeink megtartását, további javítását. Célunk, hogy: javuljanak az iskola eredményességi mutatói (kompetenciamérési eredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási adatok), a kompetenciaalapú oktatás a mindennapi pedagógiai gyakorlat részévé váljon, mérhetően csökkenjen a sajátos nevelési igényű tanulók aránya a tudatos, összehangolt és az érintett gyermekek minél korábban történő korai fejlesztésével, a tudatos esélykiegyenlítő munka eredményeként javuljanak a HHH-tanulók kompetenciamutatói és továbbtanulási eredményei. A német nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a német nyelv tanulását, a magyarországi németek történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók megtanulják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. 8

9 4. Helyzetelemzés Elek város lakosságának száma 5285, Kevermes nagyközség lakosainak száma Mindkét településen a lakosság főképp mezőgazdaságból él, a közeli városokban működő ipari üzemek megszűnőben vannak. A munkanélküliség aránya Eleken 14,63 %, Kevermesen 23,39 %. Az iskolaépületek a települések központjában helyezkednek el. A székhelyintézmény tanulóinak létszáma 390 fő, a településdemográfiai mutatóinak megfelelően lassú csökkenés tapasztalható. Nyolc évfolyammal működünk, minden évfolyamon két-három, párhuzamos osztállyal. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eredményességét nagymértékben befolyásolja a gyerekek szociális helyzete. Az iskolánk beiskolázási körzetében élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete rendkívül változatos képet mutat. Tanulóink 60%-a rendezett családi körülmények között él. A gyerekek 42%-a családban nő fel, ahol kettő, vagy több gyerek van. A gyerekek közel 50 %-a él olyan családban, ahol az egyik szülő átmenetileg vagy tartósan munkanélküli. A nevelő-oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül is megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Hátrányos helyzetű 45%, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya:15 %. A kevermesi tagintézmény gyermek/tanulólétszáma: óvodás: 85, iskolás: 164 fő. A tagintézményben közvetlenül érzékelhetők az olyan társadalmi jelenségek, mint a szegénység növekedése vagy a deviancia különböző formáinak terjedése, a családi kötelékek lazulása, a többség és a kisebbség közötti kapcsolatok alakulása vagy a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek növekedése. A családok szociális helyzete és az anyagi nehézségek nem maradnak kívül az iskola falain. A szülők egy jelentős hányada képtelen megbirkózni külső segítség nélkül a társadalmi elvárásokkal, és gyermekeik számára biztosítani a megfelelő életkörülményeket és életesélyeket. Sajnálatos tény, hogy az alapfokú nevelésben, oktatásban részesülő gyermekeink közül egyre nagyobb a szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetbe kerülők száma, melynek oka egyrészt a szülők alacsony iskolai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek hiányából adódik. A legutóbbi adatok szerint az óvodások 79 %-a hátrányos helyzetű, 40,7%-uk halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolás korosztály 83,5 %-a hátrányos helyzetű, 51,2%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. Rendkívül szoros korreláció figyelhető meg a családok szociális helyzete és a gyerekek tanulmányi teljesítménye között. Nagyon sok gyerek otthon nem kap segítséget, de még bíztatást sem a tanuláshoz. Közömbösség és a motiváció hiánya jellemzi a szülői közösség túlnyomó többségét. Nem a hátrányok megoldása, leküzdése a céljuk, hanem valahonnan kívülről várják a segítséget. Gyermekeik nevelésében adódó problémáknál minden felelősséget áthárítanak az iskolára. Az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése az élethosszig tartó tanulás elősegítése. A tanulók élethosszig tartó tanulásra való felkészítése komplex, soktényezős feladat, mely a változások igényét veti fel. Alapvető elvárás a közoktatási intézménnyel szemben, hogy az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciákat átadja, kifejlessze, hogy a tanuló olyan tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezzen, amelyek a gyakorlati életben jól használhatóak. Az egy életen át tartó tanulásra való felkészítés a tanár- és intézményközpontú szemléletről a tanuló- és tanuláscentrikus megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás szemléletében fontos a tanuláshoz való hozzáférés szélesítése, az esélyegyenlőség megvalósítása is. Diákjaink előrehaladását segítjük a tanórákon a kompetencia alapú oktatás bevezetésével. Az iskolában töltött idő minden percét hasznosan kell eltöltenie a gyereknek: délelőtt és délután is. Olyan programokat kell biztosítanunk, amellyel a tanulók személyisége gazdagodik, ismereteik bővülnek, és a hátrányaik csökkennek. 9

10 Az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben oktatunk, és ennek folytatásaként a felső tagozaton biztosítjuk a napköziotthonos/tanulószobai rendszert Az intézmény tárgyi feltételei A székhelyintézményben két épületben működik, melynek állaga koruktól függően változó képet mutat. Az újnak mondott épületrésznél már a folyamatos karbantartás sem tudja tartani a kor színvonalát. A régi épületek felújítása megtörtént, a sportcsarnok fűtése, hőszigetelése nagyon elavult. A kettő épületben összesen 21 osztályterem található és 5 szaktanteremként (informatika, idegen nyelv, rajz, háztartástan, fizika-kémia) funkcionál, a tantermeken kívül három kisterem, 5 szertár, 2 öltöző, 1 tornaterem, 1 sportcsarnok és a főépületben található könyvtár biztosítja a tanulók és a pedagógusok számára a zavartalan munkát. Az intézmény átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemléltetőeszközökkel, de jelentős részük elavult, folyamatos cseréjük és a NAT követelményeihez igazodó új eszközök beszerzése mindenképpen szükséges. A számítástechnikai teremben 26 gép segíti az informatikai ismeretek megfelelő oktatását. Az iskolai könyvtár 5000 kötetes állományával a tanulók rendszeres kölcsönzései mellett a könyvtárban tartott órák szolgálják az ismeretek bővítését. Az állományban való tájékozódást és a kölcsönzések nyilvántartását katalógus rendszer segíti. A székhelyintézmény épülete évfolyamos oktatás (Elek, Lőkösházi út ) 13 tanterem 5 szaktanterem 4 szertár 3 kisterem tornaterem 2 öltöző sportudvar könyvtárszoba A székhelyintézmény telephelye évfolyamos oktatás (Elek, Lőkösházi út 10.) 9 tanterem 1 szertár Sportcsarnok (Elek, Hősök útja 14.) Az iskola helyiségeinek bútorzata folyamatos karbantartással megfelelő, az általános iskolai oktatás alapkészleteivel rendelkezünk. A tagintézményben a tanítási órák, tanórán kívüli- és csoportfoglalkozások megtartására a következő helyiségekkel rendelkezünk: 8 tanterem, 1 szaktanterem, 1 fejlesztő szoba, 4 csoportszoba, könyvtárszoba, tornaterem. Az intézmény épületeinek régi falain belül is próbálunk évről évre esztétikus tanulási, nevelési tereket létrehozni. A tantermek, csoportszobák, közösségi terek - minimális fejlesztési lehetőségek híján - az évenkénti folyamatos meszelésnek, belső festésnek és a pedagógusok által végzett dekorálásnak, szemléltetőeszköz készítésnek köszönhetően a körülményekhez képest barátságosak. Az intézményi épületeik általános állapotának javítására, állagmegóvásra már hosszú évek óta nem került sor ban világításkorszerűsítés, 2008-ban sor került az iskola épületeinek külső nyílászáró 10

11 cseréire. Megoldásra váró feladat minden intézményi épületben az akadálymentes közlekedés biztosítása. Kopottak, cserére szorulnának a tantermi és óvodai bútorok, valamint az udvari mászókák is. Tagintézmény és telephelyei Iskola - Kevermes, Battonyai u. 6 8 tanterem 1 informatikai szaktanterem 1 fejlesztő szoba 3 szertár könyvtárszoba 1 játszóudvar Tornaterem - Kevermes, Felszabadulás u. 1. tornaterem 2 öltöző sportpálya Óvoda Csupaszív Óvoda I Kevermes, Felszabadulás u. 5. Az óvoda a község központjában található ban kezdte meg működését, egy régi épületben. Az intézmény a település központjában, könnyen megközelíthető helyen van. Az épületünk megfelelő komfort fokozatú, vonzó, tiszta és esztétikus. Az udvar mérete ideális, nagy füves rész és betonozott (burkolt) felület váltja egymást, van fedett játszórész, étkező és homokozó. A mozgásfejlesztő játékok, a tornaszerek változatos és sokszínű játékra ill. mozgásra kínálnak lehetőséget. Csupaszív Óvoda II Kevermes, Toldi u ben épült óvodának, és az újabban épült település részén, egészséges, tiszta környezetben helyezkedik el. A belső udvar tágas, füvesített és betonozott részből áll. Mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt, ahol a gyermekek nyugodt, derűs környezetben fejlődhetnek. Az óvodák épületei, berendezései, az udvarok, a gyermekeket körülvevő környezet megfelel a nevelési programnak. Az óvodák nagy tágas udvarát, különböző jellegű talajfelület borítja, ami változatos tevékenységet biztosít a gyermekek számára. Az árnyékolást fák és napernyők teszik lehetővé. A gyermekek szabad mozgását, edzését, változatos tevékenységét megfelelő méretű, de felújításra, bővítésre, fejlesztésre szoruló felszerelési tárgyak, udvari mászókák, hinták szolgálják. Helyiségek Felszabadulás u. 5. Toldi u. 5 Csoporttermek száma 2 2 Gyermekmosdó 1 1 Gyermeköltöző 3 3 Tálalókonyha 1 1 Felnőtt mosdó 1 1 Felnőtt öltöző 1 1 Szertár Személyi feltételek Tantestületünk összetétele évek óta stabilnak tekinthető. Iskolánk pedagógusainak létszáma: fő Ebből 6 fő óvónő, 23 fő tanító és 26 fő tanári, 1 fő egyetemi végzettségű középiskolai tanári képesítéssel rendelkezik.

12 A tantestület innovatív szemléletű, jellemző az új módszerek iránti nyitottság. A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű. Az elmúlt évek továbbképzései: A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának 6 fő kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában Árnyalt, szöveges értékelés a gyakorlatban Beszédfejlesztő szakvizsga Drámapedagógia a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére Dyslexia prevenció Fejlesztőpedagógiai szakvizsga Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Matematika kompetencia Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Óvodai nevelés Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Szociális, életviteli és környezeti kompetencia Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Szövegértésszövegalkotás Intézmény-fejlesztés és program-adaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásának elősegítésére IPR-képzés - Hatékony együttnevelés az iskolában Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Mentálhigiénés képzés Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Óvoda-iskola átmenet támogatása Projektmenedzsment Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban - az oktatás-irányításban és -szervezésben dolgozó szakemberek képzése Tanórai differenciálás a gyakorlatban Tanulásirányítás mesterfokon Tanügy-igazgatási szakvizsga Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása Változásmenedzsment 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 20 fő 7 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 21 fő 1+2 fő 2 fő 21 fő 1 fő 12

13 ECDL Közoktatás vezető szakvizsga IKT továbbképzés Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Menedzsmentképzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szövegértés-szövegalkotás 1-4. évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szövegértés-szövegalkotás 5-8 évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szociális életvitel és körny. komp évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szociális életvitel és körny.komp évfolyam Egyéb továbbképzés SNI gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés Általános pedagógiai módszertani képzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása ( projektpedagógia, epochális oktatás) Általános pedagógiai módszertani képzés: Tanulás tanulása IPR alkalmazása, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi módszertani képzés (IPR-light ) IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés fő 3 fő 10 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő 4 fő 10 fő 10 fő 28 fő 28 fő 13 Az intézményben 6 szakmai munkaközösség (óvodai, idegen nyelv, magyar, reál, osztályfőnöki, alsós) működik, ezek tevékenységét a pedagógusok által választott munkaközösség-vezetők irányítják. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát 13 fő technikai állomány segíti, melynek tagjai dajkák, adminisztrátor, a hivatalsegédek. Időszakosan közcélú munkavégzés keretében egyéb technikai dolgozókat foglalkoztatunk. A törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény munkáltatói jogkört gyakorlója az igazgató, a tagintézmény szakmai irányítását a tagintézmény-vezető végzi. Feladatkörüket, hatáskörüket a Közoktatási Törvény, az SZMSZ és a munkaköri leírások tartalmazzák A TÁMOP pályázat szervezeti, tartalmi kötelező elemeinek megvalósítása intézményünkben Kompetencia-alapú oktatás Kulcskompetenciák fejlesztése - Meghatározott tanulócsoportban, a Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.

14 - Meghatározott tanulócsoportban, a Matematika kulcskompetencia területen a tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. - Meghatározott tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. - Tantárgytömbösített oktatás, a szakrendszerű oktatás teljes intézményi időkerete 5%- ának mértékéig. - Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. - Oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. - Egy témahét megszervezése tanévenként. - Egy moduláris oktatási program tanévenként. IKT-eszközök használata, digitális készségek fejlesztése: - Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése oly módon, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása: - A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját, inklúzióját elősegítő programok intézményi alkalmazása. Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladat-ellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, jó gyakorlatok átvétele, alkalmazása. Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása. A pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése. Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása. 14

15 Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása Cél: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű gyermekek egy osztályban, csoportban történő, integrált nevelése, oktatása a többségi tanulókkal. Feladataink az IPR alkalmazása során: Az integrált tanulás-tanítás és gondoskodás során egyénre szabott, a hátránykompenzációs elvekre alapozott és a differenciált fejlesztést és fejlődéskövetést segítő módszerek kiválasztása, alkalmazása. Az IPR érvényesítésének feladatai: o új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása, o o o o o tartalomfejlesztő gyakorlatok bevezetése, hagyományos tanulási tér- és időkeretek megváltoztatása, pedagógus szerep áthangolása, a nevelésben-oktatásban érintett külső szereplők (család, gyermekvédelmi szervezetek, stb.) bevonása, differenciált értékelési szisztéma alkalmazása. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer intézményi adaptációja és működtetése intézményfejlesztést, pedagógiai, módszertani fejlesztést jelent, amely hatékony együttnevelés során a szociális környezetből és a képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó nevelő-oktató tevékenységben nyilvánul meg. Az IPR alkalmazása során kiemelt feltételek: - a be- és elfogadó szemlélet, - az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, - széleskörű tevékenységformák biztosítása, - az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, - a gyermek- és tanulóbarát környezet, - a kapcsolatfejlesztés, párbeszéd, - a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, - az infokommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata, - a gyermek és tanulóbarát intézményi környezet kialakítása, - a széleskörű, tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása, - a szülőkkel való partneri kapcsolat javítása az intézmény mindennapi életébe történő hangsúlyosabb bevonással, - a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése (CKÖ*, gyermekjóléti szolgálat, óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok, civil szervezetek, stb.); - az intézményfokozatok közötti átmenet segítése; óvoda-iskola, illetve általános iskolaközépiskola között (közös programok szervezése, egymás munkájának megismerése, tanítási tartalmak összehangolása, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés, eset megbeszélések, közös programfejlesztések), 15

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2013.

Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2013. Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (5350 Tiszafüred, Fő út 2.) 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben