A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az évrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u Telefon: 72 / , Telefax: , A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése az évrıl (Készült a taggyőlés és a felügyelı bizottsági ülés május 24-i ülésére) A jelentést az évi XIV. törvénnyel módosított évi CLVI. törvény a alapján állítottuk össze, így az összhangban áll az éves beszámolóval és az alábbi fejezeteket tartalmazza: - számviteli beszámoló; - költségvetési támogatások felhasználása; - vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; - cél szerinti juttatások kimutatás; - központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; - közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; - közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. A jelen közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. Jelen közhasznúsági jelentést a "Humán Források" regionális nonprofit lapban jelentetjük meg.

2 2 1.) Számviteli beszámoló A számviteli beszámolót a kiegészítı melléklet 2. pontja tartalmazza (1. oldal). 2.) Költségvetési támogatások felhasználása 3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzését a kiegészítı melléklet 7. pontja (2. oldal), valamint annak táblázatai: befektetett eszközök állománya, vagyoni helyzet elemzı mutatói) tartalmazzák. 4.) Cél szerinti juttatások kimutatása Ebbe a körbe tartoznak az alábbi támogatások: - Soros Alapítvány 51 ezer forintos (ez évre áthúzódó) támogatása a jogcímes és önkényes lakásfoglaló családok társadalmi reintegrálódásának segítését célzó programra (a programban résztvevık ösztöndíját - további Eft-ot az alapítvány közvetlenül a programban dolgozók részére utalja) - Pécsi Regionális Munkaerıfejlesztı és Képzı Központtal kötött képzési szerzıdés alapján a nonprofit ügyintézı képzés oktatási részprogramjának lebonyolítására és a gyakorlati helyek és gyakorlatvezetık képzésére 100 ezer forint. - Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által az Újra Dolgozom program lebonyolítására biztosított M forint. 5.) A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások mértéke Ebbe a körbe tartoznak az alábbi megbízások: - Szociális és Családügyi Minisztérium (ez évre áthúzódó) támogatási szerzıdése alapján a területi módszertani feladatok ellátása (információ szolgáltatás, tanácsadás, szakmai fórumok szervezése, kistérségi tapasztalatcserék szervezése, szupervízió szervezése a szociális szférában dolgozók részére) 2.2 millió forint - Szociális és Családügyi Minisztérium (ez évre áthúzódó) támogatási szerzıdése a falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére három megyében (Baranya, Somogy, Tolna) területi menedzser szervezeti feladatok ellátása keretében 850 ezer forint - -A Szociális és Családügyi Minisztérium (ez évre áthúzódó) támogatási szerzıdése Baranya megyére szakmai rendszerfejlesztés és mőködtetés témakörében az 1999 évi szociális válságkezelı programok, aktív szociálpolitikai eszközök témaköréhez tartozó programok bonyolítása, térségi

3 3 menedzser-szervezeti feladatok ellátása Baranya megyében. 1,9 M forint - Egészségügyi Minisztérium (ez év végéig tartó) támogatási szerzıdése családtervezési pályázat megvalósítására 700 ezer forint - A Baranya Megyei Munkaügyi Központtól Újra Dolgozom program lebonyolítására (az OFA támogatást kiegészíve) biztosított 5 M forint. 6.). A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A DDRFK. vezetı tisztségviselıi személyi jellegő és természetbeni juttatásban, illetve díjazásban e tisztségükkel kapcsolatban nem részesültek. Megbízási díjat, illetve költségtérítést az egyes pályázati részprogramok keretében kaptak 7. ) A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság évi legfontosabb közhasznú tevékenységei az alábbiak voltak. I TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ - SZOLGÁLTATÁS 1. Rendszeresen meghirdetett nonprofit és szociálpolitikai tanácsadásokat végzünk. A kialakult gyakorlat szerint a hét minden napján (általában egyeztetetett idıpontban, de gyakran azon kívül is) sor kerülhet egyéni, vagy csoportos konzultációkra. A tanácsadásokról többnyire regisztráció készül. A tanácsadások személyes, illetve telefonon keresztül történı megkeresés során zajlanak, de kihelyezett tanácsadásra is több ízben sor került. A tanácsadások témái nonprofit s egyben szociálpolitikai tanácsadás is. A tanácsadást koordináló személy: Gyurokné dr. Bódi Csilla, a DDRFK módszertani igazgatója. A kihelyezett tanácsadások témakörei: A fogyatékosok esélyegyenlıségét biztosító támogató rendszerek, jogi szabályozás (Szociális Törvény, Gyermekvédelmi Törvény, Fogyatékosügyi Program, Fogyatékosok esélyegyenlıségi törvénye, stb.). Hogyan írjunk jó pályázatot? Mőhelymunka a Tolna megyei szakosított szociális intézmények/civil szervezetek vezetıinek részvételével. Megjegyzés: a szociális intézmények vezetıi egyben az intézmények mögött álló, azokat támogató Nonprofit tanácsadás (elsısorban a közhasznúsággal összefüggı jogi kérdések, illetve a napi mőködési - szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi - problémákkal összefüggésben). Közhasznú szervezetekrıl szóló törvény részleteinek ismertetése, az alakulással összefüggı jogi kérdések, alapszabály és alapító okirat tervezetek elkészítéséhez nyújtott segítség.

4 4 A legnagyobb igény a pályázati tanácsadásra, a jogi információkra, a gazdálkodási kérdések tisztázására, valamint a helyi önkormányzatok esetében a szociális alapellátás, illetve a helyi rendeletek felülvizsgálata és aktualizálása volt. Elmondható, hogy az eseti konzultációk száma nıtt, ami jelentıs többletterhet ró a dolgozókra. 2. Folyamatosan történik a falugondnoki szolgáltatások bevezetésével és mőködtetésével kapcsolatos nem regisztrált telefonon és személyesen történı tanácsadás, a szolgáltatást igénylı önkormányzatok részére. Az eddig felsoroltakon kívül természetesen folyamatosan végeztük a szervezett, s még gyakrabban a nem szervezett, egyedi tanácsadásokat, mind személyesen, mind telefonon. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont közös kiadványaként jelent meg a Szociális adattár, Baranya megye címő kötet, mely segítséget nyújt a szociális ellátások iránt érdeklıdıknek. Az adatokat a helyi önkormányzatoknak kiküldött kérdıívek feldolgozásával nyertük. A kiadvány ünnepélyes átadása és bemutatása május 17-én történt meg Görcsönyben. 4. Szociális és Családügyi Minisztérium (ez évre áthúzódó) támogatási szerzıdése a falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére három megyében (Baranya, Somogy, Tolna) területi menedzser feladatol ellátása 5. A Szociális és Családügyi Minisztérium (ez évre áthúzódó) támogatási szerzıdése Baranya megyére szakmai rendszerfejlesztés és mőködtetés témakörében. Az 1999 évi szociális válságkezelı programok, aktív szociálpolitikai eszközök témaköréhez tartozó programok bonyolítása, térségi menedzser-szervezeti feladatok ellátása. 6. Szolgáltatásainkról a Humán Források elnevezéső regionális nonprofit lapban is közlünk információkat, valamint a tanácsadások alkalmával felmerült leggyakoribb kérdésekrıl tematikus cikkeket jelentetünk meg. A lapot a DDRFK havonta adja ki, mely eljut Baranya megye valamennyi önkormányzatához, valamint a régió civil szervezeteihez. A lap elindította jogi oldalát, melynek hasábjain egyrészt jogszabályok jegyzékét, vagy törvények teljes, illetve szemelvény változatát tervezzük közzé tenni, másrészt aktuális jogi kérdésekkel, tanácsadással kívánunk foglalkozni. II FÓRUMOK, MŐHELYEK, EGYÉB SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 1. Az év során több alkalommal vettünk részt helyi, városi, kistérségi, regionális fórumokon: Dombóváron regionális nonprofit tanácskozást szerveztünk a humánerıforrás - fejlesztés témakörében a Dél-Dunántúli Regionális Ügynökséggel, Siklóson, Mohácson és Pécsett a megyei területfejlesztési programok kidolgozására. 2. Konferenciát tartottunk a Segítı kézfogás programban részvevı települések jegyzıinek, polgármestereinek. A támogatott program (Közösségi, személyi (szociális) szolgáltatások

5 5 támogatása Baranya megyében) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány elhúzódó döntése miatt 2000 második felében kerül megvalósításra. 3. A helyi szociális kérdések megvitatására és továbbfejlesztésére kistérségi fórumokat szerveztünk többek között Sellyén, Sásdon, Somogyapátiban, Alsómocsoládon, Pécsváradon és Pécsett. 4. Gyermekjóléti Mőhely A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont és a Család és Közösség Alapítvány közös szervezésében 1999 elején útjára indította a Gyermekjóléti Mőhelyt, a gyermekjóléti szolgálatban és a szociális alapellátásban dolgozók részére. A kezdeményezést megelızte az a képzés, melyet a Forrásközpont március-áprilisában szervezett, s melyen a gyermekvédelem különbözı területein dolgozó szakembereket, intézményeket és civil szervezeteket szólította meg. Ezen a képzésen kiderült, hogy a kistelepüléseken mőködı gyermekjóléti szolgálatok szakmai támogatottsága hiányzik, nincsenek vagy nehezen elérhetık a háttérintézmények, mint pl. nevelési tanácsadó, pszichológus vagy logopédus, a vidéken dolgozó szakemberek a városi kollégáiktól eltérı problémákkal találkoznak, a kistelepülések közössége, dinamikája nem összehasonlítható a városokéval. A visszajelzések alapján szükségesnek látszott olyan szakmai rendezvény megszervezése, mely lehetıséget biztosít a vidéken dolgozó gyermekvédelmi kollégáknak a tapasztalatcserére, szakmai kapcsolatok kialakítására, elméleti ismereteik bıvítésére, quasi továbbképzésre. A Gyermekjóléti Mőhely elsı rendezvényére november 19-én került sor. A mőhely munkája 2000-ben rendszeres összejövetelek során folytatódik. III KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, SZUPERVÍZIÓ 1. A Szociális és Családügyi Minisztérium felkérése alapján a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont képzést szervezett a szociális törvény és a kapcsolódó jogszabályok változásairól a települési önkormányzatok jegyzıinek, az átmeneti és tartós bentlakásos intézmények, gondozási központok vezetıinek, a közigazgatás, hivatalok szociális ügyekkel foglalkozó munkatársainak. 2. A tanácsadásokon és a helyi monitorozásokon szerzett tapasztalatok alapján ıszén ismét beindítottuk a Pécsi Regionális Munkaerı Képzı és Fejlesztı Központtal nonprofit ügyintézı képzésünket, melynek gyakorlati terepmunkáit és annak koordinációját is elláttuk. A képzés befejezésével a hallgatók nagy része egyéves támogatott foglalkoztatásban vesz részt, - zömmel szociális nonprofit szervezetnél. 3. A jelentkezı igények kielégítésére két alkalommal rendeztünk forráskeresési, pályázatírási képzést és tréninget.

6 6 4. A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak terepgyakorlati helye. Szemeszterenként (13 hét) 1-2 hallgató végzi itt szakembereink irányításával gyakorlatait. A hallgatók belefolynak az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken fı - szociális szférában dolgozó részére biztosítottuk szupervízión való részvétel lehetıségét ben megkezdıdött a szupervíziók elıkészítése, majd április 30. fejezıdött be. A teljes megyére kiterjedı rendezvénysorozat 2000 évi folytatatását igénylik a résztvevık. A résztvevık az alábbi szakmai körökbıl kerültek ki: kistelepülések gyermekjóléti alapellátásában dolgozó munkatársai, kistelepülések szociális alapellátásban dolgozó munkatársai, közigazgatásban dolgozó szociális ügyintézık, falugondnoki szolgálatot mőködtetı kistelepülések falugondnokai, falugondnokok megyei segítıi, értelmi fogyatékosok egyesített intézetének dolgozói. IV KUTATÁS, SZOCIÁLIS TERVEZİ TEVÉKENYSÉG, EGYÉB FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE 2000 ÉVRE 1. Pécs város önkormányzatának felkérése alapján október és november hónapokban aktualizáltuk a korábbi anyagunkat, mely Pécs város szociális ellátórendszerének elemzésérıl készült. Az illetékes bizottságok, a Közgyőlés elfogadta, s megbízást adott a részletes elemzı és kidolgozó munkára március és április hónapokban Pécs város csaknem valamennyi szakellátást biztosító intézményét megkerestük helyzetfelmérı kérdıívekkel, interjúkészítés céljából. A begyőjtött adatok feldolgozása, a helyzetfeltáró tanulmány készítése, a koncepcionális fejlesztési irányok megfogalmazása, a stratégiai és operatív tervezés jelenleg is folyik. 2. A Dél- Dunántúli Szociális Fejlesztésért Konzorcium pályázatot nyújtott be (a Hazai Térségfejlesztı KFt, mint a konzorcium vezetı gesztor tag, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht, és a Vectigalis Általános Vállalkozási Rt, mint konzorcium tagok) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez A szociális szolgáltatások területi alaphálózat fejlesztése címő programjának kidolgozására, melyet elnyert január-február hónapban helyzetfelmérı kérdıíveket jutattunk el Baranya megye valamennyi településére. A kérdıívek visszaérkezési aránya meglepıen magas volt. A 301 önkormányzat (Pécs nélkül) közül 254 településrıl érkeztek vissza a kérdıívek, ez több mint 84 %. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményeknél helyszíni látogatást végeztünk, a vezetıkkel részletes interjúkat készítettünk, illetve egyéb adatgyőjtést végeztünk. A részletes elemzı és szociális tervezı (stratégiai és operatív programok) munka jelenleg kidolgozás alatt áll. Fenti tervezı tevékenység során több egyeztetı munkaértekezletet,

7 7 mőhelymunkát tartottunk a régió, Pécs, valamint a Baranya megyei kistérségek szakembereinek. 3. A Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács pályázata alapján végezzük a Dél- Dunántúli Régió Szociális Programja elkészítését a Dél- Dunántúli Szociális Fejlesztésért elnevezéső Konzorcium tagjaként. 4. A települési önkormányzatok igényei alapján 33 településen végeztünk részletes igényfelmérést, melynek alapján a szociális alapellátások kiépítésére Segítı kézfogás elnevezéső közösségi-közhasznú vállalkozások személyi (szociális) szolgáltatási tevékenységének támogatása elnevezéső programot dolgoztunk ki, és nyújtottunk be szeptemberében foglalkoztatási pályázatként az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. A pályázat elbírálása áprilisában történt meg, így a képzéssel induló program 18+7fıvel ez év június elején indul 1 hónapos idıtartalmú kiválasztás, alapképzés elıkészítéssel és 12 hónapos foglalkoztatással. 5. Pécs város és Siklósnagyfalu területén szociális lakótelepi modell-kísérletet végzünk a szegregált településrészek komplex rehabilitációjára. 6. Folyamatosan mőködtetjük márciusától az Újra Dolgozom Program ot, amely speciális, személyre szabott munkaerı piaci szolgáltatás meghonosítása. A program fıbb elemei: személyre szabott munkahelykeresı szolgáltatás; munkára való felkészítés a tartós munkanélküliek, munkanélküli pályakezdık, megváltozott munkaképességőek részére; 7. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ december közepén pályázatot nyújtott be a Munkaerı-piaci Alap Irányító Testületéhez ötven év körüli diplomás munkanélküliek érdekében megvalósítandó projekt céljából. A program elnevezése 50 plusz/minusz. A pályázat elfogadásra került, a program indítása júniusra tehetı. A felsı-közép korosztályhoz tartozó diplomás munkanélküliek is a hátrányos helyzető rétegek közé sorolhatók. Munkaerı-piaci problémáik összetettek, éppen ezért rendkívül hosszú idı és költségigény várható kezelésükre. Ennek megoldása várható az elfogadásra került programtól, melynek lebonyolításában a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont tevékenyen részt vesz az alábbi feladatokkal: részletes terv készítése; a jelentkezık tájékoztatása, interjúfelvétel, a résztvevık kiválasztása; a kiválasztott személyeknek mentális, felkészítı tréning szervezése; mentorként közremőködik; a program adminisztrációját, logisztikai, irányítási feladatokat lát el; az interjúk során feltárt problémák megoldásában közremőködik. Pécs, május 24.