KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008."

Átírás

1 Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

2 TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás, 4. a cél szerinti juttatások kimutatása, 5. a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke, 6. a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege, 7. a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló.

3 A szervezet alapadatai: Szervezet neve: Szervezet székhelye: Képviselı(k) Az Egyesület tagsága: Az Egyesület legfıbb szerve: Az Egyesület irányító szerve: Az Egyesület ellenırzı szerve: Típus Cél leírása Országos KID Egyesület 4025 Debrecen Arany János utca 2. fszt./2. Balla Ildikó Alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, az alapszabály megfogalmazottak szerint. Közgyőlés Elnökség Ellenırzı Bizottság Társadalmi szervezet A civil szervezetek szerepvállalásának erısítésére a fiatal felnıttek számára nyújtott komplex, integrált és differenciált programok megvalósításában módszertani segítségnyújtás, ezáltal elısegítve a munkanélküliek, elsısorban a fiatalok munkaerı-piaci helyzetének javítását, illetve munkaerı-piaci és társadalmi beilleszkedését. A komplex, integrált és differenciált szolgáltatást nyújtó programokat megvalósító civil szervezetek érdekvédelmének megteremtése, az ennek érdekében feladatokat vállaló civil szervezetek és szakemberek összefogása, a szervezetek szolgáltatásainak, programjainak szakmai támogatása, új módszerek kidolgozásának, bevezetésének és elterjesztésének támogatása. Külföldi tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálásának elımozdítása, a közhasznú, civil szervezetek és a munkaügyi szolgáltatások területén mőködı állami intézmények együttmőködésének elısegítése. Megyei nyilvántartási szám: / 2008 Országos nyilvántartásbeli azonosító: / 2005 Eljárt bíróság neve: Fıvárosi Bíróság Határozat száma: / KSH szám: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: 52/ FAX szám: 52/ cím: Weboldal:

4 1. Számviteli beszámoló Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegzárás idıpontja: május 07. A számviteli politika fı vonásai Az Országos KID Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet. Az egyszeres könyvvitel vezetésével az Egyesület a számviteli politikáját elkészítette. Év végi beszámolóját a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet 1. és 3. melléklete szerint meghatározott formában készíti el. Az ,- Ft alatti beszerzési értékő tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdıdıen számolja el. Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik. Adózási sajátosságok Az egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységbıl származó eredményt cél szerinti tevékenységéhez használja fel és ennek mértéke nem éri el az évi LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az egyesület tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes. Eszközök és források Befektetett eszközök A befektetett eszközök évi záró állománya 0 Ft. Alakulását a mellékelt 1. számú táblázat mutatja. Az eszközök állománya sem értékben sem összetételben nem változott jelentısen az elızı évihez képest. Forgó eszközök Pénzeszközei értéke 589 e Ft, ebbıl 0 e Ft rövid lejáratú lekötés. A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván. Aktív idıbeli elhatárolások Az aktív idıbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor. Eredmény, likviditás A tárgyévi közhasznú eredmény 265 e Ft. Vállalkozási tevékenységbıl 2008-ban bevétel nem keletkezett, költséget nem számoltunk el. Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidıben teljesíteni tudta. Az egyesületnek Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. Céltartalékok A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

5 Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek értéke a következı: adatok E Ft-ban Rövid lejáratú kölcsön 0 Szállítói kötelezettség 0 Adófizetési kötelezettség 0 Összesen 0 Passzív idıbeli elhatárolás Értéke 0 Ft. Tárgyévi eredményt meghatározó tételek Közhasznú tevékenység bevételei: a.) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások adatok E Ft-ban APEH Szja 1% 0 Munkaügyi Központ 0 Minisztériumtól kapott 0 Nemzeti Civil Alapprogram (mőködési) 400 Önkormányzat 0 Összesen 0 b.) Közhasznú tevékenység további bevételei adatok E Ft-ban Központi költségvetéstıl 0 Tagdíj 10 Egyéb 130 Összesen 140 A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások A vezetı tisztségviselık e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegő kifizetés nem történt. Személyi jellegő kifizetések A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2008-ben 0 fı volt. Anyag költség, igénybe vett szolgáltatások bemutatása adatok E Ft-ban Összes anyagköltség 13 Összes szolgáltatás 169 Anyag jellegő ráfordítások összesen 182

6 2008. évi mérleg: a). Eszközök Az 589 E Ft forgóeszközök teljes egészében pénzeszközökbıl tevıdik össze. A pénztár i záró egyenlege: 5 E Ft, a banki záró egyenlege: 584 E Ft b.) Források A saját tıke (589 E Ft) az elızı évi tıkeváltozásokból (324 E Ft) és a közhasznú tevékenység tárgyévi eredményébıl (265 E Ft) tevıdik össze év december 31-én az eszközök és források egyezı összértéke 589 E Ft évi eredmény kimutatás: a). Bevételek Az Egyesület évben 540 E Ft bevételt realizált, amelybıl 10 E Ft az Egyesület tagjai által befizetett tagdíj, 400 E Ft pályázati úton elnyert Nemzeti Civil Alap (NCA) mőködési támogatás, és 130 E Ft az Egyesület által végzett célszerinti tevékenységbıl származó bevétel. b). Költségek Az Egyesület évben ráfordításként érvényesíthetı kiadásai 275 E Ft. Az Egyesület évben 265 E Ft közhasznúsági eredményt realizált. 2. a költségvetési támogatás felhasználása KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS TÁMOGATÁS CÉLJA ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (FT) 0-0 ÖSSZESEN 0 3. a vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás VAGYON ÖSSZETEVİI én (e FT) ÉVKÖZI VÁLTOZÁS (e FT) én (e FT) Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett eszközök összesen Követelések Pénzeszközök Forgó eszközök összesen ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN

7 4. a cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület közhasznú tevékenysége körében a évben pénzügyi támogatást nem nyújtott. 5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Az Országos KID Egyesület évben nem részesült támogatásban központi szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. Egyesületünk 2008-ban tagdíjból származó bevétele Ft volt. 6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Egyesület vezetı tisztségviselıi díjazásban nem részesültek. 7. a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Országos KID Egyesület szakmai programjai és tevékenységei ban: Tevékenység ideje: Tevékenység, program: Helyszín: Résztvevık: Február 29. OKIDE Közgyőlés, a következı napirendi pontokkal: Március Az Egyesület jövıtervének elkészítése - Új vezetıségi tagok választása - Alapszabály módosítása Egyeztetés az NCA szakmai és a TÁMOP Érdekképviseleti pályázat megírásáról OKIDE tagok: 7 szervezet és 2 magánszemély, összesen 11 fı van jelen MESE: Pál Szilárd, Rádity Milenkóné Változó Világ: Varga Gabriella TÉR-KÉP:Vincze András CSAT: Novotni Edit, Balla Ildikó, KRÉTAKÖR: Dr. Jászai Annamária SZKZZ: Zentai Gábor Vargabető: Varga László Magánszemélyek: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Németh Antal Balla Ildikó, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Németh Antal, Varga László, Vincze András Április 09. Egyeztetés az Országos Foglalkoztatási Közalapítványban. Téma:, OFA OKIDE elnökség, OFA kuratóriumnak elnöke és szakmai vezetısége - A KID módszertan

8 alkalmazásának alternatívái. Az OFA szakmai koncepciójába történı kapcsolódás az OKIDE tagszervezeteivel való együttmőködés lehetıségei az iskolai lemorzsolódások csökkentése érdekében. Június 05. Egyeztetés a KID kézikönyv, módszertani kiadvány készítésérıl Debrecen Balla Ildikó, Kovács Zsuzsanna Szeptember 16. OKIDE Bemutatkozás, komplex fejlesztési módszerek ismertetése. Iparfejlesztési Közalapítvány Novotni Edit, Szabó Zsuzsanna Szeptember26. OKIDE találkozó TÉMA: Az OKIDE és tagszervezetei erıforrásainak, céljainak felmérése Erzsébet városi Közösségi Ház Novotni Edit, Jászai Annamária, Varga Gabriella, Balla Ildikó, Zentai Gábor, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Október 02. OKIDE találkozó TÉMA: Stratégiai célkitőzések egyeztetése, a hosszú távú célok megvalósításának lehetıségei. Erzsébet városi Közösségi Ház Novotni Edit, Jászai Annamária, Varga Gabriella, Balla Ildikó, Zentai Gábor, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Október 29. OKIDE találkozó TÉMA: I. Munkaerı-piaci Mőhely Konferencia elıkészítése, további szakmai feladatok vállalása a tagszervezetek részérıl November 20. I. Munkaerı-piaci Mőhely konferencia november 20.-án példaértékő összefogással valósulhatott meg az Országos KID Egyesület tagszervezetei és a MOST - Hálózat együttmőködı partner szervezetei által megrendezésre kerülı szakmai konferencia sorozat elsı találkozója. Témája: civil szervezetek lehetıségei a munkaerı-piaci szolgáltatások kiszerzıdése és a minıségi követelmények, akkreditáció megszerzése érdekében. Elıadók: Bonfig Ágnes az OFA munkaerı-piaci programjairól adott elı. Komáromi Róbert a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Modernizációs Programiroda fejlesztési igazgatója, a várható szolgáltatás igényekrıl, a nem állami szervezetek szolgáltatóként való bevonásáról, és ezeket lehetıvé tevı jogszabályi háttérrıl. Gergely Bernadett az NFÜ Koordinációs Irányító Hatóság, a Erzsébet városi Közösségi Ház Pécs, Hotel Palatinus Novotni Edit, Jászai Annamária, Pál Szilárd, Balla Ildikó, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna, Munkaügyi központok szakemberei, intézményvezetık, munkaerı-piaci szolgáltatók, települési önkormányzatok foglalkoztatási szakemberei, foglalkoztatás fejlesztését felvállaló civil szervezetek szakemberei.

9 kistérségek fejlesztésének TÁMOP programját ismertette. Fekete László (SZMM) elıadása, a foglalkoztatás ösztönzı programokról és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokról szólt. Balla Ildikó az Országos Kid Egyesület elnöke az egyesületet létrehívó civil elkötelezıdésrıl, a szervezet célkitőzéseirıl. Molnár Máté az Országos Tranzit Foglalkoztatási Egyesület elnöke, aki a tranzit foglalkoztatási programok helyét és szerepét vizsgálta és kereste a munkaerı-piaci (re)integrációban. Szıke István a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakmai igazgatója a MOST- Hálózatot mutatta be. Varga Gabriella projekt menedzser a szombathelyi Változó Világért Alapítvány HORIZONT program innovatív elemeire hívta fel a figyelmet. Németh Zsolt igazgató a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központtól bemutatta a szombathelyi kirendeltség szolgáltatási rendszerének jellemzıit. Orvosné Bánvölgyi Éva osztályvezetı elıadásában a Munkaügyi Központ és a civil szervezetek kapcsolatáról kaptunk információkat, különös tekintettel a munkaerı-piaci szolgáltatásokra a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ rendszerében. Dr. Nagy Miklós az EM Csoport Kht. igazgatója a Dél-alföldi Munkaügyi központ által támogatott álláskeresési tanácsadás és a munkatanácsadás tapasztalatairól beszélt, kiemelve a minıségi szempontok követésének fontosságát.

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2014. év Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Uri utca 49 Budapest, 2015.05.01. Társadalmi szervezet vezetője 1 Közhasznúsági jelentés részei 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben