DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ Fax: 72/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk."

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ Fax: 72/ A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei évi A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Dél-Pannon Esély Szociális Fejlesztési Program Elızmény szeptember 26-án nyújtotta be szervezetünk a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen címő / sz. - pályázati felhívásra a Dél-Pannon Esély - Szociális Fejlesztési Program elnevezéső, széles regionális partnerségen alapuló pályázati projektjét. A projekt fıbb tartalmai elemeinek, célcsoportjának, foglalkoztatási helyszíneinek leírása A projekt célja, célcsoportja, fı tevékenységek: A projekt célja, hogy a dél-dunántúli régióban partnerségen és hálózatszerő együttmőködésen alapuló, tartósan munkanélküliek foglalkoztatását és munkaerı-piaci (re)integrációját célul tőzı program megvalósítása. A foglalkoztatás a szociális szolgáltatások területén történik, cél ezek minıségi és mennyiségi fejlesztése, új típusú szociális szolgáltatások mőködtetése, civil szervezetek, önkéntesek és az érintett egyének bevonásával, aktivizálásával. A projekt rövid távú célkitőzése a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának megvalósítása és munkaerı-piaci (re)integrációjuk elısegítése. A foglalkoztatás (a program 32 Foglalkoztató Partnerszervezetével) a szociális szolgáltatások területén történik, cél ezek minıségi és mennyiségi fejlesztése, új típusú szociális szolgáltatások mőködtetése, civil szervezetek, önkéntesek és az érintett egyének bevonásával, aktualizálásával. A program fıbb tevékenységei: foglalkoztathatóság javítása; (képzések: OKJ-s bizonyítványt adó szociális gondozó és ápoló képzés, Demens betegek gondozása címő szakmai továbbképzés és az Antidiszkriminációs képzés) és a munkaerı-piaci reintegrációt elısegítı szolgáltatási rendszer mőködtetése; a 61 fı foglalkoztatása a szociális szférában 18 hónapos idıtartamban (8 órás munkaviszonyban); szakmai fejlesztı tevékenységek. A projekt megvalósításának kezdetei

2 2 Az ESZA Kht. (a program Irányító Hatósága) február 4-én értesítette szervezetünket a nyertes pályázat tényérıl. A program 21 hónapos idıtartamú, májusában indult (a programzárás január 31.), a 61 tartósan munka nélküli egyén foglalkozatását 18 hónapon keresztül - a szociális szférában - biztosítja. A Dél-Pannon Esély Szociális Fejlesztési Program költségvetése Euró, ebbıl az igényelt és elnyert támogatás Euró. A 2 hónapos elıkészítı szakasz során Partnereinkkel (42 Konzorciumi Partner, melybıl 32 Foglalkoztató Partnerszervezet) közösen végeztük a tartós munkanélküliek körében a toborzást és a kiválasztást. A foglalkoztatás szakasza június 1-jétıl december 31-ig tartott. A programban folyamatosan megvalósuló feladatok (2004. júliustól decemberig): 61 fı foglalkoztatása; a képzések (antidiszkriminációs tréning, ún. belsı képzés demens betegek gondozása és az OKJ-s szociális gondozó és ápoló képzés) megszervezése, koordinálása; a program értékelése, belsı nyomon követése, monitorozása; adminisztrálás, dokumentálás; feladatok és felelısök folyamatos koordinálása; - partnerszervezetek informálása, tájékoztatása kapcsolattartás és információátadás a 3 megyei koordinátorral és az önkéntes szervezıvel; a programból kilépık pótlása, programba vonható motivált munkanélküliek toborzása; pénzügyi feladatok ellátása. Regionális Szociálpolitikai Tanács Munkaszervezete A Kormányprogram kiemeli a társadalmi párbeszéd fontosságát, prioritásként kezeli, hogy a centralizált társadalompolitika helyébe törvényekkel szabályozott, decentralizált intézmények és szolgáltatások kerüljenek. Szükségessé vált a szakmai rendszer egységesebb és hatékonyabb újjászervezése, így a 129/2005. (VII.1.) kormányrendelet alapján megalakult a hét regionális, valamint az Országos Szociálpolitikai Tanács. A Dél- Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács október 26-án alakult meg. A Tanács funkciója, szerepe: A Tanács hatékonyabbá teszi a szociális szakmai egyeztetést, a szervezetek véleményezı munkája javíthatja a szolgáltatások és azok szabályozásának színvonalát. A Tanács felállítása segíti a partneri viszony kialakítását a szociális szektor szereplıi között, elısegítve ezzel a szociális ellátások fejlesztését és a szükségletek pontosabb felmérését. Javítja a szociális szolgáltatásszervezés szakmai színvonalát. A Tanács elısegíti az állam, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szféra és a gazdálkodó szervezetek együttmőködését a szociális ágazat területén.

3 3 Területi Menedzserszervezeti feladatok az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatásával A Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye hátrányos helyzető kistérségeiben a meghirdetéstıl a megvalósulásig koordináljuk a Minisztérium által meghirdetett programokat. Szociális földprogramok koordinálása Baranya megyében Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatásával A program keretében az önkormányzatok a településeken élı hátrányos helyzető családok számára biztosítják a mezıgazdasági termeléshez szükséges alapokat, pl.: termıföld, mezıgazdasági szolgáltatások, tenyészállatok, vetımag, egyéb szaporítóanyag, kemikáliák, stb. A programok változatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is mások. Többségében a családi önellátást célozzák, kiegészítı jövedelemhez juttatják a kedvezményezetteket, folyamatos munkára ösztönzik az abban résztvevıket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig számszerősíthetı, kimutatható. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a programok elkészítéséhez, a mőködtetés szakmai hátteréhez folyamatos segítséget, tanácsadási lehetıséget biztosít. Szigetvár térségében 3 éves kistérségi szociális felzárkóztató program A program támogatója: az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium és a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács A program idıtartama: 3 év ( ) A program célja: A kistérség számára 3 éven keresztül biztosított, évente 100 millió forintot jelentı támogatással a harmadik év végére a szociális ellátórendszer jogi szabályozásoknak megfelelı kialakítása, a Szigetvár kistérség minden egyes településén. A Szigetvári Kistérség szociális fejlesztési stratégiájának szándéka a kistérségben élık életminıségének javítása - a települési funkciók megerısítése, - az emberi erıforrások fejlesztése, megerısítése és megırzése, - a közösségi lét újraélesztése, erısítése, valamint - a kistérségi, mikro-térségi szociális ellátó háló kifejlesztése, stabilizálása révén. A program során 2005-ben megvalósult programok: - mikro-térségi szociális szolgáltató központok Bánfa, Kétújfalu, Nemeske, Somogyapáti, Szentlászló települési, helyi alirodáinak kialakítása, tárgyi feltételek megteremtése, falugondnoki hálózat fejlesztése, - kistérségi szakellátás intézményhálózatának fejlesztése Szigetvár, - közösségfejlesztés

4 4 Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás (agrárintegrációs program) a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program fı célja a vidéken élı lakosság (elsısorban tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzető, önálló gazdálkodásra alkalmatlan) megélhetési gondjainak enyhítése, mezıgazdasági tevékenységük elısegítésével. A problémákra a megoldás a termékszerkezet-váltás mellett az integrációk ösztönzése, mely még a hagyományos termékek elıállítása esetében is változásokat eredményezhet. Baranya megye fejlesztési programjában az agrárintegráció jelentıs szerepet kapott és beépült a fejlesztendı programok közé 6. pontként. Jelen program is szorosan kötıdik a fenti elképzelésekhez, miszerint a hagyományos termékek helyett elsısorban a gyógy-, és főszernövény, valamint egyéb hagyományokon alapuló és újszerő munkaigényes termékek termesztését szeretnénk ösztönözzük egyelıre a megyében, késıbbiekben regionális szinten. Folyamatosan biztosítottunk a Sásdi és Sellyei kistérségekben foglalkoztatási és szakmai tanácsadást helyi, térségi tanácsadó foglalkoztatásával 2005-en. A program továbbfejlesztésére EU-s forrásokat kívánunk bevonni, így került kidolgozásra és benyújtásra a Baranya Megyei Munkaügyi Központ gesztorságával a HERBAL NETWORK program, mely támogatást nyert az INTERREG III/A. keretében. Indítása elsı negyedévére datálható. 2. Tudományos tevékenység, kutatás Regionális szociálpolitikai referens A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozási folyamatának tapasztalataira, valamint a régiókban készült szociális programokra építve az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízást adott háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számára regionális szintő ágazati tervezési és fejlesztési hálózat kialakítására. A program szerkezeti felépítése: A program szakmai irányítását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium látja el, operatív vezetését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet végzi. A program megvalósítására regionális szociálpolitikai referensi hálózat kialakítására régiónként egy fıállású referens alkalmazásával - került sor. A referensek számára szükséges háttérszervezetet a regionális forrásközpontok hálózata biztosítja. A program célja: A regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok kidolgozásának elıkészítése és támogatása Hálózatépítés a humán szférában jelentıs szerepet játszó innovatív szervezetekkel, intézményekkel Tanácsadói team kiépítése A regionális hálózat háttérszervezete 2005-tıl: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. A dél-dunántúli szociálpolitikai referens feladata: Részvétel a regionális fejlesztési hálózat keretszabályainak kidolgozásában; A már elkészült régiós programozási dokumentumok, szociális programok, szolgáltatásfejlesztési koncepciók összegyőjtése, elemzése a regionális specifikumok figyelembevételével, illetve azok illesztésével, kiemelésével; Regionális szintő szociálpolitikai helyzetelemzés, programtervezés és szociálpolitikai stratégia összeállítása a központi ágazati tervezés támogatásával; Koncepciók, tervek, partnerségi egyeztetések szervezése;

5 5 Információs hálózat kiépítése, mőködtetése; Partnerség kialakítása a Regionális Fejlesztési Tanáccsal, Ügynökséggel, önkormányzatokkal, ágazati és ágazatközi szervezetekkel, képzı intézményekkel, regionális kutatóintézetekkel, hálózatokkal; Szakmai fórumok szervezése; Projektek generálása, projekttársulások létrehozásának elısegítése, különös tekintettel az EU-s forrásokra. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács évi pályázati felhívására nyújtottunk be pályázatot Baranya Megyei Öko- szociális Program és Stratégia elkészítésére. A program elkészítése Konzorciumi keretek között történt, 2005-ben. A programkidolgozás során a konzorciumi tagoknak saját szakterületén feladata volt helyzetelemzı tanulmány összeállítása (amely a következtetéseken túl a fejlesztési irányokat is tartalmazta), SWOT-analízis készítése, érdekek egyeztetése. Koncepció készítése Komplex fejlesztési stratégia kidolgozása, amelynek részei a stratégiai fejlesztési alprogram-javaslatok és amely megjelölte (vázlatosan) a konkrét szakmai projekteket. 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által akkreditált szakmai képzések, tanácskozások Stressz, és konfliktuskezelı, emocionális intelligenciafejlesztı tréning került megrendezésre a Dahn & Társa Bt közremőködésével. A program engedélyszáma: S /2003/2, kreditpont értéke 25 volt. A képzésen a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek vettek részt. Elıkészítettünk, és a november 15-i határidıre benyújtottunk évre szóló pályázatunkat akkreditált rendezvények megrendezésére. Antidiszkrimináció témában trénig, valamint konferencia szervezését tervezzük. Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. akkreditált felnıttképzési intézmény (AL 0313) A 2005-ös évben 32 tanfolyamot indított a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht, melyeken közel 300 fı kezdte meg tanulmányait. A Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen elnevezéső pályázatban Pécs Megyei Jogú Önkormányzata és Komló Város Önkormányzata által elnyert programban is kımőves illetve parkgondozó csoportot indítottunk. Ugyanehhez a programhoz kapcsolódva a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezete számára parkgondozókat és gyógynövényismerı és termelıket képeztünk. A komlói program parkgondozói csoportja végzettségét motorfőrész-kezelı tanfolyamon fejlesztette tovább. Már rendszeresnek mondható a kereskedı vállalkozó és a vendéglátó vállalkozó szakmákban indított tavaszi és ıszi tanfolyamok, melyekbıl 2005-ben is mindkét idıszakban sikerült csoportot szervezni ıszén a szakmacsoportot bıvítettük és élelmezésvezetı szakképzettségre felkészítı tanfolyamot is indítottunk. A Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Programban az Új Esély Egyesülettel konzorciumot alkotva részt vettünk tartósan regisztrált munkanélküliek foglalkoztathatóságának javításában.

6 6 Ennek keretében siklósi, mohácsi és komlói helyszíneken bonyolítottunk tréningeket. START elnevezéső tréningek reintegrációs, munkaerıpiaci szempont szerint szervezıdtek. A munkahelyorientációs tréningek lehetıséget adtak próbamunka-végzésre is. A lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusai számára ECDL és e-learning tananyag használatára felkészítı tanfolyamot folytattunk, Phare pályázati támogatott forrásból ıszén az Istenkúti Közösségért Egyesület felkérésére számítógép-kezelı és angol nyelvi tanfolyamot szerveztünk. Ez a program lehetıvé tette segítı mentor alkalmazását is, aki a csoport fejlesztésével, korrepetálásával foglalkozott. Szintén az ıszi idıszakban nyílt lehetıségünk gépírás tanfolyam indítására, illetve a közhasznú társaság Fordulópont programjának résztvevıibıl szervezett takarító szakmát adó képzés is ekkor tudott elindulni. Eck Imre Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2005-ben folytatódott az oktatás három tanszakon (tánc, zene, színjáték) 320 tanuló folytatta mővészeti tanulmányait az iskolában. Az oktatás felmenırendszerő, ELİKÉPZİ, ALAPFOK és TOVÁBBKÉPZİ évfolyamokon történik. Zene tanszak: gitár, zongora, magánének Tánc tanszak: moderntánc, néptánc, társastánc Színjáték tanszak Forrás Szakképzı Iskola szeptember 1-én 52 nappali tagozatos tanulóval négy osztályban indítottuk a tanévet. A felzárkóztató tanrendő összevont osztályunkban 17 fiatal kezdte meg tanulmányait. İk az általános iskolai végzettség hiányában általános mőveltségi területen pótolják ismereteiket és szakmai orientációban is részt vesznek. Normál tanrendő 9. osztályt ebben a tanévben indítottunk elıször. Szeptemberben 19 tanuló kezdte meg tanulmányait ebben az osztályban. Az általános mőveltségi tantárgyakon kívül vendéglátóipari orientációs órákon is részt vesznek, így 11. osztálytól lehetıségük nyílik pincér vagy szakács szakma tanulására. Az osztály létszáma a tanév során több ízben változott, növekedett, mert más iskolából átjelentkezett tanulókat fogadtunk. Vendéglátó technikus 13. illetve 14. osztályunkban 7 és 9 fiatal tanult. Az érettségire épülı képzésben középfokú vendéglátóipari felkészítés folyik elméleti és gyakorlati területen is. A 14. osztályba járók tanév végén szakmai vizsgát tesznek. A tanévet megelızve nyújtottunk be pályázatot a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja; a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló; az Általános Iskola Magyarmecske; és a Konrád Ignác Körzet Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Kétújfalu konzorciumi partnereként a HEFOP Sajátos nevelési igényő tanulók együttnevelése címő pályázati kiírásra. A program megvalósításának lehetıségét elnyertük, így ebben a tanévben már elkezdıdött felkészülésünk a sajátos nevelési igényő tanulók következı tanévtıl való fogadására és programadaptációkra.

7 7 A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által kiírt mentor-tanár pályázaton is sikeresen szerepeltünk. A másfél éves program végrehajtása során arra van lehetıségünk, hogy támogatott bérrel mentor-tanár munkakörben foglalkoztassunk fejlesztı pedagógust, aki a szaktanárok munkáját és a tanulók képesség- és készségfejlesztését segíti. Munkáját és ezáltal munkánkat is a program során szakszolgáltató intézmény támogatja. Vendéglátó technikus tanulóink versenyeken való indítására is lehetıségünk nyílt. Iskolánk csapata augusztusában a Nagyszakácsiban megrendezett Királyi Szakácsversenyen a Királyi Kukták elismerı címet nyerte el. Neukirchner Ákos 14. évfolyamos tanulónk októberében a Taverna Szálloda által meghirdetett Taverna Kupán zöldségfaragás témakörben nyert elismerı oklevelet. Tereptanári feladatok A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak, valamint az Illyés Gyula Fıiskolai Kar szociális munkás képzésének terepgyakorlati helyet is biztosított. Szemeszterenként (13 hét) 1-2 fı hallgató végezte szakemberek irányításával terepgyakorlatát. A hallgatóknak lehetıségük nyílott belefolyni az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken. 4. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz került benyújtásra szeptemberében a Tájoló Program. A program Vajszlón és mikro-térségében olyan komplex munkaerı-piaci szolgáltatásokat fog nyújtani, mely lehetıséget nyújt a foglalkoztatási hátrányok leküzdésére,az információhiány és infrastrukturális hátrányok enyhítésére. A program célja a tréségbe élı hátrányos helyzető munkanélküliek foglalkoztathatóságának javítása, munkára történı felkészítése, ill. elsıdleges munkaerıpiacon való elhelyezése. Vállaltuk 140 fı programba vont ügyfél számára a munkaerı-piaci felkészítést, és 14 fı elhelyezését. 5. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások Fordulópont Program Fordulópont Program Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságáért Tartalma (célok, célcsoport, hatókör) A Fordulópont Program Pécs és Szentlırinc térségében olyan alternatív, személyre szabott szolgáltatásokat nyújtó program, mely a hátrányos helyzető, tartósan munka nélkül élıket a programba vonást és munkára való egyéni felkészítést követıen segíti az elsıdleges munkaerıpiacon való elhelyezkedésben. Vállaltuk 700 fı programba vonását, és 210 fı eredményes, 3 hónapon túli elhelyezését.

8 8 Szolgáltatások, tevékenységek Toborzás, programba vonás, munkaerı-piaci felkészítés, képzésbe és/vagy munkába helyezés, utókövetés A program a HEFOP (FMM IH) keretében, az ESZA támogatásával valósult meg, ig. Folytatására újabb pályázat került benyújtásra, mely szintén nyertes lett, így a szolgáltatások biztosítása folyamatos lesz a következı évben is. Új szolgáltatások fiatalok foglalkoztatása A Baranya-,Somogy,-Tolna Megyei Munkaügyi Központok regionális munkaerı-fejlesztı programot indítottak: Új szolgáltatások fiatalok foglalkoztatása címmel. Kísérleti regionális munkaerı-piaci program indítása olyan új munkahelyek teremtésének elısegítésére és hosszú távú mőködésük biztosítására, amely eredményeként új szolgáltatások jönnek létre, és egyúttal a programba bevont fiatal munkanélküliek munkaerıpiaci (re)integrációját is elısegíti. Ennek keretében januártól 1 fı informatikai pedagógiai asszisztens képzése, foglalkoztatása történik szervezetünknél, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával. 9. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Kifejezetten közhasznú szervezetek számára a társaság jelenleg nem nyújt szolgáltatásokat 10. Nonprofit, civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatásaink Civil Hálózatfejlesztı Szakmai Központ Program támogató: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium Az országban mőködı tíz Regionális Forrásközpont hálózatának részeként a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont is megkezdte hálózatfejlesztı projektjét Baranya és Tolna megyékben, a szociális, foglalkoztatási és egészségügyi területen mőködı civil szervezetek részére. Partnereink a programban: Baranya és Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központok. A második, március 31-ig tartó periódusban a következı tevékenységek megvalósítását jelentette a program: Hálózatépítés, hálózatfejlesztés, Tanácsadás és információszolgáltatás, Projektfejlesztés, projektek koordinálása, szektorközi kapcsolatok kiépítése, Szakmai mőhelyek mőködtetése, szakmai programok koordinálása, modell értékő programok bemutatása, terjesztése, Adatbázis készítés és frissítés, Képzési szolgáltatások, képzések szervezése, A non-profit szektort érintı jogszabályi változások nyomon követése, a szervezetek tájékoztatása.

9 9 Pécs, május 15. Dr. Kaiser László Ügyvezetı Igazgató

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı

a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról megyei aljegyzı Ikt. szám: 4749/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat négy éves munkájáról Az elıterjesztést készítették:

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4906-2/2012 Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Családsegítı

Részletesebben

MultiContact 'Exploring possibilities'

MultiContact 'Exploring possibilities' HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében beadott Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301.

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 324/2007. (XI. 30.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés alapján a HAHUSZO

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben