DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ Fax: 72/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk."

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ Fax: 72/ A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei évi A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Dél-Pannon Esély A Dél- Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht szeptember 26-án nyújtotta be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen címő 2002/ sz.- pályázati felhívására a Dél- Pannon Esély- Szociális Fejlesztési Program elnevezéső széles regionális (Baranya, Tolna, Somogy megye) partnerségen alapuló pályázati projektjét. A 21 hónapos idıtartamú program konzorciumi formában kerül lebonyolításra. A projekt költségvetése , melybıl az igényelt támogatás A fennmaradó részt a konzorciumi tagok önrészként, illetve külsı támogató partnerként a Megyei Önkormányzatok biztosítják. A projektben résztvevı 43 konzorciumi partner közül 35 partnerszervezet pénzben járul hozzá a program lebonyolításához, természetbeni hozzájárulást szintén 35 szervezet vállalt. A program megvalósításával célunk a dél-dunántúli régióban élı tartósan munka nélküli személyek (61 fı) foglalkoztatása (18 hónapon keresztül), illetve munkaerı-piaci reintegrációja. A program célcsoportját alkotják, az aktív korú, regisztrált és nem regisztrált tartósan munkanélküliek, kiemelt prioritással a 45 év feletti nık, a munkaviszonyban még nem állt fiatalok és a szociális szakirányú végzettséggel rendelkezık. Tekintettel a program volumenére és szakmai igényeire, az elıkészítés a második félév feladatai közé tartozott. A program júniusában indul. Területi Menedzserszervezeti feladatok a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával A Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye hátrányos helyzető kistérségeiben a meghirdetéstıl a megvalósulásig koordináljuk a Minisztérium által meghirdetett programokat. Szociális földprogramok koordinálása Baranya megyében Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával

2 2 A program keretében az önkormányzatok a településeken élı hátrányos helyzető családok számára biztosítják a mezıgazdasági termeléshez szükséges alapokat, pl.: termıföld, mezıgazdasági szolgáltatások, tenyészállatok, vetımag, egyéb szaporítóanyag, kemikáliák, stb. A programok változatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is mások. Többségében a családi önellátást célozzák, kiegészítı jövedelemhez juttatják a kedvezményezetteket, folyamatos munkára ösztönzik az abban résztvevıket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig számszerősíthetı, kimutatható. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a programok elkészítéséhez, a mőködtetés szakmai hátteréhez folyamatos segítséget, tanácsadási lehetıséget biztosít. Szigetvár térségében 3 éves kistérségi szociális felzárkóztató program A program támogatója: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács A program idıtartama: 3 év ( ) A program célja: A kistérség számára 3 éven keresztül biztosított, évente 100 millió forintot jelentı támogatással a harmadik év végére a szociális ellátórendszer jogi szabályozásoknak megfelelı kialakítása, a Szigetvár kistérség minden egyes településén. A Szigetvári Kistérség szociális fejlesztési stratégiájának szándéka a kistérségben élık életminıségének javítása - a települési funkciók megerısítése, - az emberi erıforrások fejlesztése, megerısítése és megırzése, - a közösségi lét újraélesztése, erısítése, valamint - a kistérségi, mikro-térségi szociális ellátó háló kifejlesztése, stabilizálása révén. A program során megvalósítandó elképzelések: - mikro-térségi társulások létrehozása, - kistérségi alapellátásban a szociális és gyermekvédelmi szolgálatok kialakítása, tárgyi feltételeinek megteremtése a mikro-térségi központokban; a térség többi településén alirodák kialakítása annak érdekében, hogy a szociális alapszolgáltatások helyben is hozzáférhetık legyenek, - kistérségi szakellátás intézményhálózatának fejlesztése, - falugondnoki hálózat fejlesztése, - közösségfejlesztés. Szociális modell programok A program célja: innovatív kezdeményezések támogatása a hátrányos helyzető rétegek szociális jellegő problémáinak csökkentésére, a társadalmi befogadás erısítése érdekében. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által támogatott projektek TMSZ feladatait szervezetünk látta el 2003-ban. A szerzıdéskötés technikai és adminisztratív feladatai mellett folyamatos szakmai segítséget nyújtottunk a projektek megvalósítóinak, és betöltöttük a Minisztérium és Támogatott közti közvetítı szerepkört.

3 évben támogatott programok Baranya megyében: Babarcszılıs Község Önkormányzata összetett közösségi programok mőködtetése szociálisan hátrányos helyzető lakossági csoportok esélyegyenlıségének javítása érdekében (kiemelt célcsoportok: gyermekek, anyák, nık, idısek, munkanélküliek) Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány hátrányos helyzető csoportok elsısorban romák felzárkóztatásának elısegítése (hangsúlyos tevékenységek: helyzetfelmérés, tanfolyamok szervezése, életvezetési tanácsadás, tréningek, egészségügyi szőrések megvalósítása) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete aktív részvételen alapuló közösségfejlesztés annak elısegítésére, hogy a rászoruló személyek elsısorban a roma lakosság képessé váljanak szükségleteik kielégítése érdekében újfajta tevékenységben vegyenek részt Sellye és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás társadalmi esélyegyenlıséget javító komplex programok lebonyolítása hátrányos lakossági csoportok számára (kiemelt programok: nevelési mobil klub, mobil játszóház, önsegítı jogi mobil klub) Siklósi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat csellengı, az oktatási rendszerbıl kimaradó, gyengén tanuló fiatalok felkutatása, szociális és mentális gondozása, felkészítése önsegítı, támogató közösség létrehozásával, tartalmas programok szervezésével, életmódra vonatkozó tanácsadással Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - a támogatott vonzáskörzetébe tartozó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok partnerségére épülı program célja az általuk képviselt emberek helyzetbe hozása, számukra a lehetıségek bemutatása és segítség azok kihasználására. A szociális hátrányok enyhítése érdekében tréningek indítása, valamint a cigány lakosság munkaerıpiaci helyzetét javító tanfolyamok indítását valósítja meg a szervezet. Fórumok, kistérségi tanácsadások, szakmai napok A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázati lehetıségeket ismertettük Baranya megye több településén, helyi fórumok keretében, és személyes konzultációs lehetıséget biztosítottunk a települési önkormányzatok vezetıi számára. 2. Tudományos tevékenység, kutatás Regionális szociálpolitikai referens A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozási folyamatának tapasztalataira, valamint a régiókban készült szociális programokra építve az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízást adott háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számára regionális szintő ágazati tervezési és fejlesztési hálózat kialakítására. A program szerkezeti felépítése: A program szakmai irányítását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium látja el, operatív vezetését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet végzi. A program megvalósítására regionális szociálpolitikai referensi hálózat kialakítására régiónként egy fıállású referens alkalmazásával - került sor. A referensek számára szükséges háttérszervezetet a regionális forrásközpontok hálózata biztosítja. A program célja: A regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok kidolgozásának elıkészítése és támogatása

4 4 Hálózatépítés a humán szférában jelentıs szerepet játszó innovatív szervezetekkel, intézményekkel Tanácsadói team kiépítése A program elsı periódusa szeptember 1-tıl április 30-ig tart. A regionális hálózat háttérszervezete: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. A dél-dunántúli szociálpolitikai referens feladata: Részvétel a regionális fejlesztési hálózat keretszabályainak kidolgozásában; A már elkészült régiós programozási dokumentumok, szociális programok, szolgáltatásfejlesztési koncepciók összegyőjtése, elemzése a regionális specifikumok figyelembevételével, illetve azok illesztésével, kiemelésével; Regionális szintő szociálpolitikai helyzetelemzés, programtervezés és szociálpolitikai stratégia összeállítása a központi ágazati tervezés támogatásával; Koncepciók, tervek, partnerségi egyeztetések szervezése; Információs hálózat kiépítése, mőködtetése; Partnerség kialakítása a Regionális Fejlesztési Tanáccsal, Ügynökséggel, önkormányzatokkal, ágazati és ágazatközi szervezetekkel, képzı intézményekkel, regionális kutatóintézetekkel, hálózatokkal; Szakmai fórumok szervezése; Projektek generálása, projekttársulások létrehozásának elısegítése, különös tekintettel az EU-s forrásokra. 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szupervízió A Szociális és Családügyi Minisztérium és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. között létrejött szerzıdés értelmében 2003 ban is fı - a szociális szférában dolgozó részére biztosítottuk már a tavai évben akrreditáltatott - szupervízión való részvétel lehetıségét évben 10csoportot indítottunk. Finanszírozási nehézségek miatt 2004-ben az ESZCSM már nem tud támogatást nyújtani szupervíziós foglalkozások szervezésére, tehát a jelentkezıknek a csoportok teljes költségét intézményi továbbképzési keretbıl kell finanszírozni.(az elızetes felmérések alapján, azonban még így is nagy érdeklıdés várható 2004-ben is szupervíziós foglalkozásokra!) A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által akkreditált szakmai tanácskozások október 2 -án a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által akkreditált - szakmai tanácskozást tartottunk, Szakma és személyiség címmel, szupervízió témában. A rendezvényen megszerezhetı kredit pontok száma 7 volt. A továbbképzés célja: A régióban, a lelendı felhasználók számára pontos képet és információt adni arról, hogy mi is a szupervízió; bemutatni a különbözı szakterületeken mővelt szupervízió sajátosságait; tájékoztatni arról, hogy melyek - a szupervíziót leginkább felhasználó - szociális szféra legfontosabb tapasztalatai; ismertetni a szupervízió lehetıségeit az egészségügy és oktatás területén; bemutatni a szupervíziót a szervezetfejlesztésben és a vezetıi munkában; feltárni a

5 5 hivatás és a személyiség komplex összefüggéseit, segítve az önreflexió kialakítását és gyakorlását. A résztvevık száma 150 feletti volt. A DDRFK, mint akkreditált képzıhely 2003-ben a DDRFK tovább bıvítette képzéseinek körét, melyrıl folyamatosan tájékoztatja partnereit. Az oktatás magas színvonalát a mögöttünk álló képzett és gyakorlattal rendelkezı oktatókkal, illetve háttérintézményekkel biztosítjuk. Igény szerint vállaljuk tanfolyamaink vidékre történı kihelyezését is, képzésenként meghatározott csoportlétszám felett. Képzéseink szervezésénél szem elıtt tartjuk, hogy a tényleges igény szerint biztosítsuk azokat a jelentkezıknek. Tereptanári feladatok A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak, valamint az Illyés Gyula Fıiskolai Kar szociális munkás képzésének terepgyakorlati helyet is biztosított. Szemeszterenként (13 hét) 1-2 fı hallgató végezte szakemberek irányításával terepgyakorlatát. A hallgatóknak lehetıségük nyílott belefolyni az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken. 4. Kulturális tevékenység A Humán Források elnevezéső regionális nonprofit lapban lehetıséget biztosítunk fiatal alkotóknak mőveik (versek, elbeszélések) megjelentetésére. A lapot a DDRFK havonta adta ki (2003. novemberig), mely eljutott Baranya megye valamennyi önkormányzatához, valamint a régió civil szervezeteihez. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet január elsejétıl folyamatosan biztosítja szolgáltatásait KIDerül programunk. (A program részletes bemutatása, lásd 6- os pontban!) 6. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése KIDerül program a programot az OFA támogatja A program célcsoportja: -azok a hátrányos helyzető év közötti fiatalok, akik a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı képzettség és készségek nélkül lépnek be a munkaerı-piacra. A hátrányok halmozódásának oka és következménye is a tartós kirekesztıdésük a munkaerıpiacról és a képzési rendszerbıl az, hogy az oktatási és szociális ellátórendszer jelenlegi szerkezete és kiépítettsége nem követi a növekvı és a hátrányos helyzető fiatalok helyzetébıl adódó differenciált ellátási szükségleteket. A fentieket figyelembe véve a hátrányos helyzető fiatalok foglalkoztathatóságának javítása érdekében egy olyan, a képezhetıség javítására irányuló projektet valósítottunk meg, amely az egyéni adottságokhoz igazodó, komplex támogató szolgáltatást nyújtott.

6 6 A program beavatkozási területei, tevékenységei a következık voltak: célcsoport felkutatása, programba bevonása és motiválása, egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfelmérések, egyéni fejlesztési tervek készítése. személyiség és kulcsképességek fejlesztése, pályaorientációs tanácsadás, tanulási és munkamotiváció erısítése, alapismeretek pótlása, felzárkóztatás, tanácsadás, tanácsadói és segítı hálózat mőködtetése, munkatapasztalat szerzése, a foglalkoztatás elısegítése, a képzı intézmények és a munkahelyek felkészítése a kliensek fogadására, gyakorlati segítségnyújtás álláskereséshez, munkába álláshoz, oktatásba, képzésbe való integrációhoz a képzıhelyek, munkaadók motiválása a hátrányos helyzető emberek alkalmazására, közremőködés az esetlegesen meglévı fenntartások, elıítéletek leküzdésében az elhelyezést követı 6 hónapban a fiatalok nyomon követése, támogató szolgálat kialakítása, fenntartása a munkában, illetve képzésben maradás érdekében. Az integrált megközelítésen alapuló program megvalósításában kiemelkedı a szerepe volt a különbözı profilú szervezetek partnerségének, hiszen a tapasztalatok azt mutatták, hogy egy program sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen: valamennyi érintett szereplı bevonása, a szervezetek közötti együttmőködés erısítése, információcsere áramlás elısegítése. Ennek tükrében a program a társadalmi környezet különbözı szférái szereplıinek összefogását valósította meg, mint; a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és a Pécsi Kirendeltsége, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, a Pécs Megyei Jogú Város Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata, Khetanipe Egyesület, Baranya Ifjúságáért Kht,Drogambulancia. A programév eredményei Felkutatás, programba vonás: Év végéig a programunkat 196 fiatal kereste fel. A fiatalok felkutatása érdekében jelzırendszert építettünk ki a célcsoporttal érintkezı szociális, oktatási és egyéb szolgáltató intézmények közremőködésével. A segítı intézmények a program népszerősítésével lehetıvé tették, hogy a célcsoport tagjai több csatornán keresztül is tudomást szerezzenek a programról. A már kiépített információs csatornákon keresztül folyamatosan juttattunk el általános ismertetı és az aktuális programokra hívó megújult szóróanyagokat a fiatalokhoz. A területi hatókör kibıvítésének hatására vidékrıl egyre intenzívebb érdeklıdést tapasztaltunk. A szükségletfelmérés tapasztalatai alapján az Ormánság és Komló területére volt indokolt a program kiterjesztése. Az Ormánságban Sellyére és Vajszlóra helyeztünk bázishelyeket. (a) Felzárkóztatás és kulcsképességek fejlesztése Rendszeres fejlesztésben 64 fı részesült. Ez egyéni és kiscsoportos tantárgyi korrepetálás formájában valósult meg. A pályairánnyal nem rendelkezık részére pályaorientációs foglalkozást szerveztünk. A megalapozott, tartós szakmaválasztás érdekében az egyéni adottságok, képességek és lehetıségek összhangjának megteremtését tartjuk szem elıtt.

7 7 A kulcsképességek fejlesztésében különös figyelmet fordítottunk a kommunikáció, önérvényesítı képesség és a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztésére. A felkészítések csoportos és egyéni foglalkozások keretében történtek (b) Munkavégzési alkalmasság erısítése Az ormánsági álláskeresık számára (a célcsoportból 9 fı) a sellyei munkaügyi kirendeltség közremőködésével munkaerı-piaci tréning keretében álláskeresési technikákat, munkajogi ismereteket, munkavállalói ismereteket oktattunk. Egyéni fejlesztésen a térségbıl 36 fı vett részt. Az egyéni tanácsadás hatására a munkavállaláshoz szükséges életvezetési technikák és kulcsképességek különösen az érdekérvényesítı képesség, kooperáció- és konfliktusmegoldó készség és az önismeret- fejlıdtek. A fiatalok fejlıdését a munkavállalással kapcsolatos ügyeik önálló intézésében tudtuk lemérni. (c) Szocializáció segítése Intézményi és egyéni visszajelzések alapján tudjuk, hogy az egyéni tanácsadás eredményeképpen fejlıdtek a fiatalok életvezetési technikái, javultak a kooperációs- és problémamegoldó képességeik, személyes és családi kapcsolataikban jelentkezı problémákat adekvátan és nagyobb önállósággal voltak képesek megoldani. A destruktív kortárscsoport hatása csökkent, a deviáns magatartásformák változása pozitív tendenciát mutatott. A szenvedélybetegségbıl rehabilitált fiatalok esetében életvezetési felkészítést és ösztönzı háttértámogatást biztosított a program. Szabadidıs tevékenységek keretében ez év júliusában tábort szerveztünk Abaligeten. A résztvevı tizenkét fıt kistelepülésen élı, motiválatlan, hátrányos helyzető fiatalok közül válogattuk ki. A tábor programja között szerepelt, napi 3-4 órában a pécsi Vidámpark felújítása és területének kitisztítása. A mindennapi munka után szabadidıs programokat szerveztünk a fiatalok számára (strand, minigolf, lovaglás, barlanglátogatás, túrázás). Munkába 15 fiatalt helyeztünk, és 39-en folytatják tanulmányaikat különbözı képzı intézményben. Az elhelyezés tartóssága érdekében rendszeres kapcsolatot tartottunk a munkáltatókkal, képzıintézményekkel valamint felnıttképzés esetén a gyakorlóhelyi mentorokkal. Együttmőködés fejlesztése: Az együttmőködı partnereinkkel létrehoztuk a Fejlesztési Tanácsot. A Tanács havi rendszerességgel munkaértekezleteket tartott, ahol a program végrehajtásával kapcsolatos és a célcsoportot érintı témák kerültek megvitatásra. A kialakult munkastílus és a tagok jelentıs részénél tapasztalható elkötelezettség garancia arra, hogy a jövıbeni együttmőködés folyamatos és eredményes lesz. A rendszeres és tartalmas munkaértekezletek esetenként külsı helyszíneken folytak, így lehetıség nyílt egymás munkaterületére való mélyebb betekintésre is. IRÁNYTŐ Esélyteremtı Program - Támogatók: Oktatási Minisztérium- Phare Program idıtartama: A projekt célja: a Baranya megyei Vajszlón és a vonzáskörzetébe tartozó négy kistelepülésen hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzető elsısorban roma lakosság szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, valamint esélyegyenlıségük megteremtéséhez. Ennek érdekében a projekt keretében olyan komplex program és szolgáltatási csomag kerül kidolgozásra és bevezetésre, mely a helyi szükségletekhez alkalmazkodva nyújt lehetıséget a célcsoportnak a jelenleginél jobb életminıség és pozitívabb jövıkép kialakítására.

8 8 A modulrendszerő szolgáltatási csomagot a Vajszlón kialakítandó közösségi és információs házban vehetik majd igénybe a megfelelı tájékoztatásban részesített halmozottan hátrányos helyzető családok. Célunk, hogy a projekt az Ormánság bármely elmaradott településén könnyen adaptálható, tehát modell értékő legyen. Célcsoport: A projekt elsıdleges célcsoportjának tekinti a célterületen élı, halmozottan hátrányos helyzető családokat, különös tekintettel a roma célcsoportra. Számuk becsült adat alapján fı. Kiemelt figyelemmel fordul a projekt a hátrányos helyzető családok gyermekei felé, mert az ı életterük szélesítése lehet a hosszú távú problémakezelés egyik kulcsa. Számuk becsült adatok alapján közel 600 fı. Ugyancsak fontos célréteget jelentenek az alulképzett munkanélküliek, az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezık. Létszámukra vonatkozó felmérés a projekt keretében történik. A projekt másodlagos célcsoportnak tekinti a települések önkormányzatit, kisebbségi önkormányzatait, a gazdasági- és civil szervezeteit, az általános iskolát és az óvodát, a szociális-, egészségügyi intézményeket, a lehetséges munkáltatókat, akikkel szoros együttmőködésben valósítja meg célkitőzéseit. Ez a program lehetıséget ad a helyi szereplıknek arra a tanulási folyamatra, melynek során össze kell hangolniuk céljaikat, technikáikat, módszereiket, kommunikációjukat. A projekt harmadik célcsoportjának tekinti magát a célterületen élı helyi közösséget is. A közösségi ház szolgáltatási kínálatával minden helyi lakos élhet, a programok mindenki számára nyitottak lesznek, mivel a hátrányos helyzető lakosság integrációja csak úgy valósulhat meg, hogy nem szakítjuk ki ıket a helyi társadalmi közegbıl. Partnereink: Vajszló Nagyközség Önkormányzata, Baranyahídvég Község Önkormányzata, Hirics Község Önkormányzata, Lúzsok Község Önkormányzata, Páprád Község Önkormányzata, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Baranyahídvég, Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskola, Vajszló Támogató partnereink: PTE BTK Romológia Tanszék, PTE FEFI, Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete A program szolgáltatásai: Oktatási Képzési modul oktatási modul óvodások és iskoláskorúak számára (óvodai felzárkóztató program, számítás technika - 6 csoport, UNIÓS felkészítés) képzési modul felnıttek számára (könnyőgépkezelıi, faipari gépmunkás tanfolyam, vállalkozói tréning, számítógép-kezelıi tanfolyam, Internet használat) Közérdekő és közéleti információs modul Internet elérés biztosítása, közérdekő tájékoztatás, ügyintézési segítségnyújtás, érdekvédelem, jogsegélyszolgálat, mezıgazd.info.(falugazdász) vállalkozói tanácsadás, pályaorientáció munkaerıpiaci szolgáltatás Szociális modul mentálhigiénés szolgáltatás

9 9 terhes tanácsadás családlátogatás és segítés szoc. gondozás lehetıségeinek feltárása nyári tábor Kulturális és közösségi programok Klubok: video, nyugdíjas, ifjúsági, kisebbségi, szülık, baba mama Interaktív programok: táncház, játszóház Elıadások: Roma kérdések, Nıi szerepek Eseti, szezonhoz kötött programok: Vajszlói napok, Közösségi ház megnyitása, Ormánsági gasztronómiai nap, Nyugdíjas nap, Roma nap, Vállalkozók napja, Adventi hangverseny, szüreti, farsangi bál Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás (agrárintegrációs program) a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program fı célja a vidéken élı lakosság (elsısorban tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzető, önálló gazdálkodásra alkalmatlan) megélhetési gondjainak enyhítése, mezıgazdasági tevékenységük elısegítésével. A problémákra a megoldás a termékszerkezet-váltás mellett az integrációk ösztönzése, mely még a hagyományos termékek elıállítása esetében is változásokat eredményezhet. Baranya megye fejlesztési programjában az agrárintegráció jelentıs szerepet kapott és beépült a fejlesztendı programok közé 6. pontként. Jelen program is szorosan kötıdik a fenti elképzelésekhez, miszerint a hagyományos termékek helyett elsısorban a gyógy-, és főszernövény, valamint egyéb hagyományokon alapuló és újszerő munkaigényes termékek termesztését szeretnénk ösztönözzük egyelıre a megyében, késıbbiekben regionális szinten. Folyamatosan biztosítottunk a Sásdi statisztikai kistérségben foglalkoztatási és szakmai tanácsadást helyi, térségi tanácsadó foglalkoztatásával 2003-ban. A program továbbfejlesztésére EU-s forrásokat kíván bevonni szervezetünk, a Pályázat Elıkészítı Alap nyerteseként kívánjuk kidolgozni mikro-térség fejlesztési projektünket, mely foglalkoztatási, humánerıforrás-fejlesztési elemekbıl áll. Roma referensi program a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program a tartósan munkanélküli és/vagy a halmozottan hátrányos helyzető - elsısorban roma - munkavállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók nagy része nem szívesen foglalkoztat roma származású munkavállalót. A program fontos elemei közé tartozik az ügyfelekre vonatkozóan: a potenciális roma munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése; a lehetıségek szerinti legfelkészültebb munkaerı közvetítése a munkáltatók felé. Az ügyfeleket ennek elérésében (munkavállalás, képzésbe kerülés) munkaerıpiaci referensek segítik: személyes tanácsadással, tájékoztatással, mentális felkészítéssel, valamint 3 hónapos után-követéssel. Másfelıl a program jelentıs elemei közé tartozik a munkáltatókra vonatkozóan: a munkáltatói kapcsolatok feltárása; a munkáltatókkal történı folyamatos kapcsolattartás, meggyızés. A programban központi szereppel bírnak a tanácsadók (munkaerı-piaci referensek), akik az ügyfelekkel személyre szabottan, igényeiknek megfelelıen foglalkoznak. Az elhelyezkedési esélyek növelésére a megfelelı képzési, továbbképzési lehetıség felkutatása mellett

10 10 kiemelkedıen fontos, hogy a tanácsadók személyiségükkel dolgoznak, elıítélet-mentesek, jól informáltak, rugalmasan és gyorsan reagálnak mind az ügyfelek, mind a munkáltatók igényeire. A program 7 fı tanácsadóval mőködik: Komló, Mohács, Pécs, Sellye, Siklós, Szentlırinc, Szigetvár városokban. Lépésrıl lépésre program az OFA támogatásával (2003) A program a tartósan munkanélküli és/vagy a halmozottan hátrányos helyzető - elsısorban roma családok problémáinak komplex helyzetkezelését vállalja fel a munkaerı-piaci integrációra fókuszálva. A program 6 fı tanácsadóval mőködik: Kétújfalu, Sásd, Vajszló településeken. 7. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások Újra Dolgozom Program Az Újra Dolgozom Program a brit és a magyar Munkaügyi Minisztérium között 1993-ban megkötött megállapodás alapján, a brit Know How Fund anyagi és szellemi támogatásával Bács- Kiskun megye gazdasági és foglalkoztatási stratégiájára kifejlesztett program egyik alprogramjaként jött létre. A munkaerı piacon hátrányos helyzető munkanélküliek, azon belül dominánsan a tartós munkanélküliek munkaerı piaci esélyeit javító, azok reintegrációját célul kitőzı szolgáltató program, - mely adaptációja az angliai Yorkshire megyei Bradfordban megvalósult " Jobsmatch programnak tıl az Országos Foglakoztatási Alapítvány finanszírozásával került megvalósításra. Az OFA 1998-ra a támogatásával megvalósuló projectet-sajátosságait és eredményeit elismerve - saját támogatású programjává fejlesztette, és célul tőzte ki új helyi programok elindítását, azok hálózatszerő mőködtetését. Az azóta eltelt két évben elsı lépésben négy új megyében ( köztük Baranya megye Pécs - Mohács és vonzáskörzete ) több mint 30 telephelyen alkalmazzák sikeresen a program-másoktól jól elkülöníthetı a gyakorlatban is bevált módszereit. A Program elindításának feltételeit részben a Pécsi Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. részérıl az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott pályázata, részint a megvalósításban közremőködı stratégiai és szakmai partnerek szakmai és a mőködtetést elısegítı pénzügyi támogatása teremtette meg. Külön kiemelendı, hogy a PHARE-COP 96-os keretének terhére szervezetünk egy négy (Baranya, Somogy, Tolna, Zala)megyére kiterjedı regionális program megvalósítására kapott lehetıséget áprilisától Somogy megye kiválásával a három megye kapcsolatát megerısítve és az együttmőködés kereteit kiszélesítve, konzorciumi formában mőködik tovább. Ugyanezen idıponttól az egységes OFA finanszírozás révén- lehetıvé vált, hogy a négy Baranya megyei telephely (Pécs, Mohács, Komló, Siklós) azonos elvek és elvárások mellett mind szakmailag, mind irányítási szinten egységes programstruktúrát alkosson. Az Újra Dolgozom Program egy olyan partnerségi elveken mőködı alternatív munkaerı-piaci szolgáltató program, melynek célja, egy helyi partnerségre és személyorientált módszerekre épülı speciális munkaerı-piaci szolgáltatási modell megteremtése, amely: a. partnerséget hoz létre a munkanélküliség csökkentésében érdekelt szervezetek között,

11 11 b. komplex szolgáltatásokhoz segíti ügyfeleit, c. a tartós munkanélküliek célcsoportjait támogató sajátos szakmai eszköztárat alkalmaz, d. a munkanélküliekkel és a munkáltatókkal egyaránt közvetlen, személyes kapcsolat kialakítására törekszik, e. a kísérleti program tapasztalatait rögzíti, folytathatóvá teszi és terjeszti az ország más részein. Szolgáltatásaival elsısorban azokat a munkavállalás szempontjából halmozottan hátrányos helyzető rétegeket célozza meg, akik: - tartós munkanélküliként messze kerültek az elsıdleges munkaerı-piac lehetıségeitıl, szociális, egészségügyi és életvezetési problémákkal küzdve már képtelenek külsı segítség nélkül újra elhelyezkedni, ill. a nehezen megszerzett munkaviszonyukat hosszú távon megırizni, - alacsony iskolázottságúak, így lehetıségeik egyre szőkebb körőek, - pályakezdıként még nem rendelkeznek a munka világáról kellı ismeretekkel, nincsenek munkavállalási tapasztalataik, - roma származásúak, - megváltozott munkaképességőek, ill. fogyatékkal élık és a tapasztalatok szerint munkaerıpiaci reintegrációjuk a hagyományos módszerekkel egyre nehezebb, - hajléktalanként, esetleg büntetett elıéletőként esélyegyenlıségük jelentısen csökkent, ezért speciális segítségre szorulnak ban a korábbi évekhez hasonlóan az Újra Dolgozom Program konzorciumi formában mőködött a Forrásközpont gesztorálásával. A konzorcium tagjai Zala megyében a Kontakt Humán Szolgáltató Kht., Tolna megyében Dombóváron a Jóléti Szolgálat Alapítvány, Szekszárdon a Városi Mentálhigiénés Mőhely. A három megyében összesen 34 ebbıl (Baranya megyében 15) tanácsadó biztosította a szolgáltatást. Az eddigi baranyai telephelyek - Pécs, Mohács, Komló és Siklós- mellett Szentlırincen is elérhetıvé vált a program. A Konzorciumi Újra Dolgozom Program 2003-ban összesen 3983 munkanélkülit vont be a programba, melyek közül 1213 fıt eredményesen elhelyezett három hónapon túli munkaviszonyba. 9. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Kifejezetten közhasznú szervezetek számára a társaság jelenleg nem nyújt szolgáltatásokat 10. Nonprofit, civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatásaink Humán Források regionális nonprofit lap A lap 2003 novemberéig a megszokott tartalommal jogi oldalak, EU-s információk és pályázatírással kapcsolatos anyagok, szakmai kérdések, aktualitások jelent meg, novembertıl a lap szerkesztése és kiadása nem a Forrásközpont keretein belül folyik.

12 12 Együtt Európáért MZ/X címő program támogató: SOROS Alapítvány A program célja olyan új információs és pályázati tanácsadó szolgáltatások rendszerének kialakítása a hazai NGO-k számára, amelyek a nyílt társadalom megvalósulásának elısegítését, a szociális és területi hátrányok kiegyenlítését, a hátrányos helyzető csoportok és térségek felzárkóztatását, az esélyek egyenlıségének megvalósulását segítik elı. Konkrét célkitőzésként a hazai civil szervezetek számára is hozzáférhetıvé kívánja tenni az európai uniós ismeretek és pályázati lehetıségek széles körét. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont által biztosított elemek a programban: Tanácsadás az Európai Unió intézményrendszerérıl politikáiról pályázati rendszerérıl, lehetıségekrıl Webfeltöltés a CIPP honlapon A magyarországi civil szervezetek típusai, fıbb ismérvei A foglalkoztatáspolitikai profilú civil szervezetek számára hasznos ágazati információk nyújtása Az EU tagállamai és a csatlakozásra váró országok számára potenciálisan elérhetı programok, ezekhez kapcsolódó intézményrendszerek tematikus győjteménye A dél-dunántúli (NUTS II-es) régió regionális intézményeinek, kistérségeinek, fejlesztési programjainak, pályázatainak és rendezvényeinek nyilvántartása és folyamatos frissítése Regionális Civil Program A program célja, hogy elısegítse a helyi társadalom regionális együttmőködését, elsısorban a környezetvédelem, környezetgazdálkodás, szociális ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatáspolitika területén. Erısítse a civil szervezetek szerepét és felelısségvállalását helyi és regionális szinten; azáltal, hogy elısegíti együttmőködésüket a helyi és regionális önkormányzati szervekkel. Kifejlessze a fent említett területek civil stratégiáit; azáltal, hogy elısegíti szerzıdéses viszonyok létesítését a civil szervezetek képviselıi, valamint a regionális fejlesztési szervek között. A program menedzselését a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a Civil Együttmőködés a Dél-Dunántúli Régióban Konzorcium tagjaival együttmőködésben végzi: Charities Aid Foundation - Skócia Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Dombóvári Jóléti Szolgálat Alapítvány Somogy Természetvédelmi Szervezet Civil Hálózatfejlesztı Szakmai Központ Program támogató: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Az országban mőködı tíz Regionális Forrásközpont hálózatának részeként a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont is megkezdte hálózatfejlesztı projektjét Baranya és Tolna megyékben, a szociális, foglalkoztatási és egészségügyi területen mőködı civil szervezetek részére. Partnereink a programban: Baranya és Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központok.

13 13 Az elsı, március 31-ig tartó periódusban a következı tevékenységek megvalósítását jelentette a program: Hálózatépítés, hálózatfejlesztés, Tanácsadás és információszolgáltatás, Projektfejlesztés, projektek koordinálása, szektorközi kapcsolatok kiépítése, Szakmai mőhelyek mőködtetése, szakmai programok koordinálása, modell értékő programok bemutatása, terjesztése, Adatbázis készítés és frissítés, Képzési szolgáltatások, képzések szervezése, A non-profit szektort érintı jogszabályi változások nyomon követése, a szervezetek tájékoztatása. Pécs, május Gyurok Ernıné dr. Nyıgéri Lajos ügyvezetı igazgatók

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei 2001.

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei 2001. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei 2001. A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7626 Pécs, Búza tér 6/b Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2008. évben is nagy hangsúlyt fektet a közmunkaprogramok megvalósítására, hiszen sajnos széles az a réteg, akiknek

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B

Network Együttműködés - Tudástár - szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- Dunántúli Régióban TÁMOP /2-B Network Együttműködés Tudástár szakmai támogató hálózat kiépítése a Dél- projekt eddigi tapasztalatai és további lehetőségei Gyurokné dr. Bódi Csilla (DDRFK) Szénássy Gábor projektmenedzser (BMGYK) A projekt

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERV A 1105/2007. (XII. 27.) KORMÁNY HATÁROZATBAN MEGFOGALMAZOTT, REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTOKRA VONATKOZÓ FELADATOKRÓL A Dél-dunántúli regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések ELŐZMÉNYEK KID program rövid áttekintése A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez/a Projekt által érintett szakterület bemutatása

Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez/a Projekt által érintett szakterület bemutatása 1.2.2. - Megváltozott munkaképességő ügyfelek részére szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése, kiemelten a rehabilitációs járadékban részesülı személyek körére, valamint a stratégiai együttmőködési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben