Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

2 Dorog Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület április 24-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat kettı társulásban vesz részt, ezek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatás b.) egészségügy c.) szociális d.) gyerekjóléti e.) belsı ellenırzés f. ) területfejlesztés g.) gyermekvédelmi szakellátás h.) mozgókönyvtári szolgáltatás i.) adósságkezelés A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a évi teljesítések ismeretében a évre tervezhetı gazdasági környezethez illeszkedı módon kell meghatározni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az újonnan bejövı adóalanyok adójával, s azt növeljük a gazdasági növekedés várható százalékával 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására. 1

3 Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl, amit a helyi adó bevételek többletei kompenzáltak. A felhalmozási kiadások mintegy 80 M Ft-al meghaladták az elıirányzatot, ezáltal az év végén szükség volt ilyen nagyságrendben technikai hitelfelvétel biztosítására. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 99 %-on teljesültek összességében e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében e Ft bevételt jelentett (építményadó e Ft, iparőzési adó e Ft, gépjármőadó e Ft, pótlék, bírság e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 26 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek e Ft-on teljesültek, ami a évi bevétel 58,4 %-a. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek Népszavazás évi pályázat Demens Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) Felhalmozásra átvett pénz ANTSZ felújítása Szent Borbála templom felújítása e Ft e Ft 198 e Ft e Ft e Ft e Ft 909 e Ft e Ft 385 e Ft 329 e Ft 210 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 185 e Ft e Ft 2

4 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. Az Égetıi Környezetfejlesztı Közalapítvány pályáztatási rendszere 2008-tól megváltozott, így a támogatási öszszeg már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink e Ft, amelybıl e Ft a beruházás, e Ft a felújítás, e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht /C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Járda gyalogátkelı építés e Ft Mővelıdési Ház vételének törlesztı részlete e Ft Bányászati múzeum e Ft Rákóczi u. csapadékcsatorna e Ft Ady u. szennycsatorna e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Rákóczi u, Deák u., Szabadság tér Köztársaság u. felújítása intézmények felújítása, nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása e Ft e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Szent Borbála templom felújítása e Ft Önkormányzati lakás jogviszony lemondás e Ft Városüzemeltetési KHT e Ft Tekepálya felújítása e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa e Ft. A évi pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. és 14/B. sz. melléklet tartalmazza, így megállapítható, hogy az önkormányzati tartalékot növelı szabad pénzmaradvány e Ft. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A évben a fejlesztési hitel törlesztése e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására fejlesztési hitelt nem vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban e Ft-os kezességvállalás, valamint e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A Kincstári Szervezet nem rendelkezik ingatlanvagyonnal, ebbıl adódik a 13. sz. melléklet szerinti (-) tıkeváltozás. Az év során térítésmentes vagyon átadás e Ft értékben történt, amely a 10.. sz. fıközlekedési út közvilágítás fejlesztési beruházása volt. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. 3

5 A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: e Ft 3. Dorogi Szakorvosi Rendelı Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft 4. Dorogi Szent Borbála Szakkórház Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, április 06. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

6 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény /E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

7 Dorog Város Önkormányzatának.../2009. (IV.24.) számú rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetés ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi kiadását e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi bevételét e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C) számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

8 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. Korm. rendelet szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be A helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza Az államháztartásról szóló XXXVIII. tv /E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be Az önkormányzat évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: április 24. Dorog, április 06. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

9 1. sz. melléklet a évi költségvetésrıl szóló.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások

10 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Sportcélok és feladatok Járóbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás Céltartalék Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatra nem tervezhetı Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Általános tartalék Mélyépítı ipar Családsegítés Pedagógiai Szakszolgálat Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása Bölcsıdei ellátás Óvodai nevelés Ápoló és gondozó otthoni ellátás Nappali szociális ellátás Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék és köztisztaság Közutak, hidak, alagutak fenntartása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

11 2. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek ,91 1. Intézményi mőködési bevételek ,98 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,00 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított elıirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám , Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,01 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei ,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,48 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ,71 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 V. Támogatás értékő bevétel ,40 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl ,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól ,25 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev ,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek ,00 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege ,67 Intézmény finanszírozás Bevételek összesen ,67 1. oldal

12 2. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai ,00 Ebbıl: Személyi juttatás ,68 Munkaadókat terhelı járulék ,68 Dologi kiadás ,54 ebbıl: hitel visszafizetés kamata ,22 Pénzeszk. átadás, egyéb tám ,00 Mők.célú tám.értékő kiadás ,00 Önkorm.által folyosított ellátás ,00 2. Felhalmozási kiadások ,02 Ebbıl: Felújítás ,00 Beruházás ,03 Felhalmozási célú átadás ,14 Támogatás értékő kölcsön ,00 3. Hiteltörlesztés ,00 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel ,00 Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5) ,55 2. oldal

13 3. sz. melléklet a../2009. (IV.24.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99,64 100,00 97, , , ,00 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99, ,15 100,00 100,00 100,00 61,16 100,00 100,00 87, , ,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 100, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99, ,15 100,00 100, ,16 100,00 100,00 87, , , Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99,67 100,00 98,98 100,00 100, ,71 100,00 100,00 95, , , oldal

14 4. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 101,36 99,99 99,70 96,91 100,00 100,00 91,47 100,00 100,03 100, , cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,55 99,68 99,68 96,54 100,00 100,00 92,00 100,00 100,03 100, , oldal

15 5. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,06 100,00 88, , , Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , , Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,81 100,00 97, , , Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,17 100,00 77, , , Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,25 100, , ,81 100, Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,27 100,00 97, , Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , oldal

16 5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 95,88 100,00 75, Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 93,13 100,00 87, , I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 89,97 100,00 52, , II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,23 100,00 94, , Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, ,00 100, Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , oldal

17 5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,79 100,00 95, , ,00 100, Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,98 100,00 99, , , Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , , Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, ,00 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,64 100,00 97, , ,67 100, oldal

18 6. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,51 99,44 98,91 94, Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,41 99,88 98,81 98, , Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,82 99,51 98,24 97, , Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 97,29 98,88 97,39 91, Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94,97 99,16 98,24 62, , Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,98 99,24 101,50 96, , , Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,53 99,62 99,57 99, , oldal

19 6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,92 100,09 102,88 97, , Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 105,70 103,36 108,36 118, Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 88,62 90,07 95,73 87, I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 88,85 92,41 104,23 69, II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94, , Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 95,56 98,68 99,08 69,86 97, , Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,26 99,26 99,84 98, Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,74 99,86 99,91 98, , , oldal

20 6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,34 99,55 99,15 98, , , Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,52 99,77 99,73 98, , , Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,45 99,69 98,46 94, Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97, , , oldal

21 7. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98, , , , Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98, , , , , Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 124, , Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés oldal

22 Teljesítés %-a oldal

23 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94, , Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés oldal

24 Teljesítés %-a sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, ,00 100,00 100, , Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 104, , , , , ,00 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , ,00 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 119, , , , , ,00 0 Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , ,00 0 Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat oldal

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-én (péntek)

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /0 (IV7) önkormányzati rendelete a 0 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának és Képviselı-testületének soron következı ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet Elıterjesztı: Tóth Dezsı, polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Valamennyi bizottság

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény alapján készült. Az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310, Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310, Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310, Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-93/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e. az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. (IV.29.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2009. (IV. 30.) számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben