DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 Elızmények évi közmunkaprogramok a dél-dunántúli régióban A 2008 végén indított téli közmunkaprogrammal együtt 2009-ben összességében forint értékben valósultak meg közmunkaprogramok a régióban, ami álláshely létesítését tette lehetıvé az év során évi közmunkaprogramok 2009 decemberében és 2010 januárjában összesen öt közmunkaprogram került meghirdetésre, a téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésének eredményeivel együtt a régióban eddig megítélt támogatás összértéke: ,- Ft, melynek segítségével fı számára nyílik lehetıség határozott idejő munkavégzésre. 2010/1. számmal meghirdetett Téli-tavaszi közmunkaprogram A program célja, hogy 5 hónapos határozott idejő munkalehetıséget teremtsen a regisztrált álláskeresık, köztük legalább 50%-ban rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára úgy, hogy értékteremtı munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. A pályázat kedvezményezi a leghátrányosabb, és a hátrányos besorolású kistérségeket, valamint azokat a településeket, ahol magas a RÁT jogosultak száma. A program kiemelt figyelmet fordít azokra, akiknek családjában egynél több, a RÁT kritériumainak megfelelı álláskeresı van. A pályázónak a megítélt támogatási összeg minimum 80%-át kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire kell fordítania. Pályázók köre: a jogi személyiséggel rendelkezı, többcélú kistérségi társulás, vagy a társulás győlése által felhatalmazott tag-települési önkormányzat (gesztor), vagy nonprofit gazdasági társaság, ha annak a társulás, vagy valamelyik tag-települési önkormányzat az alapítója, és a társulás átruházza határozatával a pályázás és a program végrehajtásának jogát. Azok a kistérségek pályázhattak, akik leghátrányosabb kistérségek, vagy hátrányos kistérségek, vagy azok az elızı két kategóriába nem sorolt kistérségek, amelyek szeptemberben rendelkeztek legalább 200 nyilvántartott RÁT jogosulttal. A közmunkaprogram kezdetének legkorábbi idıpontja január 15., a befejezés végsı határideje június 15. A futamidı alatt a pályázatban meghatározott átlaglétszám foglalkoztatását kell vállalni. Ez azt jelenti, hogy az 5 hónap különbözı idıszakaiban, a tervezett munka sajátosságainak megfelelıen alakulhat a foglalkoztatottak száma. A programba bevonható célcsoport: Regisztrált álláskeresık, de a pályázóknak legalább 50%-ban RÁT jogosultakat kell foglalkoztatniuk. Az érintettekkel határozott idejő munkaviszonyt kell létesíteni napi 8 órás foglalkoztatásra. 2

3 Pályázati eredmények a régióban: A dél-dunántúli régió területén 22 kistérség nyert támogatást, az érintett települések száma 442 db. A támogatás összértéke: ,5 e Ft. A régiós átlaglétszám: fı. (Részletes adatokat ld. melléklet.) Határidık, adatok: Teljes pályázati anyag benyújtásának határideje január 4. A program kezdetének legkorábbi idıpontja január 15. A program befejezésének végsı határideje június 15. Támogatás odaítélésérıl a munkaügyi miniszter január 12-ig határozattal döntött A programban a megítélt támogatás összértéke a ,- Ft dél-dunántúli régióban Érintett települések száma 442 db Átlaglétszám fı 01/a/2010. sorszámú "Téli- tavaszi" közmunkaprogram kiegészítésére A pályázat alapvetı célja, hogy 3 és fél hónapos határozott idejő munkalehetıséget teremtsen azok számára, akik nem jogosultak sem RÁT ellátásra sem álláskeresési járadékra. Ennek megfelelıen a programban csak azok a regisztrált állkeresık vehetnek részt, akik: A szociális tv. változásai miatt a RÁT támogatásból és az önkormányzati közfoglalkoztatási lehetıségbıl január 1. után kiszorultak, azaz egy családon belül a második, vagy további munkaképes, regisztrált álláskeresık. Olyan nem RÁT jogosult regisztrált álláskeresık, akik nem jogosultak álláskeresési járadékra vagy azt kimerítették, egy éve együttmőködnek a munkaügyi központtal és álláskeresési megállapodásban vállalják a közfoglalkoztatásban való részvételt. A programban mindkét csoportból legalább 25%-ot el kell érnie a közmunkások arányának. Akik RÁT-osok, mert jogosultságukat 2010-re megállapították, és akik azért szorultak ki ebbıl az ellátásból, mert családjukban más jogosult a kedvezményezett, e programban egyaránt figyelembe vehetık. Együttes létszámuk el kell érje a programban az 50%-ot. Az alkalmazott közmunkások értékteremtı munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. Pályázók köre: Pályázatot nyújthattak be azok, akik támogatást kaptak a 01/2010. számú "Téli-tavaszi" és/vagy a 02/2010 számú roma közmunkaprogramban. 3

4 Pályázati eredmények a régióban: Pályázó Létszám Összeg Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 150 fı Ft Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 40 fı Ft Társulás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 156 fı Ft Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 46 fı Ft Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 43 fı Ft Társulás Fonyódi Kistérség Többcélú Társulása, 68 fı Ft Balatonlelle Koppány völgye Többcélú Kistérségi Társulás, 40 fı Ft Tab, Összesen: 543 fı Ft. 2010/2. számmal meghirdetett roma közmunkaprogram A program célja: A romák munkaerı-piaci integrációja érdekében a roma közmunkaprogram formájában elıször indult olyan meghívásos közmunkaprogram, amiben csak romák dolgozhatnak. Különösen fontos, hogy a roma fiatalok, akik közül sokan eddig még nem, vagy csak alkalmi munkában dolgoztak, munkahelyi tapasztalatot szerezzenek. Átmeneti foglalkoztatásuk nemzetgazdasági és helyi feladatok megoldását egyaránt szolgálhatja. A pályázat határozott idejő munkalehetıséget teremt a regisztrált, roma kisebbséghez tartozó álláskeresık, köztük legalább 50%-ban rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára úgy, hogy értékteremtı munkájukat nemzetgazdasági, helyi önkormányzati, a közvetlenül a közmunkások lakóhelyét érintı, vagy térségi célok érdekében végzik. A program kiemelt figyelmet fordít azokra, akiknek családjában egynél több, a RÁT kritériumainak megfelelı álláskeresı van. Pályázók köre: Csak meghívott konzorciumok pályázhattak. A meghívásokat a pályázható legmagasabb keretösszeg megjelölésével az SZMM Közmunka Tanácsa a pályázó részére a felhívással és a pályázati dokumentációval együtt megküldte. Kiemelt feladat a programban: Iratdigitalizálás: a közmunkások papíralapú iratokat számítógéppel -hozzáférési pontokon munkahelyek kialakításával. Egy digitalizáló pont létszáma 10 közmunkás. A munkavégzéshez szükséges helyiséget és internet-hozzáférést a pályázó biztosítja. A munkához szükséges eszközök, a szoftver, a betanítás, a folyamatos szerviz valamennyi költsége az érintett közmunkásokra jutó eszközvásárlási keretbıl finanszírozható, az eszközök a munka befejezését követıen a pályázónál maradnak. Folyóhullámtér tisztítás, ár- és belvízöblözet rendbetétele. E tevékenység akkor végezhetı, ha állami, vagy önkormányzati területeken szükség szerint a vízi társulatok bevonásával és a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai irányításával történik. A felsorolt feladatok legalább egyike minden pályázó számára kötelezıen ellátandó. 4

5 További kötelezı feladat, amelyet egy érintett településen egy idıben minimum egy, legalább 8-10 fıbıl álló brigád végezhet: a pályázó által a lakókörnyezetben fontosnak tartott, és mindenképpen a romák környezetéhez, ellátásához kötıdı tevékenység ilyenek például: lakókörnyezet rendbetétele, szemét elszállítása. Ezt a program során fenn kell tartani. Ha a lakókörnyezet állapotában nem következik be a pályázatban vállaltak szerinti havonkénti változás, akkor a támogatás folyósítása megszüntethetı. Szociális gondoskodás segítése, már felszámolt telepszerő lakókörnyezet rekultiválása stb. A programba bevonható célcsoport: A programban kizárólag a munkaügyi központok által kiközvetített álláskeresık foglalkoztathatók. A kiközvetített munkavállalók minimum 50%-ának RÁT-osnak kell lennie. A foglalkoztatottak kiválasztásánál elınyben kell részesíteni azokat, akik más ellátást nem kapnak, vagy családjukban megfelelnek a RÁT jogosultság kritériumainak, de a RÁT-ot nem vehetik igénybe. Eredmények a Dél-dunántúli régióban: A régióban összesen 727 fı foglalkoztatása valósul meg, összesen ,- Ft. Baranya megye területén összesen ,- Ft támogatás 380 fıre. Somogy megye területén összesen ,- Ft támogatás 220 fıre. Tolna megye területén összesen ,- Ft támogatás 727 fıre. Határidık, adatok: Pályázat megjelenése az SZMM honlapján Teljes pályázati anyag benyújtásának határideje Meghívásos január óra A program kezdetének legkorábbi idıpontja január 15. A program befejezésének végsı határideje június 15. Támogatás odaítélésérıl a munkaügyi miniszter január 12-ig határozattal dönt A programban a megítélt támogatás összértéke a ,- Ft Dél-dunántúli Régióban Érintett létszám 727 fı "Kórházak II" közmunkaprogram A pályázat célja: munkanélküliek foglalkoztatása és képzése a fekvıbeteg-, és járóbetegellátást segítı feladatkörébe tartozó tevékenységekkel. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium képzéssel támogatott közmunkaprogramot hirdetett az önkormányzati, állami (vagy egyházi) tulajdonban és mőködtetésben lévı, járó és fekvı betegellátást nyújtó, az egészségügy területén mőködı intézmények részére, hogy regisztrált álláskeresıkkel bıvítsék a foglalkoztatásban résztvevık számát. Pályázatot nyújthatnak be: önkormányzatok, vagy az állam által az egészségügyi intézmények mőködtetésére létrehozott, kizárólagosan állami, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. 5

6 A pályázók csak azon részlegeikre, osztályaikra, egységeikre vonatkozóan nyújthatnak be pályázatot, melyek kizárólag közfinanszírozott ellátást nyújtanak. A közmunkával támogatott álláshelyeknek a program kezdete elıtt legalább 1 hónappal a munkaügyi központokba bejelentetteknek és be nem töltötteknek kell lenniük. Nem alkalmazható közmunkás olyan munkakörben, amelyben a programot megelızı 6 hónap során leépítést hajtottak végre. A pályázat a betanítási idıszakot magában foglaló határozott idejő munkalehetıséget, illetve a megfelelı elıképzettséggel és alkalmassággal rendelkezık számára szakképzési lehetıséget is kínál. A képzési program felnıttképzés keretében akkreditált képzı intézmény közremőködésével valósulhat meg. Valamennyi közmunkásnak részt kell vennie a foglalkoztatásához szükséges "érzékenyítı" programon, a betanító jellegő alapképzésen, ami után a betegellátásban kisegítıként dolgozhat. A program során az OKJ-ben szereplı ápolási asszisztens, gyakorló ápoló, általános asszisztens és betegkísérı képesítés szerezhetı meg. Célcsoport: A programban csak regisztrált álláskeresık foglalkoztathatók. Köztük a RÁT jogosultak arányának el kell érnie az 50%-ot. A dél-dunántúli régió területén információink szerint eddig a Szekszárdi Kórház jelezte, hogy beadja a pályázatot. Határidık, adatok: Pályázat megjelenése az SZMM honlapján december Teljes pályázati anyag benyújtásának határideje március 16-a óra A program kezdetének legkorábbi idıpontja április 1. A program befejezésének végsı határideje december 31. Támogatás odaítélésérıl a pályázati eljárás alapján március 25-ig a munkaügyi miniszter határozattal dönt 2010/3. számmal meghirdetett erdımővelési közmunkaprogram Megvalósítási idıszak: január 15. augusztus 31. A dél-dunántúli régió területén megítélt támogatás összege ,- Ft, a program fıt érint a régióban. A program meghívásos, melyre a Gemenc Zrt, a Gyulaj Zrt., a Mecseki Erdészeti Zrt., a SEFAG Zrt. és a HM. Kaszó Zrt. kapott meghívást. Az erdészetek Tolna megyében 285 fıt, Baranya megyében 145 fıt, Somogy megyében 265 fıt foglalkoztatnak hét és fél hónapon keresztül. 2010/5. számmal meghirdetett nemzeti parkok meghívásos közmunkaprogram Megvalósítási idıszak: január 15. augusztus 31. A dél-dunántúli régió területén megítélt támogatás összege ,- Ft. A program megvalósítója a Duna-Dráva Nemzeti Park, mely 30 fıt foglalkoztat a programban 7 és fél hónapig. Ez 15 települést érint. 6

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi

EMLÉKEZTETİ. 24. Lakatos Sarolta Szinergia Egyesület, Szinergiában a térségi EMLÉKEZTETİ Készült: a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Pécs, Király utca 46.) hivatalos helyiségében a 2010. február 4-én megtartott regionális paktumtalálkozón elhangzottakról. Jelen vannak:

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása. Közfoglalkoztatási Terve 2010.

A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása. Közfoglalkoztatási Terve 2010. A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közfoglalkoztatási Terve 2010. Készítette: Dudás Dóra Judit közszolgálati ügyintéző 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A KÖZFOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben