DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ Fax: 72/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk."

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ Fax: 72/ A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság legfontosabb közhasznú tevékenységei évi A Társaság céljait (1997.évi CLVI. 26.C./ pontja alapján) az alapító okiratban szereplı megvalósító közhasznú tevékenységek: 1. Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása Dél-Pannon Esély A Dél- Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht szeptember 26-án nyújtotta be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen címő 2002/ sz.- pályázati felhívására a Dél- Pannon Esély- Szociális Fejlesztési Program elnevezéső széles regionális (Baranya, Tolna, Somogy megye) partnerségen alapuló pályázati projektjét. A 21 hónapos idıtartamú program konzorciumi formában kerül lebonyolításra. A projekt költségvetése , melybıl az igényelt támogatás A fennmaradó részt a konzorciumi tagok önrészként, illetve külsı támogató partnerként a Megyei Önkormányzatok biztosítják. A projektben résztvevı 43 konzorciumi partner közül 35 partnerszervezet pénzben járul hozzá a program lebonyolításához, természetbeni hozzájárulást szintén 35 szervezet vállalt. A program megvalósításával célunk a dél-dunántúli régióban élı tartósan munka nélküli személyek (61 fı) foglalkoztatása (18 hónapon keresztül), illetve munkaerı-piaci reintegrációja. A program célcsoportját alkotják, az aktív korú, regisztrált és nem regisztrált tartósan munkanélküliek, kiemelt prioritással a 45 év feletti nık, a munkaviszonyban még nem állt fiatalok és a szociális szakirányú végzettséggel rendelkezık. Tekintettel a program volumenére és szakmai igényeire, az elıkészítés a második félév feladatai közé tartozott. A program júniusában indul. Területi Menedzserszervezeti feladatok a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával A Szociális és Családügyi Minisztérium Területi Menedzser Szervezeteként Baranya megye hátrányos helyzető kistérségeiben a meghirdetéstıl a megvalósulásig koordináljuk a Minisztérium által meghirdetett programokat. Szociális földprogramok koordinálása Baranya megyében Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával

2 2 A program keretében az önkormányzatok a településeken élı hátrányos helyzető családok számára biztosítják a mezıgazdasági termeléshez szükséges alapokat, pl.: termıföld, mezıgazdasági szolgáltatások, tenyészállatok, vetımag, egyéb szaporítóanyag, kemikáliák, stb. A programok változatosak, a helyi igények figyelembevételével alakulnak, tartalmukban és volumenükben is mások. Többségében a családi önellátást célozzák, kiegészítı jövedelemhez juttatják a kedvezményezetteket, folyamatos munkára ösztönzik az abban résztvevıket. A pénzbeli segélyezés csökkenését is eredményezheti a program, de ez nem mindig számszerősíthetı, kimutatható. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a programok elkészítéséhez, a mőködtetés szakmai hátteréhez folyamatos segítséget, tanácsadási lehetıséget biztosít. Szigetvár térségében 3 éves kistérségi szociális felzárkóztató program A program támogatója: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács A program idıtartama: 3 év ( ) A program célja: A kistérség számára 3 éven keresztül biztosított, évente 100 millió forintot jelentı támogatással a harmadik év végére a szociális ellátórendszer jogi szabályozásoknak megfelelı kialakítása, a Szigetvár kistérség minden egyes településén. A Szigetvári Kistérség szociális fejlesztési stratégiájának szándéka a kistérségben élık életminıségének javítása - a települési funkciók megerısítése, - az emberi erıforrások fejlesztése, megerısítése és megırzése, - a közösségi lét újraélesztése, erısítése, valamint - a kistérségi, mikro-térségi szociális ellátó háló kifejlesztése, stabilizálása révén. A program során megvalósítandó elképzelések: - mikro-térségi társulások létrehozása, - kistérségi alapellátásban a szociális és gyermekvédelmi szolgálatok kialakítása, tárgyi feltételeinek megteremtése a mikro-térségi központokban; a térség többi településén alirodák kialakítása annak érdekében, hogy a szociális alapszolgáltatások helyben is hozzáférhetık legyenek, - kistérségi szakellátás intézményhálózatának fejlesztése, - falugondnoki hálózat fejlesztése, - közösségfejlesztés. Szociális modell programok A program célja: innovatív kezdeményezések támogatása a hátrányos helyzető rétegek szociális jellegő problémáinak csökkentésére, a társadalmi befogadás erısítése érdekében. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által támogatott projektek TMSZ feladatait szervezetünk látta el 2003-ban. A szerzıdéskötés technikai és adminisztratív feladatai mellett folyamatos szakmai segítséget nyújtottunk a projektek megvalósítóinak, és betöltöttük a Minisztérium és Támogatott közti közvetítı szerepkört.

3 évben támogatott programok Baranya megyében: Babarcszılıs Község Önkormányzata összetett közösségi programok mőködtetése szociálisan hátrányos helyzető lakossági csoportok esélyegyenlıségének javítása érdekében (kiemelt célcsoportok: gyermekek, anyák, nık, idısek, munkanélküliek) Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány hátrányos helyzető csoportok elsısorban romák felzárkóztatásának elısegítése (hangsúlyos tevékenységek: helyzetfelmérés, tanfolyamok szervezése, életvezetési tanácsadás, tréningek, egészségügyi szőrések megvalósítása) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete aktív részvételen alapuló közösségfejlesztés annak elısegítésére, hogy a rászoruló személyek elsısorban a roma lakosság képessé váljanak szükségleteik kielégítése érdekében újfajta tevékenységben vegyenek részt Sellye és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás társadalmi esélyegyenlıséget javító komplex programok lebonyolítása hátrányos lakossági csoportok számára (kiemelt programok: nevelési mobil klub, mobil játszóház, önsegítı jogi mobil klub) Siklósi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat csellengı, az oktatási rendszerbıl kimaradó, gyengén tanuló fiatalok felkutatása, szociális és mentális gondozása, felkészítése önsegítı, támogató közösség létrehozásával, tartalmas programok szervezésével, életmódra vonatkozó tanácsadással Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet - a támogatott vonzáskörzetébe tartozó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok partnerségére épülı program célja az általuk képviselt emberek helyzetbe hozása, számukra a lehetıségek bemutatása és segítség azok kihasználására. A szociális hátrányok enyhítése érdekében tréningek indítása, valamint a cigány lakosság munkaerıpiaci helyzetét javító tanfolyamok indítását valósítja meg a szervezet. Fórumok, kistérségi tanácsadások, szakmai napok A Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázati lehetıségeket ismertettük Baranya megye több településén, helyi fórumok keretében, és személyes konzultációs lehetıséget biztosítottunk a települési önkormányzatok vezetıi számára. 2. Tudományos tevékenység, kutatás Regionális szociálpolitikai referens A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozási folyamatának tapasztalataira, valamint a régiókban készült szociális programokra építve az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízást adott háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számára regionális szintő ágazati tervezési és fejlesztési hálózat kialakítására. A program szerkezeti felépítése: A program szakmai irányítását az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium látja el, operatív vezetését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet végzi. A program megvalósítására regionális szociálpolitikai referensi hálózat kialakítására régiónként egy fıállású referens alkalmazásával - került sor. A referensek számára szükséges háttérszervezetet a regionális forrásközpontok hálózata biztosítja. A program célja: A regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok kidolgozásának elıkészítése és támogatása

4 4 Hálózatépítés a humán szférában jelentıs szerepet játszó innovatív szervezetekkel, intézményekkel Tanácsadói team kiépítése A program elsı periódusa szeptember 1-tıl április 30-ig tart. A regionális hálózat háttérszervezete: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. A dél-dunántúli szociálpolitikai referens feladata: Részvétel a regionális fejlesztési hálózat keretszabályainak kidolgozásában; A már elkészült régiós programozási dokumentumok, szociális programok, szolgáltatásfejlesztési koncepciók összegyőjtése, elemzése a regionális specifikumok figyelembevételével, illetve azok illesztésével, kiemelésével; Regionális szintő szociálpolitikai helyzetelemzés, programtervezés és szociálpolitikai stratégia összeállítása a központi ágazati tervezés támogatásával; Koncepciók, tervek, partnerségi egyeztetések szervezése; Információs hálózat kiépítése, mőködtetése; Partnerség kialakítása a Regionális Fejlesztési Tanáccsal, Ügynökséggel, önkormányzatokkal, ágazati és ágazatközi szervezetekkel, képzı intézményekkel, regionális kutatóintézetekkel, hálózatokkal; Szakmai fórumok szervezése; Projektek generálása, projekttársulások létrehozásának elısegítése, különös tekintettel az EU-s forrásokra. 3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szupervízió A Szociális és Családügyi Minisztérium és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. között létrejött szerzıdés értelmében 2003 ban is fı - a szociális szférában dolgozó részére biztosítottuk már a tavai évben akrreditáltatott - szupervízión való részvétel lehetıségét évben 10csoportot indítottunk. Finanszírozási nehézségek miatt 2004-ben az ESZCSM már nem tud támogatást nyújtani szupervíziós foglalkozások szervezésére, tehát a jelentkezıknek a csoportok teljes költségét intézményi továbbképzési keretbıl kell finanszírozni.(az elızetes felmérések alapján, azonban még így is nagy érdeklıdés várható 2004-ben is szupervíziós foglalkozásokra!) A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által akkreditált szakmai tanácskozások október 2 -án a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja által akkreditált - szakmai tanácskozást tartottunk, Szakma és személyiség címmel, szupervízió témában. A rendezvényen megszerezhetı kredit pontok száma 7 volt. A továbbképzés célja: A régióban, a lelendı felhasználók számára pontos képet és információt adni arról, hogy mi is a szupervízió; bemutatni a különbözı szakterületeken mővelt szupervízió sajátosságait; tájékoztatni arról, hogy melyek - a szupervíziót leginkább felhasználó - szociális szféra legfontosabb tapasztalatai; ismertetni a szupervízió lehetıségeit az egészségügy és oktatás területén; bemutatni a szupervíziót a szervezetfejlesztésben és a vezetıi munkában; feltárni a

5 5 hivatás és a személyiség komplex összefüggéseit, segítve az önreflexió kialakítását és gyakorlását. A résztvevık száma 150 feletti volt. A DDRFK, mint akkreditált képzıhely 2003-ben a DDRFK tovább bıvítette képzéseinek körét, melyrıl folyamatosan tájékoztatja partnereit. Az oktatás magas színvonalát a mögöttünk álló képzett és gyakorlattal rendelkezı oktatókkal, illetve háttérintézményekkel biztosítjuk. Igény szerint vállaljuk tanfolyamaink vidékre történı kihelyezését is, képzésenként meghatározott csoportlétszám felett. Képzéseink szervezésénél szem elıtt tartjuk, hogy a tényleges igény szerint biztosítsuk azokat a jelentkezıknek. Tereptanári feladatok A DDRFK a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia és Szociálpolitika Tanszék szociálpolitikus hallgatóinak, valamint az Illyés Gyula Fıiskolai Kar szociális munkás képzésének terepgyakorlati helyet is biztosított. Szemeszterenként (13 hét) 1-2 fı hallgató végezte szakemberek irányításával terepgyakorlatát. A hallgatóknak lehetıségük nyílott belefolyni az érdemi munkába interjúkészítés, egyéb adatgyőjtés, rendezvényszervezés területeken. 4. Kulturális tevékenység A Humán Források elnevezéső regionális nonprofit lapban lehetıséget biztosítunk fiatal alkotóknak mőveik (versek, elbeszélések) megjelentetésére. A lapot a DDRFK havonta adta ki (2003. novemberig), mely eljutott Baranya megye valamennyi önkormányzatához, valamint a régió civil szervezeteihez. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet január elsejétıl folyamatosan biztosítja szolgáltatásait KIDerül programunk. (A program részletes bemutatása, lásd 6- os pontban!) 6. Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése KIDerül program a programot az OFA támogatja A program célcsoportja: -azok a hátrányos helyzető év közötti fiatalok, akik a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı képzettség és készségek nélkül lépnek be a munkaerı-piacra. A hátrányok halmozódásának oka és következménye is a tartós kirekesztıdésük a munkaerıpiacról és a képzési rendszerbıl az, hogy az oktatási és szociális ellátórendszer jelenlegi szerkezete és kiépítettsége nem követi a növekvı és a hátrányos helyzető fiatalok helyzetébıl adódó differenciált ellátási szükségleteket. A fentieket figyelembe véve a hátrányos helyzető fiatalok foglalkoztathatóságának javítása érdekében egy olyan, a képezhetıség javítására irányuló projektet valósítottunk meg, amely az egyéni adottságokhoz igazodó, komplex támogató szolgáltatást nyújtott.

6 6 A program beavatkozási területei, tevékenységei a következık voltak: célcsoport felkutatása, programba bevonása és motiválása, egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfelmérések, egyéni fejlesztési tervek készítése. személyiség és kulcsképességek fejlesztése, pályaorientációs tanácsadás, tanulási és munkamotiváció erısítése, alapismeretek pótlása, felzárkóztatás, tanácsadás, tanácsadói és segítı hálózat mőködtetése, munkatapasztalat szerzése, a foglalkoztatás elısegítése, a képzı intézmények és a munkahelyek felkészítése a kliensek fogadására, gyakorlati segítségnyújtás álláskereséshez, munkába álláshoz, oktatásba, képzésbe való integrációhoz a képzıhelyek, munkaadók motiválása a hátrányos helyzető emberek alkalmazására, közremőködés az esetlegesen meglévı fenntartások, elıítéletek leküzdésében az elhelyezést követı 6 hónapban a fiatalok nyomon követése, támogató szolgálat kialakítása, fenntartása a munkában, illetve képzésben maradás érdekében. Az integrált megközelítésen alapuló program megvalósításában kiemelkedı a szerepe volt a különbözı profilú szervezetek partnerségének, hiszen a tapasztalatok azt mutatták, hogy egy program sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen: valamennyi érintett szereplı bevonása, a szervezetek közötti együttmőködés erısítése, információcsere áramlás elısegítése. Ennek tükrében a program a társadalmi környezet különbözı szférái szereplıinek összefogását valósította meg, mint; a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és a Pécsi Kirendeltsége, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, a Pécs Megyei Jogú Város Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata, Khetanipe Egyesület, Baranya Ifjúságáért Kht,Drogambulancia. A programév eredményei Felkutatás, programba vonás: Év végéig a programunkat 196 fiatal kereste fel. A fiatalok felkutatása érdekében jelzırendszert építettünk ki a célcsoporttal érintkezı szociális, oktatási és egyéb szolgáltató intézmények közremőködésével. A segítı intézmények a program népszerősítésével lehetıvé tették, hogy a célcsoport tagjai több csatornán keresztül is tudomást szerezzenek a programról. A már kiépített információs csatornákon keresztül folyamatosan juttattunk el általános ismertetı és az aktuális programokra hívó megújult szóróanyagokat a fiatalokhoz. A területi hatókör kibıvítésének hatására vidékrıl egyre intenzívebb érdeklıdést tapasztaltunk. A szükségletfelmérés tapasztalatai alapján az Ormánság és Komló területére volt indokolt a program kiterjesztése. Az Ormánságban Sellyére és Vajszlóra helyeztünk bázishelyeket. (a) Felzárkóztatás és kulcsképességek fejlesztése Rendszeres fejlesztésben 64 fı részesült. Ez egyéni és kiscsoportos tantárgyi korrepetálás formájában valósult meg. A pályairánnyal nem rendelkezık részére pályaorientációs foglalkozást szerveztünk. A megalapozott, tartós szakmaválasztás érdekében az egyéni adottságok, képességek és lehetıségek összhangjának megteremtését tartjuk szem elıtt.

7 7 A kulcsképességek fejlesztésében különös figyelmet fordítottunk a kommunikáció, önérvényesítı képesség és a tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek fejlesztésére. A felkészítések csoportos és egyéni foglalkozások keretében történtek (b) Munkavégzési alkalmasság erısítése Az ormánsági álláskeresık számára (a célcsoportból 9 fı) a sellyei munkaügyi kirendeltség közremőködésével munkaerı-piaci tréning keretében álláskeresési technikákat, munkajogi ismereteket, munkavállalói ismereteket oktattunk. Egyéni fejlesztésen a térségbıl 36 fı vett részt. Az egyéni tanácsadás hatására a munkavállaláshoz szükséges életvezetési technikák és kulcsképességek különösen az érdekérvényesítı képesség, kooperáció- és konfliktusmegoldó készség és az önismeret- fejlıdtek. A fiatalok fejlıdését a munkavállalással kapcsolatos ügyeik önálló intézésében tudtuk lemérni. (c) Szocializáció segítése Intézményi és egyéni visszajelzések alapján tudjuk, hogy az egyéni tanácsadás eredményeképpen fejlıdtek a fiatalok életvezetési technikái, javultak a kooperációs- és problémamegoldó képességeik, személyes és családi kapcsolataikban jelentkezı problémákat adekvátan és nagyobb önállósággal voltak képesek megoldani. A destruktív kortárscsoport hatása csökkent, a deviáns magatartásformák változása pozitív tendenciát mutatott. A szenvedélybetegségbıl rehabilitált fiatalok esetében életvezetési felkészítést és ösztönzı háttértámogatást biztosított a program. Szabadidıs tevékenységek keretében ez év júliusában tábort szerveztünk Abaligeten. A résztvevı tizenkét fıt kistelepülésen élı, motiválatlan, hátrányos helyzető fiatalok közül válogattuk ki. A tábor programja között szerepelt, napi 3-4 órában a pécsi Vidámpark felújítása és területének kitisztítása. A mindennapi munka után szabadidıs programokat szerveztünk a fiatalok számára (strand, minigolf, lovaglás, barlanglátogatás, túrázás). Munkába 15 fiatalt helyeztünk, és 39-en folytatják tanulmányaikat különbözı képzı intézményben. Az elhelyezés tartóssága érdekében rendszeres kapcsolatot tartottunk a munkáltatókkal, képzıintézményekkel valamint felnıttképzés esetén a gyakorlóhelyi mentorokkal. Együttmőködés fejlesztése: Az együttmőködı partnereinkkel létrehoztuk a Fejlesztési Tanácsot. A Tanács havi rendszerességgel munkaértekezleteket tartott, ahol a program végrehajtásával kapcsolatos és a célcsoportot érintı témák kerültek megvitatásra. A kialakult munkastílus és a tagok jelentıs részénél tapasztalható elkötelezettség garancia arra, hogy a jövıbeni együttmőködés folyamatos és eredményes lesz. A rendszeres és tartalmas munkaértekezletek esetenként külsı helyszíneken folytak, így lehetıség nyílt egymás munkaterületére való mélyebb betekintésre is. IRÁNYTŐ Esélyteremtı Program - Támogatók: Oktatási Minisztérium- Phare Program idıtartama: A projekt célja: a Baranya megyei Vajszlón és a vonzáskörzetébe tartozó négy kistelepülésen hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzető elsısorban roma lakosság szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, valamint esélyegyenlıségük megteremtéséhez. Ennek érdekében a projekt keretében olyan komplex program és szolgáltatási csomag kerül kidolgozásra és bevezetésre, mely a helyi szükségletekhez alkalmazkodva nyújt lehetıséget a célcsoportnak a jelenleginél jobb életminıség és pozitívabb jövıkép kialakítására.

8 8 A modulrendszerő szolgáltatási csomagot a Vajszlón kialakítandó közösségi és információs házban vehetik majd igénybe a megfelelı tájékoztatásban részesített halmozottan hátrányos helyzető családok. Célunk, hogy a projekt az Ormánság bármely elmaradott településén könnyen adaptálható, tehát modell értékő legyen. Célcsoport: A projekt elsıdleges célcsoportjának tekinti a célterületen élı, halmozottan hátrányos helyzető családokat, különös tekintettel a roma célcsoportra. Számuk becsült adat alapján fı. Kiemelt figyelemmel fordul a projekt a hátrányos helyzető családok gyermekei felé, mert az ı életterük szélesítése lehet a hosszú távú problémakezelés egyik kulcsa. Számuk becsült adatok alapján közel 600 fı. Ugyancsak fontos célréteget jelentenek az alulképzett munkanélküliek, az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezık. Létszámukra vonatkozó felmérés a projekt keretében történik. A projekt másodlagos célcsoportnak tekinti a települések önkormányzatit, kisebbségi önkormányzatait, a gazdasági- és civil szervezeteit, az általános iskolát és az óvodát, a szociális-, egészségügyi intézményeket, a lehetséges munkáltatókat, akikkel szoros együttmőködésben valósítja meg célkitőzéseit. Ez a program lehetıséget ad a helyi szereplıknek arra a tanulási folyamatra, melynek során össze kell hangolniuk céljaikat, technikáikat, módszereiket, kommunikációjukat. A projekt harmadik célcsoportjának tekinti magát a célterületen élı helyi közösséget is. A közösségi ház szolgáltatási kínálatával minden helyi lakos élhet, a programok mindenki számára nyitottak lesznek, mivel a hátrányos helyzető lakosság integrációja csak úgy valósulhat meg, hogy nem szakítjuk ki ıket a helyi társadalmi közegbıl. Partnereink: Vajszló Nagyközség Önkormányzata, Baranyahídvég Község Önkormányzata, Hirics Község Önkormányzata, Lúzsok Község Önkormányzata, Páprád Község Önkormányzata, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Baranyahídvég, Kodolányi János Általános Iskola és Szakiskola, Vajszló Támogató partnereink: PTE BTK Romológia Tanszék, PTE FEFI, Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete A program szolgáltatásai: Oktatási Képzési modul oktatási modul óvodások és iskoláskorúak számára (óvodai felzárkóztató program, számítás technika - 6 csoport, UNIÓS felkészítés) képzési modul felnıttek számára (könnyőgépkezelıi, faipari gépmunkás tanfolyam, vállalkozói tréning, számítógép-kezelıi tanfolyam, Internet használat) Közérdekő és közéleti információs modul Internet elérés biztosítása, közérdekő tájékoztatás, ügyintézési segítségnyújtás, érdekvédelem, jogsegélyszolgálat, mezıgazd.info.(falugazdász) vállalkozói tanácsadás, pályaorientáció munkaerıpiaci szolgáltatás Szociális modul mentálhigiénés szolgáltatás

9 9 terhes tanácsadás családlátogatás és segítés szoc. gondozás lehetıségeinek feltárása nyári tábor Kulturális és közösségi programok Klubok: video, nyugdíjas, ifjúsági, kisebbségi, szülık, baba mama Interaktív programok: táncház, játszóház Elıadások: Roma kérdések, Nıi szerepek Eseti, szezonhoz kötött programok: Vajszlói napok, Közösségi ház megnyitása, Ormánsági gasztronómiai nap, Nyugdíjas nap, Roma nap, Vállalkozók napja, Adventi hangverseny, szüreti, farsangi bál Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás (agrárintegrációs program) a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program fı célja a vidéken élı lakosság (elsısorban tartós munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzető, önálló gazdálkodásra alkalmatlan) megélhetési gondjainak enyhítése, mezıgazdasági tevékenységük elısegítésével. A problémákra a megoldás a termékszerkezet-váltás mellett az integrációk ösztönzése, mely még a hagyományos termékek elıállítása esetében is változásokat eredményezhet. Baranya megye fejlesztési programjában az agrárintegráció jelentıs szerepet kapott és beépült a fejlesztendı programok közé 6. pontként. Jelen program is szorosan kötıdik a fenti elképzelésekhez, miszerint a hagyományos termékek helyett elsısorban a gyógy-, és főszernövény, valamint egyéb hagyományokon alapuló és újszerő munkaigényes termékek termesztését szeretnénk ösztönözzük egyelıre a megyében, késıbbiekben regionális szinten. Folyamatosan biztosítottunk a Sásdi statisztikai kistérségben foglalkoztatási és szakmai tanácsadást helyi, térségi tanácsadó foglalkoztatásával 2003-ban. A program továbbfejlesztésére EU-s forrásokat kíván bevonni szervezetünk, a Pályázat Elıkészítı Alap nyerteseként kívánjuk kidolgozni mikro-térség fejlesztési projektünket, mely foglalkoztatási, humánerıforrás-fejlesztési elemekbıl áll. Roma referensi program a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával A program a tartósan munkanélküli és/vagy a halmozottan hátrányos helyzető - elsısorban roma - munkavállalók elhelyezkedését segíti. A munkáltatók nagy része nem szívesen foglalkoztat roma származású munkavállalót. A program fontos elemei közé tartozik az ügyfelekre vonatkozóan: a potenciális roma munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése; a lehetıségek szerinti legfelkészültebb munkaerı közvetítése a munkáltatók felé. Az ügyfeleket ennek elérésében (munkavállalás, képzésbe kerülés) munkaerıpiaci referensek segítik: személyes tanácsadással, tájékoztatással, mentális felkészítéssel, valamint 3 hónapos után-követéssel. Másfelıl a program jelentıs elemei közé tartozik a munkáltatókra vonatkozóan: a munkáltatói kapcsolatok feltárása; a munkáltatókkal történı folyamatos kapcsolattartás, meggyızés. A programban központi szereppel bírnak a tanácsadók (munkaerı-piaci referensek), akik az ügyfelekkel személyre szabottan, igényeiknek megfelelıen foglalkoznak. Az elhelyezkedési esélyek növelésére a megfelelı képzési, továbbképzési lehetıség felkutatása mellett

10 10 kiemelkedıen fontos, hogy a tanácsadók személyiségükkel dolgoznak, elıítélet-mentesek, jól informáltak, rugalmasan és gyorsan reagálnak mind az ügyfelek, mind a munkáltatók igényeire. A program 7 fı tanácsadóval mőködik: Komló, Mohács, Pécs, Sellye, Siklós, Szentlırinc, Szigetvár városokban. Lépésrıl lépésre program az OFA támogatásával (2003) A program a tartósan munkanélküli és/vagy a halmozottan hátrányos helyzető - elsısorban roma családok problémáinak komplex helyzetkezelését vállalja fel a munkaerı-piaci integrációra fókuszálva. A program 6 fı tanácsadóval mőködik: Kétújfalu, Sásd, Vajszló településeken. 7. Munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és kapcsolódó szolgáltatások Újra Dolgozom Program Az Újra Dolgozom Program a brit és a magyar Munkaügyi Minisztérium között 1993-ban megkötött megállapodás alapján, a brit Know How Fund anyagi és szellemi támogatásával Bács- Kiskun megye gazdasági és foglalkoztatási stratégiájára kifejlesztett program egyik alprogramjaként jött létre. A munkaerı piacon hátrányos helyzető munkanélküliek, azon belül dominánsan a tartós munkanélküliek munkaerı piaci esélyeit javító, azok reintegrációját célul kitőzı szolgáltató program, - mely adaptációja az angliai Yorkshire megyei Bradfordban megvalósult " Jobsmatch programnak tıl az Országos Foglakoztatási Alapítvány finanszírozásával került megvalósításra. Az OFA 1998-ra a támogatásával megvalósuló projectet-sajátosságait és eredményeit elismerve - saját támogatású programjává fejlesztette, és célul tőzte ki új helyi programok elindítását, azok hálózatszerő mőködtetését. Az azóta eltelt két évben elsı lépésben négy új megyében ( köztük Baranya megye Pécs - Mohács és vonzáskörzete ) több mint 30 telephelyen alkalmazzák sikeresen a program-másoktól jól elkülöníthetı a gyakorlatban is bevált módszereit. A Program elindításának feltételeit részben a Pécsi Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. részérıl az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott pályázata, részint a megvalósításban közremőködı stratégiai és szakmai partnerek szakmai és a mőködtetést elısegítı pénzügyi támogatása teremtette meg. Külön kiemelendı, hogy a PHARE-COP 96-os keretének terhére szervezetünk egy négy (Baranya, Somogy, Tolna, Zala)megyére kiterjedı regionális program megvalósítására kapott lehetıséget áprilisától Somogy megye kiválásával a három megye kapcsolatát megerısítve és az együttmőködés kereteit kiszélesítve, konzorciumi formában mőködik tovább. Ugyanezen idıponttól az egységes OFA finanszírozás révén- lehetıvé vált, hogy a négy Baranya megyei telephely (Pécs, Mohács, Komló, Siklós) azonos elvek és elvárások mellett mind szakmailag, mind irányítási szinten egységes programstruktúrát alkosson. Az Újra Dolgozom Program egy olyan partnerségi elveken mőködı alternatív munkaerı-piaci szolgáltató program, melynek célja, egy helyi partnerségre és személyorientált módszerekre épülı speciális munkaerı-piaci szolgáltatási modell megteremtése, amely: a. partnerséget hoz létre a munkanélküliség csökkentésében érdekelt szervezetek között,

11 11 b. komplex szolgáltatásokhoz segíti ügyfeleit, c. a tartós munkanélküliek célcsoportjait támogató sajátos szakmai eszköztárat alkalmaz, d. a munkanélküliekkel és a munkáltatókkal egyaránt közvetlen, személyes kapcsolat kialakítására törekszik, e. a kísérleti program tapasztalatait rögzíti, folytathatóvá teszi és terjeszti az ország más részein. Szolgáltatásaival elsısorban azokat a munkavállalás szempontjából halmozottan hátrányos helyzető rétegeket célozza meg, akik: - tartós munkanélküliként messze kerültek az elsıdleges munkaerı-piac lehetıségeitıl, szociális, egészségügyi és életvezetési problémákkal küzdve már képtelenek külsı segítség nélkül újra elhelyezkedni, ill. a nehezen megszerzett munkaviszonyukat hosszú távon megırizni, - alacsony iskolázottságúak, így lehetıségeik egyre szőkebb körőek, - pályakezdıként még nem rendelkeznek a munka világáról kellı ismeretekkel, nincsenek munkavállalási tapasztalataik, - roma származásúak, - megváltozott munkaképességőek, ill. fogyatékkal élık és a tapasztalatok szerint munkaerıpiaci reintegrációjuk a hagyományos módszerekkel egyre nehezebb, - hajléktalanként, esetleg büntetett elıéletőként esélyegyenlıségük jelentısen csökkent, ezért speciális segítségre szorulnak ban a korábbi évekhez hasonlóan az Újra Dolgozom Program konzorciumi formában mőködött a Forrásközpont gesztorálásával. A konzorcium tagjai Zala megyében a Kontakt Humán Szolgáltató Kht., Tolna megyében Dombóváron a Jóléti Szolgálat Alapítvány, Szekszárdon a Városi Mentálhigiénés Mőhely. A három megyében összesen 34 ebbıl (Baranya megyében 15) tanácsadó biztosította a szolgáltatást. Az eddigi baranyai telephelyek - Pécs, Mohács, Komló és Siklós- mellett Szentlırincen is elérhetıvé vált a program. A Konzorciumi Újra Dolgozom Program 2003-ban összesen 3983 munkanélkülit vont be a programba, melyek közül 1213 fıt eredményesen elhelyezett három hónapon túli munkaviszonyba. 9. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Kifejezetten közhasznú szervezetek számára a társaság jelenleg nem nyújt szolgáltatásokat 10. Nonprofit, civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatásaink Humán Források regionális nonprofit lap A lap 2003 novemberéig a megszokott tartalommal jogi oldalak, EU-s információk és pályázatírással kapcsolatos anyagok, szakmai kérdések, aktualitások jelent meg, novembertıl a lap szerkesztése és kiadása nem a Forrásközpont keretein belül folyik.

12 12 Együtt Európáért MZ/X címő program támogató: SOROS Alapítvány A program célja olyan új információs és pályázati tanácsadó szolgáltatások rendszerének kialakítása a hazai NGO-k számára, amelyek a nyílt társadalom megvalósulásának elısegítését, a szociális és területi hátrányok kiegyenlítését, a hátrányos helyzető csoportok és térségek felzárkóztatását, az esélyek egyenlıségének megvalósulását segítik elı. Konkrét célkitőzésként a hazai civil szervezetek számára is hozzáférhetıvé kívánja tenni az európai uniós ismeretek és pályázati lehetıségek széles körét. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont által biztosított elemek a programban: Tanácsadás az Európai Unió intézményrendszerérıl politikáiról pályázati rendszerérıl, lehetıségekrıl Webfeltöltés a CIPP honlapon A magyarországi civil szervezetek típusai, fıbb ismérvei A foglalkoztatáspolitikai profilú civil szervezetek számára hasznos ágazati információk nyújtása Az EU tagállamai és a csatlakozásra váró országok számára potenciálisan elérhetı programok, ezekhez kapcsolódó intézményrendszerek tematikus győjteménye A dél-dunántúli (NUTS II-es) régió regionális intézményeinek, kistérségeinek, fejlesztési programjainak, pályázatainak és rendezvényeinek nyilvántartása és folyamatos frissítése Regionális Civil Program A program célja, hogy elısegítse a helyi társadalom regionális együttmőködését, elsısorban a környezetvédelem, környezetgazdálkodás, szociális ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatáspolitika területén. Erısítse a civil szervezetek szerepét és felelısségvállalását helyi és regionális szinten; azáltal, hogy elısegíti együttmőködésüket a helyi és regionális önkormányzati szervekkel. Kifejlessze a fent említett területek civil stratégiáit; azáltal, hogy elısegíti szerzıdéses viszonyok létesítését a civil szervezetek képviselıi, valamint a regionális fejlesztési szervek között. A program menedzselését a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont a Civil Együttmőködés a Dél-Dunántúli Régióban Konzorcium tagjaival együttmőködésben végzi: Charities Aid Foundation - Skócia Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Dombóvári Jóléti Szolgálat Alapítvány Somogy Természetvédelmi Szervezet Civil Hálózatfejlesztı Szakmai Központ Program támogató: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Az országban mőködı tíz Regionális Forrásközpont hálózatának részeként a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont is megkezdte hálózatfejlesztı projektjét Baranya és Tolna megyékben, a szociális, foglalkoztatási és egészségügyi területen mőködı civil szervezetek részére. Partnereink a programban: Baranya és Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központok.

13 13 Az elsı, március 31-ig tartó periódusban a következı tevékenységek megvalósítását jelentette a program: Hálózatépítés, hálózatfejlesztés, Tanácsadás és információszolgáltatás, Projektfejlesztés, projektek koordinálása, szektorközi kapcsolatok kiépítése, Szakmai mőhelyek mőködtetése, szakmai programok koordinálása, modell értékő programok bemutatása, terjesztése, Adatbázis készítés és frissítés, Képzési szolgáltatások, képzések szervezése, A non-profit szektort érintı jogszabályi változások nyomon követése, a szervezetek tájékoztatása. Pécs, május Gyurok Ernıné dr. Nyıgéri Lajos ügyvezetı igazgatók

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt KOMMUNIKÁCIÓS TERV TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés InFenTóth Informatikai és Tanácsadó Bt. Tóthné Fent Marianne beltag A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben