DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének április 30-án (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelete (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletének módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 5.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 6.) Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 7.) Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 8.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 10.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök

2 11.) Beszámoló Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 12.) Beszámoló Dorog Város Gyámhivatalának évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 13.) Beszámoló a Dorog Város Gyámhatóságának évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 14.) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 15.) Dorog Város Képviselı-testülete által évben adományozott elismerések (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 16.) Címzetes igazgatói cím adományozása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 17.) Javaslat a kulturális alap pályázataira (minısített többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 18.) 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok száma (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 19.) Oktatási-nevelési intézmények vezetıi megbízásainak visszavonása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 20.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert és Karcz Jenı bizottsági elnökök 21.) A évi nyári napközi megszervezése (egyszerő többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 22.) Társadalom és szociálpolitikai elıirányzatok átcsoportosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 23.) A Németh család támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Zárt ülés 1.) Felsıoktatásban tanulók támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök Dorog, április 20. Dr. Tittmann János sk.

3 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének április 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 27/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása megtörtént 32/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele folyamatban 39/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása megtörtént 40/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mőködési engedélyének módosítása folyamatban 42/2010.(IV.09.) sz. Képviselı-testületi határozat - A járóbeteg szakrendelı korszerősítéséhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele - folyamatban Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart: - aljzatburkolás elıkészítı munkák, - asztalos javítási munkák ( belsı ajtók javítása, pótlása ), - villanyszerelési munkák, - vízszerelési munkák, - gépész szerelési munkák, - festı munkák, - nyílászáró beépítési munkák, - külsı tereprendezési munkák ( külsı közmővek, út, parkoló kialakítása ), - homlokzat felújítási munkák. A KDOP-5.2.2/B kódszámú A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése címő pályázat támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerzıdés, a kiviteli terv, és a közbeszerzési ajánlati felhívás elıkészítése van folyamatban. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás tárgyú kétfordulós közbeszerzési eljárás részvételi felhívása megküldésre került megjelenés céljából a Közbeszerzések Tanácsa részére. A Panel Plusz Program ( 2009 ) keretén belül a Hám K. ltp. 1-2 és a Fáy A. ltp. 3 lakótömbök hıtechnikai felújításának munkái április 26-án a Lırinc 2003 Kft. ( 2023 Dunabogdány, Fácános út 2362/1) kivitelezésében megkezdıdnek.

4 A Sanyo Hungary Kft án az alábbi tájékoztatást adta: júliusában elindul a termelés a Sanyo III. gyáregységében. Tevékenysége: solar HIT napelem gyártás végéig 240 fı kerül felvételre. A munkaerı toborzás folyamatban van. Felvételi szempontok: - gyártósori tapasztalat, - alapfokú végzettség, - lojalitás, megbízhatóság, - együttmőködés. A cél: hosszú távú foglalkoztatás, munkaerı kölcsönzést nem vesznek igénybe. Így a foglalkoztatottak létszáma 2010 végére a gyár egészére vonatkozóan 1350 fıre emelkedik. A termelés nagysága visszatér a 2008 év szintjére. A lezajlott beruházás nagysága 4,5 milliárd forint volt, ebbıl az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a cég Ft támogatást kapott. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft március hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és március hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Márciusban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben március 21-tıl 25-ig leállás volt a kemence homlokfalán történı javítási-karbantartási munkálatok végzése miatt. A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a március hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy márciusban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. Városüzemeltetés szakterülete Intézmények Megszüntettük az Idısek Otthonában visszatérı problémaként jelentkezı központi szennyvíz elvezetı rendszer dugulását, a B épületben pedig megjavítottuk az elektromos meghibásodásokat. A Hétszínvirág Óvodában felújítottuk a beépített ágytartó szekrényeket. Helyreállítottuk a szökıkút szivattyújának elektromos meghibásodását. Megszüntettük a Petıfi S. Óvodában az emeleti konyha szennyvíz elvezetı rendszerének dugulását. Megjavítattuk az Eötvös Iskolában a tornatermi szárny elektromos meghibásodásait. Kicseréltettük az Zrínyi I. Iskola szennyvíz elvezetı rendszerének elöregedett, a hı-központ alatt húzódó szakaszát, így megszüntettük a víz szivárgását. Kicseréltük a Petıfi S. Iskola orvosi szobájában található 80 literes boylert, valamint a tanári szobában található 10 literes vízmelegítıt. A Pedagógiai Szakszolgálatban az utcafronti szobákban szalag függönyt szereltettünk fel. Közutak Megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Bécsi Udvarban. Egyirányosítottuk az István király utca, Kálvária út és Béla király út közötti szakaszát, így a Hısök tere felıl behajtani tilos tábla került kihelyezésre. Új behajtani tilos, kivéve iskola dolgozói táblát állítottuk az Eötvös Iskola parkolójába az Intézményvezetı kérésére. A Kossuth L. utcában a várakozni tilos tábla mellé a patkán való várakozás tilos táblát helyeztünk el. Pótoltuk az Árpád utcában a 4 db eltulajdonított víznyelı rácsot. Kapaszkodó korlátot építettünk a Templom téren és a Kálvária közben. Helyreállítottuk a megrongált patakhíd járó elemeit a Richter Óvodánál. Elvégeztük a Homoki dőlı, Fehér hegyi dőlı, valamint VI.-os aknai külterületi utak murvázását, melynek anyag és szállítási költsége bruttó Ft volt, a gépi munka 70 %-át az ingatlan tulajdonosok önerıbıl biztosították.(saját munkagép) Köztemetı üzemeltetés Kijavítottuk és kifugáztattuk a C parcellában lévı kiskápolna oldalfalait, új tetıborítást tettünk, elvégeztük a tavaszi faápolási munkákat, elkészítettük a hulladéktárolók alá a beton járólapokból készült alapokat, lefestettük a beton győrőket, megvásároltuk a főnyíráshoz szükséges 3 db damilos főnyíró gépet.

5 Parkfenntartás A Relabor Kft. elvégezte a parkok tavaszi nagytakarítását és megkezdték a főkaszálást. A Szent István utcában 8 db, a Városi Uszoda elé 2 db vérszilva fát ültettünk, valamint rendbe tettük növény beültetéssel a Bécsi úton az OTP elıtti földsávot. A Saubermacher Kft április ig lomtalanítást végzett. Sportlétesítmények A sátor bontás miatt április 26-tól 1 hétig üzem szünet van a Városi Uszodában. Közhasznú, közérdekő munkák A közhasznú foglalkoztatás keretében a 20 fıvel indult brigád jelenleg 19 fıvel dolgozik, 15 fı az intézményekben, 4 fı a temetıben. A szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. Rágcsáló irtást végeztük az alábbi helyeken: Zrínyi I. Ált. Iskola, Erımő ltp, Csolnoki út, Árpád utca,attila utca, Mátyás K. utca, Ady E. utca, Panoráma út, Templom tér Pénzügy szakterülete A 292/2009. (XII.19) korm. rendelet szerint elkészítettük és határidıre leadtuk a Magyar Államkincstárnak a I. negyedévi önkormányzati szintre összesített idıközi költségvetési jelentést. Elkészítettük és megküldtük a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2009 évi, illetve I. negyedévi beruházási statisztikai jelentést. Közigazgatás szakterülete A rendszeres szociális ellátásban részesülı aktív korúak ellátásának, valamint az ápolási díjban részesülık felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként: - két személy rendszeres szociális ellátása megszüntetésre került, mert körülményeiben kedvezı irányú változás történt. - Az ápolási díjban részesülık létszámában változás nem történt. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai március 29-én a Mezítláb a parkban címő vígjátékot láthatta a közönség a színházbérlet harmadik elıadásaként április 9-én, 17 órakor nyílt meg az Esztergomi Mővészek Céhe kiállítása a Dorogi Galériában. Köszöntıt mondott: Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere. A kiállítást megnyitotta Dr. Zsembery Dezsı. Közremőködtek az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai április 10-én a Borklub vendége Bott Frigyes, az év felvidéki borász felfedezettje volt. A gyermekszínházi bérletsorozatban a Hókirálynı meseszínpad a Piroska és a farkas címő mesét adta elı április 13-án április 19-én csecsemıápolási versenyt szervezet a Magyar Vöröskereszt térségi szervezete. Nyolc csapat közül a táti jutott tovább a megyei versenyre. A Föld Napja alkalmából április 22-én nyílt meg a Barlangoktól a tőzhányókig címő kiállítás a BEBTE szervezésében a Dorogi Galériában április 22-én, 17 órakor a Föld Napja rendezvényekhez kapcsolódóan közösségi filmvetítést szerveztek április 24-én,10-16h-ig a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. közös rendezésében, az ÁNTSZ és Önzetlen Segítık közremőködésével rendezték meg a VI. Nap-Út Napot. Betegségmegelızı beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok, ingyenes szőrések, környezetvédelmi információk, kézmőves foglalkozások, színház, kóstolók, koncert, kiállítás szerepeltek a programban. A Kistérségi Ifjúsági Nap-Út Nap keretében tíz csapat települési jövıképet festett az alagútban április órakor Musical Paletta címő elıadásával lépett fel Koós Réka, Mahó Andrea, Bot Gábor és

6 Csengeri Attila. További programok: április 22-én 16 órakor került sor a Kék bolygó címő projekt záró kiállítására a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog Város Közoktatási Intézményeiben címő pályázat keretén belül. A kiállítás megtekintése után Varga László barlangász-természetkutató tartott elıadást a Kárpát-medencei barlangokról. Dorog, április 20. Dr. Tittmann János sk.

7 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület április 30-i ülésére Tisztelt Képviselı testület! Dorog Város Önkormányzatának december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat egy társulásban vesz részt, ez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatási feladatok b.) egészségügyi feladatok c.) szociális feladatok d.) gyerekjóléti feladatok e.) belsı ellenırzési feladatok f. ) területfejlesztési feladatok g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok i.) adósságkezelési feladatok A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a évi teljesítések ismeretében a helyi rendeletekben meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az adóerıképességben bekövetkezett változással, valamint a gazdasági környezet hatásával. 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

8 2 Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A közoktatási rendszer átalakításának a legfontosabb célja a költséghatékonyság. 6. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. 7. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében, azok esetleges forráshiányát az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 97 %-on teljesültek összességében e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében e Ft bevételt jelentett (építményadó e Ft, iparőzési adó e Ft, gépjármőadó e Ft, pótlék, bírság e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 24 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek e Ft-on teljesültek. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz TB Alaptól Kincstár átvett pénzeszköz Kommunális Közalapítvány Mezei ırszolgálat Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Többcélú Térségi Társulás bértérítés Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ Tartásdíj (központi költségvetés) Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) Érettségi lebonyolítása Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. Kisebbségek EP képviselık választása Többcélú Térségi Társulás pedag.szakszolg.mők.tám. Többcélú Térségi Társulás úszásoktatás támogatása KEMÖH Szoc.munka napja megrend.támog. Mezıgazd.Szakig.H. parlagfőmentesítés támog. Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) e Ft e Ft 198 e Ft 668 e Ft e Ft e Ft 549 e Ft e Ft 221 e Ft 150 e Ft 266 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 150 e Ft 869 e Ft e Ft

9 e Ft Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40.. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink e Ft, amelybıl e Ft a beruházás, e Ft a felújítás, e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht /C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: Intézmények Háza kialakítása e Ft Bécsi udvar közvilágítás kialakítása e Ft Ady u. csatornaépítés e Ft Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: Hantken M. út és járdafelújítás e Ft Útfelújítások e Ft Zrínyi iskola udvar térkövezése e Ft Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: Katona ház felújítása e Ft Rátkai ház felújítása e Ft Zeneiskola tervezése e Ft Református parókia és templom felújítás e Ft Kálvária aknatorony felújítása e Ft Hulladékgazdálkodás fejlesztése e Ft Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása e Ft 4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14/A-B. sz. melléklet tartalmazza. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A évben a fejlesztési hitel törlesztése e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására e Ft fejlesztési hitelt vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban e Ft-os kezességvállalás, valamint e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon

10 4 szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány e Ft KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: e Ft 3. Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be. Dorog, április 15. Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

11 Dorog Város Önkormányzatának /2010. (IV.30.) számú rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - az önkormányzat évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása 2.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban (2) A képviselı-testület a e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. (8) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 3.. A Képviselı-testület a évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C) számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja. 4.. A Képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

12 2 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. Korm. rendelet szerint járnak el. (3) A Kincstári Szervezet évi pénzmaradványa e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani. (4) A Polgármesteri Hivatal évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredıen 4627 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7.. A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse. 8.. Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza. 9.. A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be A helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza Az államháztartásról szóló XXXVIII. tv /E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be Az önkormányzat évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: május 03. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı Dr. Tittmann János polgármester

13 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

14 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi bevételeirıl 4. sz. melléklet Összesítı az önkormányzat évi kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásai 9. sz. melléklet Az önkormányzat évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9/A. melléklet Az önkormányzat évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 9/B. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 10. sz. melléklet évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi vagyonáról 13. (A-B) melléklet Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl 13/C. melléklet Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl 13/D. melléklet Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl 13/E. melléklet Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról 14. sz. melléklet Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/A. melléklet Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról 14/B. melléklet Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról 15. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása 15/A. sz. melléklet A december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya 16. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat évi létszámairól 17. sz. melléklet Pénzforgalom egyeztetés 18. sz. melléklet A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően 19. sz. melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzatok évi teljesítési adatai 20. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl 20/A. melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok évi mérlege 21. sz. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban 22. sz. melléklet Kimutatás az államháztartási törvény /E. pontja alapján a közvetett támogatásokról 23. sz. melléklet Kötelezettségvállalások állományának évi alakulása 24. sz. melléklet A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

15 1. sz. melléklet a évi költségvetésrıl szóló.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetés CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2. Petıfi Sándor óvoda 1-3. Zrínyi Ilona óvoda 1-4. Arany János Könyvtár 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 1-6. Idısek Gondozási Központja 1-7. Védınıi szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Városi Bölcsıde 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 2-5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 2-6. Köztemetı fenntartási feladatok 2-7. Közvilágítási feladatok 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Eseti szociális pénzbeni ellátások

16 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Sportcélok és feladatok Járóbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás Céltartalék Önkormányzatok elszámolása Önkormányzati feladatra nem tervezhetı Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Általános tartalék Mélyépítı ipar Családsegítés Pedagógiai Szakszolgálat Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása Bölcsıdei ellátás Óvodai nevelés Ápoló és gondozó otthoni ellátás Nappali szociális ellátás Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék és köztisztaság Közutak, hidak, alagutak fenntartása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

17 2. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen I. Mőködési bevételek ,84 1. Intézményi mőködési bevételek ,55 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei , Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev ,80 II. Támogatások ,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított elıirányzatok , Normatív kötött felhasználású tám , Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ,00 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ,00 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei ,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ,50 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ,50 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatás értékő bevétel ,44 1. Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl ,00 2. Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól ,99 3. Felhalmozási célú tám.értékő bev VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ,00 értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek ,23 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,00 IX. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege ,55 Intézmény finanszírozás Bevételek összesen ,55 1. oldal

18 2. sz. melléklet a.../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Adatok: ezer forintban Sor- Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Megnevezés Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. Intézmé- Polgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz- %-a nyek Hivatal nyek Hivatal nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai ,94 Ebbıl: Személyi juttatás ,70 Munkaadókat terhelı járulék ,34 Dologi kiadás ,09 ebbıl: hitel visszafizetés kamata ,17 Pénzeszk. átadás, egyéb tám ,87 Mők.célú tám.értékő kiadás ,00 Önkorm.által folyosított ellátás ,02 2. Felhalmozási kiadások ,88 Ebbıl: Felújítás ,96 Beruházás ,81 Felhalmozási célú átadás ,01 Támogatás értékő kölcsön ,00 3. Hiteltörlesztés ,40 Ebbıl: Fejlesztési célú hitel ,84 Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5) ,66 2. oldal

19 3. sz. melléklet a../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejl. Pénzforg. Kiegyenl. alcím megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támoga- pénz- átvett tosított tám.ért. támoga- tási célú nélküli függı fıösszeg támogat. bevétel folyó bev. bevétel tás eszköz pénze. tám. bevétel tás hitel hitel bevétel átfutó Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 102,46 97,57 97, ######## , ######### 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, ,86 100,06 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 96, , ,00 0 Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 97, ,86 102,06 100, ,22 100,00 100,00 96, , , Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 98,75 97,57 97,55 102,06 100, ,81 100,00 100,00 123, , , oldal

20 4. sz. melléklet a../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Adatok: ezer forintban Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Likvidi- Fejlesz- Pénz- Kiegyenl. alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Tám. Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. tási tési forg. függı fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által zás átadott hitel hitel nélküli átfutó járulék egyéb tám. kiadás foly.ell. pénze. kiadás Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 97,88 99,67 97,71 86,24 98, , , Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 96,06 99,76 99,85 94,07 99,87 100,00 99,97 74,96 100,86 100, , cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 96,66 99,70 98,34 91,09 99,87 100,00 99,02 74,96 100,81 100, , oldal

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben