Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA es tanév készült: augusztus 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31."

Átírás

1 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA es tanév készült: augusztus 31.

2 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert)

3 Tartalomjegyzék 3 1. BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGI STÁTUSZA KÜLDETÉSNYILATKOZAT HELYZETELEMZÉS AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK A TÁMOP PÁLYÁZAT SZERVEZETI, TARTALMI KÖTELEZŐ ELEMEINEK MEGVALÓSÍTÁSA INTÉZMÉNYÜNKBEN Kompetencia-alapú oktatás Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása IKT alkalmazása AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAMUNK ALAPELVE A PROGRAMUNK GLOBÁLIS CÉLRENDSZERE Óvodáink alapvető célja Általános nevelési feladataink Óvodai nevelésünk rendszerábrája Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok A FEJLESZTÉS TARTALMA A játék - és tanulási tevékenység: Szocializáció Munkatevékenység Szabadidős tevékenység A KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE Anyanyelv Matematika A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások: Mese-vers Zenei nevelés Vizuális nevelés Mindennapi testnevelés A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI: AZ ÓVODAI CSOPORTOK ÉS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYÜNK KAPCSOLATRENDSZERE SAJÁTOS FELADATAINK AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÉSE A 2009/2010-ES TANÉVBEN A DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ES FELADATELLÁTÁSI HELY (FELSŐ TAGOZAT) BEVEZETÉSRE KERÜLT KOMPETENCIA TERÜLETEK: PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULÁSRA KERÜLŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK: A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS FENNTARTHATÓSÁGA: ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK: Tantárgytömbösített oktatás Témahét Projekt (3 hetet meghaladó) A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák, módszerek, eljárások: Információs és kommunikációs technológia (IKT) bevezetése, alkalmazása a tanórákon:... 75

4 Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás A TÁMOP pályázat keretében került bevezetésre iskolánk alsó tagozatán a es tanévben a kompetencia alapú oktatás a következő területeken A kompetencia alapú oktatás implementációja Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület Integrált magyartanítás - a nyelv és az irodalom új viszonya Matematikai kompetenciaterület A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS FENNTARTHATÓSÁGA INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ALSÓ TAGOZATON Új tanulásszervezési eljárások A kompetencia alapú oktatás fenntarthatósága intézményünkben az alábbi módon valósul meg az 2.sz. feladatellátási helyen A programcsomagok tantárgyi rendszerbe való illeszkedése A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM SZOCIÁLIS HÁTRÁNYT ENYHÍTŐ TEVÉKENYSÉG A SZÜLŐ, A GYERMEK/TANULÓ, INTÉZMÉNY, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI, A TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Egészségnevelési program Mindennapos testnevelés megvalósítását szolgáló program FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM ISKOLAOTTHONOS NEVELÉS ÉS OKTATÁS Iskolánkban az 1-4. évfolyamon a szülői igényekre alapozva az iskolaotthonos oktatásszervezési forma valósul meg. Az iskolaotthon alapvető feladata, hogy a gondjaira bízott gyermekek számára biztonságot adjon és segítse a gyermek sikeres iskolai életét Az iskolaotthonos nevelés és oktatás a nem szakrendszerű oktatásra alapozva egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁS AZ ISKOLA HELYI TANTERVE AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK, ALKALMAZOTT TANTERVEK Alkalmazott tantervek és óraszámok Óraterv: székhelyintézmény Elek - általános tanterv szerint tanuló osztályok Óraterv: székhelyintézmény Elek - nemzetiségi német nyelvet tanuló osztályok Óraterv székhelyintézmény Elek eltérő tantervű tanulócsoportok számára Kevermesi tagintézmény óraterve Felhasználható órakeret és számított pedagógus létszám meghatározásának tervezete NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS ÓRAKERETE ÉS TARTALMA A nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5-6. évfolyamokon A nem szakrendszerű órák időkerete évfolyamonként, osztályokra lebontva AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai Az otthoni (napközis, iskolaotthoni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A TANULÓI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 1-8. évfolyamon Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Az iskolai jutalmazás formái Az iskolai elmarasztalás formái

5 8.8. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK NEMZETISÉGI NÉMET NYELVOKTATÁS FELADATAI A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE, ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA MELLÉKLETEK CSUPASZÍV ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐMUNKÁT, A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE Játékok, játékeszközök A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök A DR. MESTER GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB ESZKÖZÖK Eszközök az 1-4. évfolyam részére Eszközök az 5-8. évfolyam részére

6 1. Bevezetés Elek Város és Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 1-jétől közoktatási intézményátszervezést hajtott végre. Az óvodai nevelésről és az alapfokú nevelésrőloktatásról a jogelőd intézmények teljes körű jogutódlással történő megszüntetését követően új többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola alapfokú oktatás intézménytípus jött létre, Elek-Kevermes Közoktatás Társulás Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda néven. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 33. (7) és (8), valamint a 45. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kidolgozott egységes Nevelési programunk egységes nevelési elveket tartalmaz. A törvényi szabályozásnak megfeleltetve az óvodai nevelés és alapfokú oktatás közös tartartalmi elemei egységesen, a nevelési program első részében kerültek meghatározásra. A 2009-ben elfogadott Pedagógiai Programunk ismételt felülvizsgálatát, átdolgozását a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" TÁMOP / pályázat szervezeti, tartalmi vállalási kötelezettségei tették szükségessé, továbbá a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló évi LXXI. törvény által szabályozott, az évfolyamismétlésre, a szöveges értékelésre és a nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések adta lehetőségekkel már a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évtől élni kívánunk. Az eredeti alapokra építkező program átdolgozása során törekedtünk, hogy nevelő-oktató munkánk középtávú koncepciója korszerű elemekkel egészüljön ki, melyek koherensek a törvényi szabályozással és a NAT tartalmi elvárásaival. 6 Elek, augusztus 24. Pelle László igazgató

7 2. Az intézmény adatai, jogi státusza Az intézmény neve: Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: Az intézmény székhelye : 5742 Elek, Lőkösházi út Telefon: 66/ Fax: 66/ Honlap: Telephelyei: Általános iskola 1-4. évfolyam 5742 Elek, Lőkösházi út 10. Telefon: 70/ Sportcsarnok 5742 Elek, Hősök útja 14. Tagintézménye: Általános iskola 1-8. évolyam 5744 Kevermes, Battonyai u. 6 Telefon/fax: 68/ Telephelyei: Tornaterem 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 1. Csupaszív Óvoda I Kevermes, Felszabadulás u. 5 Telefon: 68/ Csupaszív Óvoda II Kevermes, Toldi u. 5 Telefon: 68/ Az intézmény alapítója: Az intézmény fenntartója: Az intézmény típusa: Elek-Kevermes Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Elek-Kevermes Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: Óvoda, általános iskola alapfokú oktatás (évfolyamok száma: 8) Az intézmény alapításának éve: Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján szakmailag önálló jogi személy. A rábízott vagyonnal, költségvetésével részben önállóan gazdálkodik. Az intézmény igazgatója gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. Az intézmény szakfeladatai: Alapfokú oktatás óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Német, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató iskola, Sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók óvodai nevelése, iskolai oktatása-nevelése integrált és szegregált formában Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, Napköziotthonos, iskolaotthonos és tanulószoba ellátás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Diáksport Egyéb vendéglátás 7

8 3. Küldetésnyilatkozat A Dr Mester György Általános Iskola és Óvoda küldetése az, hogy a beóvodázási és beiskolázási körzet gyermekeinek nevelésére, oktatására vonatkozó speciális társadalmi szükségletek kielégítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben valósuljon meg, amely kiváltja a települések lakosságának, az intézmény fenntartójának és partnereinek elégedettségét, elismerését. Óvodásainknak, tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, helytállni a globalizálódó világban. Célunk az, hogy a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése, az ifjúság segítése sajátos problémáinak megoldásában, a 3-14 éves korosztályú gyermekek személyiségének kibontakoztatását, harmonikus fejlődését az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével elősegítsük. A sokoldalú képességfejlesztéssel kialakítsuk a sikeres iskolakezdéshez, a pályaválasztáshoz szükséges testi-, szociális- és értelmi fejlettséget. Szeretnénk olyan gyermekeket, tanulókat nevelni, akik szeretik, védik a természetet, megbízhatóak, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők és elfogadják a másságot. Alakuljon ki az általános emberi értékek iránti belső motiváltság és igény. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, gyermekeinkben, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük tanítványainkat ismereteik önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre. A szülőket legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink közösek, elvárjuk, hogy legyenek partnerek gyermekeik nevelésében. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel: a jövő nemzedékét neveljük. Ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék fejlődésre és kiválóságra. Fontosnak tartjuk az eddig elért eredményeink megtartását, további javítását. Célunk, hogy: javuljanak az iskola eredményességi mutatói (kompetenciamérési eredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási adatok), a kompetenciaalapú oktatás a mindennapi pedagógiai gyakorlat részévé váljon, mérhetően csökkenjen a sajátos nevelési igényű tanulók aránya a tudatos, összehangolt és az érintett gyermekek minél korábban történő korai fejlesztésével, a tudatos esélykiegyenlítő munka eredményeként javuljanak a HHH-tanulók kompetenciamutatói és továbbtanulási eredményei. A német nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a német nyelv tanulását, a magyarországi németek történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók megtanulják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. 8

9 4. Helyzetelemzés Elek város lakosságának száma 5285, Kevermes nagyközség lakosainak száma Mindkét településen a lakosság főképp mezőgazdaságból él, a közeli városokban működő ipari üzemek megszűnőben vannak. A munkanélküliség aránya Eleken 14,63 %, Kevermesen 23,39 %. Az iskolaépületek a települések központjában helyezkednek el. A székhelyintézmény tanulóinak létszáma 390 fő, a településdemográfiai mutatóinak megfelelően lassú csökkenés tapasztalható. Nyolc évfolyammal működünk, minden évfolyamon két-három, párhuzamos osztállyal. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eredményességét nagymértékben befolyásolja a gyerekek szociális helyzete. Az iskolánk beiskolázási körzetében élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete rendkívül változatos képet mutat. Tanulóink 60%-a rendezett családi körülmények között él. A gyerekek 42%-a családban nő fel, ahol kettő, vagy több gyerek van. A gyerekek közel 50 %-a él olyan családban, ahol az egyik szülő átmenetileg vagy tartósan munkanélküli. A nevelő-oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül is megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Hátrányos helyzetű 45%, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya:15 %. A kevermesi tagintézmény gyermek/tanulólétszáma: óvodás: 85, iskolás: 164 fő. A tagintézményben közvetlenül érzékelhetők az olyan társadalmi jelenségek, mint a szegénység növekedése vagy a deviancia különböző formáinak terjedése, a családi kötelékek lazulása, a többség és a kisebbség közötti kapcsolatok alakulása vagy a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek növekedése. A családok szociális helyzete és az anyagi nehézségek nem maradnak kívül az iskola falain. A szülők egy jelentős hányada képtelen megbirkózni külső segítség nélkül a társadalmi elvárásokkal, és gyermekeik számára biztosítani a megfelelő életkörülményeket és életesélyeket. Sajnálatos tény, hogy az alapfokú nevelésben, oktatásban részesülő gyermekeink közül egyre nagyobb a szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetbe kerülők száma, melynek oka egyrészt a szülők alacsony iskolai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek hiányából adódik. A legutóbbi adatok szerint az óvodások 79 %-a hátrányos helyzetű, 40,7%-uk halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolás korosztály 83,5 %-a hátrányos helyzetű, 51,2%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. Rendkívül szoros korreláció figyelhető meg a családok szociális helyzete és a gyerekek tanulmányi teljesítménye között. Nagyon sok gyerek otthon nem kap segítséget, de még bíztatást sem a tanuláshoz. Közömbösség és a motiváció hiánya jellemzi a szülői közösség túlnyomó többségét. Nem a hátrányok megoldása, leküzdése a céljuk, hanem valahonnan kívülről várják a segítséget. Gyermekeik nevelésében adódó problémáknál minden felelősséget áthárítanak az iskolára. Az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése az élethosszig tartó tanulás elősegítése. A tanulók élethosszig tartó tanulásra való felkészítése komplex, soktényezős feladat, mely a változások igényét veti fel. Alapvető elvárás a közoktatási intézménnyel szemben, hogy az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciákat átadja, kifejlessze, hogy a tanuló olyan tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezzen, amelyek a gyakorlati életben jól használhatóak. Az egy életen át tartó tanulásra való felkészítés a tanár- és intézményközpontú szemléletről a tanuló- és tanuláscentrikus megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás szemléletében fontos a tanuláshoz való hozzáférés szélesítése, az esélyegyenlőség megvalósítása is. Diákjaink előrehaladását segítjük a tanórákon a kompetencia alapú oktatás bevezetésével. Az iskolában töltött idő minden percét hasznosan kell eltöltenie a gyereknek: délelőtt és délután is. Olyan programokat kell biztosítanunk, amellyel a tanulók személyisége gazdagodik, ismereteik bővülnek, és a hátrányaik csökkennek. 9

10 Az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben oktatunk, és ennek folytatásaként a felső tagozaton biztosítjuk a napköziotthonos/tanulószobai rendszert Az intézmény tárgyi feltételei A székhelyintézményben két épületben működik, melynek állaga koruktól függően változó képet mutat. Az újnak mondott épületrésznél már a folyamatos karbantartás sem tudja tartani a kor színvonalát. A régi épületek felújítása megtörtént, a sportcsarnok fűtése, hőszigetelése nagyon elavult. A kettő épületben összesen 21 osztályterem található és 5 szaktanteremként (informatika, idegen nyelv, rajz, háztartástan, fizika-kémia) funkcionál, a tantermeken kívül három kisterem, 5 szertár, 2 öltöző, 1 tornaterem, 1 sportcsarnok és a főépületben található könyvtár biztosítja a tanulók és a pedagógusok számára a zavartalan munkát. Az intézmény átlagos szinten rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemléltetőeszközökkel, de jelentős részük elavult, folyamatos cseréjük és a NAT követelményeihez igazodó új eszközök beszerzése mindenképpen szükséges. A számítástechnikai teremben 26 gép segíti az informatikai ismeretek megfelelő oktatását. Az iskolai könyvtár 5000 kötetes állományával a tanulók rendszeres kölcsönzései mellett a könyvtárban tartott órák szolgálják az ismeretek bővítését. Az állományban való tájékozódást és a kölcsönzések nyilvántartását katalógus rendszer segíti. A székhelyintézmény épülete évfolyamos oktatás (Elek, Lőkösházi út ) 13 tanterem 5 szaktanterem 4 szertár 3 kisterem tornaterem 2 öltöző sportudvar könyvtárszoba A székhelyintézmény telephelye évfolyamos oktatás (Elek, Lőkösházi út 10.) 9 tanterem 1 szertár Sportcsarnok (Elek, Hősök útja 14.) Az iskola helyiségeinek bútorzata folyamatos karbantartással megfelelő, az általános iskolai oktatás alapkészleteivel rendelkezünk. A tagintézményben a tanítási órák, tanórán kívüli- és csoportfoglalkozások megtartására a következő helyiségekkel rendelkezünk: 8 tanterem, 1 szaktanterem, 1 fejlesztő szoba, 4 csoportszoba, könyvtárszoba, tornaterem. Az intézmény épületeinek régi falain belül is próbálunk évről évre esztétikus tanulási, nevelési tereket létrehozni. A tantermek, csoportszobák, közösségi terek - minimális fejlesztési lehetőségek híján - az évenkénti folyamatos meszelésnek, belső festésnek és a pedagógusok által végzett dekorálásnak, szemléltetőeszköz készítésnek köszönhetően a körülményekhez képest barátságosak. Az intézményi épületeik általános állapotának javítására, állagmegóvásra már hosszú évek óta nem került sor ban világításkorszerűsítés, 2008-ban sor került az iskola épületeinek külső nyílászáró 10

11 cseréire. Megoldásra váró feladat minden intézményi épületben az akadálymentes közlekedés biztosítása. Kopottak, cserére szorulnának a tantermi és óvodai bútorok, valamint az udvari mászókák is. Tagintézmény és telephelyei Iskola - Kevermes, Battonyai u. 6 8 tanterem 1 informatikai szaktanterem 1 fejlesztő szoba 3 szertár könyvtárszoba 1 játszóudvar Tornaterem - Kevermes, Felszabadulás u. 1. tornaterem 2 öltöző sportpálya Óvoda Csupaszív Óvoda I Kevermes, Felszabadulás u. 5. Az óvoda a község központjában található ban kezdte meg működését, egy régi épületben. Az intézmény a település központjában, könnyen megközelíthető helyen van. Az épületünk megfelelő komfort fokozatú, vonzó, tiszta és esztétikus. Az udvar mérete ideális, nagy füves rész és betonozott (burkolt) felület váltja egymást, van fedett játszórész, étkező és homokozó. A mozgásfejlesztő játékok, a tornaszerek változatos és sokszínű játékra ill. mozgásra kínálnak lehetőséget. Csupaszív Óvoda II Kevermes, Toldi u ben épült óvodának, és az újabban épült település részén, egészséges, tiszta környezetben helyezkedik el. A belső udvar tágas, füvesített és betonozott részből áll. Mozgásfejlesztő játékokkal felszerelt, ahol a gyermekek nyugodt, derűs környezetben fejlődhetnek. Az óvodák épületei, berendezései, az udvarok, a gyermekeket körülvevő környezet megfelel a nevelési programnak. Az óvodák nagy tágas udvarát, különböző jellegű talajfelület borítja, ami változatos tevékenységet biztosít a gyermekek számára. Az árnyékolást fák és napernyők teszik lehetővé. A gyermekek szabad mozgását, edzését, változatos tevékenységét megfelelő méretű, de felújításra, bővítésre, fejlesztésre szoruló felszerelési tárgyak, udvari mászókák, hinták szolgálják. Helyiségek Felszabadulás u. 5. Toldi u. 5 Csoporttermek száma 2 2 Gyermekmosdó 1 1 Gyermeköltöző 3 3 Tálalókonyha 1 1 Felnőtt mosdó 1 1 Felnőtt öltöző 1 1 Szertár Személyi feltételek Tantestületünk összetétele évek óta stabilnak tekinthető. Iskolánk pedagógusainak létszáma: fő Ebből 6 fő óvónő, 23 fő tanító és 26 fő tanári, 1 fő egyetemi végzettségű középiskolai tanári képesítéssel rendelkezik.

12 A tantestület innovatív szemléletű, jellemző az új módszerek iránti nyitottság. A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű. Az elmúlt évek továbbképzései: A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának 6 fő kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában Árnyalt, szöveges értékelés a gyakorlatban Beszédfejlesztő szakvizsga Drámapedagógia a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére Dyslexia prevenció Fejlesztőpedagógiai szakvizsga Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Matematika kompetencia Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Óvodai nevelés Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Szociális, életviteli és környezeti kompetencia Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra - Szövegértésszövegalkotás Intézmény-fejlesztés és program-adaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásának elősegítésére IPR-képzés - Hatékony együttnevelés az iskolában Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Mentálhigiénés képzés Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés Óvoda-iskola átmenet támogatása Projektmenedzsment Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban - az oktatás-irányításban és -szervezésben dolgozó szakemberek képzése Tanórai differenciálás a gyakorlatban Tanulásirányítás mesterfokon Tanügy-igazgatási szakvizsga Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása Változásmenedzsment 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 20 fő 7 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 21 fő 1+2 fő 2 fő 21 fő 1 fő 12

13 ECDL Közoktatás vezető szakvizsga IKT továbbképzés Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben Menedzsmentképzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szövegértés-szövegalkotás 1-4. évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szövegértés-szövegalkotás 5-8 évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szociális életvitel és körny. komp évfolyam Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: szociális életvitel és körny.komp évfolyam Egyéb továbbképzés SNI gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés Általános pedagógiai módszertani képzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása ( projektpedagógia, epochális oktatás) Általános pedagógiai módszertani képzés: Tanulás tanulása IPR alkalmazása, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi módszertani képzés (IPR-light ) IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés fő 3 fő 10 fő 2 fő 2 fő 1 fő 1 fő 4 fő 2 fő 1 fő 4 fő 10 fő 10 fő 28 fő 28 fő 13 Az intézményben 6 szakmai munkaközösség (óvodai, idegen nyelv, magyar, reál, osztályfőnöki, alsós) működik, ezek tevékenységét a pedagógusok által választott munkaközösség-vezetők irányítják. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát 13 fő technikai állomány segíti, melynek tagjai dajkák, adminisztrátor, a hivatalsegédek. Időszakosan közcélú munkavégzés keretében egyéb technikai dolgozókat foglalkoztatunk. A törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény munkáltatói jogkört gyakorlója az igazgató, a tagintézmény szakmai irányítását a tagintézmény-vezető végzi. Feladatkörüket, hatáskörüket a Közoktatási Törvény, az SZMSZ és a munkaköri leírások tartalmazzák A TÁMOP pályázat szervezeti, tartalmi kötelező elemeinek megvalósítása intézményünkben Kompetencia-alapú oktatás Kulcskompetenciák fejlesztése - Meghatározott tanulócsoportban, a Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.

14 - Meghatározott tanulócsoportban, a Matematika kulcskompetencia területen a tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. - Meghatározott tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. - Tantárgytömbösített oktatás, a szakrendszerű oktatás teljes intézményi időkerete 5%- ának mértékéig. - Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. - Oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása: - Egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként. - Egy témahét megszervezése tanévenként. - Egy moduláris oktatási program tanévenként. IKT-eszközök használata, digitális készségek fejlesztése: - Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése oly módon, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása: - A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációját, inklúzióját elősegítő programok intézményi alkalmazása. Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladat-ellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, jó gyakorlatok átvétele, alkalmazása. Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása. A pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése. Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása. 14

15 Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazása Cél: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű gyermekek egy osztályban, csoportban történő, integrált nevelése, oktatása a többségi tanulókkal. Feladataink az IPR alkalmazása során: Az integrált tanulás-tanítás és gondoskodás során egyénre szabott, a hátránykompenzációs elvekre alapozott és a differenciált fejlesztést és fejlődéskövetést segítő módszerek kiválasztása, alkalmazása. Az IPR érvényesítésének feladatai: o új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása, o o o o o tartalomfejlesztő gyakorlatok bevezetése, hagyományos tanulási tér- és időkeretek megváltoztatása, pedagógus szerep áthangolása, a nevelésben-oktatásban érintett külső szereplők (család, gyermekvédelmi szervezetek, stb.) bevonása, differenciált értékelési szisztéma alkalmazása. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer intézményi adaptációja és működtetése intézményfejlesztést, pedagógiai, módszertani fejlesztést jelent, amely hatékony együttnevelés során a szociális környezetből és a képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó nevelő-oktató tevékenységben nyilvánul meg. Az IPR alkalmazása során kiemelt feltételek: - a be- és elfogadó szemlélet, - az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, - széleskörű tevékenységformák biztosítása, - az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, - a gyermek- és tanulóbarát környezet, - a kapcsolatfejlesztés, párbeszéd, - a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, - az infokommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata, - a gyermek és tanulóbarát intézményi környezet kialakítása, - a széleskörű, tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása, - a szülőkkel való partneri kapcsolat javítása az intézmény mindennapi életébe történő hangsúlyosabb bevonással, - a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése (CKÖ*, gyermekjóléti szolgálat, óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok, civil szervezetek, stb.); - az intézményfokozatok közötti átmenet segítése; óvoda-iskola, illetve általános iskolaközépiskola között (közös programok szervezése, egymás munkájának megismerése, tanítási tartalmak összehangolása, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés, eset megbeszélések, közös programfejlesztések), 15

16 - az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd kialakítása (szegregáló nevelés- és oktatásszervezési formák felszámolása, befogadó szemlélet kialakítása a pedagógusokban, a gyermekekben, tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelési igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt). Az általános iskolában a pedagógiai munka kiemelt feladata az érintett gyermekek hátrányainak feltérképezése az alapvető képesség és készségterületeken, az egészséges személyiségfejlődés, a szociális fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehézségek területén: - a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervek készítésében: megjelölve benne a hátrányokat, azok fokát, a kompenzációs feladatokat, a tevékenységeket, a módszereket és a szervezeti kereteket, színtereket, - a differenciált tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó és az érdeklődési körnek megfelelő foglalkozások biztosításában: ennek eredményeként a lemorzsolódási, továbbtanulási, kompetenciamérési eredmények az érintett tanulók körében folyamatosan javulnak, - az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programok megvalósítása, - HHH gyerekek és tanulók esetében a háromhavonkénti értékelő megbeszélés, amelybe minél több érintett fél bevonása indokolt. Sikerkritériumok: Nevelési céljainkat, feladatainkat megvalósultnak tekintjük, ha: - Sikerül tanulóinkkal elsajátíttatnunk a helyi tantervekben továbbhaladási feltételként meghatározott ismeretanyagot, kifejlesztjük az adott életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő kulcskompetenciákat, képességeket, készségeket, gondolkodási műveleteket, a kulturált magatartási szokásokat. - A fenntartási időszak végére a TÁMOP pályázati vállalási kötelezettségek szervezeti, tartalmi egységeit megvalósítjuk. - Az előző ötéves átlagot figyelembe véve: nem következik be csökkenés a tantárgyitanulmányi eredményekben, a különböző szintű és tartalmú versenyeken elért eredményekben. - Javulnak a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási mutatói. - A közvetlen illetve közvetett partnerek körében végzett, az iskola működésével, eredményességével, hatékonyságával kapcsolatos elégedettségi vizsgálatok tapasztalatai pozitív irányú változást mutatnak. - Különböző pénzügyi források, pályázatok igénybevételével, megszerzésével biztosítani tudjuk a hatékony nevelő-oktatómunka, a tanórán kívüli tevékenységi formák, a szabadidő hasznos eltöltésének személyi tárgyi feltételeit. - A felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése az év végi mérésekkel alátámasztva fejlődést mutat. - Felderítjük tanulóink veszélyeztetettségének okait, és megtaláljuk a segítségnyújtás leghatékonyabb módját. - A beilleszkedési zavarral küszködő gyermekek a közösség tagjaivá válnak. - Szülők, tanulók, nevelők együtt tudnak működni, a konfliktusokat, vitás helyzeteket kompromisszumra törekvően oldjuk meg. - Nem növekszik az iskolai balesetek száma. 16

17 - Sikerül gazdag programkínálattal élnünk a gyermekek felé. Eljárások, módszerek: A pedagógiai alapelvek érvényre juttatását, az értékek közvetítését, céljaink elérését, feladataink megvalósítását szolgálják iskolánk pedagógusai által alkalmazott eljárások, módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül IKT alkalmazása A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: Csoportmunka Pármunka-tanulópár Egyénre szabott munka Részben egyénre szabott munka Önálló munka A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a következők a megvalósulási formái: Mennyiségi differenciálás Minőségi differenciálás Tanulási követelmények differenciálása Óratípusok: Új ismeretanyag feldolgozása Alkalmazás-gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés Alkalmazására szánt feladattípusok: Problémamegoldó csoportfeladatok Alkotó feladatok Felfedező, kutató feladatok Érvelésre-vitára alkalmas feladatok Ellenőrzés, értékelés Digitális tartalmak: az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal, az intézmény saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök. 17

18 5. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet megismerése, a kommunikációra, mesére, a művészeti élmény nyújtására épít. Ennek megfelelően saját készítésű programunk magában foglalja a Tevékenység központú óvodai nevelés, valamint az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programok elemeit. A 2006/2007. nevelési évtől kezdődően bevezetésre került a Kompetencia alapú óvodai nevelés programja Nevelési programunk alapelve Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek nevelésünk a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartására irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő családok /migráns/ gyermekei meg tudják őrizni önazonosságukat, lehetőséget biztosítunk az interkulturális nevelésen alapuló integrációra, az emberi jogok és alapvető szabadságokjogok védelmére. A másság elfogadása, tiszteletben tartása, nyugodt, családias légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. A gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítása Kiindulási pontjaink Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. A felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet. Minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt természetesen fogja fel, minden lelki feszültség nélkül. Gyermekképünk Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, településhez kötődő, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadni tudó, együttműködő. Tudjon nevetni, felfedezni, csodálkozni. Erősen kötődjön a meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységhez, látszódjon rajta a kiegyensúlyozottság A programunk globális célrendszere Óvodáink alapvető célja Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, helyes mintaadással. A beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása s a válaszok lehetőségének biztosítása. Kompetencia alapú Óvodai Nevelés célja: A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek alapja az, hogy a gyermek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. 18

19 Általános nevelési feladataink Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, valamint mindazon feltételek biztosítása (személyi, tér, idő, eszköz) amelyek a célok megvalósításához szükséges. A nevelési feladataink maradéktalan teljesítéséhez az engedélyezett csoportszámoknak megfelelő vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően óvodapedagógusi és dajkai létszámot a fenntartó önkormányzat biztosítja az adott nevelési évben. Óvodánkban a pedagógusok továbbképzése tervszerűen és leszabályozott rendszerben történik. Nevelőtestületünk tagjai szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra törekvő nevelők, akik képesek az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. Jellemző rájuk az önképzés, a továbbképzés, a szaktudás megújítására való törekvés. Nevelőtestületünk légköre nyugodt, derűs. Lehetőséget biztosítunk az önállóságra, a kezdeményezésre. Lehetőség van az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülésére,a gyermek érdekeit figyelembe tartva. Érzelmi nevelés és szocializáció: Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalmas, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör megteremtése; Olyan óvodai élet szervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a szimbólumok, jelek erősítenek meg olyan erkölcsi tulajdonságokat, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett munka öröme, önzetlenség. A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességének fejlődését, testi harmóniájának kialakulását; A gyermek gyermek, felnőtt gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést, önértékelést. Segítjük az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseket. A gyermek legyen képes a környezetében lévő emberi kapcsolatokban észrevenni a jót és a rosszat. Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés; A szociális érzékenység kialakulása segítse a barátkozást, tegye lehetővé, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban. Esztétikai nevelés: Egyéni igények figyelembevételével, esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása; Harmonikus, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban a természetben, tárgyi-, társadalmi környezetben egyaránt; Képesek legyenek a tárgyi emberi természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát; Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. Értelmi nevelés: Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakulását, a szűkebb tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását; A gyermekek kíváncsisága utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkozást különös tekintettel a kreativitásra; A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkozási műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását; A meghitt beszélgetések erősítik a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét; Az érzelmi alapigények biztosítása biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális eszközök segítségével szabadon kifejezhessék. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A nevelés egész folyamatának szerves része, jelen van a nevelő tevékenység egészében. Az anyanyelv fejlesztése 19

20 és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, mintaadással, szabályközvetítéssel - hozzájárul az eredményes megvalósításhoz, az iskolaérettség megalapozásához. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermeki miliővel való érintkezésnek, az önkifejezésnek, a gondolkodásnak legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik biztonságérzete, tájékozódóképessége, bővülnek ismeretei. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben figyelmet kell fordítanunk a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére. A beszédkapcsolatok kialakulásának alapja a biztonságot nyújtó, derűs közeg, a közvetlen, támogató pedagógusi attitűd. A nyelvi kommunikációs helyzetek kialakulásának alapvető feltétele az egymást meghallgató, beszélő társak beszédkedve, beszédképessége, az anyanyelv szókincsének hangzásbeli és szövegszerkesztési sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata. Az óvodai nevelési programunk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építve biztosítson változatos tevékenységeket, melyen keresztül további tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermeki spontaneitás felkeltése az anyanyelvi nevelés elengedhetetlen feltétele. Változatos élményekkel (mese, vers, bábjáték, dramatikus játék, séta, stb), az óvodapedagógus modellbeszédével fejleszthető a kifejező, változatos szókincs, az érzelmeket megjelenítő viselkedés. Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében a hátrányos helyzetű (nyelvi hátrányokkal küzdő) gyermekek fejlesztését éppoly fontosnak ítéljük, mint a tehetségek gondozását. Ebből következően fejlesztési elveink a differenciált egyéni képességfejlesztést szolgálják. A gyermek legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük, fokozottan van jelen minden tevékenységben a szabad játék hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyermek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását. A játékra jellemző az izgatottság és az öröm érzése, kísérője a jó hangulat és a könnyedség. A játéknak és a tanulásnak is a gyermek tevékenységi vágya, természetes kíváncsisága, az önállóságra törekvés szándéka az alapja. A gyermekek a játékba integrálást tevékenységek során szerzett tapasztalataik és élményeik alapján tanulnak, egyenként, kisebb csoportokban vagy közösen az egész csoporttal. Célunk, hogy minél sokrétűbb, tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás, a gyermeki tevékenységek biztosítsák a felfedezés lehetőségét, annak örömét Óvodai nevelésünk rendszerábrája A nevelés célja, feladata A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok Nevelésünk tevékenységformái Játék Vers, mese Mozgás, mozgásos játék Matematika Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka Természet, társadalom, ember Munka jellegű tevékenységek Óvodánk kapcsolatrendszere Család Fenntartó, szakmai szervezetek, iskola, közművelődési intézmények, egészségügyi intézmények A fejlődés eredménye az óvodáskor végére. 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára.

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára. 4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE Alapelveinkből, domináns értékeinkből következő, kiemelten kezelt stratégiai céljaink, ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. C:\Users\Klemm Tamás\Documents\005_Iskolai\Pedagogiai_Program_2013_Javitva_2015_aug_27B.doc 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben