DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének április 30-án (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelete (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletének módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 5.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 6.) Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 7.) Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 8.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 10.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök

2 11.) Beszámoló Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 12.) Beszámoló Dorog Város Gyámhivatalának évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 13.) Beszámoló a Dorog Város Gyámhatóságának évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 14.) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 15.) Dorog Város Képviselı-testülete által évben adományozott elismerések (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 16.) Címzetes igazgatói cím adományozása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 17.) Javaslat a kulturális alap pályázataira (minısített többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 18.) 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok száma (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 19.) Oktatási-nevelési intézmények vezetıi megbízásainak visszavonása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 20.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert és Karcz Jenı bizottsági elnökök 21.) A évi nyári napközi megszervezése (egyszerő többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 22.) Társadalom és szociálpolitikai elıirányzatok átcsoportosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 23.) A Németh család támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Zárt ülés 1.) Felsıoktatásban tanulók támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök Dorog, április 20. Dr. Tittmann János sk.

3 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének április 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 27/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása megtörtént 32/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele folyamatban 39/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása megtörtént 40/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mőködési engedélyének módosítása folyamatban 42/2010.(IV.09.) sz. Képviselı-testületi határozat - A járóbeteg szakrendelı korszerősítéséhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele - folyamatban Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart: - aljzatburkolás elıkészítı munkák, - asztalos javítási munkák ( belsı ajtók javítása, pótlása ), - villanyszerelési munkák, - vízszerelési munkák, - gépész szerelési munkák, - festı munkák, - nyílászáró beépítési munkák, - külsı tereprendezési munkák ( külsı közmővek, út, parkoló kialakítása ), - homlokzat felújítási munkák. A KDOP-5.2.2/B kódszámú A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése címő pályázat támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerzıdés, a kiviteli terv, és a közbeszerzési ajánlati felhívás elıkészítése van folyamatban. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás tárgyú kétfordulós közbeszerzési eljárás részvételi felhívása megküldésre került megjelenés céljából a Közbeszerzések Tanácsa részére. A Panel Plusz Program ( 2009 ) keretén belül a Hám K. ltp. 1-2 és a Fáy A. ltp. 3 lakótömbök hıtechnikai felújításának munkái április 26-án a Lırinc 2003 Kft. ( 2023 Dunabogdány, Fácános út 2362/1) kivitelezésében megkezdıdnek.

4 A Sanyo Hungary Kft án az alábbi tájékoztatást adta: júliusában elindul a termelés a Sanyo III. gyáregységében. Tevékenysége: solar HIT napelem gyártás végéig 240 fı kerül felvételre. A munkaerı toborzás folyamatban van. Felvételi szempontok: - gyártósori tapasztalat, - alapfokú végzettség, - lojalitás, megbízhatóság, - együttmőködés. A cél: hosszú távú foglalkoztatás, munkaerı kölcsönzést nem vesznek igénybe. Így a foglalkoztatottak létszáma 2010 végére a gyár egészére vonatkozóan 1350 fıre emelkedik. A termelés nagysága visszatér a 2008 év szintjére. A lezajlott beruházás nagysága 4,5 milliárd forint volt, ebbıl az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a cég Ft támogatást kapott. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft március hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és március hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Márciusban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben március 21-tıl 25-ig leállás volt a kemence homlokfalán történı javítási-karbantartási munkálatok végzése miatt. A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a március hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy márciusban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. Városüzemeltetés szakterülete Intézmények Megszüntettük az Idısek Otthonában visszatérı problémaként jelentkezı központi szennyvíz elvezetı rendszer dugulását, a B épületben pedig megjavítottuk az elektromos meghibásodásokat. A Hétszínvirág Óvodában felújítottuk a beépített ágytartó szekrényeket. Helyreállítottuk a szökıkút szivattyújának elektromos meghibásodását. Megszüntettük a Petıfi S. Óvodában az emeleti konyha szennyvíz elvezetı rendszerének dugulását. Megjavítattuk az Eötvös Iskolában a tornatermi szárny elektromos meghibásodásait. Kicseréltettük az Zrínyi I. Iskola szennyvíz elvezetı rendszerének elöregedett, a hı-központ alatt húzódó szakaszát, így megszüntettük a víz szivárgását. Kicseréltük a Petıfi S. Iskola orvosi szobájában található 80 literes boylert, valamint a tanári szobában található 10 literes vízmelegítıt. A Pedagógiai Szakszolgálatban az utcafronti szobákban szalag függönyt szereltettünk fel. Közutak Megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Bécsi Udvarban. Egyirányosítottuk az István király utca, Kálvária út és Béla király út közötti szakaszát, így a Hısök tere felıl behajtani tilos tábla került kihelyezésre. Új behajtani tilos, kivéve iskola dolgozói táblát állítottuk az Eötvös Iskola parkolójába az Intézményvezetı kérésére. A Kossuth L. utcában a várakozni tilos tábla mellé a patkán való várakozás tilos táblát helyeztünk el. Pótoltuk az Árpád utcában a 4 db eltulajdonított víznyelı rácsot. Kapaszkodó korlátot építettünk a Templom téren és a Kálvária közben. Helyreállítottuk a megrongált patakhíd járó elemeit a Richter Óvodánál. Elvégeztük a Homoki dőlı, Fehér hegyi dőlı, valamint VI.-os aknai külterületi utak murvázását, melynek anyag és szállítási költsége bruttó Ft volt, a gépi munka 70 %-át az ingatlan tulajdonosok önerıbıl biztosították.(saját munkagép) Köztemetı üzemeltetés Kijavítottuk és kifugáztattuk a C parcellában lévı kiskápolna oldalfalait, új tetıborítást tettünk, elvégeztük a tavaszi faápolási munkákat, elkészítettük a hulladéktárolók alá a beton járólapokból készült alapokat, lefestettük a beton győrőket, megvásároltuk a főnyíráshoz szükséges 3 db damilos főnyíró gépet.

5 Parkfenntartás A Relabor Kft. elvégezte a parkok tavaszi nagytakarítását és megkezdték a főkaszálást. A Szent István utcában 8 db, a Városi Uszoda elé 2 db vérszilva fát ültettünk, valamint rendbe tettük növény beültetéssel a Bécsi úton az OTP elıtti földsávot. A Saubermacher Kft április ig lomtalanítást végzett. Sportlétesítmények A sátor bontás miatt április 26-tól 1 hétig üzem szünet van a Városi Uszodában. Közhasznú, közérdekő munkák A közhasznú foglalkoztatás keretében a 20 fıvel indult brigád jelenleg 19 fıvel dolgozik, 15 fı az intézményekben, 4 fı a temetıben. A szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. Rágcsáló irtást végeztük az alábbi helyeken: Zrínyi I. Ált. Iskola, Erımő ltp, Csolnoki út, Árpád utca,attila utca, Mátyás K. utca, Ady E. utca, Panoráma út, Templom tér Pénzügy szakterülete A 292/2009. (XII.19) korm. rendelet szerint elkészítettük és határidıre leadtuk a Magyar Államkincstárnak a I. negyedévi önkormányzati szintre összesített idıközi költségvetési jelentést. Elkészítettük és megküldtük a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2009 évi, illetve I. negyedévi beruházási statisztikai jelentést. Közigazgatás szakterülete A rendszeres szociális ellátásban részesülı aktív korúak ellátásának, valamint az ápolási díjban részesülık felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként: - két személy rendszeres szociális ellátása megszüntetésre került, mert körülményeiben kedvezı irányú változás történt. - Az ápolási díjban részesülık létszámában változás nem történt. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai március 29-én a Mezítláb a parkban címő vígjátékot láthatta a közönség a színházbérlet harmadik elıadásaként április 9-én, 17 órakor nyílt meg az Esztergomi Mővészek Céhe kiállítása a Dorogi Galériában. Köszöntıt mondott: Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere. A kiállítást megnyitotta Dr. Zsembery Dezsı. Közremőködtek az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai április 10-én a Borklub vendége Bott Frigyes, az év felvidéki borász felfedezettje volt. A gyermekszínházi bérletsorozatban a Hókirálynı meseszínpad a Piroska és a farkas címő mesét adta elı április 13-án április 19-én csecsemıápolási versenyt szervezet a Magyar Vöröskereszt térségi szervezete. Nyolc csapat közül a táti jutott tovább a megyei versenyre. A Föld Napja alkalmából április 22-én nyílt meg a Barlangoktól a tőzhányókig címő kiállítás a BEBTE szervezésében a Dorogi Galériában április 22-én, 17 órakor a Föld Napja rendezvényekhez kapcsolódóan közösségi filmvetítést szerveztek április 24-én,10-16h-ig a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. közös rendezésében, az ÁNTSZ és Önzetlen Segítık közremőködésével rendezték meg a VI. Nap-Út Napot. Betegségmegelızı beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok, ingyenes szőrések, környezetvédelmi információk, kézmőves foglalkozások, színház, kóstolók, koncert, kiállítás szerepeltek a programban. A Kistérségi Ifjúsági Nap-Út Nap keretében tíz csapat települési jövıképet festett az alagútban április órakor Musical Paletta címő elıadásával lépett fel Koós Réka, Mahó Andrea, Bot Gábor és

6 Csengeri Attila. További programok: április 22-én 16 órakor került sor a Kék bolygó címő projekt záró kiállítására a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog Város Közoktatási Intézményeiben címő pályázat keretén belül. A kiállítás megtekintése után Varga László barlangász-természetkutató tartott elıadást a Kárpát-medencei barlangokról. Dorog, április 20. Dr. Tittmann János sk.

7 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület április 30-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat egy társulásban vesz részt, ez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatási feladatok b.) egészségügyi feladatok c.) szociális feladatok d.) gyerekjóléti feladatok e.) belsı ellenırzési feladatok f. ) területfejlesztési feladatok g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok i.) adósságkezelési feladatok A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a évi teljesítések ismeretében a helyi rendeletekben meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az adóerıképességben bekövetkezett változással, valamint a gazdasági környezet hatásával. 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

8 2 Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A közoktatási rendszer átalakításának a legfontosabb célja a költséghatékonyság. 6. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. 7. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében, azok esetleges forráshiányát az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 97 %-on teljesültek összességében e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében e Ft bevételt jelentett (építményadó e Ft, iparőzési adó e Ft, gépjármőadó e Ft, pótlék, bírság e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 24 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek e Ft-on teljesültek. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek EP képviselık választása Többcélú Térségi Társulás pedag.szakszolg.mők.tám. Többcélú Térségi Társulás úszásoktatás támogatása KEMÖH Szoc.munka napja megrend.támog. Mezıgazd.Szakig.H. parlagfőmentesítés támog. Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) e Ft e Ft 198 e Ft 668 e Ft e Ft e Ft 549 e Ft e Ft 221 e Ft 150 e Ft 266 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 150 e Ft 869 e Ft e Ft

9 e Ft Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink e Ft, amelybıl e Ft a beruházás, e Ft a felújítás, e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht /C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Intézmények Háza kialakítása e Ft Bécsi udvar közvilágítás kialakítása e Ft Ady u. csatornaépítés e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Hantken M. út és járdafelújítás e Ft Útfelújítások e Ft Zrínyi iskola udvar térkövezése e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Katona ház felújítása e Ft Rátkai ház felújítása e Ft Zeneiskola tervezése e Ft Református parókia és templom felújítás e Ft Kálvária aknatorony felújítása e Ft Hulladékgazdálkodás fejlesztése e Ft Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14/A-B. sz. melléklet tartalmazza. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A évben a fejlesztési hitel törlesztése e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására e Ft fejlesztési hitelt vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban e Ft-os kezességvállalás, valamint e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon

10 4 szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: e Ft 3. Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, április 15. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

11 Dorog Város Önkormányzatának /2010. (IV.30.) számú rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (2) A képviselı-testület a e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C) számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

12 2 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. Korm. rendelet szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredıen 4627 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be A helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza Az államháztartásról szóló XXXVIII. tv /E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be Az önkormányzat évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: május 03. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

13 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

14 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény /E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

15 1. sz. melléklet a évi költségvetésrıl szóló.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások

16 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Sportcélok és feladatok Járóbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás Céltartalék Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatra nem tervezhetı Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Általános tartalék Mélyépítı ipar Családsegítés Pedagógiai Szakszolgálat Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása Bölcsıdei ellátás Óvodai nevelés Ápoló és gondozó otthoni ellátás Nappali szociális ellátás Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék és köztisztaság Közutak, hidak, alagutak fenntartása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

17 2. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek ,84 1. Intézményi mőködési bevételek ,55 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,80 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított elıirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám , Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,00 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei ,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,50 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ,50 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatás értékő bevétel ,44 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl ,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól ,99 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek ,23 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege ,55 Intézmény finanszírozás Bevételek összesen ,55 1. oldal

18 2. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai ,94 Ebbıl: Személyi juttatás ,70 Munkaadókat terhelı járulék ,34 Dologi kiadás ,09 ebbıl: hitel visszafizetés kamata ,17 Pénzeszk. átadás, egyéb tám ,87 Mők.célú tám.értékő kiadás ,00 Önkorm.által folyosított ellátás ,02 2. Felhalmozási kiadások ,88 Ebbıl: Felújítás ,96 Beruházás ,81 Felhalmozási célú átadás ,01 Támogatás értékő kölcsön ,00 3. Hiteltörlesztés ,40 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel ,84 Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5) ,66 2. oldal

19 3. sz. melléklet a../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 102,46 97,57 97, ######## , ######### 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, ,86 100,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96, , ,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, ,86 102,06 100, ,22 100,00 100,00 96, , , Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 98,75 97,57 97,55 102,06 100, ,81 100,00 100,00 123, , , oldal

20 4. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 97,88 99,67 97,71 86,24 98, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 96,06 99,76 99,85 94,07 99,87 100,00 99,97 74,96 100,86 100, , cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 96,66 99,70 98,34 91,09 99,87 100,00 99,02 74,96 100,81 100, , oldal

Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2007. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2005. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2004. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója

Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója Dorog Város Önkormányzat 2006. évi szöveges költségvetési beszámolója 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési intézmények,

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete február 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása Baloghné Komlósi Ilona Pribék Gábor Gazdálkodási Osztály Pénzügyi Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek alakulása 2011. évvégén 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben