A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei 2001.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei 2001."

Átírás

1 A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Segítı kézfogás személyi (szociális) szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében a programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával valósítottuk meg. A foglalkoztatási program 18 Baranya megyei településen zajlott, a szociális alapellátások területén július július 14-ig. A program egyik célkitőzése volt, hogy megvizsgáljuk, mennyire életképes szolgáltatási forma a különbözı településtípusonként és egyes kistérségenként a piaci alapú szociális szolgáltatások lehetısége. A program felmérései alapján egyes településeken bevezethetı, és mőködik is a rendszer, egyes szolgáltatások esetében, pl.: Bóly óradíjat számítanak fel a házi gondozás, környezeti és személyi higiéné biztosításáért, míg Alsómocsoládon a szociális teleház keretein belül mőködı szolgáltatások közül (jelenleg az általunk foglalkozatott házi gondozó biztosítja ezeket a szolgáltatásokat) a mosás, vasalás térítésköteles. A többségében ormánsági kistelepülésen a szociális személyi szolgáltatásokra igazán nagy igény van, de térítési díj ellenében nem kérik a rászorulók. Ennek legfıbb oka, hogy jövedelmeik rendkívül alacsonyak. A program lezárásával az önkormányzatok 50 %-a vállalta a munkavállaló tovább foglalkoztatását. Szociális közmunkaprogram a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával A munkanélküliség csökkentésére alkalmas szociális szolgáltatások nyújtása és szervezése. Az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó állami, önkormányzati közfeladatok ellátásának ösztönzése, mely révén minél nagyobb arányban kerüljenek foglalkoztatásra a munkanélküliek. A program szükségességét az támasztja alá, hogy az utóbbi években mind Baranya, mind Somogy és Tolna megyékben jelentıs változások következetek be a lakosság szociális helyzetében és foglalkoztatásában. Egyre szélesebb körben jelentkezik az elszegényedési folyamat, az idıskorúak száma és aránya jelentısen megnövekedett és ezen tendenciák miatt folyamatosan emelkedik a szociális ellátórendszert igénybe vevık száma. Az elızıek miatt a települési önkormányzatok kötelezı feladataikat egyre nehezebben tudják ellátni, a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén a törvényi elıírásoknak többnyire csak hiányosan tudnak megfelelni. A normatív pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokon túl a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszervezése és biztosítása komoly terheket ró a településekre. A szükségletekkel összhangban a program elsıdleges célja az, hogy a települések fejleszthessék a szociális ellátó rendszereiket, ezen belül is a legnagyobb gondot okozó személyi feltételeket biztosíthassák. A 18 hónapon át tartó program megvalósítása kiemelt fontosságú, hiszen a települési önkormányzatok nem, vagy csak nehezen tudják kezelni a munkanélküliséget, a jelen foglalkoztatás ugyanakkor javítja és számos kistelepülés esetében pedig, elindítja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat.

2 2 A foglalkoztatottak az alábbi szakmai területeken tevékenykednek: házi szociális segítségnyújtás, idısgondozás, személyi szolgáltatások; családsegítés; szociális földprogramhoz kapcsolódó szociális személyi szolgáltatás; gyermekjóléti szolgáltatás; hajléktalanok szakellátásának fejlesztése; állami gondoskodásban részesülı gyermekek felügyelete, gondozása, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (ún. szakellátás). A program idıtartama: július dec. 31., 48 foglalkoztató települési önkormányzat, önkormányzati intézmény és civil szervezetek részételével 124 fı foglalkoztatása történik. Területi Menedzserszervezeti feladatok a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával A Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye hátrányos helyzető kistérségeiben a meghirdetéstıl a megvalósulásig koordináljuk a minisztérium által meghirdetett programokat. Ennek keretében az aktív szociálpolitikai eszközök fogalomkategóriába tartozó programok a évben Sellye, Sásd kistérségekben, illetve Siklós rész-kistérségben nyújtottak támogatást a szociális alapellátó-rendszer és a munkanélküli lakosság körében. Év elején a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális alapellátások fejlesztésére kiírt pályázati lehetıségek kapcsán kistérségi fórumokat szerveztünk, melyek: Somogyapáti, Sásd, Sellye helyszíneken voltak. Itt ismertetésre kerültek a pályázati felhíváson kívül a Forrásközpont egyéb programjai is. A pályázatírás idıszakában folyamatos pályázati tanácsadás biztosítása volt az egyik feladat, amelyet a települési önkormányzatok képviselıi kihasználtak. Segítségünkkel több nyertes pályázat is született, pl. Bikal, Bánfa, Csertı településeken. Szociális földprogramok koordinálása Baranya megyében Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával A kedvezményezett kistérségekbıl (Sellye, Siklós, Sásd) 2000-ben a 18 támogatott program 20 millió Ft-t használhatott fel. A programok tényleges lebonyolítása, mőködtetése 2001-ben történt. A program keretében az önkormányzatok a településeken élı hátrányos helyzető családok számára biztosítják a mezıgazdasági termeléshez szükséges alapokat, pl.: termıföld, mezıgazdasági szolgáltatások, tenyészállatok, vetımag, egyéb szaporítóanyag, kemikáliák, stb. A programok változatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is mások. Többségében a családi önellátást célozzák, kiegészítı jövedelemhez juttatják a kedvezményezetteket, folyamatos munkára ösztönzik az abban résztvevıket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig számszerősíthetı, kimutatható. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a programok elkészítéséhez, a mőködtetés szakmai hátteréhez folyamatos segítséget, tanácsadási lehetıséget biztosít. 2. Tudományos tevékenység, kutatás Szentlırinc város szociális tervének elıkészítése Szentlırinc és a Forrásközpont között évek óta tartó szakmai együttmőködési kapcsolat van (pl. szociális közmunka program, OFA projekt, szociális fejlesztési program-dokumentáció elkészítése), ezen együttmőködés tapasztalata alapján lehetıvé vált, hogy 2001-ben elıkészítsük (adatgyőjtés, kutatási tevékenység a szociális ellátórendszerre vonatkozóan) a város szociális tervét. Szentlırincen óta mőködik a fejleszteni kívánt igazgatási

3 3 mintahely program, mely eddig is hozzájárult az önkormányzati kötelezı szociális feladatok hatékonyabb ellátásához, az információ-áramláshoz, szociális tervezéshez. Falugondnoki szolgálatok kutatása A DDRFK több évig ellátta a falugondnoki szolgálatok Szociális és Családügyi Minisztérium által támogatott és koordinált területi menedzserszervezeti feladatait is. Ennek keretében a évben felmerült az igény egy szakmailag megalapozott kutatás lefolytatására is. Mindennek alapját az a tény adta, hogy bár Magyarországon több mint 600 településen mőködik falugondnoki szolgálat, szélesebb körő kutatásra, az eddigi mőködés és együttmőködés tapasztalatainak összegzésére, a lehetséges továbblépés lehetıségeinek feltárására még nem került sor. A DDRFK területi menedzserszervezetének programvezetıje e témakörben folytatja PhD tanulmányait, így szervezetünk a létezı hiányt felismerve a kutatás mellé állt. A Dél-Dunántúli régióban szeptembere óta teljes körő felmérést végzünk. A kutatás a következı kérdéskörök mentén épül fel: a. A falugondnoki szolgálatok eddigi mőködése b. A falugondnokság szerepe és lehetıségei az önkormányzati szociális alapellátási feladatinak biztosításában, illetve egyéb szociálpolitikai funkciók vállalásában. c. Három döntı tényezı (helyi hatalom befolyása, település érdekérvényesítése, falugondnok személyisége) hatása a falugondnok tevékenységeinek alakulására d. A falugondnoki hálózat civil oldala 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Akkreditált esetmegbeszélések Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által akkreditált esetmegbeszélıt biztosítottunk havi 1-1 alkalommal, alkalmanként három órában (továbbképzés típusa: szakmai személyiségfejlesztés) egyszemélyes gyermekjóléti szolgálat munkatársai Baranya megyei, 2 * 10 fıs csoport számára Az esetmegbeszélı idıtartama: április március 31. Szupervízió A Szociális és Családügyi Minisztérium és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. között szeptember 6.-án létrejött szerzıdés értelmében június 30.-i befejezési határidıvel fı - a szociális szférában dolgozó részére biztosítottuk a szupervízión való részvétel lehetıségét. Az elmúlt évhez viszonyítva a jelentkezık létszáma a várakozáson felüli volt. A tavalyi rendezvénysorozatnak is köszönhetıen a szupervízió kezd beépülni a szociális területen dolgozók igényei közé. Kevés jelentkezı volt a közigazgatásban dolgozó szociális ügyintézık közül, amely azt igazolta, hogy ezen célcsoport (kistelepülések önkormányzatainak dolgozói) egyrészt még mindig nem jól ismerik a szupervízió fogalmát, másrészt nem rendelkeznek kellı forrással az ilyen és hasonló jellegő rendezvényekre.

4 4 A DDRFK, mint akkreditált képzıhely novemberében megtörtént a DDRFK képzıhellyé nyilvánítása. Szándékunkban áll képzéseink körét tovább bıvíteni, melyrıl folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket. Az oktatás magas színvonalát a mögöttünk álló képzett és gyakorlattal rendelkezı oktatókkal, illetve háttérintézményekkel biztosítjuk. Igény szerint vállaljuk tanfolyamaink vidékre történı kihelyezését is, képzésenként meghatározott csoportlétszám felett. Képzéseink szervezésénél szem elıtt tartjuk, hogy a tényleges igény szerint biztosítsuk azokat a jelentkezıknek. Tereptanári feladatok A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak terepgyakorlati helyet is biztosított. Szemeszterenként (13 hét) 1-2 fı hallgató végezte szakemberek irányításával terepgyakorlatát. A hallgatóknak lehetıségük nyílott belefolyni az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken. Dél-Pannon Esély szociális közmunkaprogram keretében végzett képzés A program elısegíti a közmunkások munkaerı-piaci reintegrációját, magában hordozza a továbbfoglalkoztatás lehetıségét is, melyet a program során két képzéssel szeretnénk elısegíteni. A szociális asszisztens képzés (mely OKJ-s végzettséget ad), Baranya megyében október 25-ével, Tolna megyében november 8-ával indult, 14 közmunkás részvételével. Somogy megyében az elızı képzés február elsejével fog indulni 5 közmunkás részvételével. A kistelepülési szociális segítı képzés Baranya és Tolna megyében fı részvételével fog indulni tavaszán. Ezen képzések megvalósításában és lebonyolításában a Pécsi Regionális Munkaerıfejlesztı és Képzı Központ és a Megyei Munkaügyi Központok nyújtanak segítséget. 4. Kulturális tevékenység A Humán Források elnevezéső regionális nonprofit lapban lehetıséget biztosítunk fiatal alkotóknak mőveik (versek, elbeszélések) megjelentetésére. A lapot a DDRFK havonta adja ki, mely eljut Baranya megye valamennyi önkormányzatához, valamint a régió civil szervezeteihez. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Konferencia Közösségi személyi szolgáltatások a szociális és gyermekvédelmi alapellátások kiépítésére és fejlesztésére A rendezvény idıpontja: 2001.október 9. Szakmai tanácskozás Az Országos Szociális- és Gyermekvédelmi Továbbképzési Szakvizsga Bizottság által akkreditált szakmai tanácskozást szerveztünk a pécsváradi Család és Közösség Alapítvánnyal,

5 5 valamint a Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálattal közösen. A tanácskozás témája: A gyermekvédelem lehetıségei és eszközei a serdülıkori problémák kezelésében volt. A tanácskozáson a megye területérıl 200 fı szakember vett részt. A rendezvény idıpontja: október Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Agrárintegrációs program a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program májusában indult, fı célja a vidéken élı lakosság (elsısorban tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzető, önálló gazdálkodásra alkalmatlan) megélhetési gondjainak enyhítése mezıgazdasági tevékenységük elısegítésével. A problémákra a megoldás a termékszerkezet-váltás mellett az integrációk ösztönzése, mely még a hagyományos termékek elıállítása esetében is változásokat eredményezhet. Baranya Megye fejlesztési programjában az agrárintegráció jelentıs szerepet kapott, és beépült a fejlesztendı programok közé 6. pontként. Jelen program is szorosan kötıdik a fenti elképzelésekhez, miszerint a hagyományos termékek helyett elsısorban a gyógy-, és főszernövény termesztését szeretnénk ösztönözni egyelıre a megyében, késıbbiekben regionális szinten. Keressük azokat a termékpályákat még, amelyek kapcsolódhatnának tartalmában (kézimunkaerı igény) programunkhoz. Roma referensi program a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program a származásuk miatt hátrányos helyzetbe került roma munkavállalók elhelyezkedését, segíti. A munkáltatók nagy része (rossz beidegzıdések miatt) nem szívesen foglalkoztat roma származású munkavállalót. Egyik legfontosabb feladata a programnak a munkáltatókkal történı folyamatos kapcsolattartás, meggyızés. Gyakran a munkáltatót meg kell arról gyızni, hogy a cigányok is alkalmasak a munkavégzésre, tudnak megfelelıen alkalmazkodni, ha munkájukat megbecsülik. Az ügyfelekkel személyre szabottan, igényeiknek megfelelıen foglalkozik a tanácsadó. Az elhelyezkedési esélyek növelésére a megfelelı képzési, továbbképzési lehetıség felkutatása, a képzésre való felkészítés, elhelyezkedés esetén az utánkövetés is feladata a roma referensnek. Önálló Életviteli Központ Konzorciumi szerzıdés keretében áprilisában indult a pécs-baranyai értelmileg akadályozottak önálló életvitelének segítése, illetve az értelmileg akadályozott emberek és hozzátartozóinak mindennapi életét segítı információk nyújtása. Tanácsadás keretében jogi, pszichológiai- orvosi, munkavállalási kérdésekben szakmai segítségnyújtást is biztosít a program, melyet az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézete mőködtet, a DDRFK, valamint a Pécsi Napköziotthon Alapítvány szakmai háttértevékenységének igénybevétele mellett. 7. Rehabilitációs foglalkoztatás Egyenlı esélyek program a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképességő, ill. fogyatékkal küzdı ügyfelek számára munkaerıpiaci reintegrációjuk hatékonyságának növelése

6 6 érdekében egyre nagyobb szükség van a speciális problémák meghatározásában, azok feloldásában érdekelt és érintett intézmények, célszervezetek szolgáltatásainak, eszköztárának integrálására, lehetıség szerinti koordinálására. Ezt a feladatot láthatja el egy a célcsoport speciális problémáira érzékeny, a munkaerıpiaci információk nyújtásában és tanácsadásban több éves tapasztalattal rendelkezı mentor. A program célcsoportjai: - alapvetıen a munkaerıpiaci elhelyezkedésük szempontjából halmozottan hátrányos helyzető rétegek (tartós munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak, pályakezdık, roma származásúak, hajléktalanok, stb.) - ezen belül kiemelten a megváltozott munkaképességő, ill. fogyatékkal küzdı munkanélküliek 8. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások Újra Dolgozom Program Az Újra Dolgozom Program a brit és a magyar Munkaügyi Minisztérium között 1993-ban megkötött megállapodás alapján, a brit Know How Fund anyagi és szellemi támogatásával Bács-Kiskun megye gazdasági és foglalkoztatási stratégiájára kifejlesztett program egyik alprogramjaként jött létre. A munkaerı piacon hátrányos helyzető munkanélküliek, azon belül dominánsan a tartós munkanélküliek munkaerı piaci esélyeit javító, azok reintegrációját célul kitőzı szolgáltató program, - mely adaptációja az angliai Yorkshire megyei Bradfordban megvalósult " Jobsmatch programnak tıl az Országos Foglakoztatási Alapítvány finanszírozásával került megvalósításra. Az OFA 1998-ra a támogatásával megvalósuló projectet-sajátosságait és eredményeit elismerve - saját támogatású programjává fejlesztette, és célul tőzte ki új helyi programok elindítását, azok hálózatszerő mőködtetését. Az azóta eltelt két évben elsı lépésben négy új megyében ( köztük Baranya megye Pécs - Mohács és vonzáskörzete ) több mint 30 telephelyen alkalmazzák sikeresen a program-másoktól jól elkülöníthetı a gyakorlatban is bevált módszereit. A Program elindításának feltételeit részben a Pécsi Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. részérıl az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott pályázata, részint a megvalósításban közremőködı stratégiai és szakmai partnerek szakmai és a mőködtetést elısegítı pénzügyi támogatása teremtette meg. Külön kiemelendı, hogy a PHARE-COP 96-os keretének terhére szervezetünk egy négy (Baranya, Somogy, Tolna, Zala)megyére kiterjedı regionális program megvalósítására kapott lehetıséget áprilisától Somogy megye kiválásával a három megye kapcsolatát megerısítve és az együttmőködés kereteit kiszélesítve, konzorciumi formában mőködik tovább. Ugyanezen idıponttól az egységes OFA finanszírozás révén- lehetıvé vált, hogy a négy Baranya megyei telephely (Pécs, Mohács, Komló, Siklós) azonos elvek és elvárások mellett mind szakmailag, mind irányítási szinten egységes programstruktúrát alkosson. Az Újra Dolgozom Program egy olyan partnerségi elveken mőködı alternatív munkaerıpiaci szolgáltató program, melynek célja, egy helyi partnerségre és személyorientált módszerekre épülı speciális munkaerıpiaci szolgáltatási modell megteremtése, amely: a. partnerséget hoz létre a munkanélküliség csökkentésében érdekelt szervezetek között, b. komplex szolgáltatásokhoz segíti ügyfeleit, c. a tartós munkanélküliek célcsoportjait támogató sajátos szakmai eszköztárat alkalmaz,

7 7 d. a munkanélküliekkel és a munkáltatókkal egyaránt közvetlen, személyes kapcsolat kialakítására törekszik, e. a kísérleti program tapasztalatait rögzíti, folytathatóvá teszi és terjeszti az ország más részein. Szolgáltatásaival elsısorban azokat a munkavállalás szempontjából halmozottan hátrányos helyzető rétegeket célozza meg, akik: - tartós munkanélküliként messze kerültek az elsıdleges munkaerı-piac lehetıségeitıl, szociális, egészségügyi és életvezetési problémákkal küzdve már képtelenek külsı segítség nélkül újra elhelyezkedni, ill. a nehezen megszerzett munkaviszonyukat hosszú távon megırizni, - alacsony iskolázottságúak, így lehetıségeik egyre szőkebb körőek, - pályakezdıként még nem rendelkeznek a munka világáról kellı ismeretekkel, nincsenek munkavállalási tapasztalataik, - roma származásúak, - megváltozott munkaképességőek, ill. fogyatékkal élık és a tapasztalatok szerint munkaerıpiaci reintegrációjuk a hagyományos módszerekkel egyre nehezebb, - hajléktalanként, esetleg büntetett elıéletőként esélyegyenlıségük jelentısen csökkent, ezért speciális segítségre szorulnak. 50 +/- az öven év feletti diplomások elhelyezkedési esélyeinek növelésére A felsı-közép korosztályhoz tartozó diplomás munkanélküliek is a hátrányos helyzető rétegek közé sorolhatók. Munkaerı-piaci problémáik összetettek, éppen ezért rendkívül hosszú idı és költségigény várható kezelésükre. Ennek megoldására készült a program, melynek lebonyolításában a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont tevékenyen részt vett az alábbi feladatokkal: részletes terv készítése; a jelentkezık tájékoztatása, interjúfelvétel, a résztvevık kiválasztása; a kiválasztott személyeknek mentális, felkészítı tréning szervezése; mentorkériközremőködés; a program adminisztrációját, logisztikai, irányítási feladatokat lát el; az interjúk során feltárt problémák megoldásában közremőködik. 9. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Humán Források regionális nonprofit lap A lapot a DDRFK havonta adja ki, mely eljut Baranya megye valamennyi önkormányzatához, valamint a régió civil szervezeteihez. A lap elindította jogi oldalát, melynek hasábjain egyrészt jogszabályok jegyzékét, vagy törvények teljes, illetve szemelvény változatát tervezzük közzé tenni, másrészt aktuális jogi kérdésekkel, tanácsadással foglalkozunk. Baranya Megyei Nonprofit Szolgáltató Központ a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával A programot a Nevelık Háza Egyesülettel közösen mőködteti a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont. A program keretében jogi tanácsadást biztosítunk a megye civil szervezeteinek. Részt vettünk civil szervezetek számára szervezett rendezvények, fórumok lebonyolításában.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló

Részletesebben

Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl

Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl 2007. április 30. 2225 Üllı, Pesti út 124. Tel./Fax: (29) 321 876, (29) 322 461 www.civilkozpont.hu info@civilkht.hu

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló 1. AZ EGYESÜLET FİBB CÉLJAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT Az Egyesület 2009-ben az elızı évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti közhasznú tevékenységeit.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A ROMÁK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ELİSEGÍTİ KORMÁNYZATI PROGRAMRÓL ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGİ INTÉZKEDÉSEKRİL SZÓLÓ 1021/2004. (III. 18.) KORMÁNY HATÁROZATBAN

Részletesebben

Szank Község Települési Esélyegyenlıségi Terve

Szank Község Települési Esélyegyenlıségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı 1.1. Elızmények 1.1.1. Az esélyegyenlıség helye a közösség politikái között 1.1.2. Az esélyegyenlıség jogszabályi háttere Magyarországon 2. A település bemutatása 3. Demográfiai

Részletesebben

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-1.1.1-K.-2004-07-0004/3.0. A jelentés készítésének dátuma 2009. február 27. Jelentés sorszáma 48. Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót.

Részletesebben

Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008.

Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008. Bátaszék Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 1 2008. 1 jóváhagyta Bátaszék város Képviselı-testülete a 160/2008.(X.7.) KT határozatával Bevezetés T a r t a l o m j e g y z é k I. Fejezet

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV A 1105/2007. (XII. 27.) KORMÁNY HATÁROZATBAN MEGFOGALMAZOTT, REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ FELADATOKRÓL A Dél-dunántúli regionális

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT Szerzıdésszám: 2003/004-561-01-11 KESZTHELY-HÉVÍZI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Egy jövıkép cselekvés nélkül csupán ábrándozás. Egy cselekvés jövıkép (tervezés) nélkül rémálom.

Egy jövıkép cselekvés nélkül csupán ábrándozás. Egy cselekvés jövıkép (tervezés) nélkül rémálom. Egy jövıkép cselekvés nélkül csupán ábrándozás. Egy cselekvés jövıkép (tervezés) nélkül rémálom. 1. Bevezetés A szociálpolitika célkitőzései sokat változtak az elmúlt évtizedekben, hazánkban és az egész

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2007.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2007. Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 473/2007. (IX.20.) közgy. határozatával Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2007. Bevezetés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 4. TÉMATERÜLET Humánerıforrás fejlesztése: oktatás, képzés; egészség-megırzés és -ellátás;

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Debrecen, 2010. május 4. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Szentes Kistérség Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentesen 2008. novemberében Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Társadalmi infrastruktúra operatív program

Társadalmi infrastruktúra operatív program Társadalmi infrastruktúra operatív program 3. prioritás: A munkaerı-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. november I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI

ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ÚJ TÍPUSÚ REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG STRATÉGIAI TERVEZÉSE Szerkesztette: Dr Bényei Andrásné Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Budapest, 2009. A kiadvány megjelenését támogatta:

Részletesebben