DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ Fax: 72/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk."

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ Fax: 72/ A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei évi A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Regionális Szociálpolitikai Tanács Munkaszervezete A Kormányprogram kiemeli a társadalmi párbeszéd fontosságát, prioritásként kezeli, hogy a centralizált társadalompolitika helyébe törvényekkel szabályozott, decentralizált intézmények és szolgáltatások kerüljenek. Szükségessé vált a szakmai rendszer egységesebb és hatékonyabb újjászervezése, így a 129/2005. (VII.1.) kormányrendelet alapján megalakult a hét regionális, valamint az Országos Szociálpolitikai Tanács. A Dél- Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács október 26-án alakult meg. A Tanács funkciója, szerepe: A Tanács hatékonyabbá teszi a szociális szakmai egyeztetést, a szervezetek véleményezı munkája javíthatja a szolgáltatások és azok szabályozásának színvonalát. A Tanács felállítása segíti a partneri viszony kialakítását a szociális szektor szereplıi között, elısegítve ezzel a szociális ellátások fejlesztését és a szükségletek pontosabb felmérését. Javítja a szociális szolgáltatásszervezés szakmai színvonalát. A Tanács elısegíti az állam, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szféra és a gazdálkodó szervezetek együttmőködését a szociális ágazat területén. A munkaszervezet feladata negyedévenként a tanácsülések megszervezése, lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. A Minisztérium a munkaszervezeten keresztül, informálja a tanácstagokat az Országos Szociálpolitikai Tanács mőködésérıl, aktuális szakmai kérdésekrıl. A munkaszervezet feladata, hogy közvetítsen a Minisztérium és a tanácstagok között. Ha a tagok reagálnak, illetve véleményt formálnak szakmai kérdésre, a munkaszervezet a lehetı legrövidebb idın belül továbbítja a Minisztérium felé. A tanácstagok munkájának összehangolása végett a munkaszervezet elkészítette a DDRSZT honlapját, melyen elérhetıek a tanáccsal kapcsolatos dokumentumok és szakmai anyagok, elérhetısége: A munkaszervezet megteremtette a faxos szavazás lehetıségét, melynek használatára egy alkalommal került sor. Az üléseken hangfelvétel készül, mely alapján a munkaszervezet jegyzıkönyvet készít, melyet eljuttat a tanácstagok felé, és elérhetıvé tesz a honlapon.

2 2 Területi Menedzserszervezeti feladatok az Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatásával A Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye hátrányos helyzető kistérségeiben a meghirdetéstıl a megvalósulásig koordináljuk a Minisztérium által meghirdetett programokat. Szociális földprogramok koordinálása Baranya megyében Ifjúsági Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium támogatásával A program keretében az önkormányzatok a településeken élı hátrányos helyzető családok számára biztosítják a mezıgazdasági termeléshez szükséges alapokat, pl.: termıföld, mezıgazdasági szolgáltatások, tenyészállatok, vetımag, egyéb szaporítóanyag, kemikáliák, stb. A programok változatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is mások. Többségében a családi önellátást célozzák, kiegészítı jövedelemhez juttatják a kedvezményezetteket, folyamatos munkára ösztönzik az abban résztvevıket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig számszerősíthetı, kimutatható. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a programok elkészítéséhez, a mőködtetés szakmai hátteréhez folyamatos segítséget, tanácsadási lehetıséget biztosít. Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás (agrárintegrációs program) a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program fı célja a vidéken élı lakosság (elsısorban tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzető, önálló gazdálkodásra alkalmatlan) megélhetési gondjainak enyhítése, mezıgazdasági tevékenységük elısegítésével. A problémákra a megoldás a termékszerkezet-váltás mellett az integrációk ösztönzése, mely még a hagyományos termékek elıállítása esetében is változásokat eredményezhet. Baranya megye fejlesztési programjában az agrárintegráció jelentıs szerepet kapott és beépült a fejlesztendı programok közé 6. pontként. Jelen program is szorosan kötıdik a fenti elképzelésekhez, miszerint a hagyományos termékek helyett elsısorban a gyógy-, és főszernövény, valamint egyéb hagyományokon alapuló és újszerő munkaigényes termékek termesztését szeretnénk ösztönözzük egyelıre a megyében, késıbbiekben regionális szinten. Folyamatosan biztosítottunk a Sásdi és Sellyei kistérségekben foglalkoztatási és szakmai tanácsadást helyi, térségi tanácsadó foglalkoztatásával 2006-ban. Baranya Megyei Munkaügyi Központ gesztorságával a HERBAL NETWORK program, mely támogatást nyert az INTERREG III/A. keretében. A projekt átfogó célja egy önfenntartó gyógynövény begyőjtı felvásárló és termesztı hálózat kialakítása, amely alternatív jövedelemszerzési lehetıséget kínál az érintett területen (Baranya, Zala, Somogy megyék) élık számára. Elérni kívánt hosszú távú céljaink az alábbiak voltak: Eredményes, hosszú távú együttmőködés megteremtése a határ két oldalán. Hatékony támogató struktúra kialakítása a már meglévı hálózat problémáinak kiküszöbölésével.

3 3 Modellértékő, az együttmőködésre alapuló termelıi, értékesítıi közösségek ("társulások") létrehozásának segítése. A helyi gyógynövénytermékek piacra jutási feltételeinek javítása. Hátrányos helyzető csoportok re-integrálása a munkaerıpiacra humán-erıforrás fejlesztéssel. További Interreg, illetve egyéb finanszírozású projektek generálása. A hálózat kialakításához szaktanácsadók (Baranya, Zala megyében kettı-kettı, Somogy megyében egy fı) nyújtanak támogatást, akik folyamatos szakmai tanácsadással, információszolgáltatással álltak/állnak az érdeklıdık rendelkezésére. A Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont koordinálta a tanácsadók tevékenységét, valamint foglalkoztatásuk is a feladataink közé tartozott. 2. Tudományos tevékenység, kutatás Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat A program megvalósítására regionális szociálpolitikai referensi hálózat kialakítására régiónként egy fıállású referens alkalmazásával - került sor. A dél-dunántúli referens számára szükséges háttérszervezeti feladatot a DDRFK látja biztosítja. A program célja: A regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok kidolgozásának elıkészítése és támogatása Hálózatépítés a humán szférában jelentıs szerepet játszó innovatív szervezetekkel, intézményekkel Tanácsadói team mőködtetése A Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat program keretében 3 megyei találkozót szerveztünk az érintett szervezetek - intézmények számára; Pécsett, Szekszárdon és Kaposváron. A rendezvények a Strukturális Alapok közötti idıszakának kereteivel foglalkoztak. Dél-Dunántúli Régió Humán Stratégiai Fejlesztési Program Egy konzorcium részeként szervezetünk a szociális terület kidolgozója volt a Dél-Dunántúli Régió Humán Stratégiai Fejlesztési Programjában. A munka révén innovatív és hiánypótló, a szükségletekre reagáló szociálpolitikai fejlesztések valósulhatnak meg az elkövetkezı években. A kidolgozott anyag minıségét jelzi, hogy többen merítettek belıle. Siklósi kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elkészítése A Szociális törvény elıírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult

4 4 személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. Fentiek alapján a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás szervezetünket kérte fel a tervezési dokumentum elkészítésével, mely márciusával elkészült, és a Dél-dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács által elfogadásra került. Drávamenti Ökológiai Régió alapjainak lerakása A DDRFK Kht Ft pályázati támogatást nyert 2006-ban a Drávamenti Ökológiai Régió alapjainak lerakása c. projekt kivitelezéséhez. A pályázati támogatás a október 18-i K. (2004) 4131 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Szlovénia - Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program és a Szlovénia Magyarország - Horvátország Szomszédsági Program Közös Monitoring Bizottsága által november 5-én jóváhagyott Program kiegészítı Dokumentum alapján kiírt évi pályázati keretbıl került elnyerésre. Rögzített általános célkitőzések: A határon átnyúló régió fenntartható fejlıdésének biztosítása Határon átnyúló együttmőködés kialakítása környezetvédelmi projektekben Magasabb szintő környezet-tudatosság a régióban A program végrehajtása márciusában kezdıdött és szeptemberéig tart. A program monitorozását a VÁTI, mint közremőködı hatóság végzi. A program végrehajtása során 2006-ban különösebb probléma nem merült fel. 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szociális szakemberek képzése Az INDIT Közalapítvánnyal közösen valósítottunk meg egy képzés-sorozatot a Baranya megyei szociális szakemberek számára, amelyet a HEFOP 2.2 támogatott. A képzésben Dandé István vett részt; alapvetı munkaerı-piaci és foglalkoztatáspolitikai ismeretekrıl tartott elıadásokat. Forrás Általános és Szakiskola A 2006/2007-es tanévet az iskola már a Megye u. 20. szám alatti épületben kezdte meg. Ebben a tanévben beiskolázási létszámunk a duplájára növekedett, vagyis 115 tanuló kezdte meg nálunk tanulmányait. Felzárkóztató 9. és 10. osztályban 35 fı tanul, 15-en vendéglátóipari szakmai képzésben részesülnek, a többiek a normál tanrendő 9. és 10. osztályainkat látogatják. A tanulói létszám bıvülése indukálta a tanári kar létszámának bıvülését is. Jelen tanévben 13 fıállású és 2 óraadó tanár oktatja diákjaink.

5 5 A Munkaügyi Központ által múlt tanévben indított mentortanár programot sikeresen folytattuk, várhatóan a tanév végén zárjuk. Szintén az elmúlt tanévben kezdıdött HEFOP Sajátos nevelési igényő tanulók együttnevelése, Tét az esély címő programunk, mely alapján iskolánk felkészül enyhe értelmi fogyatékos és tanulásban akadályozott tanulók integrált nevelésére és oktatására. Eck Imre Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A mővészeti iskola a 2006/2007-es tanévet szintén új, a Megye utcai székhelyen kezdte meg. Ezenkívül 7 telephelyen folyik még oktatás táncmővészeti, zene- és színmővészeti ágakon. A tanulói létszám ebben az évben az alábbiak szerint alakult: Zenemővészet: 98 fı Tánc- és színmővészet: 150 fı Az iskola ebben a tanévben felkészül az alapfokú mővészetoktatási intézmények minısítésére. Felnıttképzés A 2006-os évben az akkreditált felnıttképzési intézmény 23 tanfolyamot indított. Sikeresen befejeztük a lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusainak továbbképzési programját. Szintén befejezıdı és újtípusú képzésünk volt az Istenkúti Közösségért Egyesület dolgozóinak számítástechnikai és angol nyelvi képzése. A két Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen programban Komlón és Pécsett szervezıdı Kımőves tanfolyamunk is ebben az évben fejezıdött be. Az igen speciális célcsoporttal Komlón összehasonlíthatatlanul jobb eredményt sikerült elérnünk, mint a pécsi csoportnál, mely a komlói munkáltatóval kialakított és ápolt színvonalas kapcsolatnak köszönhetı. Változatlanul szerveztünk kereskedelmi és vendéglátóipari képzéseket: kereskedı vállalkozó, vendéglátó vállalkozó és élelmezésvezetı szakmákban. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott és az EUNET Kht. által szervezett Kattints rá, Nagyi! tanfolyamokból 12 csoportot oktattunk, melyekben pécsi nyugdíjasok ismerkedhettek meg au Internet rejtelmeivel. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ HEFOP 1.1 programjában pályázott Települési hulladékgyőjtı és szállító tanfolyamunkon 17 hátrányos helyzető munkanélküli szerzett szakképzettséget. A Fordulópont program résztvevıi, akik szintén hátrányos helyzető álláskeresık, Takarító képzésünkön vettek részt. Tereptanári feladatok A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak, valamint az Illyés Gyula Fıiskolai Kar szociális munkás képzésének terepgyakorlati helyet is biztosított. Szemeszterenként (13 hét) 1 -

6 6 3 fı hallgató végezte szakemberek irányításával terepgyakorlatát. A hallgatóknak lehetıségük nyílott belefolyni az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken. 4. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Tájoló Program A Tájoló Program Vajszlón és mikrotérségében olyan komplex munkaerı-piaci szolgáltatást nyújtó program, mely lehetıséget nyújt a foglalkoztatási hátrányok leküzdésére,az információhiány és infrastruktúrális hátrányok enyhítésére. A program célja a térségben élı hátrányos helyzető (elsısorban roma származású) munkanélküliek foglalkoztathatóságának javítása, munkára történı felkészítése, ill. elsıdleges munkaerıpiacon való elhelyezése. A program keretében vállaltuk 100 fı programba vont ügyfél számára a munkaerı-piaci felkészítést, közülük 15 fı képzésbe helyezését, 20 fı elsıdleges munkaerı-piacon történı elhelyezését. A program helyi partnerszervezetek bevonásával valósul meg. Szolgáltatások, tevékenységek az alábbiak voltak: toborzás, programba vonás, munkaerıpiaci felkészítés, képzésbe és/vagy munkába helyezés. Általános Foglalkoztatási Információs Szolgáltató Hálózat kiépítése és mőködtetése Baranya megyében Célok: A szolgáltatás célja, hogy a munkaerı-piaci részvétel növeléséhez és a munkaerı-piaci és szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról a vállalt célcsoportok teljes körő és naprakész tájékoztatást kapjanak. E célt szolgáló tevékenységek: Információk felkutatása, helyi partnerség-építéssel, információs adatbázis mőködtetése, ÁFISZ mőködése. A megfelelı tájékoztatás biztosításához az ellátást/szolgáltatást nyújtókkal érdemi partnerséget építünk ki az adott Kirendeltségi területen. E célt szolgáló tevékenységek: Menedzsmenti feladatok, Információk felkutatása, elsısorban helyi partnerség-építéssel, Információs adatbázis mőködtetése. A tervezett szolgáltatásfejlesztési tevékenységekkel elsısorban a kísérleti program fejlesztése és folytathatóvá tétele/ terjesztése a célunk. E célt szolgáló tevékenységek: Menedzsmenti feladatok, Szolgáltatásfejlesztési tevékenységek. Tevékenységek: Munkaerı-piaci és foglalkoztatási információk felkutatása, elsısorban helyi partnerségépítéssel, információs adatbázis/adattár kialakítása és aktualizálása, információszolgáltatás, segítségnyújtás, szolgáltatásfejlesztés. A szolgáltatások helyszínei: Baranya Megye, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és Kirendeltségei ellátási területe: Pécsi, Komlói, Mohácsi, Siklósi, Sellyei, Szigetvári és Szentlırinci Kirendeltségek

7 7 5. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások Fordulópont Program FORDULÓPONT II program (HEFOP /05 -ESZA Forrás: Ft) A Fordulópont II program Pécs és Szentlırinc térségében alternatív, személyre szabott munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújt alacsony iskolai végzettségő, hátrányos helyzető, munka nélkül élı személyeknek. A személyre szabott szolgáltatási elemek kidolgozásával, az ügyfelek igényei, szükségletei mentén egyéni cselekvési terv készül. A program vállalja, hogy 430 célcsoporttagot programba von, ebbıl 112 fıt fejleszt képzésbe helyez, illetve tart, valamint 151 fıt minimum 4 hónapig folyamatos munkaviszonyba helyez os évi eredményeink: Mutató A programba bevont és legalább egy személyes konzultáción részt vevı személyek száma a célcsoportba tartozó személyek közül Képzésbe helyezett személyek száma Munkába helyezett személyek száma Célérték A jelentés készítésének idıpontjában érvényes (kumulált) értékek* összes férfi nı Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Kifejezetten közhasznú szervezetek számára a társaság jelenleg nem nyújt szolgáltatásokat 7. Nonprofit, civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatásaink

8 8 Civil Hálózatfejlesztı Szakmai Központ Program támogató: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium A Forrásközpont a 2006-os évben is mőködtette Civil Hálózatfejlesztı Szakmai Központ programját; az Ifjúságügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségügyi; illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása révén. A program kapcsán civil referensünk több idevágó rendezvényen vett részt; a szociális célú civil szervezetek számára fenntartott elektronikus levelezılista folyamatosan üzemelt. Referensünk több alkalommal jelentetett meg szakmai írásokat a Civil Korzó címő lapban. Pécs, május 15. Dr. Kaiser László Ügyvezetı Igazgató

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl

Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl Beszámoló az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2006. évi Közhasznú Tevékenységérıl 2007. április 30. 2225 Üllı, Pesti út 124. Tel./Fax: (29) 321 876, (29) 322 461 www.civilkozpont.hu info@civilkht.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV A 1105/2007. (XII. 27.) KORMÁNY HATÁROZATBAN MEGFOGALMAZOTT, REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ FELADATOKRÓL A Dél-dunántúli regionális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A ROMÁK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ELİSEGÍTİ KORMÁNYZATI PROGRAMRÓL ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGİ INTÉZKEDÉSEKRİL SZÓLÓ 1021/2004. (III. 18.) KORMÁNY HATÁROZATBAN

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló 1. AZ EGYESÜLET FİBB CÉLJAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT Az Egyesület 2009-ben az elızı évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti közhasznú tevékenységeit.

Részletesebben

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT Szerzıdésszám: 2003/004-561-01-11 KESZTHELY-HÉVÍZI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS

PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS PROJEKT ZÁRÓ JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-1.1.1-K.-2004-07-0004/3.0. A jelentés készítésének dátuma 2009. február 27. Jelentés sorszáma 48. Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót.

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Elıadók: Bencsik János, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Rajnai Gábor, az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

Elıadók: Bencsik János, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Rajnai Gábor, az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgya:

Részletesebben

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301.

11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 11. szám ÖNKORMÁNYZATI HIREK 1301. 324/2007. (XI. 30.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés alapján a HAHUSZO

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program

Társadalmi megújulás operatív program Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. július I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. október 1-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. október 1-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda 2008. évi tevékenységérıl Elıkészítette: Balog István irodavezetı Békési Kistérségi Iroda Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT

KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT KESZTHELY-HÉVÍZ KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA ÉS HATÁR-MENTI TAPASZTALATCSERE C. MAGYARORSZÁG SZLOVÉNIA PHARE CBC PROJEKT Szerzıdésszám: 2003/004-561-01-11 KESZTHELY-HÉVÍZI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére Tai Többcélú Kistérségi Társulás E l n ö k e Kisbéri Többcélú Kistérség Társulás E l n ö k e VI. 1318-3/2007 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-i ülésére Tárgya:

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

TÁMOP 5.2.1. 11 kistérségi program

TÁMOP 5.2.1. 11 kistérségi program Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program feladatai a TÁMOP 5.2.3. konstrukció keretében megvalósuló kistérségi Gyerekesély programok szakmai-módszertani megalapozásában és kísérésében A TÁMOP-5.2.1/07/1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Debrecen, 2010. május 4. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben