Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

2 Dorog Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület április 24-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat kettı társulásban vesz részt, ezek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatás b.) egészségügy c.) szociális d.) gyerekjóléti e.) belsı ellenırzés f. ) területfejlesztés g.) gyermekvédelmi szakellátás h.) mozgókönyvtári szolgáltatás i.) adósságkezelés A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a évi teljesítések ismeretében a évre tervezhetı gazdasági környezethez illeszkedı módon kell meghatározni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az újonnan bejövı adóalanyok adójával, s azt növeljük a gazdasági növekedés várható százalékával 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására. 1

3 Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl, amit a helyi adó bevételek többletei kompenzáltak. A felhalmozási kiadások mintegy 80 M Ft-al meghaladták az elıirányzatot, ezáltal az év végén szükség volt ilyen nagyságrendben technikai hitelfelvétel biztosítására. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 99 %-on teljesültek összességében e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében e Ft bevételt jelentett (építményadó e Ft, iparőzési adó e Ft, gépjármőadó e Ft, pótlék, bírság e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 26 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek e Ft-on teljesültek, ami a évi bevétel 58,4 %-a. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek Népszavazás évi pályázat Demens Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) Felhalmozásra átvett pénz ANTSZ felújítása Szent Borbála templom felújítása e Ft e Ft 198 e Ft e Ft e Ft e Ft 909 e Ft e Ft 385 e Ft 329 e Ft 210 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 185 e Ft e Ft 2

4 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. Az Égetıi Környezetfejlesztı Közalapítvány pályáztatási rendszere 2008-tól megváltozott, így a támogatási öszszeg már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink e Ft, amelybıl e Ft a beruházás, e Ft a felújítás, e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht /C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Járda gyalogátkelı építés e Ft Mővelıdési Ház vételének törlesztı részlete e Ft Bányászati múzeum e Ft Rákóczi u. csapadékcsatorna e Ft Ady u. szennycsatorna e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Rákóczi u, Deák u., Szabadság tér Köztársaság u. felújítása intézmények felújítása, nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása e Ft e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Szent Borbála templom felújítása e Ft Önkormányzati lakás jogviszony lemondás e Ft Városüzemeltetési KHT e Ft Tekepálya felújítása e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa e Ft. A évi pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. és 14/B. sz. melléklet tartalmazza, így megállapítható, hogy az önkormányzati tartalékot növelı szabad pénzmaradvány e Ft. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A évben a fejlesztési hitel törlesztése e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására fejlesztési hitelt nem vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban e Ft-os kezességvállalás, valamint e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A Kincstári Szervezet nem rendelkezik ingatlanvagyonnal, ebbıl adódik a 13. sz. melléklet szerinti (-) tıkeváltozás. Az év során térítésmentes vagyon átadás e Ft értékben történt, amely a 10.. sz. fıközlekedési út közvilágítás fejlesztési beruházása volt. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. 3

5 A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: e Ft 3. Dorogi Szakorvosi Rendelı Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft 4. Dorogi Szent Borbála Szakkórház Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, április 06. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

6 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény /E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

7 Dorog Város Önkormányzatának.../2009. (IV.24.) számú rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetés ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi kiadását e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi bevételét e Ft-ban Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C) számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

8 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. Korm. rendelet szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be A helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza Az államháztartásról szóló XXXVIII. tv /E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be Az önkormányzat évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: április 24. Dorog, április 06. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

9 1. sz. melléklet a évi költségvetésrıl szóló.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások

10 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Sportcélok és feladatok Járóbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás Céltartalék Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatra nem tervezhetı Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Általános tartalék Mélyépítı ipar Családsegítés Pedagógiai Szakszolgálat Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása Bölcsıdei ellátás Óvodai nevelés Ápoló és gondozó otthoni ellátás Nappali szociális ellátás Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék és köztisztaság Közutak, hidak, alagutak fenntartása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

11 2. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek ,91 1. Intézményi mőködési bevételek ,98 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,00 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított elıirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám , Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,01 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei ,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,48 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ,71 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,00 V. Támogatás értékő bevétel ,40 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl ,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól ,25 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev ,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek ,00 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege ,67 Intézmény finanszírozás Bevételek összesen ,67 1. oldal

12 2. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai ,00 Ebbıl: Személyi juttatás ,68 Munkaadókat terhelı járulék ,68 Dologi kiadás ,54 ebbıl: hitel visszafizetés kamata ,22 Pénzeszk. átadás, egyéb tám ,00 Mők.célú tám.értékő kiadás ,00 Önkorm.által folyosított ellátás ,00 2. Felhalmozási kiadások ,02 Ebbıl: Felújítás ,00 Beruházás ,03 Felhalmozási célú átadás ,14 Támogatás értékő kölcsön ,00 3. Hiteltörlesztés ,00 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel ,00 Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5) ,55 2. oldal

13 3. sz. melléklet a../2009. (IV.24.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99,64 100,00 97, , , ,00 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99, ,15 100,00 100,00 100,00 61,16 100,00 100,00 87, , ,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 100, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99, ,15 100,00 100, ,16 100,00 100,00 87, , , Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 99,67 100,00 98,98 100,00 100, ,71 100,00 100,00 95, , , oldal

14 4. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 101,36 99,99 99,70 96,91 100,00 100,00 91,47 100,00 100,03 100, , cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,55 99,68 99,68 96,54 100,00 100,00 92,00 100,00 100,03 100, , oldal

15 5. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,06 100,00 88, , , Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , , Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,81 100,00 97, , , Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,17 100,00 77, , , Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,25 100, , ,81 100, Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,27 100,00 97, , Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , oldal

16 5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 95,88 100,00 75, Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 93,13 100,00 87, , I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 89,97 100,00 52, , II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,23 100,00 94, , Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, ,00 100, Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , oldal

17 5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Normatív Átvett Közpon- Mők.célú Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő központi pénz- tosított tám.ért. nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel támogat. eszköz tám. bevétel bevétel átfutó Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,79 100,00 95, , ,00 100, Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,98 100,00 99, , , Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, , , Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100,00 100,00 100, ,00 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,64 100,00 97, , ,67 100, oldal

18 6. sz. melléklet a../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,51 99,44 98,91 94, Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,41 99,88 98,81 98, , Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,82 99,51 98,24 97, , Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 97,29 98,88 97,39 91, Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94,97 99,16 98,24 62, , Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,98 99,24 101,50 96, , , Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,53 99,62 99,57 99, , oldal

19 6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,92 100,09 102,88 97, , Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 105,70 103,36 108,36 118, Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 88,62 90,07 95,73 87, I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 88,85 92,41 104,23 69, II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94, , Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 95,56 98,68 99,08 69,86 97, , Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,26 99,26 99,84 98, Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,74 99,86 99,91 98, , , oldal

20 6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. nélküli függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott kiadás átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,34 99,55 99,15 98, , , Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,52 99,77 99,73 98, , , Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98,45 99,69 98,46 94, Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 99,11 99,55 99,66 96,02 97, , , oldal

21 7. sz. melléklet a.../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98, , , , Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 98, , , , , Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 124, , Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés oldal

22 Teljesítés %-a oldal

23 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 94, , Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés oldal

24 Teljesítés %-a sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási tési nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, ,00 100,00 100, , Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 104, , , , , ,00 0 Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , ,00 0 Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 119, , , , , ,00 0 Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , ,00 0 Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 100, , , , Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat oldal

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben